Betänkande - A6-0394/2008Betänkande
A6-0394/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

27.10.2008 - (KOM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD)) - ***I

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Ingeborg Gräßle

Förfarande : 2006/0084(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0394/2008
Ingivna texter :
A6-0394/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

(KOM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0244),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 280.4 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0228/2006),

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 7/2006[1],

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0394/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål gå vidare med konsolideringen av rättsakterna om gemenskapens administrativa utredningar. Denna konsolidering syftar till att stärka effektiviteten vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (byrån) och klargöra den rättsliga ramen för dess uppdrag.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a) Det finns anledning att garantera att byråns personal kan utföra sitt uppdrag helt oberoende. För detta är det lämpligt att inrätta en personalförvaltning som är mer anpassad till byråns verksamhetsbehov. En bättre jämvikt bör eftersträvas mellan tillfällig och fast personal.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl -1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1b) Samtidigt som man påminner om det ansvar som ligger på varje enhet i kommissionen och i de övriga institutionerna, organen och byråerna i Europeiska unionen i samband med skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen och erkänner betydelsen av de förebyggande aspekterna när man fastställer en EU-politik inom detta område, inbegripet kampen mot bedrägerier och korruption, finns det anledning att utöka uppdraget för byrån till att även täcka dessa aspekter. Utarbetandet av lagar och föreskrifter på EU-nivå ska bygga på byråns praktiska arbete inom detta område.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl -1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1c) Mot bakgrund av den betydande volymen gemenskapsmedel till området för externt bistånd, av antalet utredningar av byrån inom området samt av det internationella samarbetet för att täcka utredningsbehoven, är det lämpligt att inrätta en rättslig grund som gör det möjligt för kommissionen att få bistånd av behöriga myndigheter i tredjeländer samt av internationella organisationer när byrån fullgör sina uppgifter.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Det är nödvändigt att skyndsamt kontrollera om de uppgifter byrån fått inom ramen för sitt uppdrag är välgrundade. Det finns följaktligen anledning att klarlägga om institutioner, organ och byråer beviljar byrån en omedelbar och automatisk tillgång till databaser för förvaltningen av gemenskapsmedlen och till alla andra relevanta databaser och uppgifter.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Byråns operativa arbete är i hög grad beroende av samarbetet med medlemsstaterna. Det är lämpligt att medlemsstaterna för byrån anger namnet på de behöriga myndigheter som kan erbjuda det bistånd som byråns anställda behöver när de utför sina arbetsuppgifter, särskilt när en medlemsstat inte har inrättat en särskild enhet med uppdrag att på det nationella planet samordna kampen mot bedrägerier riktade mot gemenskapen.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) För att förbättra den operativa, rättsliga och administrativa ramen för kampen mot bedrägerier är det viktigt för byrån att få reda på hur utredningarnas resultat har följts upp. Därför bör medlemsstaternas behöriga myndigheter, institutionerna, organen och byråerna inom EU samt, med kommissionens medverkan, myndigheter i tredjeländer och internationella organisationer åläggas en skyldighet att regelbundet överlämna en rapport till byrån om de framsteg man gjort när det gäller den uppföljning som skett efter att byrån överlämnat sin slutliga utredningsrapport.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c) Med tanke på den stora betydelsen av ett förstärkt samarbete mellan byrån, Europol och Eurojust är det nödvändigt att införa en rättslig grund som gör det möjligt för byrån att ingå avtal med dessa två organ. I avsikt att till fullo utnyttja de befogenheter som tillkommer Eurojust, byrån och medlemsstaternas behöriga myndigheter när det gäller omständigheter som kan leda till straffrättsliga åtgärder, bör byrån informera Eurojust i de fall då man misstänker illegal verksamhet som riktar sig mot gemenskapens ekonomiska intressen, i form av allvarlig brottslighet där åtminstone två medlemsstater är berörda.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Med tanke på rättssäkerheten bör procedurgarantierna för byråns interna och externa utredningar förtydligas. Detta hindrar inte ett mer omfattande skydd som eventuellt följer av regler i fördragen, tjänsteföreskrifterna eller tillämpliga nationella bestämmelser.

(5) Med tanke på rättssäkerheten bör de grundläggande procedurgarantierna för byråns interna och externa utredningar kodifieras i denna förordning. Detta hindrar inte ett mer omfattande skydd som eventuellt följer av regler i fördragen, protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Europaparlamentets ledamotsstadga, tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller andra tillämpliga nationella bestämmelser.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att framhäva den särskilda ställning som Europaparlamentets ledamotsstadga har, eftersom ledamöterna ingår i den institution som utövar den verkställande makten i EU.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Procedurgarantierna och de legitima rättigheterna för de personer som är under utredning ska respekteras och tillämpas utan någon skillnad i behandling till följd av den form av utredning som byrån använder sig av.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) För att garantera största möjliga insyn i byråns operativa verksamheter, särskilt när det gäller principerna för utredningsförfarandet, de berörda personernas legitima rättigheter och procedurgarantierna, bestämmelserna för uppgiftsskydd, policyn för överlämnande av uppgifter avseende vissa aspekter av byråns operativa verksamhet, kontrollen av utredningshandlingarnas lagenlighet och överklagningsmöjligheterna för de berörda personerna, finns det anledning att föreskriva en rättslig grund som gör det möjligt för byrån att förse sig med förfaranderegler för utredningarna. Reglerna bör offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c) För att procedurgarantierna ska respekteras under hela utredningen, är det nödvändigt att inom byrån inrätta en funktion för kontroll av lagenligheten. Kontrollen av lagenligheten ska bland annat ske innan en utredning inleds och avslutas och innan uppgifter översänds till medlemsstaternas behöriga myndigheter. Den ska genomföras av juridiska experter som kan inneha en juridisk befattning i en medlemsstat och som tjänstgör inom byrån. Generaldirektören ska också begära ett utlåtande från dessa experter inom ramen för byråns verkställande kommitté.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) För att stärka enskilda personers skydd under utredningarna bör de berörda i slutskedet av utredningen ha rätt att få ta del av slutsatserna och rekommendationerna i den slutliga utredningsrapporten, utan att det påverkar artikel 90a i tjänsteföreskrifterna för Europeiska gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda eller EG-domstolens behörighet enligt fördraget. Om de berörda anser att procedurgarantierna inte respekterats bör de få begära ett yttrande från den rättsövervakande rådgivaren, som inrättas genom denna förordning.

(6) För att stärka enskilda personers skydd under utredningarna bör de berörda i slutskedet av utredningen ha rätt att få ta del av slutsatserna och rekommendationerna i den slutliga utredningsrapporten, utan att det påverkar artikel 90a i tjänsteföreskrifterna för Europeiska gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda eller EG-domstolens behörighet enligt fördraget.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) För att möjliggöra en objektiv information till de europeiska skattebetalarna och för att garantera journalistisk frihet måste samtliga EU:s organ som är inblandade i utredningsarbetet respektera det journalistiska källskyddet i enlighet med nationell lagstiftning.

Motivering

Den s.k. Tillack-affären där en tysk journalist blev föremål för rättsliga övergrepp efter att ha avslöjat korruption i ett EU-organs verksamhet, visar på allvarliga brister i källskyddet inom EU:s institutioner. Journalisternas meddelarfrihet och rätten till det fria ordet när de granskar EU-institutionernas hantering av europeiska skattemedel måste vara klart garanterad, såsom Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har slagit fast i sin dom av den 27 november 2007.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) När omständigheter som kan utgöra straffrättsliga överträdelser och som påvisas i den slutliga rapporten om en intern utredning inte fullföljs rättsligt, med hänsyn till sakens natur, dess ringa allvar eller ringa ekonomiska omfattning, bör byråns generaldirektör överlämna slutrapporten direkt till den institution, det organ eller den byrå som berörs för en lämpligare uppföljning. Generaldirektören bör informera den rättsövervakande rådgivaren och övervakningskommittén om alla beslut, vederbörligen motiverade, om att inte överlämna slutrapporten till de rättsliga myndigheterna.

utgår

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Respekten för de grundläggande rättigheter som tillkommer de personer som berörs av utredningen bör hela tiden garanteras, särskilt då uppgifter överlämnas. Det finns anledning att klarlägga grundprinciperna för byråns kommunikations- och informationspolitik. Överlämnandet av uppgifter om byråns utredningar till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, antingen bilateralt eller inom ramen för samrådsförfarandet, bör genomföras med iakttagande av utredningarnas förtroliga karaktär, de berörda personernas legitima rättigheter och, i tillämpliga fall, de nationella bestämmelser som tillämpas på de rättsliga förfarandena. Det finns anledning att införa en rättslig grund som gör det möjligt för byrån att ingå avtal med de berörda institutionerna om överlämnandet av uppgifter. Generaldirektören bör tillse att allt överlämnande av uppgifter till allmänheten respekterar principerna för neutralitet och opartiskhet. I förfarandereglerna för utredningarna bör man precisera vilka följderna blir om någon sprider uppgifter utan tillstånd.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Övervakningskommitténs kontroller bör skärpas, bland annat av informationsutbytet mellan byrån och institutionerna, organen och byråerna, samt av procedurgarantiernas tillämpning och utredningstiden. Vidare bör övervakningskommittén samarbeta med Europaparlamentet, rådet och kommissionen för att övervakningskommittén, utan att det påverkar ledamöternas oberoende ställning, skall kunna sammanträda med företrädare för dessa institutioner inom ramen för en strukturerad dialog.

(10) Övervakningskommitténs roll bör skärpas och kriterierna och förfarandet för att utse dess ledamöter bör omarbetas. Vid tidpunkten för urvalet måste de sökande arbeta med rättsliga uppgifter eller utredningsuppgifter på hög nivå eller i jämförbara funktioner. De ska utses för en femårsperiod och kan inte väljas om. I syfte att bevara sakkunskapen inom kommittén bör ledamöterna utses i intervaller.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Det är lämpligt att utöka och förstärka de uppgifter för övervakningskommittén som följer av dess mandat, och att garantera byråns oberoende när den genomför sina utredningar. Kommittén bör följa utvecklingen när det gäller procedurgarantierna och utredningstidens längd. Den bör informeras om utredningar som varar längre än 12 månader och lämna yttranden till generaldirektören samt, i förekommande fall, till institutionerna om de utredningar som inte avslutas inom 18 månader. Det finns anledning att precisera att övervakningskommittén inte ska ingripa i pågående utredningar.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) Det finns anledning att utvärdera den rättsliga, institutionella och operativa ramen för kampen mot bedrägerier, korruption och all annan verksamhet till skada för gemenskapens ekonomiska intressen. För detta är det lämpligt att uppmana institutionerna att samverka och främja diskussionen om de viktigaste aspekterna av EU:s strategi mot bedrägerier. Det bör inrättas ett samrådsförfarande mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Samrådet bör omfatta vissa delar av samarbetet inom detta område mellan byrån och medlemsstaterna samt EU-institutionerna, liksom även förbindelserna med tredjeländer och internationella organisationer, byråns utredningspolitik och övervakningskommitténs rapporter och analyser. Byråns generaldirektör och övervakningskommitténs ordförande bör medverka i samrådet som ska äga rum minst en gång per år.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 10c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10c) För att göra det möjligt för övervakningskommittén att genomföra sin uppgift effektivt och fullständigt oberoende, är det av avgörande betydelse att byrån ser till att alla förutsättningar föreligger för att övervakningskommitténs sekretariat ska kunna arbeta självständigt och endast under ledning av kommitténs ordförande och dess ledamöter.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att stärka den oberoende ställningen för byråns ledning bör generaldirektören utses för en period på sju år, som inte får förlängas.

För att stärka den oberoende ställningen för byråns ledning bör generaldirektören utses för en period på fem år, som får förlängas en gång. Vid tidpunkten för urvalet bör de sökande inneha eller ha innehaft en högt uppsatt befattning inom rättsväsendet eller en verkställande funktion i samband med utredningar och ha operativ yrkeserfarenhet på åtminstone tio år från en tjänst med stort ledningsansvar. En betydande del av denna yrkeserfarenhet ska ha erhållits i samband med bedrägeribekämpning i medlemsstaterna och/eller i gemenskapen. Utnämningsförfarandet bör inte överstiga nio månader. Generaldirektören ska utses av Europaparlamentet och rådet i samförstånd och utnämnas av kommissionen.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Med tanke på den känsliga befattningen finns det anledning att föreskriva att byråns generaldirektör ska informera kommissionen om denne har för avsikt att påbörja en ny yrkesverksamhet inom två år efter att denne lämnat sin tjänst, i enlighet med artikel 16 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna. Denna uppgift ska förekomma i kommissionens årliga rapport om bedrägeribekämpningen.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) För att stärka respekten för procedurgarantierna bör en rättsövervakande rådgivare på eget initiativ eller på begäran därom lämna oberoende yttranden om dessa garantier, och även yttra sig i vissa andra fall, främst när de som själva är involverade så begär.

(12) För att stärka respekten för procedurgarantierna bör det inrättas en möjlighet för de personer som berörs av en utredning av byrån att inlämna ett klagomål till övervakningskommittén. Klagomålen ska behandlas av en rättsövervakande rådgivare, som agerar helt oberoende och utnämns av generaldirektören på förslag av övervakningskommittén. Den rättsövervakande rådgivaren ska avge sitt yttrande inom 30 arbetsdagar och överlämna det till den klagande, byråns generaldirektör och övervakningskommittén.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

utgår

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Det finns anledning att efter en period på fyra år utvärdera tillämpningen av denna förordning. Kommissionen bör överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet tillsammans med ett yttrande från övervakningskommittén. Efter denna utvärdering bör denna förordning kunna omarbetas. Denna förordning bör under alla omständigheter omarbetas efter att en europeisk åklagarmyndighet inrättats.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 1 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1) Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

 

1. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (nedan kallad byrån), som har inrättats av kommissionen genom beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom, skall för att intensifiera kampen mot bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot Europeiska gemenskapens ekonomiska intressen, utöva den behörighet att utföra utredningar som kommissionen har enligt gemenskapens gällande bestämmelser i medlemsstaterna och, enligt gällande samarbetsavtal, i tredjeländer.

 

Bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet till skada för gemenskapens ekonomiska intressen, inbegripet regelbrott, är definierade i de gemenskapsregler och avtalsbestämmelser som gäller inom detta område.

Motivering

De avtal som ingåtts mellan kommissionen och tredjeländer inom detta område utgör en betydelsefull bas för att OLAF ska kunna utföra sitt uppdrag och skydda de gemenskapsmedel som används utanför gemenskapens gränser. Definitionerna av bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet är de som föreskrivs i gemenskapsreglerna inom området (inbegripet budgetförordningen) och avtalsbestämmelserna (avtalet om skydd av gemenskapens ekonomiska intressen från 1995 och protokoll).

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a) Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

 

”2. Byrån skall förmedla kommissionens hjälp till medlemsstaterna för att organisera ett nära och regelbundet samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter så att de kan samordna sina åtgärder för att skydda Europeiska gemenskapens ekonomiska intressen mot bedrägerier. Byrån skall bidra till att skapa och utveckla metoder för att förebygga och bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot Europeiska gemenskapens ekonomiska intressen.”

Motivering

OLAF:s roll i skapandet och utvecklandet av metoder för att förebygga bedrägerier och korruption bör läggas till i denna punkt. Det är faktiskt lämpligt att föreskriva att OLAF, med tanke på byråns sakkunskap när det gäller skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen, kan bidra inom det förebyggande området av bedrägeribekämpningen.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom ramen för sina utredande uppgifter skall byrån utföra kontroller och inspektioner i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 och de sektorsvisa bestämmelser som avses i artikel 9.2 i samma förordning i medlemsstaterna och, i enlighet med gällande samarbetsavtal, i tredjeland.

Inom ramen för sina utredande uppgifter skall byrån utföra kontroller och inspektioner i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 och de sektorsvisa bestämmelser som avses i artikel 9.2 i samma förordning i medlemsstaterna och, i enlighet med gällande samarbetsavtal, i tredjeland och i internationella organisationer.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att fastställa om överenskommelser, beslut om bidrag eller kontrakt om gemenskapsfinansiering utsatts för bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1 får byrån företa kontroller på plats hos ekonomiska aktörer som erhållit finansiering, enligt villkoren i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96.

2. För att fastställa om överenskommelser, beslut om bidrag eller kontrakt om gemenskapsfinansiering utsatts för bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1 får byrån företa kontroller på plats hos ekonomiska aktörer som, direkt eller indirekt, erhållit finansiering, enligt villkoren i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96.

Motivering

Med tanke på att de utredningsvillkor som föreskrivs i denna förordning är desamma som de som återfinns i förordning (EG) nr 2185/96, finns det anledning att för förordning (EG) nr 1073/99 föreskriva samma tillämpningsområde som för förordning (EG) nr 2185/96 när det gäller ekonomiska aktörer, och detta för att förbättra effektiviteten i OLAF:s utredningar.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska anta och genomföra alla nödvändiga åtgärder för att tillse att byrån utövar den utredningsfunktion som avses i denna artikel. De ska bistå byrån vid kontroller och inspektioner på plats som utförs enligt bestämmelserna i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 hos ekonomiska aktörer som, direkt eller indirekt, erhållit finansiering.

Motivering

Det är, inom ramen för denna förordning, nödvändigt att påminna om skyldigheten för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att samarbeta med OLAF i den preliminära fasen innan utredningen inleds, enligt de villkor som föreskrivs i förordning (EG, Euratom) nr 2185/96.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Vid en extern utredning skall byrån, i den mån detta är absolut nödvändigt för att fastställa om bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1 förekommit, få tillgång till relevanta uppgifter som innehas av institutioner, organ eller byråer och som rör de omständigheter som utreds. Artikel 4.2 och 4.4 skall gälla i detta avseende.

3. Vid en extern utredning skall byrån, i den mån detta är nödvändigt för att fastställa om bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1 förekommit, få tillgång till relevanta uppgifter som innehas av institutioner, organ eller byråer och som rör de omständigheter som utreds. Artikel 4.2 och 4.4 skall gälla i detta avseende.

Motivering

Det finns anledning att underlätta OLAF:s utredningsarbete när det gäller tillgången till den information som institutionerna har.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 3 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om byrån innan en utredning inletts får uppgifter som leder till misstanke om bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1, får byråns generaldirektör informera de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter. Utan att det påverkar de sektorsvisa bestämmelserna skall dessa myndigheter göra en lämplig uppföljning och i förekommande fall utreda saken enligt tillämplig nationell rätt. Byråns personal får delta i sådana utredningar. De berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter skall informera byråns generaldirektör om vilka resultat uppgifterna givit.”

4. Om byrån innan en utredning inletts får uppgifter som leder till misstanke om bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1, ska byråns generaldirektör informera de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter. Utan att det påverkar de sektorsvisa bestämmelserna skall dessa myndigheter göra en lämplig uppföljning och i förekommande fall utreda saken enligt tillämplig nationell rätt. Byråns personal får delta i sådana utredningar. De berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter skall informera byråns generaldirektör om vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat uppgifterna givit.”

Motivering

Det finns anledning att föreskriva att medlemsstaternas behöriga myndigheter också ska informera byråns generaldirektör om de åtgärder som vidtagits till följd av de uppgifter OLAF överlämnat innan en utredning inletts.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 3 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Då byrån beslutar att inte inleda en utredning, ska den informera Eurojust om att den till medlemsstaternas behöriga myndigheter översänt uppgifter som tyder på bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1, i form av allvarlig brottslighet där åtminstone två medlemsstater är berörda. Eurojust ska också informeras av byrån så snart som en av byråns utredningar faller inom dess behörighetsområde, enligt de villkor som föreskrivs i samarbetsavtalen mellan dem.

Motivering

Det finns anledning att föreskriva ett systematiskt informationsutbyte mellan OLAF och Eurojust varje gång som en behörig nationell myndighet erhåller uppgifter från OLAF om misstankar om bedrägerier, korruption eller annan verksamhet som avses i artikel 1 i denna förordning i form av allvarlig brottslighet där åtminstone två medlemsstater är berörda. Denna åtgärd förbättrar samordningen, när det gäller fall med allvarliga och gränsöverskridande bedrägerier, mellan OLAF och Eurojust.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a) Följande artikel ska införas

 

”Artikel 3a

 

Byråns samarbete med Eurojust, Europol och andra internationella organisationer

 

Byrån kan, vid utövandet av de befogenheter som den tilldelats genom denna förordning, ingå samarbetsavtal med Eurojust och Europol. Dessa avtal syftar till att klarlägga de respektive ansvarsområdena för dessa organ samt även fastställa samarbetet mellan dem inom ramen för ett europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa.

 

Byrån kan även ingå samarbetsavtal med andra internationella organisationer.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a) Punkt 1 stycke 2 ska ersättas med följande:

 

”Dessa interna utredningar (nedan kallade interna utredningar) skall utföras under iakttagande av fördragens bestämmelser, särskilt protokollet om immunitet och privilegier, och av tjänsteföreskrifterna, i enlighet med villkoren och bestämmelserna i denna förordning och de beslut som varje institution, organ och byrå antar, utan att detta innebär en annorlunda behandling när det gäller procedurgarantierna och de berörda personernas legitima rättigheter jämfört med de externa utredningarna.”

Motivering

Det finns anledning att understryka att de personer som berörs av OLAF:s utredningar ska behandlas lika när det gäller procedurgarantierna och de legitima rättigheterna, oavsett om det handlar om en intern eller extern utredning.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Enligt de bestämmelser som anges i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får byrån utföra kontroller på plats hos berörda ekonomiska aktörer för att få tillgång till relevanta uppgifter om omständigheter som är under intern utredning.”

”3. Enligt de bestämmelser som anges i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får byrån utföra kontroller på plats hos direkt eller indirekt berörda ekonomiska aktörer för att få tillgång till relevanta uppgifter om omständigheter som är under intern utredning.”

Motivering

Med tanke på att de utredningsvillkor som föreskrivs i denna förordning är desamma som dem i förordning (EG) nr 2185/96, finns det anledning att för förordning (EG) nr 1073/99 föreskriva samma tillämpningsområde som för förordning (EG) nr 2185/96 när det gäller ekonomiska aktörer, och detta för att förbättra effektiviteten i OLAF:s utredningar.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 5 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Byrån får inleda en utredning när det föreligger skälig misstanke om bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1. Beslutet att inleda en utredning eller ej skall fattas med hänsyn till utredningsprioriteringar och byråns arbetsprogram för utredningsverksamheten, vilka fastställs enligt bestämmelserna i artikel 11a och artikel 12.5. Beslutet skall även ta hänsyn till att byråns resurser skall utnyttjas effektivt och till att de resurser som används skall stå i proportion till saken.

1. Byrån får inleda en utredning när det föreligger skälig misstanke om bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1. Beslutet att inleda en utredning eller ej skall fattas med hänsyn till utredningsprioriteringar och byråns arbetsprogram för utredningsverksamheten, vilka fastställs enligt bestämmelserna i artikel 11a och artikel 12.5. Hänsyn kan även tas till anonymt lämnad information som utgör skälig grund för misstanke.

Motivering

Effektivitetsprincipen är tillämplig på själva budgetförvaltningen. Det finns ingen anledning att tillämpa den på beslutet om att inleda en utredning och detta för att till varje pris undvika en situation där byrån måste avstå från en utredning i brist på resurser för att utföra denna utredning. Tillägget är tänkt att tydliggöra att en utredning även kan inledas på grundval av anonymt lämnad information. Om man vill ha ett effektivt sätt att bekämpa bedrägeri och korruption kan anonymitet inte vara grund för uteslutning eftersom det då finns risk för att vissa personer inte lämnar information på grund av rädsla för att deras namn ska offentliggöras.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Beslut om att inleda en utredning ska fattas av byråns generaldirektör efter samråd med byråns verkställande kommitté och i enlighet med de bestämmelser om kontroll av lagenlighet som föreskrivs i artikel 14.2 i denna förordning.

Motivering

Det slutgiltiga beslutet om att inleda en undersökning eller inte ska fattas av generaldirektören, efter samråd med byråns verkställande kommitté, enligt det detaljerade förfarandet i förfarandereglerna. Enligt byråns gällande praxis lämnar den verkställande kommittén ett yttrande till generaldirektören i samband med att en utredning ska inledas.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Externa utredningar kräver ett beslut av byråns generaldirektör, antingen på eget initiativ eller på begäran av en berörd medlemsstat eller kommissionen.

2. Externa utredningar kräver ett beslut av byråns generaldirektör, antingen på eget initiativ eller på begäran av en berörd medlemsstat eller EG- och EU‑institutioner.

Motivering

Det finns anledning att även ge institutionerna möjlighet att be OLAF:s generaldirektör inleda en utredning.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Innan en utredning inleds och under utredningens gång ska institutioner, organ och byråer erbjuda byrån omedelbart och automatiskt tillträde till databaser för gemenskapsmedlens förvaltning, till andra databaser och till uppgifter och information som är relevant så att byrån kan kontrollera om de överlämnade uppgifterna är välgrundade.

Motivering

Det är lämpligt att införa en rättslig grund som gör det möjligt för OLAF att omedelbart och automatiskt få tillträde till databaser och annan relevant information under fasen då informationen preliminärt utvärderas. Man kan snabbt kontrollera om den överlämnade informationen är välgrundad och utredningen, om den sedan inleds, blir effektivare.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4 – led a

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 6 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) I artikel 6.1 och 6.3 skall termen ”direktör” ersättas av ”generaldirektör.”

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

”1. Byråns generaldirektör skall leda utredningsarbetet. Denne kan skriftligen ge en av byråns verkställande direktörer befogenhet att leda utredningsarbetet. Utredningarna ska genomföras av anställda som utses av byrån och under generaldirektörens ledning och ansvar.

Motivering

Det är lämpligt att tydligt föreskriva att generaldirektören kan ge en direktör vid byrån befogenhet att leda utredningarna, vilket föreskrivs i OLAF:s handbok. Det är också lämpligt att nämna att generaldirektören är ansvarig för utredningen. Det slutgiltiga beslutet om att avsluta en utredning förblir generaldirektörens ansvar.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 6 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Punkt 3 ska ersättas med följande:

 

3. De anställda vid byrån som utses att göra en utredning skall för varje uppdrag kunna uppvisa en skriftlig handling utfärdad av generaldirektören, där syftet och målet med utredningen, de rättsliga grunderna för att genomföra denna utredning och utredningsbefogenheterna till följd av dessa grunder anges.”

Motivering

För att underlätta utredningsarbetet för de anställda som utses av OLAF, finns det anledning att föreskriva en uppdragsbeskrivning som hänvisar till syftet och målet med utredningen, de rättsliga grunderna för att genomföra denna utredning (gemenskapsrätt eller, i förekommande fall, nationell rätt) och utredningsbefogenheterna till följd av dessa grunder.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4 – led ab (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab) Följande punkt 3a ska läggas till:

 

”3a. Då de anställda vid byrån som utsetts att genomföra en kontroll eller en inspektion på plats enligt de bestämmelser som föreskrivs i förordning (EG, Euratom) nr 2185/96, konstaterar att en ekonomisk aktör motsätter sig detta, ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten, som tidigare utsetts som byråns kontaktpunkt, omedelbart informeras. På byråns begäran ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ge nödvändigt bistånd för att göra det möjligt att genomföra uppdraget, såsom det specificerats i den handling som avses i punkt 3. Medlemsstaten ska se till att byråns anställda, på samma villkor som medlemsstatens behöriga myndigheter och i enlighet med den nationella lagstiftningen, kan få tillgång till all information och dokumentation angående de omständigheter som avses i artikel 1, som är nödvändig för att på ett tillfredsställande sätt genomföra kontrollerna och inspektionerna på plats.”

Motivering

Med tanke på att byrån mött vissa svårigheter i samband med genomförandet av kontroller eller inspektioner på plats hos ekonomiska aktörer, finns det anledning att föreskriva att OLAF kan begära nödvändigt bistånd av medlemsstaten, enligt villkoren i förordning 2185/96.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4 – led ac (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 6 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ac) Punkt 4 ska ersättas med följande:

 

”4. De anställda vid byrån skall vid de kontroller och inspektioner som de utför på platsen och i samband med utredningar följa de regler och den praxis som gäller för nationella utredare i den berörda medlemsstaten, tjänsteföreskrifterna samt de beslut som avses i artikel 4.1 andra stycket. Byråns anställda ska agera i enlighet med principen om opartiskhet. En anställd ska omedelbart informera generaldirektören om denne i samband med utredningsarbetet kan hamna i en intressekonflikt. Generaldirektören ska besluta om en sådan intressekonflikt föreligger eller inte. I förekommande fall ska denne beordra att den anställde i fråga ersätts av en annan anställd.”

Motivering

Med tanke på gemenskapens rättspraxis inom området fínns det anledning att uttryckligen påpeka att en anställd vid byrån inte får hamna i en intressekonflikt i samband med att denne deltar i en utredning. Det handlar om en princip som för övrigt även upprepas i byråns handbok.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4 – led ad (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 6 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ad) Punkt 5 ska ersättas med följande:

 

”5. Utredningarna skall pågå kontinuerligt under en tidsperiod som skall vara avpassad efter omständigheterna och ärendets komplexitet. Byråns anställda ska se till att genomföra utredningen på ett sådant sätt att bevis säkras och bevaras. Om det föreligger en risk för att bevismaterial försvinner, kan de av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten begära att den i enlighet med den nationella lagstiftningen vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkra och bevara bevismaterial.

Motivering

Med tanke på att OLAF:s utredningsverksamhet ofta utgör en förberedande fas för nationella uppföljningsförfaranden och att bristen på bevis förekommer bland de motiv som anges för att vägra att följa OLAF:s rekommendationer, finns det anledning att klargöra att OLAF:s utredning ska genomföras snabbt och med syftet att bevara bevismaterial, utan att det påverkar tillämplig nationell lagstiftning, och i enlighet med gemenskapsrättens bestämmelser (förordning 2185/96).

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4 – led b

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 6 – punkt 5a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5a. Om utredningarna visar att en ledamot, chef, tjänsteman eller annan anställd, eller uppdragstagare för en institution, ett organ eller en byrå kan vara personligen involverade eller att det kan vara lämpligt att vidta säkerhetsåtgärder eller administrativa åtgärder för att skydda unionens intressen skall institutionen, organet eller byrån informeras om den pågående utredningen. Följande upplysningar skall lämnas:

”5a. Om utredningarna visar att en ledamot, chef, tjänsteman eller annan anställd, eller uppdragstagare för en institution, ett organ eller en byrå kan vara personligen involverade eller att det kan vara lämpligt att vidta säkerhetsåtgärder eller administrativa åtgärder för att skydda unionens intressen skall byrån snarast informera institutionen, organet eller byrån om den pågående utredningen. Följande upplysningar skall lämnas:

a) Vem eller vilka personer som är under utredning, tillsammans med en sammanfattning av de faktiska omständigheterna.

a) Vem eller vilka personer som är under utredning, tillsammans med en sammanfattning av de faktiska omständigheterna.

b) Alla upplysningar som kan hjälpa institutionen, organet eller byrån att avgöra om det är lämpligt att vidta säkerhetsåtgärder eller administrativa åtgärder för att skydda unionens intressen.

b) Alla upplysningar som kan hjälpa institutionen, organet eller byrån att avgöra om det är lämpligt att vidta säkerhetsåtgärder eller administrativa åtgärder för att skydda unionens intressen, och, om det är lämpligt, angivelser om tidsfristen för att vidta säkerhetsåtgärder eller administrativa åtgärder.

c) Eventuella rekommenderade sekretessåtgärder.

c) Eventuella rekommenderade sekretessåtgärder.

Motivering

Det finns anledning att tillse att uppgifter om att EU-tjänstemän skulle vara inblandade snarast meddelas den berörda institutionen. Det är också lämpligt att man föreskriver möjligheten för OLAF att lämna angivelser om tidsfristen för att vidta säkerhetsåtgärder eller administrativa åtgärder.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4 – led b

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 6 – punkt 5a – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna information till institutionen, organet eller byrån kan senareläggas när det av utredningsskäl är nödvändigt att iaktta absolut sekretess eller att använda utredningsförfaranden som ingår i en nationell rättslig myndighets behörighetsområde, i enlighet med tillämplig nationell rätt för utredningar. Generaldirektören ska motivera sitt beslut i enlighet med artikel 14.2 i denna förordning.

Motivering

Det finns anledning att föreskriva möjligheten för byrån att senarelägga informationen såsom föreskrivs i tidigare artikel 4.5 andra stycket.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4 – led b

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 6 – punkt 5a – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Institutionen, organet eller byrån skall i förekommande fall besluta om det är lämpligt att vidta eventuella säkerhetsåtgärder eller administrativa åtgärder, med vederbörlig hänsyn till att säkra en effektiv utredning och de sekretessåtgärder byrån eventuellt rekommenderar”.

Institutionen, organet eller byrån skall i förekommande fall besluta om det är lämpligt att vidta eventuella säkerhetsåtgärder eller administrativa åtgärder, med vederbörlig hänsyn till att säkra en effektiv utredning och de sekretessåtgärder byrån eventuellt rekommenderar. Institutionen, organet och byrån ska snarast informera OLAF om beslut som fattats om eventuella åtgärder enligt denna artikel, eller, i förekommande fall, om nödvändigheten att inleda ett kompletterande disciplinärt förfarande avseende handlingar för vilka det existerar en sådan behörighet enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna. Ett kompletterande disciplinärt förfarande kan inledas efter samråd med byrån.

Motivering

Det finns anledning att stärka den ram som styr flödet av information mellan institutionerna och OLAF. Om institutionen konstaterar att de upplysningar som OLAF överlämnat bör bli föremål för ett kompletterande disciplinärt förfarande enligt en behörighet som bara tillkommer institutionen, ska OLAF informeras om detta. Om OLAF anser att detta inte stör utredningen, ska den disciplinära utredningen inledas för att påskynda tillämpningen av disciplinära åtgärder.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 6 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Följande stycke 1a skall läggas till i punkt 6:

 

”Byråns anställda kan begära bistånd av behöriga myndigheter i tredjeländer för att utföra sitt uppdrag, i enlighet med bestämmelserna i de samarbetsavtal som ingåtts med dessa länder. De kan också begära bistånd av internationella organisationer för att utföra sina uppgifter, i enlighet med bestämmelserna i de avtal som ingåtts med dessa.”

Motivering

Med tanke på det allt större antalet externa utredningar inom området för externt stöd, finns det anledning att nämna bestämmelserna om bistånd till OLAF. Detta gäller också för behöriga tredjelandsmyndigheter, i enlighet med de samarbetsavtal som slutits med dessa länder.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4 – led c

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 6 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”7. När det framgår att en utredning sannolikt inte kan avslutas inom tolv månader från det att den inleddes får byråns generaldirektör förlänga fristen med högst sex månader. Innan detta beslut fattas skall ett yttrande inhämtas från den rättsövervakande rådgivaren enligt artikel 14. Han eller hon skall inom femton arbetsdagar tillställa byråns generaldirektör ett yttrande om huruvida artikel 6.5 följts under den pågående utredningen och om generaldirektörens skäl för förlängning av fristen. I förekommande fall skall han eller hon också lämna rekommendationer för den fortsatta utredningen. Den rättsövervakande rådgivaren skall sända en kopia av yttrandet till generalsekreteraren vid den berörda institutionen, organet eller byrån samt till övervakningskommittén.

”7. När det framgår att en utredning sannolikt inte kan avslutas inom tolv månader från det att den inleddes får byråns generaldirektör förlänga fristen med högst sex månader. Byråns generaldirektör ska försäkra sig om behovet att förlänga utredningen. Innan detta beslut fattas ska generaldirektören informera övervakningskommittén om orsakerna till att utredningen ännu inte kan avslutas och om den tid som behövs för att avsluta densamma.

Förlängning får beviljas flera gånger vid behov, på samma villkor.”

Om utredningen inte avslutats inom 18 månader efter att den inletts, ska övervakningskommittén informeras av generaldirektören om orsakerna till varför denne inte kunnat avsluta utredningen och kommittén ska lämna ett yttrande om förlängningen och, i förekommande fall, om utredningens fortsatta genomförande.

 

Övervakningskommittén ska överlämna en kopia av sitt yttrande till institutionen, organet eller byrån i fråga. Överlämnandet kan senareläggas när det av utredningsskäl är nödvändigt att iaktta absolut sekretess eller i enlighet med tillämplig nationell rätt för utredningar.

 

Byråns generaldirektör ska för budgetmyndigheten lägga fram en årlig rapport om orsakerna till att denne inte kunnat avsluta utredningarna inom 30 månader från att de inletts. Övervakningskommittén ska till budgetmyndigheten överlämna ett yttrande om dessa orsaker.

Motivering

Ansvaret för att förlänga en utredning över tolv månader ska ligga hos generaldirektören. Om utredningen inte kan avslutas inom 24 månader, är det nödvändigt att föreskriva att övervakningskommittén kan lämna ett yttrande till generaldirektören. Detta yttrande ska överlämnas till den berörda institutionen så att denna kan bli medveten om i vilket stadium utredningen befinner sig, utom i undantagsfall.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 7 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a) Artikel 7.1 skall ersättas med följande:

 

”1. Institutioner, organ och byråer skall utan dröjsmål till byrån överlämna alla uppgifter som kan ha samband med eventuella fall av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet, som riktar sig mot Europeiska gemenskapens ekonomiska intressen.”

Motivering

Det finns anledning att precisera att de olagliga handlingar som ska meddelas byrån ska begränsas till dem som riktar sig mot gemenskapens ekonomiska intressen. Det handlar om en precisering av byråns behörighetsområde.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4b (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 7 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b) Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

 

”2. Institutioner, organ och byråer och, i den mån den nationella lagstiftningen tillåter detta, medlemsstaterna, skall på begäran av byrån eller på eget initiativ överlämna alla handlingar och uppgifter som de innehar och som rör en pågående [...] utredning.”

Motivering

Det finns anledning att föreskriva att institutioner, organ och byråer inom gemenskapen samt även medlemsstaterna, i enlighet med deras nationella rätt, ska överlämna alla dokument och upplysningar som hör samman med en pågående utredning. Ingen åtskillnad ska göras mellan interna och externa utredningar.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 7a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Byrån skall i sina utredningar beakta omständigheter som talar såväl för som emot de personer som är berörda.

1. Byrån skall i sina utredningar beakta omständigheter som talar såväl för som emot de personer som är berörda. Utredningarna ska genomföras på ett objektivt och opartiskt sätt, i enlighet med principen om oskuldspresumtion och procedurgarantierna, vilka preciseras i de förfaranderegler som avses i artikel 15a i denna förordning.

Motivering

Med tanke på gemenskapens rättspraxis i denna fråga, finns det anledning att precisera att byråns utredningar ska genomföras med respekt för vissa förfarandeprinciper och enskildas rättigheter.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 7a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om en utredning tyder på att en ekonomisk aktör eller en ledamot, chef, tjänsteman eller annan anställd, eller uppdragstagare för en institution, ett organ eller en byrå kan vara involverade i ett ärende under utredning skall han eller hon informeras såvida det inte skadar utredningen.

2. Om en utredning tyder på att en ekonomisk aktör eller en ledamot, chef, tjänsteman eller annan anställd, eller uppdragstagare för en institution, ett organ eller en byrå kan vara involverade i ett ärende under utredning skall han eller hon informeras såvida det inte skadar utredningen.

Under inga omständigheter får slutsatser som avser namngivna fysiska eller juridiska personer dras i en utredning utan att de fått tillfälle att yttra sig om samtliga omständigheter som gäller dem. En sammanfattning av dessa omständigheter skall lämnas till de berörda tillsammans med inbjudan att yttra sig. De berörda får biträdas av en person de själva väljer. Alla berörda personer får yttra sig på vilket av gemenskapens officiella språk de vill. Gemenskapens tjänstemän eller övriga anställda får dock uppmanas att yttra sig på ett av gemenskapens officiella språk som de har fördjupade kunskaper i. En personligen involverad person har rätt att inte röja sin inblandning.

Innan utredningens slutrapport utarbetats får under inga omständigheter slutsatser som avser namngivna fysiska eller juridiska personer dras i en utredning utan att de fått tillfälle att yttra sig, antingen skriftligen eller vid ett samtal med de anställda som byrån utsett, om samtliga omständigheter som gäller dem. En sammanfattning av dessa omständigheter skall lämnas, tillsammans med inbjudan att yttra sig, till de berörda personerna, vilka ska överlämna sina synpunkter inom den tidsfrist som byrån angivit. Vid ett samtal får de berörda biträdas av en person de själva väljer. Alla berörda personer får yttra sig på vilket av gemenskapens officiella språk de vill. Gemenskapens tjänstemän eller övriga anställda får dock uppmanas att yttra sig på ett av gemenskapens officiella språk som de har fördjupade kunskaper i. En personligen involverad person har rätt att inte röja sin inblandning.

När det av utredningsskäl är nödvändigt att iaktta absolut sekretess och man använder utredningsåtgärder som ingår i en nationell rättslig myndighets behörighetsområde eller, vid en extern utredning, i en nationell myndighets befogenheter, får byråns generaldirektör besluta om att avvakta med att uppmana de involverade att yttra sig. Generaldirektören skall i förväg informera den rättsövervakande rådgivaren, som skall yttra sig enligt artikel 14.3. Vid en intern utredning fattar byråns generaldirektör detta beslut i samförstånd med institutionen, organet eller byrån som den berörda personen är knuten till.

När det av utredningsskäl är nödvändigt att iaktta absolut sekretess eller när man använder utredningsåtgärder som ingår i en nationell rättslig myndighets behörighetsområde eller, vid en extern utredning, i en nationell myndighets befogenheter, får byråns generaldirektör besluta om att avvakta med att uppmana de involverade att yttra sig, med beaktande av bestämmelserna om kontroll av lagenligheten i artikel 14. Vid en intern utredning fattar byråns generaldirektör detta beslut efter att ha informerat institutionen, organet eller byrån som den berörda personen är knuten till.

 

Institutionen, organet eller byrån ska i förekommande fall besluta om det är lämpligt att vidta eventuella säkerhetsåtgärder eller administrativa åtgärder, och då ta vederbörlig hänsyn till intresset att säkra en effektiv utredning och de särskilda sekretessåtgärder byrån rekommenderar. Institutionen, organet och byrån ska, i förekommande fall, snarast informera OLAF om beslut som fattats om eventuella åtgärder enligt denna artikel, eller om nödvändigheten att inleda ett kompletterande disciplinärt förfarande avseende handlingar för vilka institutionen, organet eller byrån är behörigt enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Motivering

Denna bestämmelse inför den grundläggande rätten för personen under utredning att lägga fram sina synpunkter om slutsatserna i utredningens slutrapport innan denna antas. I denna fastställs också undantagen, i enlighet med nationell rätt tillämplig för utredningar, samt efter att kontrollen av lagenligheten utförts.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 7a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Inbjudan till intervju, vare sig det gäller vittnen eller personer som själva är involverade i den mening som avses i punkt 2, måste göras minst åtta arbetsdagar i förväg. Denna tidsfrist får förkortas i samförstånd med den person som skall höras. Inbjudan skall bl.a. innehålla en förteckning över de rättigheter personen har. Byrån skall upprätta ett protokoll och ge personen tillgång till det, varvid denne antingen kan godkänna det eller lägga till sina synpunkter.

3. Inbjudan till intervju, vare sig det gäller vittnen eller personer som själva är involverade i den mening som avses i punkt 2, måste göras minst tio arbetsdagar i förväg. Denna tidsfrist får förkortas om den person som skall höras uttryckligen samtycker. Inbjudan skall bl.a. innehålla en förteckning över de rättigheter personen har. Byrån skall upprätta ett protokoll och ge personen tillgång till det, varvid denne antingen kan godkänna det eller lägga till sina synpunkter.

Om det under intervjun framkommer att personen i fråga kan vara involverad i de omständigheter som är under utredning, skall de procedurregler som föreskrivs i punkt 2 omedelbart tillämpas

Om det under intervjun framkommer belägg för att personen i fråga kan vara involverad i de omständigheter som är under utredning, skall de procedurregler som föreskrivs i punkt 2 omedelbart tillämpas.

Motivering

Tidsfristen för inställelse bör vara betydligt längre. Eftersom den som personligen berörs av en utredning redan åtnjuter sådana procedurgarantier, bör ordalydelsen klargöra att procedurgarantierna i artikel 7a.2 endast gäller den person som hörs som vittne och som kan betraktas som inblandad i händelserna i fråga.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 7a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De procedurgarantier som föreskrivs i denna artikel skall tillämpas utan att det påverkar:

4. De procedurgarantier som föreskrivs i denna artikel skall tillämpas utan att det påverkar:

a) ett mer omfattande skydd som eventuellt följer av regler i fördragen eller tillämpliga nationella bestämmelser,

a) ett mer omfattande skydd som eventuellt följer av regler i fördragen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna eller andra tillämpliga nationella bestämmelser eller gemenskapsbestämmelser, inklusive protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier,

b) rättigheter och skyldigheter enligt tjänsteföreskrifterna.

b) rättigheter och skyldigheter enligt Europaparlamentets ledamotsstadga och tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Motivering

De bestämmelser som ger den person som är föremål för utredning mer omfattande garantier bör närmare anges.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 7b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det efter en utredning visar sig att anklagelserna inte kan vidhållas mot en ekonomisk aktör eller en ledamot, chef, tjänsteman eller annan anställd, eller uppdragstagare för en institution, ett organ eller en byrå skall utredningen i fråga läggas ner utan vidare åtgärd genom ett beslut av byråns generaldirektör, som skriftligen skall underrätta de berörda och i förekommande fall även deras institution, organ eller byrå.”

Om det efter en utredning visar sig att anklagelserna inte kan vidhållas mot en ekonomisk aktör eller en ledamot, chef, tjänsteman eller annan anställd, eller uppdragstagare för en institution, ett organ eller en byrå skall utredningen i fråga läggas ner utan vidare åtgärd genom ett beslut av byråns generaldirektör, som skriftligen skall underrätta de berörda, inom tio arbetsdagar efter att beslutet fattats, och i förekommande fall även deras institution, organ eller byrå.”

Motivering

Det finns anledning att understryka att efter en resultatlös utredning ska de berörda personerna och, om det gäller en tjänsteman, den institution denne tillhör, snarast möjligt informeras om utredningens slutsatser.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 7c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”Artikel 7c

 

För att möjliggöra en objektiv information till de europeiska skattebetalarna och för att garantera journalistisk frihet måste samtliga EU:s organ som är inblandade i utredningsarbetet respektera det journalistiska källskyddet i enlighet med nationell lagstiftning.”

Motivering

Den s.k. Tillack-affären, där en tysk journalist blev föremål för rättsliga övergrepp efter att ha avslöjat korruption i ett EU-organs verksamhet, visar på allvarliga brister i källskyddet inom EU:s institutioner. Journalisternas meddelarfrihet och rätten till det fria ordet när de granskar EU-institutionernas hantering av europeiska skattemedel måste vara klart garanterad, såsom Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har slagit fast i sin dom av den 27 november 2007.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 8a – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byråns generaldirektör får besluta att avstå från den delgivning som avses i första stycket endast om ärendet kräver absolut sekretess och utredningsåtgärder som ingår i en nationell rättslig myndighets behörighetsområde. Vid en intern utredning fattar generaldirektören detta beslut i samförstånd med institutionen, organet eller byrån som den berörda personen är knuten till.

Byråns generaldirektör får besluta att avstå från den delgivning som avses i första stycket endast om ärendet kräver absolut sekretess eller utredningsåtgärder som ingår i en nationell rättslig myndighets behörighetsområde, i enlighet med tillämplig nationell rätt för utredningar. Vid en intern utredning fattar generaldirektören detta beslut efter att vederbörligen ha informerat institutionen, organet eller byrån som den berörda personen är knuten till.

Motivering

De fall som kräver absolut sekretess eller utredningsåtgärder som ingår i en nationell rättslig myndighets behörighetsområde, ska hanteras av generaldirektören i enlighet med tillämplig nationell rätt. Följaktligen kan skyldigheten att informera personen om överföringen av den slutliga utredningsrapporten senareläggas om så krävs enligt nationell rätt.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 8a – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om de personligt involverade anser att procedurgarantierna i artikel 6.5 och artikel 7a inte har följts och att detta kan ha påverkat slutsatserna i utredningen får de begära ett yttrande från den rättsövervakande rådgivaren inom tio arbetsdagar från det att de mottagit slutsatserna i slutrapporten.

Om de personligt involverade anser att procedurgarantierna i artikel 6.5 och artikel 7a inte har följts och att detta kan ha påverkat slutsatserna i utredningen får de begära ett yttrande från generaldirektören, i enlighet med artikel 14a, inom tio arbetsdagar från det att de mottagit slutsatserna i slutrapporten.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 8 – led a

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 9 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. När byrån har avslutat en utredning, skall den under generaldirektörens överinseende upprätta en rapport som bland annat skall redogöra för förfarandet, den rättsliga grunden, de omständigheter som konstaterats och deras juridiska innebörd, uppgifter om eventuell ekonomisk skada samt utredningens slutsatser, inklusive rekommendationer om en lämplig uppföljning.”

”1. När byrån har avslutat en utredning, skall den under generaldirektörens överinseende upprätta en rapport som skall redogöra för förfarandet, de genomförda utredningsåtgärderna, den rättsliga grunden, de omständigheter som konstaterats och deras juridiska innebörd samt utredningens slutsatser, inklusive rekommendationer om en lämplig uppföljning. I denna rapport ska de uppskattade ekonomiska skadorna anges samt de belopp som ska återkrävas. I de förfaranderegler som avses i artikel 15a i denna förordning specificeras alla övriga delar som ska ingå i rapporten i syfte att återkräva medel, ett ansvar som åligger de behöriga utanordnarna.

Motivering

I OLAF:s handbok preciseras redan de delar som ska ingå i rapporten. Med tanke på den betydelse som verksamheten att återkräva belopp har, är det, vid sidan av de genomförda utredningsåtgärderna, också lämpligt att nämna de uppskattade ekonomiska skadorna (det handlar alltid om en uppskattning). Det belopp som ska återkrävas bör förekomma i denna rapport. I förfarandereglerna för OLAF:s utredningar ska man på samma sätt nämna alla övriga beståndsdelar som ska ingå i den slutliga utredningsrapporten, i syfte att återkräva medel.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 8 – led b

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 9 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. En rapport som upprättas efter en extern utredning och alla handlingar som har anknytning till den skall överlämnas till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, i enlighet med bestämmelserna om externa utredningar, och till kommissionen. Om det kan ske utan hinder av nationell lagstiftning skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna informera byråns generaldirektör om hur de överlämnade utredningsrapporterna följts upp.”

”3. En rapport som upprättas efter en extern utredning och alla handlingar som har anknytning till den skall överlämnas till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, i enlighet med bestämmelserna om externa utredningar, och till kommissionen. Om det kan ske utan hinder av nationell lagstiftning skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna informera byråns generaldirektör om hur de överlämnade utredningsrapporterna följts upp. I detta syfte ska de överlämna en rapport över gjorda framsteg till byråns generaldirektör var sjätte månad eller, i förekommande fall, inom den tidsfrist som generaldirektören fastställt.

Motivering

Med tanke på bristen på regelbunden information till OLAF i samband med uppföljningen av byråns utredningar finns det anledning att föreskriva att myndigheterna två gånger per år ska överlämna en rapport om gjorda framsteg när det gäller den uppföljning som skett av de rapporter som överlämnats av OLAF.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 8 – led b

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Byrån ska till behöriga myndigheter i tredjeländer, i enlighet med de avtal om samarbete och ömsesidigt bistånd som ingåtts med kommissionen, liksom till internationella organisationer, i enlighet med de avtal som ingåtts med kommissionen, överlämna slutsatserna och rekommendationerna i den rapport som upprättats efter en extern utredning samt alla handlingar som har anknytning till den. Kommissionen ska tillse att de behöriga myndigheterna i tredjeländer, vilka fastställts som byråns kontaktpunkter i avtalen om samarbete och ömsesidigt bistånd, informerar byråns generaldirektör, såvida den nationella lagstiftningen inte förhindrar detta, om den uppföljning som gjorts till följd av slutsatserna och rekommendationerna i den slutliga utredningsrapporten. På samma sätt ska kommissionen tillse att de internationella organisationerna informerar byråns generaldirektör om den uppföljning som gjorts till följd av slutsatserna och rekommendationerna i den slutliga utredningsrapporten. I detta syfte ska de överlämna en rapport över gjorda framsteg till byråns generaldirektör var sjätte månad eller, i förekommande, fall inom de tidsfrister som generaldirektören fastställt.”

Motivering

Med tanke på den allt större betydelsen av byråns externa utredningar, finns det anledning att i förordningen fastställa en rättslig grund som gör det möjligt för byrån att överlämna de slutliga utredningsrapporterna till de behöriga myndigheterna i tredjeländer samt till internationella organisationer, och att få information om den uppföljning som skett. Kommissionen ska anta nödvändiga regler för att möjliggöra et sådant utbyte.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 8 – led c

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 9 – punkt 3a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3a. När den rapport som upprättas efter en intern utredning tyder på omständigheter som kan leda till straffrättsliga påföljder skall slutrapporten överlämnas till den berörda medlemsstatens rättsliga myndigheter. Byråns generaldirektör får dock besluta att inte överlämna slutrapporten till de rättsliga myndigheterna när han eller hon bedömer att det med tanke på sakens natur, ringa allvar eller ringa ekonomiska omfattning är lämpligare att följa upp saken internt. Generaldirektören skall i vilket fall som helst överlämna slutrapporten till den institution, det organ eller den byrå som berörs enligt punkt 4. Den rättsövervakande rådgivaren och övervakningskommittén skall informeras om alla beslut, vederbörligen motiverade, om att inte överlämna slutrapporten till de rättsliga myndigheterna.

”3a. När den rapport som upprättas efter en intern utredning avslöjar uppgifter om omständigheter som kan leda till straffrättsliga påföljder skall slutrapporten överlämnas till den berörda medlemsstatens rättsliga myndigheter och, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser för rättsliga förfaranden, till den institution, det organ eller den byrå som berörs enligt punkt 4.”

Motivering

Förtydligande. Utredningar om omständigheter som kan leda till straffrättsliga påföljder faller inom de nationella rättsliga myndigheternas behörighetsområde. Byråns generaldirektör genomför de administrativa utredningarna. Om generaldirektören anser att det föreligger omständigheter som kan leda till straffrättsliga påföljder, ska denne överlämna uppgifterna om dessa till de behöriga myndigheterna. Den berörda institutionen informeras i enlighet med nationell rätt.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 8 – led ca (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 9 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) Punkt 4 ska ersättas med följande:

 

”4. En rapport som upprättas efter en intern utredning och alla handlingar som har anknytning till den skall överlämnas till den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån. Institutionerna, organen eller byråerna skall vidta de åtgärder, i synnerhet disciplinära och rättsliga åtgärder, som resultaten av de interna utredningarna påkallar, och informera byråns generaldirektör om detta[...]. I detta syfte ska de överlämna en rapport över gjorda framsteg till byråns generaldirektör var sjätte månad eller, i förekommande fall, inom de tidsfrister som denne fastställt.”

Motivering

För att mellan institutioner, organ och byråer samt medlemsstaternas behöriga myndigheter harmonisera informationsflödet om uppföljningen av slutsatserna i utredningens slutrapport finns det anledning att för institutionerna också precisera det lämpliga i att utarbeta en rapport om uppföljningen och om uppnådda framsteg som ska överlämnas till byråns generaldirektör, och särskilt, för kommissionens del, med synpunkter från kommissionens utrednings- och disciplinbyrå, IDOC.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Beslut om att överlämna uppgifter ska fattas av byråns generaldirektör efter samråd med byråns verkställande kommitté och i enlighet med den kontroll av lagenligheten som föreskrivs i artikel 14.2.

Motivering

Det finns anledning att föreskriva att överförandet av uppgifter till medlemsstaternas behöriga myndigheter ska underställas en lagenlighetskontroll. OLAF:s verkställande kommitté ska höras av generaldirektören innan denne fattar sitt beslut.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Beslut om att överlämna uppgifter ska fattas av byråns generaldirektör efter samråd med byråns verkställande kommitté och i enlighet med den kontroll av lagenligheten som föreskrivs i artikel 14.2.

Motivering

Det finns anledning att föreskriva att överförandet av uppgifter till medlemsstaternas behöriga myndigheter ska underställas en lagenlighetskontroll. OLAF:s verkställande kommitté ska höras av generaldirektören innan denne fattar sitt beslut.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innan de uppgifter som anges i första stycket överlämnas, skall byrån ge de personer som utpekas i utredningen tillfälle att yttra sig om de omständigheter som gäller dem, enligt villkoren och bestämmelserna i artikel 7a. 2, andra och tredje styckena.

Innan de uppgifter som anges i första stycket överlämnas, och såvitt detta inte skadar utredningsarbetet, skall byrån ge de personer som utpekas i utredningen tillfälle att yttra sig om de omständigheter som gäller dem, enligt villkoren och bestämmelserna i artikel 7a.2, andra och tredje styckena.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 10 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a) I artikel 10 ska följande läggas till som punkt 3a:

 

”4. Informationsutbytet och samarbetet mellan byrån och medlemsstaternas behöriga myndigheter samt de åtgärder och steg som vidtagits eller genomförts på grundval av information som lämnats till dem ska bli föremål för en regelbunden analys inom ramen för det samrådsförfarande som införs genom artikel 11a.”

Motivering

Informationsutbytet och samarbetet mellan de behöriga myndigheterna och byrån, såsom är praxis inom byråns verksamhet, kräver en regelbunden analys vid samrådet mellan institutionerna, för att man ska kunna åstadkomma förbättringar i byråns arbete.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 9b (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 10a – punkt 1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9b) Följande artikel 10a.1 ska införas:

 

”Artikel 10a

 

Informationsutbyte mellan byrån och berörda institutioner

 

1. Byråns generaldirektör ska regelbundet och åtminstone en gång per år rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten om resultaten av de utredningar som görs av byrån, och då beakta deras förtroliga karaktär, berörda personers legitima rättigheter och, i förekommande fall, tillämpliga nationella bestämmelser för de rättsliga förfarandena.

 

Generaldirektören ska agera i enlighet med den princip om oberoende som karakteriserar dennes uppdrag.”

Motivering

För att följa upp domstolens senaste rättspraxis inom detta område finns det anledning att föreskriva en bestämmelse som gör det möjligt för OLAF:s generaldirektör att regelbundet informera de berörda institutionerna om utredningsresultaten.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 9c (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 10a – punkt 2 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9c) I artikel 10a ska följande punkt 2 införas:

 

”2. Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten ska garantera att förtrolighet iakttas beträffande de utredningar som görs av byrån, liksom att berörda personers legitima rättigheter och, om rättsliga förfaranden har inletts, tillämpliga nationella bestämmelser för dessa förfaranden respekteras.”

Motivering

De institutioner som berörs av en utredning ska garantera att förtrolighet iakttas beträffande de utredningar som görs av byrån och av behöriga myndigheter samt att berörda personers legitima rättigheter respekteras.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 9d (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 10a – punkt 3 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9d) I artikel 10a ska följande punkt 3 införas:

 

”3. Byrån och de berörda institutionerna kan ingå avtal om överföring av all information som är nödvändig för att byrån ska kunna fullgöra sitt uppdrag, i enlighet med de principer som fastställts i punkt 1 och 2.”

Motivering

För närvarande finns det ingen rättslig grund som gör det möjligt för OLAF och Europaparlamentet att utbyta konfidentiella uppgifter. Ramavtalet mellan kommissionen och Europaparlamentet från maj 2005 är inte tillämpligt på byrån. Informationsflödet styrs av bilaga VII till Europaparlamentets arbetsordning. Enligt parlamentets rättstjänst skulle det vara lämpligt att föreskriva en sådan rättslig grund så att institutionen kan utföra sin uppgift.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 9e (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 10b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9e) Följande artikel 10b ska införas:

 

”Artikel 10b

 

Information till allmänheten

 

Byråns generaldirektör ska tillse att informationen till allmänheten ges på ett neutralt och opartiskt sätt samt i enlighet med de principer som fastställts i artikel 10a.

 

I förfarandereglerna för OLAF:s utredningar, som antagits enligt artikel 15a i denna förordning, specificeras reglerna för att förhindra otillåten spridning av uppgifter om byråns operativa verksamhet och de disciplinära åtgärder som ska tillämpas i händelse av läckor, i enlighet med artikel 8.3.”

Motivering

Det finns anledning att föreskriva bestämmelser om byråns information till allmänheten, samt att här påminna om de principer och de delar av förordning (EG) nr 45/2001 (artikel 49) som ska införas i förfarandereglerna (bland annat disciplinära åtgärder i händelse av läckor).

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 10 – led a

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 11 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Övervakningskommittén skall genom regelbunden kontroll av utredningsarbetet stödja byråns oberoende.

”1. Övervakningskommittén skall genom regelbunden kontroll av utredningsarbetet tillse att byrån med fullt oberoende utövar de befogenheter som den tilldelats genom denna förordning. Övervakningskommittén ska

Övervakningskommittén skall bevaka att bestämmelserna om informationsutbyte mellan byrån, institutionerna, organen och byråerna följs.

a) bevaka att bestämmelserna om informationsutbyte mellan byrån, institutionerna, organen och byråerna följs,

Övervakningskommittén skall bevaka tillämpningen av procedurgarantierna och utredningstiden, med hjälp av den regelbundna statistik som byråns generaldirektör tillhandahåller och de yttranden och rapporter som regelbundet utarbetas på området av den rättsövervakande rådgivaren i nära samarbete med byråns generaldirektör.

b) bevaka tillämpningen av procedurgarantierna och utredningstiden, med hjälp av den regelbundna statistik samt de upplysningar och de rapporter från utredningar som överlämnats till kommittén av byråns generaldirektör liksom med hjälp av de yttranden som utarbetas av den rättsövervakande rådgivaren,

 

c) bistå generaldirektören genom att tillse att byrån har nödvändiga resurser till sitt förfogande för att denna ska kunna fullgöra sin utredningsfunktion,

 

d) lämna yttranden och rekommendationer om

 

– utredningsprioriteringarna,

 

– utredningstiden och uppföljningen av utredningarna,

 

– förfarandereglerna,

 

e) lämna yttranden om generaldirektörens framträdanden inför EG-domstolen och nationella domstolar,

 

f) bistå generaldirektören i samrådsförfarandet.

 

g) Övervakningskommittén kan dra kommissionen eller någon annan institution inför EG-domstolen när den anser att dessa institutioner vidtagit åtgärder som ifrågasätter oberoendet för byråns generaldirektör.”

Övervakningskommittén skall yttra sig till byråns generaldirektör, på eget initiativ eller på begäran från generaldirektören eller någon institution, något organ eller någon byrå, utan att störa pågående utredningar. En kopia av yttrandet skall lämnas till den som begärt yttrandet.”

Övervakningskommittén skall yttra sig till byråns generaldirektör, på eget initiativ eller på begäran generaldirektören eller från någon institution, något organ eller någon byrå, utan att störa pågående utredningar. En kopia av yttrandet skall lämnas till den som begärt yttrandet.”

Motivering

Denna bestämmelse klarlägger de uppgifter som ska tilldelas övervakningskommittén så att byråns oberoende garanteras och säkras.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 10 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 11 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Punkt 2 ska ersättas med följande:

 

”2. Kommittén skall bestå av fem utomstående oberoende personer, som vid tidpunkten för utnämningen innehar högt uppsatta befattningar inom rättsväsendet eller brottsutredningsverksamheten eller andra jämförbara uppgifter på det område där byrån verkar. De ska ha kunskaper om hur EU-institutionerna fungerar och utöver sitt förstaspråk även behärska ytterligare ett av unionens officiella språk.

Motivering

Praktisk erfarenhet av arbetet på fältet inom området för bedrägeribekämpning, samt fördjupade kunskaper om institutionernas verksamhet och ett annat av EU:s officiella språk, helst ett av kommissionens arbetsspråk, ska krävas av de kandidater som önskar bli ledamöter av övervakningskommittén.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 10 – led ab (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab) I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

 

”Kommitténs ledamöter ska utses av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i samförstånd. Inbjudan att inkomma med ansökningar ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Fem personer ska väljas ut på grundval av en ”förurvalslista” som kommissionen lägger fram och som innehåller minst tolv sökande.”

Motivering

Kommitténs ledamöter ska utses av institutionerna i samförstånd på grundval av en lista som kommissionen lägger fram. För att åstadkomma största möjliga insyn i förfarandet för utnämning av ledamöter, ska det föreskrivas att ett meddelande ska offentliggöras med inbjudan att inkomma med ansökningar.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 10 – led ac (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 11 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ac) Punkt 3 ska ersättas med följande:

 

”3. Ledamöterna skall utses för en period på fem år. Deras mandat får inte förnyas. I syfte att bevara sakkunskapen inom kommittén bör en del av ledamöterna utses vid en annan tidpunkt än de övriga.”

Motivering

Det är lämpligt att längden på mandatperioden är densamma som för byråns generaldirektör. Det skulle dock vara önskvärt att det föreskrivs att övervakningskommitténs mandat inleds vid ett annat tillfälle än mandatet för byråns generaldirektör. Dessutom finns det anledning att föreskriva att en del av dess ledamöter ska utses vid en annan tidpunkt än de övriga för att bevara sakkunskapen inom kommittén.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 10 – led ad (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 11 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ad) Punkt 6 ska ersättas med följande:

 

”6. Övervakningskommittén skall utse sin ordförande. Den skall anta sin arbetsordning, som innan den antas ska överlämnas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen för yttrande. Övervakningskommitténs sammanträden ska sammankallas på initiativ av dess ordförande eller byråns generaldirektör. [...] Den skall fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter. Byrån skall fungera som dess sekretariat.”

Motivering

Förfarandet för att anta kommitténs arbetsordning bygger på det som gäller för domstolen. Den ska beakta vissa saker som förstainstansrätten fastställt och särskilt den inverkan kommitténs arbetsordning har på bedömningen av byråns operativa verksamhet. För att öka flexibiliteten och för byråns behov är det lämpligt att inte längre föreskriva antalet kommittésammanträden.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 10 – led b

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 11 – punkt 7 – stycke 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) de ärenden där information lämnats till de rättsliga myndigheterna i en medlemsstat.

b) de ärenden där medlemsstaternas behöriga myndigheter inte har vidtagit åtgärder i enlighet med generaldirektörens rekommendationer.

Motivering

Eftersom övervakningskommittén inte kan lägga sig i den pågående utredningen, finns det anledning att föreskriva att kontrollen av lagenligheten vid överlämnandet av uppgifter till medlemsstaternas behöriga myndigheter sker internt genom byråns ”rättsliga rådgivare” som har tillgång till utredningshandlingarna. Genom denna bestämmelse garanteras en verklig kontroll av lagenligheten.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 10 – led b

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 11 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Övervakningskommittén skall varje år anta minst en verksamhetsrapport, som särskilt skall behandla tillämpningen av procedurgarantierna och utredningstiden; rapporterna skall ställas till institutionerna. Kommittén får lägga fram rapporter för Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten om resultaten och uppföljningen av utredningar som byrån har utfört.”

8. Övervakningskommittén skall varje år anta minst en verksamhetsrapport, som särskilt skall behandla utvärderingen av byråns oberoende, tillämpningen av procedurgarantierna och utredningstiden; rapporterna skall ställas till institutionerna. Kommittén får lägga fram rapporter för Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten om resultaten och uppföljningen av utredningar som byrån har utfört.

Motivering

Det är viktigt att begära att kommittén också ska rapportera om utvärderingen av byråns oberoende.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 11

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 11a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Strukturerad dialog med institutionerna

Samrådsförfarandet

Övervakningskommittén skall minst två gånger om året och på begäran från en av institutionerna sammanträda med en företrädare för Europaparlamentet, rådet respektive kommissionen, inom ramen för en strukturerad politisk dialog för att utforma gemensamma riktlinjer.

1. Ett samrådsförfarande ska inrättas mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen.

Den strukturerade dialogen skall avse hur byrån bedriver sitt utredningsuppdrag, och särskilt följande:

2. Samrådsförfarandet ska omfatta

a) De årliga verksamhetsrapporterna från övervakningskommittén och byråns generaldirektör.

a) förbindelserna och samarbetet mellan byrån och medlemsstaterna samt mellan de sistnämnda, och särskilt

b) Byråns plan för utredningsverksamheten.

– samordningen av de åtgärder som vidtagits genom tillämpning av artikel 1,

c) Byråns prioriteringar för utredningsverksamheten.

– genomförandet och tillämpningen av denna förordning, förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 och förordning (EG, Euratom) nr 2185/96 samt konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen av den 26 juli 1995 och dess protokoll,

d) Byråns förbindelser med övriga institutioner, organ och byråer.

– uppföljningen av byråns slutliga utredningsrapporter samt uppföljningen av uppgifter som överlämnats av byrån,

e) Effektiviteten i byråns utredningsarbete och övervakningskommitténs arbete.

b) förbindelserna och samarbetet mellan byrån och unionens och Europeiska gemenskapernas institutioner, organ och byråer, inbegripet Eurojust och Europol, bland annat det bistånd institutionerna erbjudit byrån och den uppföljning som skett av de slutliga utredningsrapporterna eller av de uppgifter som byrån överlämnat,

Den strukturerade dialogen får inte störa pågående utredningar.

c) förbindelserna och samarbetet mellan byrån och tredjeländers behöriga myndigheter liksom med internationella organisationer, inom ramen för de avtal som avses i denna förordning,

Byrån skall på lämpligt sätt följa upp de åsikter som framkommer i den strukturerade dialogen.

d) byråns prioriteringar för utredningsverksamheten,

 

e) övervakningskommitténs rapporter och analyser.

 

3. Samrådet ska äga rum minst en gång om året och på begäran från en av institutionerna.

 

4. Byråns generaldirektör och övervakningskommitténs ordförande medverkar i samrådsförfarandet. Företrädare för revisionsrätten, Eurojust och Europol kan inbjudas.

 

5. Samrådet förbereds vid ett eller flera tekniska sammanträden. Sammanträdena sammankallas på begäran av en av institutionerna eller byrån.

 

6. Samrådsförfarandet ska inte i något fall ingripa i utredningsarbetet och ska genomföras med iakttagande av generaldirektörens oberoende.

 

7. Institutionerna, organen, byråerna, OLAF och medlemsstaterna ska varje gång informera deltagarna i samrådsförfarandet om den uppföljning som skett av samrådsförfarandets slutsatser.

Motivering

Detta förfarande ger gemenskapens lagstiftare, budgetmyndigheten och kommissionen möjlighet att diskutera olika aspekter av bedrägeribekämpningen. Det gör det möjligt att finna lämpliga lösningar (för verksamheten, lagstiftningen och institutionerna) på de problem som byrån stött på i sitt arbete. Detta förfarande tar för övrigt upp rådets synpunkter på kommissionens förslag (”kommittéförfarande”).

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 12 – led a

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 12 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen skall utse byråns generaldirektör för en period på sju år, som inte får förlängas, efter samråd med företrädarna för övriga institutioner vid sammanträdet med övervakningskommittén inom ramen för den strukturerade dialogen. Samråd skall hållas om en förteckning med sökande till tjänsten som kommissionen upprättat, sedan tjänsten utlysts”.

1. Byrån ska ledas av en generaldirektör som ska utses av kommissionen för en period på fem år som får förlängas en gång.”

 

Europaparlamentet och rådet ska i samförstånd utse generaldirektören på grundval av en lista med sex sökande som läggs fram av kommissionen. En inbjudan att inkomma med ansökningar ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Generaldirektören ska utses inom tre månader från den tidpunkt då kommissionen lägger fram listan med sökande. Totalt sett får utnämningsförfarandet inte överstiga nio månader och förfarandet ska inledas minst nio månader innan mandatet löper ut för den sittande generaldirektören, vilken ska inneha sin tjänst fram till dess att den nye generaldirektören påbörjar sitt mandat.

 

Om Europaparlamentet och/eller rådet inte motsätter sig att generaldirektörens mandat förlängs senast nio månader innan dennes mandat löper ut, ska kommissionen förlänga generaldirektörens mandat. Om man motsätter sig en förlängning av mandatet, ska detta motiveras. Annars ska det utnämningsförfarande som föreskrivs i tredje stycket i denna punkt tillämpas.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 12 – led b

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 12 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Punkt 2 skall utgå.

Byråns generaldirektör ska utses bland de sökande från medlemsstaterna som innehar eller har innehaft en högt uppsatt befattning inom rättsväsendet eller en verkställande funktion i samband med utredningar och som har operativ yrkeserfarenhet på åtminstone tio år från en tjänst med stort ledningsansvar. En betydande del av denna yrkeserfarenhet ska ha erhållits vid bekämpning av bedrägerier i medlemsstaterna och/eller inom EU. Denne ska ha ingående kunskaper om hur EU-institutionerna fungerar och förutom sitt modersmål även behärska ytterligare ett av unionens officiella språk. Dennes oberoende måste vara ställt utom allt tvivel.

Motivering

Det är klokt att klart och tydligt formulera de kriterier som en sökande ska uppfylla för att kunna utses till tjänsten som byråns generaldirektör. Av praktiska orsaker ska det krävas kunskaper i åtminstone ett av kommissionens arbetsspråk.

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 12 – led c

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 12 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) I artikel 12.3 skall ordet ”direktören” ersättas av ”generaldirektören”.

c) Artikel 12.3 ska ersättas med följande:

 

”3. Vid fullgörandet av sin uppgift att inleda och utföra externa och interna utredningar och att upprätta rapporter över sådana utredningar, skall generaldirektören varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering, någon institution, något organ eller någon byrå. Om generaldirektören anser att en åtgärd som vidtas av kommissionen gör att hans oberoende ifrågasätts ska han omedelbart informera övervakningskommittén för ett yttrande och besluta att väcka talan mot den berörda institutionen vid EG-domstolen.

 

Generaldirektören skall regelbundet, inom ramen för det samrådsförfarande som avses i artikel 11a, rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten om resultaten av de utredningar som görs av byrån, de uppföljningar som gjorts och de svårigheter man mött, med iakttagande av utredningarnas förtroliga karaktär, berörda personers legitima rättigheter och i förekommande fall tillämpliga nationella bestämmelser för rättsliga förfaranden.

 

Dessa institutioner skall garantera att förtrolighet iakttas beträffande de utredningar som görs av byrån, liksom att berörda enskilda personers legitima rättigheter och, om rättsliga förfaranden har inletts, tillämpliga nationella bestämmelser för dessa förfaranden iakttas.”

Motivering

Bland de ärenden som ska rapporteras till de berörda institutionerna finns det anledning att också föreskriva de uppföljningar som gjorts av byråns utredningar och de svårigheter man mött.

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 12 – led d

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. Innan kommissionen vidtar en disciplinär åtgärd mot generaldirektören, skall den samråda med övervakningskommittén, som skall hålla ett möte med företrädare för övriga institutioner inom ramen för den strukturerade dialogen.

”4. Innan kommissionen vidtar en disciplinär åtgärd mot generaldirektören, skall den samråda med övervakningskommittén, som skall hålla ett möte med företrädare för Europaparlamentet och rådet inom ramen för det samrådsförfarande som föreskrivs i artikel 11a.

Motivering

Samrådsförfarandet ger kommissionen den institutionella ramen för att diskutera eventuella disciplinära åtgärder mot generaldirektören. Med tanke på att åtgärden som ska vidtas är av betydande art, finns det anledning att försäkra sig om att dessa åtgärder diskuteras inte bara med övervakningskommittén utan också med andra berörda institutioner. I händelse av potentiella disciplinära åtgärder mot generaldirektören, måste det klargöras att Europaparlamentet och rådet till fullo medverkar i förfarandet.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 12 – led da (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 12 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Byråns generaldirektör ska informera kommissionen om han eller hon avser att inleda en ny yrkesverksamhet inom två år efter att han eller hon lämnat sin tjänst, i enlighet med artikel 16 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 12a (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 12a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12a) Följande artikel 12a ska införas:

 

”Artikel 12a

 

Generaldirektörens framträdanden inför Europeiska gemenskapernas domstol och nationella domstolar

 

Byråns generaldirektör kan, i samband med byråns verksamhet, ingripa i ärenden som behandlas i EG‑domstolen eller, i enlighet med nationell lagstiftning, i nationella domstolar.

 

Innan han framträder inför EG‑domstolen eller nationella domstolar ska byråns generaldirektör begära ett yttrande från övervakningskommittén.”

Motivering

I linje med idén i artikel 12 i denna förordning att ge byråns generaldirektör rätten att låta domstolen undersöka de åtgärder som ifrågasätter hans oberoende, förefaller det lämpligt att också ge honom eller henne rätt att ingripa till stöd för en part inför domstolen då han eller hon agerar inom sin funktion som utredare. Denna rätt att ingripa kan också utvidgas till att gälla inför de nationella domstolarna. Övervakningskommittén ska lämna ett yttrande.

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 14

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rättsövervakande rådgivare

Kontroll av lagenligheten av byråns utredningar

1. Byråns generaldirektör skall på övervakningskommitténs förslag utse en rättsövervakande rådgivare för en period på fem år, som inte får förlängas. Övervakningskommittén skall utarbeta sitt förslag på grundval av en förteckning över flera utvalda sökande sedan tjänsten utlysts.

1. Kontrollen av lagenligheten när det gäller byråns utredningar syftar till att man ska respektera procedurgarantierna och de grundläggande rättigheterna för de personer som berörs av en av byråns utredningar.

2. Den rättsövervakande rådgivaren skall vara fullständigt oavhängig i sin ämbetsutövning. Vid fullgörandet av sin uppgift skall den rättsövervakande rådgivaren varken begära eller ta emot instruktioner från någon. Rådgivaren skall inte utföra andra arbetsuppgifter vid byrån än de som avser procedurkrav.

2. Kontrollen av lagenligheten ska genomföras innan en utredning inleds och innan den avslutas samt innan uppgifter överlämnas till de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt artiklarna 9 och 10, liksom även i samband med en bedömning av utredningens absoluta sekretess.

Innan byråns generaldirektör vidtar en disciplinär åtgärd mot den rättsövervakande rådgivaren, skall han eller hon samråda med övervakningskommittén.

3. Kontrollen av utredningarnas lagenlighet ska genomföras av de av byråns experter i juridik och utredningsförfaranden som kan inneha en befattning inom rättsväsendet i en medlemsstat. Deras utlåtande bifogas utredningens slutrapport.

3. Alla som personligen berörs av en utredning får begära ett yttrande från den rättsövervakande rådgivaren om de procedurgarantier som fastställs i artikel 6.5 och i artikel 7a. Den rättsövervakande rådgivaren får även yttra sig i dessa frågor på eget initiativ.

4. De förfaranderegler som avses i artikel 15a preciserar förfarandet för kontrollen av lagenligheten.”

4. Byråns generaldirektör skall begära in ett yttrande från den rättsövervakande rådgivaren i de fall som avses i artikel 6.7 och artikel 7a.2, tredje stycket. Generaldirektören får vidare vända sig till rådgivaren i alla frågor som rör kontroller av utredningarna.

 

5. Den rättsövervakande rådgivaren skall lämna regelbundna verksamhetsrapporter till övervakningskommittén. Rådgivaren skall vidare lämna regelbundna rapporter med statistik och analyser av utredningstiden och procedurgarantierna till övervakningskommittén och kommissionen. Den rättsövervakande rådgivarens rapporter får inte avse enskilda utredningar.

 

Motivering

Förutom de nationella domstolarnas och EG-domstolens kontroll av lagenligheten när det gäller byråns utredningar, finns det anledning att klargöra OLAF:s verksamhet inom detta område. Den kontroll av lagenligheten som genomförs av byrån garanterar respekten för procedurgarantierna och de grundläggande rättigheterna för de personer som berörs av en av byråns utredningar. Denna verksamhet bygger på de kunskaper OLAF:s juridiska rådgivare har i gemenskapsrätten för utredningar samt nationell rätt och nationella förfaranden.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 14a (nytt)

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 14a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

14a) Följande artikel ska läggas till:

 

”Artikel 14a

 

Inlämnande av klagomål från personer som berörs av byråns utredningar

 

1. En person som personligen berörs av en utredning kan inlämna ett klagomål till övervakningskommittén och hävda att dennes procedurrättigheter och grundläggande rättigheter kränkts under utredningen. Efter att klagomålet mottagits ska övervakningskommittén utan dröjsmål vidarebefordra klagomålet till en rättsövervakande rådgivare.

 

2. Byråns generaldirektör ska på övervakningskommitténs förslag utse en rättsövervakande rådgivare för en period på fem år, som inte får förlängas. Övervakningskommittén ska utarbeta sitt förslag på grundval av en förteckning över flera utvalda sökande sedan tjänsten utlysts.

 

3. Den rättsövervakande rådgivaren ska vara fullständigt oavhängig i sin ämbetsutövning. Vid fullgörandet av sin uppgift ska denne varken begära eller ta emot instruktioner från någon. Den rättsövervakande rådgivaren ska inte utföra andra arbetsuppgifter vid byrån än de som avser procedurkrav.

 

4. Den rättsövervakande rådgivaren är också behörig för att behandla klagomål från informatörer, inbegripet personer som faller under artikel 22 i gemenskapsinstitutionernas tjänsteföreskrifter.

 

5. Den rättsövervakande rådgivaren ska lämna sitt utlåtande till klaganden, övervakningskommittén och generaldirektören inom 30 arbetsdagar från det datum då klagomålet inlämnades.

 

6. Den rättsövervakande rådgivaren ska lämna regelbundna verksamhetsrapporter till övervakningskommittén. Rådgivaren ska vidare till övervakningskommittén och kommissionen lämna regelbundna rapporter med statistik och analyser avseende frågor i samband med klagomålen.

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 15

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 15 skall utgå.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

 

”Under det fjärde året efter det att denna förordning har trätt i kraft skall kommissionen överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning, tillsammans med ett yttrande från övervakningskommittén, till Europaparlamentet och rådet [...]. I denna rapport ska anges om det finns anledning att ändra denna förordning. Denna förordning ska under alla omständigheter omarbetas efter det att en europeisk åklagarmyndighet inrättats.”

Motivering

Det finns anledning att bevara möjligheten för kommissionen att lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning. Det är också lämpligt att föreskriva möjligheten att ändra denna förordning för att ta hänsyn till resultaten i rapporten. Med tanke på den inverkan en europeisk åklagarmyndighet kommer att ha på bedrägeribekämpningen, finns det anledning att precisera att denna förordning ska ändras så snart som denna myndighet inrättats.

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 16

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 15a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomförandebestämmelser

Förfaranderegler för OLAF:s utredningar

Genomförandebestämmelserna för tillämpningen av procedurgarantierna i byråns administrativa utredningar i enlighet med den här förordningen skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet som avses i artikel 15b.2.”

1. Byrån ska anta ”förfaranderegler för OLAF:s utredningar” och då integrera de rättsliga och förfarandemässiga principer som fastställts i denna förordning. Där beaktas byråns operativa arbete.

 

2. I förfarandereglerna preciseras det praktiska genomförandet av byråns mandat och stadgar, de allmänna principer som styr utredningsförfarandet, de olika etapperna i utredningsförfarandet, de främsta utredningshandlingarna, de berörda personernas legitima rättigheter, procedurgarantierna, bestämmelserna om uppgiftsskydd och kommunikations- och informationspolitik samt tillgång till dokument, bestämmelserna om kontroll av lagenligheten och överklagningsmöjligheterna för berörda personer.

 

3. Innan förfarandereglerna antas ska Europaparlamentet, rådet, kommissionen och byråns övervakningskommitté få tillfälle att avge ett yttrande. Övervakningskommittén ska garantera byråns oberoende under förfarandet för att anta förfarandereglerna.

 

4. Reglerna kan uppdateras på förslag av byråns generaldirektör. I så fall ska det antagningsförfarande som avses i denna artikel tillämpas.

 

5. De förfaranderegler som antas av byrån ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Motivering

Det är lämpligt att upprätta en rättslig grund som gör det möjligt för OLAF att förse sig med förfaranderegler för sina utredningar så att byråns verksamhet blir öppen för insyn.

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 16

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 15b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 15b

utgår

Kommitté

 

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 43 i rådets förordning (EG) nr 515/97.

 

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

 

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

 

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

 

Motivering

Med tanke på de föreslagna ändringarna, å ena sidan bestämmelserna om lagenligheten och procedurgarantierna och å andra sidan bestämmelserna om införandet av ett samrådsförfarande, blir denna kommitté överflödig.

  • [1]  EUT C 8, 12.1.2007.

YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (10.9.2008)

till budgetkontrollutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)
(KOM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD))

Föredragande: Giuseppe Gargani

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 24 maj 2006 godkände kommissionen ett nytt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)[1]. Ändringen, som i stort sett följer innehållet i förslaget från 2004 och syftar till att förbättra detta, gäller främst

· förbindelserna mellan övervakningskommittén, Olaf, institutionerna och de andra organen och byråerna,

· rättigheterna för de personer som är under utredning,

· inrättandet av en rättsövervakande rådgivare,

· bättre informationsutbyte mellan Olaf, EU-institutionerna, EU-organen, medlemsstaterna och uppgiftslämnarna,

· generaldirektörens mandat,

· finansieringen av byrån.

Kommissionens förslag verkar överlag rimligt och välbalanserat. Föredraganden vill ändå föreslå ett par ändringar för att göra det effektivare, med beaktande av att syftet med kommissionens förslag är en reform.

Närmare bestämt bör man i artikel 5.2 första stycket precisera att byråns generaldirektör kan besluta om utredning inte bara om en medlemsstat eller kommissionen begär det, utan också på begäran av Europaparlamentet.

Å andra sidan får enligt artikel 5.2 tredje stycket inte de berörda institutionerna och organen inleda administrativa utredningar samtidigt som byråns interna utredningar pågår. Denna artikel bör ändras så att undersökningarna kan pågå samtidigt och så att de utmärks av bästa möjliga samarbete. För det första kan man inte förbjuda en institution som utövar intern kontroll att själv göra en administrativ utredning. För det andra är kravet på samarbete helt i linje med den strukturerade dialog mellan byrån och institutionerna som det talas om i artikel 11a i kommissionens förslag.

Man bör stärka procedurgarantierna i artikel 7a för att den berörda personen ska ha möjlighet att försvara sig. Särskilt artikel 7a.4 bör omformuleras så att procedurgarantierna inte hindrar ett mer omfattande skydd som eventuellt följer av fördraget, stadgan om de grundläggande rättigheterna och andra tillämpliga bestämmelser, däribland nationella bestämmelser. Skäl 5, som handlar om just denna bestämmelse, bör följaktligen ändras på motsvarande sätt.

I artikel 8a andra stycket, enligt vilket generaldirektören får underlåta att delge den berörda personen utredningens slutsatser och rekommendationer, bör man precisera att detta endast kan göras efter det att den rättsövervakande rådgivaren yttrat sig. Dennes uppgift är just att se till att procedurgarantierna för de berörda parterna respekteras. Artikel 14.4 i förslaget bör ändras på motsvarande sätt.

Artikel 10.2 tredje stycket bör ändras för att precisera att den person som är under utredning har möjlighet att yttra sig åtminstone skriftligen och att yttrandet ska lämnas till den berörda medlemsstaten tillsammans med övriga uppgifter som kommit fram under utredningen. Endast på detta sätt kan de berörda nationella myndigheterna få en fullständig bild av omständigheterna där båda parter har fått yttra sig.

Slutligen skulle artiklarna 15a och 15b kunna ändras med hänsyn till det nya föreskrivande förfarandet med kontroll som infördes genom rådets beslut av den 17 juli 2006 som ändrade beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (kommittéförfarandet). Man bör särskilt ersätta hänvisningen till artikel 5 i det beslutet med en hänvisning till artikel 5a, så att det nya förfarandet gäller och parlamentet därmed får en viktigare roll. Av denna anledning införs också ett nytt skäl 17.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Med tanke på rättssäkerheten bör procedurgarantierna för byråns interna och externa utredningar förtydligas. Detta hindrar inte ett mer omfattande skydd som eventuellt följer av regler i fördragen, tjänsteföreskrifterna eller tillämpliga nationella bestämmelser.

(5) Med tanke på rättssäkerheten bör procedurgarantierna för byråns interna och externa utredningar förtydligas. Detta hindrar inte ett mer omfattande skydd som eventuellt följer av regler i fördragen, protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Europaparlamentets ledamotsstadga, tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller andra tillämpliga nationella bestämmelser.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att framhäva den särskilda status som Europaparlamentets ledamöter har som en del av den institution som är ansvarig för den verkställande makten i EU.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5a) Att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning utreder omständigheter som rör en ledamot av Europaparlamentet kan, utöver att undergräva lagstiftarens normala kontroll, innebära oåterkalleliga skador för den berörde ledamoten. Sådana utredningar bör följaktligen endast genomföras i enlighet med villkoren i Europaparlamentets ledamotsstadga.

Motivering

Administrativa förfaranden som ifrågasätter ledamöternas moraliska integritet bör undvikas.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Övervakningskommitténs kontroller bör skärpas, bland annat av informationsutbytet mellan byrån och institutionerna, organen och byråerna, samt av procedurgarantiernas tillämpning och utredningstiden. Vidare bör övervakningskommittén samarbeta med Europaparlamentet, rådet och kommissionen för att övervakningskommittén, utan att det påverkar ledamöternas oberoende ställning, skall kunna sammanträda med företrädare för dessa institutioner inom ramen för en strukturerad dialog.

(10) Övervakningskommitténs kontroller bör skärpas, bland annat av informationsutbytet mellan byrån och institutionerna, organen och byråerna, samt av procedurgarantiernas tillämpning och utredningstiden. Vidare bör övervakningskommittén samarbeta med Europaparlamentet, rådet och kommissionen för att övervakningskommittén, utan att det påverkar ledamöternas oberoende ställning, skall kunna sammanträda med företrädare för dessa institutioner inom ramen för en strukturerad dialog och för att institutionernas oberoende inom EU:s rättsliga ramar under alla omständigheter ska respekteras.

Motivering

EU-institutionernas oberoende måste bevaras eftersom dessa inte bör kontrolleras av ett administrativt organ som Europeiska byrån för brottsbekämpning

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16a) De åtgärder som krävs för att tillämpa denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1. Kommissionen bör i synnerhet få befogenhet att anta vissa tillämpningsföreskrifter för denna förordning, särskilt när det gäller procedurgarantierna för byråns administrativa utredningar. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bl.a. genom att komplettera den, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

 

________________

1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Motivering

Det är lämpligt att ange vilken lagstiftning som tillämpningsbestämmelserna för denna förordning grundar sig på.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 5 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Byrån får inleda en utredning när det föreligger skälig misstanke om bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1. Beslutet att inleda en utredning eller ej skall fattas med hänsyn till utredningsprioriteringar och byråns arbetsprogram för utredningsverksamheten, vilka fastställs enligt bestämmelserna i artikel 11a och artikel 12.5. Beslutet skall även ta hänsyn till att byråns resurser skall utnyttjas effektivt och till att de resurser som används skall stå i proportion till saken.

1. Byrån får inleda en utredning när det föreligger skälig misstanke om bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som avses i artikel 1. Beslutet att inleda en utredning eller ej ska fattas med hänsyn till utredningsprioriteringar och byråns arbetsprogram för utredningsverksamheten, vilka fastställs enligt bestämmelserna i artikel 11a och artikel 12.5. Beslutet ska även ta hänsyn till att byråns resurser ska utnyttjas effektivt och till att de resurser som används ska stå i proportion till saken. Hänsyn kan även tas till anonymt lämnad information som utgör skälig grund för misstanke.

Motivering

Tillägget är tänkt att tydliggöra att en undersökning även kan inledas på grundval av anonymt lämnad information. Om man vill ha ett effektiv sätt att bekämpa bedrägeri och korruption kan anonymitet inte vara grund för uteslutning eftersom det då finns risk för att vissa personer inte lämnar information på grund av rädsla för att deras namn ska offentliggöras.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Externa utredningar kräver ett beslut av byråns generaldirektör, antingen på eget initiativ eller på begäran av en berörd medlemsstat eller kommissionen.

2. Externa utredningar kräver ett beslut av byråns generaldirektör, antingen på eget initiativ eller på begäran av en berörd medlemsstat, kommissionen eller Europaparlamentet.

Motivering

Byråns generaldirektör kan besluta om utredning inte bara om en medlemsstat eller kommissionen begär det, utan också på begäran av Europaparlamentet.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När byrån gör sådana interna utredningar som avses i den här förordningen får institutionerna, organen och byråerna inte samtidigt göra administrativa utredningar av samma omständigheter.

Även när byrån gör sådana interna utredningar som avses i denna förordning får institutionerna, organen och byråerna samtidigt göra administrativa utredningar av samma omständigheter som ska utmärkas av ett mycket nära samarbete med byrån.

Motivering

För det första kan man självklart inte förbjuda en institution som utövar intern kontroll att själv göra en administrativ utredning, och för det andra är kravet på samarbete helt i linje med den strukturerade dialog mellan byrån och institutionerna som det talas om i artikel 11a i kommissionens förslag.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 7a – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om en utredning tyder på att en ekonomisk aktör eller en ledamot, chef, tjänsteman eller annan anställd, eller uppdragstagare för en institution, ett organ eller en byrå kan vara involverade i ett ärende under utredning skall han eller hon informeras såvida det inte skadar utredningen.

2. Om det i en utredning framkommer starka indicier på att en ekonomisk aktör eller en ledamot, chef, tjänsteman eller annan anställd, eller uppdragstagare för en institution, ett organ eller en byrå är personligen involverad i ett ärende under utredning skall han eller hon informeras genom en särskild underrättelse där det i detalj anges vilka omständigheter som delges, på vilket sätt personen i fråga är inblandad, vilka procedurgarantier han eller hon åtnjuter och i synnerhet hur vederbörande kan lägga fram sina iakttagelser och dokumentation som han eller hon anser relevanta. Undantag kan göras om denna typ av underrättelse skulle skada utredningen.

Motivering

Den berörda personen ska, om det i en utredning framkommer starka indicier om att denne är involverad i ett ärende, informeras genom en underrättelse. Underrättelsen ska innehålla ovannämnda information så att vederbörande ges möjlighet att reagera på lämpligt sätt. Om en sådan underrättelse skulle skada utredningen kan undantag naturligtvis göras från denna bestämmelse.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 7a – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Under inga omständigheter får slutsatser som avser namngivna fysiska eller juridiska personer dras i en utredning utan att de fått tillfälle att yttra sig om samtliga omständigheter som gäller dem. En sammanfattning av dessa omständigheter skall lämnas till de berörda tillsammans med inbjudan att yttra sig. De berörda får biträdas av en person de själva väljer. Alla berörda personer får yttra sig på vilket av gemenskapens officiella språk de vill. Gemenskapens tjänstemän eller övriga anställda får dock uppmanas att yttra sig på ett av gemenskapens officiella språk som de har fördjupade kunskaper i. En personligen involverad person har rätt att inte röja sin inblandning.

Under inga omständigheter får slutsatser som avser namngivna fysiska eller juridiska personer dras i en utredning utan att de fått tillfälle att yttra sig om samtliga omständigheter som gäller dem. En sammanfattning av dessa omständigheter skall lämnas till de berörda tillsammans med inbjudan att yttra sig. De berörda får biträdas av en person de själva väljer. Alla berörda personer får yttra sig på vilket av gemenskapens officiella språk de vill. Gemenskapens tjänstemän eller övriga anställda får dock uppmanas att yttra sig på ett av gemenskapens officiella språk som de har fördjupade kunskaper i. En personligen involverad person har rätt att inte vittna mot sig själv.

Motivering

Ett skriftligt förfarande är en nödvändig garanti för medlemsstaterna och rätten att inte behöva vittna mot sig själv är mer omfattande än rätten att ”inte röja sin inblandning”.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 7a – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det av utredningsskäl är nödvändigt att iaktta absolut sekretess och man använder utredningsåtgärder som ingår i en nationell rättslig myndighets behörighetsområde eller, vid en extern utredning, i en nationell myndighets befogenheter, får byråns generaldirektör besluta om att avvakta med att uppmana de involverade att yttra sig. Generaldirektören skall i förväg informera den rättsövervakande rådgivaren, som skall yttra sig enligt artikel 14.3. Vid en intern utredning fattar byråns generaldirektör detta beslut i samförstånd med institutionen, organet eller byrån som den berörda personen är knuten till.

Om utredningarna måste sekretessbeläggas eller om man använder utredningsåtgärder som ingår i en nationell rättslig myndighets behörighetsområde eller, vid en extern utredning, i en nationell myndighets befogenheter, får byråns generaldirektör besluta om att skjuta upp den underrättelse som avses i andra stycket eller avvakta med att uppmana de involverade att yttra sig. Vid en intern utredning fattar byråns generaldirektör detta beslut i samförstånd med den institution, det organ eller den byrå som den berörda personen är knuten till. Begränsningarna i denna artikel av de rättigheter och garantier som gäller för den person som är under utredning ska endast tillåtas om de är förenliga med den rättsövervakande rådgivarens yttrande enligt artikel 4.3.

Motivering

Begränsningarna i artikel 7a av de rättigheter och garantier som gäller för den person som är under utredning, vilka görs när utredningen måste sekretessbeläggas eller när nationella myndigheter är inblandade, bör endast tillåtas om de är förenliga med den rättsövervakande rådgivarens yttrande enligt artikel 4.3.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 7a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Inbjudan till intervju, vare sig det gäller vittnen eller personer som själva är involverade i den mening som avses i punkt 2, måste göras minst åtta arbetsdagar i förväg. Denna tidsfrist får förkortas i samförstånd med den person som skall höras. Inbjudan skall bl.a. innehålla en förteckning över de rättigheter personen har. Byrån skall upprätta ett protokoll och ge personen tillgång till det, varvid denne antingen kan godkänna det eller lägga till sina synpunkter.

3. Inbjudan till intervju, vare sig det gäller vittnen eller personer som själva är involverade i den mening som avses i punkt 2, måste göras minst tio arbetsdagar i förväg. Denna tidsfrist får förkortas om den person som skall höras uttryckligen samtycker. Inbjudan skall bl.a. innehålla en förteckning över de rättigheter personen har. Byrån skall upprätta ett protokoll och ge personen tillgång till det, varvid denne antingen kan godkänna det eller lägga till sina synpunkter.

Om det under intervjun framkommer att personen i fråga kan vara involverad i de omständigheter som är under utredning, skall de procedurregler som föreskrivs i punkt 2 omedelbart tillämpas

Om det under intervjun framkommer indicier på att den person som hörs som vittne kan vara involverad i de omständigheter som är under utredning, skall de procedurregler som föreskrivs i punkt 2 omedelbart tillämpas.

Motivering

Vi föreslår en betydligt längre tidsfrist för inställelse. Eftersom den som personligen berörs av en utredning redan åtnjuter sådana procedurgarantier vill vi precisera att procedurgarantierna i artikel 7a.2 endast gäller den person som hörs som vittne och som ska betraktas som inblandad i händelserna i fråga.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 7a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De procedurgarantier som föreskrivs i denna artikel skall tillämpas utan att det påverkar:

4. De procedurgarantier som föreskrivs i denna artikel skall tillämpas utan att det påverkar:

a) ett mer omfattande skydd som eventuellt följer av regler i fördragen eller tillämpliga nationella bestämmelser,

a) ett mer omfattande skydd som eventuellt följer av regler i fördragen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna eller andra tillämpliga nationella bestämmelser eller gemenskapsbestämmelser, inklusive protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier,

b) rättigheter och skyldigheter enligt tjänsteföreskrifterna.

b) rättigheter och skyldigheter enligt Europaparlamentets ledamotsstadga och tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Motivering

Det bör anges närmare vilka bestämmelser som ger den person som är föremål för utredning mer omfattande garantier.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 8a – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byråns generaldirektör får besluta att avstå från den delgivning som avses i första stycket endast om ärendet kräver absolut sekretess och utredningsåtgärder som ingår i en nationell rättslig myndighets behörighetsområde. Vid en intern utredning fattar generaldirektören detta beslut i samförstånd med institutionen, organet eller byrån som den berörda personen är knuten till.

Byråns generaldirektör får besluta att avstå från den delgivning som avses i första stycket endast om utredningen måste sekretessbeläggas och kräver utredningsåtgärder som ingår i en nationell rättslig myndighets behörighetsområde, och under alla omständigheter om det är i enlighet med den rättsövervakande rådgivarens yttrande i ärendet. Vid en intern utredning fattar generaldirektören detta beslut i samförstånd med den institution, det organ eller den byrå som den berörda personen är knuten till.

Motivering

Det är nödvändigt att precisera att delgivningen i fråga kan uteslutas endast om det är förenligt med den rättsövervakande rådgivaren yttrande. Dennes uppgift är just att se till att procedurgarantierna för de berörda parterna respekteras.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innan de uppgifter som anges i första stycket överlämnas, skall byrån ge de personer som utpekas i utredningen tillfälle att yttra sig om de omständigheter som gäller dem, enligt villkoren och bestämmelserna i artikel 7a. 2, andra och tredje styckena.

Innan de uppgifter som anges i första stycket överlämnas, skall byrån ge de personer som utpekas i utredningen tillfälle att yttra sig om de omständigheter som gäller dem, enligt villkoren och bestämmelserna i artikel 7a. 2 andra och tredje styckena. Dessa yttranden ska sedan översändas till den berörda medlemsstaten och till relevant myndighet tillsammans med de uppgifter som avses i punkt 1. Den berörda personen eller ett befullmäktigat ombud ska på förhand beviljas fullständig tillgång till utredningsmaterialet.

Motivering

Yttrandet beträffande den anklagade personen måste överlämnas till medlemsstaterna så att de är fullständigt informerade om sakförhållandena. Det måste tydligt framgå att fullständig tillgång ska ges till utredningsmaterialet så att den berörda personen har möjlighet att utarbeta ett omfattande yttrande.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 14

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 14 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Byråns generaldirektör skall begära in ett yttrande från den rättsövervakande rådgivaren i de fall som avses i artikel 6.7 och artikel 7a.2, tredje stycket. Generaldirektören får vidare vända sig till rådgivaren i alla frågor som rör kontroller av utredningarna.

4. Byråns generaldirektör skall begära in ett yttrande från den rättsövervakande rådgivaren i de fall som avses i artikel 6.7, artikel 7a.2 tredje stycket och artikel 8a andra stycket. Generaldirektören får vidare vända sig till rådgivaren i alla frågor som rör kontroller av utredningarna.

Motivering

Artikel 14.4 i förslaget bör ändras i överensstämmelse med förslaget till ändring av artikel 8a andra stycket.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 16

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 15a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomförandebestämmelserna för tillämpningen av procedurgarantierna i byråns administrativa utredningar i enlighet med den här förordningen skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet som avses i artikel 15b.2.

Genomförandebestämmelserna för denna förordning, särskilt när det gäller tillämpningen av procedurgarantierna i byråns administrativa utredningar, skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 15b.2.

Motivering

Kommissionen bör få befogenhet att anta vissa genomförandebestämmelser för denna förordning, särskilt när det gäller procedurgarantierna för byråns administrativa utredningar. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bl.a. genom att komplettera den, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 16

Förordning (EG) nr 1073/1999

Artikel 15b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 43 i rådets förordning (EG) nr 515/97.

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 43 i rådets förordning (EG) nr 515/97.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

 

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

 

Motivering

Kommissionen bör få befogenhet att anta vissa genomförandebestämmelser för denna förordning, särskilt när det gäller procedurgarantierna för byråns administrativa utredningar. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bl.a. genom att komplettera den, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

Referensnummer

KOM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD)

Ansvarigt utskott

CONT

Yttrande

 Tillkännagivande i kammaren

JURI

5.9.2006

 

 

 

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Giuseppe Gargani

14.9.2004

 

 

Behandling i utskott

29.5.2008

26.6.2008

 

 

Antagande

9.9.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Victor Boştinaru, Renate Weber

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

Referensnummer

KOM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD)

Framläggande för parlamentet

24.5.2006

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

5.9.2006

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

5.9.2006

JURI

5.9.2006

LIBE

5.9.2006

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

27.9.2006

LIBE

13.9.2006

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ingeborg Gräßle

27.3.2007

 

 

Tidigare föredragande

Herbert Bösch

 

 

Antagande

7.10.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Eluned Morgan, Jan Mulder, Bart Staes, Paul van Buitenen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Caspary, Dumitru Oprea, Paul Rübig

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Ewa Klamt, Hans-Peter Mayer, Markus Pieper

Ingivande

27.10.2008