ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες

31.10.2008 - (COM(2008)0450 – C6‑0280/2008 – 2008/0149(COD)) - ***I

Επιτροπή Ανάπτυξης
Εισηγητής: Gay Mitchell
Συντάκτες γνωμοδότησης (*):
Reimer Böge, Επιτροπή Προϋπολογισμών
Stéphane Le Foll, Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
(*) Συνδεδεμένες επιτροπές - Άρθρο 47 του Κανονισμού

Διαδικασία : 2008/0149(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0396/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0396/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες

(COM(2008)0450 – C6‑0280/2008 – 2008/0149(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0450),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 179, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0280/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6‑0396/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση δεν είναι συμβατό με το ανώτατο όριο του τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, χωρίς προσαρμογή του ανώτατου ορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1]· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτού του μέσου διευκόλυνσης δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση άλλων προτεραιοτήτων και σημερινών δεσμεύσεων της ΕΕ·

3.  τονίζει ότι οι διατάξεις του σημείου 14 της διοργανικής συμφωνίας θα εφαρμοστούν εάν η νομοθετική αρχή αποφασίσει υπέρ της έγκρισης της νομοθετικής πρότασης· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το άλλο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής με στόχο να επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία σχετικά με την χρηματοδότηση αυτού του μέσου διευκόλυνσης·

4.  φρονεί ότι, κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας· φρονεί ότι η συνολική αυτή χρηματοδότηση δεν πρέπει να υπερβεί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η πρόσφατη ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων έχει περιαγάγει πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και τους πληθυσμούς τους σε δραματική κατάσταση. Η εξέλιξη αυτή απειλεί να εξωθήσει εκατοντάδες εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπων σε κατάσταση ακραίας ένδειας και επιβάλλει αυξημένη αλληλεγγύη με τους πληθυσμούς αυτούς.

(1) Η πρόσφατη ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων, που ήταν προβλέψιμη λόγω της κατάστασης των παγκοσμίων αγορών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από πλευράς προσφοράς και ζήτησης, έχει περιαγάγει πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και τους πληθυσμούς τους σε δραματική κατάσταση. Η εξέλιξη αυτή της επισιτιστικής κρίσης που συνδυάζεται με μια οικονομική και ενεργειακή κρίση και μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, της έλλειψης νερού και της απώλειας βιοποικιλότητας), απειλεί να εξωθήσει εκατοντάδες εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπων σε κατάσταση ακραίας ένδειας και επιβάλλει αυξημένη αλληλεγγύη με τους πληθυσμούς αυτούς. Όλα τα δεδομένα σχετικά με τις προοπτικές των αγορών τροφίμων καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η επισιτιστική αυτή κρίση που πλήττει τους πιο στερημένους πληθυσμούς του Νότου και του Βορρά της υφηλίου θα διαρκέσει και για τα επόμενα έτη.

Αιτιολόγηση

Η επισιτιστική κρίση που βιώνουμε δεν είναι ένα ατύχημα. Έχουμε μια ιδέα της μελλοντικής εξέλιξης της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης αγροτικών προϊόντων και ειδών διατροφής. Από τώρα έως το 2050 θα υπάρχουν στον πλανήτη ακόμη 3 δισεκατομμύρια κάτοικοι. Θα πρέπει να παράγονται δύο φορές περισσότερες και καλύτερες ποσότητες αξιοποιώντας πιο αποτελεσματικά το σύνολο των πόρων και διατηρώντας περισσότερο τα οικοσυστήματα και τις φυσικές ισορροπίες. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί κάποια ρύθμιση της γεωργικής οικονομίας προκειμένου να αποφευχθούν οι επισιτιστικές καταστροφές και οι πολύ μεγάλοι κίνδυνοι κερδοσκοπίας στις αγορές τροφίμων.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1a) Κατά την τελευταία διακυβερνητική σύνοδο ολομέλειας στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, τον Απρίλιο του 2008, η Διεθνής Αξιολόγηση της Γεωργικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη (IAASTD) ενέκρινε συγκεφαλαιωτική έκθεση για την αειφόρο παγκόσμια γεωργία,

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί με τον παρόντα κανονισμό χρηματοδοτική διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλούν οι υψηλές τιμές των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

(2) Προκειμένου να συμπληρωθεί η σημερινή αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ που για τόσο καιρό αμέλησε να στηρίξει τον τομέα της γεωργίας και ιδιαίτερα την παραγωγή τροφίμων, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί με τον παρόντα κανονισμό χρηματοδοτική διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλούν οι υψηλές τιμές των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Αιτιολόγηση

Η επισιτιστική κρίση φέρνει στο φως τις ελλείψεις των αναπτυξιακών πολιτικών που εφαρμόζονται με τις πιο φτωχές χώρες. Η ενίσχυση στην γεωργία ευρίσκεται στο 4% περίπου της ενίσχυσης στην ανάπτυξη, ενώ ο τομέας αυτός παραμένει η βάση κάθε ανάπτυξης εφόσον επιτρέπει την κάλυψη των πλέον στοιχειωδών αναγκών του πληθυσμού που υποφέρει από υποσιτισμό. Στις περιοχές αυτές η πλειοψηφία των κατοίκων ζει σε αγροτικές ζώνες, οι περισσότεροι υποσιτιζόμενοι είναι κατ' αρχήν πτωχοί αγρότες που έχουν δύσκολη πρόσβαση στους πόρους (γη, νερό, ενέργεια, λιπάσματα, σπόροι, μικροπιστώσεις, υπηρεσίες, κλπ.) για να παράγουν και να σιτίσουν τους πληθυσμούς τους. Οι αναπτυξιακές πολιτικές μας τον ξέχασαν λίγο γρήγορα.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η «Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη», που εκδόθηκε από το Συμβούλιο και τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στις 22.11.05, αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (στο εξής: «Κοινότητα») θα εξακολουθήσει να εργάζεται με σκοπό τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και ο παρών κανονισμός πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

(3) Η «Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη», που εκδόθηκε από το Συμβούλιο και τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στις 20 Δεκεμβρίου 2005, αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (στο εξής: «Κοινότητα») θα εξακολουθήσει να εργάζεται με σκοπό τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και ο παρών κανονισμός πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Αιτιολόγηση

Διορθώνει την ημερομηνία υπογραφής της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Στις 22 Μαΐου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα για την αύξηση των τιμών των τροφίμων στην ΕΕ και στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο οποίο προτρέπει το Συμβούλιο να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα όλων των εθνικών και διεθνών πολιτικών που σχετίζονται με τα τρόφιμα, με σκοπό την πραγμάτωση του δικαιώματος των πληθυσμών στη διατροφή.

(4) Στις 22 Μαΐου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα για την αύξηση των τιμών των τροφίμων στην ΕΕ και στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο οποίο προτρέπει το Συμβούλιο να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα όλων των εθνικών και διεθνών πολιτικών που σχετίζονται με τα τρόφιμα, με σκοπό την πραγμάτωση του δικαιώματος στη διατροφή.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζει το κείμενο με το περιεχόμενο του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο δεν αναφέρεται στο δικαίωμα στη διατροφή υπό συλλογική έννοια.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2008 κατέληγε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο από την αναπτυξιακή σκοπιά όσο και από τη σκοπιά της ανθρωπιστικής βοήθειας. Επιπλέον αναφερόταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αφιερώσει πόρους για να χρηματοδοτήσει, πέραν της επισιτιστικής βοήθειας, δίκτυα ασφαλείας για τις φτωχές και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει μια σθεναρή απόκριση στον τομέα των γεωργικών προμηθειών στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρέχοντας ειδικότερα την απαιτούμενη χρηματοδότηση για γεωργικές εισροές καθώς και βοήθεια για τη χρησιμοποίηση μέσων διαχείρισης του κινδύνου που βασίζονται στην αγορά, και επίσης εκφραζόταν ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για τη σύσταση νέου ταμείου με σκοπό τη στήριξη της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, εντός του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου.

(5) Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2008 κατέληγε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο από την αναπτυξιακή σκοπιά όσο και από τη σκοπιά της ανθρωπιστικής βοήθειας. Επιπλέον αναφερόταν ότι, προκειμένου να υποστηρίξει πλήρως την πρόοδο στην πορεία προς την επίτευξη όλων των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αφιερώσει πόρους για να χρηματοδοτήσει, πέραν της επισιτιστικής βοήθειας, δίκτυα ασφαλείας για τις φτωχές και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει μια σθεναρή απόκριση στον τομέα των γεωργικών προμηθειών στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρέχοντας ειδικότερα την απαιτούμενη χρηματοδότηση για γεωργικές εισροές καθώς και βοήθεια για τη χρησιμοποίηση μέσων διαχείρισης του κινδύνου που βασίζονται στην αγορά, και επίσης εκφραζόταν ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για τη σύσταση νέου ταμείου με σκοπό τη στήριξη της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, εντός του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Κατά τη σύνοδό του στις 20 Ιουνίου 2008, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε εκ νέου την ισχυρή του δέσμευση να επιτευχθεί ένας συλλογικός στόχος αναλογίας ΕΑΒ (Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια)/ΑΕΠ της τάξης του 0,56% έως το 2010 και 0,7% έως το 2015, όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Μαΐου 2005, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005 και την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη. Αυτές οι δεσμεύσεις καθιστούν σαφώς αναγκαίο πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5β) Αναγνωρίζοντας στα συμπεράσματά του της 20ής Ιουνίου 2008 ότι οι υψηλές τιμές τροφίμων επηρεάζουν την κατάσταση των φτωχότερων πληθυσμών της υφηλίου και διακυβεύουν την πρόοδο προς την επίτευξη όλων των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε κοινοτική ατζέντα δράσης για τους ΑΣΧ, στην οποία αναφέρεται ότι η ΕΕ δεσμεύεται, σύμφωνα με τη Δήλωση της Διάσκεψης του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), να προωθήσει μια παγκόσμια σύμπραξη για τα τρόφιμα και τη γεωργία και ότι επιθυμεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προκειμένου να συμβάλει στην κάλυψη μέρους του χρηματοδοτικού χάσματος έως το 2010 στους τομείς της γεωργίας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάπτυξης της υπαίθρου.

Αιτιολόγηση

Αυτό το κείμενο του Συμβουλίου έχει ιδιαίτερη σχέση για τους στόχους του παρόντος κανονισμού και πρέπει επομένως να μνημονευθεί σε αιτιολογική σκέψη.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Οι ανάγκες χρηματοδότησης για την πλήρη αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων των υψηλών τιμών των τροφίμων είναι πολύ υψηλές. Η απάντηση πρέπει να προέλθει από τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, η δε Κοινότητα έχει καταβάλει προσπάθεια προκειμένου να συνεισφέρει το μερίδιο που της αναλογεί,

(7) Οι ανάγκες χρηματοδότησης και οι υλικές ανάγκες για την πλήρη αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων των υψηλών τιμών των τροφίμων είναι πολύ υψηλές. Η απάντηση πρέπει να προέλθει από τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, η δε Κοινότητα έχει καταβάλει προσπάθεια προκειμένου να συνεισφέρει το μερίδιο που της αναλογεί,

Αιτιολόγηση

Η πλέον προσήκουσα και αποτελεσματική απάντηση στη σημερινή επισιτιστική κρίση είναι η αύξηση της επισιτιστικής βοηθείας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Οι ίδιες συνθήκες που προκαλούν την ανάγκη δημιουργίας της παρούσας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (δηλαδή οι υψηλές τιμές των τροφίμων) συνεπάγονται επίσης μείωση των δαπανών για τις αγορές γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στον τομέα 2 του δημοσιονομικού πλαισίου. Από τρέχουσες εκτιμήσεις συνάγεται επίσης ότι το 2009 θα υπάρξει σημαντικό αδιάθετο περιθώριο υπό το ανώτατο όριο που ισχύει για τον τομέα 2.

(8) Οι ίδιες συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο αυτό καθεαυτό το δικαίωμα στη σίτιση στις αναπτυσσόμενες χώρες προκαλούν την ανάγκη δημιουργίας της παρούσας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (δηλαδή οι υψηλές τιμές των τροφίμων) συνεπάγονται επίσης μείωση των δαπανών για τις αγορές γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στον τομέα 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου(ΠΔΠ). Από τρέχουσες εκτιμήσεις συνάγεται επίσης ότι το 2009 θα υπάρξει σημαντικό αδιάθετο περιθώριο υπό το ανώτατο όριο που ισχύει για τον τομέα 2. Σύμφωνα με την αρχή του ειδικού χαρακτήρα, οι δράσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη αυτών των δράσεων θα πρέπει ως εκ τούτου να χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του τομέα 4 του ΠΔΠ "Η ΕΕ ως παγκόσμιος εταίρος".

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1 περιέχει τα κατάλληλα μέσα και ιδίως αυτά που αναφέρονται στο σημείο 23, για την προσαρμογή των ανώτατων ορίων μεταξύ των διαφόρων τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

 

1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σελίδα 1

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Ωστόσο, τα προαναφερθέντα μέσα έχουν ήδη ενεργοποιηθεί ή επαναπρογραμματισθεί κατά τη διάρκεια του 2008 στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με στόχο την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των υψηλών τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και το 2009, αλλά σε πολύ περιορισμένη έκταση· πλην όμως, κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς ανεπαρκές για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.

(11) Ωστόσο, τα προαναφερθέντα μέσα έχουν ήδη ενεργοποιηθεί ή επαναπρογραμματισθεί κατά τη διάρκεια του 2008 στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με στόχο την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των υψηλών τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και το 2009, αλλά σε πολύ περιορισμένη έκταση· πλην όμως, κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς ανεπαρκές για την κάλυψη των σχετικών αναγκών. Μπροστά στη σημερινή έλλειψη προμήθειας τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο και την κλιμακούμενη άνοδο των τιμών που ενδέχεται να συνεχισθεί για τα επόμενα έτη, τα μέσα αναπτυξιακής βοηθείας που χρηματοδοτούνται από τον τομέα 4 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου θα έπρεπε να ενισχυθούν χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα γεωργικά συμφέροντα της ΕΕ.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Επιβάλλεται, εντούτοις, να προστατευθούν τα συμφέροντα των ευρωπαίων γεωργών και να ληφθεί πρόνοια προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η παρούσα πρόταση δεν θα θέσει σε καμία περίπτωση σε κίνηση τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας ο οποίος προβλέπεται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου.

(13) Επιβάλλεται, εντούτοις, να προστατευθούν τα συμφέροντα των ευρωπαίων γεωργών που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του κόστους παραγωγής τόσο στους διαφόρους τομείς της γεωργικής παραγωγής όσο και στον κλάδο της αλιείας και να ληφθεί πρόνοια προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η παρούσα πρόταση δεν θα θέσει σε καμία περίπτωση σε κίνηση τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας ο οποίος προβλέπεται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Τα συνοδευτικά μέτρα "ομαλής προσγείωσης" για την αναδιάρθρωση και οι άλλες νέες προκλήσεις όπως το υψηλότερο κόστος παραγωγής λόγω αύξησης των τιμών της ενέργειας πρέπει να τύχουν επίσης προσοχής.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Σύμφωνα με το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ, η εφαρμογή της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για την επισιτιστική κρίση υπόκειται στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β) Η διαχείριση της νέας αναπτυξιακής βοηθείας πρέπει να πραγματοποιείται εις τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός των τοπικών πληθυσμών με τρόφιμα και να αποφεύγεται η ενθάρρυνση μιας γεωργίας στραμμένης αποκλειστικά στην εξαγωγή πρώτων υλών προς τις ανεπτυγμένες χώρες, γεγονός που πιθανόν να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα σε σχέση με τους επιδιωκόμενους με το μέτρο ατό στόχους στο βαθμό που δεν θα υπάρχει ανταπόκριση στις τοπικές ανάγκες και θα δημιουργηθεί κίνδυνος αθέμιτου ανταγωνισμού με τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να θεσπισθεί ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση, συμπληρωματική σε σχέση με τα υφιστάμενα αναπτυξιακά μέσα και το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς επίσης να θεσπισθούν επείγοντα και πρόσθετα μέτρα προς αντιμετώπιση σε σύντομο χρονικό διάστημα των επιπτώσεων που έχει στις αναπτυσσόμενες χώρες η σημερινή ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων.

(14) Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να θεσπισθεί ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση, συμπληρωματική σε σχέση με τα υφιστάμενα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης, καθώς επίσης να θεσπισθούν επείγοντα και πρόσθετα μέτρα προς αντιμετώπιση σε σύντομο χρονικό διάστημα των επιπτώσεων που έχει στις αναπτυσσόμενες χώρες η σημερινή ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Μόνο ο Μηχανισμός Χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΧΑΣ) περιορίζει την εφαρμογή του σε αναπτυξιακές δράσεις. Είναι σαφέστερη η αναφορά όλων των μέσων ως ‘μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης’, όρο που περιλαμβάνει το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Τα αποτελέσματα της κοινής χρήσης της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για την επισιτιστική κρίση και των υφισταμένων προγραμμάτων σύμφωνα με τους στόχους αυτούς πρέπει να αξιολογούνται τακτικά προκειμένου να ελέγχεται η διάρθρωση των μηχανισμών γεωργικής παραγωγής των αναπτυσσομένων χωρών μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο της παρούσας Διευκόλυνσης πρέπει να βοηθούν τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενισχύσουν την παραγωγικότητα του γεωργικού τους τομέα κατά τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους, να ανταποκριθούν ταχέως στις άμεσες ανάγκες των οικείων χωρών και του πληθυσμού τους και να λάβουν τα αρχικά μέτρα που απαιτούνται για την κατά το δυνατόν αποσόβηση της επανεμφάνισης καταστάσεων επισιτιστικής ανασφάλειας, καθώς επίσης να συντελούν στον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών των τροφίμων παγκοσμίως, επ’ ωφελεία των φτωχότερων τμημάτων του πληθυσμού αλλά και των ευρωπαίων καταναλωτών και γεωργών.

(15) Τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο της παρούσας Διευκόλυνσης πρέπει να βοηθούν τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενισχύσουν την παραγωγικότητα του γεωργικού τους τομέα κατά τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους, να ανταποκριθούν ταχέως στις άμεσες ανάγκες των οικείων χωρών και του πληθυσμού τους και να λάβουν τα αρχικά μέτρα που απαιτούνται για την κατά το δυνατόν αποσόβηση της επανεμφάνισης καταστάσεων επισιτιστικής ανασφάλειας, καθώς επίσης να συντελούν στον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών των τροφίμων παγκοσμίως, επ’ ωφελεία των φτωχότερων τμημάτων του πληθυσμού, των μικρών γεωργών και των ευρωπαίων καταναλωτών και γεωργών. Η κοινοτική βοήθεια θα έπρεπε να εξαρτάται από την εκπλήρωση ορισμένων ελαχίστων περιβαλλοντικών όρων και τη συμμόρφωση με τις βασικές Συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ θα έπρεπε να ενθαρρύνει τις φτωχές χώρες να συμμορφώνονται με ορισμένες προδιαγραφές για το περιβάλλον και την εργασία. Η πρόταση της Επιτροπής παραβλέπει εντελώς τις πτυχές αυτές που αποτελούν σήμερα ζωτικό τμήμα των διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Η χρηματοδοτική διευκόλυνση για την επισιτιστική κρίση θα πρέπει να εστιασθεί στην διευκόλυνση της χορήγησης μικροπιστώσεων για μικρούς παραγωγούς γεωργικών προϊόντων στις αναπτυσσόμενες χώρες που πλήττονται από την κρίση. Αυτή η διευκόλυνση μικροπιστώσεων θα πρέπει να αναπτυχθεί κατ' αναλογία προς τα υφιστάμενα μέσα (Μηχανισμός Χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΧΑΣ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ).

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Αυτή τούτη η φύση των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός υπαγορεύει τη θεσμοθέτηση αποτελεσματικών, ευέλικτων, διαφανών και γρήγορων διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τη χρηματοδότησή τους, με τη στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων. Ο παρών κανονισμός πρέπει, ειδικότερα, να προβλέπει τη χρηματοδότηση ήδη δρομολογηθέντων μέτρων που διεθνείς οργανισμοί υποστηρίζουν ή είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν προ της έκδοσής του, με χρονική αφετηρία την 20ή Ιουνίου 2008, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

(16) Αυτή τούτη η φύση των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός υπαγορεύει τη θεσμοθέτηση αποτελεσματικών, ευέλικτων, διαφανών και γρήγορων διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τη χρηματοδότησή τους, με τη στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων. Ο παρών κανονισμός πρέπει, μεταξύ άλλων, να προβλέπει τη χρηματοδότηση ήδη δρομολογηθέντων μέτρων πριν από την έγκριση του παρόντος κανονισμού, από την ημερομηνία που έχει ορισθεί με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αιτιολόγηση

Οι μέθοδοι παράδοσης της βοήθειας δεν πρέπει να περιορίζονται στη χρηματοδότηση διεθνών ή περιφερειακών οργανισμών, δεδομένου ότι άλλα μέσα είναι ίσως καταλληλότερα στην περίπτωση συγκεκριμένων επιλέξιμων χωρών.

Τροπολογία   21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16α) Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των βραχυπρόθεσμων μέτρων με στόχο την προσφορά ενός ‘δικτύου ασφαλείας’ για τους πληθυσμούς που πλήττονται αμεσότερα και σοβαρότερα από τη ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων, και των πιο διαρθρωτικών μέτρων με στόχο την προώθηση της παραγωγής τροφίμων σε αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθεί η επανάληψη της σημερινής κρίσης τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των ενεργειών με άμεση, βραχυπρόθεσμη φύση, όπως η δημιουργία κοινωνικών δικτύων ασφαλείας προς μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των τιμών των τροφίμων για όσους δυσκολεύονται να τα αποκτήσουν, και των πιο διαρθρωτικών ενεργειών που επιδιώκουν την εξεύρεση βιωσιμότερης αντιμετώπισης της κρίσης.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 β(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β) Η χρηματοδότηση του παρόντος κανονισμού μέσω διεθνών οργανισμών δεν πρέπει να εμποδίζει τον έλεγχο του προϋπολογισμού, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των δαπανών της ΕΕ.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18α) Τα απαραίτητα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μέτρα εγκρίνονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή*.

 

________________

*ΕΕ C 255, 21.10.2006, σελ.4

Αιτιολόγηση

Αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη εξηγεί την ανάγκη να περιληφθούν στο νομικό κείμενο διατάξεις επιτροπολογίας.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 β(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18β). Μετά τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει επίσης να ακολουθήσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις χώρες-στόχους και να πραγματοποιηθεί κατά τα επόμενα έτη ανασκόπηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία   25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18γ) Οι διάφοροι αναπτυξιακοί μηχανισμοί και η παρούσα Διευκόλυνση εφαρμόζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συνέχεια της συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά τη μετάβαση από την επείγουσα στην μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανταπόκριση. Από τούδε και εις το εξής το σύνολο των μέσων θα διαθέτουν μεγαλύτερο μερίδιο στη γεωργία και τη γεωργική παραγωγή, χωρίς τις οποίες μια χώρα δεν μπορεί να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη, πρωταρχικός στόχος της οποίας είναι η παροχή επαρκούς διατροφής στους πληθυσμούς της.

Αιτιολόγηση

Μια χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί εάν δεν είναι σε θέση να θρέψει τον πληθυσμό της. Στο πλαίσιο της επισιτιστικής κρίσης στην οποία ευρισκόμαστε επείγει σαφώς το να αυξηθεί κατά βιώσιμο τρόπο η βοήθεια στην γεωργία η οποία παραμελήθηκε επί μακρόν από τις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας. Ας θυμίσουμε απλώς ότι η πλειοψηφία των πληθυσμών των πτωχών χωρών ζει στην ύπαιθρο, ότι η διατροφή αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% των εξόδων των νοικοκυριών, ότι οι υποσιτιζόμενοι είναι συχνά φτωχοί αγρότες που δεν καταφέρνουν να παραγάγουν λόγω έλλειψης επαρκών μέσων, τα οποία θα τους επέτρεπαν την πρόσβαση στους πόρους (γη, νερό, λιπάσματα, σπόροι, υπηρεσίες, πιστώσεις, κλπ.).

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 δ(νέα)

 

(18 δ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την τελευταία λέξη για τις δαπάνες.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα μέτρα αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση διεθνών πρωτοβουλιών οι οποίες υποστηρίζουν τον σκοπό και τους στόχους του παρόντος κανονισμού και των οποίων η υλοποίηση πραγματοποιείται μέσω περιφερειακών και παγκόσμιας εμβέλειας διεθνών οργανισμών. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 10α. Τα μέτρα αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών οι οποίες υποστηρίζουν τον σκοπό και τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

 

 

Αιτιολόγηση

Εισάγει τη διαδικασία επιτροπολογίας για τη λήψη αποφάσεων, με αποτέλεσμα να έχει αυτομάτως το Κοινοβούλιο δικαίωμα πλήρους ενημέρωσης. Επίσης, αίρει την απαίτηση να περνάει η εκτέλεση αποκλειστικά από περιφερειακούς και παγκόσμιας εμβέλειας διεθνείς οργανισμούς, δεδομένου ότι μπορεί να είναι καταλληλότεροι άλλοι μηχανισμοί παράδοσης, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάποια επιλέξιμη χώρα.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Ανεξάρτητα από το ποιοι φορείς επιλέγονται σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10α για την θέσπιση της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για την επισιτιστική κρίση - είτε διεθνείς και περιφερειακοί οργανισμοί είτε άλλοι φορείς - είναι απολύτως απαραίτητο τα προγράμματα δράσης για την αγροτική ανάπτυξη να καταρτίζονται από κοινού με τις οργανώσεις γεωργών, τις οργανώσεις παραγωγών και τις ΜΚΟ εταίρους τους και αυτές οι οργανώσεις να συμμετέχουν στην παρατήρηση και παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων.

Αιτιολόγηση

Ο γεωργικός τομέας είναι η κύρια πηγή απασχόλησης και εσόδων για ευρεία πλειοψηφία του πληθυσμού. Στην Δυτική Αφρική, για παράδειγμα, σχεδόν 142 εκατομμύρια άνθρωποι - το 60% περίπου του πληθυσμού - κατοικούν σε αγροτικές περιοχές και εξαρτώνται κατά βάση από γεωργικές δραστηριότητες.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Με τα εν λόγω μέτρα καθορίζεται κατάλογος των χωρών-στόχων που προσδιορίζονται σύμφωνα με το σύνολο κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα, βάσει πληροφοριών, μεταξύ άλλων για τις πραγματικές ανάγκες ανά χώρα, που η Επιτροπή αποκτά ιδίως μέσω των αντιπροσωπειών της και μέσω αξιολογήσεων διεθνούς εμβέλειας που της παρέχουν διάφοροι οργανισμοί, π.χ. εκείνοι που λειτουργούν στο πλαίσιο του συστήματος του ΟΗΕ.

3. Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν η χρησιμότητα και ο αντίκτυπος του παρόντος κανονισμού, οι πόροι επικεντρώνονται σε 35 το ανώτερο χώρες-στόχους υψηλής προτεραιότητας· οι χώρες-στόχοι προσδιορίζονται σύμφωνα με το σύνολο κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα, και σε συντονισμό με άλλους δωρητές, με βάση σχετική αξιολόγηση των αναγκών που παρέχουν ειδικευμένοι και διεθνείς οργανισμοί, π.χ. εκείνοι που λειτουργούν στο πλαίσιο του συστήματος του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Αιτιολόγηση

Επιτρέπει τη χρήση αξιολογήσεων από οργανισμούς ειδικευμένους στην ανάλυση των τομέων τροφίμων και γεωργίας των αναπτυσσομένων χωρών.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α. Εφόσον είναι εφικτό, διασφαλίζεται η συμμετοχή των ΜΚΟ στα σχέδια που εκτελούν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Για να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα της κοινοτικής βοήθειας, σε περίπτωση που το οικείο πρόγραμμα προς υλοποίηση έχει περιφερειακό ή διασυνοριακό χαρακτήρα, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει ότι ο πληθυσμός άλλων αναπτυσσόμενων χωρών που δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη περιφέρεια είναι δυνατό να ωφεληθεί από το εν λόγω πρόγραμμα.

4. Για να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα της κοινοτικής βοήθειας, σε περίπτωση που το οικείο πρόγραμμα προς υλοποίηση έχει περιφερειακό ή διασυνοριακό χαρακτήρα, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 10α, ότι ο πληθυσμός άλλων αναπτυσσόμενων χωρών που δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη περιφέρεια είναι δυνατό να ωφεληθεί από το εν λόγω πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων με την κατάλληλη διαδικασία επιτροπολογίας.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η επιλογή των διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών οργανισμών (στο εξής: "διεθνείς οργανισμοί") θα γίνει με κριτήριο την ικανότητά τους να δώσουν ταχεία και υψηλής ποιότητας απόκριση στις ειδικές ανάγκες των στοχοθετημένων αναπτυσσόμενων χωρών σε σχέση με τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

5. Όποτε παρέχεται υποστήριξη σε μέτρα που εφαρμόζουν διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών οργανισμών (στο εξής: «διεθνείς οργανισμοί»), η επιλογή αυτών των διεθνών οργανισμών από την Επιτροπή γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 10α και με κριτήριο την ικανότητά τους να δώσουν ταχεία και υψηλής ποιότητας απόκριση στις ειδικές ανάγκες των στοχοθετημένων αναπτυσσόμενων χωρών σε σχέση με τους στόχους του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, οι οργανισμοί αυτοί διανομής θα επιλέγονται με γνώμονα την ικανότητά τους να διανέμουν αποτελεσματικά τους πόρους με την ελάχιστη διοικητική γραφειοκρατία.

Αιτιολόγηση

Αίρει την απαίτηση να περνάει η εκτέλεση αποκλειστικά από περιφερειακούς και παγκόσμιας εμβέλειας διεθνείς οργανισμούς και εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις σχετικά με τις επιλογές τέτοιων οργανισμών περνούν από τη διαδικασία επιτροπολογίας.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Πρωταρχικοί στόχοι της βοήθειας και της συνεργασίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι η ενθάρρυνση θετικής απόκρισης του γεωργικού τομέα στο σκέλος της προσφοράς στις στοχοθετημένες χώρες και περιφέρειες στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξής τους και η υποστήριξη δραστηριοτήτων με σκοπό την ταχεία και άμεση λήψη μέτρων για τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών των υψηλών τιμών των τροφίμων με γνώμονα τους στόχους της επισιτιστικής ασφάλειας.

1. Πρωταρχικός στόχος της βοήθειας και της συνεργασίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι η βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη απόκριση στη ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων με την:

 

α) ενθάρρυνση θετικής απόκρισης εκ μέρους του γεωργικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών γαιοκτημόνων, με τη βιώσιμη αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας στο σκέλος της προσφοράς στις στοχοθετημένες χώρες και περιφέρειες στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης συνολικής ανάπτυξής τους·

 

β) υποστήριξη δραστηριοτήτων με σκοπό την ταχεία και άμεση ανταπόκριση, και βραχυπρόθεσμα, στις ανάγκες σε είδη διατροφής των τοπικών πληθυσμών, για τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών των υψηλών τιμών των τροφίμων με γνώμονα τους στόχους της επισιτιστικής ασφάλειας και τα πρότυπα του ΟΗΕ για τις επισιτιστικές απαιτήσεις.

Αιτιολόγηση

Διασαφηνίζει το βασικό στόχο του κανονισμού και θεσπίζει τη διάκριση μεταξύ βραχυ- και μεσοπρόθεσμων στόχων.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα υφιστάμενα προγράμματα και σχέδια ελέγχονται λεπτομερώς εκ των προτέρων με στόχο να λαμβάνουν συμπληρωματική βοήθεια μόνο τα προγράμματα που έχουν ελεγχθεί κατά τον δέοντα τρόπο, είναι μακρόπνοα και εξυπηρετούν κατά βιώσιμο τρόπο τους μικρούς γεωργούς και τις δομές της υπαίθρου, στο πλαίσιο δε των οποίων η χρήση των πόρων θα είναι βέλτιστη και θα αποφεύγονται οι περιττές ενέργειες.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - παράγραφος 3 - πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε περίπτωση που τα σχεδιαζόμενα μέτρα συνάδουν με το άρθρο 1 παράγραφος 1 και με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, τα εν λόγω μέτρα χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το κείμενο διακυβεύει την προσθετικότητα της δυνάμει του κανονισμού χρηματοδότησης εμποδίζοντας την στήριξη από άλλα μέσα για μέτρα σύμφωνα προς τους στόχους του παρόντος κανονισμού. Έχει προγραμματιστεί χρηματοδοτική ενίσχυση 50 εκατ. € για παρεμφερή μέτρα το 2008 στα πλαίσια του Θεματικού Προγράμματος Επισιτιστικής Ασφάλειας του ΜΧΑΣ, που δεν πρέπει να διακυβευθεί από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού. Η αναφορά στα εξωτερικά μέσα έχει μεταφερθεί στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2, με την προσθήκη της Συμφωνίας της Κοτονού.

Είναι σημαντικό να παράσχει η Επιτροπή διευκρινίσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ενός δισεκατομμυρίου με την υποβολή ενός σχεδίου προβλέψεων που θα εγκρίνεται με τη διαδικασία της επιτροπολογίας και θα επιτρέπει την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σχέδιο αυτό θα επιτρέψει στη συνέχεια μια αξιολόγηση της διευκόλυνσης.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διάφοροι αναπτυξιακοί μηχανισμοί και η παρούσα Διευκόλυνση εφαρμόζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συνέχεια της συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά τη μετάβαση από την επείγουσα παροχή βοήθειας στην κάλυψη μεσομακροπρόθεσμων αναγκών.

3. Τα μέτρα που υποστηρίζονται από τον παρόντα κανονισμό συντονίζονται με τα υποστηριζόμενα από άλλα μέσα, μεταξύ των οποίων ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια*, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας**, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας*** και η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ****, κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συνέχεια της συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά τη μετάβαση από την επείγουσα παροχή βοήθειας στην κάλυψη μεσομακροπρόθεσμων αναγκών.

 

___________

ΕΕ L 163 της 17.7.1999, σελ. 1

**OJ L 378, 27.12.2006, p. 41.

***OJ L 327, 24.11.2006, p. 1.

****Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (ΕΕ L 317, 15.12.2000, σελ. 13).

Αιτιολόγηση

Προλαμβάνει τις ασυνέπειες και την περιττή αλληλοεπικάλυψη εργασιών μεταξύ του παρόντος κανονισμού και άλλων χρηματοδοτικών μέσων που ισχύουν για τις ίδιες χώρες.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2-παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή λαμβάνει μέριμνα προκειμένου τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού να είναι συμβατά με το συνολικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής της Κοινότητας για την οικεία επιλέξιμη χώρα ή χώρες.

4. Η Επιτροπή λαμβάνει μέριμνα προκειμένου τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού να είναι συμβατά με το συνολικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής της Κοινότητας για την οικεία επιλέξιμη χώρα ή χώρες και διασφαλίζει στους μικρούς γεωργούς προτεραιότητα πρόσβασης.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3-παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η βοήθεια και η συνεργασία της Κοινότητας υλοποιούνται μέσω σειράς αποφάσεων που λαμβάνει η Επιτροπή για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης, τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος κανονισμού.

1. Η βοήθεια και η συνεργασία της Κοινότητας υλοποιούνται μέσω σειράς αποφάσεων που λαμβάνει η Επιτροπή για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης, τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 10α. Πριν από τη χρηματοδότηση της διευκόλυνσης αυτής, η Επιτροπή καθορίζει ένα συγκεκριμένο σχέδιο προβλέψεων σχετικά με τη χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης, που περιλαμβάνει εν λεπτομέρεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα με τους ποσοτικούς τους στόχους, καθώς και το τμήμα της χρηματοδότησης που τους αντιστοιχεί και στη συνέχεια τα προβλεπόμενα μέσα για τη διοικητική διαχείριση της διευκόλυνσης αυτής.

 

ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σελ. 23

Αιτιολόγηση

Επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων με την κατάλληλη διαδικασία επιτροπολογίας.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε συντελεστές και υπηρεσίες γεωργικής παραγωγής, όπως λιπάσματα και σπόρους·

(α) μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης ιδίως των μικρών και των γυναικών γεωργών σε τοπικά προσαρμοσμένους και βιώσιμους συντελεστές (κατάλληλους για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων) και υπηρεσίες γεωργικής παραγωγής (εκλαΐκευση, επαγγελματική κατάρτιση), υφιστάμενες τοπικές αγορές και υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των λιπασμάτων και σπόρων, συμπεριλαμβανομένων κατά προτίμηση μέτρων ενεργοποίησης και χρήσης των υφιστάμενων τοπικών, περιφερειακών και διαπεριφερειακών παραγωγών στις αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες πρέπει να παρασχεθεί στήριξη· οι συντελεστές και οι υπηρεσίες γεωργικής παραγωγής πρέπει να αγοράζονται κατά το δυνατόν σε τοπικό επίπεδο, ο αρνητικός αντίκτυπος της εισαγωγής συντελεστών και υπηρεσιών στους τοπικούς παραγωγούς και στις τοπικές αγορές πρέπει να αποτραπεί και το ντάμπινγκ πρέπει να αποκλειστεί·

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) μέτρα «διχτυού ασφαλείας» με στόχο τη διατήρηση ή τη βελτίωση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, καθώς επίσης την κάλυψη των βασικών αναγκών σίτισης των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού.

(β) μέτρα «διχτυού ασφαλείας» με στόχο τη διατήρηση ή τη βελτίωση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, καθώς επίσης την κάλυψη των βασικών αναγκών σίτισης των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού, όπως κουπόνια σίτισης για μαθητές· θα πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε περίπτωση ντάμπινγκ και στρέβλωσης των τοπικών παραγωγών και αγορών·

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α) δυνατότητες χορήγησης μικροπιστώσεων για μικρούς παραγωγούς γεωργικών προϊόντων για την τόνωση της παραγωγής.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Δεν χορηγείται βοήθεια για την παραγωγή πρώτων υλών για:

 

- εξωτικά προϊόντα ή προϊόντα πολυτελείας (όπως κακάο, τσάι, καπνός, καφές)· ή

 

- βιοκαύσιμα.

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης είναι η αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ως εκ τούτου πρέπει να χορηγείται βοήθεια για την παραγωγή βασικών ειδών διατροφής.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3-παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Μέτρα στήριξης που ανταποκρίνονται στους στόχους του παρόντος κανονισμού μπορούν να χρηματοδοτούνται κατά μέγιστο ποσοστό 1% του ποσού που μνημονεύεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1.

3. Μέτρα διοικητικής στήριξης - συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης της συμμετοχής των οργανώσεων γεωργών και των ΜΚΟ - που ανταποκρίνονται στους στόχους του παρόντος κανονισμού μπορούν να χρηματοδοτούνται κατά μέγιστο ποσοστό 2 % του ποσού που μνημονεύεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Τα προγραμματισμένα μέτρα στήριξης μπορούν συγκεκριμένα να προσθέσουν στην δράση μια περισσότερο διαρθρωτική πτυχή, όπως η συμμετοχή των οργανώσεων γεωργών ή η πραγματοποίηση συναντήσεων με ΜΚΟ. Είναι, ως εκ τούτου αναγκαίο να αυξηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης από το 1% στο 2% του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος (1).

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχουν εκ του σύνεγγυς την καταβολή πόρων σε διεθνείς οργανισμούς και την εν συνεχεία διοχέτευσή τους εκ μέρους των οργανισμών αυτών στις στοχοθετημένες χώρες εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ουσιαστική χρήση του κοινοτικού χρήματος για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Eπιλεξιμότητα

Άρθρο 4

Eπιλεξιμότητα

Φορείς επιλέξιμοι για χρηματοδότηση είναι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/20021[20] της Επιτροπής.

1. Φορείς επιλέξιμοι για χρηματοδότηση είναι:

 

(α) χώρες και περιφέρειες εταίροι, και οι φορείς τους·

 

(β) αποκεντρωμένοι φορείς των χωρών εταίρων, όπως δήμοι, επαρχίες, νομοί και περιφέρειες·

 

(γ) κοινοί φορείς που συστήνουν με την Κοινότητα οι χώρες και περιφέρειες εταίροι·

 

(δ) διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων περιφερειακοί οργανισμοί, φορείς, τμήματα και αποστολές του ΟΗΕ, διεθνείς και περιφερειακοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και αναπτυξιακές τράπεζες, εφόσον τα προγράμματά τους συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού·

 

(ε) κοινοτικά όργανα και φορείς, αλλά μόνο προς εφαρμογή των μέτρων στήριξης της παραγράφου 3 του άρθρου 3·

 

(στ) οργανισμοί της ΕΕ·

 

(ζ) οι ακόλουθες οντότητες και φορείς των κρατών μελών, των χωρών και περιφερειών εταίρων και τυχόν τρίτων χωρών που συμμορφώνονται προς τους κανόνες για την πρόσβαση στην εξωτερική βοήθεια της Κοινότητας που θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, εφόσον συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού:

 

(i) δημόσιοι ή ημικρατικοί φορείς, τοπικές αρχές και κοινοπραξίες ή αντιπροσωπευτικές ενώσεις αυτών·

 

(ii) εταιρείες, εμπορικοί οίκοι και άλλοι ιδιωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις·

 

(iii) χρηματοοικονομικοί θεσμοί που παρέχουν, προωθούν και χρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις σε χώρες και περιφέρειες εταίρους·

 

(iv) μη κρατικοί παράγοντες που λειτουργούν σε ανεξάρτητη και υπόλογη βάση·

 

(v) φυσικά πρόσωπα·

 

(vi) τοπικές και περιφερειακές βασικές οργανώσεις, όπως αγροτικές ενώσεις και αγροτικοί συνεταιρισμοί/ομάδες παραγωγών.

 

2. Οι φορείς που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου είναι επιλέξιμοι για μέγιστο ποσοστό 40 % του συνολικού ποσού δημοσιονομικής αναφοράς που ορίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υλοποιηθεί η στήριξη των μικρών κυρίως γεωργών και να δημιουργηθεί ένα στερεό θεμέλιο για την επίτευξη βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, πρέπει να ενισχυθούν και να υποστηριχθούν οι τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις βάσης.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

Είδη χρηματοδότησης

 

1. Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να πάρει την κάτωθι μορφή:

 

(α) σχέδια και προγράμματα·

 

(β) δημοσιονομική στήριξη, ιδίως τομεακή δημοσιονομική στήριξη, εάν η διαχείριση των δημόσιων δαπανών της χώρας εταίρου είναι αρκετά διαφανής, αξιόπιστη και αποτελεσματική, και εάν πληρούνται οι όροι για τη δημοσιονομική στήριξη που θεσπίζονται στο σχετικό γεωγραφικό χρηματοδοτικό μέσο·

 

(γ) συνεισφορές σε διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς και διεθνή ταμεία που διαχειρίζονται τέτοιοι οργανισμοί·

 

(δ) συνεισφορές σε εθνικά ταμεία που συστήνουν οι χώρες και περιφέρειες εταίροι για να προσελκύσουν κοινή χρηματοδότηση από διάφορους δωρητές, ή συνεισφορές σε ταμεία που συστήνουν ένας ή περισσότεροι δωρητές με στόχο την κοινή υλοποίηση σχεδίων·

 

(ε) συγχρηματοδότηση με οντότητες επιλέξιμες για χρηματοδότηση ως ορίζει το άρθρο 4.

 

(στ) κεφάλαια που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή σε άλλους ενδιάμεσους χρηματοδότες με βάση τα προγράμματα της Επιτροπής για τη χορήγηση δανείων (π.χ. για τη στήριξη των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη του τομέα αυτού), επιχειρηματικών κεφαλαίων (υπό μορφή δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή υπό αίρεση δανείων) ή άλλες μειοψηφικές και προσωρινές συμμετοχές στο εταιρικό κεφάλαιο, καθώς και συνεισφορές σε ταμεία εγγυήσεων, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 του Κανονισμού 1905/2006, εφόσον ο οικονομικός κίνδυνος για την Κοινότητα περιορίζεται στα κεφάλαια αυτά.

Αιτιολόγηση

Η προσφορά βοήθειας δεν πρέπει να περιορίζεται σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, δεδομένου ότι διαφορετικές μέθοδοι ενδέχεται να ταιριάζουν καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες ορισμένων χωρών ή περιοχών. Ο κατάλογος των ειδών χρηματοδότησης ελήφθη από το ΜΧΑΣ, αλλά απλουστεύθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει την επείγουσα φύση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης και σε άλλες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να αναθέσει καθήκοντα δημόσιας αρχής, και ειδικότερα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 54, παράγραφος 2, στοιχείο γ) του Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται λόγω της διεύρυνσης της επιλογής των διαθέσιμων μεθόδων παράδοσης. Κείμενο που ελήφθη από το ΜΧΑΣ.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1β. Σε περίπτωση αποκεντρωμένης διαχείρισης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων ή επιχορηγήσεων της δικαιούχου χώρας ή περιοχής αφού επαληθεύσει ότι τηρούν τα σχετικά κριτήρια που παρατίθενται στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που εκτίθενται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1905/2006.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται λόγω της διεύρυνσης της επιλογής των διαθέσιμων μεθόδων παράδοσης. Κείμενο που ελήφθη από το ΜΧΑΣ.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού ευθυγραμμίζονται με τη Διακήρυξη των Παρισίων σχετικά με την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην απαίτηση αυτή.

Αιτιολόγηση

Όλα τα μέτρα που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη Διακήρυξη των Παρισίων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοηθείας, ιδίως όταν πρόκειται για μια προσωρινή διευκόλυνση. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η διευκόλυνση συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη βελτίωση της κατάστασης.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι σχετικές δημοσιονομικές υποχρεώσεις αναλαμβάνονται με βάση αποφάσεις της Επιτροπής.

1. Οι σχετικές δημοσιονομικές υποχρεώσεις αναλαμβάνονται με βάση αποφάσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10α.

Αιτιολόγηση

Επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων με την κατάλληλη διαδικασία επιτροπολογίας.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με τα μέτρα που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να χρηματοδοτηθούν από τις 20 Ιουνίου 2008 δραστηριότητες υπό υλοποίηση οι οποίες έχουν ξεκινήσει σε στοχοθετημένες χώρες ή από οργανισμούς για τους οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 4 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Με τα μέτρα που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να χρηματοδοτηθούν από την ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δραστηριότητες υπό υλοποίηση οι οποίες έχουν ξεκινήσει από φορείς επιλέξιμους σύμφωνα με το άρθρο 4 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού θα χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικοί πόροι.

Αιτιολόγηση

Καταλληλότερη διατύπωση για την ευρύτερη επιλογή των μεθόδων παράδοσης της βοήθειας.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι σχετικές συμφωνίες χρηματοδότησης περιέχουν διατάξεις για την παροχή στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο πρόσβασης σε πληροφορίες αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους, εν ανάγκη με τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, με βάση τις συμφωνίες επαλήθευσης που συνάπτονται με τους οικείους διεθνείς οργανισμούς.

2. Οι συμφωνίες επιτρέπουν ρητά στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο την άσκηση διαχειριστικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων εγγράφων ή επιτόπιων ελέγχων κάθε εργολάβου ή υπεργολάβου που έχει εισπράξει κοινοτικά κονδύλια. Επιτρέπουν επίσης ρητά την εκ μέρους της Επιτροπής διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων ως ορίζεται στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες*.

___________

ΕΕ L 292 της 17.7.1999, σελ. 2

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά το κείμενο με όρους από το ΜΧΑΣ, που ταιριάζουν καλύτερα στην ευρύτερη επιλογή των μεθόδων παράδοσης της βοήθειας.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Όλες οι συμβάσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της βοήθειας διασφαλίζουν τα δικαιώματα της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου δυνάμει της παραγράφου 2 κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των συμβάσεων και μετά από αυτήν.

Αιτιολόγηση

Και άλλο κείμενο από το ΜΧΑΣ, που ταιριάζει καλύτερα στην ευρύτερη επιλογή των μεθόδων παράδοσης της βοήθειας.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

Έλεγχος και αξιολόγηση εκθέσεων

 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί και αναθεωρεί τις δραστηριότητες που εκτελούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση μέσω ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογήσεων, ούτως ώστε να διαπιστώνει εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και να μπορεί να διατυπώνει συστάσεις προς βελτίωση των μελλοντικών επιχειρήσεων. Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου για τη διενέργεια ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογήσεων θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

 

2. Η Επιτροπή στέλνει τις εκθέσεις αξιολόγησής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην επιτροπή του άρθρου 10α προς ενημέρωση. Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν τη συζήτηση συγκεκριμένων αξιολογήσεων στην επιτροπή του άρθρου 10α.

 

3. Η Επιτροπή προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων μη κρατικών παραγόντων και τοπικών αρχών, στη φάση αξιολόγησης της κοινοτικής βοήθειας που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Όλες οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται με κοινοτικά κονδύλια πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά τους. Κείμενο που ελήφθη από το ΜΧΑΣ.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων

Υποβολή εκθέσεων

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή υποβάλλει στα προαναφερθέντα όργανα έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων, συμπεριλαμβανομένων, στο μέτρο του δυνατού, των βασικών αποτελεσμάτων και συνεπειών της βοήθειας που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή υποβάλλει στα προαναφερθέντα όργανα έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αποτελεσμάτων και συνεπειών της βοήθειας που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2009, ένα πρώτο προσωρινό απολογισμό των ληφθέντων μέτρων που θα επιτρέψει ενδεχομένως την προσαρμογή του περιεχομένου της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για την επισιτιστική κρίση στους στόχους της.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενημερώνει η Επιτροπή τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της διευκόλυνσης και τα αποτελέσματά της. Φαίνεται επίσης αναγκαίο να εκπονηθεί ένας πρώτος ενδιάμεσος απολογισμός εν όψει μιας λεπτομερούς τελικής αξιολόγησης εις τρόπον ώστε να καταμετρηθούν τα πραγματικά αποτελέσματα της διευκόλυνσης στους πληθυσμούς που η επισιτιστική κρίση έθιξε περισσότερο.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το συνολικό ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 2008-2009 ανέρχεται σε 1,0 δισεκατομμύριο EUR.

1. Το συνολικό ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 2008-2009 ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο EUR. Το ποσόν αυτό αναφοράς χρηματοδοτείται βάσει του τομέα 4 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

2. Για το 2008, το ποσό αναφοράς ανέρχεται σε 750 εκατομμύρια EUR.

2. Το ετήσιο ποσό αποφασίζεται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

3. Για το 2009, το μέγιστο ποσό αναφοράς ανέρχεται σε 250 εκατομμύρια EUR.

 

 

4. Το ποσό που δεσμεύεται αφήνει υποχρεωτικά, για έκαστο έτος, περιθώριο ελάχιστου ύψους 600 εκατομμυρίων EUR στον τομέα 2 του δημοσιονομικού πλαισίου, με βάση την πρόβλεψη που διατυπώνεται στην πλέον πρόσφατη έκθεση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Αν δεν επιτευχθεί αυτό ως προς ένα συγκεκριμένο έτος, το μέγιστο ποσό που μπορεί να δεσμευθεί για το συγκεκριμένο έτος δυνάμει του παρόντος κανονισμού ελαττώνεται έτσι ώστε να αποκατασταθεί ένα τέτοιο περιθώριο στο πλαίσιο του τομέα 2.

 

3. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που απορρέουν από τον προτεινόμενο κανονισμό, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο προσαρμόζεται ανάλογα με όλα τα μέσα που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006. Σε περίπτωση που τμήμα ή το σύνολο των πιστώσεων αντληθεί από το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, αφήνεται για έκαστο έτος στο πλαίσιο αυτού του τομέα, περιθώριο ελάχιστου ύψους 600 εκατομμυρίων EUR, με βάση την πρόβλεψη που διατυπώνεται στην πλέον πρόσφατη έκθεση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Αν δεν επιτευχθεί αυτό ως προς ένα συγκεκριμένο έτος, το μέγιστο ποσό που μπορεί να δεσμευθεί για το συγκεκριμένο έτος δυνάμει του παρόντος κανονισμού ελαττώνεται έτσι ώστε να αποκατασταθεί ένα τέτοιο περιθώριο στο πλαίσιο του τομέα 2.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

Επιτροπή

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της Απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της Απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε 10 εργάσιμες ημέρες για τα μέτρα που εγκρίνονται το 2008 και σε 30 ημέρες για τα μέτρα που εγκρίνονται το 2009.

 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Θεσπίζει την καταλληλότερη δομή επιτροπολογίας – την επιτροπή διαχείρισης, όπως χρησιμοποιείται συνήθως για τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, αλλά προβλέπει μικρότερες προθεσμίες για το 2008 ενόψει της επείγουσας φύσης των διαδικασιών για το έτος αυτό.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενδεικτικός κατάλογος κριτηρίων για την επιλογή των χωρών-στόχων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος κριτηρίων για την επιλογή των χωρών-στόχων και κριτήρια για την χρηματοδοτική ενίσχυση ανά χώρα

Ενδεικτικά κριτήρια για την επιλογή των χωρών-στόχων:

Κριτήρια για την επιλογή των χωρών-στόχων:

- Πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων και πιθανές κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις του:

- Πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων και πιθανές κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις του:

· ύψος του πληθωρισμού των τιμών των τροφίμων (σε σύγκριση με τον γενικό πληθωρισμό)

· ύψος του πληθωρισμού των τιμών των τροφίμων (σε σύγκριση με τον γενικό πληθωρισμό)

· εξάρτηση από τις εισαγωγές τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής επισιτιστικής βοήθειας

· εξάρτηση από τις καθαρές εισαγωγές τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής επισιτιστικής βοήθειας

· κοινωνική ευπάθεια και πολιτική σταθερότητα

· κοινωνική ευπάθεια και πολιτική σταθερότητα

· παραγωγή τροφίμων ως ποσοστό της γεωργικής κατανάλωσης

· παραγωγή τροφίμων ως ποσοστό της γεωργικής κατανάλωσης

 

· ικανότητα γεωργικής παραγωγής

- Ικανότητα της δυνάμει επιλέξιμης χώρας να ανταποκριθεί και να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος

 

- Ικανότητα της δυνάμει επιλέξιμης χώρας να ανταποκριθεί και να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος

· Μέτρα θεσπισθέντα από την κυβέρνηση, μεταξύ άλλων στο σκέλος της προσφοράς και στον τομέα του εμπορίου

· Μέτρα θεσπισθέντα από την κυβέρνηση, μεταξύ άλλων στο σκέλος της προσφοράς (όπως η ενίσχυση της υποδομής των αγροτικών περιοχών) και στον τομέα του εμπορίου

 

· Έσοδα από εξαγωγές

· Έσοδα από εξαγωγές

· Δημοσιονομική ευπάθεια

· Δημοσιονομική ευπάθεια

 

Θα ληφθούν υπόψη επίσης οι τυχόν άλλες πηγές χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες στη στοχοθετημένη χώρα βραχυπρόθεσμα από την κοινότητα των δωρητών με στόχο την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης, καθώς και η δυνατότητα της χώρας να αυξήσει τη γεωργική της παραγωγή κατά τρόπο μακροπρόθεσμα αειφόρο.

Θα ληφθούν υπόψη επίσης οι τυχόν άλλες πηγές χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες στη στοχοθετημένη χώρα βραχυπρόθεσμα από την κοινότητα των δωρητών με στόχο την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης, καθώς και η δυνατότητα της χώρας να αυξήσει τη γεωργική της παραγωγή κατά τρόπο μακροπρόθεσμα αειφόρο.

 

Ενδεικτικά κριτήρια για την χρηματοδοτική ενίσχυση ανά χώρα:

 

· επαρκές επίπεδο χρηστής διακυβέρνησης·

 

· πραγματικές ανάγκες του ενδιαφερόμενου πληθυσμού·

 

· επαρκής ικανότητα δημιουργίας διχτυών κοινωνικής ασφάλειας για τις φτωχές και ευάλωτες ομάδες·

 

· επαρκής ικανότητα ταχείας και αποτελεσματικής αύξησης της γεωργικής παραγωγής·

 

· επαρκής υποδομή για την αντιμετώπιση μιας ταχείας αύξησης της παραγωγής και τον εφοδιασμό των τοπικών και περιφερειακών αγορών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστούν τα κριτήρια για την επιλογή των χωρών-στόχων· δεν ταιριάζει ένας ενδεικτικός κατάλογος. Αυτό ευθυγραμμίζει επίσης το παράρτημα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1, η οποία δεν αναφέρει ότι ο κατάλογος είναι ενδεικτικός.

  • [1]  ΕΕ C139 της 14.6.2006, σελ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μια κρίση που δεν μπορεί να αγνοηθεί

Οι διογκούμενες τιμές των τροφίμων δεν αποτελούν απλώς υλικό για τίτλους εφημερίδων. Για τα 2,1 δισεκατομμύρια ανθρώπων που προσπαθούν ανά την υφήλιο να επιβιώσουν με λιγότερο από 2 $ τη μέρα και δαπανούν περίπου το 50% του εισοδήματός τους σε τρόφιμα, εκπροσωπούν μια πραγματική απειλή για την επιβίωσή τους. Οι τιμές-ρεκόρ των σιτηρών, του ρυζιού, του καλαμποκιού έχουν άμεση επίπτωση επί του αριθμού των ατόμων που πεινάνε στην υφήλιο – με άλλα 50 εκατ. θα προστεθούν μόνο κατά το 2007, σύμφωνα με στοιχεία του FAO. Διαδηλώσεις κατέληξαν σε συγκρούσεις σε χώρες όπως η Αϊτή, το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος. Και οι πιθανότητες να επιτευχθεί ο πρώτος από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας του ΟΗΕ – να μειωθεί κατά το ήμισυ η πείνα μέχρι το 2015 – φαίνονται όλο και πιο πενιχρές.

Έχουν λεχθεί πολλά για τα πολλαπλά αίτια της κρίσης – η αυξημένη κατανάλωση κρέατος αντί σιτηρών στην Κίνα και Ινδία σε συνδυασμό με καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως η ξηρασία στην Αυστραλία, η διαφοροποίηση της παραγωγής τροφίμων προς την παραγωγή βιοκαυσίμων και τα παγκόσμια αποθέματα σιτηρών στο χαμηλότερο ιστορικό επίπεδο. Με τέτοιους διαρθρωτικούς παράγοντες είναι κατανοητό το γεγονός ότι οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν τη διατήρηση των υψηλών τιμών κατά το άμεσο μέλλον. Και η κερδοσκοπία στις αγορές γεωργικών αγαθών τρέφει περαιτέρω τις αυξήσεις των τιμών τροφίμων. Όμως, ανεξαρτήτως των αιτίων της κρίσης, είναι πλέον επιτακτική η οργάνωση συνεπούς, συντονισμένης και αποτελεσματικής αντίδρασης.

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει ήδη ανακατανείμει όσο το δυνατόν περισσότερη χρηματοδότηση από τα μακροπρόθεσμα μέσα της Κοινότητας για την εξωτερική συνεργασία. Η δυνατότητα να γίνει το ίδιο κατά το 2009 είναι εξαιρετικά περιορισμένη, και η κινητοποίηση βραχυπρόθεσμων πόρων θα συνεχίσει να είναι πολύ μικρότερη του απαιτουμένου. Επιπλέον, θα διακυβεύσει τη συνοχή των υφισταμένων προγραμμάτων συνεργασίας. Χρειαζόταν άλλη λύση.

Η πρόταση της Επιτροπής για ταμείο ενός δις ευρώ προς αντιμετώπιση της κρίσης των τροφίμων αποτελεί σημαντική, και έγκαιρη, συνεισφορά για την αντιμετώπιση αυτής της επείγουσας πρόκλησης. Ο εισηγητής σας επιθυμεί να συγχαρεί θερμά την Επιτροπή για αυτή τη θαρραλέα πρωτοβουλία. Ανυπομονεί να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για την επείγουσα έγκριση αυτού του σημαντικού νομοθετήματος.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναμένει – βάσει των προκαταρκτικών επαφών του με συναδέλφους – τη στενή συνεργασία των άλλων ενδιαφερομένων για το θέμα επιτροπών, ιδίως της Επιτροπής Γεωργίας και της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ευελπιστεί ότι αυτό το πνεύμα θετικής συνεργασίας θα επιτρέψει την ταχεία έγκριση ενός κανονισμού δεκτού από όλους.

Διττή προσέγγιση

Η ανάγκη διττής ανταπόκρισης στην κρίση των τροφίμων έχει τονιστεί από δύο υψηλού επιπέδου επισκέπτες της Επιτροπής Ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Το Μάρτιο, επισκέφθηκε την επιτροπή η Josette Sheeran, Εκτελεστική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, η οποία τόνισε την επίπτωση της κρίσης επί των επιχειρήσεων επισιτιστικής βοήθειας του οργανισμού της. Ανέφερε ότι οι υψηλότερες τιμές των τροφίμων συνεπάγονται ακριβότερη επισιτιστική βοήθεια, ακριβώς τη στιγμή που την χρειάζονται οι άνθρωποι – και το σοκ των τιμών των καυσίμων επιδεινώνει το πρόβλημα. Η επείγουσα έκκλησή της για αυξημένη χρηματοδότηση εισακούστηκε τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και από δωρητές ανά την υφήλιο.

Το Μάιο, ο διεθνώς αναγνωρισμένος οικονομολόγος Jeffrey Sachs μίλησε ενώπιον της επιτροπής, υπό την ιδιότητά του ως Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ). Παρότι δεν αρνείται τη σημασία της επισιτιστικής βοήθειας και άλλων ανθρωπιστικών ενεργειών στο άμεσο μέλλον, τόνισε την ανάγκη ταχείας ενεργοποίησης της γεωργίας ούτως ώστε να προσφερθεί βιωσιμότερη λύση μεσο- και μακροπρόθεσμα. Ιδιαίτερα, ανέφερε ότι είναι ζωτική η προσφορά στους αγρότες των αναπτυσσομένων χωρών των βασικών συντελεστών που χρειάζονται για να αυξήσουν την παραγωγή τους.

Η πρόταση για τη Διευκόλυνση Τροφίμων – με στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών

Με στόχο να εφαρμοστεί αμέσως μετά από την άμεση, ανθρωπιστική ανταπόκριση στην κρίση των τροφίμων, η προτεινόμενη από την Επιτροπή «θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες» ανταποκρίνεται στη διττή αυτή έκκληση.

Προβλέπει ειδικότερα μέτρα για τη χρηματοδότηση της βελτίωση της πρόσβασης σε συντελεστές και υπηρεσίες γεωργικής παραγωγής, όπως λιπάσματα και σπόρους[1], και αποσκοπεί στην υποστήριξη μέτρων «διχτυού ασφαλείας» με στόχο τη διατήρηση ή τη βελτίωση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, καθώς επίσης την κάλυψη των βασικών αναγκών σίτισης των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού[2]. Ενώ οι συντελεστές γεωργικής παραγωγής θα επιδράσουν βραχυ- έως μεσοπρόθεσμα, τα κοινωνικά δίχτυα ασφαλείας, εξ ορισμού, θα είναι πιο 'έκτακτου' χαρακτήρα, με στόχο τη θέσπιση συστημάτων που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια μέχρις ότου η αυξημένη παραγωγή βελτιώσει της διαθεσιμότητα τροφίμων σε λογικές τιμές.

Ο εισηγητής σας κρίνει ότι οι δύο αυτές πτυχές καλύπτουν προς το παρόν τις πιεστικότερες ανάγκες. Επιθυμεί να αποθαρρύνει την πραγματοποίηση υπερβολικά ευρείας συζητήσεως σχετικά με την ποικιλία των προς χρηματοδότηση δράσεων, δεδομένου ότι αυτό θα καθιστούσε πολύ δυσχερέστερη την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση με την απαιτούμενη ταχύτητα.

Το προτεινόμενο κείμενο θίγει πάντως ορισμένα θέματα που ο εισηγητής σας επιθυμεί να βελτιώσει με την υποβολή τροπολογιών:

α) Επιτροπολογία

Οι κανονισμοί για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινότητας θεσπίζουν συνήθως ένα σύστημα επικουρικών αποφάσεων, τεχνικής φύσεως, οι οποίες λαμβάνονται από επιτροπή εκπροσώπων των κρατών μελών και της Επιτροπής. Οι κανόνες για τις επιτροπές αυτές θεσπίζονται στην Απόφαση για την Επιτροπολογία[3], η οποία θεσπίζει επίσης το δικαίωμα του Κοινοβουλίου για την εποπτεία των μέτρων που υποβάλλονται στην επιτροπή. Αυτή η δομή απουσιάζει όμως από την πρόταση για τη νέα Διευκόλυνση για τα Τρόφιμα.

Ο προβληματισμός της Επιτροπής για την ταχεία εκτέλεση του κανονισμού είναι κατανοητός, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση για το 2008. Από νομικής όμως απόψεως, δεν υπάρχει προηγούμενο για τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης χωρίς δομή επιτροπής. Επιπλέον, αυτό θα ήταν από πολιτικής απόψεως θετικό για το Κοινοβούλιο, ενώ ο εισηγητής σας γνωρίζει ότι τα κράτη μέλη θα ήταν εξαιρετικά απρόθυμα να επιτρέψουν μια τέτοια καινοτομία.

Υποβλήθηκαν επομένως τροπολογίες για την εισαγωγή της τυποποιημένης δομής της επιτροπολογίας για τέτοια νομοθετήματα – επιτροπή διαχείρισης – με ειδικές συντομευμένες προθεσμίες που επιτρέπουν την ταχεία λήψη αποφάσεων το 2008.

β) Μηχανισμοί παράδοσης της βοήθειας

Η πρόταση προσφέρει εξαιρετικά περιορισμένη επιλογή μέσων για τη διοχέτευση της χρηματοδότησης, δεδομένου ότι προβλέπει την αποκλειστική εφαρμογή των πρωτοβουλιών από περιφερειακούς και παγκόσμιους διεθνείς οργανισμούς.

Παρότι κατανοεί ότι αυτή η μεθοδολογία θα εξασφάλιζε την ταχεία εκτέλεση, ο εισηγητής σας πιστεύει ότι το κείμενο είναι υπερβολικά περιοριστικό επί του θέματος αυτού. Είναι ένα χαρακτηριστικό της γεωργίας των αναπτυσσομένων χωρών ότι οι συνθήκες ποικίλουν τα μέγιστα μεταξύ των διαφόρων χωρών, ενώ το αυτό ισχύει και για τους βαθμούς εμπειρογνωμοσύνης, ειδίκευσης και αποτελεσματικότητας των διαφόρων οργανισμών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προς εκτέλεση της βοήθειας. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εκτέλεση των κονδυλίων θα είναι πολύ λιγότερο επείγουσα το 2009.

Ο εισηγητής σας προτείνει τροπολογίες προς διεύρυνση των επιλέξιμων από την Επιτροπή φορέων προς εκτέλεση των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του κανονισμού, βάσει του καταλόγου που ήδη χρησιμοποιείται για το Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

γ) Αξιολόγηση

Λείπουν από την πρόταση διατάξεις που να επιτρέπουν την αξιολόγηση των δράσεων που αναλαμβάνονται δυνάμει του κανονισμού. Δεδομένου ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για τη διαπίστωση των αποτελεσμάτων της βοήθειας, ο εισηγητής σας προτείνει τροπολογία για τη συμπερίληψη του απαραίτητου κειμένου.

δ) Δημοσιονομικές πτυχές

Η Επιτροπή εξηγεί στην πρόταση ότι ο οικονομικός φάκελος του 1 δις ευρώ για τον κανονισμό θα αντληθεί από χρηματοδοτήσεις που δεν χρειάζονται το 2008, και δεν είναι πιθανό να χρειαστούν το 2009, στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Οι πιστώσεις προβλέφθηκαν για να στηρίξουν τις γεωργικές τιμές εντός της Κοινότητας, αλλά δεν χρησιμοποιούνται, ακριβώς λόγω του ιδίου φαινομένου της αύξησης των τιμών των τροφίμων, που είχε ως αποτέλεσμα την κρίση των αναπτυσσομένων χωρών.

Ένα λεπτό θέμα τίθεται όσον αφορά το καθεστώς της πρότασης σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, που περιλαμβάνεται στη Διοργανική Συμφωνία για τη Δημοσιονομική Πειθαρχία του 2006[4]. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η χρηματοδότηση μπορεί να αντληθεί απευθείας από το Κεφάλαιο 2 λόγω της γεωργικής φύσης των προς χρηματοδότηση δράσεων, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου· όμως, την άποψη αυτή δεν συμμερίζονται όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι στη δημοσιονομική διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Εντός του Κοινοβουλίου, ο εισηγητής σας αναγνωρίζει τις επί του θέματος ανησυχίες των συναδέλφων του της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Προτίθεται να σεβαστεί απολύτως την αρμοδιότητά τους επί των δημοσιονομικών θεμάτων και να αποφύγει κάθε έκφραση που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητάς τους. Δεδομένου ότι μια δημοσιονομική διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύσει τη νομοθετική διαδικασία για την πρόταση αυτή, είτε βάσει τροποποίησης των προϋπολογισμών του 2008 και 2009, ως προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής, είτε με οιαδήποτε άλλη βάση, ο εισηγητής προτίθεται να αφήσει τον πολιτικό χώρο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκ παραλλήλου προς την εξέταση της πρότασης από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Προς τούτο, απέφυγε να προτείνει τροπολογίες επί των δημοσιονομικών διατάξεων της πρότασης που περιέχεται στο άρθρο 10. Οι ρυθμίσεις που συμφώνησε η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή θα προταθούν ως τροπολογίες επί του νομοθετικού κειμένου σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Κατά την επίτευξη των συμφωνιών αυτών, ο εισηγητής καλεί τους διαμορφώνοντες τις δημοσιονομικές αποφάσεις να μην ξεχνούν τη σοβαρότητα της κρίσης που πλήττει τις αναπτυσσόμενες χώρες και την ανάγκη άμεσης θέσης σε ισχύ του κανονισμού, εάν θέλουμε να αποδειχθεί βραχυπρόθεσμα αποτελεσματικός. Επιθυμεί επίσης να επιστήσει την προσοχή στις θεμιτές ανησυχίες όσον αφορά τις πιθανές δυσχέρειες για την ετοιμασία της ανάθεσης υπερβολικά μεγάλων ποσών κατά τις τελευταίες λίγες εβδομάδες του 2008.

ε) Προσθετικότητα

Ο εισηγητής σας επιθυμεί ιδιαίτερα να τονίσει ότι οι χρηματοδοτήσεις δυνάμει του νέου κανονισμού πρέπει να είναι πρόσθετες. Η ελάφρυνση της κρίσης των υψηλών τιμών των τροφίμων δεν πρέπει να επιτευχθεί εις βάρος των αναπτυξιακών δράσεων σε άλλους ζωτικούς τομείς. Αυτό ισχύει επίσης για τη χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, όπου ο κανονισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει δράσεις βάσει άλλων χρηματοδοτικών μέσων, και για τα κράτη μέλη, για τα οποία θα ήταν παράλογη η διοχέτευση πόρων διμερών προγραμμάτων προς στήριξη του κανονισμού.

Μια επιταχυμένη νομοθετική διαδικασία

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος και του γεγονότος ότι μέρος της χρηματοδότησης αντλείται από τον προϋπολογισμό του 2008 και πρέπει να αναληφθεί πριν τη λήξη του έτους, θα πρέπει να επιταχυνθεί ιδιαίτερα η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον κανονισμό αυτό. Ο εισηγητής προτίθεται να εργαστεί βάσει χρονοδιαγράμματος που θα επιτρέψει την έγκριση κατά την περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου ΙΙ στο Στρασβούργο, γνωρίζοντας ότι ακόμη και έτσι θα είναι δύσκολη η έγκαιρη εκτέλεση των κονδυλίων του 2008. Απευθύνει ειλικρινή έκκληση προς τους συναδέλφους όλων των θεσμικών οργάνων να συνεργαστούν κατά τον εποικοδομητικότερο δυνατό τρόπο ούτως ώστε να μπορέσει να εγκριθεί εγκαίρως ο κανονισμός.

Κάτι πρέπει να γίνει – και γρήγορα!

Η κρίση των τροφίμων αφορά πραγματικές δυσκολίες και όχι απλά τίτλους εφημερίδων. Ενόψει μιας τέτοιας σοβαρής κατάστασης, οι πολίτες της Ευρώπης και της υφηλίου γενικά δεν θα κατανοήσουν τη μη χρησιμοποίηση για το σκοπό αυτό των κονδυλίων που περισσεύουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Οι νομοθέτες δεν πρέπει να ξεχνούν την ευθύνη τους έναντι του κόσμου. Και ο κόσμος μας παρακολουθεί και θα μας θεωρήσει υπεύθυνους για τις ενέργειές μας.

  • [1]  Άρθρο 3 (2) (α) του COM (2008) 450/5.
  • [2]  Άρθρο 3 (2) (β) του COM (2008) 450/5.
  • [3]  Απόφαση του Συμβουλίου (1999/468/ΕΚ), της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
  • [4]  Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της 17ης Μαΐου 2006.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών(*) (2.10.2008)

για την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες
(COM(2008)0450 – C6‑0280/2008 – 2008/0149(COD))

Εισηγητής (*): Reimer Böge

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές - Άρθρο 47 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 18 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της σχετικά με την θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων. Για πολλούς μήνες, η Επιτροπή προβληματίστηκε γύρω από το ζήτημα της απάντησης που ενδείκνυται να δώσει η ΕΕ στην δραματική επισιτιστική κρίση που έχει ανακύψει στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εξαρχής υποστηρίξει την Επιτροπή στην αξιολόγησή της ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για συγκεκριμένη συνεισφορά της ΕΕ στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Είχε τονίσει ότι η Επιτροπή έπρεπε να κινητοποιήσει όλους τους πόρους για να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις προμήθειας τροφίμων δεν θα διακοπούν και ότι πρέπει να παρασχεθεί πρόσθετη βοήθεια για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Δεδομένου ότι η πρόταση αυτή περιέχει ορισμένα θεμελιώδη δημοσιονομικά στοιχεία, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ζήτησε την εφαρμογή του άρθρου 47 του Κανονισμού σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών και θα περιοριστεί αποκλειστικά στις δημοσιονομικές πτυχές.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

- Όσον αφορά την χρηματοδότηση του νέου αυτού μέσου, ο συντάκτης γνωμοδότησης φρονεί ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει τον κατάλληλο μηχανισμό. Το ουσιαστικότερο στοιχείο αυτού του μέσου είναι η άμεση βοήθεια προς τρίτες χώρες, οι οποίες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται σαφώς στο πλαίσιο της ειδικές κατηγορίας που προβλέπει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, "Η ΕΕ ως παγκόσμιος εταίρος". Τούτο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθόσον η Επιτροπή σκοπεύει να δημιουργήσει δύο νέες γραμμές του προϋπολογισμού (δημοσιονομικό μέσο και διοικητική στήριξη) στο κεφάλαιο 21 του προϋπολογισμού της ΕΕ (ανάπτυξη και σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ), το οποίο καλύπτει τα παρεμφερή υφιστάμενα προγράμματα.

Τούτου δοθέντος, η πρόταση για χρηματοδότηση αυτού του νέου μηχανισμού από το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 ("Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων") είναι ανάρμοστη και προκαλεί σύγχυση.

- Δεδομένου ότι τα περιθώρια υπό το ανώτατο όριο που ισχύει για τον τομέα 4 δεν αρκούν για την χρηματοδότηση της διευκόλυνσης (μόνο 750 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό 2008 και 250 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό 2009), χρειάζεται τροποποίηση των αντίστοιχων ανώτατων ορίων.

Όλα τα μέσα που προβλέπονται στην διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 θα πρέπει επομένως να χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της διευκόλυνσης.

- Το προτεινόμενο μέσο προβλέπει ειδικά μέτρα, όπως πρόσβαση σε συντελεστές και υπηρεσίες γεωργικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων λιπασμάτων και σπόρων. Παρόμοια μέτρα προβλέπονται ήδη στον υφιστάμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Ως εκ τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί να εγείρει το ερώτημα μήπως η νομοθεσία που ενθαρρύνει η Επιτροπή είναι περιττή.

- Η θέσπιση νέου νομικού μέσου για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης είναι χαρακτηριστική για την τάση της αντιμετώπισης καταστάσεων κατά περίπτωση και σε ετήσια βάση. Ο συντάκτης γνωμοδότησης τονίζει ότι οι συστάσεις που διατυπώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του (ιδίως αυτές της 19ης - 20ής Ιουνίου 2008) θα πρέπει να εξεταστούν στη βάση μιας πολυετούς προσέγγισης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση δεν είναι συμβατό με το ανώτατο όριο του τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, χωρίς προσαρμογή του ανώτατου ορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτού του μέσου διευκόλυνσης δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση άλλων προτεραιοτήτων και σημερινών δεσμεύσεων της ΕΕ·

Αιτιολόγηση

Πριν από την τελική έγκριση της νομοθετικής πράξης, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής θα πρέπει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για να επιτύχουν συμφωνία σχετικά με την χρηματοδότηση αυτής της διευκόλυνσης, διερευνώντας όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέου προσωρινού ταμείου.

Τροπολογία  2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. τονίζει ότι οι διατάξεις του σημείου 14 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 θα εφαρμοστούν εάν η νομοθετική αρχή αποφασίσει υπέρ της έγκρισης της νομοθετικής πρότασης· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το άλλο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής με στόχο να επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία σχετικά με την χρηματοδότηση αυτής της διευκόλυνσης·

 

1γ. φρονεί ότι, κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας· φρονεί ότι η συνολική αυτή χρηματοδότηση δεν πρέπει να υπερβεί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ·

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2008 κατέληγε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο από την αναπτυξιακή σκοπιά όσο και από τη σκοπιά της ανθρωπιστικής βοήθειας. Επιπλέον αναφερόταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αφιερώσει πόρους για να χρηματοδοτήσει, πέραν της επισιτιστικής βοήθειας, δίκτυα ασφαλείας για τις φτωχές και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει μια σθεναρή απόκριση στον τομέα των γεωργικών προμηθειών στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρέχοντας ειδικότερα την απαιτούμενη χρηματοδότηση για γεωργικές εισροές καθώς και βοήθεια για τη χρησιμοποίηση μέσων διαχείρισης του κινδύνου που βασίζονται στην αγορά, και επίσης εκφραζόταν ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για τη σύσταση νέου ταμείου με σκοπό τη στήριξη της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, εντός του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου.

(5) Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2008 κατέληγε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο από την αναπτυξιακή σκοπιά όσο και από τη σκοπιά της ανθρωπιστικής βοήθειας. Επιπλέον αναφερόταν ότι, προκειμένου να υποστηρίξει πλήρως την πρόοδο στην πορεία προς την επίτευξη όλων των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αφιερώσει πόρους για να χρηματοδοτήσει, πέραν της επισιτιστικής βοήθειας, δίκτυα ασφαλείας για τις φτωχές και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει μια σθεναρή απόκριση στον τομέα των γεωργικών προμηθειών στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρέχοντας ειδικότερα την απαιτούμενη χρηματοδότηση για γεωργικές εισροές καθώς και βοήθεια για τη χρησιμοποίηση μέσων διαχείρισης του κινδύνου που βασίζονται στην αγορά, και επίσης εκφραζόταν ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για τη σύσταση νέου ταμείου με σκοπό τη στήριξη της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, εντός του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την δέσμευσή του να επιτύχει τους στόχους της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ (ODA), το 2010 και το 2015 (0,56 % και 0,70 % του ΑΕΕ της ΕΕ αντίστοιχα), πράγμα που θα αντιπροσώπευε διπλασιασμό του ποσού της ετήσιας επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ το 2010· αυτές οι δεσμεύσεις καθιστούν σαφώς αναγκαίο πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Οι ίδιες συνθήκες που προκαλούν την ανάγκη δημιουργίας της παρούσας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (δηλαδή οι υψηλές τιμές των τροφίμων) συνεπάγονται επίσης μείωση των δαπανών για τις αγορές γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στον τομέα 2 του δημοσιονομικού πλαισίου. Από τρέχουσες εκτιμήσεις συνάγεται επίσης ότι το 2009 θα υπάρξει σημαντικό αδιάθετο περιθώριο υπό το ανώτατο όριο που ισχύει για τον τομέα 2.

(8) Οι ίδιες συνθήκες που προκαλούν την ανάγκη δημιουργίας της παρούσας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (δηλαδή οι υψηλές τιμές των τροφίμων) συνεπάγονται επίσης μείωση των δαπανών για τις αγορές γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στον τομέα 2 του δημοσιονομικού πλαισίου. Από τρέχουσες εκτιμήσεις συνάγεται επίσης ότι το 2009 θα υπάρξει σημαντικό αδιάθετο περιθώριο υπό το ανώτατο όριο που ισχύει για τον τομέα 2. Σύμφωνα με την αρχή του ειδικού χαρακτήρα, οι δράσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη αυτών των δράσεων θα πρέπει ως εκ τούτου να χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου "Η ΕΕ ως παγκόσμιος εταίρος".

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1 περιέχει τα κατάλληλα μέσα και ιδίως αυτά που αναφέρονται στο σημείο 23, για την προσαρμογή των ανώτατων ορίων μεταξύ των διαφόρων τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

 

1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Σύμφωνα με το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ, η εφαρμογή της διευκόλυνσης υπόκειται στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Η διευκόλυνση θα πρέπει να εστιασθεί στην διευκόλυνση της χορήγησης μικροπιστώσεων για μικρούς παραγωγούς γεωργικών προϊόντων στις αναπτυσσόμενες χώρες που πλήττονται από την κρίση. Αυτή η διευκόλυνση μικροπιστώσεων θα πρέπει να αναπτυχθεί κατ' αναλογία προς τα υφιστάμενα μέσα (Μηχανισμός Χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΧΑΣ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ).

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) δυνατότητες χορήγησης μικροπιστώσεων για μικρούς παραγωγούς γεωργικών προϊόντων για την τόνωση της παραγωγής.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το συνολικό ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 2008-2009 ανέρχεται σε 1,0 δισεκατομμύριο EUR.

1. Το συνολικό ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 2008-2009 ανέρχεται σε 1,0 δισεκατομμύριο EUR. Αυτό το ποσό αναφοράς θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του τομέα 4 του δημοσιονομικού πλαισίου.

2. Για το 2008, το ποσό αναφοράς ανέρχεται σε 750 εκατομμύρια EUR.

2. Το ετήσιο ποσό θα αποφασιστεί στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

3. Για το 2009, το μέγιστο ποσό αναφοράς ανέρχεται σε 250 εκατομμύρια EUR.

 

4. Το ποσό που δεσμεύεται αφήνει υποχρεωτικά, για έκαστο έτος, περιθώριο ελάχιστου ύψους 600 εκατομμυρίων EUR στον τομέα 2 του δημοσιονομικού πλαισίου, με βάση την πρόβλεψη που διατυπώνεται στην πλέον πρόσφατη έκθεση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Αν δεν επιτευχθεί αυτό ως προς ένα συγκεκριμένο έτος, το μέγιστο ποσό που μπορεί να δεσμευθεί για το συγκεκριμένο έτος δυνάμει του παρόντος κανονισμού ελαττώνεται έτσι ώστε να αποκατασταθεί ένα τέτοιο περιθώριο στο πλαίσιο του τομέα 2.

3. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που απορρέουν από τον προτεινόμενο κανονισμό, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο προσαρμόζεται ανάλογα με όλα τα μέσα που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006. Σε περίπτωση που τμήμα ή το σύνολο των πιστώσεων αντληθεί από το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, αφήνεται για έκαστο έτος στο πλαίσιο αυτού του τομέα περιθώριο ελάχιστου ύψους 600 εκατομμυρίων EUR, με βάση την πρόβλεψη που διατυπώνεται στην πλέον πρόσφατη έκθεση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Αν δεν επιτευχθεί αυτό ως προς ένα συγκεκριμένο έτος, το μέγιστο ποσό που μπορεί να δεσμευθεί για το συγκεκριμένο έτος δυνάμει του παρόντος κανονισμού ελαττώνεται έτσι ώστε να αποκατασταθεί ένα τέτοιο περιθώριο στο πλαίσιο του τομέα 2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

DEVE

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

2.9.2008

 

 

 

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές) - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

23.9.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Reimer Böge

3.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.9.2008

22.9.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.9.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, Jan Mulder, Μαργαρίτης Σχοινάς, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman

Επιστολή του κ. Herbert Bösch, προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, η οποία απεστάλη στις 24 Σεπτεμβρίου 2008 προς τον κ. Josep Borrell Fontelles, πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης

Μετάφραση

IPOL-COM-CONT D(2008)/57212

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή προκειμένου να σας ενημερώσω αναφορικά με τη θέση της επιτροπής CONT στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες (COM(2008)0450).

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος και του γεγονότος ότι η επιτροπή μας δεν θα συνεδριάσει πριν από τις 7 Οκτωβρίου (ημερομηνία της ψηφοφορίας της επιτροπής DEVE), είμαστε υποχρεωμένοι να αποστείλουμε τη γνώμη μας με την παρούσα επιστολή.

Έχοντας υπόψη την σοβαρότητα της κρίσης που πλήττει τις αναπτυσσόμενες χώρες, είμαι απόλυτα πεπεισμένος για την ανάγκη να εργασθούμε στενά μαζί προκειμένου να διαμορφώσουμε μια κοινή, συνεπή και αποφασιστική απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επισιτιστική κρίση.

Σύμφωνα με το Άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ, η εφαρμογή αυτής της διευκόλυνσης υπόκειται στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής εφόσον ισχύει και για τα άλλα ταμεία που διαχειρίζεται η Επιτροπή στον τομέα των εξωτερικών δράσεων. Η επιτροπή μας προσδίδει υψίστη σημασία στο να εξασφαλίσει ότι η διαχείριση των κεφαλαίων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα καλύτερα πρότυπα της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Στη διαδικασία απαλλαγής του 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε σοβαρές ανησυχίες για το θέμα των εξωτερικών δράσεων. Επί σειρά ετών το Ελεγκτικό Συνέδριο επεσήμανε τη σημαντική συχνότητα σφαλμάτων και τις αδυναμίες των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου που προορίζονται να διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων σε επίπεδο οργανισμών υλοποίησης έργων.

Στο ψήφισμά του για τη χορήγηση απαλλαγής για το 2006, το Κοινοβούλιο εκτιμά ότι χωρίς να υπονομευθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης στον σημαντικό αυτό τομέα, πρέπει να ενισχυθούν η διαφάνεια, η ορατότητα και η πολιτική καθοδήγηση για όλα τα κονδύλια της ΕΕ που εκτελούνται στον τομέα των εξωτερικών δράσεων, είτε άμεσα από την Επιτροπή μέσω της αποκεντρωμένης διαχείρισης είτε μέσω διεθνών καταπιστευματικών ταμείων (στις περιπτώσεις που η ΕΕ είναι μεγάλος δωρητής).

Προκειμένου να επιτραπεί μια ουσιαστική απαλλαγή όσον αφορά τα κονδύλια που εκτελούνται από το νεοϊδρυθέν μέσο η επιτροπή CONT θεωρεί ότι είναι απαραίτητες ορισμένες ενέργειες. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναπτυχθούν από την Επιτροπή:

· Παρακολούθηση: σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες που θα ορίζουν το πλαίσιο για τη διαχείριση των οικονομικών συνεισφορών που καταβάλλονται.

· Εσωτερική πληροφόρηση : σαφής παρακολούθηση των μεταφερθέντων κεφαλαίων προκειμένου να παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες στην αρχή.

· Έλεγχος: σαφείς συμφωνίες που θα επιτρέπουν ρητά την πρόσβαση στους ελεγκτές της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Επιτροπή ή ιδιωτικές εταιρείες ελέγχου) να πραγματοποιούν ελέγχους οιουδήποτε δικαιούχου ή φορέα που έχει λάβει κοινοτικά κεφάλαια προκειμένου να προστατευθούν τα κοινοτικά οικονομικά συμφέροντα από απάτες και άλλες παρατυπίες και να διασφαλισθεί ότι αυτές οι παρατυπίες θα διορθωθούν.

· Εξωτερική πληροφόρηση : η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει αναφορά στην αρχή απαλλαγής σχετικά με την πρόοδο της χρησιμοποίησης των μεταφερθέντων κοινοτικών κεφαλαίων και για τους συγκεκριμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

· Αποτελεσματικότητα: η Επιτροπή πρέπει να προβαίνει σε συνεχή ενημέρωση και αξιόπιστη αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας αυτής της συνεργασίας.

· Διαφάνεια και ορατότητα: ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας αυτής της συνεργασίας που υλοποιείται μέσω διεθνών οργανισμών θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Θα πρέπει επίσης να εφαρμοσθούν για τα κεφάλαια αυτά κατευθυντήριες γραμμές ορατότητας παρόμοιες με εκείνες των συμφωνιών που υπογράφηκαν το 2006 με τον ΟΗΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Ευελπιστώ ότι οι αρμόδιοι που λαμβάνουν αποφάσεις για δημοσιονομικά θέματα θα λάβουν δεόντως υπόψη την γνώμη μας.

Με εκτίμηση,

Herbert Bösch

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου(*) (6.10.2008)

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες
(COM(2008)0450 – C6‑0280/2008 – 2008/0149(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης(*): Stéphane Le Foll

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 47 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ι) Ένα πλαίσιο ανόδου των τιμών ως αιτία μιας επισιτιστικής κρίσης

Τα δύο τελευταία έτη θα χαρακτηρίζονται από μια θεαματική ανατροπή των παγκοσμίων αγορών γεωργικών και επισιτιστικών προϊόντων οι τιμές των οποίων είχαν καταγράψει κατά την τελευταία τριακονταετία μια σταθερά πτωτική τάση στης πραγματικής αξίας. Η εκτόξευση των τιμών προκάλεσε μια μακροοικονομική αταξία και μια πραγματική επισιτιστική κρίση που πλήττει περισσότερο τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς του πλανήτη, ιδιαίτερα εκείνους που διαβιούν σε χώρες εμπόλεμες και λιγότερο αναπτυγμένες όπου άνω του 50% του προϋπολογισμού αφιερώνεται στη διατροφή. Η άνοδος αυτή των τιμών έχει ως συνέπεια την άνοδο των ήδη υψηλών δεκτών της φτώχειας, της κακής διατροφής και ως εκ τούτου τον κίνδυνο λιμών, με τα γνωστά αποτελέσματα σε επίπεδο πολιτικής σταθερότητας και διεθνών γαιοστρατηγικών ισορροπιών.

Η επισιτιστική αυτή κρίση που απεικονίζεται με δραματικό τρόπο από τις εξεγέρσεις λόγω πείνας της περασμένης άνοιξης, εντάσσεται στο πλαίσιο μιας διαρθρωτικής αύξησης της ζήτησης γεωργικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο που συνδέεται με τη δημογραφική έκρηξη καθώς και με την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών και την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων.

Η κρίση αυτή συνδυάζεται με μια οικονομική κρίση η οποία χαρακτηρίζεται από μια έντονη κερδοσκοπία στις αγορές γεωργικών προϊόντων. Λαμβάνει χώρα ιδιαίτερα σε μια χρονική στιγμή όπου στο Βορρά όπως και στο Νότο αρχίζουν να γίνονται αισθητές οι συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της έλλειψης φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια, απώλεια βιοποικιλότητας κ.λπ.) στη γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κρίση αυτή, που δεν είναι παροδική, πλήττει συνολικά την παγκόσμια γεωργία και τοποθετεί εκ νέου το θέμα της γεωργικής παραγωγής και των κυρίων επισιτιστικών ισορροπιών στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε δεν είναι μια απλή σύμπτωση. Απορρέει από πολλές επιλογές του παρελθόντος τις οποίες εν πολλοίς επηρέασαν οι πλούσιες χώρες και συγκεκριμένα:

- Οι λύσεις απορρύθμισης και οι πολιτικές διαρθρωτικής αναπροσαρμογής που επέβαλαν από εικοσαετίας το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα στις φτωχότερες χώρες, κατάστησαν τον εφοδιασμό τους σε τρόφιμα έντονα εξαρτώμενο από τις εισαγωγές. Οι πολύ χαμηλές διεθνείς τιμές των προϊόντων διατροφής, σε σχέση με το κόστος παραγωγής τους σε τοπικό επίπεδο αποθάρρυναν τη γεωργική ανάπτυξη των χωρών αυτών. Υπενθυμίζουμε ότι οι διεθνείς αυτές τιμές είναι αποτέλεσμα της ανταγωνιστικότητας μεταξύ περιοχών παραγωγής με υψηλή παραγωγικότητα, ορισμένες εκ των οποίων επιδοτούνται.

- Οι διαπραγματεύσεις σε πλαίσιο ΠΟΕ για το παγκόσμιο εμπόριο γεωργικών προϊόντων (κάτω του 10% της παραγωγής) με στόχο την ελευθέρωση των συναλλαγών μεταξύ φερέγγυων παραγόντων δεν επιτρέπουν την παροχή διατροφής στους φτωχότερους καταναλωτές.

- Οι πολιτικές ενίσχυσης της ανάπτυξης δεσμεύθηκαν σε υποσχέσεις οικονομικής φύσεως που δεν τηρήθηκαν. Απομακρύνθηκαν εξάλλου ριζικά από τη γεωργία, η οποία ωστόσο αποτελεί αποφασιστικής σημασίας τομέα για την οποιανδήποτε ανάπτυξη και ζωτικό παράγοντα για το 75% των φτωχών πληθυσμών στον κόσμο που διαβιούν στην ύπαιθρο. Η Ένωση αφιερώνει σήμερα το 4% μόλις των πιστώσεων της αναπτυξιακής πολιτικής της στη γεωργία.

Μετά την οδυνηρή αφύπνιση που προκάλεσαν οι διαδηλώσεις των πεινασμένων, διάφορα κοινοτικά και διεθνή όργανα αναγκάστηκαν να αντιδράσουν μπροστά σε μια κατάσταση που μπορεί να χαρακτηριστεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης από επισιτιστικής πλευράς.

ΙΙ) Μια ταχεία απάντηση της Ένωσης στην εκτόξευση των τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες

Α) Πρόταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή προσπάθησε να ανταποκριθεί στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνέχεια των κρατών μελών (Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και στη συνέχεια Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 και 20 Ιουνίου) καθιερώνοντας μια συλλογική δράση υπέρ των αναπτυσσομένων χωρών.

Αφού προσάρμοσε εν μέρει τα υφιστάμενα μέσα της πολιτικής της για την ανάπτυξη προκειμένου να δοθεί μια απάντηση στη άνοδο των τιμών των τροφίμων, προτείνει μια συμπληρωματική χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμα ύψους 1 δισ. ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους της ΚΓΠ.

Η πρωτοβουλία αυτή που τοποθετείται μεταξύ επείγουσας βοήθειας και ανάπτυξης στόχο έχει να στηριχθεί η γεωργική προσφορά των αναπτυσσομένων χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από την άνοδο των τιμών των τροφίμων, καθώς επίσης και δραστηριότητες που θα επιτρέψουν την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της ανόδου αυτής.

Τα ληφθέντα μέτρα αφορούν τη βελτίωση της πρόσβασης στις γεωργικές εισροές και υπηρεσίες (περιλαμβανομένων των λιπασμάτων και των σπόρων) και διατάξεις τύπου "δικτύου ασφαλείας" με στόχο να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί η ικανότητα γεωργικής παραγωγής και να ικανοποιηθούν οι βασικές διατροφικές ανάγκες των πλέον φτωχών πληθυσμών.

Β) Γενική εκτίμηση του εισηγητή

Λαμβανομένων υπόψη των δραματικών συνεπειών της επισιτιστικής κρίσης για τους πληθυσμούς των φτωχότερων χωρών, ο εισηγητής επιθυμεί να τους εκφράσει την αλληλεγγύη του υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Ο εισηγητής επιθυμεί ωστόσο να συνοδεύσει την υποστήριξη αυτή αρχής με ορισμένες παρατηρήσεις και συγκεκριμένα:

Σκέψεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό

- Χωρίς να αμφισβητείται η πρωτοβουλία, ο εισηγητής θεωρεί ότι η λήψη των μη χρησιμοποιούμενων πόρων της ΚΓΠ πρέπει να έχει έκτακτο χαρακτήρα. Είναι σημαντικό να μπορεί η Ένωση στο μέλλον να εκπληρώνει το σύνολο των δεσμεύσεών της έναντι των γεωργών της και ιδιαίτερα εκείνων των νέων χωρών που δεν λαμβάνουν ακόμη βοήθεια ενός επιπέδου όμοιο εκείνου των ομολόγων τους των πρώην 15. Πρέπει επίσης να τονισθεί στην Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι η άνοδος των γεωργικών τιμών είχε αρνητικό ακόμη δε και καταστροφικό αντίκτυπο σε ορισμένους ευρωπαίους γεωργούς και ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους. Πρέπει ως εκ τούτου να εξετασθεί με κατανόηση η κατάστασή τους τόσο κατά την εκπόνηση του προϋπολογισμού όσο και στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της ΚΓΠ που προβλέπεται από τον απολογισμό της κατάστασης υγείας της. Τέλος, αναφορικά με το πλαίσιο των τελευταίων δημοσιονομικών προοπτικών, ο εισηγητής υπενθυμίζει απευθυνόμενος στα κράτη μέλη ότι δεν είναι δυνατόν να επιθυμούμε αιωνίως περισσότερη Ευρώπη χωρίς να παρέχονται προηγουμένως τα σχετικά μέσα από τον προϋπολογισμό που εάν υπήρχαν, πιθανώς δεν θα ήταν αναγκαία η πρόταση της Επιτροπής.

Σκέψεις για το γεωργικό σκέλος της πρωτοβουλίας

- Ο εισηγητής χαιρετίζει το γεγονός ότι αποδίδεται επιτέλους μεγαλύτερη προσοχή στη γεωργία και ιδιαίτερα στη γεωργική παραγωγή των φτωχότερων χωρών. Θεωρεί απαραίτητο να αξιοποιηθούν όλες οι γεωργίες και οι καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων στον κόσμο προκειμένου οι κάθε περιοχή να ικανοποιεί το μέγιστο δυνατόν επίπεδο των αναγκών του πληθυσμού της.

- Χαιρετίζει την έμφαση της Επιτροπής σε μέτρα για τη διευκόλυνση της επανεκκίνησης της παραγωγής και συγκεκριμένα η πρόσβαση των φτωχότερων γεωργών (που αποτελούν το 80% περίπου των υποσιτιζόμενων) στους πόρους και τις υπηρεσίες, όπως με μέτρα "δικτύου ασφαλείας" που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη διοχέτευση της τοπικής παραγωγής με τη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των φτωχών καταναλωτών. Εκφράζει ωστόσο την επιθυμία να εκθέσει η Επιτροπή εκ των προτέρων και εν λεπτομερεία τις ενέργειες σε σχέση με την παραγωγή που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν, δηλαδή την πρόσβαση στο νερό, στις μικροπιστώσεις, τη στήριξη των οργανώσεων παραγωγών για την παραγωγή και την εμπορία έως την αποθεματοποίηση.

- Για λόγους αποτελεσματικότητας, ο εισηγητής συνιστά στην Επιτροπή να εντάξει τη διευκόλυνση αυτή σε μια πραγματική συνολική στρατηγική με στόχο την απογείωση της γεωργικής παραγωγής σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης προσαρμοσμένης στις ανάγκες των πληθυσμών και τις φυσικές δυνατότητες των σχετικών εδαφών. Τούτο απαιτεί δύο προϋποθέσεις:

1) Ενέργειες με χρονικό ορίζοντα

Ο εισηγητής αναρωτιέται για την εμβέλεια της πρωτοβουλίας αυτής σε χρονικό ορίζοντα. Η ισχύς της διευκόλυνσης αυτής προβλέπεται να είναι βραχυπρόθεσμη ενώ η αξιοποίηση του γεωργικού δυναμικού απαιτεί χρόνο και συνέχεια. Ο γεωργός χρειάζεται πάντοτε να προβλέπει εκ των προτέρων τις επιλογές του με χρονικό ορίζοντα ενός ή περισσοτέρων ετών (καλλιέργειες, επενδύσεις...). Χρειάζεται ένα πλαίσιο προβλεψιμότητας όπως επίσης και σχετικά με τη σταθερότητα τιμών των προϊόντων του. Τι θα συμβεί μετά την πάροδο ενός έτους όταν τα μέσα για την πρόσβαση στις εισροές και τις υπηρεσίες και στη συνέχεια σχετικά με τα μέτρα τύπου "δίχτυ ασφαλείας" που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης πάψουν να υπάρχουν; Έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη οι διαστάσεις αυτές στο πλαίσιο των υφισταμένων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέσων ανάπτυξης που αναφέρεται ότι έχουν επιφανειακά προσαρμοσθεί για να απορροφήσουν την άνοδο των τιμών στο πλαίσιο όμως των οποίων το τμήμα που είναι αφιερωμένο στη γεωργία είναι δραματικά μικρό;

2) Ενέργειες σε σχέση με την οικονομική ρύθμιση

Μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη και όλο και πιο ελευθερωμένη οικονομία, οι διεθνείς αγορές γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που είναι εκ φύσεως ασταθείς, τίθεται σε αντιπαράθεση το επίπεδο ανταγωνιστικότητας όλων των γεωργιών του κόσμου που παρουσιάζει εξαιρετικές διακυμάνσεις. Οι διαφορές αυτές αποτελούν την αιτία σοβαρών διαταραχών στις τοπικές αγορές των φτωχότερων χωρών που όπως προαναφέρθηκε δεν διαθέτουν ουσιαστικά κάποια προστασία στα σύνορά τους. Η κατάσταση αυτή αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη μιας εγχώριας παραγωγής όταν οι παγκόσμιες τιμές είναι χαμηλές. Αντίθετα όμως, όταν κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα είναι αδύνατον να στραφούν προς τα κάτω χωρίς κάποια ρύθμιση σε σχέση με την παγκόσμια παραγωγή και τις τιμές. το σημείο αυτό ο εισηγητής δεν αντιλαμβάνεται πώς η Επιτροπή αναμένει ότι αυτή η "μικρής κλίμακας διευκόλυνση" θα αμβλύνει την άνοδο των τιμών των τροφίμων.

- Στο πλαίσιο της εφαρμογής της διευκόλυνσης, η Επιτροπή ουδέποτε αναφέρεται στη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων (γεωργοί, καταναλωτές, υπεύθυνοι) όπως οι ΜΚΟ εις τρόπον ώστε μια επιτυχημένη ανάπτυξη να επιτυγχάνεται όταν οι άνθρωποι θα έχουν τη μοίρα τους στα χέρια τους.

Σκέψεις σχετικά με την εφαρμογή της διευκόλυνσης

Ο εισηγητής επιθυμεί να είναι βέβαιος ότι η διοικητική ικανότητα της Ένωσης θα επιτρέψει την αποτελεσματική χρησιμοποίηση της ανερχόμενης σε 1 δισ. πίστωσης. Για το λόγο αυτό ζητεί από την Επιτροπή να ενεργήσει στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής και σε πνεύμα συνέπειας με τα άλλα αναπτυξιακά προγράμματα και ενέργειες.

Καλεί επίσης την Επιτροπή να απαιτήσει τις μέγιστες εγγυήσεις σε σχέση με τις ικανότητες των οργανώσεων με τις οποίες θα συμβληθεί. Για το σκοπό αυτό ο εισηγητής επιθυμεί να απαριθμηθούν οι δομές που ενδεχομένως θα βοηθούσαν τις δοκιμασμένες οργανώσεις τύπου ΜΚΟ οι οποίες διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα και μια αναγνωρισμένη τεχνογνωσία.

Εκφράζει την επιθυμία να καταστήσει η Επιτροπή όσο το δυνατόν διαφανέστερη τη χρησιμοποίηση του 1 δισ. Ζητεί για το λόγο αυτό από την Επιτροπή να διατυπώσει ένα ακριβές σχέδιο προβλέψεων για τη χρήση του ποσού αυτού που θα περιλαμβάνει εν λεπτομερεία τα προβλεπόμενα μέτρα με του υπολογιζόμενους στόχους και το σχετικό τμήμα της χρηματοδότησης, εν συνεχεία δε, τα μέσα που προβλέπονται για τη διαχείριση της διευκόλυνσης. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να επικυρωθεί με μια διαδικασία επιτροπολογίας που θα επιτρέπει την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό μια τελική αξιολόγηση. Προτείνει επίσης ένα πρώτο προσωρινό απολογισμό το Σεπτέμβριο του 2009 προκειμένου να προσαρμοσθούν ενδεχομένως τα μέτρα στις πλέον επείγουσες ανάγκες των φτωχών πληθυσμών των στοχοθετημένων χωρών.

Συμπεράσματα

Η ΕΕ , η οποία διαθέτει σημαντικά ανθρώπινα και οικονομικά μέσα, θα έπρεπε να δράσει με μεγαλύτερη ενεργητικότητα και πιο μακροπρόθεσμα και να ακολουθήσει μια πιο φιλόδοξη και εθελοντικού χαρακτήρα πολιτική στο διεθνές προσκήνιο για μια καλύτερη επισιτιστική ισορροπία και ανάπτυξη στον κόσμο. Πρέπει προς τούτο να συμπαρασύρει τους λοιπούς παγκόσμιους εταίρους γύρω από κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις όπως:

- Δημιουργία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ ενός "Διεθνούς Συμβουλίου Επισιτιστικής Ασφάλειας και Ανάπτυξης" επιφορτισμένου με τη διαχείριση των κρίσεων. Συντονίζοντας τις στρατηγικές επιλογές του Οργανισμού Επισιτιστικής Βοηθείας της Παγκόσμιας Τράπεζας και της διεθνούς κοινότητας, το όργανο αυτό θα διευκόλυνε την εφαρμογή γεωργικών και επισιτιστικών πολιτικών σε κάθε περιοχή του κόσμου. Η δημιουργία περιφερειακών ολοκληρώσεων θα αποτελούσε ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

- Πρέπει να αποκατασταθεί μια ελάχιστη ρύθμιση των διεθνών αγορών προκειμένου να εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός και κάποια σταθερότητα τιμών προς το συμφέρον του συνόλου των καταναλωτών και των πληθυσμών στον κόσμο. Η αποκατάσταση των αποθεμάτων ασφαλείας είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανά τον κόσμο (μεταξύ άλλων και για τις ανάγκες των ευρωπαϊκών τραπεζών τροφίμων) και προκειμένου να περιορίζονται τα φαινόμενα κερδοσκοπίας που παρατηρήθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες στις γεωργικές αγορές.

- Τέλος, η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να ενισχυθεί και το τμήμα της που προορίζεται για τη γεωργία να επανεκτιμηθεί σοβαρά.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- έχοντας υπόψη τη Διεθνή Αξιολόγηση της Γεωργικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη (IAASTD),

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η πρόσφατη ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων έχει περιαγάγει πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και τους πληθυσμούς τους σε δραματική κατάσταση. Η εξέλιξη αυτή απειλεί να εξωθήσει εκατοντάδες εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπων σε κατάσταση ακραίας ένδειας και επιβάλλει αυξημένη αλληλεγγύη με τους πληθυσμούς αυτούς.

(1) Η πρόσφατη ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων, που ήταν προβλέψιμη λόγω της κατάστασης των παγκοσμίων αγορών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από πλευράς προσφοράς και ζήτησης, έχει περιαγάγει πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και τους πληθυσμούς τους σε δραματική κατάσταση. Η εξέλιξη αυτή της επισιτιστικής κρίσης που συνδυάζεται με μια οικονομική και ενεργειακή κρίση και μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος (υπερθέρμανση του πλανήτη, έλλειψη νερού, απώλεια βιοποικιλότητας κ.λπ.), απειλεί να εξωθήσει εκατοντάδες εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπων σε κατάσταση ακραίας ένδειας και επιβάλλει αυξημένη αλληλεγγύη με τους πληθυσμούς αυτούς. Όλα τα δεδομένα σχετικά με τις προοπτικές των αγορών τροφίμων καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η επισιτιστική αυτή κρίση που πλήττει τους πιο στερημένους πληθυσμούς του Νότου θα διαρκέσει και για τα επόμενα έτη.

Αιτιολόγηση

Η επισιτιστική κρίση που βιώνουμε δεν είναι ένα ατύχημα. Έχουμε μια ιδέα της μελλοντικής εξέλιξης της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης αγροτικών προϊόντων και ειδών διατροφής. Από τώρα έως το 2050 θα υπάρχουν στον πλανήτη ακόμη 3 δισεκατομμύρια κάτοικοι. Θα πρέπει να παράγονται δύο φορές περισσότερες και καλύτερες ποσότητες αξιοποιώντας πιο αποτελεσματικά το σύνολο των πόρων και διατηρώντας περισσότερο τα οικοσυστήματα και τις φυσικές ισορροπίες. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί κάποια ρύθμιση της γεωργικής οικονομίας προκειμένου να αποφευχθούν οι επισιτιστικές καταστροφές και οι πολύ μεγάλοι κίνδυνοι κερδοσκοπίας στις αγορές τροφίμων.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί με τον παρόντα κανονισμό χρηματοδοτική διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλούν οι υψηλές τιμές των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

(2) Προκειμένου να συμπληρωθεί η σημερινή αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ που για τόσο καιρό αμέλησε να στηρίξει τον τομέα της γεωργίας και ιδιαίτερα την παραγωγή τροφίμων, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί με τον παρόντα κανονισμό χρηματοδοτική διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλούν οι υψηλές τιμές των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Αιτιολόγηση

Η επισιτιστική κρίση φέρνει στο φως τις ελλείψεις των αναπτυξιακών πολιτικών που εφαρμόζονται με τις πιο φτωχές χώρες. Η ενίσχυση στην γεωργία ευρίσκεται στο 4% περίπου της ενίσχυσης στην ανάπτυξη, ενώ ο τομέας αυτός παραμένει η βάση κάθε ανάπτυξης εφόσον επιτρέπει την κάλυψη των πλέον στοιχειωδών αναγκών του πληθυσμού που υποφέρει από υποσιτισμό. Στις περιοχές αυτές η πλειοψηφία των κατοίκων ζει σε αγροτικές ζώνες, οι περισσότεροι υποσιτιζόμενοι είναι κατ' αρχήν πτωχοί αγρότες που έχουν δύσκολη πρόσβαση στους πόρους (γη, νερό, ενέργεια, λιπάσματα, σπόροι, μικροπιστώσεις, υπηρεσίες, κ.λπ.) για να παράγουν και να σιτίσουν τους πληθυσμούς τους. Οι αναπτυξιακές πολιτικές μας τον ξέχασαν λίγο γρήγορα.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Κατά τη σύνοδό του στις 20 Ιουνίου 2008, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε εκ νέου την ισχυρή του δέσμευση να επιτευχθεί ο συλλογικός στόχος αναλογίας της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ)/ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης της τάξης του 0,56% έως το 2010 και 0,7% του εν λόγω εισοδήματος έως το 2015, όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαΐου 2005 και την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη της 20ής Δεκεμβρίου 2005. Οι προσπάθειες των κρατών μελών σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διευκόλυνσης που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Οι ανάγκες χρηματοδότησης για την πλήρη αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων των υψηλών τιμών των τροφίμων είναι πολύ υψηλές. Η απάντηση πρέπει να προέλθει από τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, η δε Κοινότητα έχει καταβάλει προσπάθεια προκειμένου να συνεισφέρει το μερίδιο που της αναλογεί,

(7) Οι ανάγκες χρηματοδότησης και οι υλικές ανάγκες για την πλήρη αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων των υψηλών τιμών των τροφίμων είναι πολύ υψηλές. Η απάντηση πρέπει να προέλθει από τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, η δε Κοινότητα έχει καταβάλει προσπάθεια προκειμένου να συνεισφέρει το μερίδιο που της αναλογεί,

Αιτιολόγηση

Η πλέον προσήκουσα και αποτελεσματική απάντηση στη σημερινή επισιτιστική κρίση είναι η αύξηση της επισιτιστικής βοηθείας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Οι ίδιες συνθήκες που προκαλούν την ανάγκη δημιουργίας της παρούσας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (δηλαδή οι υψηλές τιμές των τροφίμων) συνεπάγονται επίσης μείωση των δαπανών για τις αγορές γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στον τομέα 2 του δημοσιονομικού πλαισίου. Από τρέχουσες εκτιμήσεις συνάγεται επίσης ότι το 2009 θα υπάρξει σημαντικό αδιάθετο περιθώριο υπό το ανώτατο όριο που ισχύει για τον τομέα 2

διαγράφεται

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Ωστόσο, τα προαναφερθέντα μέσα έχουν ήδη ενεργοποιηθεί ή επαναπρογραμματισθεί κατά τη διάρκεια του 2008 στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με στόχο την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των υψηλών τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και το 2009, αλλά σε πολύ περιορισμένη έκταση· πλην όμως, κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς ανεπαρκές για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.

(11) Ωστόσο, τα προαναφερθέντα μέσα έχουν ήδη ενεργοποιηθεί ή επαναπρογραμματισθεί κατά τη διάρκεια του 2008 στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με στόχο την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των υψηλών τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και το 2009, αλλά σε πολύ περιορισμένη έκταση· πλην όμως, κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς ανεπαρκές για την κάλυψη των σχετικών αναγκών. Μπροστά στη σημερινή έλλειψη προμήθειας τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο και την κλιμακούμενη άνοδο των τιμών που ενδέχεται να συνεχισθεί για τα επόμενα έτη, τα μέσα αναπτυξιακής βοηθείας που χρηματοδοτούνται από τον τομέα 4 του προϋπολογισμού της Ένωσης θα έπρεπε να ενισχυθούν χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα γεωργικά συμφέροντα της Ένωσης.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου οι υψηλές τιμές των τροφίμων συνεπάγονται μείωση των δαπανών στο πλαίσιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή προτείνει τον επαναπροσανατολισμό μέρους των εξοικονομούμενων πόρων στη γεωργική παραγωγή αναπτυσσόμενων χωρών.

(12) Υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου οι υψηλές τιμές των τροφίμων συνεπάγονται μείωση των δαπανών στο πλαίσιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση των δράσεων υπέρ του επαναπροσανατολισμού προς την γεωργική παραγωγή των αναπτυσσομένων χωρών μέρους των εξοικονομούμενων πόρων, η χρησιμοποίηση των οποίων πρέπει να είναι σταθεροποιητικός παράγοντας, έχοντας συγχρόνως υπόψη ότι στην περίπτωση νέων απρόβλεπτων οικονομικών αναγκών, υπάρχει δεσμευτική υποχρέωση να εξετασθούν αρχικά οι δυνατότητες μεταφοράς των μη χρησιμοποιηθέντων πόρων και στη συνέχεια να εφαρμοσθούν οι συνήθεις διαδικασίες του προϋπολογισμού με συνεπή τρόπο.

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή έχει βάσει των άρθρων 21-23 τη δεσμευτική υποχρέωση να εξετάζει τις δυνατότητες μεταφοράς.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Επιβάλλεται, εντούτοις, να προστατευθούν τα συμφέροντα των ευρωπαίων γεωργών και να ληφθεί πρόνοια προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η παρούσα πρόταση δεν θα θέσει σε καμία περίπτωση σε κίνηση τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας ο οποίος προβλέπεται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου.

(13) Επιβάλλεται, εντούτοις, να προστατευθούν τα συμφέροντα των ευρωπαίων γεωργών που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του κόστους παραγωγής τόσο στους διαφόρους τομείς της γεωργικής παραγωγής όσο και στον κλάδο της αλιείας και να ληφθεί πρόνοια προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η παρούσα πρόταση δεν θα θέσει σε καμία περίπτωση σε κίνηση τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας ο οποίος προβλέπεται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου. Θα έπρεπε επιπλέον να τονισθεί ότι κατά τη διάρκεια των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ελέγχου Υγείας, χρειάζονται πιστώσεις για την εφαρμογή συνοδευτικών μέτρων αναδιάρθρωσης και στήριξης, ιδίως στο γαλακτοκομικό τομέα και τον τομέα των αιγοπροβάτων, καθώς και για την προάσπιση των συμφερόντων των ιδιαίτερα ευαίσθητων περιοχών.

Αιτιολόγηση

Τα συνοδευτικά μέτρα "ομαλής προσγείωσης" για την αναδιάρθρωση και οι άλλες νέες προκλήσεις όπως το υψηλότερο κόστος παραγωγής λόγω αύξησης των τιμών της ενέργειας πρέπει να τύχουν επίσης προσοχής.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Η διαχείριση της νέας αναπτυξιακής βοηθείας που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να πραγματοποιείται εις τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός των τοπικών πληθυσμών με τρόφιμα και να αποφεύγεται η ενθάρρυνση μιας γεωργίας στραμμένης αποκλειστικά στην εξαγωγή πρώτων υλών προς τις ανεπτυγμένες χώρες, γεγονός που πιθανόν να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα σε σχέση με τους επιδιωκόμενους με το μέτρο ατό στόχους στο βαθμό που δεν θα υπάρχει ανταπόκριση στις τοπικές ανάγκες και θα δημιουργηθεί κίνδυνος αθέμιτου ανταγωνισμού με τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να θεσπισθεί ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση, συμπληρωματική σε σχέση με τα υφιστάμενα αναπτυξιακά μέσα και το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς επίσης να θεσπισθούν επείγοντα και πρόσθετα μέτρα προς αντιμετώπιση σε σύντομο χρονικό διάστημα των επιπτώσεων που έχει στις αναπτυσσόμενες χώρες η σημερινή ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων.

(14) Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να θεσπισθεί ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση, βάσει του τομέα 4 του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπληρωματική σε σχέση με τα υφιστάμενα αναπτυξιακά μέσα και το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς επίσης να θεσπισθούν επείγοντα και πρόσθετα μέτρα προς αντιμετώπιση σε σύντομο χρονικό διάστημα των επιπτώσεων που έχει στις αναπτυσσόμενες χώρες η σημερινή ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων. Οι έλεγχοι επί της χορηγούμενης χρηματοδότησης πρέπει να ανταποκρίνονται στους ισχύοντες στην Ένωση κανόνες.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιτρέπεται η μετατροπή σε έναν αυτόματο μηχανισμό. Οι έλεγχοι των επιδόσεων είναι αναγκαίοι.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Τα αποτελέσματα της κοινής χρήσης της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης και των υφισταμένων προγραμμάτων σύμφωνα με τους στόχους αυτούς πρέπει να αξιολογούνται τακτικά προκειμένου να ελέγχεται η διάρθρωση των μηχανισμών γεωργικής παραγωγής των αναπτυσσομένων χωρών μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο της παρούσας Διευκόλυνσης πρέπει να βοηθούν τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενισχύσουν την παραγωγικότητα του γεωργικού τους τομέα κατά τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους, να ανταποκριθούν ταχέως στις άμεσες ανάγκες των οικείων χωρών και του πληθυσμού τους και να λάβουν τα αρχικά μέτρα που απαιτούνται για την κατά το δυνατόν αποσόβηση της επανεμφάνισης καταστάσεων επισιτιστικής ανασφάλειας, καθώς επίσης να συντελούν στον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών των τροφίμων παγκοσμίως, επ’ ωφελεία των φτωχότερων τμημάτων του πληθυσμού αλλά και των ευρωπαίων καταναλωτών και γεωργών.

(15) Τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο της παρούσας Διευκόλυνσης πρέπει να βοηθούν τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενισχύσουν την παραγωγικότητα του γεωργικού τους τομέα κατά τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους, να ανταποκριθούν ταχέως στις άμεσες ανάγκες των οικείων χωρών και του πληθυσμού τους και να λάβουν τα αρχικά μέτρα που απαιτούνται για την κατά το δυνατόν αποσόβηση της επανεμφάνισης καταστάσεων επισιτιστικής ανασφάλειας, καθώς επίσης να συντελούν στον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών των τροφίμων παγκοσμίως, επ’ ωφελεία των φτωχότερων τμημάτων του πληθυσμού αλλά και των ευρωπαίων καταναλωτών και γεωργών. Ο μετριασμός αυτός των επιπτώσεων του υψηλού επιπέδου των τιμών των τροφίμων παγκοσμίως θα είναι δυνατός μόνον όταν το σύνολο των κρατών του κόσμου, μεταξύ των οποίων και οι πλούσιες χώρες που φέρουν μεγάλη ευθύνη, προβληματιστούν από κοινού σχετικά με τις μεγάλες επισιτιστικές ισορροπίες του πλανήτη και ενεργήσουν για τη σταθερότητα των παγκόσμιων τιμών εις τρόπον ώστε κάθε περιοχή του κόσμου να μπορεί να αναπτύξει τη γεωργία της και να επιδοτεί τις ανάγκες των πληθυσμών της. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, χρειάζεται μια ευφυής ρύθμιση της γεωργικής οικονομίας και η δημιουργία αποθεμάτων ασφαλείας σε τρόφιμα που θα επιτρέψει την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (φυσικές καταστροφές κ.λπ.). Η Ένωση εξάλλου θα έπρεπε να ευνοήσει τις περιφερειακές ολοκληρώσεις μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, που πέραν του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, παρουσιάζουν το πλεονέκτημα να αποτελούν ένα πρώτο βήμα προς την εμφάνισή γεωργικών πολιτικών όπως εκείνη που ακολουθεί η Κοινότητα από πεντηκονταετίας και άνω. Η κοινοτική βοήθεια θα έπρεπε να εξαρτάται από την εκπλήρωση ορισμένων ελαχίστων περιβαλλοντικών όρων και τη συμμόρφωση με τις βασικές Συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).

Αιτιολόγηση

Θα ήταν ψευδαίσθηση εάν πίστευε κανείς ότι ο οικονομικός φιλελευθερισμός θα επιτρέψει σε όλους τους ανθρώπους στη γη να τρέφονται ενώ η πρόσβαση στα τρόφιμα αποτελεί το πρώτο δικαίωμα στη ζωή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την λειτουργία της οικονομίας και τις ιδιαιτερότητες των γεωργικών αγορών των οποίων είναι γνωστή η πολύ μεγάλη αστάθεια κυρίως σε διεθνές επίπεδο (πρόκειται για υπολειπόμενες ιδιαίτερα κερδοσκοπικές αγορές). Εξάλλου τα διάφορα επίπεδα ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ανά τον κόσμο που ανταγωνίζονται στις αγορές αυτές δεν βοηθούν την γεωργία των πτωχότερων χωρών η οικονομία των οποίων είναι συχνά πολύ ανοιχτή. Θα πρέπει συνεπώς να αποδεχθούμε τα καλά μιας ρύθμισης της αγροτικής οικονομίας. Δικαιολογείται ως εκ τούτου με τον τρόπο αυτό η ύπαρξη όλων των γεωργικών πολιτικών ανά τον κόσμο.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Αυτή τούτη η φύση των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός υπαγορεύει τη θεσμοθέτηση αποτελεσματικών, ευέλικτων, διαφανών και γρήγορων διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τη χρηματοδότησή τους, με τη στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων. Ο παρών κανονισμός πρέπει, ειδικότερα, να προβλέπει τη χρηματοδότηση ήδη δρομολογηθέντων μέτρων που διεθνείς οργανισμοί υποστηρίζουν ή είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν προ της έκδοσής του, με χρονική αφετηρία την 20ή Ιουνίου 2008, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

(16) Αυτή τούτη η φύση των μέτρων που προβλέπει ο παρών κανονισμός υπαγορεύει τη θεσμοθέτηση αποτελεσματικών, ευέλικτων, διαφανών και γρήγορων διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τη χρηματοδότησή τους, με τη στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων. Ο παρών κανονισμός πρέπει, ειδικότερα, να προβλέπει τη χρηματοδότηση ήδη δρομολογηθέντων μέτρων προ της έκδοσής του, με χρονική αφετηρία την 20ή Ιουνίου 2008, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ελέγχεται εκ του σύνεγγυς και υπόκειται στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής. Η χρηματοδότηση του παρόντος κανονισμού μέσω διεθνών οργανισμών δεν πρέπει να εμποδίζει τον έλεγχο του προϋπολογισμού, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των δαπανών της Ένωσης.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί μέτρα με στόχο την υποστήριξη ταχείας και άμεσης απόκρισης στο πρόβλημα των αυξημένων τιμών των τροφίμων σε αναπτυσσόμενες χώρες, για την κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ επείγουσας βοήθειας και μεσομακροπρόθεσμης αναπτυξιακής συνεργασίας.

1. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί πέραν των μικροδανείων, τα μέσα παραγωγής που πρέπει να αγοράζονται στην Ένωση και προορίζονται για την υποστήριξη ταχείας και άμεσης απόκρισης στο πρόβλημα των αυξημένων τιμών των τροφίμων σε αναπτυσσόμενες χώρες, για την κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ επείγουσας βοήθειας και μεσομακροπρόθεσμης αναπτυξιακής συνεργασίας. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται σε μια συνολική αναπτυξιακή στρατηγική που προσδιορίζει συγκεκριμένους στόχους και μέσα και καθιερώνει μια συνέπεια μεταξύ όλων των μέσων που χρησιμοποιούνται για την επείγουσα και αναπτυξιακή βοήθεια.

Αιτιολόγηση

Η διευκόλυνση του 1 δισεκατομμυρίου πρέπει να εγγραφεί στα πλαίσια συνολικής στρατηγικής που θα συντονίζει όλες τις προσπάθειες της Κοινότητας υπέρ της ανάπτυξης. Εξάλλου η επισιτιστική κρίση επιβάλλει επείγουσες απαντήσεις αλλά και πιο μακροπρόθεσμες απαντήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της γεωργίας και να προωθηθεί η προσφορά προϊόντων διατροφής. Οι διαδικασίες αξιολόγησης των πόρων ανά αγροτική δραστηριότητα και εκσυγχρονισμού της γεωργίας απαιτούν χρόνο. Εξάλλου οι γεωργοί χρειάζονται προοπτικές και σταθερότητα για να παράγουν. Για το λόγο αυτό τα μέσα που χορηγούνται στην γεωργία πρέπει να αυξηθούν σημαντικά αλλά και να κατανέμονται σε μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα μέτρα εφαρμόζονται προς όφελος αναπτυσσόμενων χωρών, όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΟΣΑ/ΕΑΒ, και του πληθυσμού τους, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις.

2. Τα μέτρα εφαρμόζονται προς όφελος αναπτυσσόμενων χωρών, όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΟΣΑ/ΕΑΒ, του πληθυσμού τους και των παραγωγών της Ένωσης, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται στους ευρωπαίους παραγωγούς ίσος βαθμός προστασίας.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα μέτρα αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση διεθνών πρωτοβουλιών οι οποίες υποστηρίζουν τον σκοπό και τους στόχους του παρόντος κανονισμού και των οποίων η υλοποίηση πραγματοποιείται μέσω περιφερειακών και παγκόσμιας εμβέλειας διεθνών οργανισμών. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα μέτρα αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση διεθνών πρωτοβουλιών οι οποίες υποστηρίζουν τον σκοπό και τους στόχους του παρόντος κανονισμού και των οποίων η υλοποίηση πραγματοποιείται μέσω περιφερειακών και παγκόσμιας εμβέλειας δημοσίων ή ιδιωτικών διεθνών οργανισμών σε συνδυασμό με τοπικές οργανώσεις παραγωγών. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται ως εκ τούτου τακτικά για την εφαρμογή της διευκόλυνσης μέσω συναντήσεων που ρυθμίζονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, και στη συνέχεια μέσω αρχικής γραπτής προσωρινής έκθεσης της Επιτροπής τον Ιούνιο του 2009.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει την τελευταία λέξη για τις δαπάνες.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Μια αναπτυσσόμενη χώρα δεν είναι επιλέξιμη για βοήθεια έστω και αν πληροί τα κριτήρια που προσδιορίζονται στο παράρτημα εάν:

 

- η επιφάνεια των φυσικών δασών της μειώνεται,

 

- είναι καθαρός εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων,

 

- διαπιστώνεται στην επικράτειά της εξάπλωση της ερήμου υπερβόσκηση ή αλόγιστη χρήση του νερού.

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική βοήθεια πρέπει να συμβιβάζεται με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της πολιτικής για το περιβάλλον. Η επισιτιστική κρίση πρέπει να αντιμετωπίζεται στις χώρες που είναι καθαροί εισαγωγείς τροφίμων.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Για να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα της κοινοτικής βοήθειας, σε περίπτωση που το οικείο πρόγραμμα προς υλοποίηση έχει περιφερειακό ή διασυνοριακό χαρακτήρα, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει ότι ο πληθυσμός άλλων αναπτυσσόμενων χωρών που δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη περιφέρεια είναι δυνατό να ωφεληθεί από το εν λόγω πρόγραμμα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υποστηρίζονται μόνο επιλεγμένες χώρες.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η επιλογή των διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών οργανισμών (στο εξής: "διεθνείς οργανισμοί") θα γίνει με κριτήριο την ικανότητά τους να δώσουν ταχεία και υψηλής ποιότητας απόκριση στις ειδικές ανάγκες των στοχοθετημένων αναπτυσσόμενων χωρών σε σχέση με τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

5. Η επιλογή των διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών οργανισμών (στο εξής: "διεθνείς οργανισμοί") θα γίνει με κριτήριο την ικανότητά τους να δώσουν ταχεία και υψηλής ποιότητας απόκριση στις ειδικές ανάγκες των στοχοθετημένων αναπτυσσόμενων χωρών σε σχέση με τους στόχους του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, οι διεθνείς οργανισμοί θα επιλέγονται με γνώμονα την ικανότητά τους να διανέμουν αποτελεσματικά τους πόρους με την ελάχιστη διοικητική γραφειοκρατία.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Πρωταρχικοί στόχοι της βοήθειας και της συνεργασίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι η ενθάρρυνση θετικής απόκρισης του γεωργικού τομέα στο σκέλος της προσφοράς στις στοχοθετημένες χώρες και περιφέρειες στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξής τους και η υποστήριξη δραστηριοτήτων με σκοπό την ταχεία και άμεση λήψη μέτρων για τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών των υψηλών τιμών των τροφίμων με γνώμονα τους στόχους της επισιτιστικής ασφάλειας.

1. Πρωταρχικοί στόχοι της βοήθειας και της συνεργασίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι η ενθάρρυνση μια βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής και των τοπικών αγορών προκειμένου να επιτραπεί μια θετική απόκριση του γεωργικού τομέα στο σκέλος της προσφοράς στις στοχοθετημένες χώρες και περιφέρειες στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξής τους και η υποστήριξη δραστηριοτήτων με σκοπό την ταχεία και άμεση ανταπόκριση στις επισιτιστικές ανάγκες των τοπικών πληθυσμών για τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών των υψηλών τιμών των τροφίμων με γνώμονα τους στόχους της επισιτιστικής ασφάλειας.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα υφιστάμενα προγράμματα και σχέδια ελέγχονται λεπτομερώς με στόχο να λαμβάνουν συμπληρωματική βοήθεια μόνο τα προγράμματα που έχουν ελεγχθεί κατ' αυτόν τον τρόπο, είναι μακρόπνοα και εξυπηρετούν κατά βιώσιμο τρόπο τους μικρούς γεωργούς και τις δομές της υπαίθρου, στο πλαίσιο δε των οποίων η χρήση των πόρων θα είναι βέλτιστη και θα αποφεύγονται οι περιττές ενέργειες.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διάφοροι αναπτυξιακοί μηχανισμοί και η παρούσα Διευκόλυνση εφαρμόζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συνέχεια της συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά τη μετάβαση από την επείγουσα παροχή βοήθειας στην κάλυψη μεσομακροπρόθεσμων αναγκών.

Οι διάφοροι αναπτυξιακοί μηχανισμοί και η παρούσα Διευκόλυνση εφαρμόζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συνέχεια της συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά τη μετάβαση από την επείγουσα παροχή βοήθειας στην κάλυψη μεσομακροπρόθεσμων αναγκών. Το σύνολο των μέσων που κινητοποιούνται για την ανάπτυξη αποδίδουν πλέον μεγαλύτερη σημασία στη γεωργία και τη γεωργική παραγωγή, χωρίς τις οποίες μια χώρα δεν μπορεί να γνωρίσει βιώσιμη ανάπτυξη ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της οποίας είναι η παροχή επαρκούς διατροφής στους πληθυσμούς της.

Αιτιολόγηση

Μια χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί εάν δεν είναι σε θέση να θρέψει τον πληθυσμό της. Στο πλαίσιο της επισιτιστικής κρίσης στην οποία ευρισκόμαστε επείγει σαφώς το να αυξηθεί κατά βιώσιμο τρόπο η βοήθεια στην γεωργία η οποία παραμελήθηκε επί μακρόν από τις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας. Ας θυμίσουμε απλώς ότι η πλειοψηφία των πληθυσμών των πτωχών χωρών ζει στην ύπαιθρο, ότι η διατροφή αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% των εξόδων των νοικοκυριών, ότι οι υποσιτιζόμενοι είναι συχνά φτωχοί αγρότες που δεν καταφέρνουν να παραγάγουν λόγω έλλειψης επαρκών μέσων, τα οποία θα τους επέτρεπαν την πρόσβαση στους πόρους (γη, νερό, λιπάσματα, σπόροι, υπηρεσίες, πιστώσεις, κ.λπ.).

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η βοήθεια και η συνεργασία της Κοινότητας υλοποιούνται μέσω σειράς αποφάσεων που λαμβάνει η Επιτροπή για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης, τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος κανονισμού.

1. Η βοήθεια και η συνεργασία της Κοινότητας υλοποιούνται μέσω σειράς αποφάσεων που λαμβάνει η Επιτροπή για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης, τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 και στο άρθρο 3, παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. Πριν από τη χρηματοδότηση της διευκόλυνσης αυτής, η Επιτροπή καθορίζει ένα συγκεκριμένο σχέδιο προβλέψεων σχετικά με τη χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης, που περιλαμβάνει εν λεπτομέρεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα με τους ποσοτικούς τους στόχους, καθώς και το τμήμα της χρηματοδότησης που τους αντιστοιχεί και στη συνέχεια τα προβλεπόμενα μέσα για τη διοικητική διαχείριση της διευκόλυνσης αυτής. Η απόφαση για την επικύρωση του σχεδίου αυτού προβλέψεων λαμβάνεται σύμφωνα με την ρυθμιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στην την απόφαση 1999/468/ΕΚ1 τους Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 που καθορίζει τους τρόπους άσκησης των αρμοδιοτήτων που αποδίδονται στην Επιτροπή.

 

1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σελ. 23.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παράσχει η Επιτροπή διευκρινίσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ενός δισεκατομμυρίου με την υποβολή ενός σχεδίου προβλέψεων που θα εγκρίνεται με τη διαδικασία της επιτροπολογίας και θα επιτρέπει την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σχέδιο αυτό θα επιτρέψει στη συνέχεια μια αξιολόγηση της διευκόλυνσης.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε συντελεστές και υπηρεσίες γεωργικής παραγωγής, όπως λιπάσματα και σπόρους·

(α) μέτρα για τη βελτίωση της υποδομής και των μέσων παραγωγής των πτωχότερων μικρής κλίμακας γεωργών για την στήριξη της τοπικής και αειφόρου ανάπτυξης, και συγκεκριμένα:

 

- πρόσβαση σε συντελεστές (που να ανταποκρίνονται στην βέλτιστη χρήση των τοπικών πόρων) και υπηρεσίες γεωργικής παραγωγής(επέκταση, επαγγελματική κατάρτιση),

 

- πρόσβαση στο νερό και τη χρηματοδότηση (μικροπιστώσεις),

 

- στη συλλογική οργάνωση παραγωγών (για τους σκοπούς της παραγωγής και τη δημιουργία τοπικών αγορών),

 

- στην αποθήκευση της παραγωγής·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παρασχεθούν περισσότερες διευκρινίσεις εν λεπτομέρεια σχετικά με τα μέτρα που είναι δυνατόν να προβλεφθούν για την ανάκαμψη της προσφοράς γεωργικών προϊόντων το συντομότερο δυνατόν. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να συμπληρωθούν με μέτρα επείγουσας βοήθειας και ήδη υφιστάμενα αναπτυξιακά προγράμματα ενδεχομένως περιέχουν ευρύτερα μέτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) μέτρα "διχτυού ασφαλείας" με στόχο τη διατήρηση ή τη βελτίωση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, καθώς επίσης την κάλυψη των βασικών αναγκών σίτισης των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού.

(β) μέτρα "διχτυού ασφαλείας" με στόχο τη διατήρηση ή τη βελτίωση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, καθώς επίσης την κάλυψη των βασικών αναγκών σίτισης των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού· θα πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε περίπτωση ντάμπινγκ και στρέβλωσης των τοπικών παραγωγών και αγορών·

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) μέτρα στήριξης των κυβερνήσεων εταίρων σε σχέση με την εκπόνηση και εφαρμογή αποτελεσματικών εθνικών πολιτικών διατροφικής ασφάλειας σε στενή συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις γεωργών και καταναλωτών·

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ββ) μέτρα παροχής τεχνικών συμβουλών και κατάρτισης σε σχέση με την τήρηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών που επιβάλλονται από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. τα μέτρα που λαμβάνονται δεν μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή πρώτων υλών για την παρασκευή:

 

- εξωτικών προϊόντων ή προϊόντων πολυτελείας (κακάο, τσάι, καπνός, καφές), ή

 

- βιοκαυσίμων.

Αιτιολόγηση

Στόχος της πρότασης είναι η αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ως εκ τούτου πρέπει να χορηγείται βοήθεια για την παραγωγή βασικών ειδών διατροφής.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Μέτρα στήριξης που ανταποκρίνονται στους στόχους του παρόντος κανονισμού μπορούν να χρηματοδοτούνται κατά μέγιστο ποσοστό 1% του ποσού που μνημονεύεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι πόροι προορίζονται για τις εν εξελίξει δραστηριότητες, δεν χρειάζονται πρόσθετες διοικητικές δαπάνες.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχουν εκ του σύνεγγυς την καταβολή πόρων σε διεθνείς οργανισμούς και την εν συνεχεία διοχέτευσή τους εκ μέρους των οργανισμών αυτών στις στοχοθετημένες χώρες εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ουσιαστική χρήση του χρήματος της Ένωσης για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Φορείς επιλέξιμοι για χρηματοδότηση είναι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής.

Φορείς επιλέξιμοι για χρηματοδότηση είναι οι τοπικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας. Στο μέτρο του δυνατού θεωρείται επίσης επιλέξιμη για χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι συνδεδεμένοι οργανισμοί.

Αιτιολόγηση

Αντί των διεθνών οργανισμών, οι τοπικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας και στο μέτρο του δυνατού, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι συνδεδεμένοι οργανισμοί είναι φορείς επιλέξιμοι για χρηματοδότηση.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η κοινοτική βοήθεια θα έπρεπε να εξαρτάται από την εκπλήρωση ορισμένων ελαχίστων περιβαλλοντικών όρων και τη συμμόρφωση με τις βασικές Συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η συμμετοχή στις κατάλληλες διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων είναι ανοικτή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι επιλέξιμο σύμφωνα με το γεωγραφικό αναπτυξιακό μέσο που εφαρμόζεται στη χώρα όπου υλοποιείται η εκάστοτε δράση, καθώς επίσης σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι επιλέξιμο σύμφωνα με τους κανόνες του υλοποιούντος διεθνούς οργανισμού· στο πλαίσιο αυτό λαμβάνεται μέριμνα για την ισότιμη μεταχείριση όλων των χορηγών βοήθειας. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις προμήθειες και τα υλικά. Οι εμπειρογνώμονες μπορούν να έχουν οποιαδήποτε ιθαγένεια.

3. Η συμμετοχή στις κατάλληλες διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων είναι ανοικτή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι επιλέξιμο σύμφωνα με το γεωγραφικό αναπτυξιακό μέσο που εφαρμόζεται στη χώρα όπου υλοποιείται η εκάστοτε δράση, καθώς επίσης σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι επιλέξιμο σύμφωνα με τους κανόνες του υλοποιούντος διεθνούς οργανισμού· στο πλαίσιο αυτό λαμβάνεται μέριμνα για την ισότιμη μεταχείριση όλων των χορηγών βοήθειας. Είναι δυνατή η προσφυγή σε εμπειρογνώμονες οιασδήποτε εθνικότητας, ωστόσο τα μέσα παραγωγής, οι προμήθειες και τα υλικά αγοράζονται στην Ένωση.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού ευθυγραμμίζονται με τη Διακήρυξη των Παρισίων του 2005 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοηθείας. Οι εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην απαίτηση αυτή.

Αιτιολόγηση

Όλα τα μέτρα που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη Διακήρυξη των Παρισίων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοηθείας, ιδίως όταν πρόκειται για μια προσωρινή διευκόλυνση. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η διευκόλυνση συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη βελτίωση της κατάστασης.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι σχετικές δημοσιονομικές υποχρεώσεις αναλαμβάνονται με βάση αποφάσεις της Επιτροπής.

1. Οι σχετικές δημοσιονομικές υποχρεώσεις αναλαμβάνονται με βάση αποφάσεις της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ισότιμη βάση.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με τα μέτρα που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να χρηματοδοτηθούν από τις 20 Ιουνίου 2008 δραστηριότητες υπό υλοποίηση οι οποίες έχουν ξεκινήσει σε στοχοθετημένες χώρες ή από οργανισμούς για τους οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 4 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Με τα μέτρα που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να χρηματοδοτηθούν αφότου ληφθεί απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις δραστηριότητες υπό υλοποίηση οι οποίες έχουν ξεκινήσει σε στοχοθετημένες χώρες ή από οργανισμούς για τους οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 4 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσθετος πόρος.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή υποβάλλει στα προαναφερθέντα όργανα έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων, συμπεριλαμβανομένων, στο μέτρο του δυνατού, των βασικών αποτελεσμάτων και συνεπειών της βοήθειας που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει στα προαναφερθέντα όργανα το Σεπτέμβριο του 2009 ένα πρώτο απολογισμό των ληφθέντων μέτρων που θα επιτρέψει ενδεχομένως την προσαρμογή του περιεχομένου της διευκόλυνσης στους στόχους της. Σε σχέση με το σχέδιο προβλέψεων όσον αφορά τη λεπτομερή χρήση της χρηματοδότησης της διευκόλυνσης που υποβάλλεται πριν από την εφαρμογή της διευκόλυνσης, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως την 31η Δεκεμβρίου το αργότερο, μια λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής της διευκόλυνσης προκειμένου να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα και οι πραγματικές επιπτώσεις στις στοχοθετημένες χώρες.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενημερώνει η Επιτροπή τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της διευκόλυνσης και τα αποτελέσματά της. Φαίνεται επίσης αναγκαίο να εκπονηθεί ένας πρώτος ενδιάμεσος απολογισμός εν όψει μιας λεπτομερούς τελικής αξιολόγησης εις τρόπον ώστε να καταμετρηθούν τα πραγματικά αποτελέσματα της διευκόλυνσης στους πληθυσμούς που η επισιτιστική κρίση έθιξε περισσότερο.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το συνολικό ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 2008-2009 ανέρχεται σε 1,0 δισεκατομμύριο EUR.

1. Το συνολικό ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 2008-2009 ανέρχεται σε 1,0 δισεκατομμύριο EUR. Το ποσόν αυτό αναφοράς χρηματοδοτείται βάσει του τομέα 4 του Δημοσιονομικού Πλαισίου 2007-2013.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το ποσό που δεσμεύεται αφήνει υποχρεωτικά, για έκαστο έτος, περιθώριο ελάχιστου ύψους 600 εκατομμυρίων EUR στον τομέα 2 του δημοσιονομικού πλαισίου, με βάση την πρόβλεψη που διατυπώνεται στην πλέον πρόσφατη έκθεση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Αν δεν επιτευχθεί αυτό ως προς ένα συγκεκριμένο έτος, το μέγιστο ποσό που μπορεί να δεσμευθεί για το συγκεκριμένο έτος δυνάμει του παρόντος κανονισμού ελαττώνεται έτσι ώστε να αποκατασταθεί ένα τέτοιο περιθώριο στο πλαίσιο του τομέα 2.

4. Το ποσό που δεσμεύεται χρηματοδοτείται βάσει του τομέα 4 του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Στο πλαίσιο της επερχόμενης αναθεώρησης του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση δια της οποίας αξιολογείται το κατά πόσο χρειάζεται να ενισχυθεί η αναπτυξιακή βοήθεια με μια αύξηση των πόρων βάσει του τομέα 4 προκειμένου να αντιμετωπισθεί η άνοδος των τιμών των γεωργικών προϊόντων στις φτωχές χώρες και η έλλειψη τροφίμων για τους τοπικούς πληθυσμούς. Η αύξηση αυτή δεν υλοποιείται σε βάρος των οικονομικών αναγκών των γεωργών της Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

DEVE

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

2.9.2008

 

 

 

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές) – Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

23.9.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Stéphane Le Foll

9.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.9.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Constantin Dumitriu, Carmen Fraga Estévez, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κατερίνα Μπατζελή, Esther De Lange, Jan Mulder, Maria Petre, Brian Simpson, Kyösti Virrankoski

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

18.7.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

2.9.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

2.9.2008

INTA

2.9.2008

BUDG

2.9.2008

CONT

23.9.2008

 

AGRI

2.9.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

23.9.2008

INTA

9.9.2008

CONT

9.9.2008

 

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

23.9.2008

BUDG

23.9.2008

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Gay Mitchell

15.7.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

25.8.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Johan Van Hecke, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ana Maria Gomes, Fiona Hall, Miguel Angel Martínez Martínez, Μανώλης Μαυρομμάτης, Anne Van Lancker, Renate Weber, Gabriele Zimmer,

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stéphane Le Foll