ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент на бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни

  31.10.2008 - (COM(2008)0450 – C6‑0280/2008 – 2008/0149(COD)) - ***I

  Комисия по развитие
  Докладчик: Gay Mitchell
  Докладчик по становище (*):
  Reimer Böge, комисия по бюджети
  Stéphane Le Foll, комисия по земеделие и развитие на селските райони
  (*) Асоциирани комисии - член 47 от Правилника за дейността

  Процедура : 2008/0149(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0396/2008
  Внесени текстове :
  A6-0396/2008
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент на бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни

  (COM(2008)0450 – C6‑0280/2008 – 2008/0149(COD))

  (Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0450),

  –   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 179, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0280/2008),

  –   като взе предвид член 51 от своя правилник,

  –    като взе предвид доклада на комисията по развитие и становищата на комисията по бюджети и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6‑0396/2008),

  1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

  2.   Счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение не е съвместима с тавана на позиция 4 от многогодишната финансова рамка (МФР), без да се адаптира таванът в съответствие с разпоредбите, установени от междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[1] (МИС); счита, че финансирането на този инструмент не трябва да застрашава финансирането на други приоритети и текущи ангажименти на ЕС.

  3. Подчертава, че разпоредбите на точка 14 от МИС се прилагат, в случай че законодателният орган се изкаже в полза на приемането на законодателното предложение; подчертава, че Парламентът ще започне преговори с другото направление на бюджетния орган с оглед постигане на своевременно споразумение относно финансирането на този инструмент;

  4. Счита, че в хода на тези преговори двете направления на бюджетния орган следва да разгледат всички възможности за финансиране, в това число разширяването на резерва за спешна помощ; счита, че това цялостно финансиране не трябва да надхвърля 1 милиард евро;

  5.   възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  Изменение  1

  Предложение за регламент

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Неотдавнашният скок на цените на храните постави редица развиващи се страни и техните народи в драматична ситуация. Ситуацията рискува да доведе до крайна бедност нови стотици милиони души и налага да се прояви по-голяма солидарност с тези хора.

  (1) Неотдавнашният скок на цените на храните, който беше предвидим по търсенето и предлагането на селскостопански и хранителни продукти на световните пазари, постави редица развиващи се страни и техните народи в драматична ситуация. Ситуацията на хранителна криза, съчетаваща се с финансова и енергийна криза, и с влошаване на качеството на околната среда (включително затопляне на климата, намаляване на водните запаси, загуба на биоразнообразие и т.н.), рискува да доведе до крайна бедност нови стотици милиони души и налага да се прояви по-голяма солидарност с тези хора. Всички данни за перспективите на хранителните пазари сочат, че тази хранителна криза, засягаща най-уязвимото население, както на север, така и на юг по целия свят, ще продължи през следващите години.

  Обосновка

  La crise alimentaire que nous vivons n'est pas un accident. Nous avons une idée de l'évolution future de l'offre et de la demande mondiale en produits agricoles et alimentaires. D'ici 2050 il y aura 3 milliards d'habitants en plus sur la planète. Il faudra produire deux fois plus et mieux en valorisant plus efficacement l'ensemble des ressources et en préservant davantage les écosystèmes et les équilibres naturels. Il conviendra aussi d'assurer une certaine régulation de l'économie agricole afin d'éviter les catastrophes alimentaires et les trop grands risques de spéculations sur les marchés de l'alimentation.

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Съображение 1 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1a) На последната си междуправителствена пленарна среща в Йоханесбург, Южна Африка, през април 2008 г. Международната оценка на селскостопанските науки и технологии за развитие (IAASTD прие синтезиран доклад за устойчивото световно селско стопанство,

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) По тази причина с настоящия регламент следва да се създаде инструмент за финансиране на бързи ответни мерки по отношение на кризата с високите цени на храните в развиващите се страни.

  (2) В допълнение към настоящата политика на Европейския съюз за развитие, която отдавна пренебрегва подкрепата за отрасъла на селското стопанство, и по-конкретно производството на храни, с настоящия регламент следва да се създаде инструмент за финансиране на бързи ответни мерки по отношение на кризата с високите цени на храните в развиващите се страни.

  Обосновка

  La crise alimentaire révèle au grand jour les carences des politiques de développement engagées avec les pays les plus pauvres. L'aide à l'agriculture se situe autour de 4% de l'aide au développement, alors que ce secteur reste la base de tout développement puisqu'il permet de répondre aux besoins les plus élémentaires de population souffrant de malnutrition. Dans ces régions la majorité des populations vivent en zones rurales, la majorité des mal nourris sont d'abord des agriculteurs pauvres qui ont un accès difficile aux ressources (terre, eau, énergie, engrais semences, microcrédits, services, etc.) pour produire et nourrir leurs populations. Nos politiques de développement l'ont un peu vite oublié.

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Съгласно Европейски консенсус относно развитието, приет на 22 ноември 2005 г. от Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в Съвета, от Европейския парламент и Комисията, Европейската общност (наричана по-нататък „Общността“) ще продължи да работи за гарантиране на прехраната на международно, регионално и национално равнище – цел, за постигането на която следва да допринесе настоящият регламент.

  (3) Съгласно Европейски консенсус относно развитието, приет на 20 декември 2005 г. от Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в Съвета, от Европейския парламент и Комисията, Европейската общност (наричана по-нататък „Общността“) ще продължи да работи за гарантиране на прехраната на международно, регионално и национално равнище – цел, за постигането на която следва да допринесе настоящият регламент.

  Обосновка

  Поправка на датата на подписване на консенсуса относно развитието.

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Съображение 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) На 22 май 2008 г. Европейският парламент прие резолюция относно покачващите се цени на храните в ЕС и в развиващите се страни, призовавайки Съвета да осигури съгласуваност на всички национални и международни политически мерки, чиято цел е гарантиране на населението на правото му на прехрана.

  (4) На 22 май 2008 г. Европейският парламент прие резолюция относно покачващите се цени на храните в ЕС и в развиващите се страни, призовавайки Съвета да осигури съгласуваност на всички национални и международни политически мерки, чиято цел е гарантиране на правото на прехрана.

  Обосновка

  Изменението съгласува текста със съдържанието на резолюцията на Европейския парламент, което не се отнася до правото на прехрана в колективен смисъл.

  Изменение  6

  Предложение за регламент

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) На срещата си на 20 юни 2008 г. Европейският съветът стигна до заключението, че е необходимо действие от страна на Европейския съюз в рамките на политиката за развитие и за хуманитарна помощ. Освен това бе заявено, че Европейският съюз ще мобилизира средства за финансиране не само на продоволствена помощ, но и на „предпазни мрежи“ за бедните и уязвими групи от населението и че ЕС ще подкрепи енергични действия за осигуряване на по-голямо предлагане на селскостопански продукти в развиващите се страни, като предостави по-специално необходимото финансиране за селскостопански суровини и производствени фактори и съдействие за използването на пазарни инструменти за управление на риска. Европейският съвет приветства намерението на Комисията в рамките на текущата Финансова перспектива да излезе с предложение за нов фонд в подкрепа на селското стопанство в развиващите се страни.

  (5) На срещата си на 20 юни 2008 г. Европейският съвет стигна до заключението, че е необходимо действие от страна на Европейския съюз в рамките на политиката за развитие и за хуманитарна помощ. Освен това бе заявено, че с оглед пълна подкрепа на напредъка за осъществяване на Целите за развитие на хилядолетието Европейският съюз ще мобилизира средства за финансиране не само на продоволствена помощ, но и на „предпазни мрежи“ за бедните и уязвими групи от населението и че ЕС ще подкрепи енергични действия за осигуряване на по-голямо предлагане на селскостопански продукти в развиващите се страни, като предостави по-специално необходимото финансиране за селскостопански суровини и производствени фактори и съдействие за използването на пазарни инструменти за управление на риска. Европейският съвет приветства намерението на Комисията в рамките на текущата Финансова перспектива да излезе с предложение за нов фонд в подкрепа на селското стопанство в развиващите се страни.

  Изменение  7

  Предложение за регламент

  Съображение 5 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5a) По време на заседанието от 20 юни 2008 г. Европейският съвет настоятелно потвърди своя ангажимент за постигане на колективната цел за официална помощ за развитие (ОПР) в размер 0,56 % от брутния вътрешен доход (БВД) до 2010 г. и 0,7 % от БВД до 2015 г., както беше посочено в заключенията на Съвета от май 2005 г., в заключенията на Европейския съвет от16 и 17 юни 2005 г. и в Европейския консенсус относно развитието. Подобни ангажименти ясно превръщат многогодишното програмиране на бюджета на помощта за развитие на ЕС в задължително.

  Изменение  8

  Предложение за регламент

  Съображение 5б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5б) В своите заключения от 20 юни 2008 г. като признава, че високите цени на храните засягат положението на най-бедното население на света и излагат на риск напредъка по постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), Европейският съвет прие програма на ЕС за действие за постигане на ЦХР , в която се заявява, че ЕС се ангажира, в съответствие с декларацията от конференцията на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), да насърчава глобално партньорство за прехрана и земеделие и желае да играе значителна роля за подпомагане на преодоляването до 2010 г. на част от разликата във финансирането в областта на селското стопанство, безопасността на храните и развитието на селските райони.

  Обосновка

  Посоченият текст на Съвета е особено съответстващ на целите на настоящия регламент и във връзка с това следва да бъде споменат в съображение.

  Изменение  9

  Предложение за регламент

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7) Финансовите нужди за пълно овладяване на непосредствените последици от високите цени на храните са много големи. Ответните мерки трябва да дойдат от целокупната международна общност; Европейската общност прави решителна крачка, като дава своя справедлив дял.

  (7) Финансовите и материалните нужди за пълно овладяване на непосредствените последици от високите цени на храните са много големи. Ответните мерки трябва да дойдат от целокупната международна общност; Европейската общност прави решителна крачка, като дава своя справедлив дял.

  Обосновка

  Най-адекватният и ефективен отговор на настоящата продоволствена криза е да се увеличи продоволствената помощ за развиващите се страни.

  Изменение  10

  Предложение за регламент

  Съображение 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8) Причините, породили необходимостта от настоящия финансов инструмент (т.е. високите цени на храните), доведоха и до съкращаване на пазарните разходи за селското стопанство по функция 2 на Финансовата перспектива. Прогнозите към момента сочат също така, че е налице значителен марж по функция 2 и за 2009 г., който не е ангажиран като бюджетни кредити.

  (8) Причините, застрашаващи основното право на храна в развиващите се страни и породили необходимостта от настоящия финансов инструмент (т.е. високите цени на храните), доведоха и до съкращаване на пазарните разходи за селското стопанство по функция 2 на многогодишната финансова рамка (МФР). Прогнозите към момента сочат също така, че е налице значителен резерв по функция 2 и за 2009 г., който не е ангажиран като бюджетни кредити. Съгласно принципа на специфичност, предвижданите действия в настоящия регламент целят укрепване на сътрудничеството с развиващите се държави. Разходите за покриване на тези действия следва да бъдат финансирани по функция 4 от МФР: "ЕС като глобален партньор".

  Изменение  11

  Предложение за регламент

  Съображение 8 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (8a) Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент , Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1 съдържа подходящите инструменти, по-специално тези в точка 23, за приспособяване на пределните стойности между различните функции на МФР.

   

  1 ОВ C 139, 14.06.2006 г., стр. 1.

  Изменение  12

  Предложение за регламент

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11) Тези инструменти обаче, вече бяха мобилизирани или програмирани до крайна степен през 2008 г., за да се овладеят негативните последствия от високите цени на храните в развиващите се страни. Това може да се направи в много по-ограничена степен през 2009 г., и би било крайно недостатъчно, за да се отговори на нуждите.

  (11) Тези инструменти обаче вече бяха мобилизирани или програмирани до крайна степен през 2008 г., за да се овладеят негативните последствия от високите цени на храните в развиващите се страни. Това може да се направи в много по-ограничена степен през 2009 г., и би било крайно недостатъчно, за да се отговори на нуждите. В условията на настоящия недостиг на храни в световен мащаб и рязкото повишаване на цените, които биха могли да продължат и в бъдеще, следва да бъдат засилени инструментите за помощ за развитие, финансирани по функция 4 от многогодишната финансова рамка, без това да излага на риск селскостопанските интереси на ЕС.

  Изменение  13

  Предложение за регламент

  Съображение 13

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (13) От друга страна е необходимо да се защитят интересите на европейските селскостопански производители и да се гарантира, че това предложение при никакви обстоятелства няма да доведе до привеждането в действие на механизма за финансова дисциплина, предвиден в регламенти (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 1290/2005 на Съвета.

  (13) От друга страна е необходимо да се защитят интересите на европейските селскостопански производители, които страдат значително от нарасналите разходи за производство както в секторите на селскостопанското производство, така и в сектора на риболова, и да се гарантира, че това предложение при никакви обстоятелства няма да доведе до привеждането в действие на механизма за финансова дисциплина, предвиден в регламенти (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 1290/2005 на Съвета.

  Обосновка

  Трябва да се отдава равностойно внимание на „плавното приземяване“, придружителните мерки за преструктуриране и на другите нови предизвикателства, като например повишени производствени разходи вследствие на повишаване на цените за енергия, .

  Изменение  14

  Предложение за регламент

  Съображение 13 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (13a) В съответствие с разпоредбите на член 276 от Договора за ЕС, изпълнението на финансовия инструмент е предмет на годишна процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

  Изменение  15

  Предложение за регламент

  Съображение 13 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (13б) Новата помощ за развитие следва да се управлява по такъв начин, че да гарантира снабдяването на местното население с храни и да избягва стимулирането на селско стопанство, насочено единствено към износ на суровини за развитите страни, което би противоречало на целите на тази мярка, като не задоволява местните нужди и поражда риск от нечестна конкуренция с европейски продукти.

  Изменение  16

  Предложение за регламент

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14) Следователно, необходимо е да се приеме специален финансов инструмент в допълнение на съществуващите инструменти за развитие и за хуманитарна помощ, благодарение на който да се приемат спешни допълнителни мерки за бързо овладяване на последствията от сегашния скок на продоволствените цени в развиващите се страни.

  (14) Следователно, необходимо е да се приеме специален финансов инструмент в допълнение на съществуващите инструменти за външно финансиране, благодарение на който да се приемат спешни допълнителни мерки за бързо овладяване на последствията от сегашния скок на продоволствените цени в развиващите се страни.

  Обосновка

  Единствено финансовият инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР) ограничава приложението си до действия, свързани с развитието. Споменаването на всички инструменти като „инструменти за външно финансиране“, в които се включва и инструментът за хуманитарна помощ, е по-ясно.

  Изменение  17

  Предложение за регламент

  Съображение 14 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (14a) Резултатите от съвместното използване на финансовия инструмент за кризата на хранителни продукти и съществуващите програми в съответствие с тези цели следва да се оценяват редовно, за да се наблюдава структурирането на апарата за селскостопанско производство на развиващите се страни в дългосрочен план.

  Изменение  18

  Предложение за регламент

  Съображение 15

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (15) Мерките по този инструмент трябва да помогнат на развиващите се страни да увеличат производителността в селското стопанство през следващите сезони, трябва да отговорят бързо на непосредствените нужди на тези страни и тяхното население, да бъдат първа крачка за предотвратяването, доколкото това е възможно, на несигурност на прехраната в бъдеще и да съдействат за смекчаване на последствията от високите цени в глобален план. Осъществяването на тези цели би било от полза както за най-бедните слоеве от населението, така и за европейските потребители и селскостопански производители.

  (15) Мерките по този инструмент трябва да помогнат на развиващите се страни да увеличат производителността в селското стопанство през следващите сезони, трябва да отговорят бързо на непосредствените нужди на тези страни и тяхното население, да бъдат първа крачка за предотвратяването, доколкото това е възможно, на несигурност на прехраната в бъдеще и да съдействат за смекчаване на последствията от високите цени в глобален план. Осъществяването на тези цели би било от полза за най-бедните слоеве от населението, за дребните селскостопански производители, а също така и за европейските потребители и селскостопански производители. Подпомагането от страна на Общността следва да бъде в зависимост от изпълнението на определени минимални екологични условия и съблюдаването на основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ).

  Обосновка

  Европейският съюз следва да насърчава бедните страни да съблюдават определени екологични и трудови норми. В предложението на Комисията тези аспекти са напълно пропуснати, а в днешно време те са от първостепенно значение за различните европейски политики.

  Изменение  19

  Предложение за регламент

  Съображение 15 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (15a) Финансовият инструмент следва да се съсредоточи върху улесняване на микрокредитирането на дребните земеделски производители в развиващите се страни, засегнати от кризата. Този инструмент за микрокредитиране следва да бъде изработен по аналогия със съществуващите инструменти - Финансовия инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР) и Европейския фонд за развитие (ЕФР)

  Изменение  20

  Предложение за регламент

  Съображение 16

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16) Самото естество на мерките по този регламент налага решенията за тяхното финансиране да се вземат с ефективни, гъвкави, прозрачни и бързи процедури, с активното сътрудничество на всички участващи институции. Регламентът трябва по-конкретно да даде възможност да се финансират вече предприети мерки, които международни организации подпомагат или са готови да подпомогнат преди приемането му, като за изходна дата се приеме 20 юни 2008 г., т.е. датата на заключенията на Европейския съвет.

  (16) Самото естество на мерките по този регламент налага решенията за тяхното финансиране да се вземат с ефективни, гъвкави, прозрачни и бързи процедури, с активното сътрудничество на всички участващи институции. Регламентът трябва, наред с другото, да даде възможност да се финансират мерки, предприети преди приемането му, като за изходна дата се приеме 20 юни 2008 г., т.е. датата на заключенията на Европейския съвет.

  Обосновка

  Начините за предоставяне на помощ не следва да се ограничават до финансиране на международни или регионални организации, тъй като други средства биха могли да са по-подходящи за специфичните условия на допустимите страни.

  Изменение   21

  Предложение за регламент

  Съображение 16a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16a) Трябва да се направи разлика между краткосрочни мерки, които целят предоставяне на „спасителна мрежа“ за населението, което е засегнато най-пряко и в най-сериозна степен от покачващите се цени на храните, и по-структурираните мерки, които целят повишаване на отглеждането на хранителни култури в развиващите се страни с оглед на предотвратяване на повторна хранителна криза.

  Обосновка

  Важно е да се прави разлика между действия от незабавно, краткосрочно естество, като например създаване на социални мрежи за безопасност за смекчаване на отрицателните последици от цените на храните за тези, чийто достъп до храни е заплашен, и по-структурирани действия, които целят предоставяне на по-устойчиво решение срещу кризата.

  Изменение  22

  Предложение за регламент

  Съображение 16 б(ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (16б) Финансирането на настоящия регламент посредством международни организации не бива да възпрепятства бюджетния контрол, ефективността и видимостта на разходването на средствата на ЕС.

  Изменение  23

  Предложение за регламент

  Съображение 18a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18a) Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., което определя процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията*.

   

  ________________

  *ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр.4.

  Обосновка

  Новото съображение обяснява необходимостта от включване на разпоредбите по комитология в правния текст.

  Изменение  24

  Предложение за регламент

  Съображение 18 б(ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18б). Настоящият регламент следва също така да бъде последван от една дългосрочна стратегия за целевите страни, както и от преглед на действията, финансирани по силата на настоящия регламент и извършени през следващите години.

  Изменение   25

  Предложение за регламент

  Съображение 18 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (18в) Различните инструменти на политиката за развитието и настоящият инструмент се прилагат, за да се гарантира непрекъснатост на сътрудничеството, и по-конкретно преходът между спешни мерки и средносрочни и дългосрочни ответни мерки. Оттук нататък всички инструменти, служещи за целите на развитието, заделят по-значителна част от финансирането си за селското стопанство и селскостопанското производство, без които никоя страна не може да постигне устойчивото развитие, една от целите на което е да се осигурява достатъчна прехрана на населението.

  Обосновка

  Un pays ne peut se développer quand il ne parvient pas à nourrir sa population. Dans le contexte de crise alimentaire dans lequel nous sommes l’urgence est donc bien d'augmenter durablement l'aide à l’agriculture trop longtemps négligée des politiques de coopération développement. Rappelons simplement que la majorité des populations des pays pauvres vivent dans les campagnes, que l’alimentation représente plus de 50% des dépenses des ménages, que les plus mal-nourris sont souvent des agriculteurs pauvres qui ne parviennent pas à produire faute de moyens suffisants, leur permettant d’accéder aux ressources (terre, eau, engrais, semences, services, crédits, etc.)

  Изменение  26

  Предложение за регламент

  Съображение 18 г(ново)

   

  (18г) Европейският парламент има последната дума по отношение на разходите.

  Изменение  27

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията приема мерките, посочени в параграф 1. Те финансират международни инициативи, които съдействат за постигането на целите на настоящия регламент и които се реализират чрез регионални и световни международни организации. Комисията информира Европейския парламент и Съвета за тези мерки.

  Мерките, посочени в параграф 1 се приемат от Комисията съгласно процедурата, посочена в член 10а, параграф 2. Те финансират инициативи, които съдействат за постигането на целите на настоящия регламент.

   

   

  Обосновка

  Въвежда процедура по комитология при вземането на решения, като това автоматично дава на Парламента правото на пълна информираност. Премахва изискването изпълнението да се осъществява изключително посредством регионални и глобални международни организации, тъй като различни механизми за предоставяне биха могли да са по-подходящи в зависимост от специфичните условия в допустимите страни.

  Изменение  28

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2a. Които и да са институциите, които ще бъдат избрани съгласно процедурата, посочена в член 10а, параграф 2, за да прилагат финансовия инструмент за продоволствената криза – независимо дали става дума за международни и регионални организации или други видове институции – ще е необходимо като минимално условие програмите за интервенция по отношение на растежа в селското стопанство да се изработват съвместно със селските организации, организациите на производителите и техните партньори неправителствени организации, а също така тези организации да участват в наблюдението и контрола на прилагането на въпросните програми.

  Обосновка

  Селскостопанският сектор представлява основен източник на работни места и доходи за преобладаващото мнозинство от населението. Ако дадем пример със Западна Африка, около 142 милиона души, т.е. 60% от населението живеят в селски райони и зависят главно от селскостопанските дейности.

  Изменение  29

  Предложение за регламент

  Член 1 - параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Във връзка с мерките се изготвя списък на целеви страни, определени въз основа на изложените в приложението критерии и на информация, включително за реалните нужди на страните, която е предоставена предимно от делегациите на Комисията и посредством целесъобразни в международен план оценки на организации като тези в системата на ООН.

  3. За да се оптимизира ползата и въздействието на настоящия регламент, ресурсите следва да бъдат насочени към максимален брой от 35 целеви страни с висок приоритет; целевите страни се определят въз основа на изложените в приложението критерии, и след съгласуване с други донори, като се опира на съответна оценка на нуждите, която е предоставена от специализирани и международни организации като тези в системата на ООН, включително Световната банка.

  Обосновка

  Позволява да бъдат използвани оценки, направени от организации, специализирани в анализа на хранителния и селскостопанския сектор в развиващите се страни.

  Изменение  30

  Предложение за регламент

  Член 1 - параграф 3а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3a. Където е възможно, се гарантира участието на неправителствени организации в проектите, изпълнявани от всички международни организации.

  Изменение  31

  Предложение за регламент

  Член 1 - параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. За да се гарантира последователност и ефективност в помощта на Общността, когато дадена програма има регионален или трансграничен характер, Комисията може да реши, че населението на други развиващи се страни, които са извън дадения регион, може да се възползва от дадената програма.

  4. За да се гарантира последователност и ефективност в помощта на Общността, когато дадена програма има регионален или трансграничен характер, Комисията може да реши, в съответствие с процедурата, посочена в член 10а, параграф 2, че населението на други развиващи се страни, които са извън дадения регион, може да се възползва от дадената програма.

  Обосновка

  Позволява вземането на решение да се състои съгласно съответната процедура по комитология.

  Изменение  32

  Предложение за регламент

  Член 1 - параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Международните и регионалните организации (наричани по-нататък „международните организации“) ще бъдат подбрани въз основа на капацитета им да организират и осъществят бързи и висококачествени ответни мерки в отговор на специфичните нужди на целевите развиващи се страни и във връзка с целите на настоящия регламент.

  5. В случаите, когато помощ се предоставя за мерки, предприети от международни и регионални организации (наричани по-нататък „международните организации“), тези международни организации ще бъдат подбрани от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 10а, параграф 2 и въз основа на капацитета им да организират и осъществят бързи и висококачествени ответни мерки в отговор на специфичните нужди на целевите развиващи се страни и във връзка с целите на настоящия регламент. Освен това тези организации, на които е възложено разпределението, ще бъдат подбрани въз основа на способността им да разпределят средства ефективно и ефикасно, с минимална степен на административна бюрокрация.

  Обосновка

  Премахва изискването изпълнението да се осъществява изключително посредством регионални и глобални международни организации и гарантира, че изборът на подобни организации ще става чрез процедурата по комитология.

  Изменение  33

  Предложение за регламент

  Член 2 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Основните цели на помощта и сътрудничеството по настоящия регламент са да се насърчи позитивната реакция под формата на по-голямо предлагане от страна на селскостопанския сектор в целеви страни и региони в контекста на тяхното устойчиво развитие и да се подкрепят дейности, с които бързо и непосредствено ще се смекчат негативните последствия от високите цени на храните в съответствие с целите за гарантиране на прехраната.

  1. Основната цел на помощта и сътрудничеството по настоящия регламент е да се отговори на покачващите се цени на хранителните стоки в краткосрочен и средносрочен план чрез:

   

  а) насърчаване на позитивната реакция под формата на по-голямо предлагане от страна на селскостопанския сектор, включително от дребни производители, с устойчиво нарастване на селскостопанската производителност в целеви страни и региони в контекста на тяхното цялостно развитие в средносрочен план;

   

  б) подкрепа за дейности, с които бързо и непосредствено ще се реагира, в краткосрочен план на нуждите от храна на местното население, както и на негативните последствия от високите цени на храните в съответствие с целите за гарантиране на прехраната и стандартите на ООН за хранителни потребности. .

  Обосновка

  Изяснява основната цел на регламента и прави разлика между кратко- и средносрочни цели.

  Изменение  34

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2a. Съществуващи програми и проекти предварително се разгледат внимателно с очакването, че само проекти, които са съответно контролирани, насочени към бъдещето, и които служат устойчиво на дребните селскостопански предприятия и селски структури, ще получат допълнително подпомагане, като трябва да се оптимизира използването на средствата и да се предотвратяват непосилни тежести.

  Изменение  35

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 3 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Без да се засягат регламенти (EО) № 1905/2006 и (EО) № 1717/2006 на Европейския парламент и на Съвета, ако предвидените мерки са в съответствие с член 1, параграф 1 и член 3, параграф 2 от настоящия регламент, те се финансират по настоящия регламент.

  заличава се

  Обосновка

  The text compromises the additionality of financing under the Regulation by preventing support from other instruments for measures in line with the objectives of this Regulation. A financial allocation of EUR 50 million has been programmed for similar measures in 2008 under the Food Security Thematic Programme of DCI and this should not be prejudiced by the entry into force of this Regulation. The reference to the external instruments has been transferred to Article 2(3) 2nd subparagraph with the addition of the Cotonou Agreement.

  It is important for the Commission to provide specific details about the use of the € 1 billion by submitting a forward plan, which should be adopted using the committee procedure, allowing Parliament to be informed. The plan will then enable the facility to be evaluated.

  Изменение  36

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 3 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  За да се гарантира непрекъснатост на сътрудничеството, и по-конкретно преходът между спешни мерки и средносрочни и дългосрочни ответни мерки, се прилагат различните инструменти на политиката за развитието и настоящият инструмент.

  3. За да се гарантира непрекъснатост на сътрудничеството, и по-конкретно преходът между спешни мерки и средносрочни и дългосрочни ответни мерки, мерките, подкрепяни от настоящия регламент се координират с мерките, подкрепяни от други инструменти, включително Регламента на Съвета (ЕО) № 1257/96 от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ*, Регламента (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството**, Регламента (ЕО) № 1717/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за установяване на Инструмент за стабилност*** и Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС****.

   

  ___________

  *ОВ L 163, 02.07.1996 г., стр. 1.

  **ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.

  ***ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 1.

  ****Споразумение за сътрудничество между държавите-членки от Африка, Карибите и тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр.13).

  Обосновка

  Предотвратява несъгласуваност и неоправдано дублиране между настоящия регламент и други финансови инструменти, които се прилагат спрямо едни и същи страни.

  Изменение  37

  Предложение за регламент

  Член 2 - параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Комисията прави необходимото, за да гарантира, че мерките, приети по настоящия регламент са в съответствие с цялостната стратегическа и политическа рамка на Общността по отношение на дадената(ите) страна(и), която(ито) отговаря(т) на условията за финансиране.

  4. Комисията прави необходимото, за да гарантира, че мерките, приети по настоящия регламент са в съответствие с цялостната стратегическа и политическа рамка на Общността по отношение на дадената(ите) страна(и), която(ито) отговаря(т) на условията за финансиране, а също така гарантира приоритетен достъп за дребните селскостопански производители. .

  Изменение  38

  Предложение за регламент

  Член 3 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Помощта и сътрудничеството от страна на Общността се привеждат в действие посредством набор от решения, приемани от Комисията, за финансиране на мерките за подпомагане, които са дефинирани в член 1, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия регламент.

  1. Помощта и сътрудничеството от страна на Общността се привеждат в действие посредством набор от решения, приемани от Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 10а, параграф 2, за финансиране на мерките за подпомагане, които са дефинирани в член 1, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия регламент. Преди да започне финансирането на инструмента, Комисията изготвя прецизен предварителен план за използването на това финансиране, който включва обстойно описание на предвижданите мерки, както и на количествените цели с определения за всяка една от тях дял от финансирането, както и средствата за административно управление на инструмента.

   

  1 ОВ L 184 от 17.07.1999 г., стр. 23.

  Обосновка

  Позволява вземането на решение да се състои съгласно съответната процедура по комитология.

  Изменение  39

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 2 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (a) мерки за по-добър достъп до суровини, други производствени фактори и услуги за селското стопанство, включително торове и семена;

  (a) мерки за по-добър достъп, по-специално за дребни производители и жени селскостопански производители до адаптирани към местните условия, устойчиви суровини (пригодени към оптимално използване на местните ресурси), други производствени фактори и услуги (разширение, професионално обучение) за селското стопанство, до съществуващите местни пазари и инфраструктури, включително торове и семена, а също така и до преференциални мерки за активизиране и включване на местни, регионални и надрегионални производители в подпомаганите развиващи се страни; суровините и услугите за селското стопанство трябва по възможност да бъдат закупени от местни производители и пазари, а също така да бъде изключен дъмпингът;

  Изменение  40

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 2 – буква б)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (b) „предпазни мрежи“, имащи за цел поддържането или подобряването на производствения капацитет в селското стопанство и задоволяване на основните продоволствени нужди на най-уязвимите групи от населението;

  (b) „предпазни мрежи“, имащи за цел поддържането или подобряването на производствения капацитет в селското стопанство и задоволяване на основните продоволствени нужди на най-уязвимите групи от населението, като например ваучери за храна за учениците; трябва да се предотвратява всеки случай на дъмпинг и нарушаване на местното производство и местните пазари.

  Изменение  41

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 2 – буква б) a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба) инструменти за микрокредитиране за дребните земеделски производители за даване на тласък на производството.

  Изменение  42

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2a. Не се предоставя помощ за производството на суровини за:

   

  - екзотични или луксозни продукти (какао, чай, тютюн, кафе); или

   

  - биогорива.

  Обосновка

  Целта на настоящото предложение е да разреши продоволствената криза в развиващите се страни. Следователно следва да се предоставя помощ за производството на основни хранителни продукти.

  Изменение  43

  Предложение за регламент

  Член 3 - параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Мерки за подпомагане, които съответстват на целите на настоящия регламент, могат да бъдат финансирани със средства до 1 % от сумата, посочена в член 10, параграф 1.

  3. Мерки за административно подпомагане – в това число и организирането на участието на селските организации и неправителствените организации - които съответстват на целите на настоящия регламент, могат да бъдат финансирани със средства до 2 % от сумата, посочена в член 10, параграф 1.

  Обосновка

  Предвидените мерки за подпомагане могат по-специално да имат за цел придаването на по-структуриран характер на операцията, като участието на селските организации или срещите с неправителствени организации. Следователно, възможността за финансиране трябва да нарасне от 1 % на 2 % от сумата, посочена в член 10, параграф 1.

  Изменение  44

  Предложение за регламент

  Член 3 - параграф 3а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3a. Както Комисията, така и Европейският парламент ще осъществява строг контрол върху отпускането на средства на международните организации и върху финансовите разходи на тези организации, с цел да се гарантира ефикасно и ефективно използване на средствата на Европейския съюз с оглед постигане на горепосочените цели.

  Изменение  45

  Предложение за регламент

  Член 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 4

  Допустими за финансиране субекти

  Член 4

  Допустими за финансиране субекти

  Допустими за финансиране субекти са международните организации, които отговарят на условията, установени в член 43 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/20021 на Комисията.

  1. Допустими за финансиране субекти са:

   

  (a) страни и региони партньори и техните институции;

   

  б) децентрализирани органи в страните партньори, като например общини, провинции, департаменти и региони;

   

  в) съвместни органи, създадени от страните и регионите партньори с Общността;

   

  г) международни организации, включително регионални организации, органи, подразделения и мисии на ООН, международни и регионални финансови институции и банки за развитие, дотолкова, доколкото техните програми допринасят за постигането на целите на настоящия регламент;

   

  д) институции и органи на Общността, единствено за целите на привеждане в действие на мерките за подпомагане, посочени в член 3, параграф 3;

   

  е) агенции на ЕС;

   

  ж) следните юридически лица и органи на държавите-членки, на страни и региони партньори и на всяка друга трета държава, които отговарят на изискванията за допустимост до външно подпомагане от Общността, определени в Регламент (ЕО) № 1905/2006, доколкото същите допринасят за постигане на целите на настоящия регламент:

   

  i) обществени или парадържавни органи, местни органи и техни обединения или представителни сдружения;

   

  ii) компании, фирми и други частни организации и предприятия;

   

  iii) финансови институции, които отпускат, насърчават и финансират частни инвестиции в страни и региони партньори;

   

  iv) недържавни субекти, действащи на независима и отговорна основа;

   

  v) физически лица;

   

  (vi) местни и регионални организации като сдружения на селскостопанските производители и селскостопански кооперации / общности на производители.

   

  2. Органите, изброени в параграф 1, буква г) от настоящия член отговарят на условията за финансиране в размер най-много 40 % от общата финансово-референтна сума, посочена в член 10, параграф 1 от настоящия регламент.

  Обосновка

  За да се реализира по-специално подпомагането на дребните селскостопански производители и да се създаде стабилна основа за устойчиво производство на хранителни продукти е важно да се укрепят и подпомагат местните и регионалните основни организации.

  Изменение  46

  Предложение за регламент

  Член 4 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 4а

  Видове финансиране

   

  1. Финансирането от страна на Общността може да бъде във вид на:

   

  а) проекти и програми;

   

  б) бюджетна подкрепа, по-конкретно секторна бюджетна подкрепа, ако управлението на публичните разходи в страната партньор е достатъчно прозрачно, сигурно и ефективно, и ако са изпълнени условията за бюджетна подкрепа, определени в съответния географски финансов инструмент;

   

  в) вноски към международни или регионални организации и международни фондове, управлявани от подобни организации;

   

  г) вноски към национални фондове, създадени от страните и регионите партньори с цел привличане на съвместно финансиране от различни спомоществователи, или вноски към фондове, създадени от един или повече спомоществователи, с цел съвместно осъществяване на проекти;

   

  д) съфинансиране с юридически лица, допустими за финансиране съгласно определението в член 4.

   

  е) средства, предоставени на Европейската инвестиционна банка или на други финансови посредници на основата на програми на Комисията по смисъла на предоставяне на заеми (по-специално за подкрепа на инвестиции във и развитие на частния сектор), рисков капитал (във формата на подчинени или условни заеми) или други временни миноритарни участия в капитала на предприятието, и вноски в гаранционни фондове в съответствие с член 32 от Регламент 1905/2006 до размера, в който финансовият риск на Общността се ограничава до тези средства.

  Обосновка

  Предоставянето на помощ не следва да се ограничава до финансиране на международни или регионални организации, тъй като различни методи биха могли да са по-подходящи за специфичните условия на дадени страни или региони. Списъкът с възможните видове финансиране е взет от ИСР, но е опростен така, че да отразява спешния характер на настоящия регламент.

  Изменение  47

  Предложение за регламент

  Член 5 - параграф 1а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1a. В случай на съфинансиране и в други надлежно обосновани случаи, Комисията може да повери функции на публичен орган, и по-конкретно задачи по изпълнение на бюджета, на органите, посочени в член 54, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

  Обосновка

  Оправдано от разширяването на достъпните методи за предоставяне на помощ. Текст, взет от ИСР.

  Изменение  48

  Предложение за регламент

  Член 5 - параграф 1б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1б. В случай на децентрализирано управление, Комисията може да реши да използва процедурите за възлагане на обществена поръчка или за предоставяне на безвъзмездна помощ на партньорите – страна или регион – които се възползват от помощта, след като е проверено дали те отговарят на съответните критерии от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 и при условие, че са спазени условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1905/2006.

  Обосновка

  Оправдано от разширяването на достъпните методи за предоставяне на помощ. Текст, взет от ИСР.

  Изменение  49

  Предложение за регламент

  Член 5 - параграф 3а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3a. Мерките, финансирани съгласно настоящия регламент, са в съответствие с Парижката декларация относно ефективността на помощите. Докладите, посочени в член 9 на настоящия регламент, обръщат специално внимание на това изискване.

  Обосновка

  Всички мерки, финансирани съгласно настоящия регламент, следва да са в съответствие с Парижката декларация, още повече че става въпрос за временен инструмент. Следва да се гарантира, че инструментът допринася ефективно към трайното подобряване на положението.

  Изменение  50

  Предложение за регламент

  Член 6 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Бюджетните кредити за поети задължения се заделят въз основа на решения, приети от Комисията.

  1. Бюджетните кредити за поети задължения се заделят въз основа на решения, приети от Комисията, в съответствие с член 10а, параграф 2.

  Обосновка

  Позволява вземането на решение да се състои съгласно съответната процедура по комитология.

  Изменение  51

  Предложение за регламент

  Член 6 - параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. С мерки, приети по настоящия регламент, могат да се финансират, считано от 20 юни 2008 г., дейности, които вече са в ход, предприети в целевите страни или от организациите по член 4 преди влизането в сила на настоящия регламент.

  2. С мерки, приети по настоящия регламент, могат да се финансират, считано от датата, определена с решение на Европейския парламент,, дейности, които вече са в ход, предприети от допустимите по член 4 субекти, преди влизането в сила на настоящия регламент. В този случай помощите, получени в рамките на настоящия регламент, следва да се използват като допълнителни средства.

  Обосновка

  По-подходящо изразяване за по-широк избор на пътища за предоставяне на помощ.

  Изменение  52

  Предложение за регламент

  Член 7 - параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. В съответствие със споразуменията за контрол, сключени със съответните международни организации, финансовите споразумения съдържат клаузи, гарантиращи достъпа на Комисията и Сметната палата до информацията, която им е необходима за изпълнение на техните задължения, ако е необходимо, и на място.

  2. Споразуменията изрично упълномощават Комисията и Сметната палата да извършват одити, включително и одити на документацията и одити на място на всеки изпълнител или подизпълнител, който е получил финансиране от Общността. Също така те изрично дават на Комисията право да извършва проверки и инспекции на място, както е посочено в Регламент (ЕО, Евратом) № 2185/96 от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности*.

  ___________

  *ОВ L 292, 15.11.1995, стр. 2.

  Обосновка

  Заменя текста с формулировка, взета от ИСР, по-подходяща за по-широк избор на методи за предоставяне на помощ.

  Изменение  53

  Предложение за регламент

  Член 7 - параграф 2а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2a. Всички договори, произтичащи от осъществяването на помощта, гарантират правата на Комисията и Сметната палата по параграф 2, по време и след изпълнението на договорите.

   

  Обосновка

  Друг текст, взет от ИСР, необходим за вместване в по-широк избор на методи за предоставяне на помощ.

  Изменение  54

  Предложение за регламент

  Член 8 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 8а

  Наблюдение и оценка

   

  1. Комисията наблюдава и преразглежда дейностите, провеждани по силата на настоящия регламент, по целесъобразност посредством независими външни оценки, с цел да установи дали целите са били постигнати и да бъде в състояние да формулира препоръки с оглед на подобряване на бъдещите действия. Предложените от Европейския парламент или Съвета независими външни оценители се вземат надлежно под внимание.

   

  2. Комисията изпраща докладите по оценката за сведение на Европейския парламент и на комитета, посочен в член 10а. Държавите-членки могат да пожелаят да обсъдят конкретна оценка в рамките на комитета, посочен в член 10а.

   

  3. Комисията включва всички заинтересовани участници, включително и недържавни участници и органи на местната власт, по време на етапа на оценка на помощта от Общността, предоставена по силата на настоящия Регламент.

  Обосновка

  Всички дейности, подкрепяни с финанси на Общността следва да бъдат предмет на оценка за преценяване на тяхната ефективност. Текст, взет от ИСР.

  Изменение  55

  Предложение за регламент

  Член 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Докладване

  Докладване

  Не по-късно от 31 декември 2009 г. Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за приетите от нея мерки по настоящия регламент. Не по-късно от 31 декември 2012 г. Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на мерките, включително, доколкото е възможно, относно най-важните резултати и въздействието на помощта, отпусната по настоящия регламент.

  Не по-късно от 31 декември 2009 г. Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за приетите от нея мерки по настоящия регламент. Не по-късно от 31 декември 2011 г. Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на мерките, включително относно най-важните резултати и въздействието на помощта, отпусната по настоящия регламент. През септември 2009 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета първоначален междинен отчет за мерките, предприети за да позволят евентуално адаптиране на съдържанието на инструмента в съответствие с неговите цели.

  Обосновка

  Важно е Комисията редовно да информира Европейския парламент и Съвета за прилагането и за резултатите на инструмента. Също така е необходимо да се направи междинен отчет и прецизна окончателна оценка, за да се измери действителният мащаб на действие за най-засегнатото от хранителната криза население.

  Изменение  56

  Предложение за регламент

  Член 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Общата финансово-референтна сума за прилагане на настоящия регламент за периода 2008–2009 г. възлиза на 1 млрд. EUR.

  1. Общата финансово-референтна сума за прилагане на настоящия регламент за периода 2008–2009 г. възлиза на 1 млрд. EUR. Тази референтна сума се финансира по функция 4 от Многогодишната финансова рамка.

  2. За 2008 г. референтната сума е 750 млн. EUR.

  2. Размерът на годишната сума се определя в контекста на годишната бюджетна процедура.

  3. За 2009 г. максималната референтна сума е 250 млн. EUR.

   

   

  4. За всяка година сумата, заделена като бюджетни кредити за поети задължения, следва да оставя марж по функция 2 от финансовата перспектива от поне 600 млн. EUR, въз основа на прогнозата от най-актуалния към дадения момент доклад по системата за ранно предупреждение, предвидена в Регламент (ЕО) № 1290/2005. Ако през дадена година не може да се гарантира този марж, максималната сума, която по настоящия регламент може да се заделя като бюджетни кредити, се намалява, за да се възстанови маржът по функция 2.

   

  3. За да се покрият нуждите, произтичащи от предложения регламент, Многогодишната финансова рамка се приспособява с всички средства, предвидени в Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. Ако част или цялата сума на бюджетните кредити се използват от наличния резерв по функция 2 от Многогодишната финансова рамка за всяка година по тази функция се заделя резерв от поне 600 млн. EUR, въз основа на прогнозата от най-актуалния към дадения момент доклад по системата за ранно предупреждение, предвидена в Регламент (ЕО) № 1290/2005. Ако през дадена година не може да се гарантира този резерв, максималната сума, която по настоящия регламент може да се заделя като бюджетни кредити, се намалява, за да се възстанови резервът по функция 2.

  Изменение  57

  Предложение за регламент

  Член 10 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 10а

  Комитет

   

  1. Комисията се подпомага от комитет.

   

  2. В случаите, когато се споменава настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него. Срокът, определен в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО се установява на 10 работни дни за мерки, приети през 2008 г. и на 30 работни дни за мерки, приети през 2009 г.

   

  3. Комитетът приема свой правилник.

  Обосновка

  Въвежда най-подходящата структура на комитология – управителен комитет, както това се прави обикновено за външни финансови инструменти, но предвижда по-кратки срокове за 2008 г. с оглед на спешния характер на процедурите за тази година.

  Изменение  58

  Предложение за регламент

  Приложение

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Индикативен списък на критерии за избор на целеви страни

  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Списък на критерии за избор на целеви страни и критерии за разпределяне на финансовите средства по страни

  Индикативни критерии за избор на целеви страни:

  Критерии за избор на целеви страни:

  - Инфлация на цените на храните и нейното отражение в социално-икономически и политически план:

  - Инфлация на цените на храните и нейното отражение в социално-икономически и политически план:

  · Ниво на инфлацията на цените на храните (в сравнение с общата инфлация)

  · Ниво на инфлацията на цените на храните (в сравнение с общата инфлация)

  · Зависимост от внос на храни, включително от внос на хранителни помощи

  · Зависимост от нетния внос на храни, включително от внос на хранителни помощи

  · Социална уязвимост и политическа стабилност

  · Социална уязвимост и политическа стабилност

  · Производството на храни като процент от консумацията на стопанствата

  · Производството на храни като процент от консумацията на стопанствата

   

  · Капацитет за селскостопанско производство

  - Капацитет на страната, която би отговорила на изискванията за финансиране, да реагира и да проведе целесъобразни ответни мерки

   

  - Капацитет на страната, която би отговорила на изискванията за финансиране, да реагира и да проведе целесъобразни ответни мерки

  · Мерки, предприети от правителството, включително такива, свързани с предлагането и търговията

  · Мерки, предприети от правителството, включително такива, свързани с предлагането (като подобряването на инфраструктурата на селските райони) и търговията

   

  · Приходи от износ

  · Приходи от износ

  · Фискална уязвимост

  · Фискална уязвимост

   

  Ще се вземат предвид и други източници на финансиране от общността на донорите, с които разполага в краткосрочен план целевата страна, за да предприеме мерки в отговор на кризата с храните, както и потенциалът на страната за дългосрочен устойчив ръст на селскостопанското производство.

  Ще се вземат предвид и други източници на финансиране от общността на донорите, с които разполага в краткосрочен план целевата страна, за да предприеме мерки в отговор на кризата с храните, както и потенциалът на страната за дългосрочен устойчив ръст на селскостопанското производство.

   

  Индикативни критерии за разпределяне на финансовите средства по страни

   

  · Достатъчно равнище на добро управление

   

  · Реалните нужди на засегнатото население;

   

  · Достатъчен капацитет за създаване на социални мрежи за бедните и уязвими групи;

   

  · Достатъчен капацитет за бързото и ефективно увеличаване на селскостопанското производство;

   

  · Достатъчна инфраструктура, която да поеме бързото увеличение на производството и да снабдява местните и регионалните пазари;

  Обосновка

  Критериите за избор на целеви страни трябва да са точно определени, затова индикативният списък не е подходящ. Също така съгласува приложението с член 1, параграф 3, който не споменава, че списъкът е индикативен.

  • [1]  ОВ C 139 от 14.06.2006 г., стр. 1.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Криза, която не може да бъде пренебрегната

  Покачващите се цени на храните не са само тема от заглавията на вестниците. За 2,1 милиарда хора по света, които се опитват да оцелеят с по-малко от $2 на ден и харчат около 50% от своите доходи за храна, тези цени са реална заплаха за оцеляването. Рекордните цени на основни зърнени храни като ориз, царевица и пшеница въздействат непосредствено върху броя на гладуващите по света – според данни на ФАО само през 2007 г. те са се увеличили с 50 милиона. Уличните демонстрации прераснаха в бунтове в страни като Хаити, Бангладеш и Египет. Шансовете за осъществяване на първата от Целите на хилядолетието за развитие на ООН – да се намали наполовина глада в света до 2015 г. – изглеждат все по-малки.

  Много се говори за многобройните причини за кризата – нараснала консумация на месо, вместо зърно, в Китай и Индия, наред с явления, свързани с изменението на климата като например суши в Австралия, отклоняване на част от реколтата за производство на биогориво и рекордно ниско равнище на световните запаси от зърно. При подобни структурни фактори е обяснимо защо повечето експерти очакват цените да останат високи в близко бъдеще. Спекулирането на селскостопанските борси допринася за покачването на цените на храните. Независимо от причините за кризата, понастоящем съществува неотложна необходимост от последователни, съгласувани и ефективни ответни мерки.

  За тази цел, Комисията вече пренасочи възможно най-голямо количество финансови средства от дългосрочните инструменти за сътрудничество на Общността. Възможността да се предприеме същото през 2009 г. е силно ограничена, а мобилизирането на краткосрочни ресурси би било твърде недостатъчно спрямо необходимото. Освен това, то би изложило на риск последователността на съществуващите програми за сътрудничество. Необходимо беше друго решение.

  Предложението на Комисията за създаване на фонд от 1 милиард евро с цел справяне с хранителната криза представлява значителен и навременен принос за посрещане на това неотложно предизвикателство. Докладчикът би желал да отправи горещи поздравления към Комисията за тази амбициозна инициатива. Докладчикът очаква с нетърпение да работи в близко сътрудничество с Комисията и Съвета с цел незабавно приемане на този важен законодателен акт.

  Въз основа на своите предварителни разговори с колеги докладчикът предвижда в рамките на Европейския парламент близко сътрудничество с останалите заинтересовани от темата парламентарни комисии, по-специално с комисията по земеделие и развитие на селските райони и с комисията по бюджети. Докладчикът е уверен, че духът на положително сътрудничество ще позволи бързото приемане на регламент, който е приемлив за всички.

  Двупистов подход

  Необходимостта от двустранен отговор на хранителната криза беше подчертана от двама високо специализирани гости на комисията по развитие през първата половина на тази година.

  През март, към комисията се обърна г-жа Josette Sheeran, изпълнителен директор на Световната хранителна програма, като очерта въздействието на кризата върху дейностите по хранителна помощ, организирани от агенцията. По-високите цени на храните означават, че хранителната помощ става по-скъпа, точно в момент, когато повече хора се нуждаят от нея, каза тя – а шоковите цени на горивата допълват проблема. Нейният апел за увеличаване на финансирането беше взет под внимание както на равнище ЕС, така и от други спомоществователи по целия свят.

  През май, икономистът с международно реноме Jeffrey Sachs говори пред комисията, от позицията си на специален съветник на Генералния секретар на ООН по Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР). Без да омаловажава значението на хранителните помощи и други хуманитарни акции в краткосрочен план, той подчерта необходимостта от бързо реактивиране на селското стопанство с цел предоставяне на по-устойчиво решение в средносрочен и дългосрочен план. По-конкретно, той каза, че е от жизненоважна необходимост на селскостопанските производители в развиващите се страни да се предоставят ключовите суровини, които са им необходими за повишаване на производството.

  Предложение за инструмент за прехрана – за посрещане на действителни нужди

  С цел допълване на неотложните, хуманитарни ответни действия спрямо хранителната криза, предложеният от Комисията „инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни“ отговаря на този двоен апел.

  По-специално, това предложение съдържа разпоредби за финансиране, което да покрива подобрен достъп до селскостопански суровини и услуги, включително торове и семена[1], а също така цели подкрепа за мерките по „мрежата за безопасност“, които целят поддържане или подобряване на селскостопанския производителен капацитет, както и отговор на основните хранителни потребности на най-уязвимите групи от населението[2]. Докато селскостопанските суровини следва да функционират в краткосрочен до средносрочен план, социалните мрежи за безопасност, по определение, ще бъдат по-скоро със „спасителен“ характер – замислени за установяване на схеми, които да облекчат положението докато повишеното производство доведе до подобрена наличност на храни на разумни цени.

  Докладчикът изразява задоволство, че тези два аспекта покриват най-неотложните понастоящем проблеми. Докладчикът силно желае да възпре започването на твърде задълбочен дебат относно набора от действия, които да бъдат финансирани, тъй като това би могло да затрудни постигането на споразумение на първо четене с необходимата бързина.

  Въпреки това, предложеният текст предизвиква загриженост в няколко аспекта, като измененията на докладчика целят да поправят това положение:

  a) Комитология

  Регламентите, които уреждат изпълнението на бюджета на Общността, обикновено установяват система за допълнителни решения от техническо естество, които да бъдат вземани от комитет от представители на държавите-членки и Комисията. Правилата за подобен комитет са определени в решението по Комитология[3], което също отстоява правото на Парламента да наблюдава мерките, представени пред комитета. Въпреки това, тази система отсъства от предложението за нов инструмент за прехрана.

  Загрижеността на Комисията за бързо изпълнение на регламента е разбираема, особено за финансирането за 2008 г. Въпреки това, в правно отношение не съществува прецедент подобен вид решения да са вземани без комитет. Освен това, от политическа гледна точка, процедурата по комитология би била от полза за Парламента, а също така, според информацията на докладчика, държавите-членки крайно неохотно биха дали своето съгласие за подобно нововъведение.

  Във връзка с това, предложените изменения въвеждат стандартната за този вид законодателство процедура по комитология – управителен комитет – с нарочно съкратени срокове, позволяващи бързо вземане на решения през 2008 г.

  б) Механизми за предоставяне на помощта

  Предложението представя твърде ограничен избор от начини посредством които да се канализира финансирането, тъй като предвижда инициативите да бъдат реализирани единствено посредством регионални или глобални международни организации.

  Като разбира, че този начин би могъл да бъде полезен за осигуряване на бързо изпълнение, докладчикът смята, че текстът е твърде ограничаващ в това отношение. Селското стопанство в развиващите се страни има тази особеност, че условията се различават значително от една страна в друга и това се отнася също така и до степента на вещина, специализация и ефективност на различните видове организации, които биха могли да бъдат използвани за осъществяване на помощта. Освен това, не трябва да се забравя, че при оползотворяването на финансите за 2009 г. необходимостта от спешни действия ще бъде далеч по-малка.

  Докладчикът предлага изменения за разширяване на избора от органи, които биха могли да бъдат избрани от Комисията за осъществяване на мерките по силата на настоящия регламент, въз основа на списъка, който вече се използва при Инструмента за сътрудничество за развитие.

  в) Оценка

  От предложението отсъстват разпоредби, които да позволяват оценка на действията, извършени по силата на регламента. Тъй като това е най-добрият начин за разкриване на резултатите от помощта, докладчикът предлага изменение за включване на необходимия текст.

  г) Бюджетни аспекти

  В своето предложение Комисията обяснява, че финансовият пакет от 1 милиард евро по регламента ще бъде изтеглен от финансиране в рамките на Общата селскостопанска политика, което не се изисква за 2008 г. и е твърде малко вероятно да бъде изискано през 2009 г. Кредитните средства са били предвидени за подкрепа на цените в селскостопанския сектор в рамките на Общността, но не са били използвани именно поради същото явление на високи цени на храните, което доведе до кризата в развиващите се страни.

  Статусът на предложението предизвиква деликатен въпрос, свързан с Многогодишната финансова рамка (МФР), включена в Междуинституционалното бюджетно споразумение за 2006 г[4]. Комисията твърди, че фондът може да бъде изтеглен непосредствено от резерва по функция 2 от Финансовата рамка, поради селскостопанския характер на действията, които ще се финансират, като по този начин се избегне преразглеждане на МФР, но тази позиция не се споделя от всички, които вземат участие в процеса по вземане на бюджетни решения.

  Докладчикът признава, че в Парламента неговите колеги от комисията по бюджети изразяват загриженост по този въпрос. Докладчикът предлага техните компетенции в областта на бюджетните въпроси да бъдат съблюдавани и избягва да прави заключения, които биха могли да бъдат изтълкувани като присвояване на техните компетенции. Тъй като законодателната процедура по това предложение ще трябва да бъде придружена от бюджетна процедура, или под формата на изменения към бюджетите за 2008 г. и 2009 г., както се предвижда в предложението на Комисията, или под някаква друга форма, докладчикът възнамерява да предостави на комисията по бюджети политическо пространство за вземане на тези решения успоредно с разглеждането на предложението в комисията по развитие. За тази цел, докладчикът се въздържа от внасяне на изменения по финансовите разпоредби на предложението, посочени в член 10. Споразумения, съгласувани с бюджетния орган, ще бъдат внесени като предложения за изменения на законодателния текст на по-късен етап.

  За постигането на тези споразумения, докладчикът моли лицата, които ще вземат решения по бюджетните въпроси, да отчетат сериозността на кризата, която засяга развиващите се страни и необходимостта регламентът да бъде приет без забавяне, ако трябва да влезе в сила в кратък срок. Докладчикът също така би желал да обърне внимание на оправданата загриженост относно възможната трудност за организиране на заделяне на прекалено големи суми в последните няколко седмици на 2008 г.

  д) Допълнителност

  За докладчика е от особено значение да настоява финансирането по силата на новия регламент да бъде допълващо. Облекчаването на кризата, породена от високите цени на храните, не трябва да става за сметка на развойни дейности, необходими в други области. Тази загриженост се отнася в еднаква степен както до финансирането от бюджета на Общността, при което регламентът не трябва да се използва за заместване на дейности по други финансови инструменти, така и до държавите-членки, за които отклоняването на ресурси от двустранни програми за поддържане на регламента би било прекомерно.

  Ускорена законодателна процедура

  Като се има предвид неотложността на въпроса, както и факта, че част от финансирането се заделя от бюджета за 2008 г. вземането на решение за настоящия регламент трябва да бъде особено ускорено. Докладчикът предлага да се работи по график, който би позволил приемането му по време на втората пленарна сесия през октомври в Страсбург, като си дава сметка, че дори в такъв срок осъществяването на финансирането за 2008 г. навреме би било трудна задача. Докладчикът призовава най-искрено колегите от всички институции да сътрудничат по възможно най-положителен начин, за справяне с предизвикателството регламентът да бъде приет навреме.

  Нещо трябва да се направи и то бързо!

  Продоволствената криза представлява действителна трудност, а не само сензация от заглавията. Изправена пред толкова сериозно положение, обществеността в Европа и света не би одобрила, ако резервните фондове в бюджета на ЕС не бъдат употребени за тази цел. Законодателите на трябва да забравят своята отговорност пред света. А светът гледа и ще ни държи отговорни за нашите действия.

  • [1]  Член 3, параграф 2, буква а) от СОМ (2008)450/5
  • [2]  Член 3, параграф 2, буква б) от СОМ (2008)450/5
  • [3]  Решение на Съвета (1999/468/ЕО) от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
  • [4]  Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление от 17 май 2006 г.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети(*) (2.10.2008)

  на вниманието на комисия по развитие

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни
  (COM(2008)0450 – C6‑0280/2008 – 208/0149(COD))

  Докладчик по становище: Reimer Böge

  (*) Асоциирани комисии - член 47 от Правилника за дейността

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  ПРЕГЛЕД

  На 18 юли 2008 г. Комисията представи своето предложение за инструмент за бърз отговор на нарастващите цени на храните. Комисията размишляваше в продължение на няколко месеца по въпроса за даване на подходящ отговор от ЕС на драматичната криза с храните, възникнала в развиващите се страни.

  Още от началото Европейският парламент подкрепи Комисията в нейната оценка на неотложна нужда от конкретен принос от страна на ЕС за разрешаване на кризата. Това изтъкна, че Комисията трябва да мобилизира всички средства, за да гарантира, че всякакви действия, свързани с храните, няма да бъдат прекъснати, и че трябва да бъде предоставена допълнителна помощ, за да се реши тази извънредна ситуация.

  Тъй като има някои съществени бюджетни елементи в това предложение, комисията по бюджети изиска прилагането на член 47 от правилника относно засиленото сътрудничество между комисиите и ще се ограничи само до бюджетните аспекти.

  БЮДЖЕТНИ АСПЕКТИ

  - По отношение на финансирането на този нов инструмент, докладчикът счита, че Комисията не е предложила адекватен механизъм. Истинската същност на този инструмент е предоставянето на пряка помощ на трети държави, което следва да бъде ясно финансирано по конкретната позиция, предвидена от Многогодишната финансова рамка "ЕС като глобален партньор". Това е дори по-целесъобразно, тъй като Комисията възнамерява да създаде два нови бюджетни редове (финансов инструмент и административно подпомагане) по Раздел 21 от Бюджета на ЕС (Развития и отношения с държавите от АКТБ), което обхваща съществуващите сходни програми.

  В този случай, предложението за финансиране на този нов механизъм от наличния марж на позиция 2 ("Опазване и управление на природните ресурси") е неподходящо и объркващо.

  - Тъй като маржовете по тавана за позиция 4 не са достатъчни за финансиране на инструмента (едва 750 милиона EUR от бюджета за 2008 г. и 250 милиона EUR от бюджета за 2009 г.), е необходимо изменение на съответните тавани.

  Всички инструменти, предвидени от МИС от 17 май 2006 г. следва да бъдат използвани за финансиране на инструмента.

  - Предложеният инструмент предвижда конкретни мерки, като достъп до производствени фактори и услуги за селското стопанство, включително торове и семена. Подобни мерки са предвидени в съществуващия Регламент (EО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството.

  Следователно докладчикът би искал да постави въпроса за големият обем от излишни законодателни мерки - процес, насърчаван от Комисията.

  - Създаването на нов правен инструмент за решаване на кризата с храните е симптоматично на тенденциите за решаване на ситуациите за всеки случай поотделно и на годишен принцип. Докладчикът изтъква, че препоръките, направени от Европейския съвет в неговите заключения (а именно тези от 19 и 20 юни 2008 г.) следва да бъдат разгледани за всеки случай поотделно и на годишен принцип.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по бюджети приканва водещата комисия по развитие да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение  1

  Проект на законодателна резолюция

  Параграф 1 a (нов)

  Проект на законодателна резолюция

  Изменение

   

  1a. Счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение не е съвместима с тавана на позиция 4 от МФР, без да се адаптира таванът ще бъде адаптиран в съответствие с разпоредбите, установени от МИС от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление; счита, че финансирането на този инструмент не трябва да застрашава финансирането на други приоритети и текущи ангажименти на ЕС.

  Обосновка

  Преди окончателното приемане на законодателния акт, двете направления на бюджетния орган следва да започнат преговори с цел постигане на споразумение относно финансирането на този инструмент, като се използват всички налични възможности по МИС, в това число създаването на нов временен фонд.

  Изменение  2

  Проект на законодателна резолюция

  Параграф 1 б (нов)

  Проект на законодателна резолюция

  Изменение

   

  1б. Подчертава, че разпоредбите на точка 14 от МИС от 17 май 2006 г. се прилагат, в случай че законодателният орган се изкаже в полза на приемането на законодателното предложение; подчертава, че Парламентът ще започне преговори с другото направление на бюджетния орган с оглед постигане на своевременно споразумение относно финансирането на този инструмент;

   

  1в. Счита, че в хода на тези преговори двете направления на бюджетния орган следва да разгледат всички възможности за финансиране, в това число разширяването на резерва за спешна помощ; счита, че това цялостно финансиране не трябва да надхвърля 1 милиард евро;

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) На срещата си на 20 юни 2008 г. Европейският съветът стигна до заключението, че е необходимо действие от страна на Европейския съюз в рамките на политиката за развитие и за хуманитарна помощ. Освен това бе заявено, че Европейският съюз ще мобилизира средства за финансиране не само на продоволствена помощ, но и на „предпазни мрежи“ за бедните и уязвими групи от населението и че ЕС ще подкрепи енергични действия за осигуряване на по-голямо предлагане на селскостопански продукти в развиващите се страни, като предостави по-специално необходимото финансиране за селскостопански суровини и производствени фактори и съдействие за използването на пазарни инструменти за управление на риска. Европейският съвет приветства намерението на Комисията в рамките на текущата Финансова перспектива да излезе с предложение за нов фонд в подкрепа на селското стопанство в развиващите се страни.

  (5) На срещата си на 20 юни 2008 г. Европейският съвет стигна до заключението, че е необходимо действие от страна на Европейския съюз в рамките на политиката за развитие и за хуманитарна помощ. Освен това бе заявено, че с оглед цялостното подпомагане на напредъка на Целите за развитие на Хилядолетието Европейският съюз ще мобилизира средства за финансиране не само на продоволствена помощ, но и на „предпазни мрежи“ за бедните и уязвими групи от населението и че ЕС ще подкрепи енергични действия за осигуряване на по-голямо предлагане на селскостопански продукти в развиващите се страни, като предостави по-специално необходимото финансиране за селскостопански суровини и производствени фактори и съдействие за използването на пазарни инструменти за управление на риска. Европейският съюз приветства намерението на Комисията в рамките на текущата Финансова перспектива да излезе с предложение за нов фонд в подкрепа на селското стопанство в развиващите се страни.

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Съображение 5 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5а) По време на същото заседание, Европейският съвет отново потвърди своя ангажимент за постигане на целите на официална помощ за развитие (ОПР), през 2010 г и 2015 г (съответно 0,56 % и 0,70 % от БВД на ЕС), което би представлявало двоен размер общата сума на ОПР на ЕС през 2010 г.; подобни ангажименти ясно превръщат многогодишно програмиране на бюджета на помощта за развитие на ЕС в задължително.

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Съображение 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8) Причините, породили необходимостта от настоящия финансов инструмент (т.е. високите цени на храните), доведоха и до съкращаване на пазарните разходи за селското стопанство по функция 2 на Финансовата перспектива. Прогнозите към момента сочат също така, че е налице значителен марж по функция 2 и за 2009 г., който не е ангажиран като бюджетни кредити.

  (8) Причините, породили необходимостта от настоящия финансов инструмент (т.е. високите цени на храните), доведоха и до съкращаване на пазарните разходи за селското стопанство по функция 2 на Финансовата перспектива. Прогнозите към момента сочат също така, че е налице значителен марж по функция 2 и за 2009 г., който не е ангажиран като бюджетни кредити. Съгласно принципа на специфичност, предвижданите действия в настоящия регламент целят укрепване на сътрудничеството с развиващите се държави. Разходите за покриване на тези действия следва да бъдат финансирани по функция 4 от Многогодишната финансова рамка (МФР): "ЕС като глобален партньор".

  Изменение  6

  Предложение за регламент

  Съображение 8 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (8а) Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент , Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1 съдържа подходящите инструменти, по-специално тези в точка 23, за приспособяване на пределните стойности между различните функции на МФР.

   

  1 ОВ C 139, 14.06.2006 г., стр. 1.

  Изменение  7

  Предложение за регламент

  Съображение 13 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (13а) В съответствие с разпоредбите на член 276 от Договора за ЕС, изпълнението на инструмента е предмет на годишна процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

  Изменение  8

  Предложение за регламент

  Съображение 15 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Инструментът следва да се съсредоточи върху улесняване на микрокредитирането на дребните земеделски производители в развиващите се страни, засегнати от кризата. Този инструмент за микрокредитиране следва да бъде изработен по аналогия със съществуващите инструменти - Финансовия инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР) и Европейския фонд за развитие (ЕФР)

  Изменение  9

  Предложение за регламент

  Член 3 – paragraph 2 – буква бa (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба) инструменти за микрокредитиране за дребните земеделски производители за даване на тласък на производството.

  Изменение  10

  Предложение за регламент

  Член 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Общата финансово-референтна сума за прилагане на настоящия регламент за периода 2008–2009 г. възлиза на 1 млрд. EUR.

  1. Общата финансово-референтна сума за прилагане на настоящия регламент за периода 2008–2009 г. възлиза на 1 млрд. EUR. Тази референтна сума се финансира по функция 4 от Финансовата рамка.

  2. За 2008 г. референтната сума е 750 млн. EUR.

  2. Годишната сума ще бъде определена в контекста на годишната бюджетна процедура.

  3. За 2009 г. максималната референтна сума е 250 млн. EUR.

   

  4. За всяка година сумата, заделена като бюджетни кредити за поети задължения, следва да оставя марж по функция 2 от финансовата перспектива от поне 600 млн. EUR, въз основа на прогнозата от най-актуалния към дадения момент доклад по системата за ранно предупреждение, предвидена в Регламент (ЕО) № 1290/2005. Ако през дадена година не може да се гарантира този марж, максималната сума, която по настоящия регламент може да се заделя като бюджетни кредити, се намалява, за да се възстанови маржът по функция 2.

  3. За да се покрият нуждите, произтичащи от предложения регламент, многогодишната финансова рамка се адаптира към всички средства, предвидени от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. Ако част или всички бюджетни средства се предоставят от наличния марж на функция 2 от финансовата перспектива, се оставя за всяка година марж от поне 600 млн. EUR, въз основа на прогнозата от най-актуалния към дадения момент доклад по системата за ранно предупреждение, предвидена в Регламент (ЕО) № 1290/2005 по тази функция. Ако през дадена година не може да се гарантира този марж, максималната сума, която по настоящия регламент може да се заделя като бюджетни кредити, се намалява, за да се възстанови маржът по функция 2.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни

  Позовавания

  COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD)

  Водеща комисия

  DEVE

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  2.9.2008 г.

   

   

   

  Процедура с асоциирана(и) комисия(и) - Дата на обявяване в заседание

  23.9.2008 г.

   

   

   

  Докладчик по становище

         Дата на назначаване

  Reimer Böge

  3.9.2008 г.

   

   

  Разглеждане в комисия

  10.9.2008 г.

  22.9.2008 г.

   

   

  Дата на приемане

  22.9.2008

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, Jan Mulder, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Thijs Berman

  До г-н Josep BORRELL FONTELLES, член на ЕП,

                                                                               Председател

                                                                                на комисията по развитие,

                                                                                     Европейски парламент

  IPOL-COM-CONT D(2008)/57212

  Уважаеми г-н председател,

  Пиша Ви с цел да Ви информирам за позицията на комисията по бюджетен контрол относно предложението на Европейската комисия относно създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни (COM(2008)0450).

  Като се има предвид неотложността на въпроса и факта, че няма да има друго заседание на нашата комисия преди 7 октомври (датата на гласуването в комисията по развитие), ни се чувстваме задължени да изпратим нашето становище чрез настоящото писмо.

  Като има предвид сериозността на кризата, засягаща развиващите се страни, аз съм дълбоко убеден, че е необходимо всички ние да работим в тясно сътрудничество, за да излезем с обща, последователна и ефективна реакция на продоволствената криза от страна на Европейския парламент.

  Съгласно член 276 от Договора за ЕО прилагането на този инструмент ще бъде обект на годишна процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, каквато се прилага и за останалите фондове, управлявани от Комисията в областта на външните действия. Нашата комисия отдава огромно значение на гарантирането на това тези фондове да се управляват в съответствие с най-добрите стандарти за добро финансово управление.

  В процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2006 г. Европейският парламент имаше сериозни съмнения относно обектите на някои външни дейности. В продължение на няколко години Сметната палата изтъква същественото ниво на грешки и слабостите в системите за наблюдение и контрол, създадени за гарантиране на законността и редовността на транзакциите на равнището на организациите, прилагащи проектите.

  В резолюцията си относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г. Парламентът счете, че трябва да се подобри и укрепи прозрачността, видимостта и политическото водачество за всички фондове на ЕС, без да се прави компромис с ефективността на дейностите в тази важна област, било то от страна на Комисията или чрез децентрализирано управление, или пък чрез международни доверителни фондове (в които ЕС е основен донор).

  ./.

  За да се даде възможност за основателно освобождаване от отговорност по отношение на фондовете, създадени чрез новия инструмент, комисията по бюджетен контрол счита, че са необходими някои действия. По-специално, те следва да бъдат разработени от Комисията:

  · Наблюдение: ясни насоки и процедури, определящи рамката за управление на внесените финансови средства.

  · Вътрешна отчетност: ясно проследяване на прехвърлените средства и предаване на необходимата информация на органа по освобождаване от отговорност.

  · Проверка: ясни споразумения, които изрично разрешават на одитори на ЕС (от Европейската сметна палата, Комисията или частни одиторски фирми) да провеждат одит на всички бенефициенти или организации, които са получили финансиране от Общността, за да се защитят финансовите интереси на Европейските общности срещу измама и други нередности и да се гарантира отстраняването на такива нередности.

  · Външна отчетност: Комисията следва да докладва пред органа по освобождаване от отговорност за степента на прилагане на предоставените от ЕС средства и за предприетите специфични контролни мерки.

  · Ефективност: Комисията следва да установи непрекъсната актуализация и надеждна оценка на дейностите ефективността на това сътрудничество.

  · Прозрачност и видимост: европейското естество на това сътрудничество, предоставяно чрез международни организации, следва да бъде запазено. Към тези фондове следва да се прилагат също и подобните насоки за видимост, залегнали в споразуменията, подписани през 2006 г. с ООН и Световната банка.

  Искрено се надявам, че органите, които вземат решения във връзка с бюджета, ще вземат предвид нашето становище.

  С уважение:

  Herbert Bösch

  СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (*) (6.10.2008)

  на вниманието на комисията по развитие

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни
  (COM(2008)0450 – C6‑0280/2008 – 2008/0149(COD))

  Докладчик по становище(*): Stéphane Le Foll

  (*) Асоциирана комисия - член 47 от Правилника за дейността

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  I) Покачване на цените, което е в основата на хранителна криза

  След отчитани в продължение на 30 години пазарни тенденции, заради които бяхме привикнали към постоянно намаляване на цените на селскостопанските и хранителни продукти в реална стойност, последните две години ще останат белязани от коренна и забележителна промяна на световните пазари на тези продукти. Скокът на цените, причинен от тази промяна, доведе до макроикономическо безредие и истинска хранителна криза, която удари най-тежко най-уязвимите групи от населението на планетата, и по-конкретно жителите на страни, преживяващи войни и неблагополучия, където хората все още отделят повече от 50% от своя бюджет за храна. Това повишаване на цените доведе до още по-голямо разпространение на и без друго голямата бедност, недохранване и опасност от системно гладуване, с всички последици, които това може да има за политическата стабилност и международните геостратегически баланси.

  Тази хранителна криза, драматични доказателства за която бяха гладните бунтове от изминалата пролет, се вписва в контекста на структурно увеличаване на търсенето на селскостопански продукти в световен мащаб, свързано с демографския прираст, промените в хранителните навици и с развитието на горивата от селскостопански произход.

  Тази криза се съчетава и с финансова криза, характеризираща се със зачестяване на спекулациите на пазарите на селскостопанска продукция. И най-вече, тя се разразява в момент, в който започваме да оценяваме, както на север, така и на юг, въздействието на затоплянето на климата и на обедняването на природните ресурси (вода, енергия, загуба на биоразнообразие и т.н.) върху селското стопанство на планетата.

  Тази криза не е временна, засяга всички селски стопани в света и отново поставя в центъра на разискванията въпроса за селскостопанската продукция и за значимите баланси в прехраната.

  Ситуацията, в която се намираме, не е породена от чиста случайност. Тя е до голяма степен резултат от избор, направен на по-ранни етапи и силно повлиян от богатите страни:

  - Решенията за дерегулиране и за политики на структурни корекции, налагани от 20 години насам от МВФ и Световната банка на най-бедните страни, направиха снабдяването на тези страни с храни изключително зависимо от вноса. Твърде ниските спрямо местните производствени разходи международни цени на хранителните стоки обезкуражиха самостоятелното селскостопанско развитие на тези страни. Да си припомним, че тези международни цени са резултат от конкуренцията между високопродуктивни производствени зони, от които някои са субсидирани.

  - Преговорите в СТО за световната търговия със селскостопански продукти (по-малко от 10% от производството), замислени с цел либерализиране на обмена между платежоспособни участници, не позволяват снабдяване на най-бедните потребители с храни.

  - Политиките за помощ за развитие бяха започнати с финансови обещания, които не бяха спазени. Освен това те са изцяло отклонени от селското стопанство, въпреки решаващото значение на този отрасъл за започване на каквото и да е развитие и жизнената му важност за 75% от бедното население на света, което живее в селскостопански райони. Днес Съюзът отделя на селското стопанство само 4% от средствата на своята политика на развитие.

  След болезненото пробуждане, причинено от манифестациите на глада, различни международни структури, в това число и на Европейския съюз, се принудиха да реагират на положението, което може да се определи като извънредно в продоволствено отношение.

  II) Бързи ответни мерки на Съюза спрямо покачващите се цени на храните в развиващите се страни

  A) Предложение на Комисията

  Комисията се постара да отговори на исканията на Европейския парламент и на държавите-членки (Съвет по общи въпроси, след това и Европейски съвет от 19 и 20 юни), като започне колективно действие в полза на развиващите се страни.

  След като донякъде адаптира действащите инструменти на своята политика на развитие, в стремеж да реагира на покачването на цените на храните, тя предлага допълнително краткосрочно финансиране в размер на 1 млрд. от средствата, които са на разположение от ОСП.

  Тази инициатива, нещо средно между спешна помощ и помощ за развитие, цели да подпомогне селскостопанското предлагане в развиващите се страни, които са най-засегнати от покачването на цените на храните, а също и действия за смекчаване на отрицателните въздействия от това покачване.

  Избраните мерки се отнасят до подобряването на достъпа до селскостопански суровини и услуги (включително торове и семена), до разпоредби от типа „предпазна мрежа”, целящи да запазят или подобрят селскостопанския производствен капацитет и да удовлетворят основните потребности от храна на най-уязвимото население.

  Б) Обща преценка на докладчика по становище

  Като отчита драматичните последствия от хранителната криза за населението на най-бедните страни, докладчикът държи да им засвидетелства своята солидарност, като подкрепи лансираната от Комисията инициатива.

  Докладчикът по становище желае същевременно да придружи принципната си подкрепа с някои забележки.

  Бюджетни съображения

  - Без да обвинява инициативата, докладчикът по становище посочва, че тегленето от неизползваните средства на ОСП трябва да се прави по изключение. Важно е за в бъдеще Съюзът да може да изпълни всичките си задължения към своите селски стопани, и по-конкретно към тези от новите страни, които все още не се ползват със същото равнище на подпомагане като своите колеги от старите 15. Също така е уместно да се обърне внимание на Комисията и на Съвета, че покачването на селскостопанските цени се отразява отрицателно и дори катастрофално също и на някои европейски селски стопани, и по-конкретно животновъди. Следователно е целесъобразно да се демонстрира разбиране на тяхното положение както при изготвянето на бюджета, така и чрез преработката на ОСП, предвидена в нейния преглед. И не на последно място, в контекста на последните финансови перспективи, докладчикът по становище напомня на държавите-членки, че не може вечно да се иска повече от Европа, като се създават или засилват общностни политики, без да се отпускат повече бюджетни средства, които, ако бяха налични преди това, може би щеше да се избегне прибягването до крайната мярка, предложена от Комисията.

  Съображения относно селскостопанската страна на инициативата:

  - Докладчикът по становище приветства факта, че най-накрая се обръща повече внимание на селското стопанство, и най-вече на селскостопанската продукция, на най-бедните страни. Той счита, че е необходимо да се изтъква стойността на всички селски стопанства и хранителни култури на света, за да може всеки регион да осигурява удовлетворяване на максимална част от потребностите на неговото население.

  Той поздравява акцента, който Комисията поставя върху мерките, предназначени за улесняване на започването на производство: достъп на най-бедните селски стопани (които представляват близо 80% от гладуващите хора) до средствата и услугите като мерки от типа "предпазна мрежа", които да могат да подпомогнат търговската реализация на местната продукция, като подобрят покупателната способност на бедните потребители. При все това той би желал Комисията да конкретизира до по-голяма степен действията, насочени към производство, които биха могли да се финансират: достъп до вода, микрокредити, подкрепа за организирането на производителите с цел производство и пускане на пазара, както и за складиране.

  - В името на ефикасността докладчикът по становище препоръчва на Комисията да впише този инструмент в истинска глобална стратегия, целяща благоприятни условия за започване на селскостопанско производство в среда на устойчиво развитие, адаптирано към нуждите на населението и природните дадености на съответните територии. Това предполага две условия:

  1) Действия с перспектива:

  Докладчикът по становище оспорва перспективността на тази инициатива. Прилагането на този инструмент се предвижда за кратък срок, а възползването от даден потенциал изисква време и непрекъснатост. Селският стопанин винаги трябва да прави своя избор за година или повече (култури, инвестиции…). Необходима му е рамка, предвидимост, включително и стабилност на цените на продуктите му. Какво ще стане след година, когато изчезнат средствата от финансирането по този инструмент, с които селският стопанин разполага за достъп до суровини и услуги, както и за мерки от типа „предпазна мрежа”? Отчетени ли са в достатъчна степен тези измерения в съществуващите средносрочни и дългосрочни инструменти за развитие, които току-що са коригирани спрямо наличния марж, за да се включи покачването на цените, но в които същевременно частта, отделена за селското стопанство, остава драматично малка?

  2)Действия за икономическо регулиране

  В глобализирана и все по-либерализирана икономика международните пазари за селскостопански и хранителни продукти, които са по своята същност нестабилни, противопоставят напълно различните равнища на конкурентоспособност на всички селски стопанства в света. Тази игра става причина за сериозни сътресения на местните пазари на най-бедните страни, които практически не разполагат, както вече споменахме, със защита на границите. Това положение възпрепятства развитието на местно производство, тъй като международните цени са ниски. Противно на това, обаче, когато цените са високи, какъвто е случаят понастоящем, изглежда невъзможно да се овладеят в посока намаляване, без да се приложи известно регулиране на производството и на международните цени. В това отношение докладчикът по становище не разбира как Комисията очаква този „скромен инструмент” да смекчи покачването на цените на храните.

  - Относно прилагането на инструмента Комисията не споменава нищо за участие на местни фактори (селски стопани, потребители, компетентни лица), нито на НПО, на нито един етап, докато всяко едно успешно развитие задължително минава през това хората да се заемат със собствената си участ.

  Съображения относно прилагането на този инструмент:

  Докладчикът по становище иска да се увери, че административният капацитет на Съюза ще позволи ефикасно използване на кредита от 1 милиард. За тази цел той иска от Комисията да действа в рамките на стратегия, единна и последователна спрямо другите програми и действия за развитие;

  Той също така приканва Комисията да получи максимални гаранции, що се отнася до капацитета на организациите, с които ще се договаря. За това докладчикът би желал да се разшири наборът от структури, предоставящи помощта, като се включат и опитни организации, например НПО, които разполагат със съответстващите средства и с признати познания и умения.

  Той би желал Комисията да се погрижи за максимална прозрачност на използването на този 1 милиард. В тази връзка той иска от Комисията да изготви точен предварителен план за неговото използване, който да включва обстойно описание на предвижданите мерки, както и на количествените цели, на определения за всяка една от тях дял от финансирането, както и средствата за управление на инструмента. Този план трябва да бъде одобрен по процедура по комитология, която да позволява информиране на Европейския парламент. По този начин ще се улесни значително окончателната оценка. Докладчикът по становище предлага също да се изготви междинен отчет през септември 2009 г., с цел евентуална адаптация на мерките към най-неотложните потребности на бедното население на целевите страни.

  Заключения

  Европейският съюз, който разполага със значителни човешки и финансови ресурси, трябва да действа по-енергично и в по-дългосрочна перспектива, като се ангажира с по-амбициозна политика, по-активна на международната сцена, за по-добър продоволствен баланс и развитие в света. За целта той трябва да включи и други световни фактори, като ги обедини около няколко конкретни предложения:

  - Да се създаде Международен съвет за сигурността на хранителните доставки и развитие на ООН, който да поеме управлението на кризите. Координирайки стратегическите избори на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO), на МВФ, на Световната банка и на международната общност като цяло, този инструмент трябва да улеснява прилагането на селскостопанските и продоволствени политики във всички световни региони. Постигането на регионална интеграция би представлявало първа стъпка в тази насока.

  - Важно е да се установи минимално регулиране на международните пазари, за да се осигури снабдяването с храни и стабилността на цените до определени граници, в интерес на всички потребители и производители в света. Създаването на предпазен запас е абсолютно необходимо, за да се реагира на извънредни положения навсякъде в света (в това число за нуждите на европейските хранителни банки), както и за да се ограничат проявите на спекулация, на които станахме свидетели през последните месеци на селскостопанските пазари.

  - Помощта за развитие трябва най-накрая да се укрепи и определеният за селското стопанство дял от нея трябва да бъде подложен на сериозна преоценка.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по развитие да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение   1

  Предложение за регламент

  Позоваване 1 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  - като взеха предвид Международната оценка на селскостопанските науки и технологии за развитие (IAASTD),

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Неотдавнашният скок на цените на храните постави редица развиващи се страни и техните народи в драматична ситуация. Ситуацията рискува да доведе до крайна бедност нови стотици милиони души и налага да се прояви по-голяма солидарност с тези хора.

  (1) Неотдавнашният скок на цените на храните, който беше предвидим по търсенето и предлагането на селскостопански и хранителни продукти на световните пазари, постави редица развиващи се страни и техните народи в драматична ситуация. Ситуацията на хранителна криза, съчетаваща се с финансова и енергийна криза, и с влошаване на качеството на околната среда (затопляне на климата, намаляване на водните запаси, загуба на биоразнообразие и т.н.), рискува да доведе до крайна бедност нови стотици милиони души и налага да се прояви по-голяма солидарност с тези хора. Всички данни за перспективите на хранителните пазари сочат, че тази хранителна криза, засягаща най-уязвимото население, както на север, така и на юг, ще продължи през следващите години.

  Обосновка

  Хранителната криза, която преживяваме, не е случайност. Имаме представа за бъдещото развитие на търсенето и предлагането на селскостопански продукти в световен мащаб. През 2050 г. планетата ще има 3 милиарда жители повече. Ще трябва да произвеждаме два пъти повече и по-качествено, като се възползваме по най-ефикасен начин от ресурсите и същевременно пазим по-добре природните ресурси и равновесия. Би било подходящо също да се гарантира известно регулиране на икономиката на селското стопанство, за да се избегнат хранителните катастрофи и огромните рискове от спекулации на хранителните пазари.

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) По тази причина с настоящия регламент следва да се създаде инструмент за финансиране на бързи ответни мерки по отношение на кризата с високите цени на храните в развиващите се страни.

  (2) В допълнение към настоящата политика на Европейския съюз за развитие, която отдавна пренебрегва подкрепата за отрасъла на селското стопанство, и по-конкретно производството на храни, с настоящия регламент следва да се създаде инструмент за финансиране на бързи ответни мерки по отношение на кризата с високите цени на храните в развиващите се страни.

  Обосновка

  La crise alimentaire révèle au grand jour les carences des politiques de développement engagées avec les pays les plus pauvres. L'aide à l'agriculture se situe autour de 4% de l'aide au développement, alors que ce secteur reste la base de tout développement puisqu'il permet de répondre aux besoins les plus élémentaires de population souffrant de malnutrition. Dans ces régions la majorité des populations vivent en zones rurales, la majorité des mal nourris sont d'abord des agriculteurs pauvres qui ont un accès difficile aux ressources (terre, eau, énergie, engrais semences, microcrédits, services, etc.) pour produire et nourrir leurs populations. Nos politiques de développement l'ont un peu vite oublié.

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Съображение 5 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5а) На заседание на 20 юни 2008 г. Европейският съвет настоятелно потвърди своя ангажимент за постигане на колективната цел за официална помощ за развитие (ОПР) в размер на 0,56 % от брутния вътрешен доход до 2010 г. и 0,7 % от този доход до 2015 г., както беше посочено в заключенията на Съвета от май 2005 г., в заключенията на Европейския съвет от юни 2005 г. и в Европейския консенсус относно развитието от 20 декември 2005 г. Националните усилия на държавите-членки към постигане на тази цел следва да се вземат предвид в рамките на инструмента, предвиждан от настоящия регламент.

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7) Финансовите нужди за пълно овладяване на непосредствените последици от високите цени на храните са много големи. Ответните мерки трябва да дойдат от целокупната международна общност; Европейската общност прави решителна крачка, като дава своя справедлив дял.

  (7) Финансовите и материалните нужди за пълно овладяване на непосредствените последици от високите цени на храните са много големи. Ответните мерки трябва да дойдат от целокупната международна общност; Европейската общност прави решителна крачка, като дава своя справедлив дял.

  Обосновка

  Най-адекватният и ефективен отговор на настоящата продоволствена криза е да се увеличи продоволствената помощ за развиващите се страни.

  Изменение  6

  Предложение за регламент

  Съображение 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8) Причините, породили необходимостта от настоящия финансов инструмент (т.е. високите цени на храните), доведоха и до съкращаване на пазарните разходи за селското стопанство по функция 2 на Финансовата перспектива. Прогнозите към момента сочат също така, че е налице значителен марж по функция 2 и за 2009 г., който не е ангажиран като бюджетни кредити.

  заличава се

  Изменение  7

  Предложение за регламент

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11) Тези инструменти обаче вече бяха мобилизирани или програмирани до крайна степен през 2008 г., за да се овладеят негативните последствия от високите цени на храните в развиващите се страни. Това може да се направи в много по-ограничена степен през 2009 г., и би било крайно недостатъчно, за да се отговори на нуждите.

  (11) Тези инструменти обаче вече бяха мобилизирани или програмирани до крайна степен през 2008 г., за да се овладеят негативните последствия от високите цени на храните в развиващите се страни. Това може да се направи в много по-ограничена степен през 2009 г., и би било крайно недостатъчно, за да се отговори на нуждите. В условията на настоящия недостиг на храни в световен мащаб и рязкото повишаване на цените, които биха могли да продължат и в бъдеще, следва да бъдат засилени инструментите за помощ за развитие, финансирани по функция 4 на бюджета на Съюза, без това да излага на риск селскостопанските интереси на Европейския съюз.

  Изменение  8

  Предложение за регламент

  Съображение 12

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12) В създалата се ситуация, в която високите цени на храните водят до намаляване на разходите по Общата селскостопанска политика, Комисията предлага част от така спестените средства да се пренасочат към селскостопанското производство в развиващите се страни.

  (12) В създалата се ситуация, в която високите цени на храните водят до намаляване на разходите по Общата селскостопанска политика, Комисията предлага част от така спестените средства да се използва за засилване на действия по преориентиране към селскостопанското производство в развиващите се страни, като използването им следва да бъде стабилизиращ фактор, и като се има предвид, че е абсолютно задължително в случай на нова, непредвидена финансова нужда да се проучат най-напред възможностите за прехвърляне на неизползвани средства и обичайните бюджетни процедури да се прилагат напълно.

  Обосновка

  Съгласно членове 21-23 бюджетният орган има строго задължение да проучи възможностите за прехвърляне.

  Изменение  9

  Предложение за регламент

  Съображение 13

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (13) От друга страна е необходимо да се защитят интересите на европейските селскостопански производители и да се гарантира, че това предложение при никакви обстоятелства няма да доведе до привеждането в действие на механизма за финансова дисциплина, предвиден в регламенти (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 1290/2005 на Съвета.

  (13) От друга страна е необходимо да се защитят интересите на европейските селскостопански производители, които страдат значително от нарасналите разходи за производство както в секторите на селскостопанското производство, така и в сектора на риболова, и да се гарантира, че това предложение при никакви обстоятелства няма да доведе до привеждането в действие на механизма за финансова дисциплина, предвиден в регламенти (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 1290/2005 на Съвета. Освен това трябва да се подчертае, че в хода на реформите в рамките на прегледа на ОСП са необходими средства за придружителни мерки за преструктуриране и подпомагане, най-вече в сектора на млякото и в сектора овцевъдство и козевъдство, както и за нуждите на особено чувствителни региони.

  Обосновка

  Трябва да се отдава равностойно внимание на „плавното приземяване“, придружителните мерки за преструктуриране и на другите нови предизвикателства, като например повишени производствени разходи вследствие на повишаване на цените за енергия, .

  Изменение  10

  Предложение за регламент

  Съображение 13 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (13а) Новата помощ за развитие, предвиждана в настоящия регламент, би следвало да се управлява по такъв начин, че да гарантира снабдяването на местното население с храни и да избягва стимулирането на селско стопанство, насочено единствено към износ на суровини за развитите страни, което би противоречало на целите на тази мярка, като не задоволява местните нужди и поражда риск от нелоялна конкуренция с европейски продукти.

  Изменение  11

  Предложение за регламент

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14) Следователно, необходимо е да се приеме специален финансов инструмент в допълнение на съществуващите инструменти за развитие и за хуманитарна помощ, благодарение на който да се приемат спешни допълнителни мерки за бързо овладяване на последствията от сегашния скок на продоволствените цени в развиващите се страни.

  (14) Следователно, възможно е да се приеме специален финансов инструмент по функция 4 на бюджета на Общността, в допълнение на съществуващите инструменти за развитие и за хуманитарна помощ, благодарение на който да се приемат спешни допълнителни мерки за бързо овладяване на последствията от сегашния скок на продоволствените цени в развиващите се страни. Контролът върху предоставените финансови средства трябва да се извършва в съответствие с действащите в Европейския съюз правила.

  Обосновка

  Не трябва да се позволява това да се превърне в автоматизъм. Необходими са проверки на производителността.

  Изменение  12

  Предложение за регламент

  Съображение 14 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (14а) Резултатите от съвместното използване на финансовия инструмент и съществуващите програми в съответствие с тези цели следва да се оценяват редовно, за да се наблюдава структурирането на селскостопанската производствена база на развиващите се страни в дългосрочен план.

  Изменение  13

  Предложение за регламент

  Съображение 15

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (15) Мерките по този инструмент трябва да помогнат на развиващите се страни да увеличат производителността в селското стопанство през следващите сезони, трябва да отговорят бързо на непосредствените нужди на тези страни и тяхното население, да бъдат първа крачка за предотвратяването, доколкото това е възможно, на несигурност на прехраната в бъдеще и да съдействат за смекчаване на последствията от високите цени в глобален план. Осъществяването на тези цели би било от полза както за най-бедните слоеве от населението, така и за европейските потребители и селскостопански производители.

  (15) Мерките по този инструмент трябва да помогнат на развиващите се страни да увеличат производителността в селското стопанство през следващите сезони, трябва да отговорят бързо на непосредствените нужди на тези страни и тяхното население, да бъдат първа крачка за предотвратяването, доколкото това е възможно, на несигурност на прехраната в бъдеще и да съдействат за смекчаване на последствията от високите цени в глобален план. Осъществяването на тези цели би било от полза както за най-бедните слоеве от населението, така и за европейските потребители и селскостопански производители. Това смекчаване на въздействията на високите цени на храните е възможно, само ако всички държави в света, богатите сред които носят голяма отговорност, се замислят заедно за значимите баланси в прехраната на планетата и предприемат действия за стабилизиране на световните цени, така че всеки световен регион да може да развие собствено селско стопанство и да отговори на потребностите на своето население. Тази цел минава през интелигентно регулиране на икономиката на селското стопанство и учредяването на хранителни запаси за извънредни случаи (природни бедствия и др.). Освен това Съюзът би трябвало да облекчава регионалната интеграция между развиващи се страни, която, освен от геополитическа гледна точка, представлява предимство и като първа стъпка към селскостопански политики по модела на предприетата от Общността преди повече от петдесет години. Подпомагането от страна на Общността следва да бъде в зависимост от изпълнението на определени минимални екологични условия и съблюдаването на основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ).

  Обосновка

  Il serait illusoire de croire que le laisser faire économique permettra à tous les être humains de la terre de se nourrir alors que l'accès à la nourriture constitue le premier droit à la vie. Cela tient pour beaucoup au fonctionnement économique et aux particularités des marchés agricoles dont on connaît la très grande instabilité notamment au plan international (ce sont des marchés résiduels hautement spéculatifs). Par ailleurs les différents niveaux de compétitivité des agricultures du monde qui se confrontent sur ces marchés n'aident pas l'agriculture des pays les plus pauvres dont l'économie est souvent très ouverte. Il faut donc admettre les bienfaits d'une certaine régulation de l'économie agricole. On a d'ailleurs ainsi justifié l'existence de toutes les des politiques agricoles du monde.

  Amendement  14

  Предложение за регламент

  Съображение 16

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16) Самото естество на мерките по този регламент налага решенията за тяхното финансиране да се вземат с ефективни, гъвкави, прозрачни и бързи процедури, с активното сътрудничество на всички участващи институции. Регламентът трябва по-конкретно да даде възможност да се финансират вече предприети мерки, които международни организации подпомагат или са готови да подпомогнат преди приемането му, като за изходна дата се приеме 20 юни 2008 г., т.е. датата на заключенията на Европейския съвет.

  (16) Самото естество на мерките по този регламент налага решенията за тяхното финансиране да се вземат с ефективни, гъвкави, прозрачни и бързи процедури, с активното сътрудничество на всички участващи институции. Регламентът трябва по-конкретно да даде възможност да се финансират вече предприети мерки преди приемането му, като за изходна дата се приеме 20 юни 2008 г., т.е. датата на заключенията на Европейския съвет.

  Изменение  15

  Предложение за регламент

  Съображение 16 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (16a) Прилагането на настоящия регламент следва да подлежи на строго наблюдение и да е предмет на годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Финансирането на настоящия регламент посредством международни организации не може да възпрепятства бюджетния контрол, ефективността и видимостта на разходването на средствата на Съюза.

  Изменение  16

  Предложение за регламент

  Член 1 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Общността следва да финансира мерки, които съдействат за бърза и непосредствена реакция на нарасналите цени на храните в развиващите се страни и застъпват периода между прилагането на спешни мерки и осъществяването на средносрочно до дългосрочно сътрудничество за развитие.

  1. Общността финансира, наред с микрокредитите, също така и средства за производство, които трябва да бъдат придобити в Европейския съюз, които съдействат за бърза и непосредствена реакция на нарасналите цени на храните в развиващите се страни и застъпват периода между прилагането на спешни мерки и осъществяването на средносрочно до дългосрочно сътрудничество за развитие. Тези мерки се вписват в цялостна стратегия за развитие, определяща целите и конкретните средства, и осигуряваща съгласуваност на всички инструменти, служещи за спешна помощ и помощ за развитие.

  Обосновка

  Инструментът от 1 милиард трябва да се вписва в цялостна стратегия, координираща всички усилия на Общността в насока към развитие. Хранителната криза налага спешни отговори, но също и такива в дългосрочен план, за да се подпомогне развитието на селското стопанство и да се стимулира предлагането на хранителни продукти. Процесът на оползотворяване на средствата чрез селскостопанска дейност и модернизиране на селското стопанство изисква време. Освен това селските стопани имат нужда от перспективи и стабилност, за да произвеждат. Ето защо отделените за селското стопанство средства би трябвало да се увеличат значително, като същевременно се разпределят и в дългосрочен план.

  Изменение  17

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. От мерките следва да се възползват страни, дефинирани като развиващи се от ОИСР/Комитета за подпомагане на развитието, и тяхното население в съответствие със следните разпоредби:

  2. От мерките се възползват страни, дефинирани като развиващи се от ОИСР/Комитета за подпомагане на развитието, тяхното население, както и европейски производители, в съответствие със следните разпоредби:

  Обосновка

  Европейските производители трябва да бъдат защитавани в същата степен.

  Изменение   18

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията приема мерките, посочени в параграф 1. Те финансират международни инициативи, които съдействат за постигането на целите на настоящия регламент и които се реализират чрез регионални и световни международни организации. Комисията информира Европейския парламент и Съвета за тези мерки.

  Комисията приема мерките, посочени в параграф 1. Те финансират международни инициативи, които съдействат за постигането на целите на настоящия регламент и които се реализират чрез регионални и световни публичноправни или частноправни международни организации съвместно с местните организации на селскостопански производители. Комисията информира Европейския парламент и Съвета за тези мерки. По този начин Европейският парламент бива редовно информиран относно прилагането на инструмента на заседания по инициатива на Комисията, а след това – с първоначален писмен междинен доклад през юни 2009 г.

   

  Европейският парламент има право на вето, що се отнася до разходите.

  Изменение  19

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 3 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3а. Няма право на финансиране по смисъла на настоящия регламент развиваща се държава, която иначе отговаря на критериите, посочени в приложението, в случай че:

   

  - нейните естествени горски площи намаляват,

   

  - тя е нетен износител на селскостопански продукти,

   

  - на нейна територия е налице опустиняване, прекомерно използване на земята за паша или нерационална употреба на вода.

  Обосновка

  Помощта на Общността следва да съответства на целите за устойчиво развитие и политиката за опазване на околната среда.

  Продоволствената криза следва се разрешава само в държави, които са нетни вносители на хранителни продукти.

  Изменение  20

  Предложение за регламент

  Член 1 - параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. За да се гарантира последователност и ефективност в помощта на Общността, когато дадена програма има регионален или трансграничен характер, Комисията може да реши, че населението на други развиващи се страни, които са извън дадения регион, може да се възползва от дадената програма.

  заличава се

  Обосновка

  Само избрани страни следва да бъдат подпомагани.

  Изменение  21

  Предложение за регламент

  Член 1 - параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Международните и регионалните организации (наричани по-нататък „международните организации“) ще бъдат подбрани въз основа на капацитета им да организират и осъществят бързи и висококачествени ответни мерки в отговор на специфичните нужди на целевите развиващи се страни и във връзка с целите на настоящия регламент.

  5. Международните и регионалните организации (наричани по-нататък „международните организации“) ще бъдат подбрани въз основа на капацитета им да организират и осъществят бързи и висококачествени ответни мерки в отговор на специфичните нужди на целевите развиващи се страни и във връзка с целите на настоящия регламент. Освен това подборът на международните организации се извършва въз основа на способността им да разпределят средствата ефективно и ефикасно, с минимална степен на административна бюрокрация.

  Изменение  22

  Предложение за регламент

  Член 2 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Основните цели на помощта и сътрудничеството по настоящия регламент са да се насърчи позитивната реакция под формата на по-голямо предлагане от страна на селскостопанския сектор в целеви страни и региони в контекста на тяхното устойчиво развитие и да се подкрепят дейности, с които бързо и непосредствено ще се смекчат негативните последствия от високите цени на храните в съответствие с целите за гарантиране на прехраната.

  1. Основните цели на помощта и сътрудничеството по настоящия регламент са да се насърчи устойчивото развитие на селскостопанската продукция и местните пазари, с цел да се даде възможност за позитивна реакция под формата на по-голямо предлагане от страна на селскостопанския сектор в целеви страни и региони в контекста на тяхното устойчиво развитие и да се подкрепят дейности, с които бързо и непосредствено ще реагират на хранителните потребности на местното население, за да се смекчат негативните последствия от високите цени на храните в съответствие с целите за гарантиране на прехраната.

  Изменение  23

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2а. Съществуващите програми и проекти подлежат на проверка, за да се гарантира, че само проекти, които са съответно контролирани, насочени към бъдещето и обслужват устойчивите интереси на малките селскостопански предприятия и селски структури, получават допълнително подпомагане, като трябва да се оптимизира използването на средствата и да се предотвратява непосилно бреме.

  Изменение  24

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 3 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  За да се гарантира непрекъснатост на сътрудничеството, и по-конкретно преходът между спешни мерки и средносрочни и дългосрочни ответни мерки, се прилагат различните инструменти на политиката за развитието и настоящият инструмент.

  За да се гарантира непрекъснатост на сътрудничеството, и по-конкретно преходът между спешни мерки и средносрочни и дългосрочни ответни мерки, се прилагат различните инструменти на политиката за развитието и настоящият инструмент. Оттук нататък всички инструменти, служещи за целите на развитието, заделят по-значителна част от финансирането си за селското стопанство и селскостопанското производство, без които никоя страна не може да има устойчивото развитие, една от целите на което е да се осигурява достатъчна прехрана на населението.

  Обосновка

  Un pays ne peut se développer quand il ne parvient pas à nourrir sa population. Dans le contexte de crise alimentaire dans lequel nous sommes l’urgence est donc bien d'augmenter durablement l'aide à l’agriculture trop longtemps négligée des politiques de coopération développement. Rappelons simplement que la majorité des populations des pays pauvres vivent dans les campagnes, que l’alimentation représente plus de 50% des dépenses des ménages, que les plus mal-nourris sont souvent des agriculteurs pauvres qui ne parviennent pas à produire faute de moyens suffisants, leur permettant d’accéder aux ressources (terre, eau, engrais, semences, services, crédits, etc.)

  Изменение  25

  Предложение за регламент

  Член 3 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Помощта и сътрудничеството от страна на Общността се привеждат в действие посредством набор от решения, приемани от Комисията, за финансиране на мерките за подпомагане, които са дефинирани в член 1, параграфи 1, 2 и 3 от настоящия регламент.

  1. Помощта и сътрудничеството от страна на Общността се привеждат в действие посредством набор от решения, приемани от Комисията, за финансиране на мерките за подпомагане, които са дефинирани в член 1, параграфи 1, 2 и 3, и в член 3, параграф 2 от настоящия регламент. Преди да започне финансирането на инструмента, Комисията изготвя прецизен предварителен план за използването на това финансиране, който включва обстойно описание на предвижданите мерки, както и на количествените цели с определения за всяка една от тях дял от финансирането, както и средствата за административно управление на инструмента. Решението за одобрение на този предварителен план се взема по процедурата за регулиране с контрол, предвидена в Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

   

  _________

  1 ОВ L 184 от 17.7.1999 г., стр. 23.

  Обосновка

  Важно е Комисията да предостави уточнение относно използването на този 1 милиард, като представи предварителен план, който следва да се приеме по процедурата по комитология и да позволи информиране на Европейския парламент. Този план ще позволи да се извърши последваща оценка на инструмента.

  Изменение   26

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 2 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) мерки за по-добър достъп до суровини, други производствени фактори и услуги за селското стопанство, включително торове и семена;

  а) мерки за подобряване на инфраструктурата и средства за производство за най-бедните малки селскостопански производители, така че да се подкрепи местното устойчиво развитие, т.е.:

   

  - достъп до суровини (ориентиран към оптимално използване на местните ресурси) и услуги за селското стопанство (разширяване, професионално обучение),

   

  - достъп до земи, води и финансиране (микрокредити),

   

  - колективно организиране на производителите (с цел производство и създаване на местни пазари и местни хранилища за семена),

   

  - складиране на реколтата;

  Изменение  27

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 2 – буква б)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) „предпазни мрежи“, имащи за цел поддържането или подобряването на производствения капацитет в селското стопанство и задоволяване на основните продоволствени нужди на най-уязвимите групи от населението;

  б) „предпазни мрежи“, имащи за цел поддържането или подобряването на производствения капацитет в селското стопанство и задоволяване на основните продоволствени нужди на най-уязвимите групи от населението; като трябва да се предотвратява всеки случай на дъмпинг и нарушаване на местното производство и местните пазари;

  Изменение  28

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 2 – буква б a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба) мерки за подпомагане на правителствата партньори при определянето и прилагането на ефективни национални политики за продоволствена сигурност в тясно сътрудничество с местните организации на селскостопанските производители и с потребителите;

  Изменение  29

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 2 – буква б б (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  бб) технически консултации и действия по обучение за изпълнение на екологичните норми, изисквани от законодателството на Европейския съюз;

  Изменение  30

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2а. Не се предоставя помощ за производството на суровини за:

   

  - екзотични или луксозни продукти (какао, чай, кафе), или

   

  - биогорива.

  Обосновка

  Целта на настоящото предложение е да разреши продоволствената криза в развиващите се страни. Следователно следва да се предоставя помощ за производството на основни хранителни продукти.

  Изменение  31

  Предложение за регламент

  Член 3 - параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Мерки за подпомагане, които съответстват на целите на настоящия регламент, могат да бъдат финансирани със средства до 1 % от сумата, посочена в член 10, параграф 1.

  заличава се

  Обосновка

  Тъй като средствата са предвидени за дейности, които са вече текущи, допълнителни административни разходи не са необходими.

  Изменение  32

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 3 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3а. Както Комисията, така и Европейският парламент, осъществяват строг контрол върху отпускането на средства на международните организации и върху финансовите разходи на тези организации, с цел да се гарантира ефикасно и ефективно използване на средствата на Европейския съюз с оглед постигане на горепосочените цели.

  Изменение  33

  Предложение за регламент

  Член 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Допустими за финансиране субекти са международните организации, които отговарят на условията, установени в член 43 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията.

  Допустими за финансиране субекти са местните банки, които извършват дейност в селскостопанския отрасъл. При възможност, Европейската инвестиционна банка и свързаните организации също така имат право на финансиране.

  Обосновка

  Вместо международните организации право на финансиране следва да имат местните банки, които извършват дейност в селскостопанския отрасъл, и, при възможност, Европейската инвестиционна банка и свързаните организации.

  Изменение  34

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2а. Подпомагането от страна на Общността е в зависимост от съблюдаването на определени минимални екологични изисквания и на основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ).

  Изменение  35

  Предложение за регламент

  Член 5 - параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Съответните договорни процедури са открити за участието на всички физически и юридически лица, които отговарят на условията за финансиране по географски дефинирания инструмент за развитие, приложим в страната, където се осъществява дейността, както и за всички физически и юридически лица, които отговарят на условията за финансиране съгласно правилата на изпълнителните международни организации, като се вземат мерки за гарантиране на равнопоставеност на всички донори. Същите правила важат и за доставки и материали. Експертите могат да бъдат от която и да е националност.

  3. Съответните договорни процедури са открити за участието на всички физически и юридически лица, които отговарят на условията за финансиране по географски дефинирания инструмент за развитие, приложим в страната, където се осъществява дейността, както и за всички физически и юридически лица, които отговарят на условията за финансиране съгласно правилата на изпълнителните международни организации, като се вземат мерки за гарантиране на равнопоставеност на всички донори. Може да бъдат включени експерти с каквато и да е националност, но средствата за производство, стоките и материалите трябва да бъдат придобити в ЕС.

  Изменение  36

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 3 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3а. Мерките, финансирани съгласно настоящия регламент, са в съответствие с Парижката декларация от 2005 г. относно ефективността на помощите. Докладите, посочени в член 9, обръщат специално внимание на това изискване.

  Обосновка

  Всички мерки, финансирани съгласно настоящия регламент, следва да са в съответствие с Парижката декларация, по-специално защото става въпрос за временен инструмент. Следва да се гарантира, че инструментът допринася ефективно към устойчивото подобряване на положението.

  Изменение  37

  Предложение за регламент

  Член 6 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Бюджетните кредити за поети задължения се заделят въз основа на решения, приети от Комисията.

  1. Бюджетните кредити за поети задължения се заделят въз основа на решения, приети на равноправна основа от Комисията и Европейския парламент.

  Изменение  38

  Предложение за регламент

  Член 6 - параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. С мерки, приети по настоящия регламент, могат да се финансират, считано от 20 юни 2008 г., дейности, които вече са в ход, предприети в целевите страни или от организациите по член 4 преди влизането в сила на настоящия регламент.

  2. С мерки, приети по настоящия регламент, могат да се финансират, считано от приемането им от Европейския парламент, дейности, които вече са в ход, предприети в целевите страни или от организациите по член 4 преди влизането в сила на настоящия регламент. В този случай помощите, получени по настоящия регламент, следва да се използват като допълнителни средства.

  Изменение  39

  Предложение за регламент

  Член 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Докладване

  Наблюдение и оценка

  Не по-късно от 31 декември 2009 г. Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за приетите от нея мерки по настоящия регламент. Не по-късно от 31 декември 2012 г. Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на мерките, включително, доколкото е възможно, относно най-важните резултати и въздействието на помощта, отпусната по настоящия регламент.

  Комисията редовно уведомява Европейския парламент и Съвета за приеманите от нея мерки по настоящия регламент. През септември 2009 г. Комисията им представя междинен отчет за предвижданите мерки, като този отчет позволява евентуално коригиране на съдържанието на инструмента в съответствие с неговите цели. Във връзка с предварителния план, обстойно представящ използването на финансирането на инструмента и представен преди прилагането на инструмента, най-късно на 31 декември 2010 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета точна оценка на прилагането на инструмента, за да се преценят действителните му резултати и въздействие в целевите страни.

  Обосновка

  Важно е Комисията редовно да информира Европейския парламент и Съвета за прилагането и за резултатите на инструмента. Също така е необходимо да се направи междинен отчет и прецизна окончателна оценка, за да се измери действителният мащаб на действите за най-засегнатото от хранителната криза население.

  Изменение  40

  Предложение за регламент

  Член 10 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Общата финансово-референтна сума за прилагане на настоящия регламент за периода 2008–2009 г. възлиза на 1 млрд. EUR.

  1. Общата финансово-референтна сума за прилагане на настоящия регламент за периода 2008–2009 г. възлиза на 1 млрд. EUR. Тази референтна сума се финансира по функция 4 от финансовата рамка за 2007-2013 г.

  Изменение   41

  Предложение за регламент

  Член 10 - параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. За всяка година сумата, заделена като бюджетни кредити за поети задължения, следва да оставя марж по функция 2 от финансовата перспектива от поне 600 млн. EUR, въз основа на прогнозата от най-актуалния към дадения момент доклад по системата за ранно предупреждение, предвидена в Регламент (ЕО) № 1290/2005. Ако през дадена година не може да се гарантира този марж, максималната сума, която по настоящия регламент може да се заделя като бюджетни кредити, се намалява, за да се възстанови маржът по функция 2.

  4. Заделената сума се финансира по функция 4 от бюджета на ЕС.

  Изменение  42

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 4 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4а. В рамките на предстоящия преглед на бюджета на Европейския съюз, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който оценява необходимостта от засилване на помощта за развитие чрез увеличаване на средствата по функция 4 с цел справяне с повишаването на цените на селскостопанските продукти в бедните страни и с недостига на храни, който изпитва местното население. Това увеличаване не трябва да се осъществява в ущърб на бюджетните потребности на селските стопани в ЕС.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни

  Позовавания

  COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD)

  Водеща комисия

  DEVE

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  AGRI

  2.9.2008

   

   

   

  Процедура с асоциирана(и) комисия(и) - Дата на обявяване в заседание

  23.9.2008

   

   

   

  Докладчик по становище

         Дата на назначаване

  Stéphane Le Foll

  9.9.2008

   

   

  Разглеждане в комисия

  10.9.2008

   

   

   

  Дата на приемане

  6.10.2008

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  21

  2

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Constantin Dumitriu, Carmen Fraga Estévez, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Katerina Batzeli, Esther De Lange, Jan Mulder, Maria Petre, Brian Simpson, Kyösti Virrankoski

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни

  Позовавания

  COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  18.7.2008

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  DEVE

  2.9.2008

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  AFET

  2.9.2008

  INTA

  2.9.2008

  BUDG

  2.9.2008

  CONT

  23.9.2008

   

  AGRI

  2.9.2008

   

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  AFET

  23.9.2008

  INTA

  9.9.2008

  CONT

  9.9.2008

   

  Процедура с асоциирана(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  AGRI

  23.9.2008

  BUDG

  23.9.2008

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Gay Mitchell

  15.7.2008

   

   

  Разглеждане в комисия

  25.8.2008

   

   

   

  Дата на приемане

  7.10.2008

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  27

  1

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Johan Van Hecke, Anna Záborská

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Ana Maria Gomes, Fiona Hall, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Renate Weber, Gabriele Zimmer

  Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Stéphane Le Foll

  Дата на внасяне

  14.10.2008