BETÆNKNING om særlig rapport fra Den Europæiske Ombudsmand efter forslag til henstilling til Rådet for Den Europæiske Union i klage 1487/2005/GG

14.10.2008 - (2008/2072(INI))

Udvalget for Andragender
Ordfører: Rainer Wieland

Procedure : 2008/2072(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0395/2008
Indgivne tekster :
A6-0395/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om særlig rapport fra Den Europæiske Ombudsmand efter forslag til henstilling til Rådet for Den Europæiske Union i klage 1487/2005/GG

(2008/2072(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til den særlige rapport fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet,

 der henviser til EF-traktatens artikel 195, stk. 1, andet afsnit,

 der henviser til Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv[1], særlig artikel 3, stk. 7,

 der henviser til Kommissionens undersøgelser af sprogenes udbredelse i Den Europæiske Union, der er offentliggjort i Eurobarometer-særudgave nr. 237 og 243,

 der henviser til forretningsordenens artikel 195, stk. 2, første punktum,

 der henviser til artikel 3, stk. 5, i Ombudsmandens statut, ifølge hvilken ombudsmanden så vidt muligt skal forsøge sammen med den berørte institution at finde en løsning, der kan bringe tilfælde af fejl eller forsømmelser til ophør og imødekomme klagen,

 der henviser til skriftlig erklæring 48/2008 om flersprogethed af Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai og Marian Harkin, som indtil videre har samlet 276 underskrifter,

 der henviser til forretningsordenens artikel 195, stk. 2,

 der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A6‑0395/2008),

A.  der henviser til, at større åbenhed, fremme af flersprogethed og udsendelse af præcise oplysninger til offentligheden er højt prioriterede mål for EU og dens institutioner,

B.  der henviser til, at nem adgang til oplysninger for alle EU-borgere er en vigtig forudsætning for og et grundlæggende element i de generelle principper for demokratisk legitimitet og gennemsigtighed,

C.  der ønsker at give det størst mulige antal borgere direkte adgang til oplysninger om aktiviteterne i EU-institutionerne i alle deres forskellige konstellationer,

D.  der er klar over, at dette ønske skal forenes med den logistiske udfordring, der ligger i et stort antal officielle EU-sprog,

E.  der er klar over, at internettet er et stadig vigtigere medium til indhentning af oplysninger og derfor også bør bruges af EU i dets bestræbelser på at skabe større åbenhed og formidle oplysninger,

1. tilslutter sig Ombudsmandens konklusioner, ifølge hvilke

a)   Rådet som enhver anden EU-institution i første række selv er ansvarlig for sit formandskabs hjemmesider på internettet og de sprog, der benyttes her,

b)   den praksis, der følges i Rådet, ikke kan holdes fuldkommen isoleret fra en ensartet praksis i institutionerne i deres forskellige konstellationer,

c)   oplysningerne på disse hjemmesider bør ideelt set være tilgængelige til tiden på alle EU’s officielle sprog,

d)   hvis det er nødvendigt at begrænse antallet af sprog, bør valget af sprog bygge på kriterier vedrørende objektivitet, hensigtsmæssighed, åbenhed og håndterbarhed,

e)   Rådet udviser forsømmelighed ved at afvise at behandle indholdet i klagerens anmodning;

2. konstaterer i denne sammenhæng med forbløffelse, at Rådet ikke mener at have beføjelse til at beskæftige sig med dette spørgsmål, skønt det berører alle medlemsstater, og Rådet kunne rette henstillinger til alle kommende formandskaber;

3. beklager, at Rådet i modsætning til andre institutioner som Kommissionen og Parlamentet, der i betydelig grad har øget antallet af sprog i deres kommunikation med borgerne, hidtil fuldkommen har undladt at tage en egentlig drøftelse af spørgsmålet om de sproglige valgmuligheder på sine hjemmesider;

4. opfordrer Rådet til at gennemføre en grundig undersøgelse af spørgsmålet om at udvide antallet af sprog på sine formandskabers hjemmesider – uden at inddrage spørgsmålet om ansvaret for disse hjemmesider - for at sørge for, at hele Den Europæiske Unions befolkning får nem og direkte adgang til oplysninger om deres aktiviteter; opfordrer Rådet til at orientere Parlamentet om resultaterne af sine overvejelser;

5. understreger, at en begrænsning af antallet af tilbudte sprog, som kan vise sig nødvendig, skal ske ud fra objektive og behørigt begrundede kriterier og bekendtgøres offentligt, og at kun det til enhver tid siddende formandskabs sprog må prioriteres særligt, så længe dette formandskab varer;

6. tilslutter sig Ombudsmandens henstilling til Rådet om at behandle klagerens anmodning om, at rådsformandskabernes hjemmesider også udsendes på tysk;

7. betragter det som positivt, at det franske formandskab - i modsætning til de tidligere formandskabers praksis med kun at offentliggøre deres hjemmesider på engelsk, fransk og det til enhver tid siddende formandskabs sprog - udsender sine hjemmesider på EU’s mest anvendte officielle sprog (engelsk, tysk, fransk, italiensk og spansk);

8. opfordrer alle kommende rådsformandskaber til at udsende deres hjemmesider på de flest mulige sprog og til, hvis det bliver nødvendigt at begrænse antallet af sprog, at anvende de mest talte officielle sprog i prioriteret rækkefølge;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

  • [1]  EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15.

BEGRUNDELSE

Klageren, der er en forening til beskyttelse af det tyske sprog, opfordrede i 2004 i klage 1487/2005/GG den nederlandske og den luxembourgske regering til at offentliggøre deres præsentationer på internettet i forbindelse med varetagelsen af Rådets formandskab ikke kun på engelsk og fransk, men også på tysk.

Klageren påpegede, at tysk er det sprog, der er mest udbredt som modersmål blandt EU-borgere, og at tysk efter de nye medlemsstaters tiltrædelse vil komme ind på en andenplads, hvis man ser på antallet af EU-borgere, der taler et sprog enten som modersmål eller som fremmedsprog. Klageren understregede, at tysk efter engelsk dermed er det sprog, der forstås af flest EU-borgere.

Desuden blev det anført, at meddelelser fra EU-institutionerne, der er henvendt til et europæisk publikum, bør være tilgængelige for så mange EU-borgere som muligt. Hvis antallet af anvendte sprog må begrænses, bør dette valg bygge på en demografisk vægtning af sprogene.

I sin undersøgelse af klagen påpegede Ombudsmanden bl.a., at det er afgørende, at dokumenter rettet til personer uden for Fællesskabets institutioner bør være tilgængelige på så mange sprog som muligt, og at et af de vigtigste medier til udsendelse af oplysninger til offentligheden i vore dage er internettet.

Eftersom formandskabet er en del af Rådet, bør de samme standarder i princippet gælde for enhver offentlig hjemmeside, der bestyres af formandskabet. Disse hjemmesider giver oplysninger om formandskabets arbejde inden for de beføjelser, som det er tildelt i fællesskabsretten, og de oplysninger, de indeholder, er af interesse for offentligheden og bør derfor gøres tilgængelige så vidtrækkende og så godt som muligt.

Hvis antallet af sprog, der benyttes ved præsentationen af formandskabets hjemmesider, skal begrænses, bør valget af sprog bygge på objektive og rationelle betragtninger.

Ombudsmandens konklusion er, at Rådet udviser forsømmelighed ved at afvise at behandle indholdet i klagerens anmodning om, at formandskabets hjemmesider også bør tilbydes på tysk.

Ordføreren tilslutter sig denne konklusion samt de øvrige konklusioner, som Ombudsmanden drager i sin særlige rapport. Han mener desuden, at gennemsigtighed og information til offentligheden er målsætninger, som bør gives højeste prioritet i EU og dens institutioner. Adgang til information for så mange borgere som muligt er en vigtig forudsætning for og et grundlæggende element i de generelle principper for demokratisk legitimitet.

Ordføreren støtter også Ombudsmandens henstilling til Rådet om at undersøge klagerens anmodning om, at Rådets formandskabers hjemmesider også bør gøres tilgængelige på tysk.

Desuden opfordrer han fremtidige rådsformandskaber til at gøre deres hjemmesider tilgængelige på så mange sprog som muligt og til, hvis det bliver nødvendigt at begrænse antallet af sprog, at anvende de mest talte officielle sprog i overensstemmelse med en objektiv, prioriteret rækkefølge.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

6.10.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Sir Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Manolis Mavrommatis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Marie-Hélène Descamps, Dushana Zdravkova