Procedure : 2008/0146(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0391/2008

Ingediende teksten :

A6-0391/2008

Debatten :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Stemmingen :

PV 18/11/2008 - 7.15
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0542

VERSLAG     *
PDF 185kWORD 250k
14.10.2008
PE 409.792v01-00 A6-0391/2008

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening"), met het oog op het opzetten van een schoolfruitregeling

(COM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS))

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Niels Busk

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening"), met het oog op het opzetten van een schoolfruitregeling

(COM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0442),

–   gelet op de artikelen 36 en 37 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0315/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6‑0391/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG‑Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 2

Tekst van de Commissie

Amendement

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is vastgesteld moet het GLB de markten stabiliseren, de voorziening veiligstellen en redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers verzekeren. De verlening van communautaire steun ten bate van een schoolfruitregeling om groente-, fruit- en banaanproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen te verstrekken, komt tegemoet aan deze doelstellingen. Bovendien moet de invoering van de regeling jonge consumenten smaak doen krijgen in groenten en fruit en daardoor het verbruik van deze producten, en bijgevolg de inkomsten van de landbouw – tevens een doelstelling van het GLB stimuleren. Op grond van artikel 35, onder b), van het Verdrag kunnen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid gemeenschappelijke acties, zoals de schoolfruitregeling, worden ondernomen voor de verhoging van het verbruik van bepaalde producten.

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is vastgesteld moet het GLB de markten stabiliseren, de voorziening veiligstellen en redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers verzekeren. De verlening van communautaire steun ten bate van een regeling inzake vers fruit op school om zo vers en seizoensgebonden mogelijke en zo goedkoop mogelijk verkrijgbare groenten en fruit en bananen van communautaire oorsprong aan leerlingen in onderwijsinstellingen te verstrekken, komt tegemoet aan deze doelstellingen. Bij het bepalen van de doelgroep moeten de lidstaten in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel voldoende flexibiliteit krijgen om naargelang hun eigen behoeften schoolfruit te verstrekken aan een zo groot mogelijke groep gebruikers. Bovendien moet de invoering van de regeling jonge consumenten smaak doen krijgen in groenten en fruit en daardoor een duidelijk positieve invloed hebben op de volksgezondheid en de strijd tegen kinderarmoede, het verbruik van deze producten stimuleren, en een sneeuwbaleffect tot stand brengen door de betrokkenheid van leerlingen, ouders en leraars, hetgeen een duidelijk positief effect op de volksgezondheid zal hebben en ook de inkomsten van de landbouw – tevens een doelstelling van het GLB – zal stimuleren. Op grond van artikel 35, onder b), van het Verdrag kunnen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid gemeenschappelijke acties, zoals de regeling inzake vers fruit op school, worden ondernomen voor de verhoging van het verbruik van bepaalde producten, in combinatie met bijkomende lessen over gezondheid en voeding, en voor de aanmoediging en stimulering van de streekproductie, met inbegrip van producten uit berggebieden.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 2 bis (nieuw)

Tekst van de Commissie

Amendement

(2 bis) De regeling inzake vers fruit op school moet duidelijk worden omschreven als een EU-initiatief dat erop gericht is obesitas bij jongeren tegen te gaan en hun gevoel voor smaak te ontwikkelen. De regeling, in combinatie met aangepaste lesprogramma's, moet kinderen eveneens bewust maken van de opeenvolging van de seizoenen in de loop van het jaar. Daartoe moeten de voor onderwijs bevoegde autoriteiten in de eerste plaats seizoensfruit verdelen en bij voorkeur een gevarieerde keus bieden zodat de kinderen verschillende smaken kunnen leren kennen.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 3

Tekst van de Commissie

Amendement

(3) In artikel 152, lid 1, van het Verdrag wordt bovendien geëist dat bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid van de Gemeenschap "een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid wordt verzekerd". De aperte gezondheidsbaten van de schoolfruitregeling zijn aspecten die in de uitvoering van het GLB kunnen worden geïntegreerd.

(3) In artikel 152, lid 1, van het Verdrag wordt bovendien geëist dat bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid van de Gemeenschap "een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid wordt verzekerd". De aperte gezondheidsbaten van de schoolfruitregeling zijn aspecten die in de uitvoering van het EU-beleid in het algemeen en van het GLB in het bijzonder kunnen worden geïntegreerd.

Motivering

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet een voorbeeldfunctie vervullen waar het gaat om het verzekeren van een hoog niveau van gezondheidsbescherming in de marktordeningen.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 3 bis (nieuw)

Tekst van de Commissie

Amendement

(3 bis) Het Europese actieplan voor biologisch voedsel en biologische landbouw stelt voor om in de hele EU een meerjarige informatie- en promotiecampagne te lanceren om scholen in te lichten over de voordelen van de biologische landbouw, burgers beter vertrouwd te maken met biologische producten en de herkenbaarheid van bioproducten en van het EU-logo te verhogen. De regeling inzake vers fruit op school moet deze doelstellingen ondersteunen, in het bijzonder voor wat biologisch fruit betreft, en er moeten aanvullende maatregelen worden genomen die onder meer betrekking hebben op het verstrekken van informatie over biologische landbouw.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 6

Tekst van de Commissie

Amendement

(6) Daarom moet worden voorzien in communautaire steun om de verstrekking van bepaalde gezonde producten uit de sector groenten en fruit, de sector verwerkte groenten en fruit en de sector bananen, alsmede bepaalde daarmee gepaard gaande kosten op het gebied van logistiek, distributie, materieel, communicatie, toezicht en evaluatie te cofinancieren. De Commissie dient de voor de regeling geldende voorwaarden vast te stellen.

(6) Daarom moet worden voorzien in communautaire steun om de verstrekking van bepaalde gezonde producten uit de sector verse groenten en fruit, de sector verwerkte groenten en fruit en de sector bananen, alsmede bepaalde daarmee gepaard gaande kosten op het gebied van logistiek, distributie, materieel, communicatie, toezicht en evaluatie te financieren, alsook in de nodige begeleidende maatregelen om de doeltreffendheid van de regeling te garanderen. De Commissie dient de voor de regeling geldende voorwaarden vast te stellen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de criteria voor de kwaliteit en duurzaamheid van de in de regeling opgenomen producten: deze moeten aan de hoogste normen voldoen, bij voorkeur seizoensgebonden zijn en zo mogelijk ter plaatse, of binnen de Gemeenschap geproduceerd worden.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 7

Tekst van de Commissie

Amendement

(7) Met het oog op een degelijke uitvoering van de schoolfruitregeling op nationaal of regionaal niveau moeten lidstaten die van de regeling gebruik wensen te maken, vooraf een strategie opstellen. Zij dienen tevens de begeleidende maatregelen aan te nemen die noodzakelijk zijn voor de doeltreffendheid van de regeling.

(7) Met het oog op een degelijke uitvoering van de regeling inzake vers fruit op school op nationaal of regionaal niveau moeten lidstaten die van de regeling gebruik wensen te maken, vooraf een strategie opstellen, onder meer op het gebied van educatie aan de doelgroepen. Zij dienen tevens de begeleidende educatieve en logistieke maatregelen aan te nemen die noodzakelijk zijn voor de doeltreffendheid van de regeling, en de Commissie moet richtsnoeren opstellen voor de tenuitvoerlegging van deze verordening. De lidstaten kunnen deze maatregelen op educatieve wijze integreren in de lespakketten over gezondheid en voeding op scholen.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 8

Tekst van de Commissie

Amendement

(8) Om de totaalimpact van soortgelijke nationale maatregelen niet te beperken, dienen de lidstaten de mogelijkheid te krijgen aanvullende nationale steun te verlenen voor het verstrekken van de producten, het dekken van daarmee gepaard gaande kosten en het nemen van begeleidende maatregelen, en mag de schoolfruitregeling geen afbreuk doen aan aparte nationale schoolfruitregelingen die in overeenstemming zijn met de Gemeenschapsregelgeving. Om een impact van de communautaire schoolfruitregeling op het terrein te garanderen, moet worden voorkomen dat de reeds bestaande nationale schoolfruitregelingen of andere regelingen voor de verstrekking van, onder meer, fruit op scholen, en de daarin geïnvesteerde middelen, door de communautaire regeling worden vervangen.

(8) Om de totaalimpact van soortgelijke nationale maatregelen niet te beperken, dienen de lidstaten te worden gestimuleerd om aanvullende nationale steun te verlenen voor het verstrekken van de producten, het dekken van daarmee gepaard gaande kosten en het nemen van begeleidende maatregelen, en mag de communautaire regeling inzake vers fruit op school geen afbreuk doen aan aparte nationale schoolfruitregelingen die in overeenstemming zijn met de Gemeenschapsregelgeving. Om een impact van de communautaire schoolfruitregeling op het terrein te garanderen, mogen de reeds geïnvesteerde nationale middelen ter financiering van meerjarige schoolfruitregelingen of andere regelingen voor de verstrekking van, onder meer, fruit op scholen, niet door de communautaire regeling worden vervangen. De financiële middelen van de Gemeenschap dienen aanvullend van aard te zijn en blijven voorbehouden aan nieuwe regelingen of de uitbreiding van bestaande regelingen.

Amendement   8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 9

Tekst van de Commissie

Amendement

(9) Met het oog op een gezond begrotingsbeheer moet de communautaire steun worden vastgekoppeld aan een forfaitair maximum en aan maximale cofinancieringsniveaus en moet de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de regeling worden toegevoegd aan de lijst van maatregelen die in aanmerking komen voor ELGF-financiering als bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

(9) Met het oog op een gezond begrotingsbeheer moet de communautaire steun worden vastgekoppeld aan een forfaitair maximum en aan maximale cofinancieringsniveaus en moet de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de regeling worden toegevoegd aan de lijst van maatregelen die in aanmerking komen voor ELGF-financiering als bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Als een of meer lidstaten de Gemeenschapsmiddelen niet benutten, kunnen deze naar andere lidstaten worden overgeheveld en daar worden besteed.

Motivering

Hoe meer kinderen aan de regeling deelnemen, hoe groter de gezondheidsbaten. Er moet daarom meer steun worden verleend als er meer kinderen deelnemen, zoals bij de schoolmelkregeling. De niet bestede middelen in lidstaten die niet willen meedoen, moeten in andere lidstaten kunnen worden besteed.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 10

Tekst van de Commissie

Amendement

(10) Aangezien de vlotte uitvoering van de regeling tijd zal vergen, dient de regeling met ingang van het schooljaar 2009/10 van toepassing te worden. Na drie jaar dient over de regeling te worden gerapporteerd.

(10) Aangezien de vlotte uitvoering van de regeling tijd zal vergen, dient de regeling met ingang van het schooljaar 2009/10 van toepassing te worden. De lidstaten moeten de tenuitvoerlegging en impact van het programma elk jaar evalueren en de Commissie moet na drie jaar een verslag voorleggen aan het Europees Parlement en de Raad. Aangezien resultaten op lange termijn enkel mogelijk zijn aan de hand van een programma op lange termijn, moet het programma gemonitord en geëvalueerd worden om de doeltreffendheid ervan te kunnen meten en eventuele verbeteringen te kunnen aanbrengen.

Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van het programma. Indien zij deze taak correct uitvoeren, moeten ze het programma continu beoordelen om de nodige beslissingen te kunnen nemen.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 11

Tekst van de Commissie

Amendement

(11) Om een doeltreffende werking van de regeling te verzekeren, moet de Gemeenschap financiële steun kunnen verlenen voor voorlichtings-, toezicht- en evaluatiemaatregelen die tot doel hebben het publiek bewust te maken van de schoolfruitregeling en netwerken met betrekking tot de schoolfruitregeling tot stand te brengen, zonder dat dit afbreuk doet aan haar bevoegdheden om in het kader van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad van 17 december 2007 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen cofinanciering te verstrekken voor begeleidende maatregelen die nodig zijn om het bewustzijn over de gezondheidsvoordelen van groente- en fruitverbruik te verbeteren.

(11) Om een doeltreffende werking van de regeling te verzekeren, moet de Gemeenschap financiële steun kunnen verlenen voor voorlichtings-, toezicht- en evaluatiemaatregelen die tot doel hebben het publiek bewust te maken van de regeling inzake vers fruit op school en netwerken met betrekking tot de schoolfruitregeling tot stand te brengen, zonder dat dit afbreuk doet aan haar bevoegdheden om in het kader van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad van 17 december 2007 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen cofinanciering te verstrekken voor begeleidende maatregelen die nodig zijn om het bewustzijn over de gezondheidsvoordelen van groente- en fruitverbruik te verbeteren. Het is van cruciaal belang dat de Commissie in de hele EU een grote publiciteitscampagne voor de regeling opzet.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 1234/2007

Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – titel

 

Tekst van de Commissie

Amendement

SCHOOLFRUITREGELING

REGELING INZAKE VERS FRUIT OP SCHOOL

Motivering

Verwerkte fruit- en groenteproducten bezitten een lagere voedingswaarde en moeten van deze verordening worden uitgesloten. Gezien de doelstelling om de Europese jeugd gezondere eetgewoonten bij te brengen, mag alleen de gratis verdeling van vers fruit en verse groenten worden gesteund.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 1234/2007

Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies – titel

 

Tekst van de Commissie

Amendement

Steun voor de verstrekking van groente-, fruit- en banaanproducten aan leerlingen

Steun voor de verstrekking van fruit, groente en bananen aan leerlingen

Motivering

Verwerkte fruit- en groenteproducten bezitten een lagere voedingswaarde en moeten van deze verordening worden uitgesloten. Gezien de doelstelling om de Europese jeugd gezondere eetgewoonten bij te brengen, mag alleen de gratis verdeling van vers fruit en verse groenten worden gesteund.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 103 octies bis – punt 1

Verordening artikel 2, wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007, subsectie II bis – artikel 103 octies bis, punt 1

 

Tekst van de Commissie

Amendement

1. Onder door de Commissie vast te stellen voorwaarden wordt met ingang van het schooljaar 2009/10 communautaire steun verleend voor de verstrekking aan leerlingen in onderwijsinstellingen van bepaalde door de Commissie te bepalen producten van de sector groenten en fruit, de sector verwerkte groenten en fruit en de sector bananen, en kan tevens communautaire steun worden verleend voor bepaalde daarmee gepaard gaande kosten op het gebied van logistiek, distributie, materieel, communicatie, toezicht en evaluatie.

1. Onder door de Commissie vast te stellen voorwaarden wordt met ingang van het schooljaar 2009/10 communautaire steun verleend voor de verstrekking aan leerlingen in onderwijsinstellingen van bepaalde, door de Commissie geselecteerde en nader door de lidstaten te bepalen, in de EU geproduceerde verse producten van de sector groenten en fruit. Communautaire steun wordt eveneens verleend voor bepaalde daarmee gepaard gaande kosten op het gebied van logistiek, distributie, materieel, communicatie, toezicht en evaluatie, alsook voor de financiering van de begeleidende maatregelen die nodig zijn om de doeltreffendheid van de regeling te garanderen.

 

De Europese Commissie en de lidstaten selecteren groenten en fruit, die zo vers en seizoensgebonden mogelijk en zo goedkoop mogelijk verkrijgbaar moeten zijn, op basis van gezondheidscriteria, zoals de minst mogelijk onnatuurlijke en ongezonde toevoegingen.

 

De voorkeur moet uitgaan naar streekproducten met als doel onnodig vervoer en de daarmee gepaard gaande milieuvervuiling te vermijden.

 

Er moet bijzondere aandacht uitgaan naar biologisch en plaatselijk geteelde fruit en groenten, indien die beschikbaar zijn.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 1234/2007

Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis – lid 2

 

Tekst van de Commissie

Amendement

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal niveau aan de regeling wensen deel te nemen, stellen vooraf een strategie voor de uitvoering van de regeling vast. Zij nemen tevens de begeleidende maatregelen aan die noodzakelijk zijn voor de doeltreffendheid van de regeling.

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal niveau aan de regeling wensen deel te nemen, stellen vooraf een strategie voor de uitvoering van de regeling op waarin rekening wordt gehouden met de bodem- en klimaatvoorwaarden die nodig zijn voor het telen van groenten en fruit. De voorkeur zal in dit verband uitgaan naar producten uit de Gemeenschap. Deze lidstaten verstrekken eveneens de nodige communautaire en nationale financiële middelen voor de tenuitvoerlegging van de regeling en nemen de begeleidende maatregelen die noodzakelijk zijn voor de doeltreffendheid van de regeling, waarbij voorrang wordt gegeven aan kinderen op peuter, kleuter- en basisscholen, die dagelijks gratis fruit zouden moeten krijgen.

 

In deze strategie leggen de lidstaten onder andere het volgende vast:

 

- de te verdelen producten, rekening houdend met het feit dat het om seizoensgebonden en plaatselijke producten gaat;

 

- de leeftijdscategorieën van de leerlingen op wie de regeling betrekking heeft;

 

- de scholen die deelnemen aan de regeling.

 

De lidstaten geven op basis van objectieve criteria de voorkeur aan plaatselijk geteelde, traditionele fruit- en groentesoorten en verlenen via de uitvoering van de regeling steun aan kleinere landbouwbedrijven.

 

Deze begeleidende maatregelen omvatten onder mee de verstrekking van gezondheids- en voedingsadvies, op de leeftijd van de leerlingen afgestemde informatie over de gezondheidsvoordelen van fruit, en informatie over de specifieke kenmerken van de biologische landbouw.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 1234/2007

Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis – lid 3 – letter a

 

Tekst van de Commissie

Amendement

a) meer bedragen dan 90 miljoen euro per schooljaar;

a) meer bedragen dan 500 miljoen euro per schooljaar;

Motivering

Als gevolg van de hoge voedselprijzen blijven er heel wat ongebruikte middelen over onder rubriek 2 (landbouwuitgaven).

Amendement  16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 1234/2007

Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis – lid 3 – letter b

 

Tekst van de Commissie

Amendement

b) meer bedragen dan 50% van de in lid 1 bedoelde kosten voor de verstrekking en daarmee gepaard gaande kosten, of 75% van dergelijke kosten in gebieden die in aanmerking komen voor steun in het kader van de convergentiedoelstelling,

b) meer bedragen dan de in lid 1 bedoelde kosten voor de verstrekking, daarmee gepaard gaande kosten en kosten voor de begeleidende maatregelen;

Amendement  17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 1234/2007

Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis – lid 3 – letter c

 

Tekst van de Commissie

Amendement

c) worden gebruikt ter dekking van andere dan de in lid 1 bedoelde kosten voor de verstrekking en daarmee gepaard gaande kosten, en mag niet

c) worden gebruikt ter dekking van andere dan de in lid 1 bedoelde kosten voor de verstrekking en daarmee gepaard gaande kosten en de kosten voor de begeleidende maatregelen die noodzakelijk zijn om de doeltreffendheid van de regeling te garanderen; en mag niet

Amendement  18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 1234/2007

Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis – lid 3 – letter d

 

Tekst van de Commissie

Amendement

d) worden gebruikt ter vervanging van bestaande nationale schoolfruitregelingen of andere regelingen voor de verstrekking van, onder meer, fruit op scholen

d) worden gebruikt ter vervanging van de huidige overheidsfinanciering voor bestaande nationale schoolfruitregelingen of andere regelingen voor de verstrekking van, onder meer, fruit op scholen.

Motivering

Dit amendement beoogt te verduidelijken dat letter d enkel betrekking heeft op overheidsfinanciering. Privé-financiering, door middel van giften bijvoorbeeld, mag niet worden beïnvloed door letter d.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 1234/2007

Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis – lid 5

 

Tekst van de Commissie

Amendement

5. De communautaire schoolfruitregeling laat aparte nationale schoolfruitregelingen die in overeenstemming zijn met de Gemeenschapsregelgeving, onverlet.

5. De communautaire regeling inzake vers fruit op school laat aparte nationale schoolfruitregelingen die in overeenstemming zijn met de Gemeenschapsregelgeving, onverlet. Proefprojecten die bij wijze van experiment voor een beperkte periode worden uitgevoerd in een klein aantal onderwijsinstellingen, worden niet beschouwd als nationale regelingen zoals bedoeld in lid 3, letter d.

Motivering

Door de betekenis van een "bestaande nationale regeling" te verduidelijken, kan het additionaliteitsbeginsel beter in de praktijk worden omgezet. Sinds het begin van het schooljaar 2008-2009 loopt in een klein aantal scholen in Frankrijk een testregeling voor de verdeling van fruit; de financiering hiervoor bestaat voor 50% uit overheidsmiddelen (afkomstig van de plaatselijke en regionale autoriteiten) en voor 50% uit privé-middelen (onder andere afkomstig van preventieorganen en ziekteverzekeringsinstellingen).

Amendement  20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 1234/2007

Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis – lid 6

 

Tekst van de Commissie

Amendement

6. De Gemeenschap kan krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 tevens financiering verlenen voor voorlichtings-, toezicht- en evaluatiemaatregelen met betrekking tot de schoolfruitregeling, onder meer met het oog op de bewustmaking van het publiek, en voor maatregelen op het gebied van netwerkvorming in dit verband.";

6. De Gemeenschap kan krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 tevens financiering verlenen voor voorlichtings-, toezicht- en evaluatiemaatregelen met betrekking tot de regeling inzake vers fruit op school, onder meer met het oog op de bewustmaking van het publiek, en voor maatregelen op het gebied van netwerkvorming in dit verband.";

Motivering

Verwerkte fruit- en groenteproducten bezitten een lagere voedingswaarde en moeten van deze verordening worden uitgesloten. Gezien de doelstelling om de Europese jeugd gezondere eetgewoonten bij te brengen, mag alleen de gratis verdeling van vers fruit en verse groenten worden gesteund.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1234/2007

Artikel 184 – punt 6

 

Tekst van de Commissie

Amendement

6) vóór 31 augustus 2012 aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de toepassing van de in artikel 103 octies bis genoemde schoolfruitregeling, zo nodig vergezeld van passende voorstellen. Er moet met name worden gerapporteerd over de mate waarin de regeling het opzetten van goed werkende schoolfruitregelingen in de lidstaten en de eetgewoonten van kinderen heeft bevorderd.

6) vóór 31 augustus 2012 aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de toepassing van de in artikel 103 octies bis genoemde schoolfruitregeling, zo nodig vergezeld van passende voorstellen. Er moet met name worden gerapporteerd over:

- de mate waarin de regeling het opzetten van goed werkende schoolfruitregelingen in de lidstaten en de eetgewoonten van kinderen heeft bevorderd;

 

- de mate waarin de keuze voor nationale cofinanciering via een ouderbijdrage het bereik en de doeltreffendheid van de regeling al dan niet heeft beïnvloed;

 

- de relevantie en het effect van de nationale begeleidende maatregelen, met name de inkadering van het regeling inzake vers fruit op school en bijbehorende informatie over gezonde voeding in het nationale curriculum;


TOELICHTING

INLEIDING

Er wordt in de EU, gelet op de WHO-aanbeveling van minimaal 400 gram per dag, veel te weinig groente en fruit gegeten en bovendien loopt de consumptie terug. Tegelijkertijd is er sprake van een obesitasepidemie onder kinderen: in de EU wordt het aantal kinderen met overgewicht geschat op 22 miljoen, van wie er 5,1 miljoen als ernstig overgewichtig worden beschouwd.

Een grote opname van fruit en groenten leidt tot een geringere kans op een hele reeks aandoeningen en voorkomt overgewicht en ernstig overgewicht. De eetgewoontes worden in de jeugd bepaald en alles wijst erop dat kinderen die veel groenten en fruit leren eten, dat ook als volwassenen blijven doen.

De marktordening voor groenten en fruit is in 2007 fundamenteel hervormd, meer marktgericht gemaakt en daardoor op één lijn gebracht met de rest van het gemoderniseerde gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid. De verantwoordelijkheid voor het voorkomen en beheersen van crisissituaties ligt bij de producentenorganisaties, de export- en verwerkingssteun is komen te vervallen en groenten en fruit zijn nu volledig geïntegreerd in het bedrijfstoeslagstelsel. Met andere woorden: de vraag bepaalt het aanbod. Bij de hervorming van de marktordening voor groenten en fruit is eenstemmig besloten de dalende consumptie van groenten en fruit om te buigen. Een grotere vraag zal allereerst de gezondheid van de burgers ten goede komen, maar ook positief zijn voor de Europese groente- en fruitproducenten.

Het gezondheidsaspect is de belangrijkste reden om in de EU een schoolfruitregeling in het leven te roepen.

BEGROTING

Overgewicht leidt tot een verhoogde kans op aandoeningen van hart en bloedvaten, diabetes, hoge bloeddruk en bepaalde vormen van kanker. Deze aandoeningen behoren tot de grootste bedreigingen van de volksgezondheid in de EU en de behandelkosten drukken zwaar op de gezondheidsbegroting van de lidstaten. De Commissie verwijst in haar effectbeoordeling naar twee van de veel te weinige onderzoeken waarin het verband wordt belicht tussen gezondheidsuitgaven en een te geringe groente- en fruitconsumptie. In dit licht bezien, moeten de uitgaven voor een schoolfruitregeling worden beschouwd als een parallelle bezuiniging op de zorgbegrotingen van de lidstaten met een positief effect allereerst op de volksgezondheid, maar ook op de Europese economie. Tot er een dagelijkse opname van 600 gram wordt bereikt, wat veel deskundigen adviseren voor personen van 11 jaar en ouder, moet het devies luiden: hoe meer groente en fruit, des te meer besparing. Voorkomen is goedkoper dan behandelen.

De Commissie stelt voor 90 miljoen euro op de Gemeenschapsbegroting te reserveren. Dit komt overeen met één keer per week één stuk fruit, 30 weken per jaar, voor kinderen van 6 tot 10 jaar. De lidstaten kunnen de regeling aanvullen of uitbreiden, maar de steun kan niet worden gebruikt voor bestaande, permanente regelingen.

Om alle positieve effecten van de invoering van een schoolfruitregeling te kunnen realiseren, moet er veel meer geld beschikbaar worden gesteld. Een stuk fruit per week is niet voldoende om een eetpatroon te veranderen of de volksgezondheid te beïnvloeden. Een schoolfruitregeling moet voorzien in een portie fruit per leerling per dag en mag zich niet alleen richten op schoolgaande kinderen van 6 tot 10 jaar, zoals de Commissie voorstelt.

Om ruimte te bieden voor de vele uiteenlopende tradities en regelingen die al in de EU bestaan, moet een schoolfruitregeling flexibel genoeg zijn om te kunnen worden aangepast aan de lokale, regionale en nationale omstandigheden. Deze flexibiliteit moet ook gelden voor de nationale cofinanciering, waarbij het aan elke afzonderlijke lidstaat moet worden overgelaten om te bepalen hoe de nationale bijdrage wordt gefinancierd (uit de nationale, regionale of lokale begroting, via een ouderbijdrage enz.).

SCHOOLFRUIT EN SCHOOLMELK

Al meer dan 30 jaar wordt er in een of andere vorm EU-steun verleend voor de verstrekking van melk aan schoolkinderen. Tijdens het schooljaar 2006/2007 is er in 22 lidstaten 305.000 ton schoolmelk verstrekt, waarvoor de EU meer dan 50 miljoen euro subsidie heeft toegekend. De regels voor schoolmelk zijn vereenvoudigd en het assortiment is uitgebreid, zodat de lidstaten prioriteit kunnen toekennen aan vetarme zuivelproducten en met de regeling een gezonde voeding kunnen bevorderen.

Er bestaat geen budgettair plafond voor de verstrekking van schoolmelk, alleen een kwantitatieve beperking van 0,25 liter melk per leerling per dag. Dit houdt in dat hoe meer er deelnemen, hoe meer steun er wordt uitbetaald. Voor de schoolfruitregeling is een soortgelijk systeem wenselijk, waarbij het maximum zou kunnen worden bepaald op een portie groente of fruit per leerling per dag.

Het is verheugend om te zien dat de Commissie gebruik heeft gemaakt van de vele ervaringen die met de schoolmelk zijn opgedaan.

Tot slot wil de rapporteur de Commissie verzoeken het Europees Parlement op de hoogte te houden van de lijst met producten die op communautair niveau worden goedgekeurd met het oog op de schoolfruitregeling.

PROCEDURE

Titel

Schoolfruitregeling

Document- en procedurenummers

COM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS)

Datum raadpleging EP

12.9.2008

Commissie ten principale

  Datum bekendmaking

AGRI

23.9.2008

Medeadviserende commissie(s)

  Datum bekendmaking

BUDG

23.9.2008

ENVI

23.9.2008

 

 

 

 

Geen advies

  Datum besluit

BUDG

3.9.2008

ENVI

16.7.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

  Datum benoeming

Niels Busk

24.6.2008

 

Behandeling in de commissie

9.9.2008

7.10.2008

 

 

 

Datum goedkeuring

7.10.2008

Uitslag eindstemming

+:

-:

0:

33

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid  2)

Bernard Wojciechowski

Juridische mededeling - Privacybeleid