RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

27.10.2008 - (COM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD)) - ***I

Comisia pentru control bugetar
Raportoare pentru aviz: Ingeborg Gräßle

Procedură : 2006/0084(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0394/2008
Texte depuse :
A6-0394/2008
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

(COM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2006)0244),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 280 alineatul (4) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0228/2006),

–   având în vedere avizul Curții de Conturi nr.7/2006[1],

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6–0394/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(–1) Parlamentul European invită Comisia să procedeze fără întârziere la o consolidare a textelor juridice privind investigațiile administrative comunitare. Această consolidare vizează ameliorarea eficacității Oficiului European de Luptă Antifraudă („Oficiul”), precum și precizarea cadrului juridic al misiunii acestuia.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul -1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a) Este necesar să se asigure faptul că personalul Oficiului își poate îndeplini misiunea în condiții de independență deplină. În acest scop, se impune aplicarea unui mod de gestionare a resurselor umane adaptat necesităților operaționale ale Oficiului: ar trebui să se găsească un echilibru mai bun între personalul temporar și personalul permanent.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul -1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(–1b) Amintind responsabilitatea fiecărui serviciu al Comisiei și a celorlalte instituții, organisme, birouri și agenții ale Uniunii Europene în ceea ce privește protecția intereselor financiare ale Comunității Europene și recunoscând importanța aspectelor legate de acțiunea de prevenire în definirea unei politici europene în acest domeniu, inclusiv a combaterii fraudei și a corupției, mandatul Oficiului ar trebui extins pentru a cuprinde aceste aspecte.

Elaborarea măsurilor legislative și administrative la nivel european ar trebui să se bazeze pe practica operațională a Oficiului în acest domeniu.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul -1c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(–1c) Având în vedere importanța cuantumului fondurilor comunitare alocate în sectorul ajutorului extern, numărul de investigații efectuate de Oficiu în acest sector, precum și cooperarea internațională în desfășurarea investigațiilor, ar trebui să se stabilească un temei juridic care să permită Comisiei să garanteze participarea autorităților competente din țările terțe, precum și a organizațiilor internaționale în îndeplinirea misiunii Oficiului.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Este necesar să se verifice, în cel mai scurt timp posibil, acuratețea informațiilor transmise de Oficiu în cadrul misiunii sale. Ar trebui astfel să se precizeze că instituțiile, organismele, birourile și agențiile oferă Oficiului acces automat și imediat la bazele de date de gestionare a fondurilor comunitare și la orice altă bază de date și informație relevantă.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Practica operațională a Oficiului depinde în mare măsură de cooperarea cu statele membre. Este util ca statele membre să identifice, pentru Oficiu, autoritățile lor competente care pot oferi personalului Oficiului asistența necesară în exercitarea funcțiilor lor, în special în cazurile în care un stat membru nu a înființat un serviciu specializat cu misiunea de a coordona pe plan național lupta împotriva fraudei comunitare.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) În scopul îmbunătățirii cadrului operațional, juridic și administrativ al luptei antifraudă, este necesar ca Oficiul să cunoască acțiunile întreprinse în urma investigațiilor sale.

Este important, de asemenea, să se impună autorităților competente din statele membre, instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor și, în ceea ce privește autoritățile din țările terțe și organizațiile internaționale, prin intermediul participării Comisiei, obligația de a prezenta Oficiului în mod regulat un raport privind progresele realizate în acțiunile întreprinse în urma transmiterii raportului final al investigației oficiului.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) Având în vedere interesul major de consolidare a cooperării dintre Oficiu, Europol și Eurojust, este necesară introducerea unui temei juridic care să permită Oficiului să încheie acorduri cu cele două agenții. Pentru a valorifica competențele Eurojust, ale Oficiului și ale autorităților competente din statele membre în ceea ce privește faptele care ar putea conduce la o urmărire penală, Oficiul are obligația de a informa Eurojust în presupusele cazuri de activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Comunității Europene și care se dovedesc a fi infracțiuni grave care implică cel puțin două state membre.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru asigurarea certitudinii juridice, este necesar să se clarifice garanțiile procedurale aplicabile în cadrul investigațiilor interne sau externe realizate de către Oficiu. Acest lucru nu afectează orice protecție mai extinsă care ar putea deriva din dispozițiile tratatelor, ale Statutului funcționarilor și din orice dispoziții naționale relevante.

(5) Pentru asigurarea certitudinii juridice, este necesar să se codifice în prezentul regulament garanțiile procedurale fundamentale, aplicabile în cadrul investigațiilor interne sau externe realizate de către Oficiu. Acest lucru nu afectează orice protecție mai extinsă care ar putea decurge din dispozițiile tratatelor, inclusiv ale Protocolului privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale Statutului deputaților în Parlamentul European, ale Statutului funcționarilor Comunităților Europene și din orice alte dispoziții naționale relevante.

Justificare

Se impune evidențierea caracterului specific al Statutului deputaților în Parlamentul European, având în vedere faptul că aceștia sunt membri ai unei instituții care exercită puterea executivă în cadrul Uniunii Europene.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Garanțiile procedurale și drepturile legitime ale persoanelor supuse unei investigații sunt respectate și puse în practică fără a aplica, în această privință, un tratament diferit în funcție de diversele tipuri de investigații efectuate de Oficiu.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Pentru a garanta o cât mai mare transparență a activităților operaționale ale Oficiului, în special în ceea ce privește principiile la care sunt supuse procedurile de investigație, drepturile legitime ale persoanelor implicate și garanțiile procedurale, dispozițiile privind protecția datelor, politica de comunicare a informațiilor privind anumite aspecte ale activității operaționale a Oficiului, controlul legalității acțiunilor întreprinse în cursul investigațiilor și căile de atac aflate la dispoziția persoanelor vizate, ar trebui să se prevadă un temei juridic care să permită Oficiului să adopte un cod de procedură al investigațiilor.

Codul ar trebui publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c) Pentru a garanta respectarea garanțiilor procedurale în cursul investigației, este necesar să se asigure o funcție de control al legalității în cadrul Oficiului. Controlul legalității intervine în special înainte de deschiderea și de încheierea unei investigații și înainte de fiecare transmitere de informații autorităților competente ale statelor membre. Acesta este efectuat de experți în drept, care pot exercita o funcție judiciară într-un stat membru și care sunt în exercițiu în cadrul Oficiului. Directorul general solicită avizul acestor experți și în cadrul Comitetului executiv al Oficiului.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru a consolida protecția drepturilor individuale ale persoanelor supuse unor investigații și fără a aduce atingere articolului 90a din Statutul funcționarilor Comunităților Europene și competențelor Curții de Justiție a Comunităților Europene prevăzute în tratat, o persoană implicată personal trebuie să aibă dreptul, în ultima etapă a unei investigații, să i se transmită concluziile și recomandările din raportul final al investigației, iar în cazul în care consideră că nu au fost respectate garanțiile procedurale, persoana în cauză trebuie să poată înainta o solicitare de aviz consilierului revizor instituit prin prezentul regulament.

(6) Pentru a consolida protecția drepturilor individuale ale persoanelor supuse unor investigații și fără a aduce atingere articolului 90a din Statutul funcționarilor Comunităților Europene și competențelor Curții de Justiție a Comunităților Europene prevăzute în tratat, o persoană implicată personal trebuie să aibă dreptul, în ultima etapă a unei investigații, să i se transmită concluziile și recomandările din raportul final al investigației.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Pentru a asigura o informare obiectivă a contribuabililor europeni și pentru a garanta libertatea presei, toate organele Uniunii Europene care participă la activitatea de investigare ar trebui să respecte principiul protecției surselor jurnalistice, în conformitate cu legislația națională.

Justificare

Cazul „Tillack”, în care un jurnalist german a fost supus unei proceduri judiciare după ce a dezvăluit corupția din interiorul unui organ al Uniunii Europene, demonstrează existența unor deficiențe grave în ceea ce privește protejarea surselor de informații în cadrul instituțiilor Uniunii Europene. Libertatea de informare a jurnaliștilor, precum și dreptul acestora de a se exprima în mod liber atunci când analizează modul în care instituțiile Uniunii Europene gestionează fondurile comunitare trebuie să fie garantate în mod clar, în conformitate cu hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, adoptată la 27 noiembrie 2007.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În cazul în care se constată că faptele care pot constitui infracțiuni penale, revelate de raportul final al unei investigații interne, nu pot face obiectul unei acțiuni în justiție, deoarece, prin natura lor, nu sunt suficient de grave sau nu au provocat decât pierderi financiare minore, directorul general al Oficiului ar trebui să transmită raportul final direct instituției, organismului, biroului sau agenției interesate astfel încât să se ia măsurile adecvate. Comitetul de Supraveghere și consilierul revizor trebuie să fie informați asupra tuturor deciziilor justificate de a nu transmite raportul final autorităților judiciare.

eliminat

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor supuse unei investigații ar trebui să fie garantată în orice moment, în special în procesul de comunicare a informațiilor. Ar trebui să fie clarificate principiile de bază ale politicii de comunicare a Oficiului. Comunicarea informațiilor privind investigațiile efectuate de Oficiu Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, fie în mod bilateral, fie în cadrul procedurii de concertare, ar trebui să se efectueze cu respectarea confidențialității investigațiilor, a drepturilor legitime ale persoanelor implicate și, după caz, a dispozițiilor naționale aplicabile procedurilor judiciare. Este necesar să se introducă un temei juridic care să permită Oficiului să încheie acorduri cu instituțiile vizate care să se aplice procesului de transmitere a informațiilor. Directorul general ar trebui să se asigure că procesul de comunicare a informațiilor către public respectă principiul neutralității și imparțialității. Codul de procedură al investigațiilor ar trebui să precizeze consecințele unei divulgări neautorizate de informații.

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Ar trebui consolidate competențele de revizuire ale Comitetului de Supraveghere în ceea ce privește, în special, conformitatea cu dispozițiile de reglementare a schimburilor de informații dintre Oficiu și instituții, organisme, birouri și agenții, precum și evoluția înregistrată la aplicarea garanțiilor procedurale și evoluția duratei investigațiilor. Este necesar, de asemenea, să se instituie o procedură de cooperare între Comitetul de Supraveghere și Parlamentul European, Consiliu și Comisie, permițând Comitetului de Supraveghere, fără a afecta independența membrilor săi, să se întâlnească cu reprezentanți ai instituțiilor în cauză, în cadrul unui dialog structurat.

(10) Ar trebui consolidat rolul Comitetului de supraveghere și revizuite criteriile și procedura de numire a membrilor acestuia. În momentul selecționării acestora, candidații trebuie să exercite înalte funcții judiciare sau de investigație, sau funcții comparabile. Aceștia au un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit. Pentru a păstra competențele în cadrul comitetului, este necesar să se prevadă numirea anumitor membri ai acestuia în mod eșalonat.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Este adecvat să se extindă și să se consolideze sarcinile Comitetului de supraveghere care decurg din mandatul acestuia și să se garanteze independența Oficiului în funcția sa de investigație. Comitetul ar trebui să monitorizeze evoluția garanțiilor procedurale și durata investigațiilor. Acesta ar trebui să fie informat cu privire la investigațiile mai lungi de 12 luni și să emită avize destinate directorului general și, după caz, instituțiilor cu privire la investigațiile care nu sunt încheiate în termen de 18 de luni. Trebuie precizat că acest Comitet de supraveghere nu intervine în desfășurarea investigațiilor în curs.

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b) Este necesar să se evalueze cadrul juridic, instituțional și operațional al luptei antifraudă, al luptei împotriva corupției și a oricărei activități desfășurate în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene. Pentru realizarea acestui lucru, instituțiile ar trebui invitate să-și coordoneze acțiunile și să promoveze reflecția asupra aspectelor importante ale strategiei europene de combatere a fraudei. Ar trebui stabilită o procedură de concertare între Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Aceasta ar trebui să se concentreze asupra anumitor elemente ale cooperării în acest domeniu dintre Oficiu și statele membre, instituțiile europene, precum și asupra relațiilor cu țările terțe și organizațiile internaționale, asupra politicii de investigație a Oficiului și asupra rapoartelor și analizelor Comitetului de supraveghere. Directorul general al Oficiului și președintele Comitetului de supraveghere ar trebui să participe la procedura de concertare, care să aibă loc cel puțin o dată pe an.

Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10c) Pentru a permite Comitetului de supraveghere să își îndeplinească misiunea în condiții de independență deplină și în mod performant, este esențial ca Oficiul să asigure toate condițiile necesare pentru ca secretariatul Comitetului de supraveghere să acționeze în mod independent, sub controlul exclusiv al președintelui comitetului și al membrilor acestuia.

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a consolida deplina independență în funcționarea Oficiului, directorul general ar trebui să fie numit pentru un mandat de șapte ani, care să nu fie reînnoibil.

 

(11) Pentru a consolida deplina independență în funcționarea Oficiului, directorul general ar trebui să fie numit pentru un mandat de cinci ani, reînnoibil o singură dată. În momentul selecției, candidații trebuie să exercite sau să fi exercitat o înaltă funcție judiciară sau o funcție executivă de investigație și să posede experiență profesională operațională de cel puțin zece ani într-un post de conducere cu un grad înalt de responsabilitate. O parte semnificativă a acestei experiențe profesionale trebuie să fi fost dobândită în domeniul luptei împotriva fraudei naționale și/sau comunitare. Procedura de numire nu ar trebui să depășească nouă luni. Directorul general este desemnat de comun acord de Parlamentul European și Consiliu și este numit în funcție de Comisie.

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Având în vedere caracterul sensibil al postului său, este necesar să se prevadă obligația directorului general al Oficiului de a informa Comisia în cazul în care acesta are intenția de a exercita o nouă activitate profesională în termen de doi ani de la ieșirea sa din funcție, în conformitate cu articolul 16 din Statutul funcționarilor Comunității Europene. Această informație figurează în raportul anual privind lupta împotriva fraudei redactat de către Comisie.

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Pentru a asigura respectarea garanțiilor procedurale, un consilier revizor ar trebui să fie însărcinat să emită un aviz complet independent, din proprie inițiativă sau pe baza unor cereri de avize privind garanțiile procedurale, și să emită avize în anumite alte cazuri, în special la cererea unor persoane implicate personal.

(12) Pentru a asigura respectarea garanțiilor procedurale, ar trebui să se ofere posibilitatea oricărei persoane supuse unei investigații de Oficiu să depună plângere pe lângă Comitetul de supraveghere al acestuia.. Plângerile sunt tratate de un consilier revizor, care acționează în condiții de deplină independență, numit de directorul general la propunerea Comitetului de supraveghere. Consilierul revizor elaborează un aviz în termen de 30 de zile lucrătoare și îl comunică reclamantului, directorului general al Oficiului și Comitetului de supraveghere.

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei1.

eliminat

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

 

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) După o perioadă de patru ani, trebuie să se evalueze aplicarea prezentului regulament. Comisia ar trebui să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit de un aviz al Comitetului de supraveghere. În urma acestei evaluări, prezentul regulament ar trebui să poată fi revizuit. În orice caz, prezentul regulament ar trebuie să fie revizuit după înființarea unui Parchet European.

Amendamentul  26

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 1 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(–1) La articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Pentru intensificarea combaterii fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Comunității Europene, Oficiul European de Luptă Antifraudă, instituit prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei (denumit în continuare: „Oficiul”), exercită prerogativele privind atribuțiile de investigare conferite Comisiei prin reglementările comunitare pe teritoriul statelor membre și, în conformitate cu acordurile de cooperare în vigoare, în țările terțe.

 

Frauda, corupția și orice alte activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene, inclusiv neregulile, sunt definite în reglementările comunitare și în dispozițiile convenționale în vigoare în acest domeniu.”

Justificare

Acordurile încheiate de Comisie cu țările terțe în acest domeniu constituie o bază importantă pentru a permite OLAF să își exercite misiunea și a proteja fondurile comunitare extinse în exteriorul frontierelor comunitare. Definițiile fraudei, corupției și ale altor activități ilegale sunt cele prevăzute în reglementările comunitare în domeniu (inclusiv în Regulamentul financiar) și în dispozițiile convenționale (Convenția PIF din 1995 și protocoalele).

Amendamentul  27

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 1 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

–1a. La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Oficiul furnizează statelor membre asistență din partea Comisiei pentru organizarea unei cooperări strânse și periodice între autoritățile lor competente în vederea coordonării activității acestora în scopul protejării intereselor financiare ale Comunității Europene. Oficiul contribuie la elaborarea și dezvoltarea de metode de prevenire și de combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Comunității Europene.”

Justificare

Rolul OLAF în elaborarea și dezvoltarea de metode de prevenire a fraudei și a corupției trebuie să fie menționat în acest alineat. Într-adevăr, este util să se prevadă că OLAF, datorită competenței sale în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității Europene, poate contribui la consolidarea capacităților de prevenire în cadrul luptei antifraudă.

Amendamentul  28

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ca parte a funcției sale de investigație, Oficiul efectuează inspecțiile și verificările menționate la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 și în reglementările sectoriale menționate la articolul 9 alineatul (2) din regulamentul în cauză, în statele membre și, în conformitate cu acordurile de cooperare în vigoare, în țările terțe.

Ca parte a funcției sale de investigație, Oficiul efectuează inspecțiile și verificările menționate la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 și în reglementările sectoriale menționate la articolul 9 alineatul (2) din regulamentul în cauză, în statele membre și, în conformitate cu acordurile de cooperare în vigoare, în țările terțe și organizațiile internaționale.

Amendamentul  29

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 3 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru a stabili existența unei fraude, a unui act de corupție sau a oricărei alte activități ilegale menționate la articolul 1 care are legătură cu un acord sau o decizie de subvenționare sau cu un contract de finanțare comunitară, Oficiul poate efectua, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, inspecții și verificări la fața locului la operatorii economici care beneficiază de astfel de finanțări.

(2) Pentru a stabili existența unei fraude, a unui act de corupție sau a oricărei alte activități ilegale menționate la articolul 1 care are legătură cu un acord sau o decizie de subvenționare sau cu un contract de finanțare comunitară, Oficiul poate efectua, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, inspecții și verificări la fața locului la operatorii economici care beneficiază, direct sau indirect, de astfel de finanțări.

Justificare

Având în vedere faptul că procedurile de investigare prevăzute de regulamentul vizat le reiau pe cele menționate în Regulamentul (CE) nr. 2185/96, trebuie ca domeniul de aplicare prevăzut pentru Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 să fie același cu cel al Regulamentului (CE) nr. 2185/96 în ceea ce privește operatorii economici, în vederea ameliorării eficienței investigațiilor OLAF.

Amendamentul  30

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre adoptă și pun în practică toate măsurile necesare pentru a garanta că Oficiul își exercită funcția de investigație menționată în prezentul articol. Acestea își oferă sprijinul Oficiului în cadrul inspecțiilor și verificărilor la fața locului, efectuate în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, la operatorii economici care beneficiază direct sau indirect de finanțări comunitare.

Justificare

Este necesar să se reamintească, în cadrul acestui regulament, obligațiile autorităților competente din statele membre de a colabora cu OLAF în etapa preliminară a deschiderii unei investigații, în conformitate cu procedurile stabilite în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96.

Amendamentul  31

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 3 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cursul unei investigații externe și în cazurile în care acest lucru este strict necesar pentru a stabili existența unei fraude, a unui act de corupție sau a oricărei alte activități ilegale menționate la articolul 1, Oficiul poate avea acces la orice informații relevante deținute de instituțiile, organismele, birourile și agențiile care au legătură cu faptele care fac obiectul investigației. În acest sens, se aplică articolul 4 alineatele (2) și (4).

(3) În cursul unei investigații externe și în cazurile în care acest lucru este necesar pentru a stabili existența unei fraude, a unui act de corupție sau a oricărei alte activități ilegale menționate la articolul 1, Oficiul poate avea acces la orice informații relevante deținute de instituțiile, organismele, birourile și agențiile care au legătură cu faptele care fac obiectul investigației. În acest sens, se aplică articolul 4 alineatele (2) și (4).

Justificare

Este necesar să se faciliteze activitatea de investigare a OLAF prin acordarea accesului la informațiile deținute de instituții.

Amendamentul  32

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 3 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care Oficiul dispune, înaintea unei investigații, de informații care sugerează existența unei fraude, a unui caz de corupție sau a oricărei alte activități ilegale menționate la articolul 1, directorul general al Oficiului poate informa autoritățile competente ale statelor membre interesate, iar autoritățile în cauză, fără a aduce atingere normelor sectoriale, se asigură că se iau măsurile adecvate și, dacă este cazul, se fac investigații, în conformitate cu legislația națională, investigații la care poate participa și personalul Oficiului. Autoritățile competente ale statelor membre interesate informează directorul general al Oficiului cu privire la constatările făcute pe baza informațiilor astfel furnizate.

(4) În cazul în care Oficiul dispune, înaintea unei investigații, de informații care sugerează existența unei fraude, a unui caz de corupție sau a oricărei alte activități ilegale menționate la articolul 1, directorul general al Oficiului informează autoritățile competente ale statelor membre interesate, iar autoritățile în cauză, fără a aduce atingere normelor sectoriale, se asigură că se iau măsurile adecvate și, dacă este cazul, se fac investigații, în conformitate cu legislația națională, investigații la care poate participa și personalul Oficiului. Autoritățile competente ale statelor membre interesate informează directorul general al Oficiului cu privire la măsurile luate și constatările făcute pe baza informațiilor astfel furnizate.

Justificare

Este necesar să se prevadă faptul că autoritățile competente ale statelor membre informează și directorul general al Oficiului cu privire la măsurile luate în urma transmiterii informațiilor de către OLAF în perioada preliminară deschiderii unei anchete.

Amendamentul  33

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 1

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 3 – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Atunci când Oficiul hotărăște să nu deschidă o investigație, acesta informează Eurojust cu privire la transmiterea de informații autorităților competente ale statelor membre referitoare la existența unei posibile fraude, a unui act de corupție sau a oricărei activități ilegale menționate la primul articol, care se dovedesc a fi infracțiuni grave și care implică cel puțin două state membre. Eurojust este informat de către Oficiu în cazul în care o investigație a acestuia din urmă este de competența Eurojust, în conformitate cu modalitățile prevăzute în acordurile de cooperare încheiate între cele două organisme.

Justificare

Este necesar să se prevadă un schimb de informații sistematic între OLAF și Eurojust ori de câte ori o autoritate națională competentă primește prin intermediul OLAF informații referitoare la suspiciuni privind comiterea unei fraude, a unui act de corupție sau a altei activități ilegale menționate la articolul 1 din prezentul regulament care se dovedesc a fi infracțiuni grave și care implică cel puțin două state membre. Această măsură ameliorează coordonarea între OLAF și Eurojust cu privire la cazuri de fraudă gravă și transnațională.

Amendamentul  34

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Se adaugă următorul articol:

 

„Articolul 3a

 

Cooperarea dintre Oficiu și Eurojust, Europol și alte organizații internaționale

 

Oficiul, în exercitarea competențelor care îi sunt conferite prin prezentul regulament, poate încheia acorduri de cooperare cu Eurojust și Europol. Aceste acorduri au drept scop clarificarea competențelor fiecăruia dintre aceste organe și definirea cooperării lor în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție.

 

Oficiul poate încheia acorduri de cooperare și cu alte organizații internaționale.”

Justificare

Acest amendament nu necesită explicații.

Amendamentul  35

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(–a) La alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:

 

„Aceste investigații interne sunt efectuate conform normelor tratatelor și, în special, celor din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, ținând seama în mod corespunzător de Statutul funcționarilor în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și în deciziile adoptate de către fiecare instituție, organism, Oficiu și agenție, fără a aplica un tratament diferit pe planul garanțiilor procedurale sau al drepturilor legitime ale persoanelor implicate în raport cu investigațiile externe.”

Justificare

Trebuie subliniat faptul că persoanele supuse investigațiilor OLAF trebuie să beneficieze de un tratament egal în ceea ce privește garanțiile procedurale și drepturile legitime, atât în cazul unei investigații interne, cât și în cazul unei investigații externe.

Amendamentul  36

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul poate efectua inspecții la fața locului la sediile operatorilor economici, pentru a obține accesul la informații relevante pentru faptele care fac obiectul unei investigații interne.

(3) În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul poate efectua inspecții la fața locului la sediile operatorilor economici vizați direct sau indirect, pentru a obține accesul la informații relevante pentru faptele care fac obiectul unei investigații interne.

Justificare

Având în vedere faptul că procedurile de investigare prevăzute de regulamentul vizat le reiau pe cele menționate în Regulamentul (CE) nr. 2185/96, trebuie ca domeniul de aplicare prevăzut pentru Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 să fie același cu cel al Regulamentului (CE) nr. 2185/96 în ceea ce privește operatorii economici, în vederea ameliorării eficienței investigațiilor Oficiului.

Amendamentul  37

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Oficiul poate deschide o investigație atunci când există suspiciuni suficient de serioase privind comiterea unor acte de fraudă sau corupție sau a altor acte ilegale menționate la articolul 1. Decizia privind deschiderea unei investigații ține seama de prioritățile politicii de investigare și de programul de activități de investigare al Oficiului, stabilit în conformitate cu articolul 11a și articolul 12 alineatul (5). Decizia ține seama, de asemenea, de necesitatea de a utiliza în mod eficient resursele Oficiului și de principiul proporționalității mijloacelor utilizate.

(1) Oficiul poate deschide o investigație atunci când există suspiciuni suficient de serioase privind comiterea unor acte de fraudă sau corupție sau a altor acte ilegale menționate la articolul 1. Decizia privind deschiderea unei investigații ține seama de prioritățile politicii de investigare și de programul de activități de investigare al Oficiului, stabilit în conformitate cu articolul 11a și articolul 12 alineatul (5). Se poate ține seama, de asemenea, de informații anonime, dacă există suspiciuni suficient de serioase.

Justificare

Principiul eficienței este aplicabil și gestiunii bugetare. Nu se recomandă aplicarea acestui principiu în cazul unei decizii de deschidere a unei investigații, pentru a evita cu orice preț situația în care Oficiul trebuie să renunțe la o investigație din cauza lipsei resurselor necesare efectuării acesteia. Completarea are scopul de a clarifica faptul că se poate deschide o investigație și pe baza informațiilor anonime. În vederea combaterii eficiente a actelor de fraudă sau de corupție, faptul că informațiile sunt anonime nu poate reprezenta un motiv de respingere a acestora, deoarece există pericolul ca cei care doresc să ofere informații să nu o facă de teama dezvăluirii numelui lor.

Amendamentul  38

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Deschiderea investigațiilor este rezultatul unei decizii a directorului general al Oficiului, luată în urma consultării Comitetului executiv al Oficiului și în conformitate cu dispozițiile privind controlul legalității prevăzute la articolul 14 alineatul (2).

Justificare

Deciza finală de a deschide sau nu o investigație este luată de directorul general, după consultarea Comitetului executiv al Oficiului, în conformitate cu procedura detaliată în codul de procedură. Conform practicii actuale a Oficiului, Comitetul executiv îi dă avizul directorului general în momentul deschiderii unei investigații.

Amendamentul  39

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Decizia privind deschiderea unei investigații externe este luată de directorul general al Oficiului, care acționează din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea statului membru interesat sau a Comisiei.

Decizia privind deschiderea unei investigații externe este luată de directorul general al Oficiului, care acționează din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea statului membru interesat sau a unei instituții a Comunităților Europene sau a Uniunii Europene.

Justificare

Trebuie ca și instituțiile să aibă posibilitatea de a solicita directorului general al OLAF să deschidă o investigație.

Amendamentul  40

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Înaintea de deschiderea și pe întregul parcurs al investigației, instituțiile, organismele, birourile și agențiile oferă Oficiului acces automat și imediat la bazele de date de gestionare a fondurilor comunitare și la orice altă bază de date și informație relevantă care permite acestuia să verifice acuratețea informațiilor transmise.

Justificare

Este utilă introducerea unui temei juridic care să permită OLAF să aibă acces automat și imediat la bazele de date sau la orice altă informație relevantă în etapa evaluării preliminare a informațiilor. Temeinicia informațiilor transmise este verificată rapid, iar eficiența investigației ulterioare este ameliorată, dacă se decide deschiderea acesteia.

Amendamentul  41

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 6 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) la alineatul (1) și alineatul (3), „director” se înlocuiește cu „director general”;

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Directorul general al Oficiului conduce efectuarea investigațiilor. Acesta poate abilita, printr-un act scris, un director operațional al Oficiului să conducă efectuarea investigațiilor. Investigațiile sunt efectuate sub autoritatea și responsabilitatea directorului general al Oficiului, de către membrii desemnați ai personalului Oficiului”.

Justificare

Este util să se prevadă în mod clar comptetnța directorului general de a abilita un director al Oficiului să conducă investigațiile, astfel cum se prevede în Manualul OLAF. Este util să se menționeze, de asemenea, faptul că acesta este responsabil pentru desfășurarea investigației. Decizia finală privind încheierea unei investigații rămâne responsabilitatea directorului general.

Amendamentul  42

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Personalul Oficiului deține la fiecare intervenție o autorizație scrisă eliberată de directorul general care indică subiectul și scopul investigației, temeiul juridic pentru desfășurarea investigației și competențele de investigare care decurg din acesta.”

Justificare

Pentru a facilita activitatea de investigare a membrilor desemnați ai personalului OLAF, este necesar să se prevadă o autorizație care să menționeze: subiectul și scopul investigației, temeiul juridic pentru desfășurarea investigației (dreptul comunitar sau, dacă este cazul, dreptul național), precum și competențele de investigare care decurg din acesta.

Amendamentul  43

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera ab (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) se introduce următorul alineat:

 

„(3a) Atunci când personalul Oficiului, desemnat să efectueze o inspecție sau o verificare la fața locului în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, constată că un operator economic se opune respectivei inspecții sau verificări, autoritatea competentă a statului membru interesat, identificată în prealabil ca punctul de contact al Oficiului, este informată imediat cu privire la aceasta. La cererea Oficiului, autoritatea competentă a statului membru vizat îi oferă sprijinul necesar pentru a-i permite îndeplinirea misiunii sale, astfel cum este specificată în autorizația menționată la alineatul (3). Statul membru trebuie să se asigure că personalul Oficiului poate avea acces, în aceleași condiții ca și autoritățile sale competente și respectând legislația națională, la toate informațiile și documentația privitoare la faptele menționate la articolul 1, care se dovedesc a fi necesare pentru buna desfășurare a inspecțiilor și verificărilor la fața locului.”

Justificare

Având în vedere anumite dificultăți întâmpinate de Oficiu pe parcursul efectuării inspecțiilor sau verificărilor la fața locului la operatorii economici, trebuie prevăzută posibilitatea ca OLAF să solicite statului membru în cauză sprijinul necesar, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96.

Amendamentul  44

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera ac (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 6 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(4) În cursul inspecțiilor și verificărilor la fața locului, precum și al investigațiilor, personalul Oficiului adoptă o atitudine conformă cu regulile și practicile care se aplică anchetatorilor statelor membre respective, cu Statutul funcționarilor și cu deciziile menționate la articolul 4 alineatul (1) paragraful 2. Personalul Oficiului trebuie să acționeze conform principiului imparțialității. Acesta îl informează imediat pe directorul general în cazul în care, în cadrul activității sale, se poate afla în situația unui conflict de interese. Directorul general decide dacă există sau nu un conflict de interese. După caz, acesta dă instrucțiuni de înlocuire a membrului respectiv al personalului.”

Justificare

Având în vedere jurisprudența comunitară în domeniu, este necesar să se expliciteze că exercitarea funcției de investigare de către un membru al personalului Oficiului este incompatibilă cu un conflict de interese. Acest principiu este menționat, de altfel, și în Manualul Oficiului.

Amendamentul  45

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera ad (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 6 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ad) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

 

(5) Investigațiile se desfășoară fără întrerupere pe o perioadă care trebuie să fie proporțională cu împrejurările și complexitatea cazului. Personalul Oficiului trebuie să se asigure că investigațiile se desfășoară în conformitate cu proceduri prin care se pot obține și păstra dovezi. Dacă este necesar, în cazul în care există riscul dispariției de dovezi, membrii personalului Oficiului pot solicita autorității competente a statului membru vizat să ia, în conformitate cu legislația națională, toate măsurile necesare de prevenire sau execuție.”

Justificare

Ținând seama de faptul că activitatea de investigare a OLAF constituie adesea o etapă pregătitoare în cadrul procedurilor naționale de urmărire, precum și de faptul că, printre motivele refuzului de a da curs recomandărilor OLAF se numără și lipsa de dovezi, se impune precizarea că investigațiile OLAF trebuie să se desfășoare rapid și cu respectarea obiectivului păstrării dovezilor, fără a aduce atingere legislației naționale aplicabile și în conformitate cu dispozițiile dreptului comunitar (Regulamentul 2185/96).

Amendamentul  46

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 6 – alineatul 5a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) Imediat ce investigațiile relevă faptul că ar putea fi implicat un membru, un director, un funcționar, un agent sau orice altă persoană care deservește o instituție, un organism, un birou sau o agenție sau faptul că ar putea fi nevoie de măsuri de prevenire sau de măsuri administrative pentru a proteja interesele Uniunii, instituția, organismul, biroul sau agenția în cauză sunt informate cu privire la investigația în curs. Printre informațiile furnizate se numără:

(5a) Imediat ce investigațiile relevă faptul că ar putea fi implicat un membru, un director, un funcționar, un agent sau orice altă persoană care deservește o instituție, un organism, un birou sau o agenție sau faptul că ar putea fi nevoie de măsuri de prevenire sau de măsuri administrative pentru a proteja interesele Uniunii, Oficiul informează instituția, organismul, biroul sau agenția în cauză cu privire la investigația în curs, în cel mai scurt timp posibil. Printre informațiile furnizate se numără:

(a) identitatea persoanei sau a persoanelor supuse investigației și un rezumat al faptelor examinate;

(a) identitatea persoanei sau a persoanelor supuse investigației și un rezumat al faptelor examinate;

(b) orice informație care ar putea ajuta instituția, organismul, biroul sau agenția să decidă dacă este nevoie să ia măsuri de prevenire sau măsuri administrative pentru a proteja interesele Uniunii;

(b) orice informație care ar putea ajuta instituția, organismul, biroul sau agenția să decidă dacă este nevoie să ia măsuri de prevenire sau măsuri administrative pentru a proteja interesele Uniunii și, dacă este cazul, indicații privind termenul pentru luarea unor astfel de măsuri de prevenire sau administrative;

(c) orice măsuri speciale recomandate pentru păstrarea confidențialității.

(c) orice măsuri speciale recomandate pentru păstrarea confidențialității.

Justificare

Este necesar să se asigure faptul că informațiile care privesc implicarea funcționarilor în faptele investigate sunt comunicate instituției în cauză în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, este util să se precizeze posibilitatea ca OLAF să furnizeze indicații privind termenul pentru luarea unor astfel de măsuri de prevenire sau administrative

Amendamentul  47

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 6 – alineatul 5a – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Informarea instituției, organismului, biroului sau agenției vizate poate fi amânată în cazurile în care este necesar să se păstreze un secret absolut în scopul desfășurării investigației sau recurgerii la proceduri de investigație care țin de competența unei autorități judiciare naționale, în conformitate cu legislația națională aplicabilă investigațiilor. Directorul general își motivează decizia în conformitate cu articolul 14 alineatul (2).

Justificare

Trebuie să se prevadă posibilitatea ca Oficiul să amâne transmiterea informațiilor, astfel cum este prevăzut la fostul articol 4 alineatul (5) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1073/1999.

Amendamentul  48

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 6 – alineatul 5a – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instituția, organismul, biroul sau agenția decid dacă sunt necesare măsuri de prevenire sau măsuri administrative, ținând seama în mod adecvat de necesitatea de a garanta eficiența investigației desfășurate și de măsurile specifice recomandate de Oficiu pentru păstrarea confidențialității.”

Instituția, organismul, biroul sau agenția decid dacă sunt necesare măsuri de prevenire sau măsuri administrative, ținând seama în mod adecvat de necesitatea de a garanta eficiența investigației desfășurate și de măsurile specifice recomandate de Oficiu pentru păstrarea confidențialității. Instituția, organismul, biroul sau agenția informează Oficiul în cel mai scurt timp posibil cu privire la decizia de a lua eventuale măsuri în temeiul prezentului articol sau, după caz, cu privire la necesitatea de a iniția o procedură disciplinară complementară referitoare la fapte cu privire la care instituția, organismul, biroul sau agenția sunt competente în temeiul Statutului funcționarilor Comunităților Europene. O procedură disciplinară complementară poate fi inițiată după concertarea cu Oficiul.

Justificare

Este necesar să se consolideze cadrul de reglementare a fluxului de informații dintre instituții și OLAF. Dacă instituția constată că informațiile transmise de OLAF ar trebui să facă obiectul unei proceduri disciplinare complementare în temeiul unei competențe exclusive a instituției, OLAF este informat despre acest lucru. Dacă OLAF consideră că acest lucru nu afectează desfășurarea investigației sale, este inițiată investigația disciplinară în scopul de a accelera aplicarea unor măsuri disciplinare.

Amendamentul  49

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera ba (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) la alineatul (6), se adaugă următorul paragraf 1a:

 

„Personalul Oficiului poate solicita asistență din partea autorităților competente din țările terțe în îndeplinirea misiunii sale, în conformitate cu dispozițiile acordurilor de cooperare încheiate cu acest țări. Acesta poate solicita totodată asistență din partea organizațiilor internaționale în îndeplinirea misiunii sale, în conformitate cu dispozițiile acordurilor încheiate cu respectivele organizații.”

Justificare

Având în vedere numărul tot mai mare al investigațiilor externe în domeniul ajutorului extern, este important să se menționeze dispozițiile în ceea ce privește asistența acordată OLAF. Acest lucru privește și autoritățile competente din țările terțe, în conformitate cu dispozițiile acordurilor de cooperare încheiate cu acest țări.

Amendamentul  50

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 6 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În cazul în care se constată că o investigație nu poate fi închisă în termen de 12 luni de la deschidere, directorul general al Oficiului poate decide să prelungească această perioadă cu până la 6 luni. Înainte de a lua această decizie, directorul general solicită un aviz din partea consilierului revizor prevăzut la articolul 14. În termen de 15 zile lucrătoare, consilierul revizor transmite directorului general avizul său cu privire la conformitatea investigației în curs cu articolul 6 alineatul (5) și la motivele invocate de directorul general pentru prelungirea investigației, precum și orice recomandări pe care le consideră utile pentru continuarea investigației. Consilierul revizor transmite o copie a avizului secretarului general al instituției, organismului, biroului sau agenției interesate și Comitetului de Supraveghere.

(7) În cazul în care se constată că o investigație nu poate fi închisă în termen de 12 luni de la deschidere, directorul general al Oficiului poate decide să prelungească această perioadă cu până la 6 luni. Directorul general al Oficiului garantează necesitatea de prelungire a investigației. Înainte de a lua această decizie, directorul general informează Comitetul de supraveghere cu privire la motivele care nu permit încă încheierea investigației și termenul previzibil necesar pentru încheierea acesteia.

Dacă este cazul, se pot lua și alte astfel de decizii de prelungire, în aceleași condiții.

În cazul în care investigația nu se încheie în primele 18 de luni de la deschiderea sa, Comitetul de supraveghere este informat de directorul general referitor la motivele care nu i-au permis să încheie investigația și prezintă un aviz cu privire la prelungirea acesteia, precum și, după caz, la desfășurarea ulterioară a investigației.

 

Comitetul de supraveghere transmite o copie a avizului său instituției, organismului, biroului sau agenției în cauză. Transmiterea acestei copii poate fi amânată în cazul unei necesități de păstrare a unui secret absolut în scopul investigațiilor sau în conformitate cu legislația națională aplicabilă investigațiilor.

 

Directorul general al Oficiului prezintă autorității bugetare un raport anual privind motivele care nu i-au premis să încheie investigațiile în primele 30 de luni de la deschiderea acestora. Comitetul de supraveghere prezintă autorității bugetare un aviz privind aceste motive.

Justificare

Responsabilitatea de a prelungi o investigație dincolo de termenul de 12 luni trebuie să îi aparțină în primul rând directorului general. În cazul în care investigația nu poate fi încheiată în termen de 24 de luni, este necesar să se prevadă posibilitatea transmiterii unui aviz de către Comitetul de supraveghere pentru directorul general. Acest aviz trebuie să fie comunicat, fără excepție, instituției în cauză pentru a-i permite să ia act de stadiul de avansare al anchetei.

Amendamentul  51

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 7 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. La articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile înaintează oficiului fără întârziere orice informații legate de posibile cazuri de fraudă sau corupție sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Comunității Europene.”

Justificare

Trebuie să se precizeze că activitățile ilegale care pot face obiectul unei comunicări a Oficiului trebuie să se limiteze la cele care aduc atingere intereselor financiare ale Comunității Europene. Aceasta constituie o delimitare a sferei de competență a Oficiului.

Amendamentul  52

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 7 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b. La articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Instituțiile, organismele, birourile și agențiile, și, în măsura în care acest lucru este permis de legislația națională, statele membre, la cererea oficiului sau din proprie inițiativă, transmit orice document sau informații pe care le dețin care sunt legate de o investigație [...] în desfășurare.”

Justificare

Este necesar să se precizeze că instituțiile, organismele, birourile și agențiile, precum și statele membre, în conformitate cu legislația lor națională, transmit Oficiului orice document sau informație cu privire la investigațiile în curs, atât în cazul investigațiilor interne, cât și al celor externe.

Amendamentul  53

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 7a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cadrul investigației sale, Oficiul caută să găsească dovezi în favoarea și împotriva persoanei în cauză.

(1) În cadrul investigației sale, Oficiul caută să găsească dovezi în favoarea și împotriva persoanei în cauză. Investigațiile sunt efectuate în mod obiectiv și imparțial, respectând principiul prezumției de nevinovăție și garanțiile procedurale, detaliate în codul de procedură menționat la articolul 15a.

Justificare

Având în vedere jurisprudența comunitară în acest domeniu, trebuie să se menționeze că investigațiile Oficiului se desfășoară, în mod necesar, cu respectarea anumitor principii procedurale și drepturi individuale.

Amendamentul  54

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 5

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 7a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Imediat ce o investigație relevă faptul că ar putea fi implicat un membru, un director, un funcționar, un agent sau orice altă persoană care deservește o instituție, un organism, un birou sau o agenție sau un operator economic, persoana în cauză este informată cu privire la aceasta, cu condiția ca acest lucru să nu prejudicieze desfășurarea investigației.

(2) Imediat ce o investigație relevă faptul că ar putea fi implicat un membru, un director, un funcționar, un agent sau orice altă persoană care deservește o instituție, un organism, un birou sau o agenție sau un operator economic, persoana în cauză este informată cu privire la aceasta, cu condiția ca acest lucru să nu prejudicieze desfășurarea investigației.

În orice caz, la încheierea unei investigații, se pot trage concluzii care să se refere nominal la o persoană fizică sau juridică numai dacă persoanei implicate personal în acest fel i s-a dat oportunitatea să-și facă cunoscut punctul de vedere asupra tuturor aspectelor care o privesc. Persoanei în cauză trebuie să i se pună la dispoziție un rezumat privind aceste aspecte în invitația de a-și prezenta observațiile. Persoana în cauză are dreptul de a fi asistată de orice altă persoană dorește. Orice persoană implicată personal are dreptul de a utiliza orice limbă oficială a Comunității dorește; cu toate acestea, funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunităților li se poate cere să utilizeze o limbă oficială a Comunității pe care o cunosc aprofundat. O persoană implicată personal are dreptul de a evita autoincriminarea.

În orice caz, la încheierea unei investigații, înainte de redactarea raportului final, se pot trage concluzii care să se refere nominal la o persoană fizică sau juridică numai dacă persoanei implicate personal în acest fel i s-a dat oportunitatea să-și facă cunoscut punctul de vedere, în scris sau în cursul unei întrevederi cu agenții desemnați ai Oficiului, asupra tuturor aspectelor care o privesc. Persoanei în cauză care își prezintă observațiile în termenul indicat de Oficiu trebuie să i se pună la dispoziție un rezumat privind aceste aspecte în invitația de a-și prezenta observațiile. În cazul unei întrevederi, persoana în cauză are dreptul de a fi asistată de orice altă persoană dorește. Orice persoană implicată personal are dreptul de a utiliza orice limbă oficială a Comunității dorește; cu toate acestea, funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunităților li se poate cere să utilizeze o limbă oficială a Comunității pe care o cunosc aprofundat. O persoană implicată personal are dreptul de a evita autoincriminarea.

În cazurile în care este necesară păstrarea unui secret absolut pentru desfășurarea anchetei sau utilizarea unor proceduri de investigație care intră sub jurisdicția unei autorități judiciare naționale sau, în cazul unei investigații externe, sub jurisdicția unei autorități naționale competente, directorul general al Oficiului poate decide să amâne îndeplinirea obligației de a solicita persoanei implicate personal să își facă cunoscut punctul de vedere. Directorul general al Oficiului notifică mai întâi consilierul revizor, care emite un aviz în conformitate cu articolul 14 alineatul (3). În cazul unei investigații interne, directorul general al Oficiului ia decizia de comun acord cu instituția, organismul, biroul sau agenția de care aparține persoana implicată.

În cazurile în care este necesară păstrarea unui secret absolut pentru desfășurarea anchetei sau utilizarea unor proceduri de investigație care intră sub jurisdicția unei autorități judiciare naționale, în conformitate cu legislația națională aplicabilă investigațiilor, directorul general al Oficiului poate decide să amâne îndeplinirea obligației de a solicita persoanei implicate personal să își facă cunoscut punctul de vedere, cu respectarea dispozițiilor articolului 14 privind controlul legalității. În cazul unei investigații interne, directorul general al Oficiului ia decizia după ce a informat instituția, organismul, biroul sau agenția de care aparține persoana implicată.

 

Instituția, organismul, biroul sau agenția decid dacă sunt necesare măsuri de prevenire sau măsuri administrative, ținând seama în mod adecvat de necesitatea de a garanta eficiența investigației desfășurate și de măsurile specifice recomandate de Oficiu pentru păstrarea confidențialității. Instituția, organismul, biroul sau agenția informează oficiul în cel mai scurt timp posibil, dacă este cazul, cu privire la decizia de a lua măsuri în temeiul prezentului articol sau cu privire la necesitatea de a iniția o procedură disciplinară complementară referitoare la fapte cu privire la care instituția, organismul, biroul sau agenția sunt competente în temeiul Statutului funcționarilor Comunităților Europene.

Justificare

Această dispoziție introduce dreptul fundamental, pentru persoana supusă investigației, de a-și face cunoscut punctul de vedere cu privire la concluziile raportului final al investigației înainte de adoptarea acestuia. Se stabilesc și excepții, în conformitate cu legislația națională aplicabilă investigațiilor, precum și după realizarea controlului legalității.

Amendamentul  55

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 7a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Invitația la orice audiere, fie a unui martor, fie a unei persoane implicate personal în sensul alineatului (2), trebuie transmisă cu un preaviz de cel puțin 8 zile lucrătoare; perioada de preaviz poate fi mai scurtă, cu acordul persoanei care urmează a fi audiată. Invitația include o enumerare a drepturilor persoanei audiate. Oficiul întocmește un proces verbal al audierii, pe care îl prezintă persoanei audiate pentru ca aceasta să îl aprobe sau să adauge observații.

(3) Invitația la orice audiere, fie a unui martor, fie a unei persoane implicate personal în sensul alineatului (2), trebuie transmisă cu un preaviz de cel puțin 10 zile lucrătoare; perioada de preaviz poate fi mai scurtă, cu consimțământul expres al persoanei care urmează a fi audiată. Invitația include o enumerare a drepturilor persoanei audiate. Oficiul întocmește un proces-verbal al audierii, pe care îl prezintă persoanei audiate pentru ca aceasta să îl aprobe sau să adauge observații.

În cazul în care, în cursul audierii, se constată că persoana audiată ar putea fi implicată în faptele care fac obiectul investigației, normele de procedură prevăzute la alineatul (2) se aplică imediat.

În cazul în care, în cursul audierii, apar indicii că persoana audiată ar putea fi implicată în faptele care fac obiectul investigației, normele de procedură prevăzute la alineatul (2) se aplică imediat.

Justificare

Perioada de preaviz ar trebui să fie prelungită. De asemenea, deoarece garanțiile procedurale se aplică deja persoanelor implicate personal, formularea ar trebui să clarifice faptul că garanțiile procedurale prevăzute la articolul 7a alineatul (2) se aplică doar persoanelor audiate ca martori, care ar putea fi considerate implicate în faptele care fac obiectul investigației.

Amendamentul  56

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 7a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Garanțiile procedurale prevăzute la prezentul articol se aplică fără a aduce atingere:

(4) Garanțiile procedurale prevăzute la prezentul articol se aplică fără a aduce atingere:

(a) oricărei protecții mai extinse care ar putea deriva din dispozițiile tratatelor sau din orice dispoziții naționale relevante;

(a) oricărei protecții mai extinse care ar putea decurge din dispozițiile tratatelor, ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene sau din orice alte dispoziții naționale sau comunitare relevante, inclusiv Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene;

(b) drepturilor și obligațiilor conferite de Statutul funcționarilor.

(b) drepturilor și obligațiilor conferite de Statutul deputaților în Parlamentul European sau de Statutul funcționarilor Comunităților Europene.

Justificare

Ar trebui indicate mai precis care sunt sursele garanțiilor mai extinse aplicabile persoanei supuse investigației.

Amendamentul  57

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 7b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, la încheierea unei investigații, nu s-a reținut nici o acuzație împotriva unui membru, unui director, unui funcționar, unui alt agent sau unei persoane care deservește o instituție, un organism, un birou sau o agenție sau împotriva unui operator economic, investigația asupra persoanei fizice sau juridice în cauză este clasată fără urmări, printr-o decizie a directorului general al Oficiului, care informează, în scris, persoana implicată și, după caz, instituția, organismului, biroul sau agenția în cauză cu privire la aceasta.

În cazul în care, la încheierea unei investigații, nu s-a reținut nici o acuzație împotriva unui membru, unui director, unui funcționar, unui alt agent sau unei persoane care deservește o instituție, un organism, un birou sau o agenție sau împotriva unui operator economic, investigația asupra persoanei fizice sau juridice în cauză este clasată fără urmări, printr-o decizie a directorului general al Oficiului, care informează, în scris, persoana implicată, într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost luată decizia și, după caz, instituția, organismul, biroul sau agenția în cauză cu privire la aceasta.

Justificare

Ar trebui subliniat faptul că, la încheierea unei investigații fără urmări, persoanele implicate, iar în cazul unui funcționar, instituția de care aparține acesta, trebuie să fie informate cu privire la concluzia investigației în cel mai scurt timp posibil.

Amendamentul  58

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 7c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„Articolul 7c

 

Pentru a asigura o informare obiectivă a contribuabililor europeni și pentru a garanta libertatea presei, toate organele Uniunii Europene care participă la activitatea de investigare ar trebui să respecte principiul protecției surselor jurnalistice, în conformitate cu legislația națională.

Justificare

Cazul „Tillack”, în care un jurnalist german a fost supus unei proceduri judiciare după ce a dezvăluit corupția din interiorul unui organ al Uniunii Europene, demonstrează existența unor deficiențe grave în ceea ce privește protejarea surselor de informații în cadrul instituțiilor Uniunii Europene. Libertatea de informare a jurnaliștilor, precum și dreptul acestora de a se exprima în mod liber atunci când analizează modul în care instituțiile Uniunii Europene gestionează fondurile comunitare trebuie să fie garantate în mod clar, în conformitate cu hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, adoptată la 27 noiembrie 2007.

Amendamentul  59

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 8a – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directorul general al Oficiului poate decide să nu comunice informațiile prevăzute la primul paragraf în cazurile în care este necesar să se menține un secret absolut și să se utilizeze măsuri de investigare care intră sub jurisdicția unei autorități judiciare naționale. În cazul unei investigații interne, directorul general ia decizia de comun acord cu instituția, organismul, biroul sau agenția de care aparține persoana implicată.

Directorul general al Oficiului poate decide să nu comunice informațiile prevăzute la primul paragraf în cazurile în care este necesar să se păstreze un secret absolut sau să se utilizeze măsuri de investigare care intră sub jurisdicția unei autorități judiciare naționale, în conformitate cu legislația națională aplicabilă investigațiilor. În cazul unei investigații interne, directorul general ia decizia după ce a informat în mod adecvat instituția, organismul, biroul sau agenția de care aparține persoana implicată.

Justificare

Cazurile în care este necesar să se păstreze un secret absolut sau să se utilizeze măsuri de investigare care intră sub jurisdicția unei autorități judiciare naționale trebuie să fie gestionate de către directorul general în conformitate cu legislația națională aplicabilă. În consecință, dreptul unei persoane de a fi informată cu privire la transmiterea raportului final al investigației poate suferi o amânare, dacă acest lucru este impus de procedura națională.

Amendamentul  60

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 8a – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care persoana implicată personal consideră că garanțiile procedurale prevăzute la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7a nu au fost respectate, iar acest lucru ar fi putut afecta concluziile investigației, persoana în cauză poate depune o cerere de aviz consilierului revizor, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea concluziilor raportului final.

În cazul în care persoana implicată personal consideră că garanțiile procedurale prevăzute la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7a nu au fost respectate, iar acest lucru ar fi putut afecta concluziile investigației, persoana în cauză poate depune o cerere de aviz directorului general, în conformitate cu articolul 14a, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea concluziilor raportului final.

Amendamentul  61

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 9 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La încheierea unei investigații efectuate de către Oficiu, acesta redactează, sub autoritatea directorului general, un raport care conține o descriere a etapelor procedurii, temeiul juridic, faptele constatate și calificarea lor juridică, prejudiciul financiar, dacă există, și concluziile investigației, inclusiv recomandările privind măsurile care ar trebui luate.”

(1) La încheierea unei investigații efectuate de către Oficiu, acesta redactează, sub autoritatea directorului general, un raport care conține o descriere a etapelor procedurii, măsurile de investigație aplicate, temeiul juridic, faptele constatate și calificarea lor juridică și concluziile investigației, inclusiv recomandările privind măsurile care ar trebui luate. Acest raport menționează prejudiciul financiar estimativ și sumele de recuperat. Codul de procedură menționat la articolul 15a detaliază toate celelalte elemente care trebuie introduse în raport în scopul recuperării, pentru care responsabilitatea le revine ordonatorilor competenți.

Justificare

Manualul OLAF prezintă, deja, în detaliu, elementele acestui raport. Având în vedere importanța activității de recuperare, trebuie să se menționeze, în afară de măsurile de investigație aplicate, și prejudiciul financiar estimativ (este vorba în toate cazurile de o estimare). Sumele de recuperat trebuie să figureze în acest raport. Codul de procedură al investigațiilor OLAF trebuie să menționeze, de asemenea, toate elementele care trebuie incluse în raportul final al investigației, în vederea recuperării sumelor respective.

Amendamentul  62

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 –punctul 8 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 9 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Rapoartele redactate în urma unei investigații externe și orice documente conexe utile sunt transmise autorităților competente ale statelor membre interesate, în conformitate cu normele privind investigațiile externe, și Comisiei. Autoritățile competente ale statelor membre interesate informează directorul general al Oficiului, în măsura în care acest lucru nu contravine legislației naționale, asupra măsurilor care au fost luate în urma raportului investigației care le-a fost pus la dispoziție.

(3) Rapoartele redactate în urma unei investigații externe și orice documente conexe utile sunt transmise autorităților competente ale statelor membre interesate, în conformitate cu normele privind investigațiile externe, și Comisiei. Autoritățile competente ale statelor membre interesate informează directorul general al Oficiului, în măsura în care acest lucru nu contravine legislației naționale, asupra măsurilor care au fost luate în urma raportului investigației care le-a fost pus la dispoziție. În acest scop, acestea transmit directorului general al Oficiului la fiecare șase luni sau, după caz, în termenul stabilit de directorul general, un raport privind progresele realizate.

Justificare

Având în vedere faptul că măsurile adoptate în urma investigațiilor OLAF nu includ o informare periodică a Oficiului, trebuie să se precizeze că autoritățile au obligația de a transmite, de două ori pe an, un raport privind progresele realizate în ceea ce privește acțiunile întreprinse în urma rapoartelor transmise de OLAF.

Amendamentul  63

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 –punctul 8 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Oficiul transmite autorităților competente din țările terțe, în conformitate cu acordurile de cooperare și asistență reciprocă încheiate cu Comisia, precum și organizațiilor internaționale, în conformitate cu acordurile încheiate cu Comisia, concluziile și recomandările raportului realizat în urma investigației externe și orice document conex util. Comisia garantează că autoritățile competente ale țărilor terțe, identificate în acordurile de cooperare și de asistență reciprocă ca puncte de contact ale Oficiului, îl informează pe directorul general al Oficiului, în măsura în care acest lucru nu contravine legislației naționale, cu privire la acțiunile întreprinse în urma concluziilor și recomandărilor raportului final al investigației. Comisia garantează, de asemenea, că organizațiile internaționale îl informează pe directorul general al Oficiului cu privire la acțiunile întreprinse în urma concluziilor și recomandărilor raportului final al investigației. În acest scop, acestea transmit directorului general al Oficiului la fiecare șase luni sau, după caz, în termenul stabilit de directorul general, un raport privind progresele realizate.

Justificare

Având în vedere importanța tot mai mare a investigațiilor externe ale Oficiului, trebuie să se stabilească, în acest regulament, un temei juridic care să îi perită Oficiului să transmită rapoartele finale ale investigațiilor autorităților competente din țările terțe, precum și organizațiilor internaționale, și să primească informații cu privire la acțiunile întreprinse în urma transmiterii acestor rapoarte. Comisia adoptă toate dispozițiile necesare pentru a permite un astfel de schimb de informații.

Amendamentul  64

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 9 – alineatul 3a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) În cazul în care raportul redactat în urma unei investigații interne relevă existența unor fapte care ar putea conduce la o urmărire penală, raportul final este transmis autorităților judiciare ale statului membru interesat. Directorul general al Oficiului poate decide, cu toate acestea, să nu transmită raportul final autorităților judiciare în cazul în care consideră că sunt disponibile măsuri interne mai adecvate, având în vedere natura faptelor, nivelul redus al gravității acestora sau al prejudiciului financiar. În orice caz, directorul general al Oficiului transmite raportul final instituției, organismului, biroului sau agenției interesate, în conformitate cu alineatul (4). Acesta informează Comitetul de Supraveghere și consilierul revizor asupra tuturor deciziilor justificate de a nu transmite raportul final autorităților judiciare.

(3a) În cazul în care raportul redactat în urma unei investigații interne relevă existența unor informații cu privire la fapte care ar putea conduce la o urmărire penală, raportul final este transmis autorităților judiciare ale statului membru interesat și, fără a aduce atingere dispozițiilor naționale privind procedurile judiciare, instituției, organismului, biroului sau agenției interesate, în conformitate cu alineatul (4).

Justificare

Amendamentul are drept scop realizarea unor clarificări. Investigațiile referitoare la fapte care ar putea conduce la o urmărire penală sunt de competența autorităților judiciare naționale. Directorul general al Oficiului realizează investigații administrative. În cazul în care directorul general consideră că anumite fapte ar putea conduce la o urmărire penală, acesta trebuie să informeze autoritățile competente asupra lor. Instituția în cauză este informată cu privire la acestea, în conformitate cu legislația națională.

Amendamentul  65

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera ca (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 9 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(4) Rapoartele redactate în urma unei investigații interne și orice informații conexe utile sunt transmise instituției, organismului, biroului sau agenției respective. Instituția, organismul, biroul sau agenția respectivă iau acele măsuri, îndeosebi disciplinare sau judiciare, privind investigațiile interne, pe care rezultatele investigațiilor le reclamă și raportează aceste măsuri directorului Oficiului [...]. În acest scop, acestea transmit directorului general al Oficiului la fiecare șase luni sau, după caz, în termenul stabilit de directorul general, un raport privind progresele realizate.”

Justificare

Pentru a armoniza în rândul instituțiilor, organismelor, birourilor, agențiilor și autorităților competente din statele membre practica informării cu privire la acțiunile întreprinse în urma concluziilor raportului final al investigației, este necesar să se precizeze și pentru instituții posibilitatea de a prevedea un raport referitor la acțiunile întreprinse și la progresele realizate, care să fie adresat directorului general al Oficiului, în cazul Comisiei, în special cu contribuția IDOC.

Amendamentul  66

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Transmiterea informațiilor este rezultatul unei decizii a directorului general al Oficiului, luată în urma consultării Comitetului executiv al acestuia și în conformitate cu dispozițiile privind controlul legalității prevăzute la articolul 14 alineatul (2).

Justificare

Este necesar să se prevadă ca transmiterea de informații autorităților competente din statele membre să fie supusă controlului legalității. Comitetul executiv al OLAF trebuie să fie consultat de directorul general înainte ca acesta să adopte o decizie.

Amendamentul  67

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Transmiterea informațiilor este rezultatul unei decizii a directorului general al Oficiului, în urma consultării Comitetului executiv al acestuia și în conformitate cu dispozițiile privind controlul legalității prevăzute la articolul 14 alineatul (2).

Justificare

Este necesar să se prevadă ca transmiterea de informații autorităților competente din statele membre să fie supusă controlului legalității. Comitetul executiv al OLAF trebuie să fie consultat de directorul general înainte ca acesta să adopte o decizie.

Amendamentul  68

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de a transmite informațiile menționate la primul paragraf, Oficiul acordă persoanei care face obiectul investigației oportunitatea de a a-și prezenta observațiile asupra chestiunilor care o privesc, cu respectarea condițiilor și în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 7a alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf.

Înainte de a transmite informațiile menționate la primul paragraf și atât timp cât aceasta nu afectează buna desfășurare a investigației, Oficiul acordă persoanei care face obiectul investigației oportunitatea de a-și prezenta observațiile asupra chestiunilor care o privesc, cu respectarea condițiilor și în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 7a alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf.

Amendamentul  69

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a. La articolul 10, se adaugă următorul alineat (3a):

 

„(3a) Schimbul de informații și cooperarea între Oficiu și autoritățile competente ale statelor membre, precum și acțiunile întreprinse și măsurile luate sau executate pe baza informațiilor care le-au fost transmise, fac obiectul unei analize regulate în cadrul procedurii de concertare instituite de articolul 11a.”

Justificare

Schimbul de informații și cooperarea între Oficiu și autoritățile competente, în conformitate cu practica operațională a Oficiului, reprezintă un element care necesită o analiză regulată între instituții, pentru a putea identifica soluții operaționale care să permită ameliorarea mediului de lucru în cadrul Oficiului.

Amendamentul  70

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 10a– alineatul 1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9b. La articolul 10a se introduce următorul alineat (1):

 

„Articolul 10a

 

Schimbul de informații între Oficiu și instituțiile interesate

 

(1) Directorul general al Oficiului informează periodic, cel puțin o dată pe an, Parlamentul European, Consiliul, Comisia și Curtea de Conturi cu privire la rezultatele investigațiilor efectuate de Oficiu, respectând confidențialitatea acestora, drepturile legitime ale persoanelor implicate și, după caz, dispozițiile naționale aplicabile procedurilor judiciare.

 

Directorul general acționează în conformitate cu principiul independenței care-i caracterizează misiunea.”

Justificare

Este necesar să se prevadă o dispoziție care să permită directorului general al OLAF să informeze periodic instituțiile interesate cu privire la rezultatele investigațiilor, pentru a da curs jurisprudenței recente a Curții de Justiție din acest domeniu.

Amendamentul  71

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 10a– alineatul 2 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9c. La articolul 10a, se introduce următorul alineat (2):

 

„(2) Parlamentul European, Consiliul, Comisia și Curtea de Conturi asigură respectarea confidențialității investigațiilor efectuate de Oficiu, precum și a drepturilor legitime ale persoanelor implicate și, în cazul în care au fost declanșate proceduri judiciare, a tuturor dispozițiilor naționale aplicabile acestora.”

Justificare

Instituțiile supuse unei investigații trebuie să asigure respectarea confidențialității investigațiilor Oficiului și ale autorităților competente, precum și a drepturilor legitime ale persoanelor implicate.

Amendamentul  72

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9d (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 10a– alineatul 3 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9d. La articolul 10a se introduce următorul alineat (3):

 

„(3) Oficiul și instituțiile implicate pot încheia acorduri privind transmiterea oricărei informații necesare pentru îndeplinirea misiunii Oficiului, respectând principiile prevăzute la alineatele (1) și (2).”

Justificare

În prezent, nu există niciun temei juridic pe baza căruia OLAF și Parlamentul European să poată efectua un schimb de informații confidențiale. Acordul-cadru dintre Comisie și Parlamentul European din mai 2005 nu se aplică Oficiului. Fluxul de informații este reglementat de anexa VII din Regulamentul de procedură al Parlamentului European. În conformitate cu avizul Serviciului Juridic al Parlamentului European, ar fi util să se prevadă un astfel de temei juridic, pentru a-i permite instituției să își exercita misiunea.

Amendamentul  73

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9e (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 10b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9e. Se adaugă următorul articol 10b:

 

„Articolul 10b

 

Informarea publicului larg

 

Directorul general al Oficiului garantează că publicul este informat în mod neutru, imparțial și respectându-se principiile prevăzute la articolul 10a.

 

Codul de procedură al investigațiilor OLAF, adoptat în baza articolul 15a din prezentul regulament, detaliază regulile de prevenire a divulgării neautorizate a informațiilor privitoare la activitatea operațională a Oficiului și sancțiunile disciplinare aplicabile în cazul divulgării neautorizate, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3).”

Justificare

Este necesar să se introducă dispoziții referitoare la politica de comunicare a Oficiului față de public, precum și să se reamintească, în acest amendament, principiile și elementele Regulamentului (CE) nr. 45/2001 (articolul 49) care trebuie introduse în codul de procedură (inclusiv sancțiunile disciplinare în cazul divulgării neautorizate).

Amendamentul  74

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 11 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

“(1) Comitetul de Supraveghere consolidează independența Oficiului prin monitorizarea periodică a punerii în aplicare a funcției de investigație.

“(1) Comitetul de supraveghere se asigură că Oficiul își exercită în condiții de independență deplină competențele care îi sunt conferite prin prezentul regulament, prin monitorizarea periodică a exercitării funcției de investigare. Comitetul de supraveghere:

Comitetul de Supraveghere se asigură că sunt respectate normele care reglementează schimburile de informații dintre Oficiu și instituții, organisme, birouri și agenții.

(a) se asigură că sunt respectate normele care reglementează schimburile de informații dintre Oficiu și instituții, organisme, birouri și agenții;

Comitetul de supraveghere monitorizează modul de aplicare a garanțiilor procedurale și durata investigațiilor în funcție de statisticile periodice furnizate de către directorul general al Oficiului și de avizele și rapoartele de analiză redactate periodic în această privință de către consilierul revizor în strânsă cooperare cu directorul general al Oficiului.

(b) monitorizează modul de aplicare a garanțiilor procedurale și durata investigațiilor în funcție de statisticile periodice, de informațiile și de rapoartele investigațiilor care îi sunt transmise de către directorul general al Oficiului și de avizele emise de către consilierul revizor;

 

(c) îl asistă pe directorul general, asigurându-se că Oficiul dispune de resursele necesare pentru îndeplinirea funcției sale de investigație;

 

(d) emite avize și recomandări privind:

 

- identificarea priorităților investigației;

 

- durata investigațiilor și acțiunile întreprinse în urma acestora;

 

- codul de procedură;

 

(e) emite avize cu privire la intervenția directorului general în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene și a instanțelor naționale;

 

(f) îl asistă pe directorul general în procedura de concertare;

 

(g) poate iniția o acțiune judiciară în fața Curții de Justiție împotriva Comisiei sau a oricărei alte instituții, atunci când consideră că acestea au luat măsuri care pun în discuție independența directorului general al Oficiului.

Comitetul de Supraveghere emite avize directorului general al Oficiului, din proprie inițiativă, la cererea acestuia din urmă sau a unei instituții, a unui organism, a unui birou sau a unei agenții, fără însă a interveni în efectuarea investigațiilor în curs. Solicitantului i se transmite o copie a avizelor astfel emise.”

Comitetul de supraveghere emite avize pentru directorul general al Oficiului, din proprie inițiativă, la cererea acestuia din urmă sau a unei instituții, a unui organism, a unui birou sau a unei agenții, fără însă a interveni în efectuarea investigațiilor în curs. Solicitantului i se transmite o copie a avizelor astfel emise.

Justificare

Această dispoziție clarifică sarcinile care îi vor reveni Comitetului de supraveghere într-un sens care să garanteze și să asigure independența Oficiului.

Amendamentul  75

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10 – litera aa (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 11 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Comitetul este compus din cinci persoane externe independente care, la momentul numirii lor, exercită o înaltă funcție judiciară sau de investigație, sau o funcție comparabilă, în raport cu misiunea Oficiului. Acestea trebuie să posede cunoștințe de funcționare a instituțiilor europene și să cunoască totodată o a doua limbă oficială a Uniunii.”

Justificare

Candidaților la funcția de membri ai Comitetului de supraveghere li se vor impune cerințe care vizează experiența profesională operațională acumulată în domeniul luptei antifraudă, cunoștințele aprofundate de funcționare a instituțiilor europene, precum și cunoașterea unei a doua limbi oficiale a UE, de preferință o limbă de lucru a Comisiei.

Amendamentul  76

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10 – litera ab (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) la alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

 

„Membrii comitetului sunt numiți de comun acord de Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Anunțul de depunere a candidaturilor se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Cele cinci persoane trebuie alese dintr-o „listă de preselecție” prezentată de Comisie, care include cel puțin 12 candidați.”

Justificare

Numirea membrilor comitetului se face de comun acord între instituții, pe baza unei liste prezentate de către Comisie. Pentru a asigura transparență maximă în cadrul procedurii de numire a membrilor, trebuie prevăzută publicarea unui anunț de depunere a candidaturilor.

Amendamentul  77

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10 – litera ac (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 11 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Mandatul membrilor este de cinci ani. Acesta nu poate fi reînnoit. Numirea anumitor membri trebuie să se facă în mod eșalonat, pentru a păstra competențele în cadrul comitetului.”

Justificare

Este necesar ca mandatul membrilor comitetului să aibă o durată egală cu mandatul directorului general al Oficiului. Cu toate acestea, ar fi de dorit să se prevadă ca mandatul Comitetului de supraveghere să înceapă la o dată ulterioară față de mandatul directorului general al Oficiului. În plus, pentru a păstra competențele în cadrul comitetului, este necesar să se prevadă numirea la o dată ulterioară a anumitor membri.

Amendamentul  78

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10 – litera ad (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 11 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ad) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(6) Comitetul de supraveghere își numește președintele. Comitetul își adoptă propriul regulament de procedură, care, înainte de adoptare, face obiectului unui aviz din partea Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei. Reuniunile Comitetului de supraveghere sunt convocate la inițiativa președintelui său sau a directorului general al Oficiului. […] Acesta ia deciziile cu majoritatea membrilor săi. Secretariatul comitetului este asigurat de oficiu.”

Justificare

Procedura adoptării regulamentului de procedură al comitetului se inspiră din cea aplicabilă Curții de Justiție. Această procedură ia în considerare anumite elemente adoptate prin hotărârile Tribunalului de Primă Instanță, în special impactul regulamentului de procedură al comitetului asupra ameliorării activității operaționale a Oficiului. Pentru a spori gradul de flexibilitate și în vederea satisfacerii necesităților Oficiului, este necesar ca numărul reuniunilor comitetului să nu mai fie prestabilit.

Amendamentul  79

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 –punctul 10 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 11 – alineatul 7 – paragraful 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cazurile în care informațiile sunt transmise autorităților judiciare dintr-un stat membru.

(b) cazurile în care autoritățile competente ale statelor membre nu au acționat în baza recomandărilor care le-au fost făcute.

Justificare

Întrucât Comitetul de supraveghere nu poate interveni în desfășurarea investigațiilor în curs, este necesar să se prevadă realizarea controlului legalității cu ocazia transmiterii informațiilor către autoritățile competente dintr-un stat membru în cadrul Oficiului, de către „consilierii juridici” ai acestuia, care au acces la dosarul investigației. Această dispoziție asigură un real control al legalității.

Amendamentul  80

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 11 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul de Supraveghere adoptă anual cel puțin un raport asupra activităților sale, prezentând în special modul de aplicare a garanțiilor procedurale și durata investigațiilor; rapoartele în cauză sunt transmise instituțiilor. Comitetul poate prezenta rapoarte Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi asupra rezultatelor investigațiilor Oficiului și a măsurilor luate în urma acestora.

Comitetul de supraveghere adoptă anual cel puțin un raport asupra activităților sale, prezentând în special o evaluare a independenței Oficiului, modul de aplicare a garanțiilor procedurale și durata investigațiilor; rapoartele în cauză sunt transmise instituțiilor. Comitetul poate prezenta rapoarte Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi asupra rezultatelor investigațiilor Oficiului și a măsurilor luate în urma acestora.

Justificare

Este important să se solicite comitetului să raporteze, de asemenea, privind evaluarea independenței Oficiului.

Amendamentul  81

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 11a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dialogul structurat între instituții

Procedura de concertare

De cel puțin două ori pe an și la cererea uneia dintre instituții, Comitetul de Supraveghere se reunește cu câte un reprezentant al Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, în cadrul unui dialog structurat la nivel politic pentru a elabora orientări comune.

(1) Se instituie o procedură de concertare între Parlamentul European, Consiliu și Comisie.

Dialogul structurat vizează funcția de investigare a Oficiului, în special:

(2) Procedura de concertare se aplică:

(a) raportul anual de activitate al Comitetului de Supraveghere și cel al directorului general al Oficiului;

(a) relațiilor și cooperării între Oficiu și statele membre și între acestea din urmă, în special:

(b) programul de activități de investigare al Oficiului;

- coordonării acțiunilor întreprinse în aplicarea articolului 1;

(c) aspecte privind prioritățile politicii de investigare a Oficiului;

- punerii în practică și aplicării prezentului regulament, a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2988/95 și a Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2185/96, precum și a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995 și a protocoalelor sale;

(d) bunele relații dintre Oficiu și instituții, organisme, birouri și agenții;

- acțiunilor întreprinse în urma rapoartelor finale ale investigațiilor Oficiului, precum și în urma transmiterii de informații de către Oficiu;

(e) eficiența activității Oficiului în ceea ce privește investigațiile și eficiența activității Comitetului de Supraveghere.

(b) relațiilor și colaborării dintre Oficiu și instituțiile, organismele, birourile și agențiile Uniunii Europene și ale Comunităților Europene, inclusiv Europol și Eurojust, în special sprijinului oferit de instituții Oficiului și acțiunilor întreprinse în urma rapoartelor finale ale investigațiilor Oficiului, precum și transmiterii de informații de către Oficiu;

Dialogul structurat nu interferează cu desfășurarea investigațiilor.

(c) relațiilor și cooperării dintre Oficiu și autoritățile competente din țările terțe, precum și cu organizațiile internaționale, în cadrul acordurilor prevăzute în prezentul regulament;

Oficiul întreprinde toate acțiunile adecvate ca urmare a opiniilor exprimate în cursul dialogului structurat.

(d) aspectelor privind prioritățile politicii de investigare a Oficiului;

 

(e) rapoartelor și analizelor Comitetului de supraveghere.

 

(3) Concertarea are loc cel puțin o dată pe an și la solicitarea uneia dintre instituții.

 

(4) Directorul general al Oficiului și președintele Comitetului de supraveghere participă la procedura de concertare. La aceste reuniuni pot fi invitați reprezentanți ai Curții de Conturi, ai Eurojust și ai Europol.

 

(5) Concertarea este pregătită în cursul uneia sau a mai multor reuniuni tehnice. Reuniunile sunt convocate la cererea uneia dintre instituții sau a Oficiului.

 

(6) Procedura de concertare nu afectează în niciun caz buna desfășurare a investigațiilor și este realizată respectându-se pe deplin independența directorului general.

 

(7) Instituțiile, organismele, birourile, agențiile, Oficiul și statele membre îi informează de fiecare dată pe participanții la procedura de concertare cu privire la acțiunile întreprinse în urma concluziilor la care se ajunge în cadrul procedurii de concertare.

Justificare

Această procedură oferă legislatorului comunitar, autorității bugetare și Comisiei oportunitatea de a discuta diverse aspecte referitoare la lupta antifraudă. Ea permite identificarea unor soluții oportune (operaționale, legislative, instituționale) la dificultățile întâmpinate de Oficiu în îndeplinirea misiunii sale. Această procedură, de altfel, reia considerațiile Consiliului în ceea ce privește propunerea Comisiei („comitologie”).

Amendamentul  82

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12a

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) După consultarea reprezentanților celorlalte instituții în cursul reuniunilor cu Comitetul de supraveghere în contextul dialogului structurat, Comisia numește directorul general al Oficiului pentru un mandat de șapte ani, care nu poate fi reînnoit. Consultarea se organizează pe baza unei liste de candidați întocmite de către Comisie în urma unei invitații pentru depunerea candidaturilor.

(1) Oficiul este condus de un director general desemnat de Comisie pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

 

Parlamentul European și Consiliul îl desemnează de comun acord pe directorul general, pe baza unei liste de șase candidați prezentată de Comisie. Anunțul de depunere a candidaturilor se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Numirea se face în termen de trei luni de la prezentarea listei de candidați de Comisie. În ansamblul său, procedura de numire nu poate să depășească nouă luni și trebuie să înceapă cu cel puțin nouă luni înainte de sfârșitul mandatului directorului general în exercițiu, care rămâne în funcție până la începutul mandatului noului director general.

 

În cazul în care Parlamentul European și/sau Consiliul nu își exprimă opoziția față de reînnoirea mandatului directorului general cu cel puțin nouă luni înaintea expirării primului său mandat, Comisia prelungește mandatul directorului general. Opoziția față de această prelungire trebuie să fie justificată. În caz contrar, se aplică procedura de numire prevăzută la al treilea paragraf din prezentul alineat.

Amendamentul  83

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 –punctul 12 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 12 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) alineatul (2) se elimină;

(2) Directorul general al Oficiului este ales dintre candidații din statele membre care exercită sau au exercitat o înaltă funcție judiciară sau o funcție executivă de investigație și care posedă o experiență profesională operațională de cel puțin zece ani într-un post de conducere cu un grad înalt de responsabilitate. O parte semnificativă a acestei experiențe profesionale trebuie să fi fost dobândită în domeniul luptei împotriva fraudei naționale și/sau comunitare. Candidații trebuie să posede cunoștințe aprofundate de funcționare a instituțiilor europene și să cunoască totodată o a doua limbă oficială a Uniunii. Candidații trebuie să prezinte toate garanțiile de independență.

Justificare

Este util să se expliciteze criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat pentru a fi numit în postul de director general al Oficiului. Din motive practice, trebuie solicitată cunoașterea cel puțin a uneia dintre limbile de lucru ale Comisiei.

Amendamentul  84

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 12 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) la alineatul (3), „directorul” se înlocuiește cu „directorul general”;

(c) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Directorul general nu solicită și nu acceptă instrucțiuni de la nici un guvern sau instituție, organism, birou sau agenție în îndeplinirea îndatoririlor sale în legătură cu deschiderea și efectuarea de investigații interne sau externe sau cu redactarea de rapoarte în urma acestor investigații. În cazul în care directorul general consideră că o măsură luată de Comisie pune în discuție independența sa, acesta informează imediat Comitetul de supraveghere în acest sens pentru a obține avizul său și decide să inițieze o acțiune împotriva instituției în cauză în fața Curții de Justiție.

 

Directorul general raportează periodic Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, în cadrul procedurii de concertare prevăzute la articolul 11a, asupra concluziilor investigațiilor efectuate de către Oficiu, asupra acțiunilor întreprinse ulterior și asupra dificultăților întâmpinate, respectând confidențialitatea investigațiilor, drepturile legitime ale persoanelor implicate și, după caz, dispozițiile naționale aplicabile acțiunilor judiciare.

 

Instituțiile de mai sus asigură respectarea confidențialității investigațiilor efectuate de către Oficiu, precum și a drepturilor legitime ale persoanelor implicate și, în cazul în care au fost declanșate proceduri judiciare, la respectarea tuturor dispozițiilor naționale aplicabile acestora.”

Justificare

Este necesar să se includă printre aspectele care trebuie prezentate instituțiilor interesate și acțiunile întreprinse în urma investigațiilor Oficiului și dificultățile întâmpinate.

Amendamentul  85

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12 – litera d

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Înainte de adoptarea oricăror sancțiuni disciplinare împotriva directorului general, Comisia consultă Comitetul de Supraveghere, în cursul reuniunilor cu reprezentanții celorlalte instituții în contextul dialogului structurat.

(4) Înainte de adoptarea oricăror sancțiuni disciplinare împotriva directorului general, Comisia consultă Comitetul de supraveghere, în cursul reuniunilor cu reprezentanți ai Parlamentului European și ai Consiliului în contextul procedurii de concertare menționate la articolul 11a.

Justificare

Procedura de concertare oferă Comisiei cadrul instituțional necesar pentru dezbaterea eventualelor sancțiuni disciplinare împotriva directorului general. Având în vedere importanța măsurii care trebuie luată, este necesar să se asigure faptul că aceste măsuri sunt discutate nu numai cu Comitetul de supraveghere, ci și cu celelalte instituțiii interesate. În cazul în care se preconizează impunerea unor sancțiuni disciplinare împotriva directorului general, trebuie să se precizeze faptul că Parlamentul European și Consiliul participă pe deplin la procedură.

Amendamentul 86

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12 – litera da (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Directorul general al Oficiului informează Comisia în cazul în care acesta are intenția de a exercita o nouă activitate profesională în termen de doi ani de la ieșirea sa din funcție, în conformitate cu articolul 16 din Statutul funcționarilor Comunității Europene.

Amendamentul  87

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 12a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

12a. Se adaugă următorul articol 12a:

 

,,Articolul 12a

 

Intervenția directorului general în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene și a instanțelor naționale

 

Directorul general al Oficiului poate interveni în problemele care vizează activitățile întreprinse de Oficiu, care sunt aduse în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene și, în conformitate cu legislația națională, în fața instanțelor naționale.

 

Înainte de a interveni în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene sau a instanțelor naționale, directorul general al Oficiului solicită avizul Comitetului de supraveghere.”

Justificare

În conformitate cu ideea prevăzută la articolul 12 din prezentul regulament, de a permite directorului general al Oficiului să supună autorităților judiciare măsurile care pun în discuție independența sa, se dovedește a fi util să i se acorde, de asemenea, un drept de intervenție în sprijinul unei părți în fața Curții de Justiție, atunci când se pune problema exercitării funcției sale de investigare. Acest drept de intervenție poate fi extins, de asemenea, pentru a se aplica în fața instanțelor naționale. Comitetul de supraveghere își dă avizul.

Amendamentul  88

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consilierul revizor

Controlul legalității investigațiilor Oficiului

(1) Directorul general al Oficiului, hotărând pe baza unei propuneri a Comitetului de Supraveghere, numește un consilier revizor pentru un mandat de cinci ani, care nu este reînnoibil. Comitetul de Supraveghere face propunerea pe baza unei liste cu mai mulți candidați, întocmită în urma unei invitații pentru depunerea candidaturilor.

(1) Controlul legalității investigațiilor Oficiului vizează respectarea garanțiilor procedurale și a drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate într-o investigație a Oficiului.

(2) Consilierul revizor acționează cu deplină independență. Acesta nu solicită, nici nu acceptă, instrucțiuni din partea nimănui în executarea sarcinilor sale. Acesta nu îndeplinește în cadrul Oficiului alte funcții decât cele legate de monitorizarea respectării procedurilor.

(2) Controlul legalității se efectuează înainte de deschiderea și înainte de încheierea unei investigații, precum și înainte de fiecare transmitere de informații autorităților competente ale statelor membre vizate în sensul articolelor 9 și 10 și ține seama de o evaluare a caracterului strict confidențial al investigației.

Înainte de adoptarea oricăror sancțiuni disciplinare împotriva consilierului revizor, directorul general al Oficiului se consultă cu Comitetul de Supraveghere.

(3) Controlul legalității investigațiilor este efectuat de experții în drept și proceduri de investigație ai Oficiului, care sunt calificați să exercite o funcție judiciară într-un stat membru. Avizul acestora este anexat raportului final al investigației.

(3) Orice persoană care este implicată personal într-o investigație poate cere consilierului revizor să emită un aviz privind garanțiile procedurale prevăzute la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7a. Consilierul revizor poate, de asemenea, să emită avize din proprie inițiativă cu privire la aceste aspecte.

(4) Codul de procedură prevăzut la articolul 15a detaliază procedura privind controlul legalității.

(4) Cazurile sunt supuse atenției consilierului revizor de către directorul general al Oficiului în circumstanțele menționate la articolul 6 alineatul (7) și la articolul 7a alineatul (2) al treilea paragraf. Directorul general al Oficiului poate transmite, de asemenea, consilierului revizor orice cerere în legătură cu revizuirea investigațiilor.

 

(5) Consilierul revizor prezintă periodic Comitetului de Supraveghere un raport de activitate; acesta prezintă Comitetului de Supraveghere și Comisiei rapoarte statistice și analitice periodice în ceea ce privește aspectele conexe duratei investigațiilor și garanțiilor procedurale. Rapoartele consilierului revizor nu pot face trimitere la cazuri individuale în curs de investigare.

 

Justificare

În plus față de controlul legalității efectuat de instanțele naționale și de Curtea de Justiție asupra investigațiilor Oficiului, este necesar să se clarifice practica operațională a OLAF în acest domeniu. Controlul legalității efectuat de Oficiu asigură respectarea garanțiilor procedurale și a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate. Această practică se bazează pe cunoașterea, de către „consilierii juridici” ai OLAF, a dreptului comunitar, a investigațiilor, precum și a legislației și a procedurilor naționale.

Amendamentul  89

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 14a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

14a. Se adaugă următorul articol:

 

,,Articolul 14a

 

Depunerea plângerilor de către persoanele supuse investigațiilor Oficiului

 

(1) Orice persoană implicată personal într-o investigație poate depune o plângere pe lângă Comitetul de supraveghere, reclamând încălcarea drepturilor sale procedurale sau a drepturilor omului în cursul investigației. În urma primirii plângerii, Comitetul de supraveghere o transmite fără întârziere unui consilier revizor.

 

(2) Directorul general al Oficiului, hotărând pe baza unei propuneri a Comitetului de supraveghere, numește un consilier revizor pentru un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit. Comitetul de supraveghere face propunerea pe baza unei liste cu mai mulți candidați, întocmită în urma unei invitații pentru depunerea candidaturilor.

 

(3) Consilierul revizor acționează cu deplină independență. Acesta nu solicită, nici nu acceptă, instrucțiuni din partea nimănui în executarea sarcinilor sale. Acesta nu îndeplinește în cadrul Oficiului alte funcții decât cele legate de monitorizarea respectării procedurilor.

 

(4) Consilierul revizor este competent pentru a trata, de asemenea, plângerile informatorilor, inclusiv ale persoanelor care intră sub incidența articolului 22 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene.

 

(5) Consilierul revizor transmite avizul său reclamantului, Comitetului de supraveghere și directorului general în termen de 30 de zile lucrătoare de la transmiterea plângerii.

 

(6) Consilierul revizor prezintă periodic Comitetului de supraveghere un raport de activitate. Acesta prezintă Comitetului de supraveghere și Comisiei rapoarte statistice și analitice periodice în ceea ce privește aspectele conexe plângerilor.

Amendamentul  90

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 15

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

15. Articolul 15 se elimină.

15. Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

 

„În cursul celui de-al patrulea an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoțit de un aviz al Comitetului de supraveghere […]. Raportul precizează dacă este necesară modificarea prezentului regulament. În orice caz, prezentul regulament se modifică după înființarea unui Parchet European.”

Justificare

Este necesar să se păstreze oportunitatea prezentării de către Comisie a unui raport privind aplicarea prezentului regulament. De asemenea, este necesar să se prevadă posibilitatea modificării regulamentului pentru a ține cont de rezultatele raportului. Având în vedere impactul unui Parchet European asupra luptei antifraudă, este necesar să se precizeze că regulamentul trebuie să fie modificat după înființarea acestuia.

Amendamentul  91

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 15a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dispoziții de aplicare

Codul de procedură al investigațiilor OLAF

Dispozițiile de aplicare aferente aplicării de către Oficiu a garanțiilor procedurale în investigațiile administrative, prevăzute de prezentul regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 15b alineatul (2).

(1) Oficiul adoptă un „cod de procedură al investigațiilor OLAF” care include principiile juridice și în special principiile de procedură adoptate prin prezentul regulament. Acesta ține seama de practica operațională a Oficiului.

 

(2) Codul de procedură precizează procedurile de punere în aplicare a mandatului și statutului Oficiului, principiile generale ale procedurii de investigație, diferitele etape ale procedurii de investigație, principalele acțiuni de investigație, drepturile legitime ale persoanelor implicate, garanțiile procedurale, dispozițiile referitoare la protecția datelor și politica de comunicare și privind accesul la documente, dispozițiile privind controlul legalității, precum și căile de atac aflate la dispoziția persoanelor implicate.

 

(3) Înainte de adoptarea codului de procedură, Parlamentul European, Consiliul și Comisia, precum și Comitetul de supraveghere al Oficiului sunt consultate pentru aviz. Comitetul de supraveghere garantează independența Oficiului în cursul procedurii de adoptare a codului de procedură.

 

(4) Codul poate fi actualizat la propunerea directorului general al Oficiului. În acest caz, se aplică procedura de adoptare prevăzută în prezentul articol.

 

(5) Codul de procedură adoptat de Oficiu se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Este necesar să se instituie un temei juridic care să permită OLAF să își creeze un cod de procedură al investigațiilor sale, pentru a asigura transparență maximă în cadrul activității operaționale a Oficiului.

Amendamentul  92

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 15b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 15b

eliminat

Comitet

 

(1) Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 515/97.

 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

 

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

 

(3) Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

 

Justificare

Ținând seama de amendamentele propuse, precum cele referitoare, pe de o parte, la dispozițiile privind controlul legalității și garanțiile procedurale, iar pe de altă parte, la dispozițiile privind instituirea unei proceduri de concertare, acest comitet devine redundant.

  • [1]  JO C 8, 12.1.2007

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (10.9.2008)

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind anchetele efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

(COM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD))

Raportor: Giuseppe Gargani

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 24.5.2006, Comisia a aprobat o nouă propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1073/99 privind anchetele efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).[1] Propunerea, care reia în mare parte conținutul propunerii din 2004, intenționând să-l îmbunătățească, se concentrează asupra următoarelor aspecte:

· relațiile dintre comitetul de supraveghere, OLAF, instituții și alte organisme, birouri și agenții;

· drepturile persoanelor implicate în anchete;

· introducerea unui consilier revizor;

· îmbunătățirea fluxului de informații dintre OLAF, instituțiile și organismele europene, statele membre și denunțători („whistleblowers”);

· mandatul directorului general;

· finanțarea Oficiului;

În ansamblu, propunerea Comisiei pare a fi rezonabilă și echilibrată. Raportorul sugerează totuși efectuarea unor modificări pentru a face propunerea mai eficientă, având în vedere faptul că obiectivul său este reforma.

În special, primul paragraf de la articolul 5 alineatul (2) ar trebui să clarifice faptul că directorul general poate deschide o anchetă externă nu numai la cererea unui stat membru și a Comisiei, ci și la cererea Parlamentului European.

În schimb, al treilea paragraf din articolul 5 alineatul (2), care prevede faptul că în timp ce Oficiul desfășoară anchete interne, instituțiile sau organismele vizate nu pot deschide o anchetă paralelă, ar trebui reformulat astfel încât să se permită desfășurarea simultană a anchetelor, precum și o colaborare cât mai strânsă între acestea. Nu se poate interzice unei instituții să-și exercite competențele proprii de exercitare a controlului intern prin desfășurarea unei anchete interne, iar solicitarea de cooperare în aceste cazuri ar respecta pe deplin „dialogul structurat” dintre Oficiu și instituțiile la care face referire articolul 11a din propunerea Comisiei.

Garanțiile procedurale prevăzute de articolul 7a ar trebui consolidate pentru a asigura că persoana vizată este capabilă întru totul să se apere. Articolul 7a alineatul (4) ar trebui reformulat pentru a asigura că garanțiile procedurale prevăzute la articolul respectiv nu exclud protecția mai largă care poate deriva din normele tratatelor, din Carta drepturilor fundamentale și din alte dispoziții aplicabile, inclusiv cele naționale. Considerentul 5, referitor la această dispoziție, ar trebui amendat în mod corespunzător.

În al doilea paragraf din Articolul 8a, care permite directorului general să adopte decizia de a nu trimite persoanei vizate concluziile și recomandările adoptate la încheierea anchetei, ar trebui să se clarifice faptul că o astfel de decizie poate fi adoptată doar după consultarea consilierului revizor, al cărui rol este de a asigura respectarea garanțiilor procedurale prevăzute pentru cei implicați în anchetă. Articolul 14 alineatul (4) ar trebui amendat în mod corespunzător.

Ultimul paragraf de la articolul 10 alineatul (2) ar trebui modificat pentru a preciza că persoana implicată de către anchetă trebuie să aibă posibilitatea de a face comentarii cel puțin în scris cu privire la chestiunile care o privesc, iar aceste comentarii ar trebui prezentate statelor membre implicate, împreună cu alte informații obținute în cursul anchetei. Aceasta este singura modalitate de a prezenta autorităților naționale informații complete cu privire la caz, respectându-se în același timp principiul potrivit căruia ambele părți trebuie să beneficieze de posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere.

În sfârșit, articolele 15a și 15b ar putea fi amendate pentru a ține seama de noua procedură de reglementare cu control introdusă prin decizia Consiliului din 17 iulie 2006 de modificare a Deciziei Consiliului 1999/468/CE de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (comitologie). În special, referirea la articolul 5 al deciziei ar trebui înlocuită cu o referire la articolul 5a al deciziei respective, pentru a permite aplicarea noii proceduri, permițându-i astfel Parlamentului să joace un rol mai important. În acest scop, se propune un nou considerent 17.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

(5) Pentru asigurarea certitudinii juridice, este necesar să se clarifice garanțiile procedurale aplicabile în cadrul investigațiilor interne sau externe realizate de către Oficiu. Acest lucru nu afectează orice protecție mai extinsă care ar putea deriva din dispozițiile tratatelor, ale Statutului funcționarilor și din orice dispoziții naționale relevante.

(5) Pentru asigurarea certitudinii juridice, este necesar să se clarifice garanțiile procedurale aplicabile în cadrul investigațiilor interne sau externe realizate de către Oficiu. Acest lucru nu afectează orice protecție mai extinsă care ar putea deriva din dispozițiile tratatelor, inclusiv din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, din dispozițiile Statutului deputaților în Parlamentul European, ale Statutului funcționarilor Comunităților Europene și din orice alte dispoziții naționale relevante.

Justificare

Trebuie evidențiat caracterul specific al Statutului deputaților în Parlamentul European, ca parte a instituției responsabile pentru exercitarea puterii legislative a Uniunii Europene.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5a (nou)

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

(5a) O anchetă desfășurată de către Oficiu cu privire la activitățile unui deputat în Parlamentul European, pe lângă faptul că poate submina ordinea normală în care puterea legislativă își exercită controlul, poate provoca prejudicii ireparabile deputatului în cauză; în consecință, orice astfel de anchetă ar trebui să fie efectuată doar în condițiile prevăzute de Statutul deputaților în Parlamentul European.

Justificare

Procedurile administrative nu trebuie să aducă prejudicii integrității morale a deputaților.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

(10) Ar trebui consolidate competențele de revizuire ale Comitetului de Supraveghere în ceea ce privește, în special, conformitatea cu dispozițiile de reglementare a schimburilor de informații dintre Oficiu și instituții, organisme, birouri și agenții, precum și evoluția înregistrată la aplicarea garanțiilor procedurale și evoluția duratei investigațiilor. Este necesar, de asemenea, să se instituie o procedură de cooperare între Comitetul de Supraveghere și Parlamentul European, Consiliu și Comisie, permițând Comitetului de Supraveghere, fără a afecta independența membrilor săi, să se întâlnească cu reprezentanți ai instituțiilor în cauză, în cadrul unui dialog structurat.

(10) Ar trebui consolidate competențele de revizuire ale Comitetului de Supraveghere în ceea ce privește, în special, conformitatea cu dispozițiile de reglementare a schimburilor de informații dintre Oficiu și instituții, organisme, birouri și agenții, precum și evoluția înregistrată la aplicarea garanțiilor procedurale și evoluția duratei investigațiilor. Este necesar, de asemenea, să se instituie o procedură de cooperare între Comitetul de Supraveghere și Parlamentul European, Consiliu și Comisie, permițând Comitetului de Supraveghere, fără a afecta independența membrilor săi, să se întâlnească cu reprezentanți ai instituțiilor în cauză, în cadrul unui dialog structurat, respectând întru totul independența instituțiilor în cadrul juridic al Uniunii Europene.

Justificare

Trebuie menținută independența instituțiilor comunitare, acestea neputând face obiectul unui control efectuat de o instanță administrativă cum este OLAF.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16a (nou)

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

 

(16a) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei1. În special, trebuie împuternicită Comisia să adopte măsuri specifice de punere în aplicare a prezentului regulament, mai ales cu privire la aplicarea de către Oficiu a garanțiilor procedurale în investigațiile administrative. Deoarece măsurile respective au un caracter general și sunt destinate să aducă la zi și să completeze elemente neesențiale din prezentul regulament, orice astfel de măsuri ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

 

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Justificare

Ar trebui specificat clar cadrul juridic al măsurilor de aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) 1073/1999

Articolul 5 – alineatul 1

 

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

(1) Oficiul poate deschide o investigație atunci când există suspiciuni suficient de serioase privind comiterea unor acte de fraudă sau corupție sau a altor acte ilegale menționate la articolul 1. Decizia privind deschiderea unei investigații ține seama de prioritățile politicii de investigare și de programul de activități de investigare al Oficiului, stabilit în conformitate cu articolul 11a și articolul 12 alineatul (5). Decizia ține seama, de asemenea, de necesitatea de a utiliza în mod eficient resursele Oficiului și de principiul proporționalității mijloacelor utilizate.

 

(1) Oficiul poate deschide o investigație atunci când există suspiciuni suficient de serioase privind comiterea unor acte de fraudă sau corupție sau a altor acte ilegale menționate la articolul 1. Decizia privind deschiderea unei investigații ține seama de prioritățile politicii de investigare și de programul de activități de investigare al Oficiului, stabilit în conformitate cu articolul 11a și articolul 12 alineatul (5). Decizia ține seama, de asemenea, de necesitatea de a utiliza în mod eficient resursele Oficiului și de principiul proporționalității mijloacelor utilizate. Se poate ține seama, de asemenea, de informații anonime, dacă există suspiciuni suficient de serioase.

Justificare

Completarea are scopul de a clarifica faptul că se poate deschide o investigație și pe baza informațiilor anonime. În vederea combaterii eficiente a actelor de fraudă sau de corupție, faptul că informațiile sunt anonime nu poate reprezenta un motiv de respingere a acestora, deoarece, în caz contrar, există pericolul ca cei care doresc să ofere informații să nu o facă de teama dezvăluirii numelui lor.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) 1073/1999

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

(2) Decizia privind deschiderea unei investigații externe este luată de directorul general al Oficiului, care acționează din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea statului membru interesat sau a Comisiei.

(2) (2) Decizia privind deschiderea unei investigații externe este luată de directorul general al Oficiului, care acționează din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea statului membru interesat sau a Comisiei sau a Parlamentului European.

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că directorul general poate deschide anchete externe nu numai ca reacție la cererile înaintate de către un stat membru sau de Comisie, ci și la cererea Parlamentului European.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) 1073/1999

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

Atât timp cât Oficiul face o investigație internă în sensul prezentului regulament, instituțiile, organismele, birourile sau agențiile nu deschid o investigație paralelă asupra acelorași fapte.

Chiar în cazul în care Oficiul face o investigație internă în sensul prezentului regulament, instituțiile, organismele, birourile sau agențiile pot deschide o investigație paralelă asupra acelorași fapte, care ar trebui desfășurată pe baza unei colaborări cât mai ample cu OLAF.

Justificare

Este evident faptul că este imposibil să se interzică unei instituții să desfășoare o anchetă în legătură cu propriile competențe interne de control și, având în vedere acest fapt, solicitarea de cooperare dintre diversele anchete este în acord total cu „dialogul structurat” dintre OLAF și instituțiile la care se referă articolul 11a din propunerea Comisiei.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) 1073/1999

Articolul 7a – alineatul 2 – paragraful 1

 

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

(2) Imediat ce o investigație relevă faptul că ar putea fi implicat un membru, un director, un funcționar, un agent sau orice altă persoană care deservește o instituție, un organism, un birou sau o agenție sau un operator economic, persoana în cauză este informată cu privire la aceasta, cu condiția ca acest lucru să nu prejudicieze desfășurarea investigației.

 

(2). Imediat ce există dovezi solide conform cărora ar putea fi implicat personal un membru, un director, un funcționar, un agent sau orice altă persoană care deservește o instituție, un organism, un birou sau o agenție sau un operator economic, persoana în cauză este informată cu privire la aceasta prin intermediul unei notificări în acest sens, care oferă detalii precise cu privire la faptele care se presupune că au fost comise de către persoană, în ce calitate este implicată aceasta, garanțiile procedurale prevăzute în favoarea sa și, în special, modul în care aceasta poate prezenta orice observații și documente pe care le consideră relevante. În cazul în care se consideră că o astfel de notificare ar prejudicia desfășurarea investigației, se pot face excepții.

 

Justificare

Persoana în cauză ar trebui să fie informată printr-o notificare, dacă există dovezi solide cu privire la implicarea sa. Notificarea ar trebui să conțină aspectele menționate anterior pentru a permite persoanei în cauză să reacționeze corespunzător. Se poate adopta, bineînțeles, o decizie de netrimitere a notificării, dacă se consideră că prin trimiterea acesteia se periclitează investigația.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 5

Regulamentul (CE) 1073/1999

Articolul 7 a – alineatul 2 – paragraful 2

 

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

În orice caz, la încheierea unei investigații, se pot trage concluzii care să se refere nominal la o persoană fizică sau juridică numai dacă persoanei implicate personal în acest fel i s-a dat oportunitatea să-și facă cunoscut punctul de vedere asupra tuturor aspectelor care o privesc. Persoanei în cauză trebuie să i se pună la dispoziție un rezumat privind aceste aspecte în invitația de a-și prezenta observațiile. Persoana în cauză are dreptul de a fi asistată de orice altă persoană dorește. Orice persoană implicată personal are dreptul de a utiliza orice limbă oficială a Comunității dorește; cu toate acestea, funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunităților li se poate cere să utilizeze o limbă oficială a Comunității pe care o cunosc aprofundat. O persoană implicată personal are dreptul de a evita autoincriminarea.

În orice caz, la încheierea unei investigații, se pot trage concluzii care să se refere nominal la o persoană fizică sau juridică numai dacă persoanei implicate personal în acest fel i s-a dat oportunitatea să-și facă cunoscut punctul de vedere asupra tuturor aspectelor care o privesc. Persoanei în cauză trebuie să i se pună la dispoziție un rezumat privind aceste aspecte în invitația de a-și prezenta observațiile. Persoana în cauză are dreptul de a fi asistată de orice altă persoană dorește. Orice persoană implicată personal are dreptul de a utiliza orice limbă oficială a Comunității dorește; cu toate acestea, funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunităților li se poate cere să utilizeze o limbă oficială a Comunității pe care o cunosc aprofundat. O persoană implicată personal are dreptul de a nu depune mărturie împotriva propriei persoane.

Justificare

Procedura scrisă reprezintă o garanție esențială în statele Uniunii Europene și dreptul de a nu depune mărturie împotriva propriei persoane este mai cuprinzător decât dreptul de a evita autoincriminarea.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) 1073/1999

Articolul 7a – alineatul 2 – paragraful 3

 

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

În cazurile în care este necesară păstrarea unui secret absolut pentru desfășurarea anchetei sau utilizarea unor proceduri de investigație care intră sub jurisdicția unei autorități judiciare naționale sau, în cazul unei investigații externe, sub jurisdicția unei autorități naționale competente, directorul general al Oficiului poate decide să amâne îndeplinirea obligației de a solicita persoanei implicate să își facă cunoscut punctul de vedere. Directorul general al Oficiului notifică mai întâi consilierul revizor, care emite un aviz în conformitate cu articolul 14 alineatul (3). În cazul unei investigații interne, directorul general al Oficiului ia decizia de comun acord cu instituția, organismul, biroul sau agenția de care aparține persoana implicată.

În cazurile în care ancheta trebuie desfășurată în mod confidențial și se impune utilizarea unor proceduri de investigație care intră sub jurisdicția unei autorități judiciare naționale sau, în cazul unei investigații externe, sub jurisdicția unei autorități naționale competente, directorul general al Oficiului poate decide să amâne îndeplinirea obligației de a transmite notificarea prevăzută la alineatul (2) sau de a solicita persoanei implicate să își facă cunoscut punctul de vedere. În cazul unei investigații interne, directorul general al Oficiului ia decizia de comun acord cu instituția, organismul, biroul sau agenția de care aparține persoana implicată. Limitarea drepturilor persoanei implicate de către anchetă și a garanțiilor acordate acesteia în conformitate cu prezentul articol nu este permisă decât dacă aceste restricții sunt conforme cu avizul adoptat în prealabil de consilierul revizor în conformitate cu articolul 14 alineatul (3).

Justificare

Formularea ar trebui să clarifice faptul că restricțiile prevăzute la articolul 7a cu privire la drepturile persoanei investigate și garanțiile acordate acesteia datorită exigenței de confidențialitate sau datorită implicării autorităților naționale pot fi impuse doar dacă sunt conforme cu avizul adoptat în prealabil de către consilierul revizor în conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) 1073/1999

Articolul 7a – alineatul 3

 

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

(3) Invitația la orice audiere, fie a unui martor, fie a unei persoane implicate personal în sensul alineatului (2), trebuie transmisă cu un preaviz de cel puțin 8 zile lucrătoare; perioada de preaviz poate fi mai scurtă, cu acordul persoanei care urmează a fi audiată. Invitația include o enumerare a drepturilor persoanei audiate. Oficiul întocmește un proces verbal al audierii, pe care îl prezintă persoanei audiate pentru ca aceasta să îl aprobe sau să adauge observații.

(3). Invitația la orice audiere, fie a unui martor, fie a unei persoane implicate personal în sensul alineatului (2), trebuie transmisă cu un preaviz de cel puțin 10 zile lucrătoare; perioada de preaviz poate fi mai scurtă, cu consimțământul expres al persoanei care urmează a fi audiată Invitația include o enumerare a drepturilor persoanei audiate. Oficiul întocmește un proces verbal al audierii, pe care îl prezintă persoanei audiate pentru ca aceasta să îl aprobe sau să adauge observații.

În cazul în care, în cursul audierii, se constată că persoana audiată ar putea fi implicată în faptele care fac obiectul investigației, normele de procedură prevăzute la alineatul (2) se aplică imediat.

În cazul în care, în cursul audierii, apar dovezi că persoana audiată ca martor ar putea fi implicată în faptele care fac obiectul investigației, normele de procedură prevăzute la alineatul (2) se vor aplica imediat.

Justificare

Perioada de preaviz ar trebui să fie mai mare. De asemenea, deoarece garanțiile procedurale se aplică deja persoanelor implicate personal, formularea ar trebui să clarifice faptul că garanțiile procedurale prevăzute la articolul 7a alineatul (2) se aplică doar persoanelor audiate ca martori, care ar putea fi considerate implicate în faptele care fac obiectul anchetei.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) 1073/1999

Articolul 7a – alineatul 4

 

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

(4) Garanțiile procedurale prevăzute la prezentul articol se aplică fără a aduce atingere:

(4) Garanțiile procedurale prevăzute la prezentul articol se aplică fără a aduce atingere:

(a) oricărei protecții mai extinse care ar putea deriva din dispozițiile tratatelor sau din orice dispoziții naționale relevante;

(a) oricărei protecții mai extinse care ar putea deriva din dispozițiile tratatelor, din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene sau din orice alte dispoziții naționale sau comunitare relevante, inclusiv Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene;

(b) drepturilor și obligațiilor conferite de Statutul funcționarilor.

(b) drepturilor și obligațiilor conferite de Statutul deputaților în Parlamentul European sau de Statutul funcționarilor Comunităților Europene.

Justificare

Ar trebui indicate mai precis care sunt sursele garanțiilor mai ample aplicabile persoanei implicate în anchetă.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) 1073/1999

Articolul 8a – paragraful 2

 

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

Directorul general al Oficiului poate decide să nu comunice informațiile prevăzute la primul paragraf în cazurile în care este necesar să se menține un secret absolut și să se utilizeze măsuri de investigare care intră sub jurisdicția unei autorități judiciare naționale. În cazul unei investigații interne, directorul general ia decizia de comun acord cu instituția, organismul, biroul sau agenția de care aparține persoana implicată.

Directorul general al Oficiului poate decide să nu comunice informațiile prevăzute la primul paragraf în cazurile în care ancheta trebuie desfășurată în mod confidențial și se impune utilizarea unor măsuri de investigare care intră sub jurisdicția unei autorități judiciare naționale, însă doar în cazul în care decizia respectivă este în conformitate cu avizul emis în acest sens de consilierului revizor. În cazul unei investigații interne, directorul general ia decizia de comun acord cu instituția, organismul, biroul sau agenția de care aparține persoana implicată.

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că informațiile pot fi comunicate doar în conformitate cu avizul consilierului revizor, al cărui rol este de a asigura conformitatea cu garanțiile procedurale aplicabile persoanei implicate în anchetă.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

Înainte de a transmite informațiile menționate la primul paragraf, Oficiul acordă persoanei care face obiectul investigației oportunitatea de a a-și prezenta observațiile asupra chestiunilor care o privesc, cu respectarea condițiilor și în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 7a alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf.

Înainte de a transmite informațiile menționate la primul paragraf, Oficiul acordă persoanei care face obiectul investigației oportunitatea de a a-și prezenta observațiile asupra chestiunilor care o privesc, cu respectarea condițiilor și în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 7a alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf. Respectivele observații sunt transmise statului membru și instituției interesate împreună cu informațiile prevăzute la primul paragraf. Persoanei în cauză sau reprezentantului acesteia autorizat i se acordă de la început accesul complet la dosarul de investigație.

Justificare

Observațiile persoanei în cauză trebuie să fie transmise statelor membre pentru ca acestea să fie informate în totalitate în privința situației. Astfel trebuie să se clarifice faptul că persoanei în cauză trebuie să i se acorde accesul integral la dosar pentru a i se permite să formuleze observații complexe.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) 1073/1999

Articolul 14 – alineatul 4

 

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

(4) Cazurile sunt supuse atenției consilierului revizor de către directorul general al Oficiului în circumstanțele menționate la articolul 6 alineatul (7) și la articolul 7a alineatul (2) al treilea paragraf. Directorul general al Oficiului poate transmite, de asemenea, consilierului revizor orice cerere în legătură cu revizuirea investigațiilor.

(4) Cazurile sunt supuse atenției consilierului revizor de către directorul general al Oficiului în circumstanțele menționate la articolul 6 alineatul (7), la articolul 7a alineatul (2) al treilea paragraf și la articolul 8a al doilea paragraf. Directorul general al Oficiului poate transmite, de asemenea, consilierului revizor orice cerere în legătură cu revizuirea investigațiilor.

Justificare

Articolul 14 alineatul (4) al propunerii ar trebui amendat în paralel cu amendamentul propus la al doilea paragraf al articolului 8a.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Regulamentul (CE) 1073/1999

Articolul 15a

 

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

Dispozițiile de aplicare aferente aplicării de către Oficiu a garanțiilor procedurale în investigațiile administrative, prevăzute de prezentul regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 15b alineatul (2).

Dispozițiile de aplicare ale prezentului regulament, în special cele aferente aplicării de către Oficiu a garanțiilor procedurale în investigațiile administrative, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15b alineatul (2).

Justificare

Comisia ar fi trebuit să-i confere competența delegată de a adopta măsuri specifice de aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește aplicarea garanțiilor procedurale în anchetele administrative de către Oficiu. Deoarece măsurile respective au un caracter general și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, precum și să-l completeze, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 16

Regulamentul (CE) 1073/1999

„Articolul 15b

 

Articolul 5 – alineatul 1

Amendamentul

(1) Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 43 din Regulamentul (CEE) nr. 515/97 al Consiliului.

(1) Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 43 din Regulamentul (CEE) nr. 515/97 al Consiliului.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE și se au în vedere dispozițiile articolului 8 din aceasta.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1) - (4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/469/CE se stabilește la trei luni.

 

(3) Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

 

Justificare

Comisia ar fi trebuit să-i confere competența delegată de a adopta măsuri specifice de aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește aplicarea garanțiilor procedurale în anchetele administrative de către Oficiu. Deoarece măsurile respective au un caracter general și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, precum și să-l completeze, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Referințe

COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD)

Comisia competentă în fond

CONT

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

JURI

5.9.2006

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

               Data numirii

Giuseppe Gargani

14.9.2004

 

 

Examinare în comisie

29.5.2008

26.6.2008

 

 

Data adoptării

9.9.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Victor Boștinaru, Renate Weber

  • [1]  COM(2006) 244 final, 24.5.2006.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Referințe

COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD)

Data prezentării la PE

24.5.2006

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

CONT

5.9.2006

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

5.9.2006

JURI

5.9.2006

LIBE

5.9.2006

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

27.9.2006

LIBE

13.9.2006

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Ingeborg Gräßle

27.3.2007

 

 

Raportor(i) substituit (substituiți)

Herbert Bösch

 

 

Data adoptării

7.10.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Eluned Morgan, Jan Mulder, Bart Staes, Paul van Buitenen

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Caspary, Dumitru Oprea, Paul Rübig

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Ewa Klamt, Hans-Peter Mayer, Markus Pieper

Data depunerii

27.10.2008