Menetlus : 2008/0146(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0391/2008

Esitatud tekstid :

A6-0391/2008

Arutelud :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Hääletused :

PV 18/11/2008 - 7.15
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0542

RAPORT     *
PDF 172kWORD 246k
14.10.2008
PE 409.729v02-00 A6-0391/2008

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ja määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), eesmärgiga kehtestada koolidele puuvilja jagamise kava

(KOM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS))

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Raportöör: Niels Busk

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ja määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), eesmärgiga kehtestada koolidele puuvilja jagamise kava

(KOM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0442);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 36 ja 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0315/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6‑0391/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid hõlmavad turgude stabiliseerimist ja varude kättesaadavust ning mõistlike tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja jagamise kava raames antav ühenduse toetus puu- ja köögiviljade ning banaanitoodete jagamiseks õpilastele haridusasutustes on kooskõlas nende eesmärkidega. Peale selle peaks kava õpetama noori tarbijaid hindama puu- ja köögivilju ning soodustama seega nende tarbimist tulevikus, suurendades seeläbi põllumajanduses saadavaid tulusid, mis on samuti üks ühise põllumajanduspoliitika eesmärke. Lisaks sellele võimaldab asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta ühise põllumajanduspoliitika raames teatavate toodete tarbimise edendamiseks ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja jagamise kava.

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid hõlmavad turgude stabiliseerimist ja varude kättesaadavust ning mõistlike tarbijahindade tagamist. Koolidele värske puuvilja jagamise kava raames antav ühenduse toetus võimalikult värskete, hooajaliste ning madala hinnaga saadavate ning ühenduse päritolu puu- ja köögiviljade ning banaanide jagamiseks õpilastele haridusasutustes on kooskõlas nende eesmärkidega. Liikmesriikidele tuleks subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt sihtrühma määratlemisel lubada piisavat paindlikkust, et nad võiksid oma vajaduste kohaselt jagada koolides puuvilju võimalikult laiale kasutajaskonnale. Peale selle peaks kava õpetama noori tarbijaid hindama puu- ja köögivilju ning seega peaks sellel olema väga positiivne mõju rahvatervisele ja laste vaesuse vastu võitlemisel, soodustades nende tarbimist tulevikus, tekitades õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid kaasates mitmekordistava mõju ning omades seeläbi märkimisväärselt positiivset mõju rahvatervisele ja suurendades põllumajanduses saadavaid tulusid, mis on samuti üks ühise põllumajanduspoliitika eesmärke. Lisaks sellele võimaldab asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta ühise põllumajanduspoliitika raames teatavate toodete tarbimise edendamiseks ühismeetmeid, näiteks koolidele värske puuvilja jagamise kava ning ühendada need lisaks tervise- ja toitumisõpetuse komponentidega ning ergutada piirkondlike toodete, sealhulgas mägipiirkondade toodete tarbimist.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2 a) Koolidele värske puuvilja jagamise kava tuleks selgelt määratleda ELi algatusena, mille eesmärk on võidelda noorte inimeste rasvumise vastu ja arendada nende maitse-eelistusi. Selle eesmärk peaks olema ka koos haridusprogrammide abiga muuta lapsed teadlikeks aastaaegade vaheldumisest aasta jooksul. Seetõttu peaksid haridusasutused eelisjärjekorras jagama hooajalisi puuvilju, seades esikohale puuviljade mitmekesisuse, et lapsed saaksid avastada erinevaid maitseid.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Peale selle on asutamislepingu artikli 152 lõikega 1 ette nähtud, et „kogu ühenduse poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse”. Koolidele puuvilja jagamise kavast tuleneva ilmse kasu võiks integreerida ühise põllumajanduspoliitika rakendamisse.

Peale selle on asutamislepingu artikli 152 lõikega 1 ette nähtud, et „kogu ühenduse poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse”. Koolidele puuvilja jagamise kavast tuleneva ilmse kasu võiks integreerida üldiselt ELi poliitikavaldkondadesse, kuid eelkõige ühise põllumajanduspoliitika rakendamisse.

Selgitus

Ühine põllumajanduspoliitika peaks olema eeskujuks, kuidas integreerida kõrgetasemeline tervisekaitse selle kavadesse.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3 a.) Euroopa mahetoiduainete ja mahepõllumajanduse tegevuskavaga tehakse ettepanek algatada mitmeaastane kogu ELi hõlmav informatsiooni- ja reklaamikampaania, et teavitada koole mahepõllunduse eelistest ja tõsta tarbijate mahetoodete alast teadlikkust ja äratundmisvõimet, sealhulgas ELi logo tundmist. Koolidele värske puuvilja jagamise kava peaks kõnealuseid eesmärke toetama, eriti mahepõllumajanduslikult kasvatatud puuviljade osas, ning täiendavad meetmed peaksid hõlmama mahepõllumajandusest teavitamist.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Seega peaks ühendus kaasrahastama teatavate puu- ja köögiviljade, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanisektori toodete jagamist õpilastele haridusasutustes ning aitama kanda ka teatavaid logistika, jagamise, seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega seotud kulusid. Komisjon peaks kehtestama kava rakendamise tingimused.

(6) Seega peaks ühendus rahastama teatavate värskete puu- ja köögiviljade, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanisektori toodete jagamist õpilastele haridusasutustes ning aitama kanda ka teatavaid logistika, jagamise, seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega seotud kulusid, samuti rahastama täiendavaid meetmeid, mis on vajalikud nimetatud kava tulemuslikkuse tagamiseks. Komisjon peaks kehtestama kava rakendamise tingimused. Kavas sisalduvate toodete puhul tuleks eritähelepanu pöörata kvaliteedi ja säästlikkuse kriteeriumile: kõnealused tooted peavad vastama kõrgeimatele normidele ning olema eelistatavalt võimalusel hooajalised ja kohalikku päritolu või ühenduse päritolu.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Selleks et tagada koolidele puuvilja jagamise kava nõuetekohane rakendamine, peaksid kavast huvitatud liikmesriigid töötama eelnevalt riiklikul või piirkondlikul tasandil välja strateegia. Samuti peaksid nad ette nägema kava tõhususe suurendamiseks vajalikud täiendavad meetmed.

(7) Selleks et tagada koolidele värske puuvilja jagamise kava nõuetekohane rakendamine, peaksid kavast huvitatud liikmesriigid töötama eelnevalt riiklikul või piirkondlikul tasandil välja strateegia, mis hõlmaks ka sihtrühmade harimist. Samuti peaksid nad ette nägema kava tõhususe suurendamiseks vajalikud hariduse ja logistikaga seotud täiendavad meetmed ja komisjon peaks andma suunised käesoleva määruse rakendamiseks. Liikmesriigid võivad lisada need meetmed harival viisil koolide tervise- ja toitumisõpetuse õppematerjalidesse.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Selleks et mitte piirata sarnaste riiklike meetmete üldist mõju, tuleks liikmesriikidel lubada toodete tarnimiseks ja sellega seotud kulude katmiseks anda ka riiklikku lisatoetust ning täiendavad meetmed ja koolidele puuvilja jagamise kava ei tohiks piirata ühegi eraldiseisva, ühenduse õigust austava riikliku koolidele puuvilja jagamise kava rakendamist. Ühenduse kava tegeliku mõju tagamiseks, ei tohiks see siiski asendada olemasolevate riiklike koolidele puuvilja jagamise kavade või muude koolidele puuvilja jagamise kavade praegusi rahalisi vahendeid.

(8) Selleks et mitte piirata sarnaste riiklike meetmete üldist mõju, tuleks liikmesriike julgustada toodete tarnimiseks ja sellega seotud kulude katmiseks anda ka riiklikku lisatoetust ning täiendavad meetmed ja koolidele värske puuvilja jagamise kava ei tohiks piirata ühegi eraldiseisva, ühenduse õigust austava riikliku koolidele puuvilja jagamise kava rakendamist. Ühenduse kava tegeliku mõju tagamiseks, ei tohi see siiski asendada olemasolevate mitmeaastaste koolidele puuvilja jagamise kavade või muude koolidele puuvilja jagamise kavade praegusi riiklikke rahalisi vahendeid. Ühenduse rahalised vahendid peaksid olema täiendava loomuga ning olema reserveeritud uutele kavadele või olemasolevate kavade laiendamisele.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Eelarve mõistliku haldamise tagamiseks tuleks kehtestada ühenduse toetuse kindlaksmääratud ülemmäär ja kaasrahastamise ülemmäär ning kava jaoks antav ühenduse rahaline toetus tuleks lisada meetmete loetellu, mida võib rahastada Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist, nagu on sätestatud nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) artikli 3 lõikes 1.

(9) Eelarve mõistliku haldamise tagamiseks tuleks kehtestada ühenduse toetuse kindlaksmääratud ülemmäär ja kaasrahastamise ülemmäär ning kava jaoks antav ühenduse rahaline toetus tuleks lisada meetmete loetellu, mida võib rahastada Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist, nagu on sätestatud nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) artikli 3 lõikes 1. Kui üks või mitu liikmesriiki ei kasuta ühenduse rahalisi vahendeid, siis võib need vahendid kanda üle teistele liikmesriikidele ja neid seal kasutada.

Selgitus

Mida rohkem lapsi kavas osaleb, seda suurem on kasu tervisele. Tuleks anda rohkem toetust, et kavas osaleks rohkem lapsi, nii nagu oli koolipiima kava puhul. Vahendeid, mida kavas mitte osaleda soovivad liikmesriigid ei ole kasutanud, peaks saama kasutada teistes liikmesriikides.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Selleks et anda aega kava sujuva rakendamise jaoks, tuleks seda kohaldada alates 2009/2010. õppeaastast. Seda käsitlev aruanne tuleks esitada kolme aasta pärast.

(10) Selleks et anda aega kava sujuva rakendamise jaoks, tuleks seda kohaldada alates 2009/2010. õppeaastast. Liikmesriigid peaksid igal aastal teostama programmi rakendamise ja mõju hindamise ning komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule kolme aasta pärast aruande. Kuna pikaajalisi tulemusi annab üksnes pikaajaline programm, on vajalik tagada programmi järelevalve ja hindamine, et mõõta selle tulemuslikkust ja soovitada võimalikke parandusi.

Selgitus

Liikmesriigid vastutavad programmi haldamise eest ning korrektse juhtimise tagamiseks tuleb neil seda regulaarselt hinnata, et teha vajalikke otsuseid.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Et suurendada kava tõhusust, peaks ühendusel olema võimalik rahastada nõukogu 17. detsembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 3/2008 (põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides) raames ka koolidele puuvilja jagamise kava ja selle eesmärkide üldsusele tutvustamiseks rakendatavaid teavitamis-, seire- ja hindamismeetmeid ning sellega seotud võrgustikumeetmeid, ilma et see piiraks tema kaasrahastamise õigust, ning vajalikke täiendavaid meetmeid teadlikkuse tõstmiseks puu- ja köögiviljade tarbimise tervislikkusest.

(11) Et suurendada kava tõhusust, peaks ühendusel olema võimalik rahastada nõukogu 17. detsembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 3/2008 (põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides) raames ka koolidele värske puuvilja jagamise kava ja selle eesmärkide üldsusele tutvustamiseks rakendatavaid teavitamis-, seire- ja hindamismeetmeid ning sellega seotud võrgustikumeetmeid, ilma et see piiraks tema kaasrahastamise õigust, ning vajalikke täiendavaid meetmeid teadlikkuse tõstmiseks puu- ja köögiviljade tarbimise tervislikkusest. Komisjoni jaoks on oluline viia kõnealuse kavaga seoses läbi kogu ELi hõlmav suur teavitamiskampaania.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1234/2007

II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

KOOLIDELE PUUVILJA JAGAMISE KAVA

KOOLIDELE VÄRSKE PUUVILJA JAGAMISE KAVA

Selgitus

Töödeldud puu- ja köögiviljatoodetel on väiksem toiteväärtus ning need tuleks käesolevast määrusest välja jätta. Võttes arvesse, et eesmärk on saavutada Euroopa laste tervislikum toitumine, tuleks toetada üksnes värskete puu- ja köögiviljade jagamist.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1234/2007

II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Õpilastele puu- ja köögiviljade ning banaanitoodete jagamiseks antav toetus

Õpilastele puu- ja köögiviljade ning banaanide jagamiseks antav toetus

Selgitus

Töödeldud puu- ja köögiviljatoodetel on väiksem toiteväärtus ning need tuleks käesolevast määrusest välja jätta. Võttes arvesse, et eesmärk on saavutada Euroopa laste tervislikum toitumine, tuleks toetada üksnes värskete puu- ja köögiviljade jagamist.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 103 g a – punkt 1

Määruse artikkel 2, määruse (EÜ) nr 1234/2007 muudatusettepanek, IIa alajagu, artikkel 103 g a, lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel antakse alates 2009/2010. õppeaastast ühenduse toetust komisjoni poolt kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanisektori toodete jagamiseks õpilastele haridusasutustes; toetust võib anda ka teatavate logistika, jagamise, seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega seotud kulude katmiseks.

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel antakse alates 2009/2010. õppeaastast ühenduse toetust komisjoni poolt välja valitud ja liikmesriikide poolt üksikasjalikumalt määratud värskete ELis toodetud puu- ja köögiviljade valdkonna toodete jagamiseks õpilastele haridusasutustes ja koolieelsetes asutustes; toetust antakse ka teatavate logistika, jagamise, seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega seotud kulude katmiseks, samuti kava tulemuslikkuse tagamiseks vajalike kaasnevate meetmete rahastamiseks.

 

Komisjon ja liikmesriigid valivad võimalikult värsked, hooajalised ning madala hinnaga saadavad puu- ja köögiviljad, lähtudes tervisekriteeriumidest, näiteks võimalikult vähesel määral sisalduvatest mittelooduslikest ja ebatervislikest lisaainetest.

 

Esmatähtsaks tuleks pidada kohalike toodete kasutamist, et vältida ebavajalikku transporti ja sellest tulenevat keskkonnareostust.

 

Mahepõllumajanduslikult toodetud ning kohalikult kasvatatud puu- ja köögiviljadele pööratakse nende kättesaadavuse korral erilist tähelepanu.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1234/2007

II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või piirkondlikul tasandil välja töötama selle rakendamise strateegia. Samuti peaksid nad ette nägema kava tõhususe suurendamiseks vajalikud täiendavad meetmed.

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või piirkondlikul tasandil välja töötama selle rakendamise strateegia, võttes arvesse mullastiku- ja kliimatingimusi, milles puu- ja köögivilju kasvatatakse. Sellega seonduvalt kohaldatakse asjassepuutuvatele toodetele ühenduse eelistamist. Samad liikmesriigid peaksid samuti ette nägema kava rakendamiseks vajalikud ühenduse ja riiklikud rahalised vahendid ning võtma kava tõhususe suurendamiseks vajalikud täiendavad meetmed, pidades esmatähtsaks koolieelikuid ja algklasside õpilasi, kellele tuleks tasuta puuvilju jagada iga päev.

 

Käesoleva strateegia raames määravad liikmesriigid muu hulgas kindlaks:

 

– jagatavad tooted, võttes arvesse asjassepuutuvaid hooajalisi ja kohalikke tooteid;

 

– kavast kasu saavate koolide õpilaskonna vanuserühmad;

 

– kavas osalevad koolid.

 

Vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele eelistavad liikmesriigid kava rakendamisel kohalikult kasvatatud traditsioonilisi puu- ja köögivilju ning toetavad väiksemaid põllumajandusettevõtteid.

 

Kaasnevad meetmed hõlmavad tervise- ja toitumisalase nõu pakkumist, teabe andmist õpilaste vanusele vastavate puuviljade tervislike omaduste ning samuti mahepõllunduse iseärasuste kohta.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1234/2007

II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 3 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) ei ületa 90 miljonit eurot õppeaasta kohta,

a) ei ületa 500 miljonit eurot õppeaasta kohta,

Selgitus

Kõrge toiduhinna tõttu on II rubriiki (põllumajanduskulud) jäänud olulisel määral kasutamata vahendeid.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1234/2007

II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 3 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) ei ületa 50 % lõikes 1 osutatud tarnimise ning sellega seotud kuludest ega 75 % kõnealustest kuludest piirkondades, mis on lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikud,

b) ei ületa lõikes 1 osutatud tarnimise ning sellega seotud kulusid ega kaasnevate meetmete kulusid,

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1234/2007

II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 3 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) hõlmab ainult lõikes 1 osutatud tarnimise ja sellega seotud kulusid, ning

c) hõlmab ainult lõikes 1 osutatud tarnimise ja sellega seotud kulusid ning kava tulemuslikkuse tagamiseks vajalike kaasnevate meetmete kulusid, ning

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1234/2007

II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 3 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) seda ei tohi kasutada olemasolevate riiklike koolidele puuvilja jagamise kavade või muude koolidele puuvilja jagamise kavade praeguste rahaliste vahendite asendamiseks.

d) seda ei tohi kasutada olemasolevate riiklike koolidele puuvilja jagamise kavade või muude koolidele puuvilja jagamise kavade praeguse riikliku rahastamise asendamiseks.

Selgitus

Muudatusettepanekus täpsustatakse teksti selles osas, et punkti d kohaldatakse üksnes riiklikule rahastamisele, nagu sellele ilmselt viitab praegune sõnastus. Erasektori vahenditest (näiteks annetuste kaudu) rahastamist ei tohiks punkt d mõjutada.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1234/2007

II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Koolidele puuvilja jagamise ühenduse kava ei piira ühegi eraldiseisva, ühenduse õigust austava riikliku koolidele puuvilja jagamise kava rakendamist.

5. Koolidele puuvilja jagamise ühenduse kava ei piira ühegi eraldiseisva, ühenduse õigust austava riikliku koolidele puuvilja jagamise kava rakendamist. Katseprojekte, mida viiakse läbi eksperimendi korras vähestes haridusasutustes ja piiratud aja jooksul, ei loeta lõike 3 punktis d osutatud riiklikeks kavadeks.

Selgitus

Eesmärk on täpsustada mõistet „olemasolev riiklik kava”, et võimaldada täiendavuse põhimõtte lihtsamat kasutust. Prantsusmaa on alates kooliaastast 2008 korraldanud puuviljade jagamise katseprojekti loetud koolides, 50 % ulatuses rahastatakse seda riiklikest vahenditest (kohalikud ja piirkondlikud asutused) ja teise 50 % ulatuses erasektori vahenditest (muu hulgas ennetamisega tegelevad asutused ja tervisekindlustusasutused).

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1234/2007

II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Ühendus võib määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 5 alusel rahastada ka koolidele puuvilja jagamise kavaga seotud teavitamis-, seire- ja hindamismeetmeid, sealhulgas neid, mille eesmärk on teavitada sellest üldsust, ning võrgustiku loomise meetmeid.”;

6. Ühendus võib määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 5 alusel rahastada ka koolidele värske puuvilja jagamise kavaga seotud teavitamis-, seire- ja hindamismeetmeid, sealhulgas neid, mille eesmärk on teavitada sellest üldsust, ning võrgustiku loomise meetmeid.”;

Selgitus

Töödeldud puu- ja köögiviljatoodetel on väiksem toiteväärtus ning need tuleks käesolevast määrusest välja jätta. Võttes arvesse, et eesmärk on saavutada Euroopa laste tervislikum toitumine, tuleks toetada üksnes värskete puu- ja köögiviljade tasuta jagamist.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1234/2007

Artikkel 184 – punkt 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6) enne 31. augustit 2012 Euroopa Parlamendile ja nõukogule artikliga 103ga ettenähtud koolidele puuvilja jagamise kava rakendamise kohta, millele on vajaduse korral lisatud asjakohased ettepanekud. Aruanne peaks eelkõige kajastama seda, kuidas on kõnealune kava soodustanud liikmesriikides tõhusa koolidele puuvilja jagamise kava kasutuselevõtmist ja kuidas see on mõjutanud laste toitumisharjumusi.

6) enne 31. augustit 2012 Euroopa Parlamendile ja nõukogule artikliga 103ga ettenähtud koolidele puuvilja jagamise kava rakendamise kohta, millele on vajaduse korral lisatud asjakohased ettepanekud. Aruanne peaks eelkõige kajastama järgmist:

– kuidas on kõnealune kava soodustanud liikmesriikides tõhusa koolidele puuvilja jagamise kava kasutuselevõtmist ja kuidas see on mõjutanud laste toitumisharjumusi;

 

– kuidas on riikliku kaasfinantseerimise valik lastevanemate panuse näol mõjutanud kavast teavitamist ja kava mõjusust;

 

– riiklike kaasnevate meetmete asjakohasust ja mõju, eelkõige viisi, kuidas koolidele värske puuvilja jagamise kava ja sellega kaasnev teave tervisliku toitumise kohta on ühendatud riikliku õppekavaga;


SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

Kui lähtuda WHO soovitusest süüa päevas vähemalt 400 g puu- ja köögivilju, siis ELis süüakse neid liiga vähe ning tarbimine on isegi langemas. Samal ajal valitseb laste hulgas rasvumisepideemia; hinnanguliselt on ELis 22 miljonit ülekaalulist last, kellest 5,1 miljonit loetakse väga ülekaaluliseks.

Suures koguses puu- ja köögiviljade söömine vähendab paljude haiguste riski ning hoiab ära ülekaalulisuse ja tõsise ülekaalulisuse tekke. Söömisharjumused omandatakse lapsepõlves ning uurimused näitavad, et lapsed, kes harjuvad sööma suures koguses puu- ja köögivilju, teevad sama ka täiskasvanutena.

2007. aastal viidi läbi laiaulatuslik puu- ja köögiviljaturu reform, et tagada suurem turule orienteeritus, millega selle sektori korraldus viidi kooskõlla ülejäänud reformitud Euroopa ühise põllumajanduspoliitikaga. Kriiside vältimise ja juhtimise eest vastutavad tootjaorganisatsioonid, ekspordi- ja töötlemistoetus on kaotatud ning puu- ja köögiviljad on täielikult integreeritud ühtsesse otsemaksete kavva. Teiste sõnadega – nõudlus määrab pakkumise. Puu- ja köögiviljaturu korralduse reformi puhul otsustati ühehäälselt, et langev puu- ja köögiviljade tarbimise trend tuleb muuta vastupidiseks. Suur nõudlus on eelkõige kasulik rahvatervisele, kuid sellest on abi ka Euroopa puu- ja köögiviljakasvatajatel.

Koolidele puuvilja jagamise kava kõige tähtsamaks põhjuseks on tervis.

EELARVE

Ülekaalulisus toob kaasa suurema südame-veresoonkonna haiguste, suhkruhaiguse, kõrge vererõhu ja teatud vähivormide riski. Need haigused on ELis rahvatervisele kõige suuremaks ohuks ning ravi maksumus koormab tugevalt liikmesriikide eelarveid. Komisjon viitab oma mõju hinnangus kahele uuringule nende liiga väheste hulgas, mis seni on läbi viidud, et heita valgust seosele tervishoiukulude ning puu- ja köögivilja liiga vähese tarbimise vahel. Selles valguses tuleks koolidele puuvilja jagamise kava kulusid pidada ühtlasi tervishoiukulude kokkuhoiuks liikmesriikides, millel kokkuvõttes on positiivne mõju eeskätt rahvatervisele, kuid ka Euroopa majandusele. Kuni saavutatakse 600-grammine päevane tarbimine, mida paljud eksperdid soovitavad alates 11. eluaastast, tuleks lähtuda soovitusest – mida rohkem süüakse puu- ja köögivilja, sest suurem on kokkuhoid. Ennetamine on odavam kui ravi.

Komisjon soovitab eraldada ühenduse eelarvest 90 miljonit eurot. See vastab ühele puuviljale ühel päeval nädalas kolmekümne nädala jooksul aastas ning hõlmab lapsi vanuses kuus kuni kümme aastat. Liikmesriigid võivad kava täiendada ja laiendada, kuid toetust ei tohi kasutada olemasolevate, alaliste kavade asemel.

Et koolidele puuvilja jagamise kava positiivne mõju oleks palju suurem, tuleb eraldada palju rohkem vahendeid. Üks puuvili nädalas ei ole piisav toitumisharjumuste muutmiseks või rahvatervise parandamiseks. Koolidele puuvilja jagamise kava peaks hõlmama üht puuvilja päevas ja mitte ainult kooliõpilastele vanuses kuus kuni kümme aastat, nagu näeb ette komisjoni ettepanek.

Et arvestada paljude ELis juba olemasolevate erinevate traditsioonide ja kavadega, peab koolidele puuvilja jagamise kava olema piisavalt paindlik, et seda saaks kohandada vastavalt kohalikele, piirkondlikele ja riiklikele tingimustele. See paindlikkus peaks laienema ka riiklikule kaasrahastamisele, mille puhul iga liikmesriik saaks otsustada, kuidas ta oma osa rahastab (riigi, piirkondlikust või kohalikust eelarvest, lapsevanemate maksetest jne).

KOOLIPUUVILI JA KOOLIPIIM

ELis on juba üle 30 aasta antud erinevas vormis toetust koolilastele piima jagamiseks. 2006/2007. õppeaastal jagati 22 liikmesriigis 350 000 tonni koolipiima, mida EL toetas rohkem kui 50 miljoni euroga. Koolipiima jagamise eeskirju on lihtsustatud ja toodete sortimenti on laiendatud, seega saavad liikmesriigid valida madala rasvasisaldusega piimatooteid ja kava on muutunud tervisele kasulikuks.

Koolipiima jagamise kohta ei ole eelarvepiirangut, on vaid koguseline piirang – 0,25 liitrit piima õpilase kohta päevas. See tähendab, et mida rohkem on osalisi, seda rohkem toetust eraldatakse. Samalaadne süsteem võiks kehtida ka koolipuuvilja kava osas, mille puhul kehtestataks koguseline piirang – üks puu- või köögiviljaportsjon õpilase kohta päevas.

On tänuväärne, et komisjon on kasutanud koolipiima jagamise kava laialdasi kogemusi.

Lõpetuseks nõuab raportöör tungivalt, et komisjon hoiaks Euroopa Parlamenti kursis ühenduse tasandil kinnitatud nimekirja suhtes, mis sisaldab koolidele puuvilja jagamise kavasse kuuluvaid tooteid.


MENETLUS

Pealkiri

Koolidele puuviljade jagamise kava

Viited

KOM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

12.9.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

23.9.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

23.9.2008

ENVI

23.9.2008

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

3.9.2008

ENVI

16.7.2008

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Niels Busk

24.6.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

9.9.2008

7.10.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.10.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

33

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Bernard Wojciechowski

Õigusteave - Privaatsuspoliitika