RAPORT referitor la Tabloul de bord al piețelor de consum

14.10.2008 - (2008/2057(INI))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportoare: Anna Hedh

Procedură : 2008/2057(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0392/2008
Texte depuse :
A6-0392/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Tabloul de bord al piețelor de consum

(2008/2057(INI))

Parlamentul European,

 având în vedere comunicarea Comisiei din 29 ianuarie 2008 intitulată „Monitorizarea rezultatelor privind consumatorii în interiorul pieței unice: tablou de bord al piețelor de consum” (COM(2008)0031),

 având în vedere Tabloul de bord al pieței interne nr. 16 bis din 14 februarie 2008 (SEC(2008)0076),

 având în vedere Rezoluția sa din 6 septembrie 2007 referitoare la Cartea verde privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecției consumatorilor[1],

 având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2008 referitoare la Strategia UE pentru politica de protecție a consumatorilor 2007 -2013[2],

 având în vedere Rezoluția sa din 23 septembrie 2008 privind revizuirea pieței unice[3],

 având în vedere comunicarea Comisiei din 20 noiembrie 2007 intitulată „O piață unică pentru Europa secolului XXI” (COM(2007)0724),

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 noiembrie 2007 intitulată „Servicii de interes general, inclusiv servicii sociale de interes general: un nou angajament european” (COM(2007)0725), de însoțire a Comunicării privind „O piață unică pentru Europa secolului XXI”,

 având în vedere documentul de lucru al Comisiei intitulat „Punerea în aplicare a noii metodologii pentru monitorizarea pieței și a sectorului de produse: rezultatele unei prime evaluări sectoriale”(SEC(2007)1517), de însoțire a Comunicării privind „O piață unică pentru Europa secolului XXI”,

 având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A6-0392/2008),

A. întrucât salută publicarea Tabloului de bord al piețelor de consum („Tabloul de bord”), care are ca obiectiv ca piața internă să răspundă mai bine așteptărilor și preocupărilor cetățenilor;

B.  întrucât piețele de consum competitive și care funcționează eficient sunt de importanță crucială pentru a asigura încrederea cetățenilor în piața internă;

C. întrucât Tabloul de bord trebuie să fie sprijinit de alte instrumente de monitorizare;

D.  întrucât indicatorii din Tabloul de bord au ca scop să contribuie la identificarea sectoarelor care necesită o analiză mai detaliată;

E. întrucât Tabloul de bord ar trebui să stimuleze dezbateri privind aspecte ale politicii de protecție a consumatorilor;

F. întrucât studiile și analizele realizate de autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor și concurență ar putea fi relevante pentru dezvoltarea viitoare a Tabloului de bord,

Introducere

1.   subliniază importanța de a da cetățenilor posibilitatea de a beneficia pe deplin de avantajele pieței interne și consideră Tabloul de bord un instrument important în acest sens;

2.   salută cei cinci indicatori principali din Tabloul de bord referitori la reclamații, nivelurile prețurilor, gradul de satisfacție, schimbarea furnizorului și siguranță;

3.   subliniază faptul că Tabloul de bord este în stadiul de început și că acesta trebuie să fie dezvoltat în continuare cu date mai complete, cu statistici mai precise și analize mai detaliate bazate pe indicatori variați;

4.   subliniază faptul că, în momentul în care se ajunge la un nivel satisfăcător de dezvoltare a celor cinci indicatori de bază ai Tabloului de bord, ar trebui să se elaboreze indicatori noi pentru ca piața internă să poată răspunde mai bine la așteptările și preocupările cetățenilor;

5.   solicită Comisiei să asigure finanțarea adecvată și personalul necesar pentru obiectivele menționate la punctele 3 și 4;

6.   încurajează Comisia să asigure o abordare coerentă și coordonată în cadrul serviciilor sale, pentru a evita dublarea activităților și rezultate contradictorii în analiza datelor;

7. solicită Comisiei să includă în viitoarele Tablouri de bord un rezumat ușor de înțeles, precum și concluzii și recomandări clare, traduse în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene;

Dezvoltarea indicatorilor

8.   consideră că numărul total de indicatori ar trebui să fie limitat pentru a asigura un Tablou de bord bine focalizat;

9.   consideră că un indicator referitor la reclamații este esențial pentru a înțelege gradul de satisfacție a consumatorilor; solicită Comisiei și statelor membre să acționeze în vederea armonizării sistemelor de clasificare a reclamațiilor utilizate de autoritățile competente și de serviciile corespunzătoare de asistență a consumatorilor din statele membre și de la nivel comunitar și să creeze o bază de date cu reclamații ale consumatorilor la nivelul UE; solicită statelor membre să sporească gradul de conștientizare al consumatorilor privind sistemele de reclamații și să îmbunătățească modul de tratare a reclamațiilor, pentru a permite agenților economici să ofere servicii mai bune și mai numeroase;

10. solicită Comisiei să dezvolte indicatori referitori la procedurile judiciare transfrontaliere și la compensarea daunelor suportate de consumatori prin intermediul mijloacelor de despăgubire judiciare și extrajudiciare, precum și prin mecanismele naționale de despăgubire existente;

11. consideră că Tabloul de bord ar putea conține un indicator referitor la competențele și vârsta consumatorilor (de exemplu, nivelul de educație, competențele în domeniul informatic și cunoștințe de limbi străine); subliniază, totuși, importanța realizării unui echilibru între indicatorii bazați pe date „mai puțin concludente”, care reies din sondaje efectuate în rândul consumatorilor, și cei bazați pe date „concludente”, obținute din alte surse;

12. recunoaște că dezvoltarea unor indicatori de preț preciși și adecvați reprezintă o problemă complexă, având în vedere că nivelurile prețurilor pot fi determinate de un număr variat de cauze și că existența acestora nu reprezintă în sine o dovadă a eșecului pieței; consideră, totodată, că Tabloul de bord ar trebui să includă indicatori de preț, având în vedere faptul că prețurile sunt de importanță maximă pentru consumatori și că indicatorii de preț sunt importanți pentru a stimula dezbaterile și pentru a asigura sensibilizarea canalelor media cu privire la deficiențele înregistrate în ceea ce privește funcționarea piețelor; solicită Comisiei să țină seama atât de climatul macroeconomic, cât și de puterea de cumpărare a consumatorilor și de prețurile fără taxe din statele membre;

13. salută eforturile realizate pentru dezvoltarea unor indicatori de preț mai sofisticați, dar solicită, totodată, utilizarea altor indicatori referitori la funcționarea eficientă a piețelor înainte de a face recomandări specifice privitoare la politici;

14. reamintește că preocupările etice și de protecție a mediului sunt din ce în ce mai importante pentru consumatori; solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a măsura disponibilitatea informațiilor referitoare la astfel de preocupări în diverse piețe;

Îmbunătățirea bazei de informații

15. subliniază importanța unei strânse cooperări între institutele de statistică ale statelor membre, Eurostat și alte servicii ale Comisiei în vederea asigurării calității și caracterului complet al cifrelor; solicită statelor membre să ia măsuri pentru a facilita o astfel de cooperare;

16. reamintește faptul că autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor și concurență realizează deseori studii de caz sau sunt în posesia altor dovezi referitoare la funcționarea unor diferite piețe; solicită, astfel, Comisiei să se bazeze pe informația existentă la nivel național și să se consulte în mod activ cu experții naționali pentru dezvoltarea viitoare a Tabloului de bord;

17.  încurajează statele membre să analizeze avantajele instituirii unui Ombudsman pentru consumatori; observă că o serie de state membre dispun de un Ombudsman pentru consumatori în mai multe sectoare, care îi ajută pe consumatori în relațiile lor cu agenții economici;

18. solicită Comisiei ca, în colaborare cu statele membre, să garanteze că centrele europene de informare a consumatorilor primesc mai multe resurse și au destul personal, atât pentru a soluționa într-un mod eficient numărul din ce în ce mai mare de reclamații transfrontaliere depuse de consumatori, cât și pentru a reduce durata examinării unor astfel de reclamații;

Sporirea gradului de conștientizare

19.  solicită Comisiei și statelor membre să sporească gradul de conștientizare referitor la Tabloul de bord, asigurându-se, printre altele, că acesta este ușor accesibil și vizibil pe site-urile internet relevante, precum și să sporească eforturile de promovare a Tabloului de bord în canalele media, precum și pe lângă autoritățile publice și organizațiile de consumatori;

Relația cu Tabloul de bord al pieței interne

20. consideră că Tabloul de bord al pieței interne și Tabloul de bord al piețelor de consum contribuie amândouă la promovarea unei piețe interne îmbunătățite în beneficiul cetățenilor și al consumatorilor;

21. salută intenția Comisiei de a asigura o mai bună comunicare referitoare la piața internă și este de părere că cele două tablouri de bord reprezintă pași importanți în această direcție;

22. subliniază că, deși cele două tablouri de bord sunt interconectate, iar promovarea dezvoltării lor coerente este importantă, ele vizează un public țintă diferit și, de aceea, ar trebui să rămână separate, având seturi de indicatori diferite;

23. consideră că ar trebui să se efectueze regulat o revizuire a indicatorilor utilizați, precum și a raportului dintre cele două tablouri de bord, pentru a-i adapta la evoluțiile de pe piața internă;

°

° °

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Piața internă este adesea prezentată ca esența integrării europene, dar pentru mulți consumatori aceasta nu reprezintă decât o expresie vagă. Neținând seama de cât de bine îi cunoaștem sensul, normele și reglementările, fiecare dintre noi este un consumator și cu toți suntem afectați de modul de funcționare al pieței interne. De aceea, încrederea consumatorilor europeni este o precondiție pentru ca piața internă să funcționeze eficient și să se dezvolte.

Opinia raportorului dumneavoastră este că, pentru a câștiga această încredere, sunt necesare și alte măsuri decât cele de consolidare a drepturilor consumatorilor prevăzute în legislație. Trebuie să ne asigurăm totodată că piețele funcționează în cel mai eficient mod posibil și că li se oferă consumatorilor produse și servicii la un preț și la un nivel de calitate care le satisface așteptările. Acest lucru nu presupune neapărat o legislație mai voluminoasă sau mai strictă. Uneori, informațiile, educația sau auto-reglementarea ar putea constitui o abordare mai adecvată și mai eficientă. Indiferent de modul în care sunt soluționate problemele, obiectivul ar trebui să fie întotdeauna acela de a asigura respectarea drepturilor consumatorilor și de a le oferi informații corecte, educația și condițiile necesare pentru a face alegeri corecte și bine fondate. Acest lucru este important nu numai pentru binele consumatorilor, ci și pentru că o funcționare eficientă și bună a pieței va recompensa inovația și va stimula competiția și dezvoltarea economică.

Observații generale cu privire la tabloul de bord

În urma solicitării adresate de Comitetul pentru piața internă și protecția consumatorului din cadrul Parlamentului European, Comisia Europeană a prezentat un prim tablou de bord al piețelor de consum ca instrument de identificare și analiză a problemelor din perspectiva consumatorilor. Raportorul dumneavoastră salută acest tablou de bord și consideră că acesta se va dovedi un instrument important pentru dezvoltarea viitoare a politicii de consum.

Piața unică include aproximativ 500 milioane de consumatori și o largă varietate de bunuri și servicii. Pentru că este imposibil să monitorizăm în detaliu toate aspectele legate de piața internă, este important să utilizăm resursele analitice acolo unde acestea sunt absolut necesare. Utilizarea indicatorilor este importantă pentru identificarea problemelor și a punctelor esențiale pentru care sunt necesare analize suplimentare. Indicatorii utilizați sunt menționați în tabloul de bord și se referă la reclamații, niveluri de preț, gradul de satisfacție, schimbarea furnizorului și siguranță. Raportorul dumneavoastră consideră că, deși este necesar ca unii dintre indicatori să fie în continuare dezvoltați și îmbunătățiți, precum și includerea de noi indicatori, acești cinci indicatori principali sunt relevanți și utili.

Pentru monitorizarea unor sisteme atât de complexe, cu un set de variabile nelimitat, este important să reținem faptul că selecția este doar un mod de identificare a zonelor corecte pentru analizele suplimentare și că devierea la un singur sau mai mulți indicatori nu demonstrează neapărat eșecul pieței.

Într-un fel sau altul, majoritatea indicatorilor pot fi considerați eronați, însă, în contextul descris, aceștia vor demonstra cel mai probabil acuratețea necesară pentru a aloca resursele analitice în mod corect.

Utilizarea indicatorilor nivelului de prețuri a fost pusă sub semnul îndoielii de unele părți interesate, datorită faptului că prețurile sunt influențate de foarte mulți factori. Cu toate acestea, prețurile sunt importante pentru consumatori, iar indicatorii de preț sunt adesea ușor de comunicat. Mai mult decât atât, în timp ce majoritatea deficiențelor pieței, direct sau indirect, vor avea un impact asupra prețului de consum, indicatorul nivelului de preț, combinat cu alți indicatori legați de funcționarea efectivă a pieței vor oferi cel mai probabil rezultate valide. Din acest motiv raportorul dumneavoastră consideră că indicatorii de preț trebuie să fie incluși în tabloul de bord și că diferența dintre nivelurile de preț poate uneori să indice necesitatea unei analize suplimentare.

Ameliorarea cunoașterii de către public

Raportorul dumneavoastră subliniază importanța creșterii gradului de conștientizare cu privire la tabloul de bord. În acest sens, este important ca tabloul de bord să fie scris într-un limbaj accesibil. Mai mult decât atât, tabloul de bord ar trebui să fie publicat pe paginile web relevante și, în același timp, trebuie făcute eforturi pentru a promova tabloul de bord în mass-media.

Prin identificarea zonelor problematice, tabloul de bord al piețelor de consum poate fi un instrument polivalent și flexibil care va determina publicul, operatorii de piață și instituțiile să conștientizeze punctele slabe care trebuie abordate. Prin aceasta, nu numai că îmbunătățim treptat situația consumatorilor din întreaga Europă, ci și îi determinăm pe acești consumatori să-și conștientizeze drepturile în cadrul pieței interne. Prin sublinierea – și soluționarea – problemelor, factorii de decizie politică la nivel european pot demonstra că ne dedicăm efortului nostru de a da putere consumatorilor și de a demonstra că nu numai ceea ce reprezintă piața internă este important, dar totodată preconizează ceea ce va deveni aceasta.

Tabloul de bord al piețelor de consum și tabloul de bord al pieței interne

Din 1997, Comisia a utilizat tabloul de bord al pieței interne pentru a monitoriza și pentru a sublinia punerea în aplicare a legislației privind piața internă în statele membre. Tabloul de bord al pieței interne este un instrument important pentru a încuraja statele membre să participe la efortul comun și continuu pentru dezvoltarea pieței unice. Cu toate acestea, intenția tabloului de bord al pieței interne nu a fost niciodată aceea de a comunica informații despre piața internă consumatorului. De aceea, este puțin probabil ca încrederea să se construiască pornind de la consumatorii obișnuiți. Prin urmare, cele două tablouri de bord se completează unul pe celălalt în efortul lor de a îmbunătăți piața internă, dar opinia raportorului dumneavoastră este că acestea ar trebui să fie menținute separat datorită abordărilor și destinatarilor diferiți.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

7.10.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Cristian Silviu Bușoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Crețu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Membri supleanți prezenți la votul final

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Othmar Karas, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt