SPRÁVA o hodnotiacej tabuľke spotrebiteľských trhov

14.10.2008 - (2008/2057(INI))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Anna Hedh

Postup : 2008/2057(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0392/2008
Predkladané texty :
A6-0392/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o hodnotiacej tabuľke spotrebiteľských trhov

(2008/2057(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. januára 2008 s názvom Monitorovanie spotrebiteľských výsledkov na jednotnom trhu: hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov (KOM(2008)0031),

 so zreteľom na hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu č. 16 zo 14 februára 2008 (SEK(2008)0076),

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2007 o Zelenej knihe o revízii spotrebiteľského acquis[1],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 20 mája 2008 o stratégii spotrebiteľskej politiky EÚ 2007-2013[2],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 23. septembra 2008 o hodnotení výsledkov jednotného trhu[3],

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. novembra 2007 s názvom Jednotný trh pre Európu 21. storočia (KOM(2007)0724),

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. novembra 2007 s názvom Služby všeobecného záujmu vrátane sociálnych služieb všeobecného záujmu: nový európsky záväzok (KOM(2007)0725), sprevádzajúce oznámenie o Jednotnom trhu Európy 21. storočia,

 so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Implementácia novej metodológie pre trh s výrobkami a monitoring sektorov: výsledky prvej kontroly sektorov (SEK(2007)1517), sprevádzajúci oznámenie o jednotnom trhu Európy 21. storočia,

 so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0392/2008),

A. keďže víta vydanie Hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov („hodnotiaca tabuľka“), ktorá sa zameriava na to, aby vnútorný trh lepšie reagoval na očakávania a obavy občanov,

B. keďže konkurencieschopné a efektívne fungujúce spotrebiteľské trhy sú kľúčovým predpokladom na vytvorenie dôvery občanov k vnútornému trhu,

C. keďže hodnotiacu tabuľku treba doplniť o ďalšie prostriedky na monitorovanie,

D. keďže ukazovatele v hodnotiacej tabuľke majú pomôcť pri identifikovaní sektorov, ktoré treba podrobnejšie preštudovať,

E. keďže hodnotiaca tabuľka by mala stimulovať diskusiu o otázkach spotrebiteľskej politiky,

F. keďže štúdie a analýzy od národných spotrebiteľských orgánov a orgánov na ochranu hospodárskej súťaže môžu byť relevantné pre ďalší vývoj hodnotiacej tabuľky,

Úvod

1.   zdôrazňuje, že je dôležité umožniť občanom, aby v plnej miere využívali výhody vnútorného trhu, a hodnotiacu tabuľku považuje za dôležitý nástroj na dosiahnutie tohto cieľa;

2.   víta päť hlavných ukazovateľov v hodnotiacej tabuľke, ktoré sa vzťahujú na sťažnosti, cenové hladiny, spokojnosť, prepojenie a bezpečnosť;

3.   zdôrazňuje, že hodnotiaca tabuľka je len vo svojich počiatkoch a treba ju ďalej zdokonaľovať prostredníctvom kompletnejších údajov, presnejšej štatistiky a ďalších analýz na základe rôznych ukazovateľov;

4.   zdôrazňuje, že keď sa dosiahne uspokojivá úroveň vypracovania piatich základných ukazovateľov hodnotiacej tabuľky, mali by sa rozpracovať nové ukazovatele s cieľom zabezpečiť, aby vnútorný trh vo väčšej miere reagoval na očakávania a záujmy občanov;

5.       vyzýva Komisiu, aby zabezpečila náležité financovanie a personál na účely uvedené v odsekoch 3 a 4;

6.   nabáda Komisiu, aby zabezpečila koherentný a koordinovaný prístup v rámci svojich útvarov s cieľom vyhnúť sa duplicite práce a vzájomne si odporujúcim výsledkom analýzy údajov;

7. vyzýva Komisiu, aby do budúcich hodnotiacich tabuliek zahrnula ľahko zrozumiteľný súhrn spolu s jasnými závermi a odporúčaniami, ktoré budú preložené do všetkých úradných jazykov Európskej únie;

Zdokonaľovanie ukazovateľov

8.   zastáva názor, že celkový počet ukazovateľov by mal byť obmedzený, aby sa zabezpečilo jasné zameranie hodnotiacej tabuľky;

9.   zastáva názor, že ukazovateľ vzťahujúci sa na sťažnosti je základom na pochopenie spokojnosti spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pracovali na harmonizácii systémov klasifikácie sťažností, ktoré používajú príslušné orgány a relevantné pomocné služby pre spotrebiteľov v členských štátoch a na úrovni Spoločenstva, a aby vytvorili databázu spotrebiteľských sťažností na úrovni celej EÚ; vyzýva členské štáty, aby zvýšili informovanosť spotrebiteľov o systémoch podávania sťažností a zlepšili vybavovanie sťažností s cieľom umožniť hospodárskym subjektom, aby ponúkali väčší počet kvalitnejších služieb;

10. vyzýva Komisiu, aby vypracovala ukazovatele vzťahujúce sa na cezhraničné súdne konania a náhradu škody spôsobenú spotrebiteľovi prostredníctvom súdneho a mimosúdneho odškodnenia, ako aj prostredníctvom existujúcich národných mechanizmov odškodnenia;

11. zastáva názor, že ukazovatele vzťahujúce sa na gramotnosť, schopnosti a vek spotrebiteľov (napríklad úroveň vzdelania, počítačová gramotnosť a znalosť cudzích jazykov) by sa mohli zapracovať do hodnotiacej tabuľky; zdôrazňuje však dôležitosť vyváženia medzi ukazovateľmi založenými na „subjektívnych“ údajoch vyplývajúcich zo spotrebiteľských prieskumov a na „objektívnych“ údajoch založených na iných zdrojoch;

12. uznáva, že vypracovanie presných a adekvátnych cenových ukazovateľov je veľmi komplikované, pretože rozdiely v cenových hladinách môžu mať niekoľko príčin a ich existencia ako taká nie je dôkazom zlyhania trhu; domnieva sa však, že hodnotiaca tabuľka by mala obsahovať cenové ukazovatele, pretože ceny sú kľúčovým záujmom spotrebiteľov a cenové ukazovatele sú dôležité na stimuláciu verejnej diskusie a zabezpečenia pozornosti médií v otázke nedostatkov fungovania trhov; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila makroekonomickú situáciu v členských štátoch, ako aj kúpnu silu spotrebiteľov a ceny pred zdanením;

13. víta úsilie vypracovať dokonalejšie cenové ukazovatele, ale vyzýva aj na používanie iných ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na efektívne fungovanie trhov ešte pred predložením konkrétnych metodických odporúčaní;

14. pripomína, že etické a ekologické záujmy sú pre spotrebiteľov čoraz dôležitejšie; vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala možnosťou merania dostupnosti informácií, ktoré sa týkajú týchto záujmov na rôznych trhoch;

Zdokonalenie informačnej základne

15. zdôrazňuje dôležitosť úzkej spolupráce medzi štatistickými úradmi členských štátov, Eurostatom a ostatnými útvarmi Komisie pri zabezpečovaní kvalitných a úplných údajov; vyzýva členské štáty, aby podnikli kroky na zjednodušenie tejto spolupráce;

16. pripomína, že národné spotrebiteľské orgány a orgány na ochranu hospodárskej súťaže často realizujú prípadové štúdie alebo majú iné dôkazy o fungovaní rôznych trhov, a preto vyzýva Komisiu, aby čerpala z dostupných národných informácií a aby pri zdokonaľovaní hodnotiacej tabuľky aktívne konzultovala s národnými expertmi;

17.  nabáda členské štáty, aby preskúmali výhody ustanovenia osobitného ombudsmana pre spotrebiteľov; poznamenáva, že niektoré členské štáty majú ombudsmanov pre spotrebiteľov v niektorých odvetviach, pričom títo ombudsmani poskytujú spotrebiteľom pomoc v styku s hospodárskymi subjektmi;

18. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi zabezpečila pre európske strediská pre informovanosť spotrebiteľov viac zdrojov a primeraný počet zamestnancov s cieľom efektívne riešiť rastúci počet cezhraničných sťažností spotrebiteľov a zároveň skrátiť čas potrebný na vybavenie týchto sťažností;

Zvýšená informovanosť

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvyšovali informovanosť o hodnotiacej tabuľke, okrem iného zabezpečením toho, že bude ľahko dostupná a viditeľná na relevantných internetových stránkach, a aby zvýšili úsilie o propagáciu hodnotiacej tabuľky v médiách, verejných orgánoch a spotrebiteľských organizáciách;

Vzťah k hodnotiacej tabuľke vnútorného trhu

20. domnieva sa, že hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu, ako aj hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov slúžia na podporu lepšie fungujúceho vnútorného trhu v prospech občanov a spotrebiteľov;

21. víta úmysel Komisie zlepšiť informovanosť o vnútornom trhu a domnieva sa, že tieto dve hodnotiace tabuľky sú dôležitými krokmi v tomto smere;

22. zdôrazňuje skutočnosť, že hoci tieto dve hodnotiace tabuľky sú navzájom prepojené a treba propagovať ich koherentný rozvoj, majú rozdielne cieľové skupiny, a preto by sa mali viesť oddelene s rôznymi súbormi ukazovateľov;

23. domnieva sa, že revíziu použitých ukazovateľov, ako aj revíziu vzťahu medzi týmito dvoma hodnotiacimi tabuľkami treba realizovať pravidelne, aby sa prispôsobili vývoju vnútorného trhu;

°

° °

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Vnútorný trh sa často považuje za jadro európskej integrácie, ale pre mnohých spotrebiteľov nie je ničím iným, než vágnym výrazom. Bez ohľadu na to, ako dobre poznáme jeho význam, pravidlá a nariadenia, každý z nás je spotrebiteľom a my všetci sme ovplyvnení fungovaním vnútorného trhu. Preto dôvera európskych spotrebiteľov je predpokladom toho, aby vnútorný trhu fungoval efektívne a aby prosperoval.

Váš spravodajca zastáva názor, že na získanie tejto dôvery sú potrebné aj iné opatrenia, než len posilnenie práv spotrebiteľov v právnych predpisoch. Taktiež musíme zabezpečiť, aby trhy fungovali čo možno najlepšie a aby spotrebiteľom boli ponúkané výrobky a služby za takú cenu a v takej kvalite, ktoré spĺňajú ich očakávania. Toto nemusí znamenať viac právnych predpisov ani prísnejšie právne predpisy. Informovanosť, vzdelávanie a samoregulácia môžu niekedy predstavovať vhodnejší a efektívnejší prístup. Bez ohľadu na to, ako sa problémy riešia, cieľom by vždy malo byť zabezpečenie toho, aby práva spotrebiteľov boli zabezpečené a aby spotrebitelia mali správne informácie, vzdelanie a podmienky pre správne a podložené rozhodnutia. Toto je dôležité nielen pre dobro spotrebiteľov, ale aj preto, že efektívny a dobre fungujúci trh odmení inovácie a bude stimulovať konkurenciu a hospodársky rast.

Všeobecné poznámky o hodnotiacej tabuľke

Na základe žiadosti Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Európskeho parlamentu predložila Európska komisia prvú hodnotiacu tabuľku spotrebiteľských trhov ako nástroj na identifikáciu a analýzu problémov z hľadiska spotrebiteľov. Váš spravodajca víta túto hodnotiacu tabuľku a verí, že sa stane dôležitým nástrojom pre budúci rozvoj spotrebiteľskej politiky.

Na jednotnom trhu je skoro 500 miliónov spotrebiteľov a široký sortiment tovaru a služieb. Hoci nie je možné podrobne monitorovať všetky aspekty vnútorného trhu, je dôležité využívať analytické zdroje tam, kde sú najpotrebnejšie. Používanie ukazovateľov je vhodné na identifikáciu problémov a oblastí, ktoré si vyžadujú ďalšie štúdie. Ukazovatele použité v hodnotiacej tabuľke sa vzťahujú na sťažnosti, cenové hladiny, spokojnosť, prepojenie a bezpečnosť. Váš spravodajca verí, že aj keď je potrebné časom niektoré z týchto ukazovateľov prepracovať a zlepšiť a taktiež zakomponovať nové ukazovatele, týchto päť hlavných ukazovateľov je relevantných a užitočných.

Pri monitorovaní takýchto zložitých systémov s nekonečným súborom premenných je dôležité pamätať na to, že kontrola je len spôsobom, ako identifikovať správne oblasti pre ďalšie štúdie, a že odklon od jedného alebo dokonca aj od viacerých ukazovateľov nemusí znamenať zlyhanie trhu. Väčšinu ukazovateľov je možné v určitom zmysle považovať za chybné, ale v uvedenom kontexte s veľkou pravdepodobnosťou zabezpečia presnosť potrebnú pre správne rozdelenie analytických zdrojov.

Niektoré zainteresované strany spochybnili používanie ukazovateľov cenových hladín, pretože ceny sú ovplyvňované mnohými faktormi. Avšak ceny sú pre spotrebiteľov dôležité a cenové ukazovatele sa často dajú ľahko oznámiť. Okrem toho, aj keď väčšina prípadov zlyhania trhu priamo alebo nepriamo bude mať dopad na spotrebiteľské ceny, ukazovateľ cenovej hladiny skombinovaný s inými ukazovateľmi, vzťahujúcimi sa na efektívne fungovanie trhu, s veľkou pravdepodobnosťou prinesie správne výsledky. Preto váš spravodajca verí, že cenové ukazovatele musia byť zakomponované do hodnotiacej tabuľky a že rozdiel v cenových hladinách môže niekedy naznačovať potrebu ďalšej analýzy.

Zvyšovanie informovanosti

Váš spravodajca podčiarkuje dôležitosť zvyšovania informovanosti o hodnotiacej tabuľke. Preto je dôležité, aby hodnotiaca tabuľka bola písaná ľahko zrozumiteľným jazykom. Okrem toho by hodnotiaca tabuľka mala byť umiestnená na relevantných internetových stránkach a zároveň by sa mala vystupňovať snaha o propagáciu hodnotiacej tabuľky v médiách.

Identifikovaním problémových oblastí sa hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov môže stať viacúčelovým a flexibilným nástrojom, ktorý bude verejnosť, trhové subjekty a inštitúcie informovať o slabých stránkach, ktorými sa treba zaoberať. Týmto nielen že krok za krokom zlepšíme situáciu pre spotrebiteľov v celej Európe, ale taktiež týchto spotrebiteľov oboznámime s ich právami v rámci vnútorného trhu. Poukazovaním na problémy a ich riešením môžu európski politickí činitelia preukázať, že sme odhodlaní v našej snahe posilniť postavenie spotrebiteľov a ukázať nielen to, čím vnútorný trh je, ale možno naznačiť aj to, čím by sa mohol stať.

Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov a hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu

Komisia od roku 1997 používa hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu na monitorovanie a vyzdvihnutie vykonávania právnych predpisov o vnútornom trhu zo strany členských štátov. Hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu je dôležitým nástrojom na povzbudenie členských štátov k tomu, aby sa zúčastnili spoločného a kontinuálneho úsilia o rozvoj jednotného trhu. Zámerom hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu však nikdy nebolo oboznamovať spotrebiteľa s vnútorným trhom. Preto nie je pravdepodobné, že by bolo možné získať dôveru bežného spotrebiteľa. Preto sa tieto dve hodnotiace tabuľky navzájom dopĺňajú v úsilí o zlepšenie vnútorného trhu, ale váš spravodajca je toho názoru, že by sa mali viesť oddelene, z dôvodu rozdielnych prístupov a adresátov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

7.10.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Othmar Karas, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt