RAPORT Tarbijaturgude tulemustabel

  14.10.2008 - (2008/2057(INI))

  Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  Raportöör: Anna Hedh

  Menetlus : 2008/2057(INI)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A6-0392/2008
  Esitatud tekstid :
  A6-0392/2008
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  tarbijaturgude tulemustabeli kohta

  (2008/2057(INI))

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse komisjoni 29. jaanuari 2008. aasta teatist „Ühtse turu seire tarbija seisukohast: tarbijaturgude tulemustabel” (KOM(2008)0031);

   võttes arvesse 14. veebruari 2008. aasta siseturu tulemustabelit nr 16a (SEK(2008)0076);

   võttes arvesse oma 6. septembri 2007. aasta resolutsiooni rohelise raamatu kohta, mis käsitleb ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamist[1];

   võttes arvesse oma 20. mai 2008. aasta resolutsiooni ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013 kohta[2];

   võttes arvesse oma 23 septembri 2008. aasta resolutsiooni siseturu tulemustabeli kohta[3];

   võttes arvesse komisjoni 20. novembri 2007. aasta teatist „21. sajandi ühtne turg” (KOM(2007)0724);

   võttes arvesse komisjoni 20. novembri 2007. aasta teatist „Euroopa uus kohustus – üldhuviteenuste pakkumine (sh sotsiaalvaldkonnas)” (KOM(2007)0725), mis on lisatud teatisele „21. sajandi Euroopa ühtne turg”;

   võttes arvesse komisjoni töödokumenti „Tooteturu ja valdkonna uue seiremetoodika rakendamine: esimese valdkondliku läbivaatamise tulemused – Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele esitatud komisjoni teatise „21. sajandi Euroopa ühtne turg” (KOM(2007)0724) lisa” (SEK(2007)1517);

  –       võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A6‑0392/2008),

  A. arvestades, et parlament väljendab rahulolu tarbijaturgude tulemustabeli (edaspidi tulemustabeli) avaldamisega, mille eesmärk on viia siseturg paremasse vastavusse kodanike ootuste ja huvidega;

  B. arvestades, et konkurentsivõimelised ja tulemuslikult toimivad tarbijaturud on hädavajalikud, et tagada kodanike usaldus siseturu vastu;

  C. arvestades, et tulemustabelit tuleb täiendada muude seirevahenditega;

  D. arvestades, et tulemustabeli näitajad peaksid abistama nende sektorite kindlaksmääramisel, mida tuleb täiendavalt üksikasjalikult uurida;

  E. arvestades, et tulemustabel peaks elavdama tarbijapoliitika küsimuste arutelu;

  F. arvestades, et riiklike tarbijakaitseametite ja konkurentsiasutuste uuringud ja analüüsid võivad osutuda vajalikuks tulemustabeli edasiarendamisel,

  Sissejuhatus

  1.  rõhutab, kui oluline on võimaldada kodanikel siseturu eeliseid täiel määral ära kasutada ning peab tulemustabelit selle eesmärgi täitmisel oluliseks vahendiks;

  2.  väljendab rahulolu tulemustabeli viie peamise näitajaga, mis seonduvad kaebuste, hinnataseme, rahulolu, ümberorienteerumise ja ohutusega;

  3.  toonitab, et tulemustabel on alles lapsekingades ning seda tuleb edasi arendada täielikumate andmete, täpsema statistika ja täiendavate analüüside abil, mis põhinevad erinevatel näitajatel;

  4.  rõhutab, et kui tulemustabeli viie põhinäitaja osas on jõutud rahuldavale arengutasemele, tuleks koostada uued näitajad, et viia siseturg paremini vastavusse kodanike murede ja ootustega;

  5.  kutsub komisjoni üles tagama lõigetes 3 ja 4 osutatud eesmärkide täitmiseks piisava rahastamise ja personali;

  6.  soovitab komisjonil tagada oma talitustes ühtne ja kooskõlastatud lähenemisviis, et vältida tööde dubleerimist ja vastuolulisi tulemusi andmete analüüsimisel;

  7.  kutsub komisjoni üles lisama edaspidi tulemustabelitele kõigisse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse tõlgitud lihtsasti mõistetava kokkuvõtte ning selged järeldused ja soovitused;

  Näitajate väljatöötamine

  8.  on seisukohal, et näitajate koguarv peab olema piiratud, et tagada sihipärane tulemustabel;

  9.  on seisukohal, et kaebustega seonduv näitaja on oluline tarbijate rahulolu mõistmisel; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ühtlustama liikmesriikides ja ühenduse tasandil erinevates tarbijaküsimustega tegelevates asutustes kasutusel olevaid kaebuste klassifitseerimissüsteeme ning looma kogu ELi hõlmava tarbijate kaebuste andmebaasi; kutsub liikmesriike üles tõstma tarbijate teadlikkust kaebuste esitamise mehhanismidest ning parandama kaebuste käsitlemist, et võimaldada ettevõtjatel pakkuda rohkem ja paremaid teenuseid;

  10.  kutsub komisjoni üles töötama välja näitajad, mis seonduvad piiriüleste kohtumenetlustega ning tarbijate kantud kahjude hüvitamisega kohtulike ja kohtuväliste heastamisvahendite ning samuti kehtivate riiklike hüvitusmehhanismide kaudu;

  11.    on seisukohal, et tarbijate tarbijateadlikkuse, oskuste ja vanusega seonduvad näitajad (näiteks haridustase, arvutioskused ja võõrkeeleoskus) võiksid olla tulemustabeliga hõlmatud; toonitab siiski, kui oluline on leida tasakaal näitajate vahel, mille aluseks on tarbijauuringutest tulenev nn pehme teave ja muudel allikatel põhinev nn kindel teave;

  12.    tunnistab, et täpsete ja piisavate hinnanäitajate väljatöötamine on väga keeruline küsimus, sest hinnatasemete erinevustel võib olla palju põhjuseid ning nende olemasolu iseenesest ei tõenda veel turuhäiret; on sellegipoolest arvamusel, et tulemustabel peaks hõlmama hinnanäitajaid, kuna hinnad on tarbijate jaoks keskne küsimus ning hinnanäitajad on olulised, et elavdada arutelu ja tagada meediakanalite huvi turgude toimimise ja puudujääkide vastu; palub komisjonil võtta arvesse liikmesriikide makroökonoomilist õhkkonda, tarbijate ostujõudu ja hindu (ilma käibemaksuta);

  13.    väljendab heameelt jõupingutuste üle, mis on suunatud keerulisemate hinnanäitajate väljatöötamisele, kuid samas nõuab, et enne konkreetseid poliitikaalaseid soovitusi võetaks kasutusele muud turu tulemusliku toimimisega seotud näitajad;

  14.    tuletab meelde, et eetika- ja keskkonnaküsimused muutuvad tarbijatele üha tähtsamaks; kutsub komisjoni üles uurima võimalust mõõta selliste küsimustega seotud teabe kättesaadavust erinevatel turgudel;

  Teabebaasi parandamine

  15.   rõhutab liikmesriikide statistikaametite, Eurostati ja teiste komisjoni talituste vahelise tiheda koostöö tähtsust arvnäitajate kvaliteedi ja täielikkuse tagamisel; kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid sellise koostöö hõlbustamiseks;

  16.   tuletab meelde, et riiklikud tarbijakaitseametid ja konkurentsiasutused teevad sageli juhtumiuuringuid või on nende käsutuses muid tõendeid erinevate turgude toimimise kohta, seetõttu kutsub komisjoni üles kasutama tulemustabeli edasiarendamisel kättesaadavat liikmesriikide teavet ja konsulteerima aktiivselt liikmesriikide ekspertidega;

  17.   soovitab liikmesriikidel uurida spetsiaalse tarbijakaitseombudsmani ametissemääramise kasulikkust; märgib, et mitmel liikmesriigil on mitmetes sektorites tarbijakaitseombudsmanid, kes aitavad tarbijatel ettevõtjatega suhelda;

  18.   palub komisjonil koostöös liikmesriikidega tagada suuremate vahendite eraldamine ja piisav personal Euroopa tarbijate infokeskustele, et tõhusalt lahendada üha arvukamaid piiriüleseid tarbijakaebusi ning vähendada selliste kaebuste menetlemiseks kuluvat aega;

  Suurenenud teadlikkus

  19.    kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama teadlikkust tulemustabelist, muu hulgas tagades, et see oleks hõlpsasti kättesaadav ja nähtav asjaomastel veebisaitidel, ja rohkem pingutama tulemustabeli tutvustamiseks massiteabevahendites, riigiasutustes ja tarbijakaitseorganisatsioonides;

  Seos siseturu tulemustabeliga

  20.   on seisukohal, et nii siseturu tulemustabel kui ka tarbijaturgude tulemustabel aitavad edendada täiustatud siseturgu kodanike ja tarbijate huvides;

  21.   väljendab rahulolu komisjoni kavatsusega tagada parema teabevahetusega siseturg ning on seisukohal, et mõlemad tulemustabelid on olulised sammud selles suunas;

  22.   rõhutab, et kuigi need kaks tulemustabelit on omavahel seotud ja on oluline edendada nende ühtset väljatöötamist, on nad suunatud erinevatele sihtrühmadele, mistõttu nad peavad eraldi toimima ja kasutama erinevaid näitajakogumeid;

  23.   on seisukohal, et mõlema tulemustabeli kohandamiseks siseturu arengutega tuleb korrapäraselt läbi vaadata nendevahelised seosed ja neis kasutatavad näitajad;

  °

  ° °

  24.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

  SELETUSKIRI

  Sissejuhatus

  Siseturule viidatakse sageli kui Euroopa integratsiooni kesksele osale, kuid paljude tarbijate jaoks on see ebamäärane väljend. Sõltumata sellest, kui hästi me tunneme selle tähendust ja eeskirju, oleme kõik tarbijad ja meid kõiki mõjutab siseturu toimimine. Seetõttu on siseturu tulemusliku toimimise ja õitsengu eeltingimus Euroopa tarbijate usaldus.

  Raportööri arvamuse kohaselt läheb usalduse võitmiseks tarvis muidki meetmeid peale tarbijate õiguste tugevdamise õigusaktide abil. Samuti tuleb tagada, et turud toimivad parimal võimalikul viisil ning tarbijatele pakutakse tooteid ja teenuseid sellisel hinna- ja kvaliteeditasemel, mis vastab nende ootustele. See ei tähenda tingimata rohkem või rangemaid õigusakte. Mõnikord võib teave, haridus või isereguleerimine olla sobivam ja tulemuslikum lähenemine. Sõltumata probleemide lahendamise viisist peaks eesmärk olema alati tarbijate õiguste kindlustamine ning tarbijate õiguse tagamine õigele teabele, haridusele ja tingimustele, mis võimaldavad teha häid ja põhjendatud valikuid. See on oluline nii tarbijate heaolu seisukohast kui ka seepärast, et tulemuslik ja hästi toimiv turg soodustab innovatsiooni ning ergutab konkurentsi ja majanduskasvu.

  Üldised tähelepanekud tulemustabeli kohta

  Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni taotlusel võttis Euroopa Komisjon oma päevakorda esimese tarbijaturgude tulemustabeli kui vahendi, mille abil selgitatakse välja ja analüüsitakse probleeme tarbijate seisukohast. Raportöör väljendab heameelt tulemustabeli üle ja usub, et sellest saab oluline vahend tarbijapoliitika edasiarendamisel.

  Ühtne turg hõlmab ligi 500 miljonit tarbijat ning tohutut hulka erinevaid kaupu ja teenuseid. Kuigi kõiki siseturu aspekte ei ole võimalik üksikasjalikult jälgida, on oluline kasutada analüüsiressursse seal, kus need on kõige vajalikumad. Näitajate kasutamine on väärtuslik probleemide kindlakstegemisel ja nende valdkondade piiritlemisel, mis vajaksid täiendavaid uuringuid. Tulemustabelis kasutatud näitajad seonduvad kaebuste, hinnataseme, rahuolu, ümberorienteerumise ja ohutusega. Raportööri arvates on need viis peamist näitajat asjakohased ja kasulikud, kuigi edaspidi võib tekkida vajadus teatavaid näitajaid edasi arendada ja täiustada ning võib-olla lisada ka uusi näitajaid.

  Selliste keeruliste, lõputute muutujakogumitega süsteemide seirel on oluline meeles pidada, et üldine järelevalve on vaid üks võimalus täiendavaid uuringuid vajavate valdkondade väljaselgitamiseks ning et ühe või ka mitme näitaja kõrvalekalded ei näita veel turuhäire ilmnemist. Enamikku näitajaid võib mingil määral pidada eksitavaks, kuid kirjeldatud kontekstis on nad enamasti piisavalt täpsed analüüsiressursside õigesse kohta suunamiseks.

  Mõned sidusrühmad on seadnud kahtluse alla hinnataseme näitajate kasutamise, kuna hindu mõjutavad väga paljud tegurid. Hinnad on aga tarbijatele olulised ning hinnanäitajaid on sageli lihtne edastada. Kuna pealegi avaldab enamik turuhäireid otsest või kaudset mõju tarbijahinnale, annavad hinnataseme näitajad koos turu tulemusliku toimimisega seotud muude näitajatega kõige tõenäolisemalt tõeseid tulemusi. Seetõttu on raportöör arvamusel, et tulemustabel peab hõlmama hinnanäitajaid ning hinnatasemete erinevus võib mõnikord viidata täiendava analüüsi vajadusele.

  Teadlikkuse tõstmine

  Raportöör toonitab, kui oluline on tõsta tulemustabeli alast teadlikkust. Sel eesmärgil peab tulemustabel olema kirja pandud lihtsasti mõistetavas keeles. Lisaks peaks tulemustabel olema avaldatud asjassepuutuvatel veebisaitidel ning samaaegselt tuleks rohkem pingutada tulemustabeli tutvustamiseks massiteabevahendites.

  Tänu probleemsete valdkondade kindlakstegemisele võib tarbijaturgude tulemustabel olla mitmekülgne ja paindlik vahend, mille kaudu saab üldsust, turul osalevaid ettevõtjaid ja institutsioone teavitada kõrvaldamist vajavatest puudustest. Nii parandame järk-järgult kogu Euroopa tarbijate olukorda ja lisaks muudame tarbijad teadlikuks nende õigustest siseturul. Euroopa poliitikakujundajad võivad probleemide rõhutamise ja lahendamisega näidata, et oleme pühendunud eesmärgile tarbijaid teadmistega varustada, ning lisaks selgitamisele, mis on siseturg, loodetavasti ka näidata, milliseks see võib muutuda.

  Siseturu tulemustabel ja tarbijaturgude tulemustabel

  Komisjon on alates 1997. aastast kasutanud siseturu tulemustabelit, et jälgida ja rõhutada siseturgu käsitlevate õigusaktide rakendamist liikmesriikide poolt. Siseturu tulemustabel on oluline vahend liikmesriikide ergutamiseks osalema ühtse turu väljatöötamisele suunatud ühistes ja järjepidevates pingutuses. Ent siseturu tulemustabeli eesmärk ei ole kunagi olnud siseturu selgitamine tarbijale. Seepärast ei ärata see tavatarbijas arvatavasti erilist usaldust. Niisiis täiendavad need kaks tulemustabelit teineteist siseturu täiustamisel, kuid raportööri arvates peavad nad toimima eraldi nende erinevate lähenemisviiside ja adressaatide tõttu.

  PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  7.10.2008

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemused

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  1

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Othmar Karas, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt