JELENTÉS az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokra vonatkozó 1073/1999/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról

27.10.2008 - (COM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD)) - ***I

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Ingeborg Gräßle

Eljárás : 2006/0084(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0394/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0394/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokra vonatkozó 1073/1999/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról

(COM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD))

(Együttöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0244),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 280. cikkének (4) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0228/2006),

–   tekintettel a Számvevőszék 7/2006. sz. véleményére[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0394/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

–1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(–1) Az Európai Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy további késedelem nélkül folytassa a közösségi vizsgálatokra vonatkozó jogi szövegek konszolidálását. E konszolidáció célja az Európai Csalás Elleni Hivatal (a „Hivatal”) hatékonyságának megerősítése, valamint a Hivatal megbízatására vonatkozó jogi keretek pontosabb meghatározása.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

–1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(–1a) Figyelmet kell fordítani arra, hogy a Hivatal alkalmazottai teljes függetlenségben teljesíthessék a Hivatal feladatait. Ennek érdekében az emberi erőforrások kezelését jobban hozzá kell igazítani a Hivatal működési szükségleteihez: törekedni kell az ideiglenes és az állandó alkalmazottak közötti egyensúly javítására.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

–1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(–1b) Emlékeztetve a Bizottság szervezeti egységeinek és az Európai Unió többi intézményének, szervének és szervezetének a közösségi pénzügyi érdekek védelme terén viselt felelősségére és figyelembe véve a megelőzési szempontok fontosságát az e területre, így a csalás és korrupció elleni küzdelemre is vonatkozó európai politika meghatározásakor, ki kell bővíteni a Hivatal feladakörét ezekre a szempontokra is. Az európai szintű jogalkotási és igazgatási intézkedések kidolgozását ezen a területen a Hivatal gyakorlati működésére kell alapozni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

–1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(–1c) Figyelembe véve a Közösség külső segítségnyújtásra szolgáló alapjainak nagyságát, a Hivatal által ebben az ágazatban lefolytatott vizsgálatok számát és a vizsgálatokat szolgáló nemzetközi együttműködést, létre kell hozni egy olyan jogalapot, amely lehetővé teszi, hogy a Bizottság biztosítsa a harmadik országok illetékes hatóságainak és a nemzetközi szervezeteknek a részvételét a Hivatal célkitűzéseinek elérésében.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell a Hivatalhoz feladatai végrehajtása során eljutott információk pontosságát. Következésképpen világossá kell tenni, hogy a Hivatallal együttműködő intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek azonnali és automatikus hozzáférést biztosítanak a Hivatal számára közösségi alapok kezelésének adatbázisaihoz, valamint minden egyéb, ehhez kapcsolódó adatbázishoz és információhoz.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A Hivatal gyakorlati működése jelentős mértékben függ a tagállamokkal folytatott együttműködéstől. Hasznos volna, ha a tagállamok megneveznék azon illetékes hatóságaikat, amelyek segíthetik a Hivatal tisztviselőit feladataik végrehajtásában, különösen azokban az esetekben, ha a tagállam nem hozott létre olyan szervezetet, melynek feladata a közösségi csalás elleni küzdelem összehangolása nemzeti szinten.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A csalás elleni küzdelem működési, jogi és adminisztratív kereteinek javítása érdekében a Hivatalnak tudnia kell, hogy vizsgálatainak eredményei milyen következményekkel járnak. Kötelezővé kell tenni továbbá, hogy a tagállamok illetékes hatóságai, az európai intézmények, szervek és szervezetek közvetlenül, harmadik országok illetékes hatóságai és nemzetközi szervezetek pedig a Bizottsággal való együttműködésben rendszeresen tájékoztassák a Hivatalt arról, hogy milyen előrelépés történt a Hivatal vizsgálatáról szóló végleges jelentés átadását követően hozott intézkedések terén.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c) Figyelembe véve a Hivatal, az Europol és az Eurojust közötti együttműködés megerősítésének jelentőségét, szükség van egy olyan jogalap bevezetésére, amely lehetővé teszi a Hivatal számára megállapodások megkötését e két ügynökséggel. Az Eurojust, a Hivatal és a tagállamok illetékes hatóságai vonatkozó hatásköreinek értékelése céljából, a büntetőeljárás során feltárt tények alapján, a Hivatal felkérést kap arra, hogy tájékoztassa az Eurojustot a feltételezett illegális tevékenységekről, amelyek károsítják az Európai Közösség pénzügyi érdekeit, és legalább két tagállamot érintő súlyos bűncselekményre utalnak.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A jogbiztonság érdekében tisztázni kell a Hivatal által folytatott belső és külső vizsgálatok esetében alkalmazandó eljárási garanciákat. Mindez nem érinti a szerződésekben foglalt szabályokból, a szabályzat rendelkezéseiből és az alkalmazandó nemzeti rendelkezésekből következő szélesebb körű védelmet.

(5) A jogbiztonság érdekében e rendeletbe kell foglalni a Hivatal által folytatott belső és külső vizsgálatok esetében alkalmazandó alapvető eljárási garanciákat. Mindez nem érinti a szerződésekben, illetve az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvben, az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az európai parlamenti képviselők statútumában és az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglalt szabályokból, valamint más alkalmazandó nemzeti rendelkezésekből következő szélesebb körű védelmet.

Indokolás

Hangsúlyozni kell az Európai Unió végrehajtásért felelős szervei egyikének tagjaira, azaz az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó statútum speciális jellegét.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az eljárási garanciákat és az eljárás alá vont személyek törvény által biztosított jogait tiszteletben kell tartani, és oly módon kell alkalmazni, hogy e tekintetben a Hivatal által folytatott vizsgálatok különböző típusai szerint ne kerüljön sor megkülönböztetésre.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A Hivatal operatív tevékenységeinek, különösen a vizsgálati eljárási elveknek, az eljárás alá vont személyek törvényes jogainak, az eljárási biztosítékoknak, az adatvédelmi intézkedéseknek, a Hivatal bizonyos tevékenységeit illető tájékoztatási politikának, a vizsgálatok törvényességi ellenőrzésének és az érintett személyek fellebbviteli jogának jobb átláthatósága érdekében olyan jogalapot kell létrehozni, amely lehetővé teszi a Hivatal számára, hogy vizsgálataira vonatkozóan eljárási szabályzatot hozzon létre. Az eljárási szabályzatot közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c) Annak biztosítása érdekében, hogy az eljárási garanciákat a vizsgálat teljes időtartama alatti tiszteletben tartsák, a Hivatalnak törvényességi ellenőrzési funkcióval is rendelkeznie kell. A törvényességi ellenőrzés az adott vizsgálat megkezdése és lezárása előtt történik, valamint minden olyan alkalom előtt, amikor információátadásra kerül sor a tagállamok illetékes hatóságai részére. Az ellenőrzést olyan jogban jártas szakértők hajtják végre, akik valamely tagállamban igazságügyi beosztást tölthetnek be, illetve a Hivatalnál tisztséget töltenek be. A főigazgató a Hivatal végrehajtó bizottsága keretében is kikéri a szakértők véleményét.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A vizsgálatban érintett személyek jogai védelmének megerősítése érdekében, és az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 90a. cikke, illetve az Európai Közösségek Bíróságának a Szerződésben biztosított hatáskörei sérelme nélkül a személyesen érintett személynek a vizsgálat végső szakaszában joga van értesülni a vizsgálat zárójelentésében szereplő következtetésekről és ajánlásokról, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem tartották tiszteletben az eljárási garanciákat, kérheti az ezen rendelet által megállapított felülvizsgálati tanácsadó véleményét.

(6) A vizsgálatban érintett személyek jogai védelmének megerősítése érdekében, és az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 90a. cikke, illetve az Európai Közösségek Bíróságának a Szerződésben biztosított hatáskörei sérelme nélkül a személyesen érintett személynek a vizsgálat végső szakaszában joga van értesülni a vizsgálat zárójelentésében szereplő következtetésekről és ajánlásokról.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az európai adófizetők objektív tájékoztatása és a sajtószabadság biztosítása érdekében a vizsgálatban részt vevő minden európai uniós szervnek tiszteletben kell tartania az újságírók forrásainak védelmét, a nemzeti jogszabályokkal összhangban.

Indokolás

A „Tillack-ügy” – amelyben egy német újságíró ellen bírósági eljárást indítottak, miután leleplezte az Európai Unió egyik szervénél tapasztalható korrupciót – arról tanúskodik, hogy súlyos hiányosságok vannak a források védelmét illetően az Európai Unió intézményeinél. Amint azt az Európai Emberi Jogi Bíróság 2007. november 27-i ítéletében megállapította, egyértelműen biztosítani kell az újságíróknak a tájékozódáshoz és a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát, amikor azt vizsgálják, hogy az európai intézmények miként gazdálkodnak az európai polgárok pénzével.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Amennyiben kiderül, hogy a gyaníthatóan büntetendő cselekménnyel összefüggő, a vizsgálat zárójelentésében feltárt tények természetükből, csekély súlyosságukból vagy az anyagi kár kis mértékéből adódóan nem képeznék hatékony jogi eljárás tárgyát, a Hivatal főigazgatója a megfelelő nyomon követés céljából közvetlenül az érintett intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek továbbítja a zárójelentést. A főigazgató tájékoztatja a Felügyeleti Bizottságot és a felülvizsgálati tanácsadót arról a megalapozott döntéséről, hogy nem továbbítja a zárójelentést az igazságügyi hatóságoknak.

törölve

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A vizsgálatok által érintett személyek alapvető jogainak tiszteletben tartását mindig biztosítani kell, különösen információk közlésekor. Tisztázni kell a Hivatal kommunikációs politikájára vonatkozó alapelveket. A Hivatal vizsgálataira vonatkozó információk Európai Parlamentnek, Tanácsnak, Bizottságnak és Számvevőszéknek történő átadását, akár kétoldalú, akár egyeztetési eljárás keretében történik, mindig a vizsgálatok bizalmas jellegére, az érintett személyek törvény által biztosított jogaira, valamint adott esetben az igazságügyi eljárásokra vonatkozó nemzeti rendelkezésekre tekintettel kell lebonyolítani. Olyan jogalapot kell létrehozni, amely lehetővé teszi a Hivatal számára, hogy az információk átadásáról szóló megállapodásokat kössön az érintett intézményekkel. A főigazgató gondoskodik arról, hogy bármilyen információ nyilvánosságra hozatalakor tiszteletben tartsák a semlegesség és pártatlanság elvét. A vizsgálati eljárási szabályzatban meg kell határozni az információk engedély nélküli kiadásának következményeit.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Meg kell erősíteni a Felügyeleti Bizottság ellenőrzési jogkörét a Hivatal és az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek közötti információcsere, valamint az eljárási garanciák alkalmazása és a vizsgálatok időtartama alakulásának területén. Ezenkívül együttműködést kell kialakítani a Felügyeleti Bizottság, illetve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között, lehetővé téve a Felügyeleti Bizottság számára, hogy a tagok függetlenségének sérelme nélkül strukturált párbeszéd keretében tanácskozhassanak ezen intézmények képviselőivel.

(10) Meg kell erősíteni a Felügyeleti Bizottság szerepét, és felül kell vizsgálni a tagok kinevezésére vonatkozó eljárást. Kiválasztásukkor a jelölteknek magas szintű igazságügyi vagy vizsgálati beosztást, vagy hasonló funkciót kell betölteniük. Megbízatásuk öt évre szól és nem meghosszabbítható. A szakértelem megőrzése érdekében a bizottság egyes tagjait időben fokozatosan eltolva kell kinevezni.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 a preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Ki kell terjeszteni és meg kell erősíteni a Felügyeleti Bizottság mandátumából eredő feladatait, és biztosítani kell a Hivatal vizsgálati tevékenységének függetlenségét. A bizottság figyelemmel kíséri az eljárási biztosítékokat és a vizsgálatok időtartamát érintő folyamatokat. A Bizottság tájékoztatást kap minden 12 hónapot meghaladó vizsgálatról, és a 18 hónapot meghaladó vizsgálatokról véleményt készít a főigazgató, illetve adott esetben az intézmények számára. Meg kell állapítani, hogy a Felügyeleti Bizottság nem avatkozik be a folyamatban lévő vizsgálatok menetébe.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b) Értékelni kell a csalás, a korrupció és a közösségi pénzügyi érdekeket veszélyeztető egyéb tevékenységek elleni küzdelem igazságügyi, intézményi és működési kereteit. E célból fel kell kérni az intézményeket, hogy hangolják össze tevékenységüket és mozdítsák elő a csalás elleni európai stratégia fő vonalairól szóló párbeszédet. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között egyeztetési eljárást kell létrehozni. E területen az egyeztetésnek a Hivatal, a tagállamok és az európai intézmények közötti együttműködés bizonyos elemeire, valamint a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokra, a Hivatal vizsgálati politikájára, illetve a Felügyeleti Bizottság jelentéseire és elemzéseire kell irányulnia. Az évente legalább egyszer megtartandó egyeztetésen részt vesz a Hivatal főigazgatója és a Felügyeleti Bizottság elnöke.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10c) Annak érdekében, hogy a Felügyeleti Bizottság hatékonyan, függetlenül és eredményesen végezhesse feladatait, a Hivatalnak minden feltételt biztosítania kell a Felügyeleti Bizottság titkársága számára, hogy függetlenül, a bizottság elnökének és tagjainak kizárólagos felügyelete alatt működhessen.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A Hivatal igazgatási funkciói teljes körű függetlenségének megerősítése érdekében a főigazgatót nem megújítható hét éves időtartamra kell kinevezni.

(11) A Hivatal igazgatási funkciói teljes körű függetlenségének megerősítése érdekében a főigazgatót egy alkalommal megújítható öt éves időtartamra kell kinevezni. Kiválasztásukkor a jelölteknek magas szintű igazságügyi vagy gyakorlati vizsgálati beosztást kell betölteniük, vagy ilyen gyakorlattal kell rendelkezniük, és legalább tízéves, komoly felelősséggel járó beosztásban szerzett operatív szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük. E tapasztalat jelentős részét a csalás elleni nemzeti és/vagy közösségi szintű küzdelem terén kell felmutatni. A kinevezési eljárás nem tarthat tovább kilenc hónapnál. A főigazgatót az Európai Parlament és a Tanács közös megegyezéssel választja ki, és a Bizottság nevezi ki.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Tekintettel beosztásának érzékeny természetére elő kell írni, hogy amennyiben a megbízatása lejárta utáni két éven belül új szakmai tevékenység végzésére kap felkérést, a Hivatal főigazgatója az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának 16. cikkével összhangban tájékoztassa erről a Bizottságot. Az ezzel kapcsolatos információ a Bizottság csalás elleni küzdelemről szóló éves jelentésében is szerepel.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az eljárási garanciák tiszteletben tartásának biztosítása érdekében egy felülvizsgálati tanácsadót kell kinevezni, aki teljes függetlenségben nyilatkozik a garanciákkal kapcsolatos véleménykérésekről, és néhány más esetben, különösen a személyesen érintett személy kérésére vagy saját kezdeményezésére véleményt nyilvánít.

(12) Az eljárási garanciák tiszteletben tartásának biztosítása érdekében a Hivatal által vizsgálat alá vont személyek mindegyike számára lehetőséget kell teremteni arra, hogy panaszt nyújtson be a Felügyeleti Bizottsághoz. A panaszokkal egy teljesen függetlenül eljáró felülvizsgálati tanácsadó foglalkozik, akit a Felügyeleti Bizottság javaslatára a főigazgató nevez ki. A felülvizsgálati tanácsadó 30 munkanapon belül elkészíti véleményét, amelyet megküld a panaszosnak, a Hivatal főigazgatójának és a Felügyeleti Bizottságnak.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal1 összhangban kell elfogadni.

törölve

1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

 

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) Jelen jogszabály alkalmazását négy év elteltével értékelni kell. A Bizottság jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára, amely tartalmazza a Felügyeleti Bizottság véleményét. Az értékelést követően a rendelet felülvizsgálható. Az Európai Ügyészség létrehozását követően e rendeletet mindenképpen felül kell vizsgálni.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont (új)

1073/1999 EK rendelet

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(–1) Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) A csalások, a korrupció és az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértő egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem fokozása érdekében a Bizottság az 1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozattal létrehozta az Európai Csalás Elleni Hivatalt (a továbbiakban: „Hivatal”), amely a tagállamokban a közösségi szabályok, harmadik országokban pedig a hatályos együttműködési megállapodásokkal összhangban a Bizottságra ruházott vizsgálati hatáskört gyakorolja.”

 

A csalás, a korrupció és a közösségi pénzügyi érdekeket sértő egyéb jogellenes tevékenység, többek között a szabálytalanság meghatározása az érintett területen hatályos közösségi jogszabályokban és egyezmények rendelkezéseiben található.

Indokolás

A Bizottság és a harmadik országok között az érintett területen létrejött megállapodások jelentős alapot biztosítanak ahhoz, hogy az OLAF végezhesse feladatát és védelmezhesse a közösség határain túlra kihelyezett közösségi alapokat. A csalás, korrupció és más jogellenes tevékenységek megfelelnek a vonatkozó közösségi jogszabályokban (köztük a költségvetési rendeletben) és az egyezmények rendelkezéseiben (Az 1995-ös Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek) leírtaknak.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 a pont (új)

1073/1999 EK rendelet

1 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(–1a) Az 1. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) A Hivatal a Bizottság segítségével a tagállamok számára megszervezi a szoros és rendszeres együttműködést a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai között, annak érdekében, hogy összehangolják tevékenységeiket az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértő csalásokkal szemben. A Hivatal megtervezi és kifejleszti az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértő csalással, a korrupcióval és minden más jogellenes tevékenységekkel szembeni és az azok megelőzését szolgáló módszereket.”

Indokolás

E bekezdésben meg kell említeni az OLAF szerepét a csalások és a korrupció megelőzésére szolgáló módszerek kidolgozásában és továbbfejlesztésében. Hasznos lenne előírni, hogy az OLAF a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme terén szerzett szakértelme segítségével járuljon hozzá a csalás elleni küzdelem megelőző jellegű intézkedéseihez.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

1073/1999 EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Vizsgálati feladatainak részeként a Hivatal a vizsgálatokat és az ellenőrzéseket a 2988/95/EK Euratom, tanácsi rendelet 9. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint eljárva végzi, valamint a tagállamokon belüli vizsgálatok elvégzésekor ugyanazon rendelet 9. cikke (2) bekezdésében említett ágazati szabályoknak megfelelően, illetve harmadik országokban a hatályos együttműködési megállapodások rendelkezéseivel összhangban jár el.

Vizsgálati feladatainak részeként a Hivatal a vizsgálatokat és az ellenőrzéseket a 2988/95/EK, Euratom rendelet 9. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint eljárva végzi, valamint a tagállamokon belüli vizsgálatok elvégzésekor ugyanazon rendelet 9. cikke (2) bekezdésében említett ágazati szabályoknak megfelelően, illetve harmadik országokban és a nemzetközi szervezetkben a hatályos együttműködési megállapodások rendelkezéseivel összhangban jár el.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

1073/1999 EK rendelet

3 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az 1. cikkben említett, közösségi finanszírozással kapcsolatos egyezménnyel, támogatási határozattal vagy szerződéssel összefüggő csalás, korrupció vagy egyéb jogellenes tevékenység fennállásának megállapítása érdekében a Hivatal a 2185/96/Euratom, EK rendeletben megállapított feltételek szerint helyszíni vizsgálatokat végezhet a finanszírozásban érintett gazdasági szereplőknél.

(2) Az 1. cikkben említett, közösségi finanszírozással kapcsolatos egyezménnyel, támogatási határozattal vagy szerződéssel összefüggő csalás, korrupció vagy egyéb jogellenes tevékenység fennállásának megállapítása érdekében a Hivatal a 2185/96/Euratom, EK rendeletben megállapított feltételek szerint helyszíni vizsgálatokat végezhet a finanszírozásban közvetlenül vagy közvetetten érintett gazdasági szereplőknél.

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a jelen rendeletben szereplő vizsgálati módok megegyeznek a 2185/96/EK rendeletben előírtakkal, rendelkezni kell arról, hogy az OLAF vizsgálatai hatékonyságának javítása érdekében a 1073/99/EK rendelet és a 2185/96/EK rendelet alkalmazási területe azonos legyen a gazdasági szereplők tekintetében.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

1073/1999 EK rendelet

3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok elfogadják és végrehajtják azon intézkedéseket, amelyek a Hivatal e cikkben előírt vizsgálati tevékenysége gyakorlásához szükségesek. A 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben előírt módszerek alkalmazásával a Hivatal által a közösségi finanszírozásban közvetlenül vagy közvetetten érintett gazdasági szereplőknél végzett helyszíni vizsgálatok és ellenőrzések keretében a tagállamok felajánlják segítségüket a Hivatal számára.

Indokolás

E rendelet keretében emlékeztetni kell arra, hogy a tagállamok illetékes hatóságai a 2185/96/EK, Euratom rendelet előírásainak megfelelően a vizsgálatok megkezdését megelőző szakaszban kötelesek együttműködni az OLAF-fal.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

1073/1999 EK rendelet

3 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Külső vizsgálat során és az 1. cikkben említett csalás, korrupció vagy egyéb jogellenes tevékenység fennállásának megállapításához szükséges mértékben a Hivatal hozzáférhet a vizsgálattal összefüggő tényekkel kapcsolatos, az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában lévő információhoz. Ennek érdekében alkalmazni kell a 4. cikk (2) és (4) bekezdését.

3. Külső vizsgálat során és az 1. cikkben említett csalás, korrupció vagy egyéb jogellenes tevékenység fennállásának megállapításához szükséges mértékben a Hivatal hozzáférhet a vizsgálattal összefüggő tényekkel kapcsolatos, az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek birtokában lévő információhoz. Ennek érdekében alkalmazni kell a 4. cikk (2) és (4) bekezdését.

Indokolás

Meg kell könnyíteni az OLAF vizsgálati munkáját az intézményeknél tárolt információkhoz való hozzáférés tekintetében.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

1073/1999 EK rendelet

3 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben a vizsgálat kezdeményezése előtt a Hivatal az 1. cikkben említett csalás, korrupció vagy egyéb jogellenes tevékenység fennállására utaló információkkal rendelkezik, a főigazgató tájékoztathatja az érintett tagállamok illetékes hatóságait, amelyek az ágazati szabályok sérelme nélkül megteszik a megfelelő lépéseket: szükség esetén vizsgálatot indíthatnak az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően, és e vizsgálatokban a Hivatal alkalmazottai is részt vehetnek. Az érintett tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják a Hivatal főigazgatóját az információk nyomán elért eredményekről.

(4) Amennyiben a vizsgálat kezdeményezése előtt a Hivatal az 1. cikkben említett csalás, korrupció vagy egyéb jogellenes tevékenység fennállására utaló információkkal rendelkezik, a főigazgató tájékoztatja az érintett tagállamok illetékes hatóságait, amelyek az ágazati szabályok sérelme nélkül megteszik a megfelelő lépéseket: szükség esetén vizsgálatot indíthatnak az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően, és e vizsgálatokban a Hivatal alkalmazottai is részt vehetnek. Az érintett tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják a Hivatal főigazgatóját az információk nyomán megtett intézkedésekről és az elért eredményekről.

Indokolás

Elő kell írni, hogy a tagállamok illetékes hatóságai a vizsgálat megkezdése előtt az OLAF által átadott információk nyomán tett intézkedésekről is tájékoztassák a Hivatal főigazgatóját.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

1073/1999 EK rendelet

3 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Amennyiben a Hivatal úgy dönt, hogy nem kezdeményez vizsgálatot, akkor tájékoztatja az Eurojustot arról, hogy a csalás, korrupció vagy az 1. cikkben említett egyéb jogellenes tevékenység fennállására, legalább két vagy több tagállamot érintő súlyos bűncseleményre utaló információkat megküldi a tagállamok illetékes hatóságainak. A két szervezet között létrejött együttműködési megállapodások rendelkezéseivel összhangban a Hivatal arról is tájékoztatja az Eurojustot, ha a Hivatal által folytatott vizsgálat az ő hatáskörébe tartozik.

Indokolás

Rendelkezni kell a rendszeres információcseréről az OLAF és az Eurojust között minden esetben, amikor egy illetékes nemzeti hatóság az OLAF-on keresztül csalás, korrupció, vagy az 1. cikkben említett egyéb jogellenes tevékenység gyanújára, legalább két vagy több tagállamot érintő súlyos bűncseleményre utaló információhoz jut. Ez az intézkedés javítja az OLAF és az Eurojust a csalás súlyos és nemzetközi eseteire vonatkozó munkájának összehangolását.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 a pont (új)

1073/1999 EK rendelet

3 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az irányelvbe a következő cikk kerül beillesztésre:

 

„3a. cikk

 

A Hivatal együttműködése az Eurojusttal, az Europollal és más nemzetközi szervezetekkel

 

A Hivatal, a jelen jogszabály által ráruházott hatásköreinek gyakorlása közben együttműködési megállapodásokat köthet az Eurjusttal és az Europollal. E megállapodások célja az egyes szervek illetékessénének tisztázása, valamint együttműködésük meghatározása a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség keretében.

 

A Hivatal más nemzetközi szervezetekkel is köthet együttműködési megállapodást.”

Indokolás

E módosítás nem igényel magyarázatot.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 a pont (új)

1073/1999 EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–a) Az (1) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„Ezen belső vizsgálatokat a Szerződések, nevezetesen az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és a személyzeti szabályzat tiszteletben tartásával, a jelen rendeletben előírt feltételek és eljárások, valamint az egyes intézmények, szervek, és szervezetek által elfogadott határozatok alkalmazásával folytatják le, továbbá az eljárási garanciák, valamint az érintett személyek törvényes jogainak tekintetében ezek a vizsgálatok nem különbözhetnek a külső vizsgálatoktól.”

Indokolás

Ki kell emelni, hogy az OLAF vizsgálatainak alávetett személyeknek egyforma elbánásban kell részesülniük az eljárási garanciák és törvényes jogaik tekintetében, függetlenül attól, hogy belső vagy külső vizsgálatról van-e szó.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 a pont

1073/1999 EK rendelet

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban a Hivatal helyszíni vizsgálatokat végezhet a gazdasági szereplőknél, hogy hozzáférjen a belső vizsgálat tárgyát képező tényekkel összefüggő lényeges információkhoz.”

(3) A 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban a Hivatal helyszíni vizsgálatokat végezhet a közvetlenül vagy közvetetten érintett gazdasági szereplőknél, hogy hozzáférjen a belső vizsgálat tárgyát képező tényekkel összefüggő lényeges információkhoz.”

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a jelen rendeletben szereplő vizsgálati módok megegyeznek a 2185/96/EK rendeletben előírtakkal, rendelkezni kell arról, hogy a Hivatalt vizsgálatai hatékonyságának javítása érdekében a 1073/99/EK rendelet és a 2185/96/EK rendelet alkalmazási területe azonos legyen a gazdasági szereplők tekintetében.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1073/1999 EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hivatal akkor kezdeményezhet vizsgálatot, ha megfelelően komoly gyanú áll fenn, hogy az 1. cikkben említett csalást, korrupciót vagy egyéb jogellenes tevékenységet követtek el. A vizsgálat kezdeményezéséről szóló döntésnél figyelembe kell venni a Hivatalnak a 11a. cikkben és a 12. cikk (5) bekezdésében megállapított vizsgálati politikájának és vizsgálati tevékenységi programjának prioritásait. A döntés figyelembe veszi továbbá a Hivatal erőforrásainak hatékony használatát és a felhasznált eszközök arányosságát is.

(1) A Hivatal akkor kezdeményezhet vizsgálatot, ha megfelelően komoly gyanú áll fenn, hogy az 1. cikkben említett csalást, korrupciót vagy egyéb jogellenes tevékenységet követtek el. A vizsgálat kezdeményezéséről szóló döntésnél figyelembe kell venni a Hivatalnak a 11a. cikkben és a 12. cikk (5) bekezdésében megállapított vizsgálati politikájának és vizsgálati tevékenységi programjának prioritásait. A névtelen bejelentéseket is figyelembe veszik, amennyiben az elkövetés gyanúját kellően megindokolják.

Indokolás

A hatékonyság elvét magára a költségvetés végrehajtására is alkalmazni kell. Az elvet a vizsgálat megkezdésével kapcsolatos döntésre azonban nem szabad alkalmazni, ily módon el lehet kerülni az olyan helyzeteket, amikor a Hivatalnak a szükséges források hiánya miatt le kell mondania egy vizsgálatról. E kiegészítés annak tisztázására szolgál, hogy névtelen bejelentések alapján is vizsgálatot lehessen indítani. A csalás és korrupció elleni hatékony küzdelem keretében a névtelenség nem lehet kizáró ok, mivel máskülönben fennáll annak a veszélye, hogy a bejelentő nevének nyilvánosságra hozatalától való félelem miatt nem tesznek bejelentést.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1073/1999 EK rendelet

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Vizsgálatok megkezdéséről a Hivatal végrehajtó bizottságával való konzultációt követően a Hivatal főigazgatója dönt a 14. cikk (2) bekezdésében ismertetett törvényességi ellenőrzésnek megfelelően.

Indokolás

A vizsgálat megkezdéséről szóló döntést a Hivatal végrehajtó bizottságával való konzultációt követően a főigazgató hozza meg, az eljárási szabályzatban részletezett eljárásnak megfelelően. A Hivatal jelenlegi gyakorlatában a végrehajtó bizottság a vizsgálat megkezdésekor véleményt nyilvánít a főigazgató számára.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1073/1999 EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Külső vizsgálatokat a Hivatal igazgatójának a saját hatáskörében meghozott vagy egy érintett tagállam vagy a Bizottság felkérésére meghozott döntése alapján kezdeményeznek.

Külső vizsgálatokat a Hivatal igazgatójának a saját hatáskörében meghozott vagy egy érintett tagállam vagy az Európai Közösségek és az Európai Unió valamely intézményének felkérésére meghozott döntése alapján kezdeményeznek.

Indokolás

Lehetővé kell tenni az intézmények számára, hogy vizsgálatot kérjenek az OLAF főigazgatójától.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1073/1999 EK rendelet

5 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek egy vizsgálat megindítása előtt, majd a vizsgálat teljes időtartama alatt azonnali és automatikus hozzáférést biztosítanak a Hivatal részére a közösségi alapok kezelésével kapcsolatos adatbázisokhoz és minden egyéb olyan adatbázishoz és információhoz, amelyek segítségével a Hivatal ellenőrizni tudja az átadott információk pontosságát.

Indokolás

Hasznos egy olyan jogalap beillesztése, ami lehetővé teszi az OLAF számára az információk előzetes értékelési fázisában a vonatkozó adatbázisokhoz és információkhoz való azonnali és automatikus hozzáférést. Az átadott információk megalapozottsága gyorsan ellenőrizhető, és a vizsgálat hatékonysága – amennyiben azt a későbbiekben megindítják – javítható.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 a pont

1073/1999 EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Az (1) és a (3) bekezdésben az „igazgató” szó helyébe a „főigazgató” szó lép.

a) A (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) A vizsgálatok lefolytatását közvetlenül a Hivatal főigazgatója irányítja. A főigazgató írásban felhatalmazhatja a Hivatal egyik műveleti igazgatóját a vizsgálat végrehajtásának irányítására. A vizsgálatot a Hivatal főigazgatójának felhatalmazásával és az ő felelősségére a Hivatal kijelölt tisztviselői végzik.”

Indokolás

Hasznos egyértelműen biztosítani a főigazgató számára azt a jogot, hogy a Hivatal egyik igazgatóját felhatalmazhassa a vizsgálatok vezetésére, amint az az OLAF szabályzatában is szerepel. Hasznos megemlíteni továbbá, hogy ő felel a vizsgálatért. A vizsgálat lezárására vonatkozó végső határozat meghozatala a főigazgató feladata marad.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 a pont (új)

1073/1999 EK rendelet

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(3) A Hivatal egyes vizsgálatok végrehajtására kijelölt alkalmazottait a főigazgató által kibocsátott meghatalmazással látják el, amelyen feltüntetik a vizsgálat tárgyát és célját, a vizsgálat lefolytatásának jogalapját és az e jogalap alapján biztosított vizsgálati hatásköröket”.

Indokolás

Az OLAF által kijelölt alkalmazottak által folytatott vizsgálati munka megkönnyítése érdekében olyan meghatalmazást kell kiállítani, amelyen szerepel a vizsgálat tárgya és célja, a vizsgálat jogalapja (közösségi jog, vagy adott esetben nemzeti jog), valamint a jogalap alapján biztosított vizsgálati hatáskör.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 a b pont (új)

1073/1999 EK rendelet

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) Amennyiben a Hivatal a 2185/96/EK, Euratom rendelet rendelkezéseinek megfelelően helyszíni vizsgálatra vagy ellenőrzésre kijelölt alkalmazottai megállapítják, hogy egy gazdasági szereplő a vizsgálatot akadályozza, akkor azonnal értesítik az érintett tagállam a Hivatal által előzetesen kapcsolattartóként azonosított illetékes hatóságát. A Hivatal kérésére az érintett tagállam illetékes hatósága megadja a szükséges segítséget a Hivatal alkalmazottainak megbízásuk (3) bekezdésben említett meghatalmazásnak megfelelő teljesítéséhez. A tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy a Hivatal alkalmazottai az illetékes hatósággal megegyező feltételekkel és a nemzeti jogszabályokat betartva hozzáférhessenek valamennyi olyan, az 1. cikkben említett tényekre vonatkozó információhoz és dokumentumhoz, amely szükségesnek bizonyulhat a helyszíni ellenőrzés és vizsgálat megfelelő lefolytatásához.”

Indokolás

Tekintettel azokra a nehézségekre, amelyekkel a Hivatal alkalmazottai szembesültek egyes gazdasági szereplőknél tartott helyszíni vizsgálatok és ellenőrzések során, lehetővé kell tenni, hogy a Hivatal a tagállam segítségét kérhesse a 2185/96 rendelet előírásainak megfelelően.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 a c pont (új)

1073/1999 EK rendelet

6 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ac) az (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(4) A helyszíni vizsgálatokat és ellenőrzéseket, valamint az egyéb vizsgálatokat a Hivatal alkalmazottai az érintett tagállam vizsgálatot végző ellenőreinek tevékenységeit szabályzó szabályzatok és szokások, a személyzeti szabályzat, továbbá a 4. cikk (1) bekezdésében említett határozat rendelkezéseinek figyelembevételével folytatják le. A Hivatal munkatársai a pártatlanság elvének megfelelően járnak el. Azonnal tájékoztatják a főigazgatót, ha vizsgálati tevékenységük során összeférhetetlenségi helyzetbe kerülhetnek. A főigazgató állapítja meg, hogy az összeférhetetlenség fennáll-e. Szükség esetén utasítást ad az érintett alkalmazott helyettesítésére.”

Indokolás

Tekintettel a vonatkozó közösségi joggyakorlatra, pontosítani kell, hogy a Hivatal egy alkalmazottja összeférhetetlenség esetén nem folytathat vizsgálatot. Ez az elv egyébként szerepel a Hivatal szabályzatában is.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 a d pont (új)

1073/1999 EK rendelet

6 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ad) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(5) A vizsgálatokat egy időtartam alatt folyamatosan végzik, amelynek hosszát az eset körülményei és bonyolultsága határozza meg. A Hivatal alkalmazottainak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a vizsgálatot a bizonyító elemek védelmét és megőrzését biztosító módon folytatják-e. Szükség esetén, ha fennáll a bizonyító elemek eltűnésének kockázata, kérhetik az érintett tagállam illetékes hatóságát, hogy a nemzeti jogszabályoknak megfelelően tegyen meg minden szükséges óvintézkedést vagy végrehajtó intézkedést.”

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az OLAF vizsgálati tevékenysége gyakran a későbbi nemzeti eljárások előkészítője, és arra, hogy az OLAF ajánlásait követő intézkedések elutasításának egyik oka a bizonyítékok hiánya, tisztázni kell, hogy az OLAF vizsgálatait gyorsan kell lefolytatni, a bizonyító elemek megőrzésének célkitűzésével, a vonatkozó nemzeti jog sérelme nélkül, valamint a közösségi jog rendelkezéseinek (2158/96 rendelet) megfelelően.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 b pont

1073/1999 EK rendelet

6 cikk – 5 a bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) Ha a vizsgálatok feltárják, hogy egy intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség valamely tagja, igazgatója, tisztviselője vagy alkalmazottja érintett lehet, vagy hogy az Unió érdekeinek védelme céljából óvintézkedésekre vagy igazgatási intézkedésekre lehet szükség, az érintett intézményt, szervet, hivatalt vagy ügynökséget tájékoztatják a folyamatban lévő vizsgálatról. Az átadott információk az alábbi adatokat tartalmazzák:

(5a) Ha a vizsgálatok feltárják, hogy egy intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség valamely tagja, igazgatója, tisztviselője vagy alkalmazottja érintett lehet, vagy hogy az Unió érdekeinek védelme céljából óvintézkedésekre vagy igazgatási intézkedésekre lehet szükség, a Hivatal mielőbb tájékoztatja az érintett intézményt, szervet, hivatalt vagy ügynökséget a folyamatban lévő vizsgálatról. Az átadott információk az alábbi adatokat tartalmazzák:

a) a vizsgálat tárgyát képező személy(ek) adatai, valamint a kérdéses tények összefoglalása;

a) a vizsgálat tárgyát képező személy(ek) adatai, valamint a kérdéses tények összefoglalása;

b) minden olyan információ, amely segíthet az intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy testületnek annak eldöntésében, hogy szükség van-e óvintézkedésekre vagy igazgatási intézkedésekre az Unió érdekeinek védelmében;

b) minden olyan információ, amely segíthet az intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek annak eldöntésében, hogy szükség van-e óvintézkedésekre vagy igazgatási intézkedésekre az Unió érdekeinek védelmében, és szükség esetén utalás az óvintézkedések vagy igazgatási intézkedések meghozatalának határidejéről;

c) szükség esetén a tervezett titoktartási intézkedések.

c) szükség esetén a tervezett titoktartási intézkedések.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az alkalmazottak esetleges érintettségéről szóló információkat mielőbb továbbítsák az adott intézménynek. Biztosítani kell annak lehetőségét is, hogy az OLAF megadhassa az óvintézkedések vagy igazgatási intézkedések meghozatalának határidejét.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 b pont

1073/1999 EK rendelet

6 cikk – 5 a bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az érintett intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség tájékoztatása a vizsgálatokra vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban elhalasztható, amennyiben a vizsgálathoz vagy a nemzeti igazságügyi hatóság illetkességébe tartozó nyomozati eljáráshoz teljes titoktartás szükséges. A főigazgató a 14. cikke (2) bekezdése értelmében indokolja döntését.

Indokolás

Biztosítani kell a Hivatal számára a tájékoztatás elhalasztásának lehetőségét a régi 4. cikk (5) bekezdése második albekezdésének megfelelően.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 b pont

1073/1999 EK rendelet

6 cikk – 5 a bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az intézmény, szerv vagy szervezet szükség esetén a vizsgálat hatékony lefolytatásának szükségességét és a Hivatal által javasolt különleges titoktartási kötelezettségeket figyelembe véve dönt az óvintézkedések vagy adminisztratív intézkedések meghozataláról.

Az intézmény, szerv vagy szervezet szükség esetén a vizsgálat hatékony lefolytatásának szükségességét és a Hivatal által javasolt különleges titoktartási kötelezettségeket figyelembe véve dönt az óvintézkedések vagy adminisztratív intézkedések meghozataláról. Az intézmény, szerv vagy szervezet a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Hivatalt az e cikk értelmében hozott esetleges intézkedésekről, vagy adott esetben arról, hogy kiegészítő fegyelmi eljárást kell indítani azokra a tényekre vonatkozóan, amelyek a személyzeti szabályzat alapján a hatáskörébe tartoznak. Kiegészítő fegyelmi eljárást a Hivatallal folytatott egyeztetést követően lehet indítani.

Indokolás

Meg kell erősíteni az OLAF és az intézmények közötti információáramlás keretét. Ha az intézmény megállapítja, hogy az OLAF-tól kapott információknak az intézmény kizárólagos hatásköre alapján kiegészítő fegyelmi eljárás tárgyát kell képezniük, erről értesíti az OLAF-ot. Ha az OLAF úgy ítéli, hogy ez nem összeférhetetlen az általa folytatott vizsgálattal, akkor a fegyelmi vizsgálatot megindítják a fegyelmi intézkedések alkalmazásának felgyorsítása érdekében.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 b a pont (új)

1073/1999 EK rendelet

6 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) A (6) bekezdés a következő 1 a albekezdéssel egészül ki:

 

„A Hivatal alkalmazottai a harmadik országokkal kötött együttműködési megállapodások rendelkezéseinek megfelelően harmadik országok illetékes hatóságainak közreműködését is kérhetik feladatuk teljesítése során. Nemzetközi szervezetek közreműködését is kérhetik feladatuk végrehajtása során a nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodások rendelkezéseinek megfelelően.”

Indokolás

A külső segítségnyújtás területén való egyre nagyobb számú külső vizsgálat miatt említést érdemelnek az OLAF támogatásáról szóló rendelkezések. Ugyanez érvényes a harmadik országok illetékes hatóságaira is, a velük kötött együttműködési megállapodásoknak megfelelően.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 c pont

1073/1999 EK rendelet

6 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Amennyiben egy vizsgálatot nem sikerül a kezdeményezést követő tizenkét hónapon belül lezárni, a Hivatal főigazgatója hat hónappal meghosszabbíthatja a határidőt. E döntés meghozatala előtt kikéri a 14. cikkben említett, a felülvizsgálati tanácsadó véleményét. A tanácsadó tizenöt munkanapon belül átadja véleményét a Hivatal főigazgatójának arról, hogy a folyamatban lévő vizsgálat során tiszteletben tartották-e a 6. cikk (5) bekezdését, és hogy a Hivatal főigazgatója által a hosszabbítás mellett felsorolt érvek megfelelőek-e, és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg a vizsgálat folytatásával kapcsolatban. A felülvizsgálati tanácsadó átadja a véleményéről készült másolatot az érintett intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség főtitkárának és a Felügyeleti Bizottságnak.

(7) Amennyiben egy vizsgálatot nem sikerül a kezdeményezést követő tizenkét hónapon belül lezárni, a Hivatal főigazgatója hat hónappal meghosszabbíthatja a határidőt. A Hivatal főigazgatója megbizonyosodik a vizsgálat meghosszabításának szükségességéről. E döntés meghozatala előtt a főigazgató tájékoztatja a Felügyeleti Bizottságot arról, hogy miért nem lehet még lezárni a vizsgálatot, valamint a vizsgálat befejezéséhez előreláthatóan szükséges időről.

Szükség esetén, ugyanilyen feltételekkel többször is sor kerülhet a hosszabbításról szóló döntésre.

Amennyiben a vizsgálatot a vizsgálat megindításától számított 18 hónapon belül nem sikerül lezárni, a főigazgató tájékoztatja a Felügyeleti Bizottságot ennek okairól, továbbá a Felügyeleti Bizottság véleményezi a hosszabbítást és szükség esetén a vizsgálat későbbi folytatását.

 

A Felügyeleti Bizottság véleménye másolatát továbbítja az érintett intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek. Amennyiben a vizsgálat miatt teljes titoktartás szülkséges, vagy a vizsgálatokra vonatkozó nemzeti jogszabályok ezt megkövetelik, ez a közlés elhalasztható.

 

A Hivatal főigazgatója éves jelentést nyújt be a költségvetési hatóságnak azokról a vizsgálatokról, amelyeket nem sikerült a megnyitásuktól számított 30 hónapon belül lezárni, illetve a késedelem okairól. A Felügyeleti Bizottság az okokról véleményt nyújt be a költségvetési hatóságnak.

Indokolás

Egy vizsgálat időtartamának 12 hónapnál nagyobb mrétékű meghosszabbításáért a főigazgatónak kell felelősséget vállalnia. Amennyiben a vizsgálat nem zárható le 24 hónapon belül, lehetővé kell tenni, hogy a Felügyeleti Bizottság véleményt nyújtson be a főigazgatónak. Ezt a véleményt – az említett kivételektől eltekintve – továbbítani kell az érintett intézménynek, hogy tudomást szerezzen a vizsgálat előrehaladásáról.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 a pont (új)

1073/1999 EK rendelet

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a) a 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

"(1) Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek haladéktalanul továbbítanak az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit veszélyeztető minden csalási, korrupciós és egyéb jogellenes tevékenységre vonatkozó információt a Hivatal számára.”

Indokolás

Pontosítani kell, hogy csak a Közösségek pénzügyi érdekeit sértő illegális tevékenységekről kell értesíteni a Hivatalt. A Hivatal hatáskörének pontosításáról van szó.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 b pont (új)

1073/1999 EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b) a 7. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

"(2) Az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint a tagállamok addig a mértékig, amíg azt az egyes nemzeti törvények lehetővé teszik, a Hivatal felkérésére vagy saját kezdeményezésükre a folyamatban levő vizsgálattal érintett minden birtokukban levő dokumentumot és információt továbbítanak a Hivatalnak.”

Indokolás

Gondoskodni kell arról, hogy a közösségi intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint a tagállamok – nemzeti törvényeiknek megfelelően – a külső és belső vizsgálatok megkülönböztetése nélkül átadjanak a Hivatalnak minden, a folyamatban levő vizsgálathoz kapcsolódó, birtokukban levő dokumentumot és információt.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

1073/1999 EK rendelet

1 a cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hivatal kivizsgálja az állítások melletti és elleni érveket.

(1) A Hivatal kivizsgálja az állítások melletti és elleni érveket. A vizsgálatokat objektíven és pártatlanul vezetik az ártatlanság vélelme és az eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett, amely elveket a jelen rendelet 15a. cikkében ismertetett eljárási szabályzat részletezi.

Indokolás

Tekintettel a vonatkozó közösségi joggyakorlatra, pontosítani kell, hogy a Hivatal vizsgálatait bizonyos eljárási és személyes jogok tiszteletben tartása mellett kell folytatni.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

1073/1999 EK rendelet

7 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha a vizsgálat feltárja, hogy egy intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség valamely tagja, igazgatója, tisztviselője vagy alkalmazottja vagy egy gazdasági szereplő érintett lehet egy ügyben, erről tájékoztatják az illetőt, amennyiben ez nem veszélyezteti a vizsgálat lefolytatását.

(2) Ha a vizsgálat feltárja, hogy egy intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség valamely tagja, igazgatója, tisztviselője vagy alkalmazottja vagy egy gazdasági szereplő érintett lehet egy ügyben, erről tájékoztatják az illetőt, amennyiben ez nem veszélyezteti a vizsgálat lefolytatását.

A vizsgálat végén a következtetésekben csak akkor nevezhető néven természetes vagy jogi személy, ha a személyesen érintett személynek lehetősége van ismertetni az őt érintő tényekkel kapcsolatos észrevételeit. A tényeket az észrevételei benyújtására felkérő levélben össze kell foglalni. Az érintett személy megválaszthatja a segítőjét. A személyesen érintettek a Közösség bármely hivatalos nyelvén nyilatkozhatnak; a Közösségek tisztviselőit vagy alkalmazottait azonban felkérhetik, hogy egy általuk jól ismert hivatalos közösségi nyelven nyilatkozzanak. A személyesen érintett személynek joga van nem vádolni önmagát.

A vizsgálat végén, a vizsgálatról szóló zárójelentés elkészítése előtt a következtetésekben csak akkor nevezhető néven természetes vagy jogi személy, ha a személyesen érintett személynek írásban vagy a Hivatal által kijelölt alkalmazottakkal folytatott megbeszélés során lehetősége van ismertetni az őt érintő tényekkel kapcsolatos észrevételeit. A tényeket az észrevételei benyújtására felkérő levélben össze kell foglalni az érintett személy számára, aki a Hivatal által jelzett határidőn belül nyújthatja be észrevételeit. A megbeszélésre az érintett személy megválaszthatja a segítőjét. A személyesen érintettek a Közösség bármely hivatalos nyelvén nyilatkozhatnak; a Közösségek tisztviselőit vagy alkalmazottait azonban felkérhetik, hogy egy általuk jól ismert hivatalos közösségi nyelven nyilatkozzanak. A személyesen érintett személynek joga van nem vádolni önmagát.

Olyan esetekben, amikor a vizsgálat célja érdekében teljes titoktartásra van szükség, vagy ha a használt vizsgálati eljárás nemzeti igazságügyi hatóság vagy – külső vizsgálat esetén – más illetékes nemzeti hatóság illetékességébe tartozik, a Hivatal főigazgatója elhalaszthatja annak a kötelezettségnek a végrehajtását, hogy a személyesen érintett személyt felkérjék észrevételei elmondására. Erről előzetesen értesíti a felülvizsgálati tanácsadót, aki a 14. cikk (3) bekezdése alkalmazásában véleményt dolgoz ki. Belső vizsgálat esetén a Hivatal főigazgatója az érintett személyt foglalkoztató intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség egyetértésével hozza meg ezt a döntést.

Olyan esetekben, amikor a vizsgálat célja érdekében teljes titoktartásra van szükség, vagy ha egy nemzeti igazságügyi hatóság hatáskörébe tartozó vizsgálati eljárásokat kell lefolytatni, a vizsgálatokra alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak megfelelően a Hivatal főigazgatója – a 14. cikkben előirányzott, törvényességi ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések tiszteletben tartása mellett elhalaszthatja annak a kötelezettségnek a végrehajtását, hogy a személyesen érintett személyt felkérjék észrevételei elmondására. Belső vizsgálat esetén a Hivatal főigazgatója az érintett személyt foglalkoztató intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség értesítését követően hozza meg ezt a döntést.

 

Az intézmény, szerv vagy szervezet szükség esetén a vizsgálat hatékony lefolytatásának szükségességét és a Hivatal által javasolt különleges titoktartási kötelezettségeket figyelembe véve dönt az óvintézkedések vagy adminisztratív intézkedések meghozataláról. Az intézmény, szerv vagy szervezet a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Hivatalt az e cikk értelmében hozott esetleges intézkedésekről, vagy adott esetben arról, hogy kiegészítő fegyelmi eljárást kell indítani azokra a tényekre vonatkozóan, amelyek a személyzeti szabályzat alapján a hatáskörébe tartoznak.

Indokolás

Ez a rendelkezés biztosítja azt az alapvető jogot, hogy az a személy, aki ellen a vizsgálat folyik, észrevételeket tehessen a vizsgálati zárójelentés következtetéseivel kapcsolatban annak elfogadása előtt. Rögzíti továbbá a kivételeket, a vizsgálatokra vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően, valamint a törvényességi ellenőrzés végrehajtását követően.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

1073/1999 EK rendelet

7 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tárgyalásra – akár tanúval, akár a (2) cikk szerinti személyesen érintett személlyel zajlik – szóló meghívót legalább nyolc munkanappal előbb el kell küldeni; a meghallgatandó személy beleegyezésével ez a határidő rövidíthető. A meghívó tartalmazza a meghallgatott személy jogainak listáját. A Hivatal minden tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és hozzáférhetővé teszi a meghallgatott személy számára, hogy az jóváhagyhassa vagy észrevételezhesse.

(3) A tárgyalásra – akár tanúval, akár a (2) cikk szerinti személyesen érintett személlyel zajlik – szóló meghívót legalább tíz munkanappal előbb el kell küldeni; a meghallgatandó személy kifejezett hozzájárulásával ez a határidő lerövidíthető. A meghívó tartalmazza a meghallgatott személy jogainak listáját. A Hivatal minden tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és hozzáférhetővé teszi a meghallgatott személy számára, hogy az jóváhagyhassa vagy észrevételezhesse.

Amennyiben a meghallgatás során úgy látszik, hogy a meghallgatott személy érintett lehet a vizsgálat tárgyát képező tényekben, haladéktalanul alkalmazni kell a (2) bekezdésben megállapított eljárást.

Amennyiben a meghallgatás során arra lehet következtetni, hogy a meghallgatott személy érintett lehet a vizsgálat tárgyát képező tényekben, haladéktalanul alkalmazni kell a (2) bekezdésben megállapított eljárást.

Indokolás

A meghívót ésszerűen hamarabb kell kiküldeni. Mivel a közvetlenül érintett személynek már rendelkezésére állnak e biztosítékok, pontosítani kell, hogy csak a tanúként meghallgatott személyre vonatkoznak a 7a. cikk (2) bekezdésében foglalt biztosítékok, amennyiben érintettnek találják az ügyben.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

1073/1999 EK rendelet

7 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az e cikkben előírt eljárási garanciák az alábbiak sérelme nélkül alkalmazandók:

(4) Az e cikkben előírt eljárási garanciák az alábbiak sérelme nélkül alkalmazandók:

a) adott esetben a szerződésekben foglalt szabályokból és az alkalmazandó nemzeti rendelkezésekből következő szélesebb körű védelem;

a) adott esetben a szerződésekben foglalt szabályokból, az Európai Unió Alapjogi Chartájából és más vonatkozó nemzeti vagy közösségi rendelkezésekből, többek között az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvből következő szélesebb körű védelem;

b) a szabályzatban biztosított jogok és kötelezettségek.

b) az európai parlamenti képviselők statútumában, valamint az Európai Közösségek személyzeti szabályzatában biztosított jogok és kötelezettségek.

Indokolás

Pontosítani kell a vizsgálatban érintett személyre vonatkozó szélesebb körű biztosítékok forrásait.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

1073/1999 EK rendelet

7b. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a vizsgálat végén nem tarthatók a vádak egy intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség valamely tagja, igazgatója, tisztviselője vagy alkalmazottja vagy egy gazdasági szereplő ellen, a vizsgálatot további lépések nélkül lezárják a Hivatal főigazgatójának határozatára, aki erről írásban értesíti az érdekelt felet, valamint szükség esetén az őt foglalkoztató intézményt, szervet, hivatalt vagy ügynökséget.

Amennyiben a vizsgálat végén nem tarthatók a vádak egy intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség valamely tagja, igazgatója, tisztviselője vagy alkalmazottja vagy egy gazdasági szereplő ellen, a vizsgálatot további lépések nélkül lezárják a Hivatal főigazgatójának határozatára, aki erről a döntéshozataltól számított tíz munkanapon belül írásban értesíti az érdekelt felet, valamint szükség esetén az őt foglalkoztató intézményt, szervet, hivatalt vagy ügynökséget.

Indokolás

Hangsúlyozandó, hogy egy vizsgálat további lépések nélküli lezárása után az érintett személyeket – és tisztviselők esetén anyaintézményüket – a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a vizsgálat lezárásáról.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

1073/1999 EK rendelet

7 c cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„7c. cikk

 

Az európai adófizetők objektív tájékoztatása és a sajtószabadság biztosítása érdekében a vizsgálatban részt vevő minden európai uniós szervnek tiszteletben kell tartania az újságírók forrásainak védelmét, a nemzeti jogszabályokkal összhangban.

Indokolás

A „Tillack-ügy” – amelyben egy német újságíró ellen bírósági eljárást indítottak, miután leleplezte az Európai Unió egyik szervénél tapasztalható korrupciót – arról tanúskodik, hogy súlyos hiányosságok vannak a források védelmét illetően az Európai Unió intézményeinél. Amint azt az Európai Emberi Jogi Bíróság 2007. november 27-i ítéletében megállapította, egyértelműen biztosítani kell az újságíróknak a tájékozódáshoz és a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát, amikor azt vizsgálják, hogy az európai intézmények miként gazdálkodnak az európai polgárok pénzével.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

1073/1999 EK rendelet

8 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben teljes titoktartásra vagy a nemzeti igazságügyi hatóságok illetékességébe tartozó vizsgálati eszközökre van szükség, a Hivatal főigazgatója elállhat az első albekezdésben említett tájékoztatástól. Belső vizsgálat esetén az érintett személyt foglalkoztató intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség egyetértésével hozza meg ezt a döntést.

Amennyiben teljes titoktartásra vagy a nemzeti igazságügyi hatóságok illetékességébe tartozó vizsgálati eszközökre van szükség, a Hivatal főigazgatója – a vizsgálatokra vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően – elállhat az első albekezdésben említett tájékoztatástól. Belső vizsgálat esetén az érintett személyt foglalkoztató intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség megfelelő értesítése után hozza meg ezt a döntést.

Indokolás

Azok az esetek, ahol teljes titoktartásra, vagy a nemzeti igazságügyi hatóság illetékességébe tartozó vizsgálati eljárásra van szükség, a főigazgató hatáskörébe tartoznak és a vonatkozó nemzeti jogszabályok tiszteletben tartásával kezelik azokat. Emiatt – amennyiben azt a nemzeti eljárás megköveteli – az érintett személy vizsgálati zárójelentésről való tájékoztatása elhalasztható.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

1073/1999 EK rendelet

8 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a személyesen érintett személy véleménye szerint a 6. cikk (5) bekezdésében és a 7a. cikkben említett eljárási garanciákat a vizsgálat következtetéseit esetleg befolyásoló mértékben nem vették figyelembe, a zárójelentés következtetéseinek kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül kérheti a felülvizsgálati tanácsadó véleményét.

Amennyiben a személyesen érintett személy véleménye szerint a 6. cikk (5) bekezdésében és a 7a. cikkben említett eljárási garanciákat a vizsgálat következtetéseit esetleg befolyásoló mértékben nem vették figyelembe, a zárójelentés következtetéseinek kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül kérheti a főigazgató véleményét, a 14a. cikkel összhangban.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 a pont

1073/1999 EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hivatal által végrehajtott vizsgálat befejezését követően a Hivatal a főigazgató felügyelete mellett összeállít egy jelentést, amelyben feltüntetik a vizsgálat lefolytatásának összefoglalását, a jogalapot, a megállapított tényeket és jogi minősítésüket, valamint a pénzügyi veszteség mértékét, amennyiben van, továbbá a vizsgálat által feltárt eredményeket és a főigazgató javaslatait a meghozandó intézkedésekről.”

(1) A Hivatal által végrehajtott vizsgálat befejezését követően a Hivatal a főigazgató felügyelete mellett összeállít egy jelentést, amelyben feltüntetik a vizsgálat lefolytatásának összefoglalását, a végrehajtott vizsgálati intézkedéseket, a jogalapot, a megállapított tényeket és jogi minősítésüket, továbbá a vizsgálat által feltárt eredményeket és a főigazgató javaslatait a meghozandó intézkedésekről. Ez a jelentés megemlíti a pénzügyi veszteség mértékét és a beszedendő összegeket. A 15a. cikkben szereplő eljárási szabályzat részletezi a beszedéshez szükséges, a jelentésbe beillesztendő valamennyi egyéb elemet, amelyekkel kapcsolatban a felelősség az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőkre hárul.

Indokolás

Az OLAF szabályzata már részletezi e jelentés elemeit. Tekintettel a beszedési tevékenység jelentőségére, meg kell említeni, hogy a végrehajtott vizsgálati intézkedéseken kívül a pénzügyi veszteség becsült mértékét (mindig csak becslésről van szó) meg kell említeni. A jelentésben szerepelnie kell a beszedendő összegnek. Az OLAF vizsgálataira vonatkozó eljárási szabályzatban ugyanígy szerepelnie kell a vizsgálati zárójelentésbe beszedés céljából beillesztendő valamennyi elemnek.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 b pont

1073/1999 EK rendelet

9 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A külső vizsgálatot követően összeállított jelentéseket és az összes vonatkozó felhasználható dokumentumot az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak és a Bizottságnak küldik meg azon szabályok betartásával, amelyeket a külső vizsgálatokra kell alkalmazni. Az érintett tagállamok illetékes hatóságai – amennyiben ezt a nemzeti jog nem tiltja – tájékoztatják a Hivatal főigazgatóját a nekik továbbított jelentéseket követően tett lépésekről.

(3) A külső vizsgálatot követően összeállított jelentéseket és az összes vonatkozó felhasználható dokumentumot az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak és a Bizottságnak küldik meg azon szabályok betartásával, amelyeket a külső vizsgálatokra kell alkalmazni. Az érintett tagállamok illetékes hatóságai – amennyiben ezt a nemzeti jog nem tiltja – tájékoztatják a Hivatal főigazgatóját a nekik továbbított jelentéseket követően tett lépésekről. Ezért hathavonta, vagy szükség esetén a főigazgató által rögzített határidőn belül továbbítják a Hivatal főigazgatója számára az elért fejlődésről szóló jelentést.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az OLAF vizsgálatainak nyomon követése keretében hiányzik a rendszeresen továbbított információ, gondoskodni kell arról, hogy a hatóságok évente kétszer jelentést tegyenek az OLAF által átadott jelentéseket követően hozott intézkedésekről.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 b pont

1073/1999 EK rendelet

9 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hivatal a Bizottsággal kötött együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási megállapodások értelmében továbbítja a harmadik országok illetékes hatóságai, valamint a Bizottsággal kötött megállapodások értelmében a nemzetközi szervezetek számára a külső vizsgálat eredményeképpen megszülető következtetéseket és ajánlásokat, valamint az összes vonatkozó dokumentumot. A Bizottság biztosítja, hogy a harmadik országokkal kötött együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási megállapodásokban a Hivatal kapcsolattartási pontjaként megjelölt illetékes hatóságok – amilyen mértékig a nemzeti jogszabályok ezt lehetővé teszik – tájékoztassák a Hivatal főigazgatóját arról, hogy a vizsgálat zárójelentésének következtetéseit és ajánlásait követően milyen intézkedésekre került sor. Ugyanígy a Bizottság biztosítja, hogy a nemzetközi szervezetek tájékoztassák a Hivatal főigazgatóját arról, hogy a vizsgálati zárójelentés következtetéseit és ajánlásait követően milyen intézkedésekre került sor. Ezért hathavonta, vagy szükség esetén a főigazgató által rögzített határidőn belül továbbítják a Hivatal főigazgatója számára az elért fejlődésről szóló jelentést.

Indokolás

Tekintettel a Hivatal által végzet külső vizsgálatok egyre növekvő jelentőségére, ebben a rendeletben olyan jogalapot kell teremteni, amely lehetővé teszi a Hivatal számára, hogy a vizsgálati zárójelentést továbbítsa a harmadik országok illetékes hatóságai, valamint a nemzetközi szervezetek számára, és hogy tájékoztatást kapjon az általuk hozott intézkedésekről. A Bizottság az ilyen csere lehetővé tételéhez szükséges minden rendelkezést elfogad.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 c pont

1073/1999 EK rendelet

9 cikk – 3 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) Amennyiben a belső vizsgálatot követően készített jelentésben feltárt tények büntetőeljárást vonhatnak maguk után, a zárójelentést továbbítják az érintett tagállam igazságügyi hatóságainak. A Hivatal főigazgatója azonban dönthet úgy, hogy a tények természetéből, csekély súlyából vagy az anyagi kár kis mértékéből adódóan nem továbbítja a zárójelentést az igazságügyi hatóságoknak, mert a belső intézkedések biztosítják a megfelelő nyomon követést. A Hivatal főigazgatója minden esetben a (4) bekezdésnek megfelelően az érintett intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek továbbítja a zárójelentést. A főigazgató tájékoztatja a felülvizsgálati tanácsadót és a Felügyeleti Bizottságot arról a megalapozott döntéséről, hogy nem továbbítja a zárójelentést az igazságügyi hatóságoknak.

(3a) Amennyiben a belső vizsgálatot követően készített jelentésben feltárt tényekkel kapcsolatos információk büntetőeljárást vonhatnak maguk után, a zárójelentést továbbítják az érintett tagállam igazságügyi hatóságainak, valamint az igazságügyi eljárásokra vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül a (4) bekezdésnek megfelelően az érintett intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek.

Indokolás

A módosítás világosabbá teszi a szöveget. Az olyan tényekkel kapcsolatos információk, amelyek büntetőjogi eljárást vonhatnak maguk után, a nemzeti igazságügyi hatóságok hatáskörébe tartoznak. A Hivatal főigazgatója igazgatási vizsgálatokat folytat. Amennyiben úgy véli, hogy a feltárt tények büntetőeljárást vonhatnak maguk után, továbbítja azokat az illetékes hatóságoknak. A nemzeti jognak megfelelően erről tájékoztatják az érintett intézményt.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 c a pont (új)

1073/1999 EK rendelet

9 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) az (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(4) A belső vizsgálatot követően összeállított jelentéseket és az összes vonatkozó felhasználható dokumentumot az érintett intézménynek, szervnek vagy szervezetnek megküldik. Az érintett intézmény, szerv vagy szervezet megteszi a vizsgálat eredményeiből fakadó, különösen a fegyelmi vagy a jogi intézkedéseket, és ezekről tájékoztatja a Hivatal főigazgatóját [...]. Ezért hathavonta, vagy szükség esetén a főigazgató által rögzített határidőn belül továbbítja a Hivatal főigazgatója számára az elért fejlődésről szóló jelentést.”

Indokolás

A vizsgálati zárójelentés következtetéseit követően hozott intézkedésekről szóló tájékoztatás gyakorlatának intézmények, szervek és szervezetek, valamint a tagállamok illetékes hatóságai közötti harmonizálásához célszerű pontosítani, hogy az intézményeknek is jelentést kell készíteniük a megtett lépésekről és az elért haladásról, amit a Hivatal főigazgatójának kell elküldeniük az IDOC hozzájárulásával együtt.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

1073/1999 EK rendelet

10 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A továbbításról a Hivatal végrehajtó bizottságával való konzultációt követően a Hivatal főigazgatója dönt a 14. cikk (2) bekezdésében ismertetett törvényességi ellenőrzésnek megfelelően.

Indokolás

Gondoskodni kell arról, hogy a tagállamok illetékes hatóságai számára való információátadást törvényességi ellenőrzésnek vessék alá. Döntéshozatal előtt a főigazgatónak konzultálnia kell az OLAF végrehajtó bizottságával.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

1073/1999 EK rendelet

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A továbbításról a Hivatal végrehajtó bizottságával való konzultációt követően a Hivatal főigazgatója dönt a 14. cikk (2) bekezdésében ismertetett törvényességi ellenőrzésnek megfelelően.

Indokolás

Gondoskodni kell arról, hogy a tagállamok illetékes hatóságai számára való információátadást törvényességi ellenőrzésnek vessék alá. Döntéshozatal előtt a főigazgatónak konzultálnia kell az OLAF végrehajtó bizottságával.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

1073/1999 EK rendelet

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első bekezdésben említett információtovábbítás előtt a Hivatal lehetővé teszi az érintett személy számára, hogy a 7a. cikk (2) bekezdésének második és harmadik albekezdésében megállapított körülmények és feltételek között elmondhassa véleményét az őt érintő tényekről.

Az első bekezdésben említett információtovábbítás előtt, és feltéve, hogy ez nem hat károsan a vizsgálat lefolytatására, a Hivatal lehetővé teszi az érintett személy számára, hogy a 7a. cikk (2) bekezdésének második és harmadik albekezdésében megállapított körülmények és feltételek között elmondhassa véleményét az őt érintő tényekről.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 a pont (új)

1073/1999 EK rendelet

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a) Az 10. cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) A Hivatal és a tagállamok illetékes hatóságai közötti információcsere és együttműködés, valamint a számukra átadott információk alapján tett lépések és intézkedések a 11a. cikkben meghatározott egyeztetési eljárás keretében rendszeres elemzés tárgyát képezik.”

Indokolás

Az illetékes hatóságok és a Hivatal közötti információcsere és együttműködés, ahogyan az a Hivatal működési gyakorlatából is látszik, az intézmények közötti rendszeres elemzést igényel annak érdekében, hogy azonosítani lehessen a Hivatal munkakörülményeit javító operatív megoldásokat.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 b pont (új)

1073/1999 EK rendelet

10 a cikk – 1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9b) A szöveg a következő 10a. cikk (1) bekezdéssel egészül ki:

 

„10a. cikk

 

Információcsere a Hivatal és az érdekelt intézmények között

 

(1) A Hivatal főigazgatója rendszeresen, de legalább évente egyszer jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek a Hivatal által lefolytatott vizsgálatok eredményeiről, tiszteletben tartva ezek bizalmas jellegét, az érintett személyek törvény által biztosított jogait, továbbá adott esetben a bírósági eljárásoknál alkalmazandó nemzeti rendelkezéseket.

 

A főigazgató a hivatalát jellemző függetlenség elvének megfelelően cselekszik.”

Indokolás

Szükség van olyan rendelkezésre, amely lehetővé teszi az OLAF főigazgatója számára, hogy tájékoztassa az érintett intézményeket a vizsgálatok eredményeiről, tekintettel a Bíróság erre vonatkozó, közelmúltbeli jogalkalmazására.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 c pont (új)

1073/1999 EK rendelet

10 a cikk – 2 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9c) A szöveg a következő 10a. cikk (2) bekezdéssel egészül ki:

 

„(2) Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Számvevőszék biztosítják a Hivatal által lefolytatott vizsgálatok bizalmas jellegének tiszteletben tartását az érintett személyek törvény által biztosított jogainak tiszteletben tartásával együtt, valamint azt is, hogy ha bírósági eljárásokat kell kezdeményezni, az ilyen eljárásokban alkalmazandó összes hatályos nemzeti rendelkezést betartsák.”

Indokolás

A valamely vizsgálat által érintett intézményeknek garantálniuk kell a Hivatal és az illetékes hatóságok vizsgálatainak bizalmas jellegét, valamint az érintett személyek törvényes jogait.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 d pont (új)

1073/1999 EK rendelet

10 a cikk – 3 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9d) A szöveg a következő 10a. cikk (3) bekezdéssel egészül ki:

 

„(3) A Hivatal és az érintett intézmények az (1) és a (2) bekezdésben rögzített elvek tiszteletben tartása mellett megállapodásokat köthetnek a Hivatal feladatainak elvégzéséhez szükséges információk átadását illetően.”

Indokolás

Jelenleg nem létezik olyan jogalap, amelyre támaszkodva az OLAF és az Európai Parlament bizalmas információkat oszthatna meg egymással. A Bizottság és az Európai Parlament közötti 2005. májusi keretmegállapodás nem vonatkozik a Hivatalra. Az információáramlást az Európai Parlament eljárási szabályzatának VII. melléklete szabályozza. A Parlament jogi szolgálatának véleménye szerint hasznos lenne létrehozni egy ilyen jogalapot, hogy az intézmény ténylegesen elláthassa feladatát.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 e pont (új)

1073/1999 EK rendelet

10 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9e) A szöveg a következő 10b. cikkel egészül ki:

 

„10b. cikk

 

A nyilvánosság tájékoztatása

 

A Hivatal főigazgatója gondoskodik róla, hogy a nyilvánosság semleges, pártatlan és a 10a. cikkben rögzített elveknek megfelelő tájékoztatást kapjon.

 

Az OLAF vizsgálataira vonatkozó, a 15a. cikknek megfelelően elfogadott eljárási szabályzat részletes szabályokat állapít meg annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a Hivatal operatív tevékenységéhez kapcsolódó információk kiszivárgása, illetve rögzíti az engedély nélkül történő kiszivárogtatás esetén alkalmazandó fegyelmi büntetéseket, a 8. cikk (3) bekezdésének megfelelően.”

Indokolás

Rendelkezéseket kell hozni a Hivatal által a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatosan folytatott politikát illetően, emlékeztetve a 45/2001/EK rendeletben (49. cikk) szereplő elvekre és kitételekre, amelyeket át kell venni az eljárási szabályzatban (ideértve a kiszivárogtatás esetén alkalmazandó fegyelmi szankciókat is).

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 a pont

1073/1999 EK rendelet

11 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1) A Felügyeleti Bizottság a vizsgálati feladatkör ellátásának rendszeres figyelemmel kísérésével erősíti meg a Hivatal függetlenségét.

“(1) A Felügyeleti Bizottság a vizsgálati feladatkör ellátásának rendszeres nyomonkövetésével biztosítja, hogy a Hivatal független módon gyakorolja a jelen rendeletben ráruházott jogköröket. A Felügyeleti Bizottság

A Felügyeleti Bizottság gondoskodik arról, hogy tiszteletben tartsák a Hivatal, illetve az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek közötti információtovábbításra vonatkozó szabályokat.

a) gondoskodik arról, hogy tiszteletben tartsák a Hivatal, illetve az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek közötti információtovábbításra vonatkozó szabályokat;

A Felügyeleti Bizottság a Hivatal főigazgatójától kapott rendszeres statisztikák, a felülvizsgálati tanácsadó által készített rendszeres elemző vélemények és jelentések, valamint a Hivatal főigazgatójával folytatott szoros együttműködés segítségével figyelemmel kíséri az eljárási garanciák alkalmazását és a vizsgálatok időtartamát.

b) a Hivatal főigazgatójától kapott rendszeres statisztikák, információk és vizsgálati jelentések alapján, valamint a felülvizsgálati tanácsadó által kiadott vélemények segítségével figyelemmel kíséri az eljárási garanciák alkalmazását és a vizsgálatok időtartamát.

 

c) segíti a főigazgatót, ügyelve arra, hogy a Hivatal rendelkezésére álljanak a vizsgálati feladatok elvégzéséhez szükséges források;

 

d) véleményeket és ajánlásokat fogalmaz meg az alábbiak kapcsán:

 

– a vizsgálati prioritások azonosítása;

 

– a vizsgálatok időtartama és következményei;

 

– az eljárási szabályzat;

 

e) véleményt nyilvánít a főigazgató Európai Közösségek Bírósága és a nemzeti bíróságok előtt való megjelenéséről;

 

f) segíti a főigazgatót az egyeztetési eljárásban;

 

g) a Bíróság elé idézheti a Bizottságot vagy bármely más intézményt, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ezek az intézmények a Hivatal főigazgatójának függetlenségét sértő intézkedést hoztak.

A Felügyeleti Bizottság saját kezdeményezésére vagy a főigazgató, egy intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség felkérésére véleményt nyilvánít, anélkül azonban, hogy a folyamatban lévő vizsgálati eljárások végrehajtásába beavatkozna. E vélemények másolatát a kérelmezőnek adják át.

A Felügyeleti Bizottság saját kezdeményezésére vagy a főigazgató, egy intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség felkérésére véleményt nyilvánít, anélkül azonban, hogy a folyamatban lévő vizsgálati eljárások végrehajtásába beavatkozna. E vélemények másolatát a kérelmezőnek adják át.

Indokolás

Ez a rendelkezés egyértelművé teszi a Felügyelő Bizottság feladatait, és ezt oly módon teszi, hogy az garantálja a Hivatal függetlenségét.

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 a pont (új)

1073/1999 EK rendelet

11 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a a) az (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) A Felügyeleti Bizottságot öt független, kívülálló személy alkotja, akik kinevezésükkor a Hivatal tevékenységi köreivel kapcsolatos területeken magas igazságügyi vagy vizsgálati beosztást, vagy hasonló beosztást töltenek be. Ismerik az európai intézmények működését, valamint anyanyelvükön kívül az Európai Unió egy másik hivatalos nyelvét.”

Indokolás

A Felügyeleti Bizottság tagjai számára a csalás elleni küzdelem terén szerzett operatív gyakorlati tapasztalatot, az intézmények működésének elmélyült ismeretét, valamint az Európai Unió egy másik hivatalos nyelvének – lehetőleg a Bizottság valamelyik munkanyelvének – ismeretét kell előírni.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 a b pont (új)

1073/1999 EK rendelet

11 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a b) A (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Kinevezésük az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös megegyezésével történik. Pályázati felhívást kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az öt személyt egy, a Bizottság által benyújtott, és legalább 12 jelöltet tartalmazó „előválogatási listáról” kell kiválasztani.”

Indokolás

A tagokat a Bizottság által előterjesztett listáról az intézmények nevezik ki közös megegyezéssel. A tagok kinevezésére szolgáló eljárás maximális átláthatósága érdekében pályázati felhívást kell közzétenni.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 a c pont (új)

1073/1999 EK rendelet

11 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a c) az (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(3) A képviselők hivatali ideje öt év. A hivatali idő nem meghosszabbítható. A Felügyeleti Bizottság tapasztalatának folyamatossága érdekében a tagok megújítására nem egyidőben kerül sor.”

Indokolás

A Hivatal főigazgatójának hivatali idejével azonos hivatali időt kell adni a tagoknak. Ügyelni kell azonban arra, hogy a Felügyelő Bizottság mandátumának ciklusa időben el legyen tolva a főigazgató mandátumához képest. Sőt, a Bizottságon belüli tapasztalat megtartása érdekében a bizottsági tagok egy részének kinevezésére is időben eltolva kell sort keríteni.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 a d pont (új)

1073/1999 EK rendelet

11 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a d) az (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(6) A Felügyeleti Bizottság elnökét a Felügyeleti Bizottság választja. A bizottság saját eljárási szabályait maga dolgozza ki, és azt még az elfogadás előtt véleményezés céljából megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. A Felügyeleti Bizottság az elnök vagy a Hivatal főigazgatója kezdeményezésére ül össze. […] A bizottság a tagjai többségi szavazata alapján hoz határozatot. Titkársági feladataik ellátásáról a Hivatal gondoskodik.”

Indokolás

A bizottság belső szabályzatának elfogadására szolgáló eljárás a Bíróság hasonló eljárásából merít ihletet. Tekintbe vesz bizonyos, az Elsőfokú Bíróság által meghatározott szempontokat, nevezetesen azt, hogy a bizottság belső szabályzata mennyiben hat ki a Hivatal operatív működésének értékelésére. A nagyobb rugalmasság és a Hivatal szükségletei érdekében nem célszerű előírni a megtartandó ülések számát.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 b pont

1073/1999 EK rendelet

11 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés - b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) ha információt kell szolgáltatni egy tagállam igazságügyi hatóságai számára.

b) ha a tagállamok illetékes hatósága nem vette figyelembe az ajánlásokat.

Indokolás

Mivel a Felügyeleti Bizottság nem avatkozhat be a folyamatban lévő vizsgálatok lefolyásába, elő kell írni, hogy a tagállamok illetékes hatóságainak való információátadás törvényességi ellenőrzését belső úton hajtsák végre, a vizsgálati iratokhoz hozzáférő igazságügyi tanácsadók révén. Ez a rendelkezés tudja garantálni a tényleges törvényességi ellenőrzést.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 b pont

1073/1999 EK rendelet

11 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Felügyeleti Bizottság legalább évente egyszer elkészíti az eljárási garanciák alkalmazásáról és a vizsgálatok időtartamáról szóló tevékenységi jelentést; a jelentések címzettjei az intézmények. A Felügyeleti Bizottság a Hivatal vizsgálatainak eredményéről és az azokon alapuló intézkedésekről készített jelentéseit megküldheti az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

A Felügyeleti Bizottság legalább évente egyszer elkészíti a Hivatal függetlenségének értékeléséről, az eljárási garanciák alkalmazásáról és a vizsgálatok időtartamáról szóló tevékenységi jelentést; a jelentések címzettjei az intézmények. A Felügyeleti Bizottság a Hivatal vizsgálatainak eredményéről és az azokon alapuló intézkedésekről készített jelentéseit megküldheti az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

Indokolás

Fontos azt is előírni a bizottság számára, hogy jelentése térjen ki a Hivatal függetlenségének értékelésére is.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont

1073/1999 EK rendelet

11 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Strukturált párbeszéd az intézményekkel

Egyeztetési eljárás

A Felügyeleti Bizottság a közös irányvonalak meghatározását szolgáló politikai szintű strukturált párbeszéd keretében, valamely intézmény kérésére évente legalább kétszer ülésezik az Európai Parlament, a Tanács illetve a Bizottság által kijelölt képviselővel.

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létre kell hozni egy egyeztetési eljárást.

A strukturált párbeszéd a Hivatal vizsgálati tevékenységének gyakorlásáról, közelebbről az alábbiakról szól:

(2) Az egyeztetési eljárás a következőkre terjed ki:

a) a Felügyeleti Bizottság és a Hivatal főigazgatója éves tevékenységi jelentése;

a) a Hivatal és a tagállamok között, illetve a tagállamok között fennálló kapcsolatok és együttműködés, nevezetesen:

b) a Hivatal vizsgálatokkal kapcsolatos éves tevékenységi programja;

– az 1. cikk alkalmazásával indított fellépések koordinálása;

c) a Hivatal vizsgálati politikája prioritásainak szempontjai;

– a jelen rendelet, a 2988/95/EK, Euratom rendelet, a 2185/96/EK, Euratom rendelet, valamint az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. július 26-i egyezmény és jegyzőkönyvei végrehajtása és alkalmazása;

d) a Hivatal, illetve az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek jó kapcsolata;

– a Hivatal vizsgálati zárójelentéseinek következtében, valamint a Hivatal által átadott információk alapján hozott intézkedések;

e) a Hivatal vizsgálati tevékenységének és a Felügyeleti Bizottság munkájának hatékonysága.

b) egyrészről a Hivatal, másrészről pedig az Európai Unió és az Európai Közösségek intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei (köztük az Eurojust és az Europol) közötti kapcsolatok és együttműködés, nevezetesen az intézmények által a Hivatalnak nyújtott támogatás, illetve a Hivatal vizsgálati zárójelentéseinek következtében, valamint a Hivatal által átadott információk alapján hozott intézkedések;

A strukturált párbeszéd nem zavarhatja meg a vizsgálatok lefolytatását.

c) a Hivatal kapcsolatai és együttműködése harmadik államok illetékes hatóságaival és nemzetközi szervezetekkel, a jelen rendeletben említett megállapodások keretében;

A Hivatal megteszi a megfelelő lépéseket a strukturált párbeszéden elhangzó vélemények nyomán.

d) a Hivatal vizsgálati politikája prioritásainak szempontjai;

 

e) a Felügyeleti Bizottság jelentései és elemzései.

 

(3) Az egyeztetésre az intézmények egyikének kérésére, évente legalább egyszer kerül sor.

 

(4) A Hivatal főigazgatója és a Felügyeleti Bizottság elnöke részt vesz az egyeztetési eljárásban. A Számvevőszék, az Eurojust és az Europol képviselői is meghívást kaphatnak.

 

(5) Az egyeztetést egy vagy több technikai ülésen készítik elő. Az üléseket valamelyik intézmény vagy a Hivatal kérésére hívják össze.

 

(6) Az egyeztetési eljárás semmiképpen sem zavarhatja meg a vizsgálatok lefolytatását, az eljárásra a főigazgató függetlenségének teljes tiszteletben tartása mellett kerül sor.

 

(7) Az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint a Hivatal és a tagállamok mindannyiszor tájékoztatják az egyeztetési eljárás résztvevőit az eljárás következtetései nyomán hozott intézkedésekről.

Indokolás

Ez az eljárás biztosítja a közösségi jogalkotó, a költségvetési hatóság és a Bizottság számára a lehetőséget, hogy megvitassák a csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos különféle szempontokat. Lehetővé teszi, hogy megfelelő (operatív, jogalkotási vagy intézményi) megoldásokat találjanak a Hivatal által a feladatai elvégzése során tapasztalt nehézségekre. Az eljárás egyébként átveszi a Tanács által a Bizottság javaslata kapcsán megfogalmazott észrevételeket (komitológia).

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 a pont

1073/1999 EK rendelet

12 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság a többi intézmény képviselőivel – akik a strukturált párbeszéd keretében tanácskoznak a Felügyeleti Bizottsággal – folytatott konzultációt követően hét év nem megújítható időtartamra nevezi ki a Hivatal főigazgatóját. A tanácskozásra a pályázati felhívást követően a Bizottság által kiválasztott jelöltek listája alapján kerül sor.„

(1) A Hivatalt a Bizottság által kinevezett főigazgató irányítja, ötéves, egyszer megújítható mandátummal.

 

A főigazgatót az Európai Parlament és a Tanács jelöli ki közös megegyezéssel, a Bizottság által előterjesztett, hat jelöltet tartalmazó lista alapján. Pályázati felhívást kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

 

A kinevezésre a jelöltek listája Bizottság általi előterjesztésétől számított három hónapon belül kerül sor. A kinevezési eljárás egésze nem tarthat tovább kilenc hónapnál, és az új főigazgató kinevezéséig hivatalban maradó korábbi főigazgató megbízásának lejárta előtt legalább kilenc hónappal meg kell indulnia.

 

Amennyiben az Európai Parlament és/vagy a Tanács a főigazgató mandátumának lejárta előtt legalább kilenc hónappal nem jelzi, hogy ellenzi a főigazgató mandátumának megújítását, a Bizottság megújítja azt. A mandátum megújításával szembeni ellenvetést indoklással kell ellátni. Ellenkező esetben az e bekezdés harmadik albekezdésében leírt kinevezési eljárás lép életbe.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 b pont

1073/1999 EK rendelet

12 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) A (2) bekezdést törölni kell.

(2) A Hivatal főigazgatóját a tagállamok olyan jelöltjei közül választják ki, akik magas szintű igazságügyi vagy gyakorlati vizsgálati beosztást töltenek vagy töltöttek be, és legalább tízéves, komoly felelősséggel járó beosztásban szerzett operatív szakmai tapasztalattal bírnak. E tapasztalat jelentős részét a csalás elleni nemzeti és/vagy közösségi szintű küzdelem terén kell felmutatni. Mélyrehatóan kell ismernie az európai intézmények működését, valamint anyanyelvén kívül az Európai Unió egy másik hivatalos nyelvét. Teljes mértékben függetlennek kell lennie.

Indokolás

Ki kell fejteni azokat a kritériumokat, amelyeknek a Hivatal főigazgatói posztjára jelölt személynek meg kell felelnie. Gyakorlati okokból feltételül kell szabni, hogy a jelölt beszélje a Bizottság valamelyik munkanyelvét.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 c pont

1073/1999 EK rendelet

12 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) A (3) bekezdésben az „igazgató” szó helyébe a „főigazgató” szó lép.

c) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

“3. A főigazgató külső és belső vizsgálatok kezdeményezésével és lefolytatásával vagy az egyes vizsgálatok lefolytatását követően a jelentések összeállításával kapcsolatosan nem kérhet és nem fogadhat el kormányoktól, illetve intézményektől, szervektől vagy hivataloktól semmiféle utasítást. Ha a főigazgató úgy ítéli meg, hogy a Bizottság által hozott valamely intézkedés aláássa a függetlenségét, erről azonnal értesíti a Felügyeleti Bizottságot és kikéri ennek véleményét, ezt követően pedig az érintett intézménnyel szemben a Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

 

A főigazgató a 11a. cikkben említett egyeztetési eljárás keretében rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek a Hivatal által lefolytatott vizsgálatok eredményeiről, a meghozott intézkedésekről és a nehézséget jelentő tényezőkről, tiszteletben tartva a lefolytatott vizsgálatok bizalmas jellegét, az érintett személyek törvény által biztosított jogait, továbbá azon nemzeti rendelkezéseket, amelyeket adott esetben a bírósági eljárásoknál kell alkalmazni.

 

A fenti intézmények biztosítják a Hivatal által lefolytatott vizsgálatok bizalmas jellegének tiszteletben tartását, az érintett személyek törvény által biztosított jogainak tiszteletben tartását, valamint – amennyiben ilyen eljárást kell kezdeményezni – a bírósági eljárásokban alkalmazandó összes hatályos nemzeti rendelkezés betartását.”

Indokolás

Az érintett intézményeknek nyújtott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a Hivatal által lefolytatott vizsgálatok eredményei alapján hozott intézkedéseket és a felmerült nehézségeket is.

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 d pont

1073/1999 EK rendelet

12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Mielőtt a Bizottság az igazgatóval szemben fegyelmi szankciót fogadna el, konzultál a Felügyeleti Bizottsággal, amely tanácskozik az intézmények strukturált párbeszéd keretében összegyűlt képviselőivel.

(4). Mielőtt a Bizottság a főigazgatóval szemben fegyelmi szankciót fogadna el, konzultál a Felügyeleti Bizottsággal, amely tanácskozik az Európai Parlament és a Tanács 11a. cikk szerinti egyeztetési eljárás keretében összegyűlt képviselőivel.

Indokolás

A Bizottság számára az egyeztetési eljárás nyújtja azt az intézményi keretet, amelyen belül meg lehet vitatni a főigazgatóval szembeni esetleges fegyelmi szankciókat. Tekintettel a meghozandó intézkedés jelentőségére, biztosítani kell, hogy az intézkedést ne csupán a Felügyeleti Bizottsággal vitassák meg, hanem a többi érintett intézménnyel is. Egyértelműen jelezni kell, hogy amennyiben a főigazgatóval szemben fegyelmi szankciókat kívánnak elfogadni, az Európai Parlament és a Tanács teljes mértékben részt vesz az eljárásban.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 d a pont (új)

1073/1999 EK rendelet

12 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Amennyiben a megbízatása lejárta utáni két éven belül új szakmai tevékenységet kíván végezni, a Hivatal főigazgatója erről az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának 16. cikkével összhangban tájékoztja a Bizottságot.

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 a pont (új)

1073/1999 EK rendelet

12 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a) A szöveg a következő 12a. cikkel egészül ki:

 

„12a. cikk

 

A főigazgató megjelenése az Európai Közösségek Bírósága és a nemzeti bíróságok előtt

 

A Hivatal főigazgatója megjelenhet az Európai Közösségek Bírósága, illetve az adott nemzeti jognak megfelelően a nemzeti bíróságok előtt az olyan ügyekben, amelyek a Hivatal tevékenységéhez kapcsolódva kerülnek bíróság elé.

 

Az Európai Közösségek Bírósága vagy a nemzeti bíróságok előtt való megjelenést megelőzően a Hivatal főigazgatója kikéri a Felügyeleti Bizottság véleményét.”

Indokolás

Ahogyan a 12. cikkben szereplő elv lehetővé teszi a Hivatal főigazgatója számára, hogy bírósági jogorvoslatot kérjen a függetlenségét sértő intézkedésekkel szemben, hasznos lehet biztosítani számára azt a jogot is, hogy valamely fél mellett foglaljon állást a Bíróság előtt, amennyiben vizsgálati feladatköre gyakorlásáról van szó. Ez a jog a nemzeti bíróságra is kiterjeszthető. A Felügyeleti Bizottság véleményt nyilvánít.

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

1073/1999 EK rendelet

14 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felülvizsgálati tanácsadó

A Hivatal által folytatott vizsgálatok törvényességének ellenőrzése

(1) A Hivatal főigazgatója a Felügyeleti Bizottság javaslatára felülvizsgálati tanácsadót nevez ki, öt éves nem megújítható időtartamra. A Felügyeleti Bizottság a pályázati felhívást követően kiválasztott jelöltek listája alapján tesz javaslatot.

(1) A Hivatal által folytatott vizsgálatok törvényességi ellenőrzésének célja megbizonyosodni arról, hogy a vizsgálat során tiszteletben tartották-e az eljárási garanciákat és az érintett személyek alapvető jogait.

(2) A felülvizsgálati tanácsadó teljes függetlenségben gyakorolja funkcióit. Feladata teljesítésekor senkitől nem kér és nem fogad el utasítást. A Hivatalon belül csak az eljárások tiszteletben tartásával összefüggő feladatokért felelős.

(2) A törvényességi ellenőrzést a vizsgálat kezdete és lezárása előtt, az érintett tagállamoknak a 9. és 10. cikk szerint átadott információk elküldése előtt hajtják végre, a vizsgálat szigorúan bizalmas jellegének értékelése függvényében.

A felülvizsgálati tanácsadót érintő fegyelmi szankció kiszabása előtt a Hivatal főigazgatója konzultál a felügyelő bizottsággal.

(3) A vizsgálatok törvényességi ellenőrzését a jog és a Hivatal vizsgálati eljárásai terén jártas szakértők végzik, akik valamely tagállamban igazságügyi beosztást is betölthetnek. A szakértők véleményét csatolják a vizsgálat zárójelentéséhez.

(3) A vizsgálatban személyesen érintett személy véleményt kérhet a felülvizsgálati tanácsadótól a 6. cikk (5) bekezdésében és a 7a. cikkben említett eljárási garanciákkal kapcsolatban. A felülvizsgálati tanácsadó saját kezdeményezésére is véleményt nyilváníthat ezekben a kérdésekben.

 

(4) A 15a. cikkben említett eljárási szabályzat tartalmazza a törvényességi ellenőrzés részleteit.

(4) A 6. cikk (7) bekezdésében és a 7a. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett esetekben a Hivatal főigazgatója kérheti a felülvizsgálati tanácsadó véleményét. A Hivatal főigazgatója a vizsgálatok ellenőrzésével kapcsolatban is kérheti a véleményét.

 

(5) A felülvizsgálati tanácsadó rendszeresen jelentést tesz a tevékenységéről a Felügyeleti Bizottságnak; rendszeres statisztikai és elemző jelentéseket nyújt be a Felügyeleti Bizottságnak és a Bizottságnak a vizsgálatok időtartamával és az eljárási garanciákkal összefüggő kérdésekről. A felülvizsgálati tanácsadó jelentései nem vonatkoznak a vizsgálat tárgyát képező egyedi ügyekre. »

 

Indokolás

A nemzeti bíróságok és az Európai Bíróság által a Hivatal vizsgálatai vonatkozásában lefolytatott törvényességi ellenőrzésen túl tisztázni kell az OLAF e téren folytatott operatív gyakorlatát is. A Hivatal által lefolytatott törvényességi vizsgálat biztosítja az eljárási garanciák és az érintett személyek alapvető jogainak tiszteletben tartását. Ez a gyakorlat azon alapul, hogy az OLAF ismeri a vizsgálatokkal kapcsolatos közösségi jogot, illetve az igazságügyi tanácsadókkal kapcsolatos nemzeti jogot és eljárásokat.

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 a pont (új)

1073/1999 EK rendelet

14 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„14a. cikk

 

A Hivatal vizsgálataiban érintett személyek panasztétele

 

(1) A Hivatal vizsgálataiban személyesen érintett személyek panaszt nyújthatnak be a Felügyeleti Bizottsághoz, amennyiben úgy vélik, hogy a vizsgálat során megsértették eljárási vagy emberi jogaikat. A benyújtott panaszt a Felügyeleti Bizottság késlekedés nélkül továbbítja egy felülvizsgálati tanácsadónak.

 

(2) A Hivatal főigazgatója a Felügyeleti Bizottság javaslatára felülvizsgálati tanácsadót nevez ki, öt éves nem megújítható időtartamra. A Felügyeleti Bizottság a pályázati felhívást követően kiválasztott jelöltek listája alapján tesz javaslatot.

 

(3) A felülvizsgálati tanácsadó teljes függetlenségben látja el feladatát. Feladata teljesítésekor senkitől nem kér és nem fogad el utasítást. A Hivatalon belül csak az eljárások betartásának ellenőrzésével összefüggő feladatokat végez.

 

(4) A felülvizsgálati tanácsadó jogosult kezelni az informátorok panaszait, ideértve a személyzeti szabályzat 22. cikkének hatálya alá tartozó személyeket is.

 

(5) A felülvizsgálati tanácsadónak a panasz továbbításától számított 30 munkanapon belül a Felügyeleti Bizottság, a panaszos és a főigazgató elé kell terjesztenie véleményét.

 

(6) A felülvizsgálati tanácsadó rendszeresen jelentést tesz a tevékenységéről a Felügyeleti Bizottságnak. Rendszeres statisztikai és elemző jelentéseket nyújt be a Felügyeleti Bizottságnak és a Bizottságnak a vizsgálatokkal összefüggő kérdésekről.

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 15 pont

1073/1999 EK rendelet

15 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15) A 15. cikket törölni kell

15) A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„A Bizottság legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő negyedik éven belül jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, amely jelentéshez mellékeli a Felügyeleti Bizottság véleményét […]. A jelentésben kitér arra, hogy indokolt-e módosítani ezt a rendeletet. Az Európai Ügyészség létrehozását követően e rendeletet mindenképpen felülvizsgálják.”

Indokolás

Fenn kell tartani a Bizottság számára a lehetőséget, hogy jelentést készítsen a rendelet alkalmazásáról. Azt a lehetőséget is fenn kell tartani, hogy a jelentés eredményeképp a rendeletet módosíthassák. Jelezni kell, hogy tekintettel az Európai Ügyészség csalás elleni küzdelemre gyakorolt hatására, a rendeletet az Ügyészség létrehozása után felül kell vizsgálni.

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

1073/1999 EK rendelet

15 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Végrehajtási intézkedések

Az OLAF vizsgálatainak eljárási szabályzata

A Hivatal e rendeletben említett igazgatási vizsgálatai során alkalmazandó eljárási garanciák területén érvényes végrehajtási szabályok elfogadására a 15b. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárásnak megfelelően kerül sor.

(1) A Hivatal elfogadja az OLAF eljárási szabályzatát, amely tartalmazza az e rendeletben meghatározott jogi és eljárásbeli elveket. Tekintetbe veszi továbbá a Hivatal operatív gyakorlatát.

 

(2) Az eljárási szabályzat tartalmazza a Hivatal hatáskörének és jogállásának gyakorlati megvalósítását, az általános vizsgálati eljárási elveket, a vizsgálati eljárás különböző fázisait és fő lépéseit, az eljárás alá vont személyek törvényes jogait, az eljárási garanciákat, az adatvédelmi intézkedéseket, a tájékoztatással és a dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatos politikát, a vizsgálatok törvényességének ellenőrzésére irányuló, illetve az érintett személyek fellebbviteli jogával kapcsolatos rendelkezéseket.

 

(3) Az eljárási szabályzat elfogadása előtt ki kell kérni az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Hivatal Felügyeleti Bizottsága véleményét. A Felügyeleti Bizottság garantálja a Hivatal függetlenségét az eljárási szabályzat elfogadására irányuló eljárásban.

 

(4) Az eljárási szabályzat a Hivatal főigazgatójának javaslatára módosítható. Ebben az esetben az e cikkben meghatározott elfogadási eljárás alkalmazandó.

 

(5) A Hivatal által elfogadott eljárási szabályzatot közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Létre kell hozni egy olyan jogalapot, amely lehetővé teszi, hogy az OLAF határozhassa meg a vizsgálataira vonatkozó eljárási szabályzatot, ily módon garantálva a Hivatal operatív munkájának maximális átláthatóságát.

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

1073/1999 EK rendelet

15b. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15b. cikk

törölve

Bizottság

 

(1) A Bizottságot a 515/97/EK rendelet 43. cikkében előírt bizottság segíti.

 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

 

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

 

(3) A bizottság elfogadja működési szabályzatát.

 

Indokolás

A javasolt módosításokra, vagyis egyrészt a törvényességi ellenőrzés és az eljárási garanciák terén tett rendelkezésekre, másrészt pedig az egyeztetési eljárást bevezető rendelkezésekre való tekintettel e bizottság létezése szükségtelenné válik.

  • [1]  HL C 8., 2007.1.12.

VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (10.9.2008)

Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD))

A vélemény előadója: Giuseppe Gargani

RÖVID INDOKOLÁS

2006. május 24-én a Bizottság az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/99/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló újabb javaslatot hagyott jóvá[1]. A módosítás, amely nagyrészt átveszi, és javítani kívánja a 2004. évi javaslatok tartalmát, főként az alábbi elemekre összpontosít:

· a felügyelő bizottság, az OLAF, az intézmények és más szervek és szervezetek kapcsolata;

· az eljárásokban érintett személyek jogai;

· a felülvizsgálati tanácsadói poszt létrehozása;

· az OLAF, az intézmények, az európai szervek, a tagállamok és az informátorok közötti információáramlás javítása;

· a főigazgató hivatali ideje;

· a Hivatal finanszírozása.

A Bizottság javaslata összességében ésszerűnek és kiegyensúlyozottnak tűnik. Az előadó ugyanakkor néhány módosítást javasol a szövegben a hatékonyság növelése érdekében, figyelemmel arra, hogy a javaslat célja a reform.

Az 5. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében pontosítani kell, hogy a főigazgató a tagállamok és a Bizottság mellett az Európai Parlament kérésére is kezdeményezhet külső vizsgálatot.

Az 5. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében viszont – amely arról rendelkezik, hogy nem lehet egyszerre kezdeményezni az OLAF belső vizsgálatát és az érintett intézmény vagy szerv adminisztratív vizsgálatát – át kellene fogalmazni oly módon, hogy lehetővé váljon az egyidejű vizsgálat, amelynek során ugyanakkor szoros együttműködést írnak elő. Nem lehet ugyanis megtiltani egy intézmény számára, hogy saját belső ellenőrzési hatáskörében adminisztratív vizsgálatot folytasson, ugyanakkor az együttműködésre való kötelezés tökéletes összhangban lenne a hivatal és az intézmények közötti „strukturált párbeszéddel”, amiről a bizottsági javaslat 11a. cikke szól.

A 7a. cikkben említett eljárási biztosítékokat erősíteni kellene annak érdekében, hogy az érdekelt személy megfelelően védekezni tudjon. A 7a. cikk (4) bekezdését át kellene fogalmazni, hogy a rendelkezésben foglalt eljárási biztosítékok ne csorbítsák a Szerződésben, az Alapjogi Chartában és más, többek között nemzeti rendelkezésekben foglalt lehető legtágabb értelemben vett védelmet. Az erre vonatkozó (5) preambulumbekezdést is ennek megfelelően módosítani kell.

A 8a. cikk második albekezdésében, mely lehetővé teszi a főigazgató számára, hogy ne küldje el az érintett számára a vizsgálat következtetéseit és a lezárultakor elfogadott ajánlásokat, pontosítani kellene, hogy erre csak a felülvizsgálati tanácsadó véleményének megismerését követően van mód, akinek feladata éppen annak ellenőrzését biztosítani, hogy tiszteletben tartják az érdekeltek részvételére vonatkozó eljárási biztosítékokat. A javaslat 14. cikkének (4) bekezdését ennek megfelelően módosítani kell.

A 10. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdését módosítani kell annak pontosítása érdekében, hogy a vizsgálat által érintett személynek legalább írásban legyen lehetősége véleményét kifejeteni a vitatott tényekről, és hogy véleményét továbbítsák az érintett tagállamnak a vizsgálat többi eredményével együtt. Csak így biztosítható, hogy az érintett nemzeti hatóság teljes, és az ellenérveket is magában foglaló képet alkosson az ügyről.

Végül a 15a. és a 15b. cikket is módosítani lehetne az új ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás figyelembe vétele érdekében, amelyet a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (komitológia) szóló 1999/468/EK határozatot módosító 2006. július 17-i tanácsi határozat vezetett be. A határozat 5. cikkére történő hivatkozást fel kellene válatni az ugyanazon határozat 5a. cikkére való hivatkozással, hogy az új eljárást lehessen alkalmazni, és így lehetővé váljon az Európai Parlamant számára, hogy nagyobb befolyást gyakoroljon a témában. Ennek érdekében egy új 17. preambulumbekezdés is beillesztésre kerül.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri az Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A jogbiztonság érdekében tisztázni kell a Hivatal által folytatott belső és külső vizsgálatok esetében alkalmazandó eljárási garanciákat. Mindez nem érinti a szerződésekben foglalt szabályokból, a szabályzat rendelkezéseiből és az alkalmazandó nemzeti rendelkezésekből következő szélesebb körű védelmet.

(5) A jogbiztonság érdekében tisztázni kell a Hivatal által folytatott belső és külső vizsgálatok esetében alkalmazandó eljárási garanciákat. Mindez nem érinti a szerződésekben illetve az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvben, az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az európai parlamenti képviselők statútumában, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglalt szabályokból, valamint más alkalmazandó nemzeti rendelkezésekből következő szélesebb körű védelmet.

Indokolás

Conviene resaltar la especificidad del estatuto de los diputados al Parlamento Europeo como parte de la institución responsable del poder ejecutivo de la Unión Europea.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) A Hivatal egy európai parlamenti képviselő ügyeinek vizsgálata során – a jogalkotó ellenőrzési jogának rendes menetben történő gyakorlásának felborításán felül – az adott képviselő számára maradandó károkat okozhat; ennek következtében bármilyen vizsgálatot csak az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában megállapított feltételek alapján lehet elvégezni.

Indokolás

Resulta necesario evitar que un procedimiento administrativo perjudique la integridad moral de los diputados.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Meg kell erősíteni a Felügyeleti Bizottság ellenőrzési jogkörét a Hivatal és az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek közötti információcsere, valamint az eljárási garanciák alkalmazása és a vizsgálatok időtartama alakulásának területén. Ezenkívül együttműködést kell kialakítani a Felügyeleti Bizottság, illetve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között, lehetővé téve a Felügyeleti Bizottság számára, hogy a tagok függetlenségének sérelme nélkül strukturált párbeszéd keretében tanácskozhassanak ezen intézmények képviselőivel.

(10) Meg kell erősíteni a Felügyeleti Bizottság ellenőrzési jogkörét a Hivatal és az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek közötti információcsere, valamint az eljárási garanciák alkalmazása és a vizsgálatok időtartama alakulásának területén. Ezenkívül együttműködést kell kialakítani a Felügyeleti Bizottság, illetve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között, lehetővé téve a Felügyeleti Bizottság számára, hogy a tagok függetlenségének sérelme nélkül strukturált párbeszéd keretében tanácskozhassanak ezen intézmények képviselőivel, melynek során minden esetben szem előtt kell tartani a szerveknek az Európai Unió jogi keretei közötti függetlenségét.

Indokolás

Resulta necesario preservar la independencia de las instituciones comunitarias, que no pueden quedar sometidas al control de una instancia administrativa como es la OLAF.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) A rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni1. A Bizottságnak felhatalmazással kell rendelkeznie e rendelet végrehajtási szabályainak elfogadására, különösen a Hivatal igazgatási vizsgálatai során alkalmazandó eljárási garanciák területén. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek, többek közt kiegészítéssel történő módosítására, illetve kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

 

1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Indokolás

Pontosítani kell a rendelet végrehajtási rendelkezéseinek hivatkozási keretét.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1073/1999/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hivatal akkor kezdeményezhet vizsgálatot, ha megfelelően komoly gyanú áll fenn, hogy az 1. cikkben említett csalást, korrupciót vagy egyéb jogellenes tevékenységet követtek el. A vizsgálat kezdeményezéséről szóló döntésnél figyelembe kell venni a Hivatalnak a 11a. cikkben és a 12. cikk (5) bekezdésében megállapított vizsgálati politikájának és vizsgálati tevékenységi programjának prioritásait. A döntés figyelembe veszi továbbá a Hivatal erőforrásainak hatékony használatát és a felhasznált eszközök arányosságát is.

 

(1) A Hivatal akkor kezdeményezhet vizsgálatot, ha megfelelően komoly gyanú áll fenn, hogy az 1. cikkben említett csalást, korrupciót vagy egyéb jogellenes tevékenységet követtek el. A vizsgálat kezdeményezéséről szóló döntésnél figyelembe kell venni a Hivatalnak a 11a. cikkben és a 12. cikk (5) bekezdésében megállapított vizsgálati politikájának és vizsgálati tevékenységi programjának prioritásait. A döntés figyelembe veszi továbbá a Hivatal erőforrásainak hatékony használatát és a felhasznált eszközök arányosságát is. A névtelen bejelentéseket is figyelembe veszik, amennyiben az elkövetés gyanúját kellően megindokolják.

Indokolás

E kiegészítés annak tisztázására szolgál, hogy névtelen bejelentések alapján is vizsgálatot lehessen indítani. A csalás és korrupció elleni hatékony küzdelem keretében a névtelenség nem lehet kizáró ok, mivel máskülönben fennáll annak a veszélye, hogy a bejelentő nevének nyilvánosságra hozatalától való félelem miatt nem tesznek bejelentést.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1073/1999/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Külső vizsgálatokat a Hivatal igazgatójának a saját hatáskörében meghozott vagy egy érintett tagállam vagy a Bizottság felkérésére meghozott döntése alapján kezdeményeznek.

(2) Külső vizsgálatokat a Hivatal igazgatójának a saját hatáskörében meghozott vagy egy érintett tagállam vagy a Bizottság vagy az Európai Parlament felkérésére meghozott döntése alapján kezdeményeznek.

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a főigazgató a tagállamok és a Bizottság mellett az Európai Parlament kérésére is kezdeményezhet külső vizsgálatot.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1073/1999/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a Hivatal e rendelet szerinti belső vizsgálatot folytat, az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek nem kezdeményeznek igazgatási vizsgálatot ugyanazon tényekkel kapcsolatban.

Amennyiben a Hivatal e rendelet szerinti belső vizsgálatot folytat, az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek is kezdeményezhetnek igazgatási vizsgálatot ugyanazon tényekkel kapcsolatban, amelynek az OLAF-fal való lehető legszorosabb együttműködésen kell alapulnia.

Indokolás

Egyértelmű, hogy nem lehet megtiltani egy intézmény számára, hogy saját belső ellenőrzési hatáskörében adminisztratív vizsgálatot folytasson, ugyanakkor az együttműködésre való kötelezés tökéletes összhangban lenne a hivatal és az intézmények közötti „strukturált párbeszéddel”, amiről a bizottsági javaslat 11a. cikke szól.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

1073/1999/EK rendelet

7 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha a vizsgálat feltárja, hogy egy intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség valamely tagja, igazgatója, tisztviselője vagy alkalmazottja vagy egy gazdasági szereplő érintett lehet egy ügyben, erről tájékoztatják az illetőt, amennyiben ez nem veszélyezteti a vizsgálat lefolytatását.

 

(2) Ha alapos bizonyíték merül fel, hogy egy intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség valamely tagja, igazgatója, tisztviselője vagy alkalmazottja vagy egy gazdasági szereplő személyesen érintett lehet egy ügyben, erről egy megfelelő tájékoztatásban tájékoztatják az illetőt, amely pontosan tartalmazza, hogy mely tevékenységet róják fel neki, az ügyben milyen módon érintett, milyen biztosítékok állnak rendelkezésére, és hogy miként tehet észrevételeket, és mutathatja be az általa fontosnak tartott dokumentumokat. Kivételt lehet tenni, ha úgy ítélik meg, hogy egy ilyen tájékoztatás megküldése veszélyezteti a vizsgálat lefolytatását.

 

Indokolás

Az érintett személyt megfelelő értesítésben tájékoztatni kell arról, ha valamely ügyben való érintettségére komolyan utaló jeleket tár fel egy vizsgálat. Az értesítésnek a fent említett tartalommal kell rendelkeznie annak lehetővé tétele érdekében, hogy az érintett személy arra megfelelően reagálhasson. Az értesítéstől természetesen el lehet tekinteni, amennyiben az veszélyeztetné a vizsgálat lefolytatását.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 bekezdés

1073/1999/EK rendelet

7 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vizsgálat végén a következtetésekben csak akkor nevezhető néven természetes vagy jogi személy, ha a személyesen érintett személynek lehetősége van ismertetni az őt érintő tényekkel kapcsolatos észrevételeit. A tényeket az észrevételei benyújtására felkérő levélben össze kell foglalni. Az érintett személy megválaszthatja a segítőjét. A személyesen érintettek a Közösség bármely hivatalos nyelvén nyilatkozhatnak; a Közösségek tisztviselőit vagy alkalmazottait azonban felkérhetik, hogy egy általuk jól ismert hivatalos közösségi nyelven nyilatkozzanak. A személyesen érintett személynek joga van nem vádolni önmagát.

A vizsgálat végén a következtetésekben csak akkor nevezhető néven természetes vagy jogi személy, ha a személyesen érintett személynek lehetősége van ismertetni az őt érintő tényekkel kapcsolatos észrevételeit. A tényeket az észrevételei benyújtására felkérő levélben össze kell foglalni. Az érintett személy megválaszthatja a segítőjét. A személyesen érintettek a Közösség bármely hivatalos nyelvén nyilatkozhatnak; a Közösségek tisztviselőit vagy alkalmazottait azonban felkérhetik, hogy egy általuk jól ismert hivatalos közösségi nyelven nyilatkozzanak. A személyesen érintett személynek joga van ahhoz, hogy ne tanúskodjon önmaga ellen.

Indokolás

Az írásbeli eljárás lényeges biztosíték az Európai Unió országaiban, annak joga pedig, hogy egy személynek ne kelljen önmaga ellen tanúskodnia, átfogóbb, mint annak joga, hogy ne vádolja önmagát.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

1073/1999/EK rendelet

7 a cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Olyan esetekben, amikor a vizsgálat célja érdekében teljes titoktartásra van szükség, vagy ha a használt vizsgálati eljárás nemzeti igazságügyi hatóság vagy – külső vizsgálat esetén – más illetékes nemzeti hatóság illetékességébe tartozik, a Hivatal főigazgatója elhalaszthatja annak a kötelezettségnek a végrehajtását, hogy a személyesen érintett személyt felkérjék észrevételei elmondására. Erről előzetesen értesíti a felülvizsgálati tanácsadót, aki a 14. cikk (3) bekezdése alkalmazásában véleményt dolgoz ki. Belső vizsgálat esetén a Hivatal főigazgatója az érintett személyt foglalkoztató intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség egyetértésével hozza meg ezt a döntést.

Olyan esetekben, amikor a vizsgálattal kapcsolatban felmerül a titkosság követelménye, vagy ha a használt vizsgálati eljárás nemzeti igazságügyi hatóság vagy – külső vizsgálat esetén – más illetékes nemzeti hatóság illetékességébe tartozik, a Hivatal főigazgatója elhalaszthatja annak a kötelezettségnek a végrehajtását, hogy a (2) bekezdés alapján tájékoztatást küldjön, vagy hogy a személyesen érintett személyt felkérjék észrevételei elmondására. Belső vizsgálat esetén a Hivatal főigazgatója az érintett személyt foglalkoztató intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség egyetértésével hozza meg ezt a döntést. A vizsgálatban érintett személy e cikk szerinti jogait és biztosítékait csak abban az esetben lehet korlátozni, amennyiben a felülvizsgálati tanácsadó egyetért vele a 4. cikk (3) bekezdése alapján.

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a vizsgálatban érintett személy 7a. cikk szerinti jogait és biztosítékait csak abban az esetben lehet korlátozni bizalmassági okokból, vagy a nemzeti hatóságok bevonása miatt, amennyiben a felülvizsgálati tanácsadó egyetért vele a 4. cikk (3) bekezdése alapján.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

1073/1999/EK rendelet

7a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tárgyalásra – akár tanúval, akár a (2) cikk szerinti személyesen érintett személlyel zajlik – szóló meghívót legalább nyolc munkanappal előbb el kell küldeni; a meghallgatandó személy beleegyezésével ez a határidő rövidíthető. A meghívó tartalmazza a meghallgatott személy jogainak listáját. A Hivatal minden tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és hozzáférhetővé teszi a meghallgatott személy számára, hogy az jóváhagyhassa vagy észrevételezhesse.

(3) A tárgyalásra – akár tanúval, akár a (2) cikk szerinti személyesen érintett személlyel zajlik – szóló idézést legalább tíz munkanappal előbb el kell küldeni; a meghallgatandó személy kifejezett hozzájárulásával ez a határidő lerövidíthető. A meghívó tartalmazza a meghallgatott személy jogainak listáját. A Hivatal minden tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és hozzáférhetővé teszi a meghallgatott személy számára, hogy az jóváhagyhassa vagy észrevételezhesse.

Amennyiben a meghallgatás során úgy látszik, hogy a meghallgatott személy érintett lehet a vizsgálat tárgyát képező tényekben, haladéktalanul alkalmazni kell a (2) bekezdésben megállapított eljárást.

Amennyiben a meghallgatás során olyan bizonyítékok kerülnek napvilágra, hogy a tanúként meghallgatott személy érintett lehet a vizsgálat tárgyát képező tényekben, haladéktalanul alkalmazni kell a (2) bekezdésben megállapított eljárást.

Indokolás

A meghívót ésszerűen hamarabb kell kiküldeni. Mivel a közvetlenül érintett személynek már rendelkezésére állnak e biztosítékok, pontosítani kell, hogy csak a tanúként meghallgatott személyre vonatkoznak a 7a. cikk (2) bekezdésében foglalt biztosítékok, amennyiben érintettnek találják az ügyben.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

1073/1999/EK rendelet

7a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az e cikkben előírt eljárási garanciák az alábbiak sérelme nélkül alkalmazandók:

(4) Az e cikkben előírt eljárási garanciák az alábbiak sérelme nélkül alkalmazandók:

a) adott esetben a szerződésekben foglalt szabályokból és az alkalmazandó nemzeti rendelkezésekből következő szélesebb körű védelem;

a) adott esetben a szerződésekben foglalt szabályokból, az Európai Unió Alapjogi Chartájából és más vonatkozó nemzeti vagy közösségi rendelkezésekből, többek között az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvből következő szélesebb körű védelem;

b) a szabályzatban biztosított jogok és kötelezettségek.

b) az európai parlamenti képviselők statútumában, valamint az Európai Közösségek személyzeti szabályzatában biztosított jogok és kötelezettségek.

Indokolás

Pontosítani kell a vizsgálatban érintett személyre vonatkozó szélesebb körű biztosítékok forrásait.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

1073/1999/EK rendelet

8a cikk – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben teljes titoktartásra vagy a nemzeti igazságügyi hatóságok illetékességébe tartozó vizsgálati eszközökre van szükség, a Hivatal főigazgatója elállhat az első albekezdésben említett tájékoztatástól. Belső vizsgálat esetén az érintett személyt foglalkoztató intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség egyetértésével hozza meg ezt a döntést.

Amennyiben a vizsgálat bizalmasságára vagy a nemzeti igazságügyi hatóságok illetékességébe tartozó vizsgálati eszközökre van szükség, a Hivatal főigazgatója elállhat az első albekezdésben említett tájékoztatástól, amennyiben a döntés a felülvizsgálati tanácsadó véleményével megegyezik. Belső vizsgálat esetén az érintett személyt foglalkoztató intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség egyetértésével hozza meg ezt a döntést.

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a szóban forgó tájékoztatást csak abban az esetben lehet elhagyni, ha azzal egyetért a felülvizsgálati tanácsadó, akinek feladata éppen annak ellenőrzésének biztosítása, hogy tiszteletben tartják az érdekeltek részvételére vonatkozó eljárási biztosítékokat.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

1073/1999/EK rendelet

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első bekezdésben említett információtovábbítás előtt a Hivatal lehetővé teszi az érintett személy számára, hogy a 7a. cikk (2) bekezdésének második és harmadik albekezdésében megállapított körülmények és feltételek között elmondhassa véleményét az őt érintő tényekről.

Az első bekezdésben említett információtovábbítás előtt a Hivatal lehetővé teszi az érintett személy számára, hogy a 7a. cikk (2) bekezdésének második és harmadik albekezdésében megállapított körülmények és feltételek között elmondhassa véleményét az őt érintő tényekről. A véleményt továbbítják az érintett tagállamnak és az érintett szervnek, az első albekezdésben említett információkkal együtt. Az érintett személy vagy annak meghatalmazottja számára mindenekelőtt teljes betekintést kell biztosítani a vizsgálat irataiba.

Indokolás

Az érintett személy véleményét továbbítani kell a tagállamok számára, hogy azok teljes tájékoztatást kapjanak a tényállásról. Ezzel kapcsolatban tisztázni kell, hogy teljes betekintést kell biztosítani az iratokba az érintett átfogó állásfoglalásának lehetővé tétele érdekében.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

1073/1999/EK rendelet

14 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 6. cikk (7) bekezdésében és a 7a. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett esetekben a Hivatal főigazgatója kérheti a felülvizsgálati tanácsadó véleményét. A Hivatal főigazgatója a vizsgálatok ellenőrzésével kapcsolatban is kérheti a véleményét.

(4) A 6. cikk (7) bekezdésében, a 7a. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében, és a 8a. cikk második albekezdésében említett esetekben a Hivatal főigazgatója kérheti a felülvizsgálati tanácsadó véleményét. A Hivatal főigazgatója a vizsgálatok ellenőrzésével kapcsolatban is kérheti a véleményét.

Indokolás

A javaslat 14. cikkének (4) bekezdését módosítani kell a 8a. cikk második albekezdésének módosításával párhuzamosan.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

1073/1999/EK rendelet

15 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hivatal e rendeletben említett igazgatási vizsgálatai során alkalmazandó eljárási garanciák területén érvényes végrehajtási szabályok elfogadására a 15b. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárásnak megfelelően kerül sor.

A Hivatal e rendelet végrehajtására, különösen az igazgatási vizsgálatai során alkalmazandó eljárási garanciákra vonatkozó szabályok elfogadására a 15b. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási eljárásnak megfelelően kerül sor.

Indokolás

A Bizottságnak felhatalmazással kell rendelkeznie e rendelet végrehajtási szabályainak elfogadására, különösen a Hivatal igazgatási vizsgálatai során alkalmazandó eljárási garanciák területén. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek, többek közt kiegészítéssel történő módosítására, illetve kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

1073/1999/EK rendelet

15 b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottságot az 515/97/EK tanácsi rendelet 43. cikkével létrehozott bizottság segíti.

1. A Bizottságot az 515/97/EK tanácsi rendelet 43. cikkével létrehozott bizottság segíti.

2. Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tiszteletben tartva az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseit is.

2. Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, tiszteletben tartva az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseit is.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartam három hónap.

 

3. A bizottság elfogadja működési szabályzatát.

 

Indokolás

A Bizottságnak felhatalmazással kell rendelkeznie e rendelet végrehajtási szabályainak elfogadására, különösen a Hivatal igazgatási vizsgálatai során alkalmazandó eljárási garanciák területén. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek, többek közt kiegészítéssel történő módosítására, illetve kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD)

Illetékes bizottság

CONT

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

5.9.2006

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Giuseppe Gargani

14.9.2004

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.5.2008

26.6.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

9.9.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Victor Boştinaru, Renate Weber

  • [1]  COM (2006) 244. végleges, 2006.5.24.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

24.5.2006

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

5.9.2006

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

5.9.2006

JURI

5.9.2006

LIBE

5.9.2006

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

27.9.2006

LIBE

13.9.2006

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Ingeborg Gräßle

27.3.2007

 

 

Korábbi előadó(k)

Herbert Bösch

 

 

Az elfogadás dátuma

7.10.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Eluned Morgan, Jan Mulder, Bart Staes, Paul van Buitenen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Daniel Caspary, Dumitru Oprea, Paul Rübig

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Ewa Klamt, Hans-Peter Mayer, Markus Pieper

Benyújtás dátuma

14.10.2008