Postopek : 2008/0146(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0391/2008

Predložena besedila :

A6-0391/2008

Razprave :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Glasovanja :

PV 18/11/2008 - 7.15
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0542

POROČILO     *
PDF 187kWORD 276k
14.10.2008
PE 409.729v02-00 A6-0391/2008

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredb (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike in (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) za vzpostavitev sistema razdeljevanja sadja v šolah

(KOM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Niels Busk

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredb (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike in (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) za vzpostavitev sistema razdeljevanja sadja v šolah

(KOM(2008)0442 – C6‑0315/2008 – 2008/0146(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0442),

–   ob upoštevanju členov 36 in 37 Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0315/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0391/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe o ES;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, vključujejo stabilizacijo trgov, zagotavljanje redne preskrbe in zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom dostopna po primernih cenah. Te cilje bi izpolnili z zagotavljanjem pomoči Skupnosti za dobavo sadja in zelenjave ter banan učencem v izobraževalnih ustanovah v okviru sistema razdeljevanja sadja v šolah. Poleg tega naj bi sistem pri mladih potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje in zelenjavo in s tem povečal prihodnjo porabo ter tako spodbudil zaslužke v kmetijstvu, kar je prav tako cilj SKP. Poleg tega se lahko na podlagi člena 35(b) Pogodbe v okviru skupne kmetijske politike predvidijo skupni ukrepi, kot je sistem razdeljevanja sadja v šolah, za pospeševanje porabe nekaterih proizvodov.

(2) Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, vključujejo stabilizacijo trgov, zagotavljanje redne preskrbe in zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom dostopna po primernih cenah. Te cilje bi izpolnili z zagotavljanjem pomoči Skupnosti za dobavo kar se da svežega, sezonskega in cenovno dostopnega sadja in zelenjave ter banan s poreklom iz Skupnosti učencem v izobraževalnih ustanovah v okviru sistema razdeljevanja svežega sadja v šolah. Kakor zahteva načelo subsidiarnosti, morajo biti države članice pri določanju ciljne skupine dovolj prilagodljive, kar jim bo omogočilo, da razdeljujejo sadje šolam v zadostni meri in kar najširšemu krogu odjemalcev. Poleg tega naj bi sistem pri mladih potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje in zelenjavo in s tem bi imel zelo koristen učinek na javno zdravje in na boj proti revščini pri otrocih, povečal bi prihodnjo porabo, z vključevanjem šolarjev, staršev in učiteljev bi ustvaril večstranske učinke ter tako zelo koristno vplival na javno zdravje in spodbudil zaslužke v kmetijstvu, kar je prav tako cilj SKP. Poleg tega se lahko na podlagi člena 35(b) Pogodbe v okviru skupne kmetijske politike predvidijo skupni ukrepi, kot je sistem razdeljevanja svežega sadja v šolah, za pospeševanje porabe nekaterih proizvodov, za kombiniranje z dodatnimi izobraževalnimi prvinami na področju zdravja in prehranjevanja ter za zagotovitev spodbujanja in pospeševanja regionalnih proizvodov, tudi iz gorskih območij.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2a) sistem razdeljevanja svežega sadja v šolah mora biti natančno opredeljen kot pobuda EU, katere namen je boj proti debelosti pri mladih in razvoj njihovega občutka za okus. Ob pomoči ustreznih izobraževalnih programov mora služiti tudi večjemu ozaveščanju otrok glede menjanja letnih časov med letom. Zato morajo izobraževalni organi prednostno razdeljevati sezonsko sadje, ob tem pa se odločiti za raznoliko izbiro sadja, da bi otrokom omogočili, da odkrijejo različne okuse.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Poleg tega člen 152(1) Pogodbe zahteva, da „se pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik Skupnosti zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi“. Jasne zdravstvene prednosti sistema razdeljevanja sadja v šolah so vidiki, ki bi se morali vključiti v izvajanje SKP.

(3) Poleg tega člen 152(1) Pogodbe zahteva, da „se pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik Skupnosti zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi“. Jasne zdravstvene prednosti sistema razdeljevanja sadja v šolah so vidiki, ki bi jih bilo treba vključiti v izvajanje politik EU na splošno in zlasti v SKP.

Obrazložitev

Skupna kmetijska politika bi morala dajati zgled in v svoje programe vključiti visoko raven varovanja zdravja.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3a) Evropski akcijski načrt za ekološko pridelavo hrane in kmetijstvo predlaga začetek večletne informacijske in promocijske kampanje po vsej EU, ki bi v več letih informirala šole o prednostih ekološkega kmetijstva in izboljšala osveščenost potrošnikov ter razpoznavnost ekoloških proizvodov in logotipa EU. Sistem razdeljevanja svežega sadja v šolah mora podpirati te cilje, zlasti pri ekološko pridelanem sadju, spremljevalni ukrepi pa morajo vključevati posredovanje informacij o ekološkem kmetovanju.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Zato je treba določiti postopek pomoči Skupnosti za sofinanciranje dobave nekaterih zdravih proizvodov iz sadja in zelenjave, iz sektorjev predelanega sadja in zelenjave ter banan učencem v izobraževalnih ustanovah, pa tudi za nekatere povezane stroške logistike, razdelitve, opreme, komunikacije, spremljanja in vrednotenja. Komisija bi morala določiti pogoje sistema.

(6) Zato je treba določiti postopek pomoči Skupnosti za financiranje dobave nekaterih zdravih proizvodov iz sektorjev svežega sadja in zelenjave, iz sektorjev predelanega sadja in zelenjave ter banan učencem v izobraževalnih ustanovah, pa tudi za nekatere povezane stroške logistike, razdelitve, opreme, komunikacije, spremljanja in vrednotenja, kot tudi spremljevalnih ukrepov, ki so potrebni za zagotavljanje učinkovitosti sistema. Komisija bi morala določiti pogoje sistema. Posebno pozornost je treba nameniti merilom kakovosti in trajnosti proizvodov v sistemu; ustrezati morajo najstrožjim standardom, prednostno morajo biti sezonski in proizvedeni lokalno, kjer je to mogoče, ali v Skupnosti.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Da bi zagotovile redno izvajanje sistema razdeljevanja sadja v šolah bi morale države članice, ki ga želijo uporabljati, na nacionalni ali regionalni ravni najprej pripraviti strategijo. Zagotoviti morajo tudi spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za učinkovit sistem.

(7) Da bi zagotovile redno izvajanje sistema razdeljevanja svežega sadja v šolah, bi morale države članice, ki ga želijo uporabljati, na nacionalni ali regionalni ravni najprej pripraviti strategijo, v katero bodo vključile področje izobraževanja za ciljne skupine. Zagotoviti morajo tudi spremljevalne vzgojne in logistične ukrepe, ki so potrebni za učinkovit sistem, Komisija pa mora pripraviti smernice za izvajanje te uredbe. Države članice lahko sprejmejo te ukrepe in jih vzgojno vključijo v učne programe za zdravje in prehranjevanje v šolah.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Da ne bi omejili splošnega vpliva podobnih nacionalnih ukrepov, bi bilo treba državam članicam dovoliti, da dodelijo dodatno nacionalno pomoč za dobavo proizvodov in povezane stroške ter spremljevalne ukrepe, sistem razdeljevanja sadja v šolah pa ne bi smel posegati v noben ločen nacionalni sistem razdeljevanja sadja v šolah, ki upošteva zakonodajo Skupnosti. Vendar zaradi zagotavljanja praktičnega učinka sistema Skupnosti ta ne sme nadomestiti sedanjega financiranja obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja sadja v šolah ali drugih sistemov razdeljevanja v šolah, ki vključujejo sadje.

(8) Da ne bi omejili splošnega vpliva podobnih nacionalnih ukrepov, bi bilo treba države članice spodbujati, da dodelijo dodatno nacionalno pomoč za dobavo proizvodov in povezane stroške ter spremljevalne ukrepe, sistem razdeljevanja svežega sadja v šolah pa ne bi smel posegati v noben ločen nacionalni sistem razdeljevanja sadja v šolah, ki upošteva zakonodajo Skupnosti. Vendar zaradi zagotavljanja praktičnega učinka sistema Skupnosti ta ne sme nadomestiti sedanjega nacionalnega financiranja obstoječih večletnih sistemov razdeljevanja sadja v šolah ali drugih sistemov razdeljevanja v šolah, ki vključujejo sadje. Financiranje Skupnosti mora biti po svoji naravi dodatno in omejeno na nove sisteme ali širitev že obstoječih sistemov.

Predlog spremembe   8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Da bi zagotovili dobro upravljanje proračuna, je treba predvideti fiksno določeno zgornjo mejo pomoči Skupnosti in najvišje stopnje sofinanciranja, finančni prispevek Skupnosti pa je treba dodati na seznam ukrepov, upravičenih do financiranja EKJS, ki je določeno v členu 3(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike.

(9) Da bi zagotovili dobro upravljanje proračuna, je treba predvideti fiksno določeno zgornjo mejo pomoči Skupnosti in najvišje stopnje sofinanciranja, finančni prispevek Skupnosti pa je treba dodati na seznam ukrepov, upravičenih do financiranja EKJS, ki je določeno v členu 3(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike. Če ena ali več držav članic ne uporabi financiranja Skupnosti, se sredstva lahko prenesejo in porabijo v drugih državah članicah.

Obrazložitev

Večje kot bo število otrok, vključenih v sisteme, večje bodo zdravstvene koristi. Če je vključenih več otrok, bi bilo treba dodeliti več pomoči, kot v sistemu mleka za šole. Treba bi bilo omogočiti, da sredstva držav članic, ki ne želijo sodelovati, uporabijo druge države članice.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Da bi bilo dovolj časa za gladko izvedbo sistema, se mora uporabljati od šolskega leta 2009/10. Poročilo o njem je treba dostaviti po treh letih.

(10) Da bi bilo dovolj časa za gladko izvedbo sistema, se mora uporabljati od šolskega leta 2009/10. Države članice morajo opraviti letno oceno izvajanja in učinka programa, Komisija pa mora pripraviti poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu po treh letih. Ker bo samo dolgoročni program imel dolgoročne pozitivne učinke, je treba zagotoviti nadzor in oceno programa, da bi se izmerila njegova učinkovitost in predložile morebitne izboljšave.

Obrazložitev

Države članice so pristojne za upravljanje programa in če naj bi bilo njihovo vodenje ustrezno, ga morajo ocenjevati sproti, da bi sprejele potrebne sklepe.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Da bi bil sistem učinkovitejši, mora biti Skupnost sposobna financirati ukrepe za informiranje, spremljanje in vrednotenje, namenjene ozaveščanju javnosti, in ukrepe mrežnega povezovanja, ki se nanašajo na sistem razdeljevanja sadja v šolah in njegove cilje brez poseganja v njegove pristojnosti sofinanciranja potrebnih spremljevalnih ukrepov za ozaveščanje o koristnih učinkih uživanja sadja in zelenjave za zdravje v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah.

(11) Da bi bil sistem učinkovitejši, mora biti Skupnost sposobna financirati ukrepe za informiranje, spremljanje in vrednotenje, namenjene ozaveščanju javnosti, in ukrepe mrežnega povezovanja, ki se nanašajo na sistem razdeljevanja svežega sadja v šolah in njegove cilje brez poseganja v njegove pristojnosti sofinanciranja potrebnih spremljevalnih ukrepov za ozaveščanje o koristnih učinkih uživanja sadja in zelenjave za zdravje v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah. Bistveno je, da Komisija izvede veliko promocijsko kampanjo za sistem po vsej EU.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – točka 1 – podtočka a

Uredba (ES) št. 1234/2007

Del II – Naslov I – Poglavje IV – oddelek IVa – pododdelek IIa – Naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

SISTEM RAZDELJEVANJA SADJA V ŠOLAH

SISTEM RAZDELJEVANJA SVEŽEGA SADJA V ŠOLAH

Obrazložitev

Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave imajo nižjo hranilno vrednost in jih je treba izključiti iz te uredbe. Da bi dosegli cilj bolj zdravega prehranjevanja otrok v Evropi, je treba podpirati samo brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – točka 1 – podtočka a

Uredba (ES) št. 1234/2007

Del II – Naslov I – Poglavje IV – oddelek IVa – pododdelek IIa – člen 103g – Naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pomoč za dobavo sadja in zelenjave ter banan učencem

Ne zadeva slovenske različice.

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 103ga - točka 1

Člen 2 uredbe, sprememba Uredbe (ES) št. 1234/2007, pododdelek IIa, Člen 103ga, točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov iz sadja in zelenjave, iz sektorjev predelanega sadja in zelenjave ter banan učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi za nekatere povezane stroške logistike, razdelitve, opreme, komunikacije, spremljanja in vrednotenja.

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč Skupnosti za dobavo nekaterih svežih proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave, proizvedenih v EU, učencem v izobraževalnih in predšolskih ustanovah, ki jih izbere Komisija in jih natančneje določijo države članice, in se dodeljuje tudi za nekatere povezane stroške logistike, razdelitve, opreme, komunikacije, spremljanja in vrednotenja, kot tudi za spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje učinkovitosti sistema.

 

Komisija in države članice izberejo kar se da svežo, sezonsko in cenovno dostopno zelenjavo in sadje na osnovi zdravstvenih meril, kot je na primer najmanjša možna vsebnost nenaravnih in nezdravih aditivov.

 

Lokalne proizvode je treba uporabiti prednostno, da bi se izognili nepotrebnim prevozom, ki imajo za posledico onesnaževanje okolja.

 

Posebna pozornost se nameni biološko in lokalno pridelanemu sadju in zelenjavi, če sta na voljo.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – točka 1 – podtočka a

Uredba (ES) št. 1234/2007

Del II – Naslov I – Poglavje IV – oddelek IVa – pododdelek IIa – člen 103g – točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice, ki želijo sodelovati v sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, najprej pripravijo nacionalno strategijo za njegovo izvajanje. Zagotovijo tudi spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za učinkovit sistem.

2. Države članice, ki želijo sodelovati v sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, najprej pripravijo nacionalno strategijo za njegovo izvajanje, pri čemer upoštevajo razmere glede tal in podnebja, pri katerih se sadje in zelenjava proizvajata. Zato mora Skupnost dati prednost tem proizvodom. Te države članice zagotovijo tudi finančne vire Skupnosti in nacionalne finančne vire, potrebne za izvajanje, ter uresničijo spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za učinkovit sistem, pri čemer dajo prednost otrokom v predšolskih in osnovnošolskih ustanovah, katerim je treba sadje razdeljevati brezplačno in dnevno.

 

Države članice v tej strategiji med drugim opredelijo:

 

– proizvode, ki se bodo razdeljevali, upoštevajoč, da gre za sezonske in lokalne proizvode;

 

– starostne skupine v šolski populaciji, ki bodo ta sistem koristile;

 

– šole, ki bodo sodelovale v tem sistemu.

 

Države članice v skladu z objektivnimi merili pri izvajanju tega sistema dajo prednost tradicionalnim sortam in lokalno pridelanemu sadju in zelenjavi ter podpirajo majhne pridelovalce.

 

Spremljevalni ukrepi vključujejo nudenje zdravstvenega in prehrambenega svetovanja, informacij o prednostih sadja za zdravje, prilagojenih starosti učencev, kot tudi informacij o posameznih značilnostih ekološkega kmetijstva.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – točka 1 – podtočka a

Uredba (ES) št. 1234/2007

Del II – Naslov I – Poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103ga – točka 3 – črka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ne presega 90 milijonov EUR na šolsko leto,

(a) ne presega 500 milijonov EUR na šolsko leto,

Obrazložitev

Zaradi visokih cen hrane ostajajo obsežna sredstva iz naslova 2 (odhodki za kmetijstvo).

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – točka 1 – podtočka a

Uredba (ES) št. 1234/2007

Del II – Naslov I – Poglavje IV – oddelek 4a – pododdelek IIa – člen 103ga – točka 3(b)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ne presega 50 % stroškov dobave in povezanih stroškov iz odstavka 1 ali 75 % takih stroškov v regijah, ki so upravičene do pomoči iz konvergentnega cilja,

(b) ne presega stroškov dobave in povezanih stroškov ter stroškov spremljevalnih ukrepov iz odstavka 1,

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – točka 1 – podtočka a

Uredba (ES) št. 1234/2007

Del II – Naslov I – Poglavje IV – oddelek 4a – pododdelek IIa – člen 103 ga – točka 3(c)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) ne zajema drugih stroškov razen stroškov dobave in povezanih stroškov iz odstavka 1 in

(c) ne zajema drugih stroškov razen stroškov dobave in povezanih stroškov ter stroškov spremljevalnih ukrepov, ki so potrebni, da bi se zagotovila učinkovitost sistema, iz odstavka 1 in

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – točka 1 – podtočka a

Uredba (ES) št. 1234/2007

Del II – Naslov I – Poglavje IV – oddelek IVa – pododdelek IIa – člen 103ga – odstavek 3 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) se ne uporablja za nadomestitev sedanjega financiranja katerega koli od obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja sadja v šolah ali drugih sistemov za razdeljevanje v šolah, ki vključujejo sadje.

(d) se ne uporablja za nadomestitev sedanjega javnega financiranja katerega koli od obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja sadja v šolah ali drugih sistemov za razdeljevanje v šolah, ki vključujejo sadje.

Obrazložitev

Predlog spremembe zgolj pojasnjuje besedilo, in sicer da se točka (d) nanaša samo na javno financiranje, kot je razvidno iz sedanjega besedila. Zasebno financiranje, kot so na primer donacije, se ne bi smelo obravnavati pod točko (d).

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – točka 1 – podtočka a

Uredba (ES) št. 1234/2007

Del II – Naslov I – Poglavje IV – oddelek IVa – pododdelek IIa – člen 103ga – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Sistem razdeljevanja sadja v šolah v Skupnosti ne posega v noben ločen nacionalni sistem razdeljevanja sadja v šolah, ki upošteva zakonodajo Skupnosti.

5. Sistem razdeljevanja svežega sadja v šolah v Skupnosti ne posega v noben ločen nacionalni sistem razdeljevanja sadja v šolah, ki upošteva zakonodajo Skupnosti. Pilotni projekti, ki se poskusno izvajajo na manjšem številu izobraževalnih ustanov v omejenem časovnem obdobju, se ne prištevajo pod nacionalni sistem iz odstavka 3(d).

Obrazložitev

Namen je, da se načelo obstoječega nacionalnega sistema razjasni, tako da se omogoči lažje izvajanje načela dodajanja. Francija je od začetka šolskega leta v letu 2008 izvajala poskusni sistem razdeljevanja sadja na zelo omejenem številu šol. Financiran je 50 % iz javnih virov (lokalni in regionalni organi) in 50 % iz privatnega financiranja (med drugim od preventivnih organov in institucij zdravstvenega zavarovanja).

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – točka 1 – podtočka a

Uredba (ES) št. 1234/2007

Del II – Naslov I – Poglavje IV – oddelek IVa – pododdelek IIa – člen 103g – točka 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Skupnost lahko na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 1290/2005 financira tudi ukrepe informiranja, spremljanja in vrednotenja, namenjene ozaveščanju javnosti, in povezane ukrepe mrežnega povezovanja.“;

6. Skupnost lahko na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 1290/2005 financira tudi ukrepe informiranja, spremljanja in vrednotenja v zvezi s sistemom razdeljevanja svežega sadja v šolah, vključno z ozaveščanjem javnosti o njem, in povezane ukrepe mrežnega povezovanja.“;

Obrazložitev

Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave imajo nižjo hranilno vrednost in jih je treba izključiti iz te uredbe. Da bi dosegli cilj bolj zdravega prehranjevanja otrok v Evropi, je treba podpirati samo brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 184 – točka 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) pred 31. avgustom 2012 Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi sistema razdeljevanja sadja v šolah iz člena 103 ga, če je potrebno opremljenega z ustreznimi predlogi. Poročilo zlasti obravnava vprašanja glede tega, v kolikšni meri je sistem spodbujal vzpostavitev dobrega delovanja sistema razdeljevanja sadja v šolah v državah članicah ter učinek sistema za izboljšanje prehranskih navad otrok.

(6) pred 31. avgustom 2012 Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi sistema razdeljevanja sadja v šolah iz člena 103 ga, če je potrebno opremljenega z ustreznimi predlogi. Poročilo zlasti obravnava vprašanja glede naslednjega:

– v kolikšni meri je sistem spodbujal vzpostavitev dobrega delovanja sistema razdeljevanja sadja v šolah v državah članicah ter učinek sistema za izboljšanje prehranskih navad otrok;

 

– v kolikšni meri je ali ni vplivala izbira nacionalnega sofinanciranja prek prispevkov staršev na doseg in učinkovitost sistema;

 

– pomen in vpliv nacionalnih spremljevalnih ukrepov, zlasti način, na katerega so sistem razdeljevanja svežega sadja v šolah in spremljevalne informacije o zdravi prehrani vključeni v nacionalni šolski program;


OBRAZLOŽITEV

UVOD

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 400 gramov sadja in zelenjave dnevno. V skladu s temi priporočili se v EU zaužije premalo sadja in zelenjave, poleg tega pa se njuna poraba zmanjšuje. Istočasno je populacijo otrok zajela epidemija debelosti in ocenjuje se, da je v EU 22 milijonov otrok s prekomerno telesno težo, za 5,1 milijona teh pa velja, da je njihova telesna teža hudo prekomerna.

Pogosto uživanje sadja in zelenjave zmanjša tveganje za številne bolezni ter preprečuje prekomerno in hudo prekomerno težo. Prehranjevalne navade se oblikujejo v otroštvu in kaže, da tisti, ki se kot otroci naučijo jesti veliko sadja in zelenjave, to počnejo tudi kot odrasli.

Leta 2007 se je organizacija trga za sadje in zelenjavo temeljito reformirala, postala je bolj tržno usmerjena in se tako uskladila z drugo posodobljeno skupno evropsko kmetijsko politiko. Odgovornost za preprečevanje in upravljanje kriz nosijo organizacije proizvajalcev, ni več izvoznih pomoči in pomoči za predelavo, sadje in zelenjava pa sta sedaj v celoti vključena v shemo enotnega plačila. Drugače povedano: povpraševanje določa ponudbo. Z reformo organizacije trga za sadje in zelenjavo pa je bila sprejeta tudi soglasna odločitev, da se trend vse manjše porabe sadja in zelenjave obrne. Večje povpraševanje bo predvsem spodbujalo javno zdravje, vendar bo koristilo tudi evropskim kmetom, ki pridelujejo sadje in zelenjavo.

Zdravstveni vidik je najpomembnejši razlog za uvedbo sistema razdeljevanja sadja v šolah v EU.

PRORAČUN

Zaradi prekomerne telesne teže se poveča tveganje za bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen, visok krvni pritisk in nekatere oblike raka. Te bolezni spadajo med glavne grožnje javnemu zdravju v EU, stroški zdravljenja pa močno bremenijo proračune za zdravstvo v državah članicah. Komisija v oceni učinka navaja dve izmed premaloštevilnih študij, ki naj bi osvetlile povezavo med izdatki za zdravstvo in nezadostnim uživanjem sadja in zelenjave. S tega vidika bi bilo treba izdatke zaradi sistema razdeljevanja sadja v šolah istočasno obravnavati kot prihranke v zdravstvenih proračunih držav članic s splošno koristnim učinkom predvsem na javno zdravje pa tudi na evropsko gospodarstvo. Dokler se ne doseže dnevni vnos 600 gramov, ki ga številni strokovnjaki priporočajo za ljudi, starejše od 11 let, bi moralo veljati: več sadja in zelenjave – večji prihranek. Preprečevanje je cenejše kot zdravljenje.

Komisija predlaga, da se iz proračuna Skupnosti zagotovi 90 milijonov evrov, kar ustreza enemu sadežu enkrat tedensko trideset tednov letno in vključuje otroke stare od šest do deset let. Države članice lahko sistem dopolnijo in razširijo, vendar se pomoč ne sme uporabiti namesto že obstoječih stalnih sistemov.

Da bi uvedba sistema razdeljevanja sadja v šolah dosegla vse koristne učinke, je treba zagotoviti mnogo več sredstev. En sadež na teden ne zadostuje ne za spremembo prehranjevalnih navad ne za dosego učinka na javno zdravje. Sistem razdeljevanja sadja v šolah bi moral predvidezi porcijo sadja na učenca dnevno in ne bi smel biti namenjen zgolj otrokom, starim od šest do deset let, kar predlaga Komisija.

Da bi zajel številne že obstoječe med seboj razlikujoče se tradicije in sisteme v EU, mora biti sistem za razdeljevanje sadja in zelenjave v šolah dovolj prožen, da se lahko prilagodi lokalnim, regionalnim in nacionalnim pogojem. Prožnost bi morala veljati tudi za nacionalno sofinanciranje, pri katerem bi morala vsaka država članica sama odločati, kako se financira nacionalni prispevek (iz nacionalnih, regionalnih ali lokalnih proračunov, s plačili staršev itd).

SADJE V ŠOLAH IN MLEKO V ŠOLAH

V EU se že več kot 30 let na različne načine zagotavlja pomoč za razdeljevanje mleka šolarjem. V šolskem letu 2006–2007 se je v 22 državah članicah v šolah razdelilo 305.000 ton mleka, k čemur je EU prispevala več kot 50 milijonov EUR. Pravila za mleko v šolah so se poenostavila, povečal se je izbor proizvodov, tako da lahko države članice same odločijo, ali bodo prednost dale mlečnim proizvodom z nizko vsebnostjo maščob, tako je sistem postal hranilen.

Pri razdeljevanju mleka v šolah ni proračunske zgornje omejitve, je zgolj količinska omejitev na 0,25 litra mleka na učenca dnevno, kar pomeni, da se za več sodelujočih dodeli večja pomoč. Zaželeno je, da bi bil sistem razdeljevanja sadja v šolah podoben; v sistemu bi se lahko določila količinska omejitev na eno porcijo sadja ali zelenjave na učenca dnevno.

Razveseljivo je, da je Komisija uporabila številne izkušnje, ki jih je pridobila s sistemom mleka za šole.

Na koncu poročevalec poziva Komisijo, naj Evropski parlament redno obvešča o seznamu proizvodov, ki so na ravni Skupnosti odobreni za vključitev v sistem razdeljevanja sadja v šolah.


POSTOPEK

Naslov

Sistem razdeljevanja sadja v šolah

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS)

Datum posvetovanja z EP

12.9.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI 14.12.2006

23.9.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

23.9.2008

ENVI

23.9.2008

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

3.9.2008

ENVI

16.7.2008

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Niels Busk

24.6.2008

 

 

Obravnava v odboru

9.9.2008

7.10.2008

 

 

Datum sprejetja

7.10.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bernard Wojciechowski

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov