Procedūra : 2008/0146(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0391/2008

Pateikti tekstai :

A6-0391/2008

Debatai :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Balsavimas :

PV 18/11/2008 - 7.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0542

PRANEŠIMAS     *
PDF 196kWORD 282k
14.10.2008
PE 409.729v02-00 A6-0391/2008

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą

(COM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS))

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėjas: Niels Busk

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą

(COM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0442),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 36  ir 37 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0315/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6‑0391/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, produkcijos tiekimo garantavimas ir vartotojams priimtinų tiekiamos produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos parama pagal vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, kuria remiamas vaisių, daržovių ir bananų produktų tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, atitiktų tokius tikslus. Be to, programa jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti vaisius ir daržoves, taigi ateityje padidėtų jų vartojimas, išaugtų žemės ūkio pajamos ir būtų veiksmingiau siekiama vieno iš BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta Sutarties 35 straipsnio b punkte, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką galima numatyti bendras priemones tam tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip antai vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą.

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, produkcijos tiekimo garantavimas ir vartotojams priimtinų tiekiamos produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos parama pagal šviežių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, kuria remiamas vaisių, daržovių ir Bendrijos šalyse auginamų bananų, kurie turi būti kiek įmanoma šviežesni, sezoniniai ir prieinami mažomis kainomis, tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, atitiktų tokius tikslus. Kaip reikalaujama pagal subsidiarumo principą, valstybėms narėms, kai jos nustato tikslines grupes, turi būti leidžiama veikti gana lanksčiai, kad jos, atsižvelgdamos į savo poreikius, galėtų tiekti vaisius į mokyklas kiek įmanoma didesniam skaičiui vartotojų. Be to, vykdant šią programą jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti vaisius ir daržoves, taigi būtų daromas didelis teigiamas poveikis visuomenės sveikatai ir geriau kovojama su vaikų skurdu, ateityje jų būtų vartojama daugiau, o įtraukus mokinius, tėvus ir mokytojus vartotojų skaičius padidėtų kelis kartus ir dėl šios priežasties pastebimai pagerėtų visuomenės sveikata, taip pat išaugtų žemės ūkio pajamos ir būtų veiksmingiau siekiama vieno iš BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta Sutarties 35 straipsnio b punkte, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką galima numatyti bendras priemones tam tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip antai šviežių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa, kuri turėtų būti derinama su papildomais švietimo sveikatos ir mitybos klausimais aspektais ir pagal kurią turėtų būti skatinama vartoti regionų produktus, įskaitant kalnuotų vietovių produktus;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

Konstatuojamoji dalis 2 a (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2a) Šviežių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa turi būti apibrėžiama kaip ES iniciatyva, kurią įgyvendinant siekiama kovoti su jaunimo nutukimu ir lavinti skonio pojūtį. Be to, ši programa turi būti skirta, naudojant atitinkamas švietimo programas, vaikų metų laikų kaitos suvokimui ugdyti. Siekdamos šio tikslo, už švietimą atsakingos valdžios institucijos turi teikti pirmenybę sezoninių vaisių dalijimui ir visų pirma skatinti dalyti įvairius vaisius, kad vaikai galėtų atrasti kitokį skonį.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Sutarties 152 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas Bendrijos politikos ir veiklos kryptis“. Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos nauda sveikatingumui yra aiški – tai aspektas, kurį reikėtų įtraukti įgyvendinant BŽŪP.

(3) Sutarties 152 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas Bendrijos politikos ir veiklos kryptis“. Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos nauda sveikatingumui yra aiški – tai aspektas, kurį reikėtų įtraukti įgyvendinant bendrą ES politiką ir ypač BŽŪP.

Pagrindimas

Bendroji žemės ūkio politika turėtų būti pavyzdys, kaip į programas įtraukti aukšto lygio sveikatos apsaugą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3a) Įgyvendinant Europos ekologiškai gaminamo maisto ir ekologinės žemdirbystės veiksmų planą siūloma vykdyti daugiametę ES masto informacinę ir reklaminę kampaniją, kad kelerius metus mokiniai būtų informuojami apie ekologinės žemdirbystės privalumus, būtų ugdomas vartotojų sąmoningumas, ekologiški produktai būtų geriau atpažįstami, įskaitant ES ženklą. Įgyvendinant šviežių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą turi būti siekiama šių tikslų, ypač susijusių su ekologiškais vaisias, o papildomos priemonės turi apimti informacijos apie ekologišką žemdirbystę teikimą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Todėl Bendrijos parama turėtų būtų skiriama tam tikrų vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų sektorių produktų tiekimui moksleiviams į švietimo įstaigas, taip pat su tuo susijusioms logistikos, dalijimo, įrangos, komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo išlaidoms bendrai finansuoti. Komisija turėtų nustatyti programos sąlygas.

(6) Bendrijos parama turėtų būti skiriama tam tikrų šviežių vaisių ir daržovių sektorių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų sektorių produktų tiekimui moksleiviams į švietimo įstaigas, taip pat su tuo susijusioms logistikos, dalijimo, įrangos, komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo, taip pat papildomų priemonių, reikalingų programos veiksmingumui užtikrinti, išlaidoms finansuoti. Komisija turėtų nustatyti programos sąlygas. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti produktų, kuriems taikoma ši programa, kokybės ir tvarumo kriterijams; produktai turėtų atitikti pačius griežčiausius standartus ir, pageidautina, kad būtų sezoniniai ir pagaminti vietoje arba, jei įmanoma, Bendrijoje.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Siekiant užtikrinti tvarkingą vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos įgyvendinimą, norinčios ja pasinaudoti valstybės narės turėtų prieš tai nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu parengti strategiją. Valstybės narės taip pat turėtų nustatyti papildomas priemones, kurių reikia, kad programa būtų sėkminga.

(7) Siekiant užtikrinti tvarkingą šviežių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos įgyvendinimą, norinčios ja pasinaudoti valstybės narės turėtų prieš tai nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu parengti strategiją, kuri taip pat apimtų tikslinių grupių švietimą. Valstybės narės taip pat turėtų nustatyti papildomas švietimo ir logistikos priemones, kurių reikia, kad programa būtų sėkminga, o Komisija turėtų parengti šio reglamento įgyvendinimo gaires. Valstybės narės gali švietimo tikslais įtraukti šias priemones į mokyklų sveikatos ir mitybos mokymo programas.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Kad nebūtų ribojamas bendras panašių nacionalinių priemonių poveikis, valstybėms narėms taip pat turėtų būti leista skirti papildomą nacionalinę pagalbą produktų tiekimui ir su tuo susijusioms išlaidoms bei papildomoms priemonėms, o Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos neturėtų niekaip apriboti jokių atskirų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų, kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė. Tačiau, kad būtų užtikrintas Bendrijos programos poveikis, šia programa neturėtų būti pakeistas esamas nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų ar kitų mokykloms taikomų paskirstymo programų, pagal kurias skirstomi ir vaisiai, finansavimas.

(8) Kad nebūtų ribojamas bendras panašių nacionalinių priemonių poveikis, valstybės narės taip pat turėtų būti skatinamos skirti papildomą nacionalinę pagalbą produktų tiekimui ir su tuo susijusioms išlaidoms bei papildomoms priemonėms, o Bendrijos šviežių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos neturėtų niekaip apriboti jokių atskirų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų, kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė. Tačiau, kad būtų užtikrintas Bendrijos programos poveikis, būtina, kad šia programa nebūtų pakeistas esamas daugiamečių nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų ar kitų mokykloms taikomų paskirstymo programų, pagal kurias skirstomi ir vaisiai, nacionalinis finansavimas. Bendrijos finansavimas turi būti papildomojo pobūdžio ir skirtas naujoms programoms arba esamų programų plėtrai finansuoti.

Pakeitimas   8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Siekiant užtikrinti patikimą biudžeto valdymą, reikėtų nustatyti fiksuotą aukščiausią Bendrijos pagalbos ribą ir didžiausią bendro finansavimo normą, o Bendrijos finansinį įnašą į programą reikėtų įtraukti į priemonių, kurios atitinka 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto EŽŪGF finansavimo reikalavimus, sąrašą.

(9) Siekiant užtikrinti patikimą biudžeto valdymą, reikėtų nustatyti fiksuotą aukščiausią Bendrijos pagalbos ribą ir didžiausią bendro finansavimo normą, o Bendrijos finansinį įnašą į programą reikėtų įtraukti į priemonių, kurios atitinka 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto EŽŪGF finansavimo reikalavimus, sąrašą. Jeigu viena ar daugiau valstybių narių nepanaudoja Bendrijos finansavimo, lėšas galima pervesti ir panaudoti kitoms valstybėms narėms.

Pagrindimas

Kuo daugiau vaikų dalyvaus programose, tuo didesnė nauda sveikatai. Kuo daugiau vaikų dalyvauja, tuo daugiau turi būti teikiama pagalbos, kaip ir pagal mokyklų aprūpinimo pienu programą. Turėtų būti galimybė nenorinčių dalyvauti programoje valstybių narių nepanaudotas lėšas naudoti kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Siekiant skirti pakankamai laiko sklandžiam programos įgyvendinimui, ji turėtų būti pradėta įgyvendinti 2009–2010 mokykliniais metais. Jos ataskaita turėtų būti teikiama po trejų metų.

(10) Siekiant skirti pakankamai laiko sklandžiam programos įgyvendinimui, ji turėtų būti pradėta įgyvendinti 2009–2010 mokykliniais metais. Valstybės narės turi kasmet atlikti programos įgyvendinimo ir jos poveikio vertinimą, o po trejų metų Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turi pateikti ataskaitą. Kadangi tik ilgalaikė programa duotų ilgalaikės naudos, būtina užtikrinti šios programos stebėseną ir vertinimą, kad būtų galima nustatyti jos veiksmingumą ir pasiūlyti galimus jos tobulinimo būdus.

Pagrindimas

Valstybės narės atsako už programos administravimą; taigi, kad valstybės narės galėtų teisingai valdyti, joms reikės nuolatos vertinti šią programą tam, kad būtų galima priimti reikiamus sprendimus.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Kad programa būtų veiksmingesnė, Bendrija turėtų turėti galimybę finansuoti informavimo, stebėjimo ir vertinimo priemones, kuriomis būtų informuojama apie vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą bei jos tikslus ir apie ryšių mezgimo priemones, susijusias su programa, nepažeisdama savo įgaliojimų pagal 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse[4] bendrai finansuoti būtinas papildomas priemones, skirtas informuoti apie vaisių ir daržovių vartojimo naudą sveikatai.

(11) Kad programa būtų veiksmingesnė, Bendrija turėtų turėti galimybę finansuoti informavimo, stebėjimo ir vertinimo priemones, kuriomis būtų informuojama apie šviežių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą bei jos tikslus ir apie ryšių mezgimo priemones, susijusias su programa, nepažeisdama savo įgaliojimų pagal 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, bendrai finansuoti būtinas papildomas priemones, skirtas informuoti apie vaisių ir daržovių vartojimo naudą sveikatai. Labai svarbu, kad Komisija ES mastu vykdytų didelę šios programos reklamos kampaniją.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO MOKYKLOSE PROGRAMA

ŠVIEŽIŲ VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO MOKYKLOSE PROGRAMA

Pagrindimas

Perdirbti vaisių ir daržovių produktai mitybos požiūriu yra mažiau vertingi, todėl jiems neturi būti taikomas šis reglamentas. Turint mintyje tikslą siekti, kad Europos vaikai maitintųsi sveikesniu maistu, turi būti remiamas tik šviežių vaisių ir daržovių nemokomas dalijimas.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g straipsnio antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagalba vaisių, daržovių ir bananų produktų tiekimui moksleiviams

Pagalba vaisių, daržovių ir bananų tiekimui moksleiviams

Pagrindimas

Perdirbti vaisių ir daržovių produktai mitybos požiūriu yra mažiau vertingi, todėl jiems neturi būti taikomas šis reglamentas. Turint mintyje tikslą siekti, kad Europos vaikai maitintųsi sveikesniu maistu, turi būti remiamas tik šviežių vaisių ir daržovių nemokomas dalijimas.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

103 ga straipsnio 1 dalis

Reglamento 2 straipsnis, kuriuo iš dalies keičiama Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IIa poskirsnio 103ga straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 2009–2010 mokyklinių metų skiriama Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti skiriama tam tikroms su tuo susijusioms logistikos, skirstymo, įrangos, komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo išlaidoms finansuoti.

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 2009–2010 mokyklinių metų skiriama Bendrijos pagalba tam tikrų ES pagamintų šviežių vaisių ir daržovių sektorių Komisijos parinktų produktų, kuriuos turėtų detaliau nustatyti valstybės narės, tiekimui moksleiviams į švietimo ir ikimokyklines įstaigas; ji taip pat skiriama tam tikroms su tuo susijusioms logistikos, skirstymo, įrangos, komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo išlaidoms finansuoti, taip pat papildomoms priemonėms, kurių reikia programos veiksmingumui užtikrinti, finansuoti.

 

Komisija ir valstybės narės, vadovaudamosi sveikatingumo kriterijais, kaip antai mažiausias įmanomas nenatūralių ir sveikatai kenksmingų priedų kiekis, parenka daržoves ir vaisius, kurie turi būti kiek įmanoma šviežesni, sezoniniai ir prieinami mažomis kainomis.

 

Pirmenybė turi būti teikiama vietos produktams siekiant išvengti nereikalingo transportavimo ir aplinkos taršos.

 

Jei yra galimybių gauti ekologiškų vietos vaisių ir daržovių, jiems reikia skirti ypatingą dėmesį.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Programoje norinčios dalyvauti valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu parengia programos įgyvendinimo strategiją. Valstybės narės taip pat nustato papildomas priemones, kurių reikia, kad programa būtų veiksminga.

2. Programoje norinčios dalyvauti valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu parengia programos įgyvendinimo strategiją, kurioje atsižvelgiama į vietovių, kuriose auginami vaisiai ir daržovės, dirvožemio ypatybes ir klimato sąlygas. Atsižvelgiant į tai, atitinkamiems produktams teikiama Bendrijos pirmenybė. Tos pačios valstybės narės taip pat užtikrina Bendrijos ir nacionalinių finansinių išteklių, būtinų programos įgyvendinimui, ir nustato papildomas priemones, kurių reikia, kad programa būtų veiksminga, pirmenybę teikiant ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniams ir pradinių mokyklų mokiniams, kuriems nemokami vaisiai turi būti dalijami kasdien.

 

Valstybės narės, remdamosi šia strategija, be kita ko, nustato:

 

- produktus, kurie bus dalijami, atsižvelgdamos į turimus atitinkamus sezoninius ir vietos produktus;

 

- mokinių, kurie naudojasi programa, amžiaus grupes;

 

- programoje dalyvaujančių mokyklų sąrašą.

 

Laikydamosi objektyvių kriterijų, įgyvendinamos programą valstybės narės teikia pirmenybę vietoje užaugintiems tradiciniams vaisiams ir daržovėms ir remia smulkius ūkininkus.

 

Papildomos priemonės apima su sveikata ir mityba susijusių patarimų ir informacijos apie šviežių vaisių naudą sveikatai teikimą atsižvelgiant į mokinių amžių, taip pat informacijos apie ekologiško ūkininkavimo ypatybes teikimą.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) viršyti 90 mln. EUR per vienerius mokyklinius metus,

(a) viršyti 500 mln. EUR per vienerius mokyklinius metus,

Pagrindimas

Dėl to, kad labai padidėjo maisto produktų kainos, liko daug nepanaudotų pagal 2 išlaidų kategoriją (žemės ūkio išlaidos) numatytų lėšų.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) viršyti 50 % (regionuose, kurie atitinka reikalavimus pagal konvergencijos tiksląarba 75 %) 1 dalyje minimų tiekimo ir susijusių išlaidų,

b) viršyti tiekimo ir susijusias išlaidas bei su papildomomis priemonėmis susijusias išlaidas, kaip nurodyta 1 dalyje,

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 3 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) dengti ne 1 dalyje minimas tiekimo ir susijusias išlaidas, ir

c) dengti ne tiekimo ir susijusias išlaidas ir papildomų priemonių, reikalingų programos veiksmingumui užtikrinti, išlaidas, kaip nurodyta 1 dalyje, ir

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 3 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) pakeisti dabartinio esamų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo programų arba kitų mokykloms taikomų paskirstymo programų, pagal kurias skirstomi ir vaisiai, finansavimo.

d) pakeisti dabartinio esamų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo programų arba kitų mokykloms taikomų paskirstymo programų, pagal kurias skirstomi ir vaisiai, viešojo finansavimo.

Pagrindimas

Šis pakeitimas tiesiog paaiškina, kad d punkto nuostatos taikomos tik viešajam finansavimui, kaip tai galima suprasti iš dabartinės formuluotės. Privačiajam finansavimui, pavyzdžiui, dovanotoms lėšoms, d punkto nuostatos neturi būti taikomos.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 ga straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa neturi niekaip apriboti jokių atskirų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų, kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė.

5. Bendrijos šviežių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa neturi niekaip apriboti jokių atskirų nacionalinių šviežių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų, kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė. Bandomieji projektai, kurie tam tikrą laiką buvo vykdomi keliose mokymo įstaigose eksperimentavimo tikslu, nelaikomi nacionalinėmis programomis, kaip nurodyta 3d dalyje.

Pagrindimas

Tikslas – patikslinti „esamų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų“ sąvoką, kad būtų galima lengviau taikyti papildomumo principą. Nuo 2008 mokyklinių metų pradžios labai nedaug Prancūzijos mokyklų buvo vykdomos bandomosios vaisių dalijimo mokyklose programos; 50 proc. finansavimo buvo skirta iš viešųjų (vietos ir regionų valdžios institucijų) lėšų, o 50 proc. finansavimo buvo skirta iš privačių (be kitų institucijų ir už prevenciją atsakingų institucijų bei sveikatos draudikų) lėšų.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 5 straipsnį Bendrija taip pat gali finansuoti informavimo, stebėjimo ir vertinimo priemones, susijusias su vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa, įskaitant visuomenės informavimą apie programą, ir susijusias ryšių mezgimo priemones.“;

6. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 5 straipsnį Bendrija taip pat gali finansuoti informavimo, stebėjimo ir vertinimo priemones, susijusias su šviežių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa, įskaitant visuomenės informavimą apie programą, ir susijusias ryšių mezgimo priemones“;

Pagrindimas

Perdirbti vaisių ir daržovių produktai mitybos požiūriu yra mažiau vertingi, todėl jiems neturi būti taikomas šis reglamentas. Turint mintyje tikslą siekti, kad Europos vaikai maitintųsi sveikesniu maistu, turi būti remiamas tik šviežių vaisių ir daržovių nemokomas dalijimas.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

184 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6) Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. dėl 103ga straipsnyje numatytos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos taikymo, jei būtina, papildant atitinkamais pasiūlymais. Ataskaitoje visų pirma nagrinėjama, kokiu mastu programa padėjo paskatinti veiksmingų vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų diegimą valstybėse narėse ir kaip programa padėjo pagerinti vaikų mitybos įpročius.

6) Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. dėl 103ga straipsnyje numatytos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos taikymo, jei būtina, papildant atitinkamais pasiūlymais. Ataskaitoje visų pirma nagrinėjama:

- kokiu mastu programa padėjo paskatinti veiksmingų vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų diegimą valstybėse narėse ir kaip programa padėjo pagerinti vaikų mitybos įpročius;

 

- kokiu mastu dalies nacionalinių programai finansuoti reikalingų lėšų parūpinimo būdas, pavyzdžiui, tėvų įnašai, turėjo ar neturėjo įtakos programos apimčiai ir jos veiksmingumui;

 

- nacionalinių papildomų priemonių tinkamumas ir poveikis, visų pirma, kaip šviežių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa ir papildoma informacija apie sveiką mitybą buvo įtrauktos į nacionalines mokymo programas;


AIŠKINAMOJI DALIS

ĮVADAS

Palyginti su PSO rekomendacija per dieną suvartoti bent 400 g vaisių ir daržovių, Europos Sąjungoje jų vartojama kur kas mažiau. Be to, vartojimas mažėja. Kartu pastebima vaikų nutukimo epidemija; manoma, kad Europos Sąjungoje maždaug 22 mln. vaikų turi antsvorio, iš jų 5,1 mln. turi labai daug antsvorio.

Vartojant daug vaisių ir daržovių mažėja daugelio ligų rizika, užkertamas kelias antsvoriui ir dideliam antsvoriui. Mitybos įpročiai įgyjami vaikystėje ir esama duomenų, kad vaikai, vaikystėje įpratę valgyti daug vaisių ir daržovių, tai daro ir būdami suaugę.

2007 m. vaisių ir daržovių rinkos organizavimas iš esmės reformuotas – labiau orientuojamasi į rinką ir taip jos organizavimas derinamas su kitomis modernizuotos bendrosios Europos žemės ūkio politikos sritimis. Atsakomybė už krizių prevenciją ir valdymą tenka gamintojų organizacijoms, pagalba eksportui ir perdirbimui panaikinta, o vaisiai ir daržovės dabar visiškai integruoti į bendrosios išmokos sistemą. Kitaip tariant, pasiūlą lemia paklausa. Reformuojant vaisių ir daržovių rinkos organizavimą vieningai nuspręsta keisti mažėjančio vaisių ir daržovių vartojimo tendenciją. Didesnė paklausa pirmiausia prisidės prie visuomenės sveikatos gerėjimo, bet taip pat bus naudinga ir vaisius bei daržoves auginantiems Europos ūkininkams.

Sveikatos aspektas – svarbiausia priežastis, kodėl ES pradedama vykdyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa.

BIUDŽETAS

Antsvoris didina širdies ir kraujagyslių ligų, diabeto, didelio kraujo spaudimo ir tam tikrų formų vėžio riziką. Šios ligos – viena didžiausių grėsmių ES visuomenės sveikatai, o gydymo išlaidos – sunki našta valstybių narių sveikatos priežiūros biudžetams. Poveikio vertinime Komisija remiasi dviem tyrimais (šių tyrimų atlikta itin mažai), kuriais siekiama susieti sveikatos priežiūros išlaidas ir per mažą vaisių ir daržovių vartojimą. Vertinant šiuo požiūriu, išlaidos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programai turėtų būti laikomos valstybių narių sveikatos priežiūros biudžetų lėšų taupymu, turinčiu bendrą teigiamą poveikį – visų pirma visuomenės sveikatai, taip pat ir Europos ekonomikai. Kol bus pasiekta, kad per dieną būtų suvartojama 600 g – šį kiekį keli ekspertai rekomenduoja vyresniems kaip 11 m. amžiaus žmonėms – patartina vaisių ir daržovių suvartoti kuo daugiau, tada atitinkamai daugiau bus sutaupyta lėšų. Prevencija yra pigesnė už gydymą.

Komisija siūlo Bendrijos biudžete numatyti 90 mln. EUR. Už šias lėšas būtų galima užtikrinti vieną vaisių vieną dieną per savaitę trisdešimt savaičių per metus vaikams nuo šešerių iki dešimties metų amžiaus. Valstybės narės šią programą gali papildyti arba išplėsti, bet negali jos taikyti vietoje esamų nuolatinių programų.

Norint pasiekti visus įmanomus vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos įgyvendinimo rezultatus, būtina skirti kur kas daugiau lėšų. Norint pakeisti mitybos įpročius ar padaryti poveikį visuomenės sveikatai, neužtenka vieno vaisiaus per savaitę. Pagal vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą kiekvienam moksleiviui per dieną turėtų būti skiriama porcija vaisių ir programa turėtų būti taikoma ne vien moksleiviams nuo šešerių iki dešimties metų amžiaus, kaip siūlo Komisija.

Siekiant apimti daug skirtingų jau esamų ES tradicijų ir programų, vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa turi būti pakankamai lanksti, kad ją būtų galima pritaikyti pagal vietos, regionines ir valstybės lygio sąlygas. Šis lankstumas turėtų būti taikomas ir valstybių narių skiriamam bendram finansavimui – kiekvienai valstybei narei turėtų būti palikta teisė spręsti, kaip bus finansuojamas jos įnašas (iš nacionalinio, regiono ar vietos biudžetų, iš tėvų įmokų ir kt.).

MOKYKLŲ APRŪPINIMAS VAISIAIS IR PIENU

Daugiau kaip 30 metų skirstant moksleiviams pieną teikiama įvairių formų ES pagalba. 2006–2007 mokslo metais 22 valstybių narių mokykloms paskirstyta 305 000 tonų pieno, ES tam skyrė daugiau kaip 50 mln. eurų. Mokyklų aprūpinimo pienu taisyklės supaprastintos, o produktų pasirinkimas išplėstas – valstybės narės dabar gali nuspręsti pirmenybę teikti neriebiems pieno produktams, todėl vykdant šią programą dabar užtikrinamas maistingumas.

Mokyklų aprūpinimo pienu biudžetas neribojamas, ribojamas tik pieno kiekis – vienam moksleiviui per dieną gali būti skiriama 0,25 l. Tai reiškia, kad kuo daugiau programos dalyvių, tuo daugiau pagalbos skiriama. Atitinkamą sistemą pageidautina taikyti ir vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programai – pagal ją būtų galima riboti vienam moksleiviui per dieną skiriamos vaisių porcijos kiekį.

Malonu matyti, kad Komisija pasinaudojo plačia patirtimi, įgyta taikant mokyklų aprūpinimo pienu programą.

Apibendrindamas pranešėjas norėtų paraginti Komisiją nuolat informuoti Europos Parlamentą apie produktų, kuriuos Bendrijos lygmeniu patvirtinta įtraukti į vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, sąrašą.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa

Nuorodos

COM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS)

Konsultacijos su EP data

12.9.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

23.9.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

23.9.2008

ENVI

23.9.2008

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

3.9.2008

ENVI

16.7.2008

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Niels Busk

24.6.2008

 

 

Svarstymas komitete

9.9.2008

7.10.2008

 

 

Priėmimo data

7.10.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Bernard Wojciechowski

Pateikimo data

14.10.2008

Teisinė informacija - Privatumo politika