ДОКЛАД относно специалния доклад на Европейския омбудсман вследствие на проектопрепоръката до Съвета на Европейския съюз по повод на жалба 1487/2005/GG

14.10.2008 - (2008/2072(INI))

Комисия по петиции
Докладчик: Rainer Wieland

Процедура : 2008/2072(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0395/2008
Внесени текстове :
A6-0395/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно специалния доклад на Европейския омбудсман вследствие на проектопрепоръката до Съвета на Европейския съюз по повод на жалба 1487/2005/GG

(2008/2072(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид специалния доклад на Европейския омбудсман до Европейския парламент,

–   като взе предвид член 195, параграф 1, алинея 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана[1], и по-специално член 3, параграф 7 от него,

–   като взе предвид проучванията на Комисията, публикувани в специалните издания № 237 и 243 на Евробарометър, относно разпространението на езиците в Европейския съюз,

–   като взе предвид член 195, параграф 2, изречение първо от правилника,

–   като взе предвид член 3, параграф 5 от Устава на омбудсмана, съгласно който омбудсманът се стреми, съвместно със заинтересуваната институция или орган, да намери, доколкото е възможно, решение, с което да се преустановят случаите на лошо управление и да се удовлетвори жалбата,

–   като взе предвид Писмена декларация 48/2008, внесена от Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai и Marian Harkin, относно езиковото разнообразие, която досега е подкрепена от 276 подписа,

–   като взе предвид член 195, параграф 2, изречение първо от правилника,

–   като взе предвид доклада на комисията по петиции (A6-0395/2008),

A. като има предвид, че подобряването на прозрачността, насърчаването на езиковото разнообразие и точното осведомяване на обществеността са цели, които имат най-висок приоритет за ЕС и неговите институции,

Б.  като има предвид, че лесният достъп на всички граждани на ЕС до информация е важна предпоставка и основен елемент на общите принципи на демократичната легитимност и на прозрачността,

В.  като изразява желание да предостави пряк достъп на възможно най-голям брой граждани до информацията относно дейността на институциите на ЕС във всички техни състави,

Г.  като има предвид, че това желание трябва да се приведе в съответствие с логистичните предизвикателства, породени от големия брой официални езици на ЕС,

Д. като отчита, че интернет представлява средство за информация с нарастващо значение и следователно трябва да се използва от Европейския съюз в усилията му за подобряване на прозрачността и на разпространението на информация,

1.  одобрява заключенията на омбудсмана, съгласно които:

а)   Съветът, както всяка институция на ЕС, отговаря на първо място самостоятелно за уебсайта на председателството си и използваните там езици;

б)   практиките, прилагани в Съвета, не могат да се осъществяват по начин, който напълно се различава от последователната практика на институциите и техните състави;

в)   информацията, публикувана на тези уебсайтове, в идеалния случай следва своевременно да е достъпна на всички официални езици на Общността;

г)   ако броят на предоставяните езици трябва да се ограничава, изборът на използваните езици трябва да се основава на обективни, прозрачни и приложими критерии;

д)   отказът на Съвета да разгледа по същество искането на жалбоподателя представлява случай на лошо управление;

2.  отбелязва в тази връзка с учудване, че Съветът не се счита за компетентен да разгледа този въпрос, въпреки че всички държави-членки са засегнати от него и Съветът би могъл да отправи препоръки до всички бъдещи председателства;

3.  изразява съжаление, че Съветът, за разлика от други институции, като например Комисията и Парламентът, които са подобрили значително езиковото разнообразие в тяхната комуникация с гражданите, въобще не е разгледал по същество въпроса за многоезичието на уебсайта на председателството си;

4.  приканва Съвета да проведе цялостно проучване на въпроса за разширяване на многоезичието на уебсайта на неговото председателство, независимо от въпроса за отговорността или компетентността по отношение на този уебсайт, с цел да гарантира възможно най-лесен и пряк достъп на възможно най-голяма част от населението на Европейския съюз до информацията относно дейността му; призовава Съвета да уведоми Европейския парламент за изхода от обсъжданията;

5.  подчертава, че всяко ограничение на многоезичието, наложено поради необходимост, трябва да се извършва въз основа на обективни и добре обосновани критерии, трябва да бъде обявено публично и може да привилегирова единствено езика на съответното председателство за неговия мандат;

6.  подкрепя препоръката на омбудсмана до Съвета да разгледа искането на жалбоподателя, уебсайтът на председателството на Съвета да се предлага също и на немски език;

7.  приветства факта, че, за разлика от практиката на досегашните председателства, които предлагаха уебсайта на председателството само на английски, френски и езика на съответното председателство, френското председателство публикува официалния си уебсайт на най-употребяваните официални езици на Европейския съюз (английски, немски, френски, италиански и испански);

8.  се обръща към всички следващи председателства на Съвета с надежда, че те ще публикуват своите уебсайтове на възможно най-много езици и че при ограничение на броя на езиците ще използват най-употребяваните официални езици съгласно приоритетен ред;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейския омбудсман, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

  • [1]  ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През 2004 г. жалбоподателят (сдружение за защита на немския език) се обърна с жалба 1487/2005/GG към нидерландското и люксембургското правителство, за да поиска от тях да провеждат своите интернет представяния по време на председателството си не само на английски и френски, но и на немски език.

Жалбоподателят посочи, че майчиният език на най-големия брой граждани на ЕС е немски и че вследствие на присъединяването на новите държави-членки немският език е на второ място, ако се прибави броят на гражданите на ЕС, които говорят език като майчин език или като чужд език. Той подчерта, че, наред с английския, немският език следователно е езикът, който се разбира от най-голям брой граждани на ЕС.

Освен това беше заявено, че съобщенията на институциите на ЕС, които са насочени предимно към европейската общественост, следва да бъдат достъпни до възможно най-много граждани на ЕС. В случаите на ограничаване на броя на езиците изборът следва да се основава на демографското значение на тези езици.

В своето разследване във връзка с жалбата омбудсманът посочи, наред с другото, че е от съществено значение документите, които се отнасят до лица извън институциите на Общността, да са достъпни на възможно най-много езици и че интернет е едно от най-важните средства за осведомяване на обществеността в съвременността.

Като се има предвид, че председателството е част от Съвета, същите стандарти следва да се прилагат по принцип по отношение на обществено достъпните уебсайтове, поддържани от председателството. Тези уебсайтове предоставят информация за дейността на председателството, в качеството му, определено от общностното право, и информацията, която се съдържа на тези уебсайтове, представлява интерес за обществеността и затова следва да се предоставя възможно най-широко.

Освен това, ако броят на езиците на уебсайтовете на председателството трябва да се ограничава, изборът на използваните езици следва да се основава на обективни и разумни критерии.

Според заключението на омбудсмана отказът от страна на Съвета да разгледа по същество искането на жалбоподателя, уебсайтът на председателството на Съвета да се предлага също така и на немски език, представлява лошо управление.

Докладчикът одобрява това заключение, както и другите заключения на омбудсмана, включени в неговия специален доклад. Освен това той счита, че прозрачността и осведомяването на обществеността са цели, на които ЕС и неговите институции следва да отдават най-висок приоритет. Достъпът на възможно най-голям брой граждани до информация е важна предпоставка и основен елемент на общия принцип на демократичната легитимност.

Докладчикът одобрява също така препоръката на омбудсмана до Съвета да разгледа искането на жалбоподателя, уебсайтът на председателството на Съвета да се предлага също и на немски език.

Освен това той препоръчва на следващите председателства на Съвета да публикуват своите уебсайтове на възможно най-много езици и при ограничение на броя на езиците да използват най-употребяваните официални езици съгласно обективен приоритетен ред.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.10.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sir Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Manolis Mavrommatis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Marie-Hélène Descamps, Dushana Zdravkova