Betänkande - A6-0382/2008Betänkande
A6-0382/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version)

9.10.2008 - (KOM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Diana Wallis
(Kodifiering – artikel 80 i arbetsordningen)

Förfarande : 2007/0148(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0382/2008
Ingivna texter :
A6-0382/2008
Debatter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version)

(KOM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0318),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0205/2008),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter[1],

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0382/2008).

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering som inte ändrar sakinnehållet i de rättsakter som berörs.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid parlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  • [1]  EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 17 juli 2008

YTTRANDE

                                                    TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om föreskrivna märkningar på två‑ och trehjuliga motorfordon

(KOM(2008)0318 av den 26 maj 2008 – 2008/0099(COD))

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, och särskilt punkt 4 i avtalet, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 11 juni 2008 för att bland annat behandla ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid behandlingen[1] av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv som syftar till att kodifiera rådets direktiv 93/34/EEG av den 14 juni 1993 om föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon, konstaterade gruppen enhälligt att förslaget endast gäller en kodifiering som inte ändrar sakinnehållet i de rättsakter som berörs.

C. PENNERA                                             J.-C. PIRIS                           C.-F. DURAND

juridisk rådgivare                                          juridisk rådgivare                    tf. generaldirektör

  • [1]  Den rådgivande gruppen hade tillgång till 22 språkversioner av förslaget och arbetade utifrån den engelska som var textens originalversion.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version)

Referensnummer

KOM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD)

Framläggande för parlamentet

26.5.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

4.6.2008

Föredragande

       Utnämning

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Antagande

7.10.2008

 

 

 

Ingivande

9.10.2008