Postup : 2008/0146(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0391/2008

Předložené texty :

A6-0391/2008

Rozpravy :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Hlasování :

PV 18/11/2008 - 7.15
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0542

ZPRÁVA     *
PDF 203kWORD 272k
14. 10. 2008
PE 409.729v02-00 A6-0391/2008

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt „Ovoce do škol“

(KOM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Niels Busk

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt „Ovoce do škol“

(KOM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0442),

–   s ohledem na články 36 a 37 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6–0315/2008),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6–0391/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace trhů, zajištění plynulého zásobování a zajištění dodávek spotřebitelům za rozumné ceny. Stanovení podpory Společenství v rámci projektu „Ovoce do škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, zeleniny a banánů a výrobků z nich žákům ve vzdělávacích zařízeních by umožnilo těchto cílů dosáhnout. Projekt by kromě toho mohl přispět ke zvýšení obliby ovoce a zeleniny mezi mladými spotřebiteli, a tedy i k vyšší spotřebě v budoucnosti, jež by umožnila vyšší výdělky v zemědělství, což je rovněž jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 písm. b) Smlouvy je možné v rámci společné zemědělské politiky přijmout na podporu spotřeby určitých produktů společná opatření, jakým je např. projekt „Ovoce do škol“

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace trhů, zajištění plynulého zásobování a zajištění dodávek spotřebitelům za rozumné ceny. Stanovení podpory Společenství v rámci projektu „Čerstvé ovoce do škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, zeleniny a banánů pocházejících ze Společenství, jež by měly být co nejčerstvější, sezonní a dostupné za nízkou cenu, žákům ve vzdělávacích zařízeních by umožnilo těchto cílů dosáhnout. Jak požaduje zásada subsidiarity, členské státy by měly mít při určování cílové skupiny dostatečnou flexibilitu, která jim umožní v souladu s jejich potřebami dodávat ovoce do škol pro co nejširší okruh uživatelů. Projekt by měl kromě toho přispět ke zvýšení obliby ovoce a zeleniny mezi mladými spotřebiteli a měl by mít proto výrazný kladný vliv na veřejné zdraví a boj proti dětské chudobě, zvýšit spotřebu v budoucnosti a mít multiplikační efekt, neboť by se do něj zapojili žáci, rodiče a učitelé. Tím by projekt výrazně kladně ovlivnil veřejné zdraví a zvýšil výdělky v zemědělství, což je rovněž jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 písm. b) Smlouvy je navíc možné v rámci společné zemědělské politiky přijmout společná opatření, jakým je např. projekt „Čerstvé ovoce do škol“, s cílem podpořit spotřebu určitých produktů, k níž je možno připojit jako další složku výchovu ke zdravé výživě, a podpořit a podněcovat výrobu regionálních produktů, včetně produktů z horských regionů.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Projekt „Čerstvé ovoce do škol“ by měl být jednoznačně vymezen jako iniciativa Evropské unie zaměřená na boj proti obezitě a rozvoj smyslu pro chuť u mládeže. Tento projekt by měl také pomocí vhodných vzdělávacích programů umožnit, aby děti získaly lepší přehled o střídání ročních období. Za tímto účelem by měly vzdělávací instituce jako prioritu zajistit dodávky sezonního ovoce a upřednostňovat přitom širokou nabídku ovoce, aby děti mohly objevit různé chuti.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) V této souvislosti čl. 152 odst. 1 Smlouvy stanoví, že „při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.“ Jasná prospěšnost projektu „Ovoce do škol“ pro zdraví je aspekt, který by se měl stát nedílnou součástí provádění SZP.

(3) V této souvislosti čl. 152 odst. 1 Smlouvy stanoví, že „při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.“ Jasná prospěšnost projektu „Ovoce do škol“ pro zdraví je aspekt, který by se měl stát nedílnou součástí provádění politik EU obecně, a zvláště pak SZP.

Odůvodnění

Společná zemědělská politika by měla jít příkladem a do svých projektů začlenit vysokou úroveň ochrany zdraví.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3a.) Evropský akční plán pro ekologické potraviny a zemědělství navrhuje zahájit v celé EU víceletou informační a propagační kampaň, jejímž prostřednictvím budou po několik let školy informovány o přínosech ekologického zemědělství a bude se zvyšovat informovanost spotřebitelů o bioproduktech a jejich obeznámenost s nimi, a také jejich obeznámenost s logem EU. Projekt „Čerstvé ovoce do škol“ by měl podporovat tyto cíle, zejména pokud jde o ovoce z produkce ekologického zemědělství, a doprovodná opatření by měla zahrnovat poskytování informací o ekologickém zemědělství.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Je proto třeba stanovit podporu Společenství na spolufinancování dodávek některých zdravých produktů z odvětví ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a zeleniny a odvětví banánů žákům do vzdělávacích zařízení, jakož i některých souvisejících nákladů na logistiku, distribuci, zařízení, komunikaci, monitorování a hodnocení. Komise by měla stanovit podmínky projektu.

(6) Je proto třeba stanovit podporu Společenství na financování dodávek některých zdravých produktů z odvětví ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a zeleniny a odvětví banánů žákům do vzdělávacích zařízení, jakož i některých souvisejících nákladů na logistiku, distribuci, zařízení, komunikaci, monitorování a hodnocení a na doprovodná opatření potřebná k zajištění efektivnosti projektu. Komise by měla stanovit podmínky projektu. Zvláštní pozornost se měla věnovat kritériím kvality a dlouhodobé použitelnosti produktů dodávaných v rámci projektu: měly by splňovat nejpřísnější normy a měly by být pokud možno sezonní a z místní produkce nebo z produkce Společenství.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Aby bylo zajištěno řádné provádění projektu „Ovoce do škol“, měly by členské státy, které chtějí projekt využívat, vypracovat nejdříve strategii na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Měly by rovněž stanovit doprovodná opatření nezbytná pro zajištění účinnosti projektu.

(7) Aby bylo zajištěno řádné provádění projektu „Čerstvé ovoce do škol“, měly by členské státy, které chtějí projekt využívat, vypracovat nejdříve strategii na vnitrostátní nebo regionální úrovni, a to i v oblasti výchovy cílových skupin. Měly by rovněž stanovit doprovodná vzdělávací a logistická opatření nezbytná pro zajištění účinnosti projektu a Komise by měla vydat pokyny pro provádění tohoto nařízení. Členské státy mohou rovněž začlenit tato opatření jako součást vzdělávání do osnov výuky o zdravé výživě ve školách.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Aby nedošlo k oslabení celkového dopadu podobných vnitrostátních opatření, mělo by být členským státům rovněž povoleno poskytovat na dodávky produktů, související náklady a doprovodná opatření další vnitrostátní podporu a projektem Společenství „Ovoce do škol“ by neměly být dotčeny samostatné vnitrostátní projekty dodávek ovoce do škol, které dodržují právo Společenství. Má-li být však zajištěn praktický účinek projektu Společenství, neměl by nahrazovat současné financování stávajících vnitrostátních projektů distribuce ovoce do škol nebo jiných projektů, v jejichž rámci se do škol dodává ovoce.

(8) Aby nedošlo k oslabení celkového dopadu podobných vnitrostátních opatření, měly by být členské státy rovněž vybídnuty k poskytování další vnitrostátní podpory na dodávky produktů, související náklady a doprovodná opatření a projektem Společenství „Čerstvé ovoce do škol“ by neměly být dotčeny samostatné vnitrostátní projekty dodávek ovoce do škol, které dodržují právo Společenství. Má-li být však zajištěn praktický účinek projektu Společenství, nesmí nahrazovat současné vnitrostátní financování stávajících víceletých projektů distribuce ovoce do škol nebo jiných projektů, v jejichž rámci se do škol dodává ovoce. Financování z rozpočtu Společenství by mělo být svou povahou doplňkové a je vyhrazeno na nové projekty nebo rozšiřování stávajících projektů.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) V zájmu zajištění řádného řízení rozpočtu by měl být stanoven pevný strop podpory Společenství a maximální míry spolufinancování a finanční příspěvek Společenství na projekt by měl být připojen k seznamu opatření způsobilých pro financování z Evropského zemědělského záručního fondu podle čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky.

(9) V zájmu zajištění řádného řízení rozpočtu by měl být stanoven pevný strop podpory Společenství a maximální míry spolufinancování a finanční příspěvek Společenství na projekt by měl být připojen k seznamu opatření způsobilých pro financování z Evropského zemědělského záručního fondu podle čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky. Pokud jeden nebo více členských států nevyužije finančních prostředků Společenství, mohou být tyto prostředky převedeny a použity v jiných členských státech.

Odůvodnění

Čím více dětí se programů zúčastní, tím větší je přínos pro zdraví. Proto by měla být podpora tím větší, čím více dětí bude do programu zapojeno, jako je tomu u režimu dodávek mléka a mléčných výrobků do škol. Nevyužité prostředky z členských států, které se zúčastnit nechtějí, by měly být použitelné v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Protože je na hladké provedení projektu potřeba poskytnout dostatek času, měl by být uplatňován od školního roku 2009/20010. Po třech letech by měla být předložena zpráva.

(10) Protože je na hladké provedení projektu potřeba poskytnout dostatek času, měl by být uplatňován od školního roku 2009/20010. Členské státy by měly provádět každoroční hodnocení provádění a dopadu programu a po třech letech by měla Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu. Protože pouze z dlouhodobého programu vyplynou dlouhodobé přínosy, je nutné zajistit monitorování a hodnocení programu s cílem zjistit, jak je efektivní, a navrhnout možná zlepšení.

Odůvodnění

Členské státy odpovídají za správu a řízení projektu a pokud si při tom mají počínat správně, budou muset projekt neustále průběžně hodnotit, aby mohly přijímat potřebná rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) V zájmu větší účinnosti projektu by mělo Společenství mít možnost financovat opatření v oblasti informací, monitorování a hodnocení zaměřená na zvyšování informovanosti veřejnosti o projektu „Ovoce do škol“a jeho cílech a opatření pro vytváření sítí s ním souvisejících, aniž by byly dotčeny jeho pravomoci spolufinancovat v rámci nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích nezbytná doprovodná opatření na zvýšení informovanosti o prospěšnosti spotřeby ovoce a zeleniny pro zdraví.

(11) V zájmu větší účinnosti projektu by mělo Společenství mít možnost financovat opatření v oblasti informací, monitorování a hodnocení zaměřená na zvyšování informovanosti veřejnosti o projektu „Čerstvé ovoce do škol“a jeho cílech a opatření pro vytváření sítí s ním souvisejících, aniž by byly dotčeny jeho pravomoci spolufinancovat v rámci nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích nezbytná doprovodná opatření na zvýšení informovanosti o prospěšnosti spotřeby ovoce a zeleniny pro zdraví. Bude nutné, aby Komise v souvislosti s tímto projektem uspořádala v celé EU rozsáhlou propagační kampaň.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 – podbod a

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl IIa – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

OVOCE DO ŠKOL

ČERSTVÉ OVOCE DO ŠKOL

Odůvodnění

Výrobky z ovoce a zeleniny mají nižší nutriční hodnotu a musejí být z tohoto nařízení vyňaty. Vzhledem k tomu, že záměrem je, aby byla výživa dětí v Evropě zdravější, je nutno podporovat pouze bezplatné dodávky čerstvého ovoce a zeleniny.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 – podbod a

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IVa – pododdíl IIa – Čl. 103g – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podpora na dodávky ovoce, zeleniny a banánů a výrobků z nich žákům

Podpora na dodávky ovoce, zeleniny a banánů žákům

Odůvodnění

Výrobky z ovoce a zeleniny mají nižší nutriční hodnotu a musejí být z tohoto nařízení vyňaty. Vzhledem k tomu, že záměrem je, aby byla výživa dětí v Evropě zdravější, je nutno podporovat bezplatné dodávky pouze u čerstvého ovoce a zeleniny.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 103ga – bod 1

Nařízení článek 2, změna nařízení (ES) č. 1234/2007, pododdíl IIa, čl. 103ga, bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Za podmínek, které určí Komise, počínaje školním rokem 2009/2010 se poskytuje podpora Společenství na dodávky některých produktů z odvětví ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a zeleniny a odvětví banánů, které určí Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a tuto podporu lze rovněž poskytnout na některé související náklady na logistiku, distribuci, zařízení, komunikaci, monitorování a hodnocení.

1. Za podmínek, které určí Komise, počínaje školním rokem 2009/2010 se poskytuje podpora Společenství na dodávky některých čerstvých produktů z odvětví ovoce a zeleniny vybraných Komisí, které přesněji určí členské státy, žákům do vzdělávacích a předškolních zařízení a tato podpora bude rovněž poskytnuta na některé související náklady na logistiku, distribuci, zařízení, komunikaci, monitorování a hodnocení a pro účely financování doprovodných opatření potřebných k zajištění efektivnosti projektu.

 

Komise a členské státy vyberou zeleninu a ovoce, které musí být co nejčerstvější, sezonní a dostupné za nízkou cenu, na základě zdravotních kritérií, jako je např. co nejméně umělých a nezdravých přídatných látek.

 

Přednostně by měly být využívány místní produkty, aby se zamezilo zbytečné přepravě a s ní spojenému znečišťování životního prostředí.

 

Pokud je k dispozici ovoce a zelenina z produkce ekologického zemědělství a z místní produkce, mělo by se zvážit zejména jejich využití.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 – podbod a

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IVa – pododdíl IIa – Čl. 103g – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které se chtějí na projektu podílet, vypracují nejdříve na vnitrostátní nebo regionální úrovni strategii pro jeho provádění. Stanoví rovněž doprovodná opatření nutná pro zajištění účinnosti projektu.

2. Členské státy, které se chtějí na projektu podílet, vypracují nejdříve na vnitrostátní nebo regionální úrovni strategii pro jeho provádění a zohlední půdní a klimatické podmínky při produkci ovoce a zeleniny. V této souvislosti se na příslušné produkty uplatňují preference Společenství. Stejné členské státy rovněž poskytnou vnitrostátní finanční zdroje a finanční zdroje Společenství potřebné k realizaci projektu a uplatní doprovodná opatření nutná pro zajištění účinnosti projektu, přičemž upřednostní děti v zařízeních pro děti předškolního věku a na prvním stupni povinné školní docházky, které by měly dostávat ovoce bezplatně každý den.

 

V této strategii určí členské státy mimo jiné

 

– produkty, které budou distribuovány, s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o sezonní a místní produkty;

 

– věkové skupiny školáků, které budou tyto produkty dostávat;

 

– školy, které se projektu zúčastní.

 

Na základě objektivních kritérií upřednostňují členské státy při provádění tohoto projektu tradiční ovoce a zeleninu z místní produkce a podporují menší hospodářství.

 

Doprovodná opatření zahrnují poskytování poradenství v oblasti zdravé výživy, informace o přínosech ovoce pro zdraví přiměřené věku studentů a také informace o zvláštních rysech ekologického zemědělství.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 – podbod a

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IVa – pododdíl IIa – Čl. 103g – bod 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) překročit 90 milionů EUR v jednom školním roce,

a) překročit 500 milionů EUR v jednom školním roce,

Odůvodnění

Vzhledem k vysokým cenám potravin zůstává v okruhu 2 značné množství nevyužitých finančních prostředků (zemědělské výdaje).

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 – podbod a

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IVa – pododdíl IIa – Čl. 103ga – bod 3 b)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) překročit 50 % nákladů na dodávku a související náklady uvedené v odstavci 1, nebo 75 % těchto nákladů v regionech způsobilých podle cíle konvergence,

b) překročit náklady na dodávku a související náklady a náklady na doprovodná opatření uvedené v odstavci 1,

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 – podbod a

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl 4a – pododdíl IIa – Čl. 103ga – bod 3 c)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) pokrývat jiné náklady než náklady na dodávku a související náklady uvedené v odstavci 1 a

c) pokrývat jiné náklady než náklady na dodávku a související náklady a náklady na doprovodná opatření potřebná k zajištění efektivnosti projektu uvedené v odstavci 1 a

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 – podbod a

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 3 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) být použita k nahrazení současného financování stávajících vnitrostátních projektů distribuce ovoce do škol nebo jiných projektů, v jejichž rámci se do škol dodává ovoce.

d) být použita k nahrazení současného veřejného financování stávajících vnitrostátních projektů distribuce ovoce do škol nebo jiných projektů, v jejichž rámci se do škol dodává ovoce.

Odůvodnění

Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit, že písmeno d) se týká pouze veřejného financování, což je v současném znění vyjádřeno implicitně. Financování ze soukromých zdrojů, např. ve formě darů, se toto písmeno nedotýká.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 – podbod a

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Projektem Společenství „Ovoce do škol“ nejsou dotčeny vnitrostátní projekty dodávek ovoce do škol, které dodržují právo Společenství.

5. Projektem Společenství „Čerstvé ovoce do škol“ nejsou dotčeny vnitrostátní projekty dodávek ovoce do škol, které dodržují právo Společenství. Pilotní projekty na zkoušku prováděné ve velmi malém počtu školních zařízení a po omezenou dobu se nepovažují za vnitrostátní projekty ve smyslu odst. 3 písm. d).

Odůvodnění

Tento návrh upřesňuje pojem „stávající vnitrostátní projekty“ s cílem usnadnit uplatňování zásady doplňkovosti. Ve Francii se totiž provádí od začátku školního roku 2008 pilotní projekt zaměřený na dodávku ovoce do škol, který je z 50 % financován z veřejných prostředků (orgány místních samospráv) a z 50 % ze soukromých prostředků (zejména organizacemi zabývajícími se prevencí chorob a zdravotními pojišťovnami), a probíhá ve velmi omezeném počtu školních zařízení.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 – podbod a

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Společenství může také financovat podle článku 5 nařízení (ES) č. 1290/2005 opatření v oblasti informací, monitorování a hodnocení související s projektem „Ovoce do škol“, včetně zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto projektu, a související opatření v oblasti vytváření sítí.“

6. Společenství může také financovat podle článku 5 nařízení (ES) č. 1290/2005 opatření v oblasti informací, monitorování a hodnocení související s projektem „Čerstvé ovoce do škol“, včetně zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto projektu, a související opatření v oblasti vytváření sítí.“

Odůvodnění

Výrobky z ovoce a zeleniny mají nižší nutriční hodnotu a musejí být z tohoto nařízení vyňaty. Vzhledem k tomu, že záměrem je, aby byla výživa dětí v Evropě zdravější, je nutno podporovat bezplatné dodávky pouze u čerstvého ovoce a zeleniny.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 184 – bod 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) do 31. srpna 2012 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o využívání projektu „Ovoce do škol“ uvedeného v článku 103ga, k níž v případě potřeby přiloží příslušné návrhy. Zpráva se zejména zabývá tím, do jaké míry projekt napomohl zavedení dobře fungujících projektů distribuce ovoce do škol v členských státech a jak ovlivnil zlepšení stravovacích návyků dětí.“

6) do 31. srpna 2012 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o využívání projektu „Ovoce do škol“ uvedeného v článku 103ga, k níž v případě potřeby přiloží příslušné návrhy. Zpráva se zejména zabývá

– tím, do jaké míry projekt napomohl zavedení dobře fungujících projektů distribuce ovoce do škol v členských státech a jak ovlivnil zlepšení stravovacích návyků dětí;

 

– tím, do jaké míry rozhodnutí o spolufinancování ze strany členského státu formou příspěvku rodičů ovlivnilo či neovlivnilo úspěšnost a efektivnost projektu;

 

– relevancí a účinkem doprovodných opatření členských států, zejména tím, jak jsou projekt „Čerstvé ovoce do škol“ a doprovodné informace o zdravé výživě začleněny do školních osnov daného členského státu;


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

ÚVOD

Podíl ovoce a zeleniny ve stravě je v EU příliš nízký – nedosahuje úrovně doporučené Světovou zdravotnickou organizací, podle níž by měl být denní příjem ovoce a zeleniny alespoň 400 g – a navíc vykazuje sestupnou tendenci. Zároveň se rozmohla epidemie nadváhy u dětí. Podle odhadů trpí v EU nadváhou 22 milionů dětí, z nichž 5,1 mil. se považuje za těžce obézní.

Vysoký příjem ovoce a zeleniny snižuje riziko řady nemocí a brání vzniku obezity a těžké obezity. Stravovací návyky se utvářejí v dětství a vše nasvědčuje tomu, že lidé, kteří si zvyknou jíst velké množství ovoce a zeleniny v dětství, tak činí i v dospělosti.

V roce 2007 prošlo odvětví ovoce a zeleniny zásadní reformou, jejímž výsledkem je větší tržní orientace. Reforma tedy toto odvětví sjednotila se zbytkem modernizované společné evropské zemědělské politiky. Odpovědnost za předcházení krizím a jejich zvládání spočívá na producentských organizacích, vývozní subvence a podpora zpracování byly odstraněny a ovoce a zelenina jsou nyní plně začleněny do režimu jednotné platby. Jinými slovy je nabídka určována poptávkou. Při reformě odvětví ovoce a zeleniny bylo jednomyslně rozhodnuto, že negativní trend jejich spotřeby je třeba zvrátit. Vyšší poptávka především podpoří zdraví občanů, ale bude také přínosem pro evropské zemědělce, kteří ovoce a zeleninu produkují.

Nejdůležitějším důvodem pro zavedení dodávek ovoce a zeleniny do škol v EU je zdravotní hledisko.

ROZPOČET

Nadváha s sebou přináší vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky, vysokého krevního tlaku a některých druhů rakoviny. Tato onemocnění jsou jednou z největších hrozeb pro veřejné zdraví v EU a náklady na jejich léčbu představují nemalou zátěž pro rozpočty členských států. Ve svém posouzení dopadů odkazuje Komise na dva z příliš malého počtu průzkumů, které byly provedeny s cílem objasnit vztah mezi výdaji na zdravotnictví a příliš nízkou konzumací ovoce a zeleniny. V této souvislosti je třeba náklady na distribuci ovoce do škol současně považovat za úsporu rozpočtových výdajů členských států na zdravotnictví, která má celkově kladný vliv především na veřejné zdraví, ale také na evropské hospodářství. Dokud nebude dosaženo denního příjmu ovoce a zeleniny o hmotnosti 600 g, který pro osoby od 11 let doporučuje několik odborníků, musí rada znít: čím více ovoce a zeleniny, tím větší úspory. Prevence je levnější než léčba.

Komise navrhuje vyhradit z rozpočtu Společenství 90 mil. EUR. To odpovídá jednomu kusu ovoce jednou týdně po dobu 30 týdnů pro děti ve věku 6 až 10 let. Členské státy mohou projekt doplnit a rozšířit, ale podpora nesmí nahradit již existující stálé programy.

Aby bylo možné dosáhnout všech pozitivních výsledků projektu „Ovoce do škol“, je třeba vyčlenit mnohem více prostředků. Jeden kus ovoce týdně nepostačuje ani na změnu stravovacích návyků, ani na dosažení účinku na veřejné zdraví. Program dodávek ovoce do škol by měl obnášet jednu porci ovoce na žáka a den a neměl by se omezovat pouze na žáky ve věku 6–10 let, jak navrhuje Komise.

S cílem obsáhnout různé tradice a projekty, které již v EU existují, musí být program dodávek ovoce do škol natolik pružný, aby mohl být přizpůsoben místním, regionálním a vnitrostátním podmínkám. Tato pružnost se bude vztahovat i na finanční spoluúčast členských států, neboť způsob financování vnitrostátního příspěvku (ze státního, regionálního nebo místního rozpočtu, z příspěvků rodičů atd.) bude záviset na rozhodnutí každého jednotlivého členského státu.

OVOCE A MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY DO ŠKOL

Již více než 30 let poskytuje EU různé druhy podpory na dodávky mléka a mléčných výrobků do škol. Ve školním roce 2006/2007 bylo do škol ve 22 členských státech dodáno 305 000 tun mléka a mléčných výrobků, na něž EU přispěla více než 50 mil. EUR. Pravidla režimů dodávek mléka a mléčných výrobků do škol byla zjednodušena a sortiment výrobků byl rozšířen, aby se členské státy mohly rozhodnout, zda upřednostní nízkotučné mléčné výrobky, a program je tedy v souladu se zásadami zdravé výživy.

Pro dodávky mléka a mléčných výrobků do škol neexistuje rozpočtový strop, pouze množstevní limit ve výši 0,25 litru mléka na žáka a den. To znamená, že čím více žáků se zapojí, tím vyšší bude přidělená podpora. U dodávek ovoce do škol je žádoucí obdobný systém, kdy by mohlo být stanoveno maximální množství 1 porce ovoce nebo zeleniny na žáka a den.

Je potěšitelné, že Komise zúročila své dlouholeté zkušenosti, které načerpala v programu dodávek mléka a mléčných výrobků do škol.

Na závěr by chtěl zpravodaj vyzvat Komisi, aby průběžně informovala Evropský parlament o seznamu produktů schválených na úrovni Společenství pro zařazení do projektu „Ovoce do škol“.


POSTUP

Název

Projekt „Ovoce do škol“

Referenční údaje

KOM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS)

Datum konzultace s EP

12.9.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

23.9.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

23.9.2008

ENVI

23.9.2008

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

BUDG

3.9.2008

ENVI

16.7.2008

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Niels Busk

24.6.2008

 

 

Projednání ve výboru

9.9.2008

7.10.2008

 

 

Datum přijetí

7.10.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Bernard Wojciechowski

Právní upozornění - Ochrana soukromí