JELENTÉS a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendeletnek és a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendeletnek („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) az iskolagyümölcs-program létrehozása érdekében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

14.10.2008 - (COM(2008)0442 – C6‑…/… – 2008/0146(CNS)) - *

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Niels Busk

Eljárás : 2008/0146(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0391/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0391/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendeletnek és a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendeletnek („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) az iskolagyümölcs-program létrehozása érdekében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008) – C6‑…/…- – 2008/0146(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0442),

–   tekintettel az EK-Szerződés 36. és 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0315/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0391/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében kifejtett célkitűzései között szerepel a piacok stabilizálása, az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása és a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása. Az iskolagyümölcs-program keretében nyújtott közösségi támogatás, amelynek célja az oktatási intézmények diákjainak gyümölccsel, zöldséggel és banánnal történő ellátása, megfelelne ezeknek a célkitűzéseknek. Ezenfelül a program várhatóan arra fogja indítani a fiatal fogyasztókat, hogy értékeljék a gyümölcsöt és zöldséget, ezért fokozni fogja a jövőbeni fogyasztást, növelve ezáltal a mezőgazdasági jövedelmeket, ami szintén a KAP célkitűzése.

Ezenfelül a Szerződés 35. cikkének b) pontja szerint a közös agrárpolitika keretében olyan közös intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos termékek fogyasztásának előmozdítására, mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében kifejtett célkitűzései között szerepel a piacok stabilizálása, az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása és a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása. Az iskolai friss gyümölcs program keretében nyújtott közösségi támogatás, amelynek célja az oktatási intézmények diákjainak a lehető legfrissebb, idényjellegű és alacsony áron beszerezhető, közösségi eredetű gyümölccsel, zöldséggel és banánnal történő ellátása, megfelelne ezeknek a célkitűzéseknek. A szubszidiaritás elve értelmében a célcsoport meghatározásakor a tagállamok részére elegendő rugalmasságot kell biztosítani, hogy lehetővé váljon számukra – szükségleteikkel összhangban – a felhasználók lehető legszélesebb körét iskolagyümölccsel ellátni. Ezenfelül a program várhatóan arra fogja indítani a fiatal fogyasztókat, hogy értékeljék a gyümölcsöt és zöldséget, ezért igen pozitív hatással járhat a közegészségügyre és a gyermekszegénység elleni küzdelemre, fokozza a jövőbeni fogyasztást, a diákok, szülők és tanárok bevonásával multiplikátorhatást hozva létre, valamint növelve ezáltal a mezőgazdasági jövedelmeket, ami szintén a KAP célkitűzése. Ezenfelül a Szerződés 35. cikkének b) pontja szerint a közös agrárpolitika keretében olyan közös és egy további egészségügyi és táplálkozási oktatási alkotóelemmel kiegészítendő intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos termékek fogyasztásának előmozdítására, illetve a regionális termékek – beleértve a hegyvidéki régiók termékeit is – tekintetében ösztönző és élénkítő hatás biztosítására, mint amilyen az iskolai friss gyümölcs program.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) Az iskolai friss gyümölcs programot egyértelműen a fiatalok elhízása elleni küzdelemre, valamint ízlésviláguk kialakítását célzó uniós kezdeményezésként kell meghatározni. A megfelelő oktatási programok segítségével ennek azt a célt is szolgálnia kell, hogy a gyermekekben tudatosodjanak az év folyamán váltakozó évszakok. E célból az oktatási hatóságoknak elsődlegesen idényjellegű gyümölcsöket kell szétosztaniuk, a gyümölcsök változatos választékát részesítve előnyben, hogy lehetővé váljon a gyermekek számára különböző ízek felfedezése.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ezenfelül a Szerződés 152. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy „valamennyi közösségi politika […] meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét”. Az iskolagyümölcs-program egyértelmű egészségügyi előnyei olyan szempontok, amelyeket a KAP végrehajtásába is indokolt belefoglalni.

(3) Ezenfelül a Szerződés 152. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy „valamennyi közösségi politika […] meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét”. Az iskolagyümölcs-program egyértelmű egészségügyi előnyei olyan szempontok, amelyeket általában véve a közösségi politikák, és különösen a KAP végrehajtásába is indokolt belefoglalni.

Indokolás

A közös mezőgazdasági politikának példát kell mutatnia abban, hogy programjaiba integrálja az emberi egészség magas szintű védelmét.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) A bioélelmiszerekről és biogazdálkodásról szóló európai cselekvési terv egy jó néhány éven át tartó, többéves uniós szintű tájékoztató és népszerűsítő kampányt elindítását javasolja, hogy tájékoztassák az iskolákat a biogazdálkodás érdemeiről, valamint hogy növeljék a fogyasztók körében a biotermékekkel kapcsolatos tudatosságot és azok elismertségét, beleértve az uniós logó felismerését is. Az iskolai friss gyümölcs programnak támogatnia kell e célkitűzéseket – különösen a biogyümölcsök tekintetében –, a kísérő intézkedések között pedig szerepelnie kell a biogazdálkodással kapcsolatos tájékoztatás nyújtásának.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Ezért rendelkezni kell olyan közösségi támogatásról, amely társfinanszírozás keretében támogatja az oktatási intézmények diákjainak a gyümölcs- és zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a banánágazat egyes termékeivel történő ellátását, és egyes kapcsolódó logisztikai, elosztási, berendezésekkel kapcsolatos, kommunikációs, nyomon követési és értékelési költségeket is. A program feltételeit a Bizottság állapítja meg.

(6) Ezért rendelkezni kell olyan közösségi támogatásról, amely finanszírozás keretében támogatja az oktatási intézmények diákjainak a frissgyümölcs- és frisszöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a banánágazat egyes egészséges termékeivel történő ellátását, és egyes kapcsolódó logisztikai, elosztási, berendezésekkel kapcsolatos, kommunikációs, nyomon követési és értékelési költségeket, valamint a program hatékonyságának biztosításához szükséges kísérő intézkedéseket is. A program feltételeit a Bizottság állapítja meg. Különös figyelmet kell fordítani a programba tartozó termékek minőségi és fenntarthatósági kritériumaira: a termékeknek a legmagasabb normáknak kell megfelelniük és előnyben kell részesíteni az idényjellegű, valamint a helyben vagy – amennyiben lehetséges – a Közösségen belül termesztett termékeket.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az iskolagyümölcs-program szabályszerű végrehajtásának biztosítására a programot hasznosítani kívánó tagállamoknak előzetes stratégiát indokolt kidolgozniuk nemzeti vagy regionális szinten. Indokolt továbbá rendelkezniük a program hatékonnyá tételéhez szükséges kísérő intézkedésekről is.

(7) Az iskolai friss gyümölcs program szabályszerű végrehajtásának biztosítására a programot hasznosítani kívánó tagállamoknak előzetes stratégiát indokolt kidolgozniuk nemzeti vagy regionális szinten, beleértve a célcsoportok oktatásának területét is. Indokolt továbbá rendelkezniük a program hatékonnyá tételéhez szükséges oktatási és logisztikai kísérő intézkedésekről is, a Bizottságnak pedig iránymutatásokat kell nyújtania e rendelet végrehajtásáról. A tagállamok ezeket az intézkedéseket oktató jelleggel szerepeltethetik az egészséggel és táplálkozással kapcsolatos iskolai tanítási csomagokban.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az ehhez hasonló nemzeti intézkedésekkel elért általános hatás behatárolásának elkerülésére indokolt, hogy a tagállamok kiegészítő nemzeti támogatást nyújthassanak a termékekkel való ellátáshoz, a kapcsolódó költségekhez és a kísérő intézkedésekhez, és hogy a közösségi iskolagyümölcs-program ne érintsen olyan különálló nemzeti iskolagyümölcs-programokat, amelyek eleget tesznek a közösségi jog rendelkezéseinek. Ahhoz azonban, hogy a közösségi program gyakorlati hatással legyen, nem léphet a meglévő nemzeti iskolagyümölcs-programoknak vagy gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai termékosztási programoknak nyújtott jelenlegi finanszírozás helyébe.

(8) Az ehhez hasonló nemzeti intézkedésekkel elért általános hatás behatárolásának elkerülésére indokolt, hogy a termékekkel való ellátáshoz, a kapcsolódó költségekhez és a kísérő intézkedésekhez kiegészítő nemzeti támogatás nyújtására bátorítsák a tagállamokat, és hogy a közösségi iskolai friss gyümölcs program ne érintsen olyan különálló nemzeti iskolagyümölcs-programokat, amelyek eleget tesznek a közösségi jog rendelkezéseinek. Ahhoz azonban, hogy a közösségi program gyakorlati hatással legyen, nem léphet a meglévő többéves iskolagyümölcs-programoknak vagy gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai termékosztási programoknak nyújtott jelenlegi nemzeti finanszírozás helyébe. A közösségi finanszírozásnak kiegészítő jellegűnek kell lennie és azt az új programokra vagy a meglévő programok bővítésére tartják fenn.

Módosítás   8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás biztosítása érdekében indokolt rögzíteni a közösségi támogatás felső határát és a maximális társfinanszírozási arányokat, és felvenni a programhoz adott közösségi pénzügyi hozzájárulást az EMGA-ból finanszírozható – a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében felsorolt – intézkedések közé.

(9) A hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás biztosítása érdekében indokolt rögzíteni a közösségi támogatás felső határát és a maximális társfinanszírozási arányokat, és felvenni a programhoz adott közösségi pénzügyi hozzájárulást az EMGA-ból finanszírozható – a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében felsorolt – intézkedések közé. Amennyiben egy vagy több tagállam nem veszi fel a közösségi finanszírozást, a pénzeszközöket felhasználás céljából más tagállamokba lehet utalni.

Indokolás

A program annál nagyobb egészségügyi eredményekkel jár, minél több gyermek vesz részt benne. Az iskolatej-programhoz hasonlóan ebben az esetben is minél több gyermek vesz részt a programban, annál inkább fokozni kell a támogatást. Lehetővé kell tenni, hogy a programban részt venni nem kívánó tagállamok által fel nem vett támogatást más tagállamokban felhasználhassák.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A zökkenőmentes végrehajtáshoz szükséges idő biztosítására indokolt a program alkalmazását a 2009/2010-es tanévtől előírni. E végrehajtásról célszerű három év elteltével jelentést tenni.

(10) A zökkenőmentes végrehajtáshoz szükséges idő biztosítására indokolt a program alkalmazását a 2009/2010-es tanévtől előírni. A tagállamoknak el kell végezniük a program végrehajtásának és hatásának éves elemzését, és a Bizottságnak három év elteltével jelentést kell benyújtania az Európai Parlament és a Tanács részére. Mivel csak egy hosszú távú program fog hosszú távú előnyöket hozni, a program hatékonyságának felmérése és az esetleges fejlesztésekre való javaslattétel érdekében biztosítani kell annak nyomon követését és értékelését.

Indokolás

A tagállamok felelősek a program igazgatásáért, és ha azt akarjuk, hogy irányítási tevékenységük helyes legyen, akkor azt – a szükséges döntések meghozatala érdekében – folyamatosan értékelniük kell.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A program eredményesebbé tétele érdekében indokolt, hogy a Közösség finanszírozhasson az iskolagyümölcs-programmal és célkitűzéseivel kapcsolatos tudatosságnövelésre irányuló tájékoztatási, nyomonkövetési és értékelési intézkedéseket és a programhoz kapcsolódó hálózatba szervezési intézkedéseket, azon hatáskörének sérelme nélkül, hogy a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK rendelet keretében társfinanszírozást nyújtson a gyümölcs- és zöldségfogyasztás jótékony egészségügyi hatásairól szóló tudatosságnöveléshez szükséges kísérő intézkedésekhez.

(11) A program eredményesebbé tétele érdekében indokolt, hogy a Közösség finanszírozhasson az iskolai friss gyümölcs programmal és célkitűzéseivel kapcsolatos tudatosságnövelésre irányuló tájékoztatási, nyomonkövetési és értékelési intézkedéseket és a programhoz kapcsolódó hálózatba szervezési intézkedéseket, azon hatáskörének sérelme nélkül, hogy a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK rendelet[1] keretében társfinanszírozást nyújtson a gyümölcs- és zöldségfogyasztás jótékony egészségügyi hatásairól szóló tudatosságnöveléshez szükséges kísérő intézkedésekhez. Létfontosságú, hogy a Bizottság egy nagyobb, uniós szintű, nyilvános tájékoztatási kampányt folytasson a programról.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont – a alpont

1234/2007/EK rendelet

II rész - I cím - IV fejezet - IVa szakasz - IIa alszakasz - Cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM

ISKOLAI FRISS GYÜMÖLCS PROGRAM

Indokolás

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek tápértéke alacsonyabb és azokat ki kell zárni e rendeletből. Az európai gyermekek egészségesebb táplálkozása elérésének célkitűzésére tekintettel csak a friss gyümölcs és zöldség ingyenes osztását szabad támogatni.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont – a alpont

1234/2007/EK rendelet

II rész - I cím - IV fejezet - IVa szakasz - IIa alszakasz - 103g cikk - Cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A diákok gyümölcs-, zöldség- és banántermékekkel való ellátásához nyújtott támogatás

A diákok gyümölccsel, zöldséggel és banánnal való ellátásához nyújtott támogatás

Indokolás

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek tápértéke alacsonyabb és azokat ki kell zárni e rendeletből. Az európai gyermekek egészségesebb táplálkozása elérésének célkitűzésére tekintettel csak a friss gyümölcs és zöldség ingyenes osztását szabad támogatni.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

103ga cikk – 1 pont

A rendelet 2. cikke, a 1234/2007/EK rendelet módosítása, IIa. alszakasz, 103ga. cikk, első pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság által meghatározandó feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es tanévtől támogatást nyújt az oktatási intézmények diákjainak a gyümölcs- és zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a banánágazat egyes, a Bizottság által meghatározandó termékeivel történő ellátásához, továbbá támogatást nyújthat egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel kapcsolatos, kommunikációs, nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó költségekhez.

1. A Bizottság által meghatározandó feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es tanévtől támogatást nyújt az oktatási intézmények diákjainak és az óvodáknak a gyümölcs- és zöldségágazat egyes, a Bizottság által kiválasztandó, részleteiben a tagállamok által meghatározandó friss, az EU-ban előállított termékeivel történő ellátásához, továbbá támogatást nyújt egyes logisztikai, elosztási, berendezésekkel kapcsolatos, kommunikációs, nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó költségekhez, valamint a program hatékonyságának biztosításához szükséges kísérő intézkedések finanszírozása céljából.

 

A Bizottság és a tagállamok olyan egészségügyi kritériumok alapján választják ki a lehető legfrissebb, idényjellegű és olcsón beszerezhető gyümölcsöt és zöldséget, mint például a lehető legkevesebb mesterséges és egészségtelen adalékanyag jelenléte.

 

Elsődlegesen helyi termékeket kell felhasználni a szükségtelen szállítás és az ebből eredő környezetszennyezés elkerülése érdekében.

 

Különös figyelmet kell fordítani a helyi és a biogyümölcsökre, illetve biozöldségekre.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont – a alpont

1234/2007/EK rendelet

II rész - I cím - IV fejezet - IVa szakasz - IIa alszakasz - 103g cikk - 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A programban részt venni kívánó tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát kell kidolgozniuk – nemzeti vagy regionális szinten – a program végrehajtására. Rendelkezniük kell a program eredményessé tételéhez szükséges kísérő intézkedésekről is.

2. A programban részt venni kívánó tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát kell kidolgozniuk – nemzeti vagy regionális szinten – a program végrehajtására, figyelembe véve azokat a talaj- és éghajlati feltételeket, amelyek mellett a gyümölcsöt és zöldséget termelik. Ezzel kapcsolatban az érintett termékekre közösségi preferenciát kell alkalmazni. Ugyanezen tagállamoknak rendelkezniük kell a végrehajtáshoz szükséges közösségi és nemzeti pénzügyi forrásokról és el kell végezniük a program eredményessé tételéhez szükséges kísérő intézkedésekről is, elsőbbséget biztosítva az óvodásoknak és az alapfokú iskolákban tanuló diákoknak, akik részére naponta kell ingyenesen gyümölcsöt osztani.

 

E stratégia keretében a tagállamok többek között a következőket határozzák meg:

 

– a szétosztandó termékek, figyelembe véve az idényjelleget és a helyi termékeket;

 

– a jogosult iskolások korcsoportjai;

 

– a programban részt vevő iskolák.

 

A tagállamok – objektív kritériumokkal összhangban – előnyben részesítik a helyben termelt, hagyományos gyümölcsöt és zöldséget, valamint a program végrehajtása során támogatják a kisebb mezőgazdasági üzemeket.

 

A kísérő intézkedések között szerepel a diákok életkorának megfelelő egészségügyi és táplálkozási tanácsadás, a gyümölcs egészségre gyakorolt kedvező hatásaival kapcsolatos tájékoztatás, valamint a biogazdálkodás egyedi jellemzőivel kapcsolatos tájékoztatás.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont – a alpont

1234/2007/EK rendelet

II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 3 pont – a alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) tanévenként nem haladhatja meg a 90 millió EUR összeget,

a) tanévenként nem haladhatja meg a 500 millió EUR összeget,

Indokolás

A magas élelmiszerárak miatt a 2. tétel (mezőgazdasági kiadások) alatt jelentős fel nem használt pénzösszegek maradnak meg.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont – a alpont

1234/2007/EK rendelet

II rész - I cím - IV fejezet - 4a szakasz - IIa alszakasz - 103ga cikk - 3 b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) nem haladhatja meg a termékellátási költségek és az (1) bekezdésben említett kapcsolódó költségek 50%-át, illetőleg a konvergencia-célkitűzés alapján támogatható régiókban e költségek 75%-át,

b) nem haladhatja meg a termékellátási költségeket és az (1) bekezdésben említett kapcsolódó költségeket és a kísérő intézkedések költségeit,

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont – a alpont

1234/2007/EK rendelet

II rész - I cím - IV fejezet - 4a szakasz - IIa alszakasz - 103ga cikk - 3 c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) nem terjed ki a termékellátási költségeken és az (1) bekezdésben említett kapcsolódó költségeken kívüli költségekre, és

c) nem terjed ki a termékellátási költségeken és az (1) bekezdésben említett kapcsolódó költségeken, valamint a program hatékonyságának biztosításához szükséges kísérő intézkedések költségein kívüli költségekre, és

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont a alpont

1234/2007/EK rendelet

II rész - I cím - IV fejezet - IVa szakasz - IIa alszakasz - 103ga cikk - 3 bekezdés - d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) nem használható fel a meglévő nemzeti iskolagyümölcs-programokhoz vagy gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai termékosztási programokhoz nyújtott jelenlegi finanszírozás kiváltására.

d) nem használható fel a meglévő nemzeti iskolagyümölcs-programokhoz vagy gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai termékosztási programokhoz nyújtott jelenlegi állami finanszírozás kiváltására.

Indokolás

A módosítás mindössze a szöveget teszi egyértelművé azzal a céllal, hogy a d) pont csak az állami finanszírozásra vonatkozik, mint ahogyan azt a jelenlegi megfogalmazás sugallhatja. A d) pont nem érintheti a – például adományok révén történő – magánfinanszírozást.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont – a alpont

1234/2007/EK rendelet

II rész - I cím - IV fejezet - IVa szakasz - IIa alszakasz - 103ga cikk - 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A közösségi iskolagyümölcs-program nem érinti azokat a különálló nemzeti iskolagyümölcs-programokat, amelyek eleget tesznek a közösségi jog rendelkezéseinek.

5. A Közösség iskolai friss gyümölcs programja nem érinti azokat a különálló nemzeti iskolagyümölcs-programokat, amelyek eleget tesznek a közösségi jog rendelkezéseinek. A kisszámú oktatási intézményben korlátozott időtartam alatt kísérleti alapon lefolytatott kísérleti projektek nem minősülnek a (3) bekezdés d) pontjában említett nemzeti programoknak.

Indokolás

Az cél a „meglévő nemzeti program” fogalmának egyértelművé tétele, hogy lehetővé váljon az addicionalitás elvének könnyebb megvalósítása. A 2008-as iskolai év elejétől kezdve Franciaország kísérleti gyümölcsosztási programot működtet az iskolák egy igen korlátozott számában; ami a finanszírozást illeti, 50%-ot állami pénzeszközökből (helyi és regionális hatóságok), 50%-ot pedig magánfinanszírozásból (egyéb források között a megelőzéssel foglalkozó testületek és egészségbiztosítási intézmények) biztosítanak.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont – a alpont

1234/2007/EK rendelet

II rész - I cím - IV fejezet - IVa szakasz - IIa alszakasz - 103g cikk - 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A Közösség ezenkívül – az 1290/2005/EK rendelet 5. cikke alapján – finanszírozhat az iskolagyümölcs-programhoz kapcsolódó tájékoztatási, nyomon követési és értékelési intézkedéseket, beleértve a program iránti tudatosság növelését és a kapcsolódó hálózatba szervezési intézkedéseket is.;

6. A Közösség ezenkívül – az 1290/2005/EK rendelet 5. cikke alapján – finanszírozhat az iskolai friss gyümölcs programhoz kapcsolódó tájékoztatási, nyomon követési és értékelési intézkedéseket, beleértve a program iránti tudatosság növelését és a kapcsolódó hálózatba szervezési intézkedéseket is.";

Indokolás

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek tápértéke alacsonyabb és azokat ki kell zárni e rendeletből. Tekintettel európai gyermekek egészségesebb táplálkozására irányuló célkitűzésére, csak a friss gyümölcs és zöldség ingyenes osztását szabad támogatni.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont

1234/2007/EK rendelet

184 cikk – 6 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) 2012. augusztus 31. előtt az Európai Parlament és a Tanács részére a 103ga. cikkben előírt iskolagyümölcs-program alkalmazásáról, szükség esetén a megfelelő javaslatok csatolásával. A jelentésben különösen ki kell térni arra, hogy a program mennyiben járult hozzá egy jól működő iskolagyümölcs-program létrejöttéhez a tagállamokban, és hogy a program milyen hatással volt a gyermekek étkezési szokásainak javulását illetően.”

(6) 2012. augusztus 31. előtt az Európai Parlament és a Tanács részére a 103ga. cikkben előírt iskolagyümölcs-program alkalmazásáról, szükség esetén a megfelelő javaslatok csatolásával. A jelentésben különösen ki kell térni a következőre:

a program mennyiben járult hozzá a jól működő iskolagyümölcs-program létrejöttéhez a tagállamokban, és hogy a program milyen hatással volt a gyermekek étkezési szokásainak javulását illetően;

 

– mennyiben befolyásolta a program hatókörét és hatékonyságát a szülői hozzájárulás révén történő nemzeti társfinanszírozás melletti döntés;

 

– a nemzeti kísérő intézkedések relevanciája és hatása, különösen az iskolai friss gyümölcs program és az egészséges táplálkozásra vonatkozó, kísérő tájékoztatás nemzeti tantervbe való beépítésének módja;

INDOKOLÁS

BEVEZETÉS

A WHO által ajánlott napi 400 grammos minimumhoz képest az EU-ban jóval kevesebb zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, és a fogyasztás egyre csökken. Ezzel egy időben a túlsúlyosság járványként terjed a gyermekek körében; becslések szerint az EU-ban 22 millió túlsúlyos gyermek él, közülük 5,1 millió súlyosan túlsúlyosnak számít.

A nagy arányú zöldség- és gyümölcsfogyasztás számos betegség kockázatát csökkenti, és megelőzi a túlsúlyos és súlyosan túlsúlyos állapot kialakulását. Az étkezési szokások gyermekkorban alakulnak ki, és a jelek arra utalnak, hogy azok a gyermekek, akik megtanulják, hogy sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasszanak, felnőttként is követik ezt a szokásukat.

A zöldség- és gyümölcspiac szervezése 2007-ben jelentős reformon ment keresztül a piacorientáltság fokozása érdekében, azért, hogy ezáltal is igazodjon a korszerűsített közös mezőgazdasági politika többi részéhez. A válságmegelőzés- és kezelés a termelői szervezetek feladata, megszűnt az exporttámogatás és a feldolgozási támogatás, a zöldség-gyümölcs szektort pedig teljes mértékben integrálták az egységes támogatási rendszerbe. Más szóval a kereslet határozza meg a kínálatot. A zöldség- és gyümölcspiac szervezésének reformja keretében egyöntetűen elhatározásra került, hogy vissza kell fordítani a zöldség- és gyümölcsfogyasztás csökkenő trendjét. A magasabb kínálat először is hozzájárul a közegészség javulásához, és kedvezően érinti a zöldség- és gyümölcstermelő európai gazdálkodókat is.

A közösségi iskolagyümölcs-program elindításának legfontosabb oka a program egészségügyi aspektusa.

KÖLTSÉGVETÉS

A túlsúly növeli a szív-és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és bizonyos rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát. Ezek a betegségek az egyik legnagyobb veszélyt jelentik a közegészségre az EU-ban, kezelési költségük pedig nagy terhet ró a tagállamok egészségügyi költségvetésére. A bizottsági hatástanulmány az egészségügyi kiadások és az alacsony mértékű zöldség- és gyümölcsfogyasztás kapcsolatát taglaló, meglehetősen kisszámú tanulmány közül kettőre utal. Ebben az összefüggésben az iskolagyümölcs-programra olyan intézkedésnek kell tekintenünk, amely megtakarítást eredményez a tagállamok egészségügyi költségvetésében, és amelynek pozitív hatása van elsősorban a közegészségre, valamint az európai gazdaságra is. A 11 éves kor feletti korosztály esetére több szakértő által is javasolt napi 600 grammos bevitel eléréséig azt a tanácsot kell követnünk, mely szerint minél nagyobb a zöldség- és gyümölcsfogyasztás, annál nagyobb a megtakarítás. A megelőzés olcsóbb a kezelésnél.

A Bizottság 90 millió eurós előirányzatot javasol a közösségi költségvetésben. Ez napi egy gyümölcsnek felel meg a hét egy napján 30 héten keresztül, és a 6–10 éves korosztályt fedi le. A tagállamok kiegészíthetik és kiterjeszthetik a programot, a támogatást azonban nem szabad már meglévő, állandó rendszerek helyett felhasználni.

Az iskolagyümölcs-program bevezetése pozitív hatásainak maradéktalan megvalósítása érdekében jóval több támogatásra van szükség. Heti egy gyümölcs nem elegendő az étkezési szokások megváltoztatására, illetve a közegészség javítására. Az iskolagyümölcs-program keretében minden gyermeknek adni kellene egy adag gyümölcsöt naponta, és a programnak nem csupán a hat és tíz éves kor közötti kisiskolásokra kellene irányulnia, ahogy a Bizottság javasolja.

Az EU-n belüli számos különböző, már létező szokás és program felölelése érdekében az iskolagyümölcs-programnak kellő rugalmassággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy a helyi, a regionális és a nemzeti körülményekhez lehessen igazítani. A rugalmasságot a nemzeti társfinanszírozásra is ki kell terjeszteni, ahol is a tagállamok döntenek a nemzeti hozzájárulás finanszírozásának módjáról (pl. nemzeti, regionális, helyi költségvetés, szülők általi kifizetés, stb.).

ISKOLAGYÜMÖLCS ÉS ISKOLATEJ

Az EU több mint 30 éve különböző formában támogatja az iskolatej osztását a kisiskolásoknak. A 2006–2007-es tanévben 22 tagállamban 305 000 tonna iskolatejet osztottak szét, amit az EU több mint 50 millió euróval támogatott. Az iskolatejjel kapcsolatos szabályokat egyszerűsítették, a termékskálát pedig kiszélesítették azért, hogy a tagállamok előtérbe helyezhessék az alacsony zsírtartalmú tejtermékeket, ami által a rendszer tápértékben gazdagabb termékeket biztosít.

Az iskolatej-osztás tekintetében nincs költségvetési határ, csak mennyiségi: a gyermekeknek naponta fejenként 0,25 liter tej jár. Ez azt jelenti, hogy a biztosított támogatás nagysága a programban részt vevő gyermekek számával arányosan nő. Hasonló rendszerre van szükség az iskolagyümölcs-program esetében is, ahol meg lehetne szabni a gyermekenkénti napi zöldég- vagy gyümölcs-fejadagot.

Örömmel látjuk, hogy a Bizottság felhasználta az iskolatej-program keretében nyert széles körű tapasztalatot.

Végezetül az előadó sürgeti a Bizottságot, hogy folyamatosan tájékoztassa az Európai Parlamentet azon termékek listájáról, amelyeket közösségi szinten elfogadtak és bevesznek az iskolagyümölcs-programba.

ELJÁRÁS

Cím

Az iskolagyümölcs-program

Hivatkozások

COM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

12.9.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

23.9.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

23.9.2008

ENVI

23.9.2008

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

3.9.2008

ENVI

16.7.2008

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Niels Busk

24.6.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.9.2008

7.10.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

7.10.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Bernard Wojciechowski

Benyújtás dátuma

14.10.2008