Procedură : 2007/0148(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0382/2008

Texte depuse :

A6-0382/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/11/2008 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0455
P6_TA(2008)0530

RAPORT     ***I
PDF 133kWORD 59k
9.10.2008
PE 414.161v01-00 A6-0382/2008

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind inscripționările legale ale autovehiculelor cu două sau trei roți (versiune codificată)

(COM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Diana Wallis

(Codificare – articolul 80 din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE DIN CADRUL PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind inscripționările legale ale autovehiculelor cu două sau trei roți (versiune codificată)

(COM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD))

(Procedură de codecizie – codificare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0318),

–   având în vedere articolele 251 alineatul (2) și 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora Comisia a înaintat propunerea către Parlament (C6-0205/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–   având în vedere articolele 80 și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0382/2008),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora;

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată în urma recomandărilor grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1)

JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE DIN CADRUL PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

                                                                             Bruxelles, 17.7.2008

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                       CONSILIULUI

                                                       COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind inscripționările legale ale autovehiculelor cu două sau trei roți

COM(2008) 318 final din 26.5.2008 – 2008/0099 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, în special punctul 4, grupul consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, s-a întrunit la 11 iunie 2008 în vederea examinării, printre altele, a propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

La respectiva reuniune(1), în urma examinării propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de codificare a Directivei 93/34/CEE din 14 iunie 1993 a Consiliului privind inscripționările legale ale autovehiculelor cu două sau trei roți, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, că propunerea reprezintă o codificare directă a textelor existente, fără nicio modificare de fond.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

Jurisconsult                                       Jurisconsult                  Director general interimar

(1)

Grupul consultativ a avut la dispoziție 22 de versiuni lingvistice ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.


PROCEDURĂ

Titlu

Inscripționările legale ale autovehiculelor cu două sau trei roți (versiune codificată)

Referințe

COM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD)

Data prezentării la PE

26.5.2008

Comisia responsabilă

Data anunțului în plen

JURI

4.6.2008

Raportor(i)

Data numirii

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Data adoptării

7.10.2008

 

 

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate