Procedura : 2008/2072(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0395/2008

Teksty złożone :

A6-0395/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/11/2008 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0555

SPRAWOZDANIE     
PDF 121kWORD 64k
14.10.2008
PE 412.043v02-00 A6-0395/2008

w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, sporządzonego w następstwie projektu zalecenia dla Rady Unii Europejskiej dotyczącego skargi 1487/2005/GG

(2008/2072(INI))

Komisja Petycji

Sprawozdawca: Rainer Wieland

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, sporządzonego w następstwie projektu zalecenia dla Rady Unii Europejskiej dotyczącego skargi 1487/2005/GG

(2008/2072(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla Parlamentu Europejskiego,

–   uwzględniając art. 195 ust. 1 akapit drugi traktatu WE,

–   uwzględniając decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich(1), w szczególności jej art. 3 ust. 7,

–   uwzględniając badania Komisji Europejskiej na temat upowszechniania języków w Unii Europejskiej, opublikowane w specjalnych wydaniach Eurobarometru nr 237 i 243,

–   uwzględniając art. 195 ust. 2 zdanie pierwsze Regulaminu,

–   uwzględniając art. 3 ust. 5 statutu Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z którym rzecznik w miarę możliwości poszukuje wspólnie z zainteresowaną instytucją rozwiązania pozwalającego na wyeliminowanie niewłaściwego administrowania i na pozytywne rozstrzygnięcie skargi,

–   uwzględniając oświadczenie pisemne 48/2008 w sprawie wielojęzyczności, złożone przez Annę Záborską, Bernda Posselta, Francisa Wurtza, Zitę Gurmai i Mariana Harkina, które podpisało dotychczas 276 sygnatariuszy,

–   uwzględniając art. 195 ust. 2 zdanie pierwsze Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Petycji (A6-0395/2008),

A. mając na uwadze, że poprawa przejrzystości, propagowanie wielojęzyczności i opinii publicznej dokładnych informacji są celami o najwyższym priorytecie dla UE i jej instytucji,

B.  mając na uwadze, że łatwy dostęp do informacji jest dla wszystkich obywateli UE istotnym warunkiem i podstawowym elementem ogólnych zasad legitymizacji demokratycznej i przejrzystości,

C. mając na uwadze chęć zapewnienia jak największej liczbie obywateli bezpośredniego dostępu do informacji o działalności organów UE we wszystkich ich formacjach,

D. mając na uwadze, że zamiar ten wiąże się z wyzwaniem logistycznym, jakim jest duża liczba języków urzędowych w UE,

E.  mając na uwadze, że Internet stanowi coraz ważniejszy środek pozyskiwania informacji, wobec czego również Unia Europejska musi zeń korzystać w swoich działaniach na rzecz przejrzystości i dostępności informacji,

1.  popiera wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z którymi:

(a)  Rada, jak każda instytucja UE, bierze w pierwszej instancji odpowiedzialność za strony internetowe swojej prezydencji oraz ich poszczególne wersje językowe;

(b)  rozpowszechniony na tych stronach sposób prezentacji informacji nie może być w zupełnym oderwaniu od jednolitego stylu, jakim posługują się instytucje i ich formacje,

(c)  informacje zamieszczane na tych stronach internetowych powinny być w idealnym przypadku dostępne we właściwym czasie we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty,

(d)  jeśli liczba języków ma być ograniczona wybór języka powinien opierać się na obiektywnych, rozsądnych, przejrzystych i praktycznych kryteriach,

(e)  odmowa merytorycznego rozpatrzenia przez Radę wniosku przedłożonego przez składającego skargę stanowi nadużycie;

2.  w związku z tym ze zdziwieniem przyjmuje do wiadomości, że Rada nie czuje się upoważniona do zajęcia się tą kwestią, mimo że dotyczy ona wszystkich państw członkowskich, a Rada mogłaby wydać zalecenia dla wszystkich przyszłych prezydencji;

3.  ubolewa, że Rada – w przeciwieństwie do innych instytucji, takich jak Komisja i Parlament, które znacznie zwiększyły ilość języków komunikacji z obywatelami – do tej pory zgoła unikała merytorycznego rozpatrzenia kwestii oferty językowej, w jakiej dostępne są informacje na stronach internetowych prezydencji;

4.       zachęca Radę aby niezależnie od kwestii odpowiedzialności lub kompetencji w zakresie kształtu stron internetowych swojej prezydencji szczegółowo przyjrzała się kwestii rozszerzenia oferty językowej, w jakiej dostępne są zamieszczane na nich treści w celu zagwarantowania łatwego i bezpośredniego dostępu do informacji na temat jej działalności wszystkim obywatelom UE; wzywa Radę do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu wyników tych rozważań;

5.  podkreśla, że podstawą ograniczenia oferty językowej, co może okazać się niezbędne, muszą być obiektywne i należycie uzasadnione kryteria i fakt ten należy podać do publicznej wiadomości, a uprzywilejowany może być jedynie język trwającej właśnie prezydencji;

6.  popiera zalecenie Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Rady, aby rozpatrzyć wniosek składającego skargę dotyczący publikowania strony internetowej prezydencji Rady również w języku niemieckim;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w przeciwieństwie do dotychczasowej praktyki stosowanej przez prezydencję, zgodnie z którą strony internetowe były dostępne wyłącznie w wersji angielskiej, francuskiej oraz w języku kraju pełniącego prezydencję, prezydencja francuska publikuje swe oficjalne komunikaty w Internecie w najbardziej rozpowszechnionych językach urzędowych Unii Europejskiej (po angielsku, niemiecku, francusku, włosku i hiszpańsku);

8.  zwraca się do wszystkich przyszłych prezydencji Rady, oczekując, że będą one redagować swoje strony internetowe w możliwie wielu językach, a w razie konieczności ograniczenia ich liczby będą stosować zasadę kolejności w oparciu o stopień rozpowszechnienia najważniejszych języków urzędowych;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15.


UZASADNIENIE

W 2004 r. stowarzyszenie na rzecz ochrony języka niemieckiego wnoszące skargę nr 1487/2005/GG wystosowało do rządów Holandii i Luksemburga pismo, w którym zwróciło się o publikowanie strony internetowej podczas pełnienia prezydencji przez te kraje nie tylko w języku angielskim i francuskim, lecz również niemieckim.

Wnoszący skargę zwrócił uwagę, że niemiecki jest językiem ojczystym dla większej liczby obywateli UE niż jakikolwiek inny język oraz że po przyjęciu do Unii nowych państw członkowskich język niemiecki znajdzie się na drugim miejscu zakładając, że pierwsze zajmie język, którym obywatele Unii posługują się jako językiem ojczystym lub obcym. Podkreślił on, że obok angielskiego niemiecki jest zatem językiem zrozumiałym dla większości obywateli UE.

Dodatkowo dopominano się, aby informacje kierowane przez instytucje UE głównie do społeczeństwa Europy były dostępne dla jak największej liczby obywateli. Jeśli liczba języków ma być ograniczona, ich wybór powinien opierać się na kryterium demograficznym.

Rozpatrując skargę Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił między innymi uwagę, że jest niezwykle istotne, aby dokumenty skierowane do osób spoza instytucji Wspólnoty były dostępne w jak największej liczbie języków, a w obecnych czasach jednym z najpopularniejszych nośników informacji przeznaczonych dla szerokiej publiczności jest Internet.

Biorąc pod uwagę, że prezydencja jest częścią Rady, takie same standardy powinny z zasady obowiązywać wszystkie publiczne strony internetowe prezydencji. Wspomniane strony zawierają informacje na temat prac prezydencji prowadzonych w ramach prawa wspólnotowego i dotyczą kwestii leżących w interesie publicznym, a zatem powinny być jak najszerzej i jak najlepiej dostępne.

Ponadto jeśli liczba języków, w jakich dostępne są strony prezydencji podlega ograniczeniom, ich języków powinien opierać się na obiektywnych i rozsądnych kryteriach.

We wnioskach Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że brak merytorycznego rozpatrzenia przez Radę wniosku autora skargi dotyczącego tłumaczenia stron prezydencji również na język niemiecki, stanowi nadużycie.

Sprawozdawca zgadza się z powyższą konkluzją oraz z innymi wnioskami zawartymi w specjalnym sprawozdaniu rzecznika. Uważa on ponadto, że przejrzystość i informowanie opinii publicznej to cele, którym UE i jej instytucje powinny przyznać najwyższy priorytet. Dostęp do informacji przez jak największą liczbę obywateli jest istotnym warunkiem i podstawowym elementem ogólnej zasady legitymizacji demokratycznej.

Sprawozdawca popiera również zalecenie Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Rady, aby rozpatrzyć wniosek składającego skargę dotyczący publikowania strony internetowej prezydencji Rady również w języku niemieckim.

Ponadto zaleca on krajom, które w przyszłości będą sprawować rezydencję w Radzie, aby redagowały swoje strony internetowe w możliwie wielu językach, a w razie konieczności ograniczenia ich liczby stosowały zasadę kolejności w oparciu o stopień rozpowszechnienia najważniejszych języków urzędowych.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

6.10.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Sir Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Manolis Mavrommatis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Marie-Hélène Descamps, Dushana Zdravkova

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności