Menettely : 2007/0159(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0383/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0383/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/11/2008 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0454
P6_TA(2008)0531

MIETINTÖ     ***I
PDF 121kWORD 54k
9.10.2008
PE 414.162v01-00 A6-0383/2008

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston yhtiöoikeudelliseksi direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (kodifioitu toisinto)

(KOM(2008)0344 – C6‑0217/2008 – 2008/0109(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Diana Wallis

(Kodifiointi – työjärjestyksen 80 artikla)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston yhtiöoikeudelliseksi direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (kodifioitu toisinto)

(KOM(2008)0344 – C6‑0217/2008 – 2008/0109(COD))

(Kuulemismenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0344),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0217/2008),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0383/2008),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 17.7.2008

LAUSUNTO

                                                              EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                              NEUVOSTOLLE

                                                              KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston yhtiöoikeudelliseksi direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (kodifioitu toisinto)

KOM(2008)0344, 9.6.2008 – 2008/0109(COD)

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 19. kesäkuuta 2008 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli(1) ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla kodifioidaan yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä 21 päivänä joulukuuta 1989 annettu kahdestoista neuvoston yhtiöoikeudellinen direktiivi 89/667/ETY, ja totesi yksimielisesti, että ehdotus rajoittuu tosiasiassa puhtaaseen kodifiointiin muuttamatta kodifioinnin kohteena olevien säädösten asiasisältöä.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           Pääjohtaja ja parlamentin lakimies

  Oikeudellinen neuvonantaja  Pääjohtajan puolesta

(1)

Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen 22 kieliversiota. Ryhmän työ perustui ranskankieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhtiöoikeus – Yhdenmiehen rajavastuuyhtiöt (kodifioitu toisinto)

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0344 – C6-0217/2008 – 2008/0109(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.6.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

19.6.2008

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.10.2008

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.10.2008

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö