Postup : 2008/0146(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0391/2008

Predkladané texty :

A6-0391/2008

Rozpravy :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Hlasovanie :

PV 18/11/2008 - 7.15
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0542

SPRÁVA     *
PDF 203kWORD 291k
14.10.2008
PE 409.729v02-00 A6-0391/2008

k nariadeniu Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) s cieľom vytvoriť školský program podpory konzumácie ovocia

(KOM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Niels Busk

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k nariadeniu Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) s cieľom vytvoriť školský program podpory konzumácie ovocia

(KOM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0442),

–   so zreteľom na články 36 a 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0315/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0391/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplńujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Ciele SPP, ktoré sa stanovujú v článku 33, Zmluvy zahŕňajú stabilizáciu trhov, zaistenie dostupnosti zásob a zaistenie toho, že sa zásoby dostanú k spotrebiteľovi za primerané ceny. Poskytovanie pomoci Spoločenstva v rámci školského programu podpory konzumácie ovocia, zeleniny a banánov vo výchovných inštitúciách by tieto ciele malo splniť. Program by mal ďalej prispievať k tomu, aby si mladí konzumenti vážili ovocie a zeleninu a týmto podporiť ich konzumáciu v budúcnosti, čím by sa na druhej strane podporili príjmy v poľnohospodárstve, čo je jedným z ďalších cieľov SPP. Okrem toho, podľa článku 35 písm. b Zmluvy sa môžu v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky prijať spoločné opatrenia, ako napríklad školský program podpory konzumácie ovocia, s cieľom propagovať konzumáciu istých výrobkov.

(2) Ciele SPP, ktoré sa stanovujú v článku 33, Zmluvy zahŕňajú stabilizáciu trhov, zaistenie dostupnosti zásob a zaistenie toho, že sa zásoby dostanú k spotrebiteľovi za primerané ceny. Poskytovanie pomoci Spoločenstva v rámci školského programu podpory konzumácie čerstvého ovocia, zeleniny a banánov pochádzajúcich zo Spoločenstva, ktoré by mali byť čo najčerstvejšie, sezónne a dostupné za nízku cenu, žiakom vo výchovných inštitúciách by tieto ciele malo splniť. Členské štáty by mali mať pri určovaní cieľovej skupiny v súlade s požiadavkou zásady subsidiarity dostatok flexibility potrebnej na to, aby mohli podľa svojich potrieb dodávať ovocie do škôl čo najširšiemu okruhu odberateľov. Program by mal ďalej prispievať k tomu, aby si mladí konzumenti vážili ovocie a zeleninu, čo by malo výrazne pozitívny vplyv na verejné zdravie a čím by sa prispelo k boju proti chudobe detí, a zároveň by sa tým podporila ich konzumácia v budúcnosti, čím by sa dosiahol znásobujúci účinok, pretože by sa do programu zapojili žiaci, rodičia i učitelia a čím by sa podporili príjmy v poľnohospodárstve, čo je jedným z ďalších cieľov SPP. Okrem toho, podľa článku 35 písm. b Zmluvy sa môžu v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky prijať spoločné opatrenia, ako napríklad školský program podpory konzumácie čerstvého ovocia, s cieľom propagovať konzumáciu istých výrobkov a k týmto opatreniam by sa mala ako ďalšia zložka výchovy pripojiť výchova k zdraviu a zdravej výžive s cieľom propagovať konzumáciu istých výrobkov a podporiť a povzbudiť regionálne výrobky vrátane výrobkov z horských oblastí.

Pozmeňujúci a doplńujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Školský program podpory konzumácie čerstvého ovocia by sa mal jasne vymedziť ako iniciatíva EÚ zameraná na boj proti obezite mládeže a na podporu rozvoja zmyslu pre chuť. Zároveň by mal s podporou príslušných vzdelávacích programov slúžiť na to, aby si deti lepšie uvedomovali striedanie ročných období. Vzdelávacie orgány by mali v záujme dosiahnutia tohto cieľa prednostne distribuovať sezónne ovocie a uprednostňovať pritom pestrý sortiment ovocia, aby deti mohli objaviť rôznorodosť chutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Okrem toho v článku 152 ods. 1 Zmluvy sa vyžaduje, že „pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Spoločenstva sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia“. Jasné zdravotné prínosy školského programu podpory konzumácie ovocia sú aspekty, ktoré by sa mali integrovať do implementácie SPP.

(3) Okrem toho v článku 152 ods. 1 Zmluvy sa vyžaduje, že „pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Spoločenstva sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia“. Jasné zdravotné prínosy školského programu podpory konzumácie ovocia sú aspekty, ktoré by sa mali integrovať do implementácie politík EÚ všeobecne, a najmä do SPP.

Odôvodnenie

Spoločná poľnohospodárska politika by mala vytvoriť príklad integrovania vysokej úrovne zdravotnej ochrany do svojich programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a.) Akčný plán pre ekologické potraviny a ekologické poľnohospodárstvo navrhuje začať viacročnú celoeurópsku informačnú a propagačnú kampaň s cieľom informovať školy o prínosoch ekologického poľnohospodárstva, zvýšiť povedomie spotrebiteľov o bioproduktoch a uľahčovať ich prijatie, ako aj oboznámiť spotrebiteľov s logom EÚ. Školský program podpory konzumácie čerstvého ovocia by tieto ciele mal podporovať, najmä pokiaľ ide o organické ovocie, a medzi sprievodné opatrenia by malo patriť poskytovanie informácií o ekologickom poľnohospodárstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Preto by sa mala zabezpečiť pomoc Spoločenstva s cieľom spolufinancovať zásobovanie žiakov vo výchovných inštitúciách zdravým ovocím a zeleninou, spracovaným ovocím a zeleninou, a takisto pre súvisiace náklady v oblasti logistiky, distribúcie, vybavenia, komunikácie, monitorovania a vyhodnocovania. Komisia stanoví podmienky programu.

(6) Preto by sa mala zabezpečiť pomoc Spoločenstva s cieľom financovať zásobovanie žiakov vo výchovných inštitúciách čerstvým ovocím a zeleninou, spracovaným ovocím a zeleninou a banánmi, a takisto pre súvisiace náklady v oblasti logistiky, distribúcie, vybavenia, komunikácie, monitorovania a vyhodnocovania, ako aj sprievodné opatrenia potrebné na zabezpečenie účinnosti programu. Komisia stanoví podmienky programu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať kritériám kvality a udržateľnosti výrobkov, na ktoré sa program vzťahuje: mali by spĺňať najprísnejšie normy a prednostne by mali byť sezónne a pochádzať z miestnej výroby, prípadne z územia Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Členské štáty, ktoré chcú využívať program, by mali najprv vypracovať štátnu a regionálnu politiku s cieľom zaistiť riadnu implementáciu školského programu podpory konzumácie ovocia. Takisto by mali zabezpečiť sprievodné opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby bol program efektívny.

(7) Členské štáty, ktoré chcú využívať program, by mali najprv vypracovať štátnu a regionálnu politiku s cieľom zaistiť riadnu implementáciu školského programu podpory konzumácie čerstvého ovocia, a to aj v oblasti výchovy cieľových skupín. Takisto by mali zabezpečiť sprievodné opatrenia v oblasti výchovy a logistiky, ktoré sú potrebné na to, aby bol program efektívny, a Komisia by mala poskytnúť usmernenia na vykonávanie tohto nariadenia. Členské štáty môžu tieto opatrenia zahrnúť ako súčasť vzdelávania do školských osnov výučby o zdraví a výžive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty majú povolené poskytovať dodatočnú štátnu pomoc na zásobovanie výrobkov a súvisiacich nákladov a sprievodných opatrení, aby nebol obmedzený celkový účinok podobných štátnych opatrení a školský program podpory konzumácie ovocia zriadený Spoločenstvom má byť bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek samostatné štátne školské programy podpory konzumácie ovocia, ktoré rešpektujú právo Spoločenstva. Tento by však nemal nahrádzať súčasné financovanie existujúcich štátnych školských programov alebo iných systémov, ktoré zahŕňajú distribúciu ovocia na školách podpory konzumácie ovocia s cieľom zabezpečiť skutočný účinok programu Spoločenstva.

(8) Členské štáty sú povzbudzované poskytovať dodatočnú štátnu pomoc na zásobovanie výrobkov a súvisiacich nákladov a sprievodných opatrení, aby nebol obmedzený celkový účinok podobných štátnych opatrení a školský program podpory konzumácie čerstvého ovocia zriadený Spoločenstvom má byť bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek samostatné štátne školské programy podpory konzumácie ovocia, ktoré rešpektujú právo Spoločenstva. Tento však nesmie nahrádzať súčasné financovanie existujúcich viacročných štátnych školských programov alebo iných systémov, ktoré zahŕňajú distribúciu ovocia na školách podpory konzumácie ovocia s cieľom zabezpečiť skutočný účinok programu Spoločenstva. Financovanie z rozpočtu Spoločenstva by malo byť vo svojej povahe len doplnkové a vzťahuje sa výhradne na nové programy alebo rozšírenie existujúcich programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh      8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) S cieľom zabezpečiť zdravé rozpočtové hospodárenie by sa mal ustanoviť pevný strop pomoci Spoločenstva a maximálna miera spolufinancovania a finančný príspevok Spoločenstva na program by sa mal pridať do zoznamu opatrení, ktoré sú oprávnené na financovanie prostredníctvom európskych poľnohospodárskych fondov, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky.

(9) S cieľom zabezpečiť zdravé rozpočtové hospodárenie by sa mal ustanoviť pevný strop pomoci Spoločenstva a maximálna miera spolufinancovania a finančný príspevok Spoločenstva na program by sa mal pridať do zoznamu opatrení, ktoré sú oprávnené na financovanie prostredníctvom európskych poľnohospodárskych fondov, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ak jeden alebo viac členských štátov nevyčerpá finančné prostriedky Spoločenstva, prostriedky sa môžu preniesť a použiť v iných členských štátoch.

Odôvodnenie

Čím viac detí sa zapojí do programov, tým väčším zdravotným prínosom programy budú. Malo by sa poskytnúť tým viac pomoci, čím viac detí sa zapojí, podobne ako v projekte mliečna desiata v školách. Malo by sa umožniť využitie prostriedkov nečerpaných členskými štátmi, ktoré sa nechcú zapojiť do programu, v prospech iných členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Program by mal platiť od školského roku 2009/2010, aby sa poskytol dostatočne dlhý čas na jeho bezproblémovú implementáciu. Správa o programe sa má vypracovať a doručiť po troch rokoch.

(10) Program by mal platiť od školského roku 2009/2010, aby sa poskytol dostatočne dlhý čas na jeho bezproblémovú implementáciu. Členské štáty by mali každoročne vyhodnotiť realizáciu a vplyv programu a po troch rokoch by mala Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu. Keďže len dlhodobý program prinesie dlhodobý prínos, je nevyhnutné zabezpečiť monitorovanie a vyhodnocovanie programu s cieľom posúdiť jeho účinnosť a navrhnúť možné zlepšenia.

Odôvodnenie

Členské štáty nesú zodpovednosť za správu programu, a ak má byť táto správa náležitá, musia program priebežne vyhodnocovať, aby mohli prijímať nevyhnutné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) S cieľom zefektívniť program by malo byť Spoločenstvo schopné financovať informačné, monitorovacie a vyhodnocovacie opatrenia, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti o programe a vytvárať opatrenia na prepojenie programov súvisiace so školským programom podpory konzumácie ovocia a jeho cieľmi, bez toho, aby boli dotknuté jej práva spolufinancovať, podľa nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách, nevyhnutné sprievodné opatrenia na zvyšovanie povedomia o blahodarnom pôsobení konzumácie ovocia a zeleniny na zdravie.

(11) S cieľom zefektívniť program by malo byť Spoločenstvo schopné financovať informačné, monitorovacie a vyhodnocovacie opatrenia, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti o programe a vytvárať opatrenia na prepojenie programov súvisiace so školským programom podpory konzumácie čerstvého ovocia a jeho cieľmi, bez toho, aby boli dotknuté jej práva spolufinancovať, podľa nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách, nevyhnutné sprievodné opatrenia na zvyšovanie povedomia o blahodarnom pôsobení konzumácie ovocia a zeleniny na zdravie. Nevyhnutné bude, aby Komisia uskutočnila v rámci celej Únie rozsiahlu propagačnú kampaň programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1 – podpísmeno a

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

Časť II – názov I – kapitola IV – oddiel IVa – pododdiel IIa – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ŠKOLSKÝ PROGRAM PODPORY KONZUMÁCIE OVOCIA

ŠKOLSKÝ PROGRAM PODPORY KONZUMÁCIE ČERSTVÉHO OVOCIA

Odôvodnenie

Spracované ovocie a zelenina majú nižšiu výživovú hodnotu a mali by sa z tohto nariadenia vyňať. Vzhľadom na cieľ, ktorým je zdravšia výživa detí v Európe, by sa mala podporovať len bezplatná distribúcia ovocia a zeleniny, ktoré sú čerstvé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1 – podpísmeno a

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

Časť II – názov I – kapitola IV – oddiel IVa – pododdiel IIa – článok 103g – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pomoc na zásobovanie žiakov ovocím, zeleninou a banánmi

Pomoc na zásobovanie žiakov ovocím, zeleninou a banánmi

Odôvodnenie

Spracované ovocie a zelenina majú nižšiu výživovú hodnotu a mali by sa z tohto nariadenia vyňať. Vzhľadom na cieľ, ktorým je zdravšia výživa detí v Európe, by sa mala podporovať len bezplatná distribúcia ovocia a zeleniny, ktoré sú čerstvé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 103ga - bod 1

Nariadenie článok 2, pozmeňujúci a doplňujúci návrh k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 pododdiel IIa článok 103ga bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na základe podmienok, ktoré stanoví Komisia, sa od školského roku 2009/2010 udelí pomoc Spoločenstva na zásobovanie žiakov vo výchovných inštitúciách ovocím a zeleninou, spracovaným ovocím a zeleninou, ktoré určí Komisia, a takisto sa môžu udeliť prostriedky na určité súvisiace náklady v oblasti logistiky, distribúcie, vybavenia, komunikácie, monitorovania a vyhodnocovania.

1. Na základe podmienok, ktoré stanoví Komisia, sa od školského roku 2009/2010 udelí pomoc Spoločenstva na zásobovanie žiakov vo výchovných a predškolských inštitúciách čerstvými ovocnými a zeleninovými produktmi z EÚ vybranými Komisiou, ktoré presnejšie určia členské štáty, a takisto sa udelia prostriedky na určité súvisiace náklady v oblasti logistiky, distribúcie, vybavenia, komunikácie, monitorovania a vyhodnocovania, ako aj náklady na financovanie sprievodných opatrení potrebných na zabezpečenie účinnosti programu.

 

Komisia a členské štáty vyberú ovocie a zeleninu, ktoré musia byť čo najčerstvejšie, sezónne a dostupné za nízke ceny a na základe zdravotných kritérií, akým je napríklad čo najnižšie množstvo umelých a nezdravých prídavných látok.

 

Prednostne by sa mali využívať miestne výrobky, aby sa predišlo zbytočnej preprave a s ňou spojenému znečisťovaniu životného prostredia.

 

Osobitne by sa malo zvážiť využitie ovocia a zeleniny z ekologického poľnohospodárstva a z miestnej produkcie, pokiaľ sú k dispozícii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1 – podpísmeno a

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

Časť II – názov I – kapitola IV – oddiel IVa – pododdiel IIa – článok 103g – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty, ktoré majú záujem zapojiť sa do programu, vypracujú najprv štátnu a regionálnu stratégiu. Takisto zaistia sprievodné opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby bol program efektívny.

2. Členské štáty, ktoré majú záujem zapojiť sa do programu, vypracujú najprv štátnu a regionálnu stratégiu, pričom zohľadnia pôdne a klimatické podmienky, v ktorých sa ovocie a zelenina pestujú. V spojitosti s tým je potrebné zabezpečiť, aby Spoločenstvo uprednostnilo náležité výrobky. Tieto členské štáty takisto zaistia finančné zdroje Spoločenstva a jednotlivých členských štátov potrebné na jeho vykonávanie a uskutočnia sprievodné opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby bol program efektívny, pričom sa uprednostnia deti z predškolských zariadení a prvých stupňov základných škôl, ktoré by mali ovocie dostávať bezplatne každý deň.

 

V rámci tejto stratégie členské štáty okrem iného určia:

 

- výrobky, ktoré sa majú distribuovať, a zohľadnia pritom, či sú výrobky sezónne a pochádzajú z miestnej poľnohospodárskej výroby;

 

- vekové skupiny prijímajúcich žiakov;

 

- školy zúčastňujúce sa na programe.

 

V súlade s objektívnymi kritériami členské štáty pri realizácii programu uprednostňujú tradičné výrobky a zeleninu z domácej výroby a podporujú malých poľnohospodárov.

 

Sprievodné opatrenia zahŕňajú poskytovanie poradenstva v oblasti zdravia a výživy, informácie o prínose konzumácie ovocia pre zdravie podľa príslušného veku žiakov a informácie o osobitostiach ekologického poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1 – podpísmeno a

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

Časť II – názov I – kapitola IV – oddiel IVa – pododdiel IIa – článok 103ga – bod 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) presiahnuť 90 miliónov EUR za školský rok,

(a) presiahnuť 500 miliónov EUR za školský rok,

Odôvodnenie

Vzhľadom na vysoké ceny potravín zostáva značné množstvo finančných prostriedkov v rámci okruhu 2 (poľnohospodárske výdavky) nevyužitých.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1 – podpísmeno a

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

Časť II – názov I – kapitola IV – oddiel IVa – pododdiel IIa – článok 103ga – bod 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prekročiť 50% výdavkov na náklady za dodávky a súvisiace náklady uvedené v odseku 1, alebo 75% takýchto výdavkov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje konvergenčný cieľ,

b) prekročiť výdavky na náklady za dodávky, súvisiace náklady a náklady na sprievodné opatrenia uvedené v odseku 1,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1 – podpísmeno a

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

Časť II – názov I – kapitola IV – oddiel IVa – pododdiel IIa – článok 103ga – bod 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) pokrývať iné náklady ako sú náklady za dodávky a súvisiace náklady uvedené a odseku 1 a

c) pokrývať iné náklady ako sú náklady za dodávky, súvisiace náklady a náklady na sprievodné opatrenia potrebné na zabezpečenie účinnosti programu, ako sú uvedené v odseku 1 a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1 – podpísmeno a

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

Časť II – názov I – kapitola IV – oddiel IVa – pododdiel IIa – článok 103ga – odsek 3 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) byť použitá ako náhrada za súčasné financovanie akýchkoľvek existujúcich štátnych školských programov podpory konzumácie ovocia alebo iných systémov, ktoré zahŕňajú distribúciu ovocia na školách.

(d) byť použitá ako náhrada za súčasné verejné financovanie akýchkoľvek existujúcich štátnych školských programov podpory konzumácie ovocia alebo iných systémov, ktoré zahŕňajú distribúciu ovocia na školách.

Odôvodnenie

Tento PDN má za jediný cieľ objasniť text v tom zmysle, že písm. d) sa vzťahuje len na verejné financovanie, ako to súčasné znenie naznačuje. Financovanie zo súkromných zdrojov, napríklad prostredníctvom darov, by nemalo byť písmenom d) dotknuté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1 – podpísmeno a

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

Časť II – názov I – kapitola IV – oddiel IVa – pododdiel IIa – článok 103ga – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Školským programom podpory konzumácie ovocia zriadeným Spoločenstvom nesmú byť dotknuté akékoľvek samostatné štátne školské programy podpory konzumácie ovocia, ktoré rešpektujú právo Spoločenstva.

5. Školským programom podpory konzumácie čerstvého ovocia zriadeným Spoločenstvom nesmú byť dotknuté akékoľvek samostatné štátne školské programy podpory konzumácie ovocia, ktoré rešpektujú právo Spoločenstva. Pilotné projekty, ktoré skúšobne prebiehajú v malom počte výchovných zariadení počas obmedzenej doby, sa nepovažujú za štátne programy, ako sa uvádza v ods. 3 písm. d).

Odôvodnenie

Zámerom je ozrejmiť pojem „existujúce štátne programy“, aby sa uľahčilo uplatňovanie zásady doplnkovosti. Od začiatku školského roka 2008 vo Francúzsku prebieha pilotný program distribúcie ovocia vo veľmi obmedzenom počte škôl, ktorého jedna polovica sa financuje z verejných zdrojov (miestne a regionálne orgány) a druhá polovica zo súkromných zdrojov (okrem iného zo zdrojov orgánov zodpovedných za prevenciu chorôb a zdravotných poisťovní).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1 – podpísmeno a

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

Časť II – názov I – kapitola IV – oddiel IVa – pododdiel IIa – článok 103ga – bod 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Spoločenstvo môže takisto financovať podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005 informačné, monitorovacie a vyhodnocovacie opatrenia, súvisiace so školským programom podpory konzumácie čerstvého ovocia vrátane zvyšovania povedomia verejnosti o programe a súvisiace opatrenia na prepojenie programov.“;

6. Spoločenstvo môže takisto financovať podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005 informačné, monitorovacie a vyhodnocovacie opatrenia, súvisiace so školským programom podpory konzumácie čerstvého ovocia vrátane zvyšovania povedomia verejnosti o programe a súvisiace opatrenia na prepojenie programov.“;

Odôvodnenie

Spracované ovocie a zelenina majú nižšiu výživovú hodnotu a mali by sa z tohto nariadenia vyňať. Vzhľadom na cieľ, ktorým je zdravšia výživa detí v Európe, by sa mala podporovať len bezplatná distribúcia ovocia a zeleniny, ktoré sú čerstvé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

Článok 184 – bod 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) pred 31. augustom 2012 Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní školského programu podpory konzumácie ovocia ustanoveného v článku 103ga, pokiaľ to bude potrebné spolu s príslušnými návrhmi. Táto správa má hlave objasňovať v akom rozsahu tento program podporil v členských štátoch dobre fungujúce školské programy podpory konzumácie ovocia a vplyv tohto programu na zlepšenie stravovacích návykov detí.

(6) pred 31. augustom 2012 Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní školského programu podpory konzumácie ovocia ustanoveného v článku 103ga, pokiaľ to bude potrebné spolu s príslušnými návrhmi. Táto správa má hlavne objasňovať:

- v akom rozsahu tento program podporil v členských štátoch dobre fungujúce školské programy podpory konzumácie ovocia a vplyv tohto programu na zlepšenie stravovacích návykov detí;

 

- v akom rozsahu rozhodnutie o spolufinancovaní zo strany členského štátu prostredníctvom príspevkov rodičov ovplyvnilo či neovplyvnilo dosah a účinnosť programu;

 

- dôležitosť a vplyv vnútroštátnych sprievodných opatrení, najmä spôsob, akým sa školský program podpory konzumácie čerstvého ovocia a sprievodné informácie o zdravej výžive začleňujú do školských osnov daného členského štátu;


DÔVODOVÁ SPRÁVA

ÚVOD

V EÚ sa je veľmi málo ovocia a zeleniny v porovnaní s odporúčaním WHO, aby sa konzumovalo aspoň 400 gramov denne, a navyše ich spotreba klesá. Medzi deťmi sa zároveň šíri epidémia obezity; odhaduje sa, že v EÚ je 22 miliónov detí s nadváhou, z ktorých 5,1 milióna sa považuje za obézne.

Vysoký príjem ovocia a zeleniny znižuje riziko veľkého počtu ochorení a zabraňuje vzniku nadváhy a obezity. Stravovacie návyky sa utvárajú v detstve a je preukázané, že deti, ktoré sa naučia jesť veľa ovocia a zeleniny, robia tak aj v dospelosti.

V roku 2007 prešla organizácia trhu s ovocím a zeleninou podstatnou reformou smerom k väčšej orientácii na trh, čím sa zjednotila s ostatnou modernizovanou spoločnou európskou poľnohospodárskou politikou. Zodpovednosť za prevenciu a zvládnutie krízy spočíva na výrobných organizáciách, vývozné dotácie a podpora pri spracovaní boli zrušené a ovocie a zelenina sú teraz plne integrované do systému jednotných platieb. Inými slovami ponuka sa riadi dopytom. Pri reforme organizácie trhu s ovocím a zeleninou bolo jednomyseľne rozhodnuté zvrátiť znižujúcu sa spotrebu ovocia a zeleniny. Vyšší dopyt predovšetkým podporí verejné zdravie, ale zároveň prospeje aj európskym pestovateľom ovocia a zeleniny.

Najdôležitejším dôvodom spustenia školského programu podpory konzumácie ovocia v EÚ je zdravotné hľadisko.

ROZPOČET

Nadváha prináša so sebou zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, vysokého krvného tlaku a niektorých foriem rakoviny. Tieto choroby sú jednou z najväčších hrozieb pre verejné zdravie v EÚ a náklady na ich liečbu výrazne zaťažujú zdravotné rozpočty členských štátov. Komisia sa vo svojom hodnotení vplyvu odvoláva na dve z príliš malého množstva štúdií uskutočnených na objasnenie súvislosti medzi výdavkami na zdravie a príliš nízkou konzumáciou ovocia a zeleniny. Z tohto hľadiska by sa mali výdavky na školský program podpory konzumácie ovocia považovať súčasne za šetrenie výdavkov rozpočtu na zdravotníctvo v členských štátoch, čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny účinok predovšetkým na verejné zdravie, ale aj na európsku ekonomiku. Kým sa nedosiahne príjem 600 gramov denne, čo radia niektorí odborníci pre osoby nad 11 rokov, malo by platiť odporučenie: čím viac ovocia a zeleniny, tým viac sa ušetrí. Prevencia je lacnejšia než liečba.

Komisia navrhuje vyčleniť z rozpočtu Spoločenstva 90 miliónov eur. To zodpovedá jednému kusu ovocia raz týždenne po dobu tridsať týždňov v roku a zahŕňa deti od šesť do desať rokov. Členské štáty môžu program doplniť a rozšíriť, ale pomoc sa nesmie použiť namiesto existujúcich trvalých programov.

Na dosiahnutie všetkých pozitívnych účinkov zavedenia školského programu podpory konzumácie ovocia sa musí vyčleniť oveľa viac prostriedkov. Jeden kus ovocia týždenne nepostačuje ani na zmenu stravovacích návykov, ani na dosiahnutie účinku na verejné zdravie. Školský program podpory konzumácie ovocia by mal pozostávať z jednej porcie ovocia na žiaka denne a nemal by sa zameriavať len na školákov od šesť do desať rokov, ako navrhuje Komisia.

Aby školský program podpory konzumácie ovocia zahrnul množstvo rôznych tradícií a existujúcich programov v rámci EÚ, musí byť dostatočne pružný, aby sa mohol prispôsobiť na miestne, regionálne a vnútroštátne podmienky. Táto pružnosť by sa mala rozšíriť aj na vnútroštátne spolufinancovanie, keď bude na rozhodnutí jednotlivých členských štátov, ako sa bude financovať príspevok členského štátu (zo štátneho, regionálneho alebo miestneho rozpočtu, z príspevkov rodičov atď.).

OVOCIE A MLIEKO V ŠKOLÁCH

Už vyše 30 rokov poskytuje EÚ v rôznej forme podporu na distribúciu mlieka deťom v školách. V školskom roku 2006 – 2007 sa v školách 22 členských štátov distribuovalo 305 000 ton mlieka, na ktoré prispela EÚ viac než 50 miliónmi. Pravidlá distribúcie mlieka v školách boli zjednodušené a sortiment výrobkov sa rozšíril, takže členské štáty sa môžu rozhodnúť uprednostniť nízkotučné mliečne výrobky, aby program podporoval zdravú výživu.

Na distribúciu mlieka v školách nie je obmedzenie v rozpočte, iba obmedzenie v množstve, t. j. 0,25 litra mlieka na žiaka denne. Znamená to, že čím je viac účastníkov, tým viac prostriedkov sa vyčleňuje. Je želateľné, aby sa zaviedol podobný systém aj v školskom programe podpory konzumácie ovocia, kde by sa mohla stanoviť hranica v množstve – jedna porcia ovocia alebo zeleniny na žiaka denne.

Je potešiteľné, že Komisia využila široké skúsenosti z projektu mliečna desiata v školách.

Spravodajca by chcel na záver vyzvať Komisiu, aby pravidelne informovala Európsky parlament o zozname produktov schválených na úrovni Spoločenstva, ktoré môžu byť zahrnuté do školského programu podpory konzumácie ovocia.


POSTUP

Názov

Školský program podpory konzumácie ovocia

Referenčné čísla

(KOM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS))

Dátum konzultácie s EP

12.9.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

23.9.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

23.9.2008

ENVI

23.9.2008

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

3.9.2008

ENVI

16.7.2008

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Niels Busk

24.6.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.9.2008

7.10.2008

 

 

Dátum prijatia

7.10.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bernard Wojciechowski

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia