ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταγγελία 1487/2005/GG

14.10.2008 - (2008/2072(INI))

Επιτροπή Αναφορών
Εισηγητής: Rainer Wieland
PR_INI_SpecOmbud

Διαδικασία : 2008/2072(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0395/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0395/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταγγελία 1487/2005/GG

(2008/2072(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 195, παρ.1, εδάφιο 2 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή[1] και ειδικότερα το άρθρο του 3, παρ. 7,

–   έχοντας υπόψη τις έρευνες της Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν στα ειδικά τεύχη του ευρωβαρομέτρου αριθ. 237 και 243 σχετικά με τη διάδοση των γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 195, παρ.2, πρώτη πρόταση, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 3, παρ. 5 του Καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το οποίο αναθέτει στον Διαμεσολαβητή να αναζητήσει στο μέτρο του δυνατού μια λύση με το υπό συζήτηση θεσμικό όργανο με σκοπό να άρει την περίπτωση κακής διοίκησης και να ικανοποιήσει τον καταγγέλλοντα,

–   έχοντας υπόψη ότι η γραπτή δήλωση 48/2008 των βουλευτών Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai και Marian Harkin σχετικά με την πολυγλωσσία έχει μέχρι στιγμής συγκεντρώσει 276 υπογραφές,

_   έχοντας υπόψη το άρθρο 195, παρ. 2, πρώτη πρόταση του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A6‑0395/2008),

A. εκτιμώντας ότι η βελτίωση της διαφάνειας, η ενίσχυση της πολυγλωσσίας και η ακριβής ενημέρωση της κοινής γνώμης αποτελούν στόχους πρωταρχικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανά της,

Β.  εκτιμώντας ότι η εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες για όλους τους πολίτες της ΕΕ είναι σημαντική προϋπόθεση και θεμελιώδης λίθος της γενικής βασικής αρχής της δημοκρατικής νομιμότητας και της διαφάνειας,

Γ.  επιθυμώντας όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες για τις δραστηριότητες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις μορφές τους,

Δ.  έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι για να ικανοποιηθεί η εν λόγω επιθυμία θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η υλικοτεχνική πρόκληση που ανακύπτει από τον μεγάλο αριθμό επισήμων γλωσσών της ΕΕ,

Ε.  γνωρίζοντας ότι το διαδίκτυο (Internet) καθίσταται ένα όλο και πιο σημαντικό μέσο για τη συγκέντρωση πληροφοριών και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσπάθειές της για διαφάνεια και πληροφόρηση,

1.  Εγκρίνει τα συμπεράσματα του Διαμεσολαβητή, και συγκεκριμένα ότι:

(α) το Συμβούλιο, όπως κάθε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εκ πρώτης το ίδιο υπεύθυνο για τους ιστοτόπους της Προεδρίας του στο διαδίκτυο και τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται σ' αυτούς,

(β) οι πρακτικές που ακολουθεί το Συμβούλιο δεν μπορούν να αποσυνδεθούν τελείως από την ενιαία πρακτική των θεσμικών οργάνων και των διαφόρων μορφών τους,

(γ) το ιδανικό θα ήταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στους εν λόγω ιστοτόπους του διαδικτύου να είναι διαθέσιμες εγκαίρως σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας,

(δ) εάν πρέπει να περιορισθεί ο αριθμός των γλωσσών, τότε οι προς χρησιμοποίηση γλώσσες πρέπει να ακολουθήσουν κριτήρια αντικειμενικά, διαφανή, λογικά και πρόσφορα από πλευράς διαχείρισης,

(ε) η άρνηση του Συμβουλίου να εξετάσει την ουσία του αιτήματος του καταγγέλλοντος αποτελεί περίπτωση κακής διοίκησης·

2.  διαπιστώνει προς μεγάλη του έκπληξη ότι το Συμβούλιο δεν θεωρεί ότι είναι αρμόδιο για να εξετάσει το εν λόγω θέμα, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα αυτό αφορά όλα τα κράτη μέλη και ότι το Συμβούλιο θα μπορούσε να απευθύνει συστάσεις προς όλες τις μελλοντικές Προεδρίες·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο, σε αντίθεση με άλλα θεσμικά όργανα όπως η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, τα οποία έχουν σημαντικά βελτιώσει τον αριθμό των διαθέσιμων γλωσσών στην επικοινωνία τους με τους πολίτες, έχει αποφύγει μέχρι σήμερα να εξετάσει επί της ουσίας το θέμα των προσφερόμενων γλωσσών στους ιστοτόπους των Προεδριών του·

4.  καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάσει στο σύνολό της την επέκταση των γλωσσών επιλογών που διατίθενται στους ιστοτόπους των Προεδριών του, άσχετα από το ποιος φέρει τη ευθύνη ή ασκεί εξουσία επί αυτών των ιστοτόπων, με σκοπό να επιτρέψει σε όλο τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει όσο το δυνατόν πιο εύκολη και άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του θεσμικού αυτού οργάνου·

5.  υπογραμμίζει ότι οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίος ο περιορισμός της γλωσσικής προσφοράς, τότε αυτός θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και δεόντως αιτιολογημένα κριτήρια, να αναγγέλλεται στο κοινό και ότι μόνο η γλώσσα του κράτους που ασκεί την Προεδρία μπορεί να έχει την προτεραιότητα μέχρι το τέλος της εν λόγω Προεδρίας·

6.  υποστηρίζει τη σύσταση του Διαμεσολαβητή προς το Συμβούλιο, δηλαδή να εξετάσει το αίτημα του καταγγέλλοντος για παρουσίαση και στη γερμανική γλώσσα των δικτυακών τόπων των διαφόρων Προεδριών του Συμβουλίου·

7.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, αντίθετα προς τις μέχρι σήμερα πρακτικές των προηγούμενων Προεδριών, σύμφωνα με τις οποίες οι δικτυακοί τόποι εμφανίζονται μόνο στα αγγλικά, γαλλικά και στη γλώσσα του εκάστοτε κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία, ο ιστότοπος της γαλλικής Προεδρίας προσφέρει τις περισσότερο ομιλούμενες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά)·

8.  απευθύνεται προς όλες τις μελλοντικές Προεδρίες του Συμβουλίου και ελπίζει πως αυτές θα καλύψουν τους ιστότοπούς τους με το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό γλωσσών και ότι, σε περίπτωση περιορισμού του αριθμού των γλωσσών, θα χρησιμοποιούν τις ευρύτερα ομιλούμενες επίσημες γλώσσες κατά σειρά προτεραιότητας·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2004, στην καταγγελία 1487/2005/GG ο καταγγέλλων (μια ένωση υπεράσπισης της γερμανικής γλώσσας) απηύθυνε επιστολή προς τις Κυβερνήσεις της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου για να τους ζητήσει, όταν θα έχουν την Προεδρία, να χρησιμοποιούν όχι μόνο τα αγγλικά και γαλλικά αλλά και τα γερμανικά για τις πληροφορίες που θα κοινοποιούν στο διαδίκτυο.

Ο καταγγέλλων επισήμαινε ότι οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ έχουν ως μητρική γλώσσα τα γερμανικά και όχι κάποια άλλη γλώσσα και, μετά την ένταξη των νέων κρατών μελών, τα γερμανικά θα έρχονταν δεύτερα στη σειρά αν προστίθετο ο αριθμός των πολιτών της ΕΕ που ομιλεί μια γλώσσα ως μητρική ή ως ξένη γλώσσα. Τόνιζε μάλιστα πως μετά τα αγγλικά η γλώσσα που καταλαβαίνουν οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ είναι τα γερμανικά.

Υπογραμμιζόταν επίσης ότι θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση στις ανακοινώσεις των κοινοτικών θεσμικών οργάνων που απευθύνονται κατά κύριο λόγο στο ευρωπαϊκό κοινό. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων γλωσσών είναι περιορισμένος, η επιλογή των γλωσσών πρέπει να βασίζεται στη δημογραφική βαρύτητα των γλωσσών αυτών.

Κατά την εξέταση της καταγγελίας ο Διαμεσολαβητής τόνισε μεταξύ άλλων ότι τα έγγραφα που απευθύνονται στον κόσμο εκτός των κοινοτικών θεσμικών οργάνων πρέπει να διατίθενται σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες και ότι το πιο σημαντικό μέσο διάδοσης των πληροφοριών στις μέρες μας είναι το Διαδίκτυο.

Δεδομένου ότι η Προεδρία είναι μέρος του Συμβουλίου, θα πρέπει να ισχύουν κατ' αρχήν τα ίδια πρότυπα σε οποιουσδήποτε δημόσιους ιστότοπους συντηρεί η Προεδρία. Οι εν λόγω ιστότοποι προσφέρουν πληροφόρηση σχετικά με το έργο της Προεδρίας, υπό την ιδιότητα που της έχει αναθέσει η κοινοτική νομοθεσία, και οι πληροφορίες που περιέχουν ενδιαφέρουν το κοινό γι' αυτό και πρέπει να προβλέπεται όσο το δυνατόν ευρύτερη γλωσσική κάλυψη.

Επί πλέον, εάν κριθεί ότι πρέπει να περιορισθεί ο αριθμός των γλωσσών που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση των ιστοτόπων της Προεδρίας, τότε η επιλογή των προς χρήση γλωσσών πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά και λογικά κριτήρια.

Tο συμπέρασμα του Διαμεσολαβητή ήταν πως αποτελεί περίπτωση κακής διοίκησης το γεγονός ότι το Συμβούλιο αρνήθηκε να εξετάσει την ουσία του αιτήματος του καταγγέλλοντος, ότι δηλαδή οι ιστότοποι της Προεδρίας πρέπει να παρουσιάζονται στα γερμανικά.

Ο εισηγητής υποστηρίζει το συμπέρασμα αυτό καθώς και τα άλλα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ο Διαμεσολαβητής στην ειδική έκθεσή του. Φρονεί επίσης ότι η διαφάνεια και η πληροφόρηση του κοινού αποτελούν στόχους που πρέπει να έχουν την απόλυτη προτεραιότητα από πλευράς της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της. Η πληροφόρηση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση και βασικό στοιχείο της γενικής αρχής της δημοκρατικής νομιμότητας.

Ο εισηγητής υποστηρίζει επίσης τη σύσταση του Διαμεσολαβητή προς το Συμβούλιο να εξετάσει το αίτημα του καταγγέλλοντος να διατίθενται στα γερμανικά οι ιστότοποι των Προεδριών του Συμβουλίου.

Συνιστά επίσης να διατίθενται οι ιστότοποι των μελλοντικών Προεδριών του Συμβουλίου σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες και ότι, σε περίπτωση που πρέπει να είναι περιορισμένος ο αριθμός τους, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ευρύτερα ομιλούμενες επίσημες γλώσσες κατά αντικειμενική σειρά προτεραιότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sir Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland, Μανώλης Μαυρομμάτης, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Marie-Hélène Descamps, Душана Здравкова

  • [1]  ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σελ. 15.