Διαδικασία : 2008/0146(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0391/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0391/2008

Συζήτηση :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Ψηφοφορία :

PV 18/11/2008 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0542

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 212kWORD 310k
14.10.2008
PE 409.729v02-00 A6-0391/2008

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) με σκοπό τη θέσπιση σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία

(COM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Niels Busk

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) με σκοπό τη θέσπιση σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία

(COM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0442),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0315/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6‑0391/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 33 της Συνθήκης, περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια προϊόντων οπωροκηπευτικών και μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο αυτό τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα για την προώθηση της κατανάλωσης ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 33 της Συνθήκης, περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια προϊόντων οπωροκηπευτικών και μπανάνας κοινοτικής προέλευσης, που θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν νωπά, εποχής και διαθέσιμα σε χαμηλό κόστος, στους μαθητές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω στόχους. Στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά τον καθορισμό της ομάδας στόχου, να διαθέτουν αρκετή ευελιξία ώστε, συναρτήσει των αναγκών τους, να παρέχουν φρούτα στα σχολεία σε έναν όσο το δυνατόν ευρύτερο κύκλο χρηστών. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, θα έχει έντονα θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, θα βελτιώσει τη μελλοντική κατανάλωση, θα δημιουργήσει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με τη συμμετοχή μαθητών, γονέων και καθηγητών, έχοντας έτσι σημαντικά θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και προωθώντας τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα για την προώθηση της κατανάλωσης ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων στα σχολεία σε συνδυασμό με μια πρόσθετη συνιστώσα υγιεινής και διατροφικής αγωγής, καθώς και ενθάρρυνσης και τόνωσης των περιφερειακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων των ορεινών περιοχών.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Το παρόν σχέδιο για την προώθηση της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων στα σχολεία θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στόχο την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και την ανάπτυξη της γεύσης στους νέους. Το σχέδιο αυτό αναμένεται επίσης να καταστήσει δυνατή, με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, την ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς τους διάφορους κύκλους των εποχών. Προς το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικές αρχές θα πρέπει, κατά προτεραιότητα, να διασφαλίσουν τη διανομή φρούτων εποχής, προωθώντας ένα διαφοροποιημένο φάσμα φρούτων, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να ανακαλύπτουν διαφορετικές γεύσεις.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Επιπλέον, το άρθρο 152 παράγραφος 1 της Συνθήκης ορίζει ότι "κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών (…) της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου". Τα προφανή οφέλη για την υγεία που παρέχει ένα σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία είναι πτυχές που μπορούν να ενσωματωθούν στην εφαρμογή της ΚΓΠ.

(3) Επιπλέον, το άρθρο 152 παράγραφος 1 της Συνθήκης ορίζει ότι "κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών (…) της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου". Τα προφανή οφέλη για την υγεία που παρέχει ένα σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία είναι πτυχές που μπορούν να ενσωματωθούν στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ εν γένει και της ΚΓΠ ειδικότερα.

Αιτιολόγηση

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα όσον αφορά την ενσωμάτωση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας στα σχέδιά της.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τις βιολογικές τροφές και καλλιέργειες προτείνει τη δρομολόγηση μιας πολυετούς εκστρατείας ενημέρωσης και προώθησης της ΕΕ επί σειρά ετών, προκειμένου να ενημερωθούν τα σχολεία για τα πλεονεκτήματα της βιολογικής καλλιέργειας και να αυξηθεί η γνώση των καταναλωτών και η αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων περιλαμβανομένης και της αναγνώρισης του σήματος ΕΕ. Το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων στα σχολεία πρέπει να στηρίξει αυτούς τους στόχους, ιδίως σε ό,τι αφορά τα βιολογικά φρούτα, και τα συνοδευτικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την παροχή ενημέρωσης για τη βιολογική γεωργία.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί κοινοτική ενίσχυση για τη συγχρηματοδότηση της προμήθειας στους μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ορισμένων υγιεινών προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας, καθώς και ορισμένων συναφών εξόδων εφοδιαστικής, διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει τους όρους του σχεδίου.

(6) Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί κοινοτική ενίσχυση για τη χρηματοδότηση της προμήθειας στους μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ορισμένων υγιεινών προϊόντων των τομέων των φρέσκων οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας, ορισμένων συναφών εξόδων εφοδιαστικής, διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και των απαραίτητων συνοδευτικών μέτρων για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου. Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει τους όρους του σχεδίου. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις ποιότητας και αειφορίας των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, που θα πρέπει να πληρούν τα πλέον απαιτητικά κριτήρια, ήτοι να είναι κατά προτίμηση εποχής και να προέρχονται από τοπική παραγωγή και, στο μέτρο του δυνατού, να είναι κοινοτικής προέλευσης.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να εκπονήσουν προηγουμένως συναφή στρατηγική. Πρέπει επίσης να προβλέψουν συνοδευτικά μέτρα, τα οποία απαιτούνται για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

(7) Προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων στα σχολεία, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να εκπονήσουν προηγουμένως συναφή στρατηγική, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενημέρωσης των ομάδων στόχων. Πρέπει επίσης να προβλέψουν συνοδευτικά εκπαιδευτικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία απαιτούνται για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου, και η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενσωματώσουν, με εκπαιδευτικό τρόπο, τα μέτρα αυτά σε μαθησιακά προγράμματα σχετικά με την υγεία και τη διατροφή στα σχολεία.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Προκειμένου να μην περιορισθεί ο συνολικός αντίκτυπος παρόμοιων εθνικών μέτρων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να δικαιούνται να παράσχουν πρόσθετη εθνική ενίσχυση για την προμήθεια προϊόντων και για τα συναφή έξοδα και συνοδευτικά μέτρα, το δε σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία δεν πρέπει να θίγει τυχόν χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλισθούν οι πρακτικές συνέπειές του, το κοινοτικό σχέδιο δεν πρέπει να αντικαταστήσει την τρέχουσα χρηματοδότηση για τα υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία που περιλαμβάνουν φρούτα.

(8) Προκειμένου να μην περιορισθεί ο συνολικός αντίκτυπος παρόμοιων εθνικών μέτρων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν να παράσχουν πρόσθετη εθνική ενίσχυση για την προμήθεια προϊόντων και για τα συναφή έξοδα και συνοδευτικά μέτρα, το δε σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων στα σχολεία δεν πρέπει να θίγει τυχόν χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλισθούν οι πρακτικές συνέπειές του, το κοινοτικό σχέδιο δεν πρέπει να αντικαταστήσει την τρέχουσα εθνική χρηματοδότηση για τα υπάρχοντα πολυετή σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία που περιλαμβάνουν φρούτα. Η κοινοτική χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και να αφορά μόνο νέα σχέδια ή την επέκταση υπαρχόντων σχεδίων.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Προκειμένου να διασφαλισθεί χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, πρέπει να προβλεφθεί ένα ορισμένο ανώτατο όριο κοινοτικής ενίσχυσης, καθώς και μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης, και η κοινοτική χρηματοδοτική εισφορά στο σχέδιο πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των μέτρων που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ, ο οποίος παρατίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

(9) Προκειμένου να διασφαλισθεί χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, πρέπει να προβλεφθεί ένα ορισμένο ανώτατο όριο κοινοτικής ενίσχυσης, καθώς και μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης, και η κοινοτική χρηματοδοτική εισφορά στο σχέδιο πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των μέτρων που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ, ο οποίος παρατίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Εάν ένα κράτος μέλος, ή και περισσότερα, δεν κάνει χρήση της κοινοτικής χρηματοδότησης, τα κονδύλια μπορούν να μεταφέρονται και να χρησιμοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Όσο περισσότερα παιδιά συμμετέχουν στο σχέδιο, τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη για την υγεία. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να χορηγείται περισσότερη ενίσχυση όσο περισσότερα παιδιά παίρνουν μέρος, όπως συμβαίνει με το σχέδιο για το σχολικό γάλα. Τα μη χρησιμοποιούμενα κονδύλια από κράτη μέλη που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Προκειμένου να δοθεί χρόνος για την ομαλή υλοποίησή του, το σχέδιο πρέπει να εφαρμοσθεί από το σχολικό έτος 2009/10. Τρία έτη αργότερα πρέπει να υποβληθεί σχετική έκθεση.

(10) Προκειμένου να δοθεί χρόνος για την ομαλή υλοποίησή του, το σχέδιο πρέπει να εφαρμοσθεί από το σχολικό έτος 2009/10. Τα κράτη μέλη πρέπει να διεξάγουν ετήσιες αναλύσεις για την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του προγράμματος και η Επιτροπή, τρία έτη αργότερα, πρέπει να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον ένα σχέδιο μακράς διάρκειας θα έχει μακροπρόθεσμα ευεργετικές επιπτώσεις, είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του σχεδίου, προκειμένου να μετρηθεί η αποτελεσματικότητά του και να προταθούν πιθανές βελτιώσεις.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι αυτά που έχουν τη διαχείριση του προγράμματος και, για να διασφαλισθεί ότι η διαχείριση αυτή είναι καλή, χρειάζονται συνεχείς αξιολογήσεις προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του σχεδίου, η Κοινότητα πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα ενημέρωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την εφαρμογή μέτρων δικτύωσης σχετικά με το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και τους στόχους του, με την επιφύλαξη της εξουσίας της να συγχρηματοδοτεί, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες, τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επωφελείς συνέπειες για την υγεία της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών.

(11) Για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του σχεδίου, η Κοινότητα πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα ενημέρωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την εφαρμογή μέτρων δικτύωσης σχετικά με το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων στα σχολεία και τους στόχους του, με την επιφύλαξη της εξουσίας της να συγχρηματοδοτεί, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες, τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επωφελείς συνέπειες για την υγεία της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών. Θεωρείται απολύτως απαραίτητη η διεξαγωγή, από την πλευρά της Επιτροπής, μιας μεγάλης εκστρατείας προβολής του παρόντος σχεδίου σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1 – υποσημείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα – Τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αιτιολόγηση

Τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα έχουν μικρότερη διατροφική αξία και θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου του στόχου για υγιεινότερη διατροφή των παιδιών στην Ευρώπη, πρέπει να στηριχθεί η δωρεάν διανομή μόνο νωπών οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1 – υποσημείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα – Άρθρο 103ζ α – Τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ενίσχυση για την προμήθεια προϊόντων οπωροκηπευτικών και μπανάνας στους μαθητές

Ενίσχυση για την προμήθεια οπωροκηπευτικών και μπανάνας στους μαθητές

Αιτιολόγηση

Τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα έχουν μικρότερη διατροφική αξία και θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου του στόχου για υγιεινότερη διατροφή των παιδιών στην Ευρώπη, πρέπει να στηριχθεί η δωρεάν διανομή μόνο νωπών οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1 – υποσημείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα – Άρθρο 103ζ α – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα καθορισθούν από την Επιτροπή, από το σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ορισμένων προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, παρακολούθησης και αξιολόγησης.

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα καθορισθούν από την Επιτροπή, από το σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε μαθητές σε εκπαιδευτικά και προσχολικά ιδρύματα ορισμένων νωπών προϊόντων ΕΕ του τομέα των οπωροκηπευτικών, που επιλέγονται από την Επιτροπή και που θα καθορισθούν λεπτομερέστερα από τα κράτη μέλη, και είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων συνοδευτικών μέτρων για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επιλέγουν τα οπωροκηπευτικά, τα οποία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν φρέσκα, εποχής και διαθέσιμα σε χαμηλό κόστος, με βάση κριτήρια υγείας, όπως π.χ. με τα λιγότερα δυνατά μη φυσικά και ανθυγιεινά πρόσθετα.

 

Προτεραιότητα θα πρέπει να έχει η χρήση τοπικών προϊόντων, ώστε να αποφεύγονται οι περιττές μεταφορές και η συνακόλουθη περιβαλλοντική ρύπανση.

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα βιολογικά και τοπικά φρούτα, αν υπάρχουν.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1 – υποσημείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα – Άρθρο 103ζ α – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν προηγουμένως στρατηγική για την εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν προηγουμένως στρατηγική για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες παραγωγής των οπωροκηπευτικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η κοινοτική προτίμηση για τα εν λόγω προϊόντα. Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης τους απαραίτητους για την εφαρμογή κοινοτικούς χρηματοδοτικούς πόρους και λαμβάνουν τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία τα φρούτα θα πρέπει να διανέμονται σε καθημερινή βάση και δωρεάν.

 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, τα κράτη μέλη καθορίζουν μεταξύ άλλων:

 

- τα προς διανομή προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για προϊόντα εποχής και τοπικής παραγωγής·

 

- τις ηλικιακές ομάδες του δικαιούχου σχολικού πληθυσμού·

 

- τα σχολεία που συμμετέχουν στο σχέδιο.

 

Βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα στα σε τοπικό επίπεδο παραγόμενα παραδοσιακά οπωροκηπευτικά και στηρίζουν τα μικρότερα αγροκτήματα κατά την εφαρμογή του σχεδίου.

 

Τα συνοδευτικά μέτρα περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών υγείας και διατροφής, ενημέρωσης σχετικά με τα ευεργετήματα των φρούτων για την υγεία, κατάλληλης για την ηλικία των μαθητών, καθώς και ενημέρωσης σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά της βιολογικής καλλιέργειας.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1 – υποσημείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα – Άρθρο 103ζ α – σημείο 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) δεν υπερβαίνει τα 90 εκατομμύρια ευρώ ανά σχολικό έτος,

α) δεν υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ ανά σχολικό έτος,

Αιτιολόγηση

Λόγω των υψηλών τιμών των τροφίμων, παραμένουν σημαντικά αχρησιμοποίητα κονδύλια στο Κεφάλαιο 2 (γεωργικές δαπάνες).

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1 – υποσημείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα – Άρθρο 103ζ α – σημείο 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) δεν υπερβαίνει το 50% των εξόδων προμήθειας και των συναφών εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή το 75% των εν λόγω εξόδων σε περιφέρειες επιλέξιμες βάσει του στόχου σύγκλισης,

β) δεν υπερβαίνει τα έξοδα προμήθειας, τα συναφή έξοδα και τα συνοδευτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1,

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1 – υποσημείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα – Άρθρο 103ζ α – σημείο 3 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) δεν καλύπτουν έξοδα άλλα εκτός των εξόδων προμήθειας και των συναφών εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και

γ) δεν καλύπτουν έξοδα άλλα εκτός των εξόδων προμήθειας, των συναφών εξόδων και των αναγκαίων συνοδευτικών μέτρων για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1 – υποσημείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα – Άρθρο 103ζ α – σημείο 3 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) δεν χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση υφιστάμενης χρηματοδότησης για οποιαδήποτε υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία τα οποία περιλαμβάνουν φρούτα.

δ) δεν χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση υφιστάμενης δημόσιας χρηματοδότησης για οποιαδήποτε υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία τα οποία περιλαμβάνουν φρούτα.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται απλώς για διασάφηση που διευκρινίζει ότι το σημείο αυτό αφορά μόνον τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις, κάτι που φαίνεται να υπονοείται από την παρούσα διατύπωση. Πράγματι, η ιδιωτική χρηματοδότηση, π.χ. από δωρεές, δεν πρέπει να υπάγεται σε αυτό το σημείο.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1 – υποσημείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα – Άρθρο 103ζ α – σημείο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Το κοινοτικό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία δεν θίγει τυχόν χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία τα οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο.

5. Το κοινοτικό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων στα σχολεία δεν θίγει τυχόν χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία τα οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο. Τα πιλοτικά σχέδια που διεξάγονται πειραματικά και επί χαμηλού αριθμού σχολικών ιδρυμάτων και για μια περιορισμένη χρονικά περίοδο, δεν θεωρούνται εθνικά σχέδια κατά την έννοια αυτών που περιγράφονται στην παράγραφο 3, στοιχείο δ).

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο να διευκρινίσει την έννοια "υπάρχον εθνικό σχέδιο", ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή της αρχής της προσθετικότητας. Πράγματι, η Γαλλία διεξάγει, από τη σχολική χρονιά του 2008, ένα πιλοτικό σχέδιο διανομής φρούτων στα σχολεία, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 50% από δημόσια κονδύλια (οργανισμοί αυτοδιοίκησης) και κατά 50% από ιδιωτικά κεφάλαια (ιδίως από οργανισμούς πρόνοιας και ασφάλισης υγείας) σε έναν πολύ περιορισμένο αριθμό σχολικών ιδρυμάτων.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 1 – υποσημείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα ΙVα – υποτμήμα ΙΙα – Άρθρο 103ζ α – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Κοινότητα δύναται επίσης να χρηματοδοτεί, δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, μέτρα ενημέρωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης που αφορούν το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων συναφών μέτρων ευαισθητοποίησης και δικτύωσης.

6. Η Κοινότητα δύναται επίσης να χρηματοδοτεί, δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, μέτρα ενημέρωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης που αφορούν το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης νωπών φρούτων στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων συναφών μέτρων ευαισθητοποίησης και δικτύωσης.

Αιτιολόγηση

Τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα έχουν μικρότερη διατροφική αξία και θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου του στόχου για υγιεινότερη διατροφή των παιδιών στην Ευρώπη, πρέπει να στηριχθεί η δωρεάν διανομή μόνο νωπών οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Άρθρο 184 – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6) πριν από την 31η Αυγούστου 2012 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία που προβλέπεται στο άρθρο 103ζα, συνοδευόμενη ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις. Η έκθεση καλύπτει ιδίως την έκταση στην οποία το σχέδιο προώθησε την θέσπιση καλά λειτουργούντων σχεδίων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία στα κράτη μέλη και τις επιπτώσεις του σχεδίου όσον αφορά την βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών.

6) πριν από την 31η Αυγούστου 2012 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία που προβλέπεται στο άρθρο 103ζα, συνοδευόμενη ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις. Η έκθεση καλύπτει ιδίως την έκταση στην οποία το σχέδιο προώθησε την θέσπιση καλά λειτουργούντων σχεδίων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία στα κράτη μέλη και τις επιπτώσεις του σχεδίου όσον αφορά την βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών:

 

- το κατά πόσον η επιλογή για εθνική συγχρηματοδότηση, μέσω γονικής συνεισφοράς, επηρέασε ή όχι το εύρος και την αποτελεσματικότητα του σχεδίου·

 

- τη σημασία και τον αντίκτυπο των εθνικών συνοδευτικών μέτρων, ιδίως τον τρόπο με τον οποίο το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων στα σχολεία και η ενημέρωση γύρω από μια υγιεινή διατροφή, που το συνοδεύει, εντάσσονται στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην ΕΕ καταναλώνονται ελάχιστα φρούτα και λαχανικά σε σχέση με τις συστάσεις της ΠΟΥ για τουλάχιστον 400 γραμμάρια ημερησίως και, επιπλέον, η κατανάλωση σημειώνει μείωση. Συγχρόνως, υπάρχει επιδημία παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών: εκτιμάται πως υπάρχουν 22 εκατομμύρια υπέρβαρα παιδιά στην ΕΕ, εκ των οποίων 5,1 εκατομμύρια θεωρούνται σοβαρά υπέρβαρα.

Μια υψηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών μειώνει τον κίνδυνο για πολλές αρρώστιες και προλαμβάνει υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία. Οι διατροφικές συνήθειες αποκτώνται κατά την παιδική ηλικία και υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα παιδιά τα οποία μαθαίνουν να τρώνε πολλά φρούτα και λαχανικά εξακολουθούν να το κάνουν και ως ενήλικες.

Το 2007, η οργάνωση της αγοράς οπωροκηπευτικών υπέστη θεμελιώδη μεταρρύθμιση ώστε να προσανατολισθεί περισσότερο προς την αγορά και να ευθυγραμμισθεί με την υπόλοιπη εκσυγχρονισμένη κοινή γεωργική πολιτική. Η ευθύνη για την πρόληψη και τη διαχείριση των κρίσεων έγκειται στις οργανώσεις παραγωγών, οι εξαγωγικές ενισχύσεις και οι ενισχύσεις για επεξεργασία έχουν καταργηθεί και τα οπωροκηπευτικά είναι πλέον πλήρως ενσωματωμένα στο ενιαίο σύστημα πληρωμών. Με άλλα λόγια, η ζήτηση καθορίζει πλέον την προσφορά. Με τη μεταρρύθμιση της οργάνωσης αγοράς οπωροκηπευτικών, αποφασίσθηκε ομόφωνα να αναστραφεί η πτωτική πορεία της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών. Μια υψηλότερη ζήτηση θα προωθήσει πρώτα και κύρια τη δημόσια υγεία, αλλά θα είναι θετική και για τους ευρωπαίους γεωργούς που παράγουν φρούτα και λαχανικά.

Το θέμα της υγείας είναι ο σημαντικότερος λόγος για τη δρομολόγηση ενός σχεδίου για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία της ΕΕ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το υπερβολικό βάρος συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη, υπέρτασης και ορισμένων μορφών καρκίνου. Οι ασθένειες αυτές συνιστούν μια από τις πιο μεγάλες απειλές για τη δημόσια υγεία στην ΕΕ και οι δαπάνες θεραπείας τους επιβαρύνουν σοβαρά τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών για την υγεία. Στην εκτίμηση επιπτώσεών της, η Επιτροπή αναφέρεται σε δύο από τις ελάχιστες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί και ρίχνουν φως στη σχέση μεταξύ των δαπανών για την υγεία και της πολύ μικρής πρόσληψης φρούτων και λαχανικών. Υπ' αυτή την έννοια, οι δαπάνες για ένα σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία θα πρέπει να ειδωθεί ως μια παράλληλη εξοικονόμηση στους προϋπολογισμούς υγείας των κρατών μελών, η οποία συνολικά έχει ένα θετικό αντίκτυπο, πρώτα και κύρια στη δημόσια υγεία, αλλά και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μέχρις ότου επιτευχθεί ημερήσια πρόσληψη 600 γραμμαρίων, την οποία συνιστούν διάφοροι ειδικοί για τα άτομα ηλικίας 11 χρονών και άνω, η συμβουλή θα πρέπει να είναι η εξής: όσο περισσότερα φρούτα και λαχανικά, τόσο μεγαλύτερες και οι εξοικονομήσεις. Η πρόληψη είναι φθηνότερη από τη θεραπεία.

Η Επιτροπή προτείνει ενίσχυση 90 εκατομμυρίων ευρώ στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε ένα τεμάχιο φρούτου μία φορά την εβδομάδα επί τριάντα εβδομάδες το χρόνο και καλύπτει παιδιά ηλικίας έξι έως δέκα ετών. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβούν σε συμπλήρωση ή επέκταση του σχεδίου, αλλά η ενίσχυση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί των υπαρχόντων μόνιμων σχεδίων.

Για να επιτευχθούν όλα τα θετικά αποτελέσματα από την εισαγωγή του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, πρέπει να υπάρξει μια πολύ μεγαλύτερη διάθεση κονδυλίων. Ένα τεμάχιο φρούτου την εβδομάδα δεν αρκεί για την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών ή για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος στη δημόσια υγεία. Ένα σχέδιο για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία θα πρέπει να συνίσταται σε ένα τεμάχιο φρούτου την ημέρα ανά μαθητή και δεν θα πρέπει να απευθύνεται μόνο στα παιδιά ηλικίας έξι έως δέκα ετών, όπως προτείνει η Επιτροπή.

Προκειμένου να πλαισιωθούν οι πολύ διαφορετικές παραδόσεις και σχέδια που υπάρχουν ήδη εντός της ΕΕ, το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές συνθήκες. Η ευελιξία αυτή πρέπει επίσης να αφορά και την εθνική συγχρηματοδότηση, όπου κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά έχει δικαίωμα να αποφασίζει τον τρόπο χρηματοδότησης της εθνικής συνεισφοράς (από εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά κονδύλια, με εισφορές των γονέων κ.λπ.).

ΣΧΟΛΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΓΑΛΑ

Για πάνω από 30 χρόνια έχουν διατεθεί διάφορες μορφές ενίσχυσης της ΕΕ για τη διανομή γάλακτος στους μαθητές. Το σχολικό έτος 2006-2007, 305.000 τόνοι σχολικού γάλακτος διανεμήθηκαν σε 22 κράτη μέλη, με τη συνεισφορά της ΕΕ να ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια και πλέον ευρώ. Οι κανόνες για το σχολικό γάλα απλοποιήθηκαν και το εύρος των προϊόντων επεκτάθηκε, αφού τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν την πριμοδότηση γαλακτοκομικών με χαμηλά λιπαρά, και έτσι το σχέδιο αφορά πλέον τη σωστή διατροφή.

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο προϋπολογισμού για τη διανομή σχολικού γάλακτος, παρά μόνον ένα όριο 0,25 λίτρων γάλακτος την ημέρα ανά μαθητή. Τούτο σημαίνει ότι όσο πιο πολλοί είναι οι συμμετέχοντες, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ενίσχυση που διατίθεται. Ένα αντίστοιχο σύστημα χρειάζεται και για το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, στο οποίο θα μπορούσε να τεθεί ως όριο η μία μερίδα φρούτου ή λαχανικού την ημέρα ανά μαθητή.

Είναι ευτυχές που η Επιτροπή έκανε χρήση της μεγάλης εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από το σχέδιο για το σχολικό γάλα.

Κλείνοντας, ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο για τη λίστα των προϊόντων που εγκρίνονται σε κοινοτικό επίπεδο για να συμπεριληφθούν στο σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόγραμμα για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

12.9.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

23.9.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

23.9.2008

ENVI

23.9.2008

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

3.9.2008

ENVI

16.7.2008

 

 

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Niels Busk

24.6.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.9.2008

7.10.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Duarte Freitas, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Donato Tommaso Veraldi, Ιωάννης Γκλαβάκης, Kωvσταντίνος Δρούτσας, Петя Ставрева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Esther De Lange, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson, Κατερίνα Μπατζελή

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bernard Wojciechowski

Ημερομηνία κατάθεσης

14.10.2008

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου