ZPRÁVA o hodnotící zprávě o spotřebitelských trzích

14. 10. 2008 - (2008/2057(INI))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodajka: Anna Hedh

Postup : 2008/2057(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0392/2008
Předložené texty :
A6-0392/2008
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o hodnotící zprávě o spotřebitelských trzích

(2008/2057(INI))

Evropský parlament,

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. ledna 2008 nazvané „Sledování spotřebitelských výsledků na jednotném trhu: hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích“ (KOM(2008)0031),

 s ohledem na hodnotící zprávu o vnitřním trhu č. 16a (SEK(2008)0076) ze dne 14. února 2008 ,

 s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2007 o zelené knize o přezkumu spotřebitelského acquis[1],

 s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2008 o strategii spotřebitelské politiky EU v období 2007–2013[2]

 s ohledem na své usnesení ze dne 23. září 2008 o hodnotící zprávě o vnitřním trhu[3],

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. listopadu 2007 nazvané „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století“ (KOM(2007)0724),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. listopadu 2007 nazvané „Služby obecného zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek“ (KOM(2007)0725), doprovázející sdělení o jednotném trhu pro Evropu ve 21. století,

 s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Uplatňování nové metodologie v oblasti kontroly trhu a odvětví produktů: výsledky první kontroly odvětví“ (SEK(2007)1517), doprovázející sdělení o jednotném trhu pro Evropu ve 21. století,

 s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0392/2008),

A. vzhledem k tomu, že vítá zveřejnění hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích („hodnotící zpráva“), jejímž cílem je vytvořit vnitřní trh, který bude lépe zohledňovat očekávání a zájmy občanů,

B. vzhledem k tomu, že konkurenceschopný a účinně fungující spotřebitelské trhy jsou klíčovým předpokladem k zajištění důvěry občanů ve vnitřní trh,

C. vzhledem k tomu, že hodnotící zprávu je třeba doplňovat o další způsoby sledování,

D. vzhledem k tomu, že ukazatele v hodnotící zprávě mají pomoci určit odvětví, která je třeba dále podrobněji zkoumat,

E. vzhledem k tomu, že hodnotící zpráva by měla podpořit diskusi o otázkách spotřebitelské politiky,

F. vzhledem k tomu, že studie a analýzy vnitrostátních orgánů na ochranu spotřebitele a hospodářské soutěže mohou být pro další vypracovávání hodnotící zprávy významné,

Úvod

1.   zdůrazňuje, že je důležité umožnit občanům plně využívat výhod vnitřního trhu, přičemž nahlíží na hodnotící zprávu jako na významný nástroj k dosažení tohoto cíle;

2.   vítá pět hlavních ukazatelů hodnotící zprávy, jimiž jsou stížnosti, cenová hladina, spokojenost, přechod k jiným výrobkům a službám a bezpečnost;

3.   zdůrazňuje, že hodnotící zpráva je teprve v plenkách a je třeba ji dále doplnit o ucelenější údaje, přesnější statistické údaje a další analýzy založené na různých ukazatelích;

4.   zdůrazňuje, že jakmile rozvoj pěti základních ukazatelů hodnotící zprávy dosáhne uspokojivé úrovně, měly by být vypracovány nové ukazatele, tak aby vnitřní trh lépe uspokojil očekávání a zájmy občanů;

5.   vyzývá Komisi, aby zajistila odpovídající financování a lidské zdroje pro účely uvedené v odstavcích 3 a 4;

6.   vybízí Komisi, aby zajistila, že její útvary budou uplatňovat souvislý a koordinovaný přístup, aby nedocházelo ke zdvojování práce a protichůdným výsledkům analýzy údajů;

7.    vyzývá Komisi, aby do budoucích hodnotících zpráv začlenila snadno srozumitelné shrnutí, jasné závěry a doporučení, které budou přeloženy do všech úředních jazyků Evropské unie;

Vývoj ukazatelů

8.   domnívá se, že celkový počet ukazatelů by měl být omezen, má-li být zajištěno jednoznačné zaměření hodnotící zprávy;

9.   domnívá se, že pro pochopení spokojenosti občanů je klíčový ukazatel týkající se stížností; vyzývá Komisi a členské státy, aby usilovaly o harmonizaci systémů klasifikace stížností, které využívají příslušné orgány a služby na pomoc spotřebitelům v členských státech a na úrovni Společenství, a aby vytvořily celounijní databázi spotřebitelských stížností; vyzývá členské státy, aby zvyšovaly povědomí spotřebitelů o systému klasifikace stížností a zlepšily vyřizování stížností za účelem umožnit hospodářským subjektům poskytovat více kvalitnějších služeb;

10. vyzývá Komisi, aby vypracovala ukazatele, které se budou týkat soudního řízení v přeshraničních sporech a náhrad škod způsobených spotřebitelům uplatněním soudních a mimosoudních opravných prostředků, jakož i platných opravných mechanismů jednotlivých států;

11. domnívá se, že do hodnotící zprávy by mohly být začleněny také ukazatele týkající se gramotnosti, dovedností a věku spotřebitelů (například úroveň vzdělání, počítačová gramotnost a znalosti cizích jazyků); zdůrazňuje ovšem, že je důležité nalézt rovnováhu mezi ukazateli založenými na „měkkých“ údajích vyplývajících ze spotřebitelských průzkumů a „tvrdých“ údajích vyplývajících z jiných zdrojů;

12. uznává, že vypracování přesných a odpovídajících ukazatelů ceny je velmi složitý úkol, neboť rozdíly v cenových hladinách mohou mít řadu příčin a existence těchto rozdílů jako takových není důkazem selhání trhu; zastává ovšem názor, že hodnotící zpráva by měla zahrnovat cenové ukazatele, neboť ceny jsou středem zájmu spotřebitelů a cenové ukazatele jsou významné pro podnícení diskuse a k zajištění informovanosti sdělovacích prostředků o nedostatcích fungování trhů; vyzývá Komisi, aby zohlednila makroekonomické klima i kupní sílu spotřebitelů a ceny před jejich zdaněním v členských státech;

13. vítá úsilí vypracovat sofistikovanější cenové ukazatele, ale zároveň vyzývá k tomu, aby specifickým politickým doporučením předcházelo uplatňování dalších ukazatelů týkajících se účinného fungování trhů;

14. připomíná, že etické a ekologické zájmy nabývají u spotřebitelů na významu; vyzývá Komisi, aby prozkoumala, zda je možné měřit dostupnost informací, jež se týkají těchto zájmů, a to na různých trzích;

Zlepšení informační základny

15. zdůrazňuje význam úzké spolupráce mezi statistickými úřady členských států, Eurostatem a dalšími útvary Komise při zajišťování kvality a úplnosti údajů; vyzývá členské státy, aby podnikly kroky, které takovou spolupráci usnadní;

16. připomíná, že vnitrostátní úřady na ochranu spotřebitelů a hospodářské soutěže často uskutečňují případové studie nebo vlastní další důkazy o tom, jak různé trhy fungují, a proto vyzývá Komisi, aby vycházela z dostupných informací jednotlivých států a aktivně konzultovala vnitrostátní odborníky při dalším vypracování hodnotící zprávy;

17.  vybízí členské státy, aby prozkoumaly, zda bylo vytvoření veřejného ochránce práv spotřebitelů prospěšné; konstatuje, že řada členských států má veřejné ochránce práv spotřebitelů v několika odvětvích, kteří spotřebitelům pomáhají jednat s hospodářskými subjekty;

18. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy zajistila více zdrojů pro evropská spotřebitelská informační centra a plný stav jejich pracovníků, aby mohla účinně řešit jak narůstající počet přeshraničních stížností spotřebitelů, tak zkrátit dobu vyřízení těchto stížností;

Zvyšování informovanosti

19.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zvyšovaly informovanost o hodnotící zprávě, mimo jiné tím, že zajistí snadný přístup k ní a její zobrazení na příslušných internetových stránkách, a aby vyvíjely větší úsilí, pokud jde o prosazování hodnotící zprávy v médiích, u veřejných orgánů a organizací spotřebitelů;

Souvislosti s hodnotící zprávou o vnitřním trhu

20. zastává názor, že jak hodnotící zpráva o vnitřním trhu, tak hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích slouží k tomu, aby se zlepšilo fungování vnitřního trhu ve prospěch občanů a spotřebitelů;

21. vítá záměr Komise zajistit, aby informace o vnitřním trhu byly lépe zprostředkovávány, a domnívá se, že výše zmíněné hodnotící zprávy jsou v tomto směru důležitým krokem;

22. zdůrazňuje, že ačkoliv jsou tyto dva druhy hodnotících zpráv vzájemně propojené a že je třeba podporovat, aby byly vypracovávány souvislým způsobem, měly by vzhledem k tomu, že jsou určeny pro různé subjekty, zůstat oddělené a využívat odlišné ukazatele;

23. zastává názor, že používané ukazatele a vztah mezi těmito dvěma druhy hodnotících zpráv by měly být pravidelně revidovány, tak aby mohly být přizpůsobeny vývoji vnitřního trhu;

°

° °

24.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Vnitřní trh je často označován za jádro evropské integrace, ovšem pro velkou část spotřebitelů je jen mlhavou frází. Bez ohledu na to, jak dobře známe její význam, pravidla a nařízení, je spotřebitelem každý z nás a fungování vnitřního trhu postihuje všechny. Proto je důvěra evropských spotřebitelů předpokladem pro účinné a úspěšné fungování vnitřního trhu.

Zpravodajka zastává názor, že k získání této důvěry jsou zapotřebí jiná opatření než pouhé posílení spotřebitelských práv v legislativě. Je rovněž třeba zajistit, aby trhy fungovaly co nejlépe a aby se nabídka výrobků a služeb spotřebitelům pohybovala na takové cenové a kvalitativní úrovni, která bude splňovat jejich očekávání. To nezbytně nepředstavuje více zákonů či přísnější legislativu. Někdy může být vhodnější a účinnější využít informace, vzdělání nebo samoregulaci. Nehledě na způsob jakým jsou problémy řešeny, vždy by mělo být cílem zajistit, aby byla práva spotřebitele zaručena a aby spotřebitelé měli náležité informace, vzdělání a podmínky pro uskutečňování správné a opodstatněné volby. To je důležité nejen pro dobro spotřebitelů, ale také proto, že účinný a dobře fungující trh přinese inovace a posílí hospodářskou soutěž a hospodářský růst.

Obecné poznámky k hodnotící zprávě

Na žádost Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu předložila Evropská komise první hodnotící zprávu o spotřebitelských trzích jakožto nástroj k identifikaci a analýze problémů z pohledu spotřebitelů. Zpravodajka tuto hodnotící zprávu vítá a věří, že bude významným nástrojem, který se osvědčí při budoucím vytváření spotřebitelské politiky.

Jednotný trh představuje téměř 500 milionů spotřebitelů a širokou škálu zboží a služeb. Přestože je nemožné sledovat veškeré aspekty vnitřního trhu podrobně, je důležité, aby tam, kde je to nejvíce třeba, byly využívány analytické prostředky. Využívání ukazatelů je významné k určení problémů a vymezení oblastí, které si žádají provedení dalších studií. Ukazatele využívané v hodnotící zprávě se týkají stížností, cenové hladiny, spokojenosti, přechodu k jiným výrobkům a službám a bezpečnosti. Zpravodajka se domnívá, že ačkoli je třeba v průběhu času některé ukazatele dále propracovat a vylepšit, případně přidat nové, těchto pět ukazatelů má svůj význam a užitek.

Při sledování takových komplexních systémů s nekonečnou řadou proměnných je důležité pamatovat na to, že kontrola je pouze způsob, jak určit správné oblasti, které je třeba dále prozkoumat, a že odchylky u jednoho či dokonce několika ukazatelů nemusí nezbytně znamenat selhání trhu.

Většina ukazatelů může být tak či onak považována za chybné, ale v popsaném kontextu s největší pravděpodobností poskytnou přesné údaje, které jsou pro řádné rozdělení analytických prostředků potřebné.

Kvůli skutečnosti, že ceny jsou ovlivněny tolika faktory, některé zúčastněné strany zpochybňovaly využití ukazatelů cenové hladiny. Spotřebitelé ovšem považují ceny za důležité a ukazatele cen je často snadné sdělovat. Zatímco však většina případů selhání trhu bude mít přímý či nepřímý vliv na spotřebitelskou cenu, ukazatel cenové hladiny ve spojení s dalšími ukazateli týkajícími se účinného fungování trhu velmi pravděpodobně poskytne přesvědčivé výsledky. Proto se zpravodajka domnívá, že ukazatelé ceny musí být zahrnuty do hodnotící zprávy a že rozdíl v cenové hladině může někdy znamenat nezbytnost provedení další analýzy.

Zvyšování informovanosti

Zpravodajka zdůrazňuje, že je důležité zvyšovat informovanost o hodnotící zprávě. Za tímto účelem je důležité, aby hodnotící zpráva byla napsána snadno dostupným jazykem. Hodnotící zpráva by navíc měla být zobrazena na příslušných internetových stránkách a zároveň je třeba zintenzívnit propagaci hodnotící zprávy v médiích.

Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích může být díky určení problémových oblastí univerzálním a pružným nástrojem, který umožní, aby si veřejnost, tržní subjekty a instituce uvědomili nedostatky, kterými je třeba se zabývat. Tímto nejenže postupně zlepšíme situaci spotřebitelů v celé Evropě, ale také pomůžeme spotřebitelům k tomu, aby byli obeznámeni se svými právy na vnitřním trhu. Evropští tvůrci politik mohou zdůrazňováním a řešením problémů prokázat, že se ve svém úsilí věnujeme posilování postavení spotřebitelů a ukázat nejen to, co to vnitřní trh je, ale snad i naznačit, jaký může být.

Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích a hodnotící zpráva o vnitřních trzích

Komise od roku 1997 používá hodnotící zprávu o vnitřním trhu ke sledování a kladení důrazu na provádění právních předpisů v oblasti vnitřního trhu členskými státy. Hodnotící zpráva o vnitřním trhu je významným nástrojem, který členské státy vybízí ke společnému a pokračujícímu úsilí o vytvoření jednotného trhu. Záměrem hodnotící zprávy o vnitřním trhu ovšem nikdy nebylo informovat o vnitřním trhu spotřebitele. Není proto pravděpodobné, že bychom si tak mohli získat si důvěru obyčejného spotřebitele. Obě hodnotící zprávy se navzájem doplňují v úsilí o zlepšení vnitřního trhu, zpravodajka se nicméně domnívá, že z důvodu odlišných přístupů a problémů by měly být uchovávány jako dva samostatné celky.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

7.10.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Othmar Karas, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt