RAPORT referitor la raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului de recomandare adresat Consiliului Uniunii Europene în plângerea nr. 1487/2005/GG

  14.10.2008 - (2008/2072(INI))

  Comisia pentru petiţii
  Raportor: Rainer Wieland

  Procedură : 2008/2072(INI)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0395/2008
  Texte depuse :
  A6-0395/2008
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului de recomandare adresat Consiliului Uniunii Europene în plângerea nr. 1487/2005/GG

  (2008/2072(INI))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere raportul special al Ombudsmanului European prezentat Parlamentului European,

  –   având în vedere articolul 195 alineatul (1), al doilea paragraf din Tratatul CE,

  –   având în vedere Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul şi condiţiile generale pentru exercitarea funcţiilor Ombudsmanului[1], în special articolul 3 alineatul (7) al acesteia,

  –   având în vedere analizele efectuate de Comisia Europeană privind limbile vorbite în Uniunea Europeană, publicate în Eurobarometrele speciale 237 şi 243,

  –   având în vedere articolul 3 alineatul (5) din Statutul Ombudsmanului care îndeamnă Ombudsmanul să găsească, pe cât posibil, împreună cu instituţia în cauză, o soluţie care să elimine cazurile de administrare defectuoasă şi să rezolve în mod satisfăcător plângerea;

  –   având în vedere Declaraţia scrisă 48/2008 depusă de Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai şi Marian Harkin cu privire la multilingvism, pentru care au fost adunate până în prezent 276 de semnături;

  –   având în vedere articolul 195 alineatul (2) prima teză din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru petiţii (A6-0395/2008),

  A. întrucât creşterea transparenţei, promovarea multilingvismului şi furnizarea de informaţii corecte opiniei publice reprezintă obiectivele prioritare ale UE şi ale instituţiilor sale;

  B.  întrucât accesul facil la informaţii pentru toţi cetăţenii din UE reprezintă o premisă importantă şi un element de bază al principiilor generale al legitimităţii democratice şi al transparenţei;

  C. dorind să înlesnească pentru cât mai mulţi cetăţeni accesul direct la informaţiile privind activităţile instituţiilor UE în cadrul tuturor serviciilor lor;

  D. întrucât această dorinţă trebuie armonizată cu provocarea logistică reprezentată de existenţa unui număr mare de limbi oficiale ale UE;

  E.  conştient de faptul că internetul reprezintă un mijloc din ce în ce mai important de obţinere a informaţiilor şi că acesta trebuie folosit şi de Uniunea Europeană în eforturile sale de a crea transparentă şi de a furniza informaţii,

  1.  aprobă concluziile Ombudsmanului, conform cărora:

  (a)  Consiliul, ca orice instituţie a UE, este în primul rând el însuşi responsabil de site-urile internet ale preşedinţiilor sale şi de limbile folosite în cadrul acestor site-uri;

  (b)  practicile urmate în cadrul Consiliului în acest domeniu nu pot fi efectuate complet independent de practicile unitare ale instituţiilor şi ale serviciilor acestora;

  (c)  informaţiile furnizate pe site-urile internet respective ar trebui, în mod ideal, să fie disponibile la timp în toate limbile oficiale ale Comunităţii;

  (d)  în cazul în care numărul de limbi urmează să fie limitat, alegerea limbilor folosite trebuie să se bazeze pe criterii de obiectivitate, caracter rezonabil, transparenţă şi aplicare practică;

  (e)  refuzul Consiliului de a examina solicitarea reclamantului în fond constituie un caz de administrare defectuoasă;

  2.  în acest sens, constată cu uimire, că Consiliul consideră că nu este are competenţa să examineze această chestiune, deşi toate statele membre sunt afectate de această problemă şi Consiliul ar putea face recomandări tuturor preşedinţiilor viitoare;

  3.  regretă că, spre deosebire de alte instituţii, precum Comisia şi Parlamentul, care au mărit în mod substanţial numărul de limbi utilizate în comunicarea cu cetăţenii, Consiliul a evitat în totalitate până în prezent să se ocupe în mod serios de aspectele legate de numărul de versiuni lingvistice ale site-urilor internet ale preşedinţiilor sale;

  4.  invită Consiliul să efectueze o reexaminare globală referitoare la numărul de versiuni lingvistice ale site-urilor internet ale preşedinţiilor sale în vederea garantării unui acces cât mai facil pentru întreaga populaţie din Uniunea Europeană la informaţiile privind activităţile instituţiei; invită Consiliul să comunice Parlamentului European rezultatul consultărilor sale;

  5.  subliniază că o limitare a numărului de versiuni lingvistice care se dovedeşte, eventual, a fi necesară trebuie să se realizeze conform unor criterii obiective şi justificate în mod corespunzător, trebuie anunţată public şi că numai limba țării care deține președinția poate avea prioritate, până la încheierea preşedinţiei respective;

  6.  susţine recomandarea adresată de Ombudsman Consiliului de a examina solicitarea reclamantului privind asigurarea unei versiuni lingvistice a site-lui internet al preşedinţiei Consiliului şi în limba germană;

  7.  salută faptul că, contrar practicii preşedinţiilor anterioare de a oferi informaţii pe site-ul internet numai în engleză, franceză şi limba ţării care deținea președinția , preşedinţia franceză a Consiliului asigură difuzarea informaţiilor pe site-ul internet oficial în limbile oficiale ale Uniunii Europene care sunt vorbite cel mai mult (engleză, germană, franceză, italiană şi spaniolă);

  8.  se adresează tuturor preşedinţiilor viitoare cu rugămintea de a furniza cât mai multe versiuni lingvistice posibil ale site -urilor internet, iar dacă trebuie limitat numărul de limbi, să folosească limbile oficiale vorbite cel mai mult, pe baza unui clasament al priorităţilor;

  9.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Ombudsmanului European, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

  • [1]  JO L 113, 4.5.1994, p. 15.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  În 2004, solicitantul (o asociaţie pentru apărarea limbii germane), în plângerea nr. 1487/2005/GG s-a adresat guvernelor olandez şi luxemburghez pentru a le solicita să furnizeze versiunile site-urilor preşedinţiilor lor nu doar în engleză şi franceză, ci şi în germană.

  Solicitantul a subliniat că cetăţenii europeni pentru care germana este limba maternă erau cei mai numeroşi, faţă de toate celelalte limbi, şi că, după aderarea noilor state membre, germana s-ar situa pe locul al doilea, dacă la numărul cetăţenilor din UE care vorbesc această limbă ca limbă maternă s-ar adăuga numărul celor care o vorbesc ca limbă străină. Solicitantul a pus accentul pe faptul că, după engleză, germana este limba înţeleasă de majoritatea cetăţenilor din UE.

  De asemenea, solicitantul a afirmat că în ceea ce priveşte comunicările instituţiilor UE care se adresează în principal opiniei publice europene, acestea ar trebui să fie accesibile pentru cel mai mare număr posibil de cetăţeni ai UE. În cazul în care numărul de limbi este limitat, această alegere ar trebui să se bazeze pe ponderea demografică a acestor limbi.

  În cadrul anchetei privind plângerea, Ombudsmanul a subliniat, printre altele, că este esenţial ca documentele destinate persoanelor din afara instituţiilor comunitare să fie disponibile în cât mai multe limbi posibil şi că internetul este unul dintre cele mai importante mijloace de a furniza informaţii opiniei publice în epoca modernă.

  Având în vedere că preşedinţia face parte din Consiliu, aceleaşi reguli ar trebui să se aplice, în principiu, tuturor site-urilor internet publice ale preşedinţiei. Aceste site -uri oferă informaţii despre lucrările preşedinţiei, în temeiul misiunii conferite de dreptul comunitar, iar informaţiile pe care le conţin prezintă interes pentru opinia publică şi, prin urmare, ar trebui furnizate în mod cât mai larg şi mai corect.

  De asemenea, în cazul în care numărul limbilor prezentărilor de pe site-urile web ale preşedinţiei trebuie limitat, alegerea limbilor care urmează a fi folosite ar trebui să se bazeze pe criterii obiective şi rezonabile.

  Concluzia Ombudsmanului a fost că refuzul Consiliului de a examina plângerea solicitantului în fond, şi anume ca informaţiile conţinute pe site-urile preşedinţiei să fie furnizate şi în germană, constituie un caz de administrare defectuoasă.

  Raportorul aprobă această concluzie, precum şi celelalte concluzii emise de Ombudsman în raportul său special. De asemenea, consideră că transparenţa şi îmbunătăţirea informării opiniei publice reprezintă obiectivele prioritare ale UE şi ale instituţiilor sale. Accesul facil la informaţii pentru cât mai mulţi cetăţeni reprezintă o premisă importantă şi o bază elementară a principiului general al legitimităţii democratice;

  Raportorul susţine, de asemenea, recomandarea adresată de Ombudsman Consiliului de a examina plângerea solicitantului ca informaţiile conţinute pe site-urile preşedinţiei să fie furnizate şi în germană.

  În plus, recomandă tuturor preşedinţiilor viitoare ale Consiliului să furnizeze informaţiile conţinute pe site-urile Preşedinţiei în cât mai multe limbi, iar dacă trebuie limitat numărul acestora, să fie folosite limbile oficiale vorbite cel mai mult, pe baza unui ordini obiective de priorităţi.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  6.10.2008

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Sir Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Manolis Mavrommatis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Alexander Alvaro, Marie-Hélène Descamps, Dushana Zdravkova