Förfarande : 2008/2072(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0395/2008

Ingivna texter :

A6-0395/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/11/2008 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0555

BETÄNKANDE     
PDF 110kWORD 51k
14.10.2008
PE 412.043v02-00 A6-0395/2008

om den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen till följd av förslaget till rekommendation till Europeiska unionens råd i fråga om klagomål 1487/2005/GG

(2008/2072(INI))

Utskottet för framställningar

Föredragande: Rainer Wieland

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen till följd av förslaget till rekommendation till Europeiska unionens råd i fråga om klagomål 1487/2005/GG

(2008/2072(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet,

–       med beaktande av artikel 195.1 andra stycket i EG-fördraget,

–       med beaktande av Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning(1), särskilt artikel 3.7,

–       med beaktande av Europeiska kommissionens undersökningar om språkens spridning i Europeiska unionen, som publicerats i Eurobarometers specialnummer 237 och 243,

–       med beaktande av artikel 3.5 i ombudsmannens stadga, där det fastställs att ombudsmannen så långt det är möjligt ska försöka att tillsammans med institutionen i fråga nå en lösning som rättar till felet eller gottgör försummelsen och som tillfredsställer klaganden,

–       med beaktande av den skriftliga förklaringen 48/2008 av Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai och Marian Harkin om flerspråkighet, som hittills undertecknats av 276 personer,

–       med beaktande av artikel 195.2 första meningen i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar (A6‑0395/2008), och av följande skäl:

A.     Att förbättra öppenheten, främja flerspråkigheten och tillhandahålla allmänheten korrekt information är mål som högprioriteras av EU och institutionerna.

B.     Att alla EU:s medborgare på ett enkelt sätt kan få tillgång till information är en viktig förutsättning för och en grundläggande beståndsdel av de allmänna principerna om demokratisk legitimitet och öppenhet.

C.     Det är önskvärt att så många medborgare som möjligt ges direkt tillgång till information om verksamheten i EU:s organ i alla deras former.

D.     Man måste vara medveten om att detta önskemål ska balanseras mot den logistiska utmaning som ligger i det stora antalet officiella EU-språk.

E.     Internet är ett allt viktigare medel för att skaffa information, och därför måste även Europeiska unionen använda sig av Internet i sina insatser för öppenhet och information.

1.      Europaparlamentet godkänner ombudsmannens slutsatser, som bland annat innebär följande:

a)      I likhet med varje annat EU-organ ansvarar rådet i första hand självt för sina webbsidor för ordförandeskapen och de språk som används där.

b)     Den ordning som råder på dessa webbsidor bör inte få vara av ett slag som är fullkomligt frikopplat från en enhetlig ordning som tillämpas av EU:s organ i alla deras former.

c)      Idealet vore om informationen på dessa webbsidor i tid fanns tillgänglig på gemenskapens samtliga officiella språk.

d)     Om antalet tillgängliga språk begränsas, måste språkurvalet grundas på kriterier som avser objektivitet, rimlighet, insynsvänlighet och hanterbarhet.

e)      Rådets vägran att innehållsligt behandla klagandens önskemål utgör ett administrativt missförhållande.

2.      I detta sammanhang noterar Europaparlamentet med förvåning att rådet inte anser sig behörigt att ägna sig åt denna fråga, trots att den berör samtliga medlemsstater och rådet skulle kunna utfärda rekommendationer till alla kommande ordförandeskap.

3.      Europaparlamentet beklagar att rådet, till skillnad från andra institutioner såsom kommissionen och parlamentet, som väsentligt förbättrat språkutbudet i sin kommunikation med medborgarna, hittills undvikit att överhuvudtaget innehållsligt befatta sig med frågan om språkutbudet på webbsidorna för rådets ordförandeskap.

4.      Europaparlamentet uppmanar rådet att i sin helhet behandla frågan om att utöka språkutbudet på webbsidorna för rådets ordförandeskap, oberoende av frågan om ansvaret eller behörigheten för dessa webbsidor, så att alla EU:s medborgare ges enkel direkttillgång till information om verksamheten. Parlamentet uppmanar rådet att informera det om resultaten av överläggningarna.

5.      Europaparlamentet betonar att varje begränsning av språkutbudet som eventuellt kan visa sig vara nödvändig måste ske enligt objektiva och tillräckligt motiverade kriterier och måste tillkännages offentligt. Endast respektive ordförandeskaps språk får förmånsbehandlas under ordförandeskapsperioden.

6.      Europaparlamentet stöder ombudsmannens rekommendation till rådet att behandla klagandens önskemål om att rådsordförandeskapens webbsidor ska tillhandahållas även på tyska.

7.      I motsats till ordförandeskapens hittillsvarande praxis att tillhandahålla webbsidorna endast på engelska, franska och respektive ordförandelands språk erbjuder det franska ordförandeskapet sina officiella webbsidor på de av Europeiska unionens officiella språk som har flest talare (engelska, tyska, franska, italienska och spanska), vilket Europaparlamentet välkomnar.

8.      Europaparlamentet vänder sig till alla framtida ordförandeskap med en förväntan om att de ska erbjuda sina webbsidor på så många språk som möjligt och att de, om antalet språk begränsas, använder sig av de officiella språk som har flest talare och tillämpar en prioriteringsordning.

9.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska ombudsmannen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EGT L 113, 4.5.1994, s. 15.


MOTIVERING

2004 skrev klaganden (en förening för försvar av tyska språket) i klagomål 1487/2005/GG till Nederländernas och Luxemburgs regeringar och uppmanade dem att erbjuda de webbsidor som de skulle komma att tillhandahålla under sina ordförandeskap inte enbart på engelska och franska, utan även på tyska.

Klaganden påpekade att fler EU-medborgare har tyska som modersmål än vad som är fallet för något annat språk och att tyskan, efter de nya medlemsstaternas anslutning, skulle ligga på andra plats om man lade ihop antalet EU-medborgare som talar språket som modersmål eller som främmande språk. Man framhöll att tyskan, efter engelskan, således var det språk som förstods av flest EU-medborgare.

Vidare framfördes att kommunikation från EU-institutioner som huvudsakligen riktar sig till allmänheten i Europa bör vara tillgänglig för så många EU-medborgare som möjligt. När antalet språk begränsas bör valet grundas på dessa språks demografiska tyngd.

I sin undersökning av klagomålet påpekade ombudsmannen bland annat att det är avgörande att handlingar som vänder sig till människor utanför gemenskapsinstitutionerna ska finnas tillgängliga på så många språk som möjligt och att ett av de viktigaste sätten att tillhandahålla information på i nutiden är Internet.

Med tanke på att ordförandeskapet är en del av rådet bör samma standard i princip tillämpas på alla offentliga webbsidor som sköts av ordförandeskapet. Dessa sidor erbjuder information om ordförandeskapets arbete i överensstämmelse med det mandat ordförandeskapet har enligt gemenskapsrätten, och innehållet på sidorna är av intresse för allmänheten och bör därför göras tillgängligt så brett och så bra som möjligt.

Om antalet språk på ordförandeskapens webbsidor begränsas bör detta vidare ske på grundval av objektiva och rimliga överväganden.

Ombudsmannens slutsats var att rådets underlåtenhet att behandla innehållet i klagandens begäran, nämligen att ordförandeskapens webbsidor också bör finnas på tyska, utgör ett administrativt missförhållande.

Föredraganden ställer sig bakom denna slutsats och andra slutsatser som ombudsmannen drar i sin särskilda rapport. Vidare anser han att öppenhet och information till allmänheten är mål som bör högprioriteras av EU och institutionerna. Tillgång till information för så många medborgare som möjligt är en viktig förutsättning för, och en grundläggande beståndsdel i, den allmänna principen om demokratisk legitimitet.

Föredraganden stöder även ombudsmannens rekommendation till rådet om att behandla klagandens begäran om att rådsordförandeskapens webbsidor även ska finnas på tyska.

Vidare rekommenderar han att framtida rådsordförandeskap bör göra sina webbsidor tillgängliga på så många språk som möjligt och att man, i händelse av en begränsning av antalet språk, bör använda de mest talade officiella språken i enlighet med en objektiv prioriteringsordning.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

6.10.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Sir Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Manolis Mavrommatis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alexander Alvaro, Marie-Hélène Descamps, Dushana Zdravkova

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy