JELENTÉS a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

9.10.2008 - (COM(2008)0365 – C6‑0273/2008 – 2008/0117(CNS)) - *

Jogi Bizottság
Előadó: Diana Wallis
(Kodifikáció – az eljárási szabályzat 80. cikke)

Eljárás : 2008/0117(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0387/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0387/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2008)0365 – C6‑0273/2008 – 2008/0117(CNS))

(Konzultációs eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0365),

–   tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0273/2008),

–   tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0387/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL C 102, 1996.4.4., 2. o.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2008. szeptember 6.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT

                                                                  A TANÁCS

                                                                  A BIZOTTSÁG

A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat

COM(2008) 365 végleges, 2008. 6. 17. - 2008/0117 (CNS)

Tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2008. július 7-én és 15-én azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja többek között a Bizottság által előterjesztett, fent említett javaslatot.

Az üléseken[1] a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 1994. október 31-i 2728/94/EK, Euratom tanácsi rendelet kodifikálására vonatkozó tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálatának eredményeként a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg:

1) A (2) preambulumbekezdésben „a pénzügyi kockázatnak” kifejezés helyébe a „megnövekedett pénzügyi kockázatnak” kifejezésnek kell lépnie.

2) A (4) preambulumbekezdésben a szöveget az „Európai Unió” kifejezés után a „2007–2013-ig tartó időszakra vonatkozó” kifejezéssel kell kiegészíteni

3) A kodifikációs javaslat angol nyelvi változatának elektronikus feldolgozásával kapcsolatban bizonyos technikai problémák léptek fel. A véleményhez mellékeltük a javaslat javított angol nyelvi változatát.

Ennek eredményeként a javaslat vizsgálata lehetővé tette a tanácsadó munkacsoport számára, hogy egyhangúlag megállapítsa, hogy a javaslat a meglévő szövegek egyszerű kodifikációjára korlátozódik, a tárgyát képező jogi aktusok lényegi módosítása nélkül.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

jogtanácsos                                      jogtanácsos                           megbízott főigazgató

  • [1]  A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat 22 nyelvi változata rendelkezésre állt, és a csoport a munkadokumentum eredeti, angol nyelvű változata alapján dolgozott.

ELJÁRÁS

Cím

A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozása (kodifikált szöveg)

Hivatkozások

COM(2008)0365 – C6-0273/2008 – 2008/0117(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

9.7.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

10.7.2008

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

7.10.2008

 

 

 

Benyújtás dátuma

9.10.2008