Procedūra : 2008/2057(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0392/2008

Pateikti tekstai :

A6-0392/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/11/2008 - 7.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0540

PRANEŠIMAS     
PDF 144kWORD 77k
14.10.2008
PE 409.705v02-00 A6-0392/2008

dėl vartotojų rinkų rezultatų suvestinės

(2008/2057(INI))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėja: Anna Hedh

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl vartotojų rinkų rezultatų suvestinės

(2008/2057(INI))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 29 d. Komisijos komunikatą „Vartotojams teikiamos bendrosios rinkos naudos stebėsena: vartotojų rinkų rezultatų suvestinė“ (COM(2008)0031),

 atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 14 d. vidaus rinkos rezultatų suvestinę Nr. 16a (SEC(2008)0076),

 atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją dėl Žaliosios knygos dėl acquis communautaire vartotojų teisių apsaugos srityje persvarstymo(1),

 atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategijos (2),

 atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 23 d. rezoliuciją dėl vidaus rinkos rezultatų suvestinės(3),

 atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 20 d. Komisijos komunikatą „Bendroji rinka XXI a. Europai“ (COM(2007)0724),

 atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 20 d. Komisijos komunikatą „Bendrus interesus tenkinančios paslaugos, įskaitant bendrus interesus tenkinančias socialines paslaugas. Naujas Europos įsipareigojimas“ (COM(2007)0725), pridedamą prie komunikato „Bendroji rinka XXI a. Europai“,

 atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Naujos metodikos taikymas prekių rinkų ir sektorių stebėsenai atlikti. Pirmojo sektorių tyrimo rezultatai“ (SEC(2007)1517), pridedamą prie komunikato „Bendroji rinka XXI a. Europai“,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A6-0392/2008),

A. kadangi pritaria tam, kad būtų skelbiama vartotojų rinkų rezultatų suvestinė (toliau – rezultatų suvestinė), kuria siekiama, kad vidaus rinka geriau reaguotų į piliečių lūkesčius ir jiems rūpimus dalykus,

B. kadangi konkurencingos ir veiksmingai veikiančios vartotojų rinkos yra svarbios piliečių pasitikėjimui vidaus rinka užtikrinti,

C. kadangi rezultatų suvestinę reikia papildyti kitomis stebėsenos priemonėmis,

D. kadangi pasinaudojant rezultatų suvestinės rodikliais siekiama padėti nustatyti išsamiau tirtinus sektorius,

E. kadangi rezultatų suvestinė turėtų padėti skatinti diskusiją vartotojų politikos klausimais,

F. kadangi nacionalinių vartotojų ir konkurencijos institucijų tyrimai ir analizė gali būti svarbūs toliau rengiant rezultatų suvestinę,

Įvadas

1. pabrėžia, kad svarbu suteikti piliečiams galimybę visapusiškai naudotis vidaus rinkos privalumais, ir mano, jog rezultatų suvestinė yra svarbi priemonė šiam tikslui pasiekti;

2. pritaria penkiems pagrindiniams suvestinės rodikliams, susijusiems su skundais, kainų lygiu, pasitenkinimu, perėjimu prie kitų produktų ar paslaugų ir sauga;

3. pabrėžia, kad rezultatų suvestinė yra ankstyvosios stadijos ir turi būti toliau rengiama naudojant išsamesnius duomenis, tikslesnę statistiką ir kitas įvairiais rodikliais pagrįstas analizes;

4. pabrėžia, kad, kai bus patenkinamu lygmeniu nustatyti vartotojų rinkų rezultatų suvestinės penki pagrindiniai rodikliai, reikėtų parengti naujus rodiklius siekiant, kad vidaus rinkoje būtų labiau reaguojama į piliečių lūkesčius ir jiems rūpimus klausimus;

5. ragina Komisiją užtikrinti atitinkamas lėšas ir personalą 3 ir 4 dalyse nurodytais tikslais;

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad jos tarnybos vadovautųsi nuoseklia ir suderinta koncepcija, kad būtų išvengta veiklos dubliavimosi ir prieštaringų duomenų analizės rezultatų;

7. ragina Komisiją į būsimas rezultatų suvestines įtraukti lengvai suprantamą santrauką ir aiškias išvadas bei rekomendacijas, kurios būtų verčiamos į visas oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas;

Rodiklių nustatymas

8. mano, kad reikėtų riboti bendrą rodiklių skaičių siekiant užtikrinti, kad suvestinė būtų tikslinga;

9. mano, kad su skundais susijęs rodiklis būtinas siekiant sužinoti vartotojų pasitenkinimą; ragina Komisiją ir valstybes nares siekti suvienodinti valstybių narių ir Bendrijos lygmenimis kompetentingų institucijų ir atitinkamų vartotojų pagalbos tarnybų naudojamas skundų klasifikavimo sistemas ir įsteigti ES lygmens vartotojų skundų duomenų bazę; ragina valstybes nares gerinti vartotojų žinias apie skundų sistemas ir tobulinti skundų tvarkymą, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų pasiūlyti daugiau geresnės kokybės paslaugų;

10. ragina Komisiją parengti rodiklius, susijusius su tarpvalstybiniu teismo procesu ir vartotojų patiriamos žalos kompensavimu, kai taikomos teisminės ir neteisminės žalos atlyginimo priemonės bei esamos nacionalinės žalos atlyginimo priemonės;

11. mano, kad su vartotojų raštingumu, įgūdžiais ir amžiumi susiję rodikliai (pvz., išsilavinimas, kompiuterinis raštingumas ir užsienio kalbų mokėjimas) galėtų būti įtraukti į rezultatų suvestinę; vis dėlto pabrėžia, jog svarbu išlaikyti rodiklių, pagrįstų „subjektyviais“ duomenimis, gautais iš vartotojų nuomonės tyrimų, ir rodiklių, pagrįstų „objektyviais“ duomenimis, gautais iš ir kitų šaltinių, pusiausvyrą;

12. pripažįsta, kad rengti tikslius ir atitinkamus kainų rodiklius labai sudėtinga, nes galimos kelios kainų lygio skirtumų priežastys ir jų buvimas nerodo rinkos nepakankamumo; vis dėlto mano, kad į suvestinę reikėtų įtraukti kainų rodiklius, nes kainos yra pagrindinis vartotojams rūpimas klausimas ir kainų rodikliai yra svarbūs norint skatinti diskusiją ir užtikrinti žiniasklaidos dėmesį rinkos veikimo problemų tema; ragina Komisiją atsižvelgti į makroekonominę aplinką, pirkėjų perkamąją galią ir kainas iki apmokestinimo valstybėse narėse;

13. pritaria pastangoms nustatyti sudėtingesnius kainų rodiklius, bet taip pat ragina, prieš teikiant rekomendacijas dėl konkrečios politikos, naudoti kitus su veiksmingu rinkų veikimu susijusius rodiklius;

14. primena, kad vartotojams tampa vis svarbesni etikos ir aplinkosaugos klausimai; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę vertinti su šiais klausimais susijusios informacijos gavimo galimybę skirtingose rinkose;

Informacinės bazės gerinimas

15. pabrėžia valstybių narių statistikos įstaigų, Eurostato ir kitų Komisijos tarnybų glaudaus bendradarbiavimo svarbą siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų kokybiški ir išsamūs; ragina valstybes nares imtis priemonių šiam bendradarbiavimui palengvinti;

16. primena, kad nacionalinės vartotojų ir konkurencijos institucijos dažnai atlieka atvejų tyrimus arba turi kitų įrodymų dėl skirtingų rinkų veikimo, todėl ragina Komisiją remtis prieinama nacionaline informacija ir aktyviai tartis su nacionaliniais ekspertais toliau rengiant rezultatų suvestinę;

17. ragina valstybes nares išnagrinėti, kodėl būtų naudinga įsteigti vartotojų ombudsmeno pareigybę; pažymi, kad daugelis valstybių narių turi keleto sektorių vartotojų ombudsmenus, padedančius vartotojams tvarkyti reikalus su ekonominės veiklos vykdytojais;

18. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, užtikrinti, kad Europos vartotojų informacijos centrai gautų daugiau išteklių ir turėtų tinkamą personalą ir veiksmingai galėtų tvarkyti vis gausesnius vartotojų tarpvalstybinius skundus ir sutrumpinti šių skundų nagrinėjimo trukmę;

Žinių gilinimas

19. ragina Komisiją ir valstybes nares gilinti žinias apie rezultatų suvestinę, inter alia, užtikrinant, kad ji būtų lengvai prieinama ir matoma atitinkamose tinklavietėse, ir dėti daugiau pastangų skelbiant rezultatų suvestinę žiniasklaidai;

Sąsaja su vidaus rinkos rezultatų suvestine

20. mano, kad ir vidaus rinkos rezultatų suvestinė, ir vartotojų rinkų rezultatų suvestinė prisideda prie vidaus rinkos gerinimo siekiant piliečių ir vartotojų naudos;

21. džiaugiasi Komisijos ketinimu užtikrinti, kad būtų geriau informuojama apie vidaus rinką, ir mano, jog abi rezultatų suvestinės yra svarbūs žingsniai siekiant šio tikslo;

22. pabrėžia, kad nors abi rezultatų suvestinės tarpusavyje susijusios ir svarbu skatinti jas nuosekliai rengti, jų tikslinės auditorijos yra skirtingos, todėl reikėtų jomis naudotis atskirai ir turėti skirtingus rodiklių rinkinius;

23. mano, kad reikėtų reguliariai atlikti naudotų rodiklių ir abiejų suvestinių sasąjų patikrą, taip siekiant jas pritaikyti prie vidaus rinkos pokyčių;

°

° °

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

Priimti tekstai, P6_TA(2007)0383.

(2)

Priimti tekstai, P6_TA(2008)0211.

(3)

Priimti tekstai, P6_TA(2008)....


AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Vidaus rinka dažnai vadinama Europos integracijos šerdimi, bet daugeliui vartotojų tai tėra tik miglotas posakis. Nesvarbu, kiek išmanome jos reikšmę, taisykles ir nuostatus, visi esame vartotojai ir mums visiems daro poveikį vidaus rinkos veikla. Taigi Europos vartotojų pasitikėjimas yra būtina sąlyga norint, kad vidaus rinka efektyviai veiktų ir klestėtų.

Pranešėjos nuomone, norint įgyti vartotojų pasitikėjimą reikia ne tik teisės aktais stiprinti vartotojų teises, bet ir imtis kitų priemonių. Taip pat būtina užtikrinti, kad rinkos veiktų kuo geriau ir kad vartotojams būtų siūlomos jų lūkesčius pateisinančios paslaugų kainos ir kokybė. Šiuo tikslu nebūtina priimti daugiau arba griežtesnių teisės aktų. Kartais tinkamesnis ir veiksmingesnis metodas gali būti informacijos teikimas, švietimas arba savireguliacija. Nesvarbu, kaip sprendžiamos problemos, bet tikslas visada turėtų būti – užtikrinti vartotojų teises ir teisingą jiems teikiamą informaciją, šviesti juos ir sudaryti sąlygas tinkamai ir apgalvotai pasirinkti. Tai svarbu ne tik užtikrinant vartotojų gerovę, bet ir todėl, kad dėl veiksmingos ir gerai veikiančios rinkos bus remiamos naujovės, skatinama konkurencija ir ekonomikos augimas.

Bendros pastabos dėl rezultatų suvestinės

Europos Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui paprašius, Europos Komisija pateikė pirmą vartotojų rinkų rezultatų suvestinę kaip priemonę problemoms nustatyti ir analizuoti vartotojų požiūriu. Pranešėja džiaugiasi šia rezultatų suvestine ir mano, kad ji bus svarbi priemonė būsimai vartotojų politikai plėtoti.

Bendroji rinka apima beveik 500 milijonus vartotojų ir gausybę įvairių prekių ir paslaugų. Nors neįmanoma atlikti išsamios visų vidaus rinkos aspektų stebėsenos, svarbu analitinius pajėgumus panaudoti ten, kur jų labiausiai reikia. Rodikliai – naudinga priemonė, padedanti nustatyti problemas ir sritis, kurias reikia tirti toliau. Rezultatų suvestinėje naudojami rodikliai susiję su skundais, kainų lygiu, pasitenkinimu, perėjimu prie kitų produktų ar paslaugų ir sauga. Pranešėja mano, kad minėtieji penki pagrindiniai rodikliai yra svarbūs ir naudingi, nors laikui bėgant reikėtų plėtoti ir gerinti kai kuriuos rodiklius, taip pat galbūt nustatyti naujų.

Atliekant tokios sudėtingos sistemos ir nesuskaičiuojamų kintamųjų rodiklių stebėseną, svarbu prisiminti, kad patikra yra tik būdas sritims, kurias reikia tirti toliau, nustatyti ir kad vieno ar net kelių rodiklių nuokrypis nebūtinai rodo rinkos nepakankamumą.

Galima manyti, kad dauguma rodiklių turi vienokių ar kitokių trūkumų, bet pateikti minėtame kontekste jie veikiausiai užtikrins tikslumą, kurio reikia norint tinkamai paskirstyti analitinius išteklius.

Kai kurios suinteresuotosios šalys abejojo dėl kainų lygio rodiklių naudojimo, nes kainoms įtaką daro labai daug veiksnių. Vis dėlto kainos vartotojams yra svarbios, o apie kainos rodiklius dažnai yra lengva pranešti. Be to, nors daugumos rinkų nepakankamumas tiesiogiai arba netiesiogiai darys poveikį vartotojų kainai, kainų lygio rodiklis, derinamas su kitais rodikliais, susijusiais su veiksmingu rinkos veikimu, duos teisingų rezultatų. Dėl šios priežasties pranešėja mano, kad kainų rodikliai turi būti įtraukti į suvestinę ir kainų lygio skirtumai kartais gali rodyti, jog reikia išsamesnės analizės.

Informavimas

Pranešėja pabrėžia, kad svarbu gilinti žinias apie rezultatų suvestinę. Todėl rezultatų suvestinę būtina pateikti aiškia kalba. Be to, rezultatų suvestinę reikėtų skelbti atitinkamose tinklavietėse ir kartu labiau stengtis apie rezultatų suvestinę skelbti žiniasklaidai.

Vartotojų rezultatų suvestinėje nurodomos probleminės sritys, taigi ji gali būti universali ir lanksti priemonė, kuria pasinaudojant visuomenei, rinkos subjektams ir institucijoms pranešama apie trūkumus, į kuriuos reikia atkeipti dėmesį. Taip ne tik po truputį gerinama vartotojų padėtis visoje Europoje, bet ir vartotojams pranešama apie jų teises vidaus rinkoje. Iškeldami problemas ir jas spręsdami Europos politikai gali parodyti, kad jie uoliai stengiasi stiprinti vartotojų teises ir ne tik atskleisti, kas yra vidaus rinka, bet ir numatyti, kokia ji gali tapti.

Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė ir vidaus rinkos rezultatų suvestinė

Nuo 1997 m. Komisija naudojo vidaus rinkos rezultatų suvestinę siekdama atlikti stebėseną ir atkreipti dėmesį į tai, kaip valstybės narės įgyvendina vidaus rinkos teisės aktus. Vidaus rinkos rezultatų suvestinė yra svarbi priemonė, kuri padeda skatinti valstybes nares, kad jos nuolat dėtų bendras pastangas, kad būtų plėtojama bendra rinka. Tačiau niekada nebuvo siekiama pasinaudojant vidaus rezultatų suvestine apie vidaus rinką pranešti vartotojui. Taigi eiliniai vartotojai tikriausiai ja ne itin pasitiki. Todėl rezultatų suvestinės papildo viena kitą ir pasinaudojant jomis siekiama pagerinti vidaus rinką, bet, pranešėjos nuomone, naudotis jomis reikia atskirai, nes jų koncepcijos skiriasi ir jos skirtos skirtingiems adresatams.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

7.10.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Othmar Karas, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt

Teisinė informacija - Privatumo politika