Pranešimas - A6-0384/2008Pranešimas
A6-0384/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynės (kodifikuota redakcija)

9.10.2008 - (COM(2008)0351 – C6-0243/2008 – 2008/0115(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Diana Wallis
(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis)

Procedūra : 2008/0115(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0384/2008
Pateikti tekstai :
A6-0384/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynės (kodifikuota redakcija)

(COM(2008)0351 – C6-0243/2008 – 2008/0115(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0351),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0243/2008),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6-0384/2008),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui tokiam, koks jis yra priimtas atsižvelgiant į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 102, 1996 4 4, p. 2.

PRIEDAS.EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2008 m rugsėjo 6 d., Briuselis

NUOMONĖ

                                         PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                              TARYBAI

                                                              KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynės

2008 birželio 13 d. COM(2008) 351 galutinis – 2008/0115(COD)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 punktą, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2008 m. liepos 7 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Posėdyje[1] svarstydama pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama kodifikuoti 1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvą 78/764/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynę, suderinimo, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1) 4 straipsnio pirmosios pastraipos formuluotė „Jokia valstybė narė negali uždrausti“, pateikiama Direktyvos 78/764/EEB 3 straipsnio 1 dalies tekste, turėtų būti vėl įtraukta vietoj paskutinės pritaikytos, kodifikuotame tekste pateikiamos formuluotės „Valstybė narė neuždraudžia“.

2) 9 straipsnio tekstas turėtų būti pakeistas taip: „Jokia valstybė narė negali atsisakyti arba uždrausti įregistruoti, parduoti, pradėti eksploatuoti arba naudoti traktorius dėl priežasčių, susijusių su traktoriaus vairuotojo sėdyne, jeigu ji yra su EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklu ir įrengta laikantis IV priede išdėstytų reikalavimų.“

3) Elektroniniu būdu tvarkant pasiūlymo dėl kodifikavimo variantą anglų kalba kilo tam tikrų techninių problemų. Tuo pačiu pridedamas pataisytas teksto anglų kalba variantas.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Juriskonsultas                          Juriskonsultas                        Laikinai einantis generalinio

direktoriaus pareigas

  • [1]  Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus 22 kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynė (kodifikuota redakcija)

Nuorodos

COM(2008)0351 – C6-0243/2008 – 2008/0115(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.6.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

19.6.2008

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Priėmimo data

7.10.2008

 

 

 

Pateikimo data

9.10.2008