SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o povinných značeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie)

9.10.2008 - (KOM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD)) - ***I

Výbor pre právne veci
Spravodajkyňa: Diana Wallis
(Kodifikácia – článok 80 rokovacieho poriadku)

Postup : 2007/0148(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0382/2008
Predkladané texty :
A6-0382/2008
Rozpravy :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o povinných značeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie)

(KOM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD))

(Spolurozhodovací postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0318),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0205/2008),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov[1],

–   so zreteľom na články 80 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6‑0382/2008),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.  schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.

PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 17. júla 2008

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o povinných značeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie)

KOM(2008)0318 konečné znenie z 26.5.2008 – 2008/0099(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä na jej bod 4, sa dňa 11. júna 2008 uskutočnila schôdza konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktorá sa okrem iného venovala preskúmaniu uvedeného návrhu Komisie.

Na tejto schôdzi[1] dospela konzultačná pracovná skupina na základe preskúmania návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady kodifikujúceho smernicu Rady 93/34/EHS zo 14. júna 1993 o povinných značeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá k spoločnej dohode o tom, že návrh je jednoduchou kodifikáciou platných textov bez akejkoľvek zmeny ich podstaty.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

vedúci právnej služby                                    vedúci právneho servisu                      actg. vo funkcii generálnej riaditeľky

  • [1]  Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii 22 jazykových verzií návrhu a pracovala na základe anglickej verzie, ktorá bola pôvodnou verziou skúmaného textu.

POSTUP

Názov

Povinné označenia pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie)

Referenčné čísla

KOM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD)

Dátum predloženia v EP

26.5.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

4.6.2008

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Dátum prijatia

7.10.2008