RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune şi a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) în vederea instituirii unui program de încurajare a consumului de fructe în şcoli

  14.10.2008 - (COM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS)) - *

  Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
  Raportor: Niels Busk

  Procedură : 2008/0146(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0391/2008

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune şi a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) în vederea instituirii unui program de încurajare a consumului de fructe în şcoli

  (COM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS))

  (Procedura de consultare)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0442),

  –   având în vedere articolele 36 şi 37 din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C6-0315/2008),

  –   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6-0391/2008),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

  3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

  5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 din tratat includ stabilizarea pieţelor, garantarea siguranţei aprovizionărilor şi asigurarea unor preţuri rezonabile de livrare către consumatori. Acordarea unui ajutor comunitar în cadrul unui program de încurajare a consumului de fructe în şcoli, prin care instituţiile de învăţământ să fie aprovizionate cu fructe şi legume, banane şi produse pe baza acestora pentru elevi, ar fi în conformitate cu aceste obiective. În plus, programul ar trebui să îi facă pe tinerii consumatori să aprecieze fructele şi legumele şi, prin urmare, să determine pe viitor o creştere a consumului acestor produse stimulând astfel veniturile agricole, ceea ce constituie, de asemenea, un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în conformitate cu articolul 35 litera b) din tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii agricole comune, măsuri comune, precum un program de încurajare a consumului de fructe în şcoli, pentru a promova consumul anumitor produse.

  (2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 din tratat includ stabilizarea pieţelor, garantarea siguranţei aprovizionărilor şi asigurarea unor preţuri rezonabile de livrare către consumatori. Acordarea unui ajutor comunitar în cadrul unui program de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, prin care instituţiile de învăţământ să fie aprovizionate cu fructe şi legume şi banane de origine comunitară, cât se poate de proaspete, de sezon, şi disponibile la costuri reduse, pentru elevi, ar fi în conformitate cu aceste obiective. În conformitate cu principiul subsidiarităţii, statele membre ar trebui să beneficieze, la stabilirea grupului-ţintă, de un grad suficient de flexibilitate pentru a putea, în funcţie de necesităţi, să distribuie fructe în şcoli unei categorii cât mai largi de consumatori. În plus, programul ar trebui să îi facă pe tinerii consumatori să aprecieze fructele şi legumele şi, prin urmare, ar trebui să aibă un puternic efect pozitiv asupra sănătăţii publice şi în ceea ce priveşte combaterea sărăciei infantile, să determine pe viitor o creştere a consumului acestor produse, să creeze un efect multiplicator prin implicarea elevilor, a părinţilor şi a profesorilor, având astfel un efect pozitiv important asupra sănătăţii publice şi stimulând veniturile agricole, ceea ce constituie, de asemenea, un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în conformitate cu articolul 35 litera b) din tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii agricole comune, măsuri comune, precum un program de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru a promova consumul anumitor produse, care să fie combinate cu o componentă suplimentară de educaţie privind sănătatea şi nutriţia şi care să încurajeze şi să stimuleze producătorii regionali, mai ales a celor din regiunile montane.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2a) Acest program de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli ar trebui identificat în mod clar ca o iniţiativă a UE destinată combaterii obezităţii şi dezvoltării simţului gustului la tineri. Ar trebui să ajute, de asemenea, prin intermediul unor programe educaţionale adecvate, la sensibilizarea copiilor la ciclul anotimpurilor. În acest scop, autorităţile şcolare ar trebui să asigure în mod prioritar distribuirea de fructe de sezon, propunând o gamă variată de fructe, astfel încât copiii să poată descoperi savori diferite.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) În plus, articolul 152 alineatul (1) din tratat specifică faptul că „în definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor Comunităţii se asigură un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane”. Beneficiile evidente în domeniul sănătăţii aduse de un program de încurajare a consumului de fructe în şcoli reprezintă aspecte care ar trebui integrate în punerea în aplicare a PAC.

  (3) În plus, articolul 152 alineatul (1) din tratat specifică faptul că „în definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor Comunităţii se asigură un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane”. Beneficiile evidente în domeniul sănătăţii aduse de un program de încurajare a consumului de fructe în şcoli reprezintă aspecte care ar trebui integrate în punerea în aplicare a politicilor UE în general şi a PAC în special.

  Justificare

  Politica agricolă comună ar trebui să constituie un exemplu de integrare a unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii în programele sale.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3a) Planul de acţiune european pentru o alimentaţie şi o agricultură ecologice propune lansarea unei campanii multianuale de informare şi promovare la nivelul întregii Uniuni Europene, pentru a informa şcolile cu privire la beneficiile agriculturii ecologice şi pentru a sensibiliza într-o mai mare măsură consumatorii cu privire la produsele agriculturii ecologice şi a le permite acestora să le recunoască mai uşor, inclusiv să recunoască sigla UE. Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli ar trebui să sprijine aceste obiective, în special în ceea ce priveşte fructele ecologice, iar măsurile adiacente ar trebui să includă furnizarea de informaţii referitoare la agricultura ecologică.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Prin urmare, ar trebui prevăzut un ajutor comunitar pentru cofinanţarea aprovizionării instituţiilor de învăţământ cu anumite produse sănătoase din sectorul fructelor şi legumelor, al fructelor şi legumelor prelucrate şi al bananelor, destinate elevilor, precum şi pentru cofinanţarea logisticii, monitorizării şi evaluării asociate. Comisia ar trebui să fixeze condiţiile programului.

  (6) Prin urmare, ar trebui prevăzut un ajutor comunitar pentru finanţarea aprovizionării instituţiilor de învăţământ cu anumite produse sănătoase din sectorul fructelor şi legumelor proaspete, al fructelor şi legumelor prelucrate şi al bananelor, destinate elevilor, precum şi pentru cofinanţarea logisticii, monitorizării şi evaluării asociate, şi a măsurilor adiacente necesare asigurării eficacităţii programului. Comisia ar trebui să fixeze condiţiile programului. Ar trebui să se acorde o atenţie specială criteriilor de calitate şi de sustenabilitate a produselor incluse în program: acestea trebuie să respecte cele mai înalte standarde şi să fie, de preferinţă, de sezon şi produse la nivel local sau, în măsura posibilului, la nivel comunitar.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) Pentru a asigura implementarea riguroasă a programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, statele membre care doresc sa aplice un asemenea program ar trebui să elaboreze în prealabil o strategie, la nivel naţional sau regional. Acestea ar trebui, de asemenea, să prevadă măsuri adiacente necesare pentru ca programul să fie eficient.

  (7) Pentru a asigura implementarea riguroasă a programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, statele membre care doresc sa aplice un asemenea program ar trebui să elaboreze în prealabil o strategie, la nivel naţional sau regional, inclusiv în domeniul educaţiei grupurilor-ţintă. Acestea ar trebui, de asemenea, să prevadă măsurile adiacente, de natură educaţională şi logistică, necesare pentru ca programul să fie eficient, iar Comisia ar trebui să prezinte orientări pentru punerea în aplicare a prezentului regulament. Statele membre pot încorpora aceste măsuri, în mod pedagogic, în programele de predare din şcoli referitoare la sănătate şi alimentaţie.

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) Pentru a nu reduce impactul global al unor măsuri naţionale similare, statele membre ar trebui să fie autorizate să acorde un ajutor naţional suplimentar pentru aprovizionarea cu produse şi acoperirea costurilor aferente, precum şi pentru măsurile adiacente, iar programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli ar trebui să nu aducă atingere niciunui alt program naţional separat de încurajare a consumului de fructe în şcoli, care respectă legislaţia comunitară. Cu toate acestea, pentru a avea rezultate practice, programul comunitar nu ar trebui să înlocuiască finanţarea actuală a programelor naţionale în vigoare de încurajare a consumului de fructe în şcoli sau a altor programe de distribuire în şcoli care includ fructele.

  (8) Pentru a nu reduce impactul global al unor măsuri naţionale similare, statele membre ar trebui să fie încurajate să acorde un ajutor naţional suplimentar pentru aprovizionarea cu produse şi acoperirea costurilor aferente, precum şi pentru măsurile adiacente, iar programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli ar trebui să nu aducă atingere niciunui alt program naţional separat de încurajare a consumului de fructe în şcoli, care respectă legislaţia comunitară. Cu toate acestea, pentru a avea rezultate practice, programul comunitar nu trebuie să înlocuiască finanţarea naţională actuală a programelor multianuale în vigoare de încurajare a consumului de fructe în şcoli sau a altor programe de distribuire în şcoli care includ fructele. Finanţarea comunitară ar trebui să aibă un caracter adiţional şi să fie rezervată noilor programe sau extinderii programelor existente.

  Amendamentul   8

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) Pentru a fi asigurată o bună gestionare a bugetului, ar trebui prevăzut un plafon fix al ajutorului comunitar şi al ratelor maxime de cofinanţare, iar contribuţia financiară comunitară la program ar trebui adăugată pe lista măsurilor eligibile pentru finanţare FEGA, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune.

  (9) Pentru a fi asigurată o bună gestionare a bugetului, ar trebui prevăzut un plafon fix al ajutorului comunitar şi al ratelor maxime de cofinanţare, iar contribuţia financiară comunitară la program ar trebui adăugată pe lista măsurilor eligibile pentru finanţare FEGA, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune. Dacă unul sau mai multe state membre aleg să nu beneficieze de finanţare comunitară, fondurile pot fi transferate şi utilizate în alte state membre.

  Justificare

  Cu cât sunt mai numeroşi copiii care iau parte la program, cu atât sunt mai mari beneficiile pentru sănătate. Ajutorul acordat ar trebui să fie cu atât mai mare cu cât numărul copiilor participanţi este mai mare, la fel ca în programul de încurajare a consumului de lapte în şcoli. Ar trebui să existe posibilitatea ca fondurile neutilizate în statele membre care nu au dorit să ia parte la program să fie redistribuite altor state membre.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Pentru a acorda timpul necesar unei implementări armonioase a programului, acesta ar trebui aplicat începând cu anul şcolar 2009/2010. Ar trebui prezentat un raport după o perioadă de trei ani.

  (10) Pentru a acorda timpul necesar unei implementări armonioase a programului, acesta ar trebui aplicat începând cu anul şcolar 2009/2010. Statele membre ar trebui să realizeze evaluări anuale privind punerea în aplicare şi impactul programului, iar Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European şi Consiliului un raport după o perioadă de trei ani. Deoarece doar un program pe termen lung va crea beneficii pe termen lung, este necesară garantarea monitorizării şi evaluării programului pentru a măsura eficacitatea acestuia şi a propune eventuale măsuri de îmbunătăţire a sa.

  Justificare

  Statele membre sunt cele care răspund de gestionarea programului şi, pentru a garanta buna lui desfăşurare, sunt necesare evaluări constante pentru a putea lua deciziile necesare.

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11) Pentru a spori gradul de eficienţă a programului, Comunitatea ar trebui să poată finanţa măsurile de informare, monitorizare şi evaluare în scopul sensibilizării publicului cu privire la programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli şi la obiectivele acestuia, precum şi măsurile conexe privind constituirea unei reţele, fără a aduce atingere competenţelor de cofinanţare, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3/2008 din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurilor adiacente de promovare a efectelor benefice în materie de sănătate ale consumului de fructe şi legume.

  (11) Pentru a spori gradul de eficienţă a programului, Comunitatea ar trebui să poată finanţa măsurile de informare, monitorizare şi evaluare în scopul sensibilizării publicului cu privire la programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli şi la obiectivele acestuia, precum şi măsurile conexe privind constituirea unei reţele, fără a aduce atingere competenţelor de cofinanţare, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3/2008 din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurilor adiacente de promovare a efectelor benefice în materie de sănătate ale consumului de fructe şi legume. Este esenţială organizarea de către Comisie a unei largi campanii de informare cu privire la prezentul program în întreaga Uniune Europeană.

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 2 – punctul 1 – litera a

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – titlul I – capitolul IV – secţiunea IVa – subsecţiunea IIa – titlu

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  PROGRAMUL DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE ÎN ŞCOLI

  PROGRAMUL DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE PROASPETE ÎN ŞCOLI

  Justificare

  Fructele şi legumele prelucrate au o valoare nutriţională scăzută, motiv pentru care ar trebui excluse din prezentul regulament. În vederea atingerii obiectivului unei alimentaţii mai sănătoase a copiilor europeni, ar trebui sprijinită doar distribuirea de fructe şi legume proaspete.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 2 – punctul 1 – litera a

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – Titlul I – capitolul IV – secţiunea IVa – subsecţiunea IIa – articolul 103g – titlu

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Ajutor pentru aprovizionarea cu fructe şi legume, banane şi produse pe baza acestora destinate elevilor

  Ajutor pentru aprovizionarea cu fructe şi legume şi banane destinate elevilor

  Justificare

  Fructele şi legumele prelucrate au o valoare nutriţională scăzută, motiv pentru care ar trebui excluse din prezentul regulament. În vederea atingerii obiectivului unei alimentaţii mai sănătoase a copiilor europeni, ar trebui sprijinită doar distribuirea de fructe şi legume proaspete.

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 103ga – alineatul 1

  Articolul 2 din Regulament, modificarea Regulamentului (CE) nr. 1234/2007, subsecţiunea IIa, articolul 103ga, alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) În condiţiile care urmează a fi determinate de Comisie, începând cu anul şcolar 2009/2010, se acordă un ajutor comunitar în vederea aprovizionării instituţiilor de învăţământ cu anumite produse, care urmează a fi determinate de Comisie, din sectorul fructelor şi legumelor, al fructelor şi legumelor prelucrate şi al bananelor destinate elevilor, precum şi în vederea eventualei acoperiri a costurilor legate de logistică, distribuire, echipamente, comunicare, monitorizare şi evaluare.

  (1) În condiţiile care urmează a fi determinate de Comisie, începând cu anul şcolar 2009/2010, se acordă un ajutor comunitar în vederea aprovizionării instituţiilor de învăţământ şi preşcolare cu anumite produse proaspete, de origine comunitară, care urmează a fi selectate de Comisie şi stabilite mai în detaliu de statele membre, din sectorul fructelor şi legumelor, destinate elevilor, precum şi în vederea eventualei acoperiri a costurilor legate de logistică, distribuire, echipamente, comunicare, monitorizare şi evaluare şi a finanţării măsurilor adiacente necesare pentru garantarea eficacităţii programului.

   

  Comisia şi statele membre selectează fructele şi legumele, care trebuie să fie cât se poate de proaspete, de sezon, şi disponibile la costuri reduse, pe baza unor criterii sanitare, cum ar fi existenţa unui număr cât mai mic de aditivi artificiali şi dăunători sănătăţii.

   

  Ar trebui să se recurgă cu prioritate la produse locale, pentru a se evita transporturi inutile, precum şi poluarea mediului provocată de acestea.

   

  Se acordă o prioritate specială fructelor şi legumelor produse în mod ecologic şi la nivel local, dacă acestea sunt disponibile.

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 2 – punctul 1 – litera a

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – titlul I – capitolul IV – secţiunea IVa – subsecţiunea IIa – articolul 103ga – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Statele membre care doresc să participe la program elaborează în prealabil o strategie, la nivel naţional sau regional, pentru punerea în aplicare a acestuia. Acestea prevăd, de asemenea, măsuri adiacente necesare pentru ca programul să fie eficient.

  (2) Statele membre care doresc să participe la program elaborează în prealabil o strategie, la nivel naţional sau regional, pentru punerea în aplicare a acestuia, ţinând seama de condiţiile pedoclimatice în care sunt produse fructele şi legumele. În acest sens, se aplică produselor respective principiul preferinţei comunitare. Statele membre prevăd, de asemenea, resursele financiare comunitare şi naţionale necesare punerii în aplicare şi iau măsurile adiacente necesare pentru ca programul să fie eficient, acordând prioritate preşcolarilor şi elevilor din şcoala primară, cărora fructele ar trebui să le fie distribuite zilnic şi cu titlu gratuit.

   

  În cadrul acestei strategii, statele membre stabilesc, inter alia:

   

  - produsele care urmează să fie distribuite, luând în considerare faptul că acestea trebuie să fie produse locale şi de sezon;

   

  - categoriile de vârstă ale elevilor beneficiari;

   

  - şcolile care participă la program.

   

  Folosind criterii obiective, statele membre acordă prioritate fructelor şi legumelor tradiţionale produse la nivel local şi sprijină, la punerea în aplicare a programului, micile ferme.

   

  Măsurile adiacente includ furnizarea de consiliere alimentară şi sanitară, informaţii privind impactul pozitiv al consumului de fructe asupra sănătăţii, adaptate vârstei elevilor, precum şi informaţii privind particularităţile agriculturii ecologice.

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 2 – punctul 1 – litera a

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – titlul I – capitolul IV – secţiunea IVa – subsecţiunea IIa – articolul 103ga – alineatul 3 – litera a

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) nu depăşeşte 90 milioane EUR pe an şcolar,

  (a) nu depăşeşte 500 milioane EUR pe an şcolar,

  Justificare

  Datorită preţurilor ridicate ale alimentelor, rămân fonduri substanţiale neutilizate în cadrul Rubricii 2 (cheltuieli agricole).

  Amendamentul  16

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 2 – punctul 1 – litera a

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – titlul I – capitolul IV – secţiunea IVa – subsecţiunea IIa – articolul 103ga – alineatul 3 – litera b

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) nu depăşeşte 50 % din costurile de aprovizionare şi costurile asociate menţionate la alineatul (1) sau 75 % din astfel de costuri în regiunile eligibile în cadrul obiectivului de convergenţă,

  (b) nu depăşeşte costurile de aprovizionare şi costurile asociate, precum şi cele ale măsurilor adiacente, menţionate la alineatul (1),

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 2 – punctul 1 – litera a

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – titlul I – capitolul IV – secţiunea IVa – subsecţiunea IIa – articolul 103ga – alineatul 3 – litera c

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) nu acoperă alte costuri în afară de costurile de aprovizionare şi cele asociate menţionate la alineatul (1) şi

  (c) nu acoperă alte costuri în afară de costurile de aprovizionare şi cele asociate, precum şi cele ale măsurilor adiacente necesare pentru garantarea eficienţei programului, menţionate la alineatul (1) şi

  Amendamentul  18

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 2 – punctul 1 – litera a

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – titlul I – capitolul IV – secţiunea IVa – subsecţiunea IIa – articolul 103ga – alineatul 3 – litera d

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) nu este utilizat pentru a înlocui finanţarea actuală a unui program existent de încurajare a consumului de fructe în şcoli sau a altor programe de distribuire în şcoli care includ fructele.

  (d) nu este utilizat pentru a înlocui finanţarea publică actuală a unui program existent de încurajare a consumului de fructe în şcoli sau a altor programe de distribuire în şcoli care includ fructele.

  Justificare

  Scopul amendamentului este doar acela de a preciza în mod clar faptul că această literă nu se referă decât la finanţările publice, acest lucru părând să fie subînţeles în redactarea actuală. Finanţarea privată, de exemplu prin donaţii, nu trebuie să facă obiectul literei (d).

  Amendamentul  19

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 2 – punctul 1 – litera a

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – titlul I – capitolul IV – secţiunea IVa – subsecţiunea IIa – articolul 103ga – alineatul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Programul comunitar de încurajare a consumului de fructe în şcoli nu aduce atingere niciunui alt program naţional separat de încurajare a consumului de fructe în şcoli care respectă legislaţia comunitară.

  (5) Programul comunitar de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli nu aduce atingere niciunui alt program naţional separat de încurajare a consumului de fructe în şcoli care respectă legislaţia comunitară. Programele-pilot, desfăşurate cu titlu experimental la nivelul unui număr redus de instituţii de învăţământ şi pe o perioadă de timp limitată, nu se consideră a fi programe naţionale în sensul alineatului (3) litera (d).

  Justificare

  Scopul este acela de a clarifica conceptul de „program naţional în vigoare", pentru a facilita punerea în aplicare a principiului adiţionalităţii. De la începutul anului şcolar 2008, Franţa desfăşoară un proiect-pilot de distribuire de fructe într-un număr foarte redus de şcoli; acesta este finanţat în proporţie de 50% din fonduri publice (colectivităţi teritoriale) şi de 50% din fonduri private (în special organisme de prevenire a bolilor şi asigurare medicală).

  Amendamentul  20

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 2 – punctul 1 – litera a

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – titlul I – capitolul IV – secţiunea IVa – subsecţiunea IIa – articolul 103ga – alineatul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Comunitatea poate finanţa, de asemenea, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, măsurile de informare, monitorizare şi evaluare legate de programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli, inclusiv cele de sensibilizare a publicului cu privire la acest program şi cele de constituire a unei reţele.”;

  (6) Comunitatea poate finanţa, de asemenea, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, măsurile de informare, monitorizare şi evaluare legate de programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, inclusiv cele de sensibilizare a publicului cu privire la acest program şi cele de constituire a unei reţele.”;

  Justificare

  Fructele şi legumele prelucrate au o valoare nutriţională scăzută, motiv pentru care ar trebui excluse din prezentul regulament. În vederea atingerii obiectivului unei alimentaţii mai sănătoase a copiilor europeni, ar trebui sprijinită doar distribuirea de fructe şi legume proaspete.

  Amendamentul  21

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 2 – punctul 3

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 184 – punctul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6. înainte de 31 august 2012, Parlamentului European şi Consiliului, cu privire la aplicarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, prevăzut la articolul 103 ga, însoţit, dacă este cazul, de propunerile corespunzătoare. Raportul examinează, în special, măsura în care programul a promovat instituirea în statele membre a unor programe eficiente de încurajare a consumului de fructe în școli și impactul programului asupra îmbunătățirii obiceiurilor alimentare ale copiilor.

  6. înainte de 31 august 2012, Parlamentului European şi Consiliului, cu privire la aplicarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, prevăzut la articolul 103 ga, însoţit, dacă este cazul, de propunerile corespunzătoare. Raportul examinează, în special:

  - măsura în care programul a promovat instituirea în statele membre a unor programe eficiente de încurajare a consumului de fructe în şcoli şi impactul programului asupra îmbunătăţirii obiceiurilor alimentare ale copiilor;

   

  - măsura în care opţiunea unei cofinanţări naţionale prin intermediul unei contribuţii parentale a influenţat sau nu eficienţa programului şi numărul de elevi implicaţi în acesta;

   

  - relevanţa şi impactul măsurilor adiacente naţionale, în special modul în care programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli şi informaţiile conexe referitoare la o alimentaţie sănătoasă sunt incluse în programele şcolare;

  EXPUNERE DE MOTIVE

  INTRODUCERE

  Mult prea puţine fructe şi legume sunt consumate în cadrul UE în raport cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) - de minimum 400 de grame pe zi; mai mult, consumul este în scădere. În acelaşi timp, se poate observa o epidemie de obezitate în rândul copiilor; se estimează că există 22 de milioane de copii supraponderali în cadrul UE, dintre care 5,1 milioane sunt consideraţi a suferi de obezitate severă.

  O alimentaţie bogată în fructe şi legume reduce riscul unui mare număr de boli şi previne obezitatea şi obezitatea severă. Obiceiurile alimentare se dobândesc în copilărie şi s-a observat că acei copii care se obişnuiesc să consume multe fructe şi legume continuă să facă acest lucru şi când ajung adulţi.

  În anul 2007, organizarea pieţei de fructe şi legume a suferit o reformă fundamentală în sensul unei orientări mai accentuate către piaţă, aliniindu-se astfel cu restul politicii agricole comune europene modernizate. Responsabilitatea pentru prevenirea şi gestionarea crizelor revine organizaţiilor producătoare, ajutorul pentru export şi pentru procesare a fost eliminat, iar fructele şi legumele sunt acum complet integrate în sistemul de plată unică. Cu alte cuvinte, cererea este cea care determină oferta. Odată cu reformarea organizării pieţei de fructe şi legume s-a decis în mod unanim să se ia măsuri împotriva scăderii consumului de fructe şi legume. O cerere ridicată va avea un efect pozitiv în primul rând asupra sănătăţii publice, dar va fi benefică şi agricultorilor europeni producători de fructe şi legume.

  Aspectul legat de sănătate este motivul cel mai important pentru instituirea unui program de încurajare a consumului de fructe în UE.

  BUGET

  Obezitatea predispune la un risc ridicat de apariţie a bolilor cardiovasculare, a diabetului, a hipertensiunii arteriale şi a unor forme de cancer. Aceste boli constituie una dintre cele mai mari ameninţări la sănătatea publică, iar costul tratamentului reprezintă o parte importantă a bugetului alocat sănătăţii în statele membre. În evaluarea sa de impact, Comisia face referire la două dintre prea puţinele studii realizate cu scopul de a evidenţia legătura dintre cheltuielile în domeniul sănătăţii şi consumul redus de fructe şi legume. Privite din această perspectivă, cheltuielile legate de punerea în aplicare a programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli ar trebui percepute de fapt ca o economie la bugetul statelor membre dedicat sănătăţii, acest lucru ducând la un efect pozitiv în primul rând asupra sănătăţii publice, dar şi asupra economiei europene. Până când se va atinge un consum zilnic de 600 grame, ceea ce reprezintă cantitatea recomandată de mai mulţi experţi pentru persoanele de peste 11 ani, sfatul ar trebui să fie: cu cât se consumă mai multe fructe şi legume, cu atât mai mari vor fi economiile făcute. Prevenirea este mai ieftină decât tratamentul.

  Comisia propune alocarea a 90 de milioane de euro din bugetul comunitar. Aceasta corespunde unui fruct distribuit o zi pe săptămână, timp de treizeci de săptămâni pe an, pentru copiii de la şase la zece ani. Statele membre pot completa şi extinde acest plan, dar ajutorul nu poate înlocui planurile permanente deja existente.

  Pentru a trage pe deplin folos de pe urma programului de introducere a consumului de fructe în şcoli, trebuie alocate mai multe fonduri. Un singur fruct pe săptămână nu este suficient nici pentru a schimba obiceiurile alimentare, nici pentru a obţine vreun efect asupra sănătăţii publice. Un astfel de plan ar trebui să constea dintr-o porţie de fructe pentru fiecare elev în fiecare zi şi nu doar pentru şcolarii cu vârste cuprinse între şase şi zece ani, astfel cum propune Comisia.

  Pentru a putea cuprinde diferitele tradiţii şi programe deja existente în cadrul UE, programul de introducere a consumului de fructe în şcoli trebuie să fie suficient de flexibil pentru a se putea adapta condiţiilor locale, regionale sau naţionale. Această flexibilitate ar trebui să se extindă şi în domeniul cofinanţărilor naţionale, fiind la latitudinea fiecărui stat membru să decidă modul de finanţare a contribuţiei la nivel naţional (din bugetul naţional, regional sau local, prin plată din partea părinţilor etc.).

  LAPTELE ŞI FRUCTELE ÎN ŞCOLI

  Timp de mai bine de 30 de ani au fost acordate diferite forme de ajutor din partea UE în vederea distribuirii de lapte şcolarilor. În anul şcolar 2006-2007, au fost distribuite 305 000 de tone de lapte în şcoli din 22 de state membre, la care UE a contribuit cu mai multe de 50 de milioane de euro. Normele cu privire la distribuirea de lapte în şcoli au fost simplificate, iar categoriile de produse au fost extinse pentru ca statele membre să poată alege promovarea produselor lactate sărace în grăsimi, planul devenind astfel nutriţional.

  Nu există un plafon bugetar în ceea ce priveşte distribuirea de lapte în şcoli, ci doar un plafon cantitativ de 0,25 litri de lapte/elev/zi. Astfel, cu cât există mai mulţi participanţi, cu atât ajutorul alocat este mai mare. Este de dorit un sistem corespunzător pentru programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli, în cadrul căruia ar trebui stabilit un plafon cantitativ de o porţie de fructe sau legume/elev/zi.

  Se constată cu satisfacţie utilizarea de către Comisie a bogatei experienţe dobândite de către aceasta în cadrul programului de încurajare a consumului de lapte în şcoli.

  În încheiere, raportorul îndeamnă Comisia să ţină la curent Parlamentul European cu privire la lista produselor aprobate la nivel comunitar pentru a fi incluse în programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Programul pentru încurajarea consumului de fructe în şcoli

  Referinţe

  COM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS)

  Data consultării PE

  12.9.2008

  Comisia competentă în fond

         Data anunţului în plen

  AGRI

  23.9.2008

  Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunţului în plen

  BUDG

  23.9.2008

  ENVI

  23.9.2008

   

   

  Avize care nu au fost emise

         Data deciziei

  BUDG

  3.9.2008

  ENVI

  16.7.2008

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Niels Busk

  24.6.2008

   

   

  Examinare în comisie

  9.9.2008

  7.10.2008

   

   

  Data adoptării

  7.10.2008

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  0

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Katerina Batzeli, Esther De Lange, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson

  Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

  Bernard Wojciechowski