Procedură : 2008/0149(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0396/2008

Texte depuse :

A6-0396/2008

Dezbateri :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Voturi :

PV 04/12/2008 - 7.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0576

RAPORT     ***I
PDF 381kWORD 820k
31.10.2008
PE 409.786v02-00 A6-0396/2008

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de creare a unui mecanism de reacţie rapidă la creşterea preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare

(COM(2008)0450 – C6‑0280/2008 – 2008/0149(COD))

Comisia pentru dezvoltare

Raportor: Gay Mitchell

Raportori pentru aviz (*):

Reimer Böge, Comisia pentru bugete

Stéphane Le Foll, Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură Şi dezvoltare rurală
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de creare a unui mecanism de reacţie rapidă la creşterea preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare

(COM(2008)0450 – C6‑0280/2008 – 2008/0149(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0450),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 179 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0280/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–    având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare şi avizul Comisiei pentru bugete şi al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6-0396/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   consideră că cuantumul de referinţă indicat în propunerea legislativă nu este compatibil cu plafonul rubricii 4 din cadrul financiar multianual (CFM), fără modificarea plafonului în conformitate cu dispoziţiile stabilite în Acordul interinstituţional (AII) dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară din 17 mai 2006(1); »consideră că finanţarea acestui mecanism nu ar trebui să pună în pericol finanţarea altor priorităţi şi a actualelor angajamente ale UE;

«

3.  subliniază faptul că dispoziţiile de la punctul 14 din AII se aplică în cazul în care autoritatea legislativă decide în favoarea adoptării propunerii legislative; subliniază că Parlamentul va iniţia negocieri cu cealaltă ramură a autorităţii bugetare pentru a se ajunge la timp la un acord privind finanţarea acestui mecanism;

4.   consideră că, pe parcursul acestor negocieri, cele două componente ale autorităţii bugetare ar trebui să analizeze toate posibilităţile de finanţare, inclusiv extinderea rezervei pentru ajutoare de urgenţă; »consideră că această finanţare nu trebuie să depăşească în total 1 miliard de euro;

«

5.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendmentul

(1) Recenta creştere a preţurilor la produsele alimentare a adus numeroase ţări în curs de dezvoltare şi populaţiile acestora într-o situaţie dramatică. Această situaţie riscă să fie cauza unei sărăcii extreme în cazul a sute de milioane de persoane şi necesită o mai mare solidaritate cu aceste populaţii.

(1) Recenta creştere a preţurilor la produsele alimentare, care era previzibilă având în vedere situaţia cererii şi a ofertei de pe pieţele internaţionale de produse agricole şi alimentare, a adus numeroase ţări în curs de dezvoltare şi populaţiile acestora într-o situaţie dramatică. Această criză alimentară, care se suprapune unei crize energetice şi financiare, precum şi unei deteriorări a stării mediului (inclusiv încălzirea globală, penuria resurselor de apă, pierderea biodiversităţii), riscă să fie cauza unei sărăcii extreme în cazul a sute de milioane de persoane şi necesită o mai mare solidaritate cu aceste populaţii. Toate datele privind perspectivele piețelor alimentare duc la concluzia că această criză alimentară, care afectează cele mai sărace populații atât din sud, cât și din nord, va persista și în anii următori.

Justificare

La crise alimentaire que nous vivons n'est pas un accident. Nous avons une idée de l'évolution future de l'offre et de la demande mondiale en produits agricoles et alimentaires. D'ici 2050 il y aura 3 milliards d'habitants en plus sur la planète. Il faudra produire deux fois plus et mieux en valorisant plus efficacement l'ensemble des ressources et en préservant davantage les écosystèmes et les équilibres naturels. Il conviendra aussi d'assurer une certaine régulation de l'économie agricole afin d'éviter les catastrophes alimentaires et les trop grands risques de spéculations sur les marchés de l'alimentation.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) La ultima sa sesiune plenară, desfăşurată la Johannesburg, Africa de Sud, în aprilie 2008, Evaluarea internaţională a cunoştinţelor, ştiinţelor şi tehnologiilor agricole pentru dezvoltare (IAASTD) a adoptat un raport de sinteză privind agricultura mondială durabilă.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin urmare, ar trebui creat, prin prezentul regulament, un mecanism de finanţare pentru o reacţie rapidă la criza provocată de creşterea preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare.

(2) În completarea actualei politici de dezvoltare a Uniunii Europene, care a trecut prea mult timp cu vederea acordarea de sprijin sectorului agricol şi, în special, producţiei de produse alimentare, ar trebui creat, prin prezentul regulament, un mecanism de finanţare pentru o reacţie rapidă la criza provocată de creşterea preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare.

Justificare

La crise alimentaire révèle au grand jour les carences des politiques de développement engagées avec les pays les plus pauvres. L'aide à l'agriculture se situe autour de 4% de l'aide au développement, alors que ce secteur reste la base de tout développement puisqu'il permet de répondre aux besoins les plus élémentaires de population souffrant de malnutrition. Dans ces régions la majorité des populations vivent en zones rurales, la majorité des mal nourris sont d'abord des agriculteurs pauvres qui ont un accès difficile aux ressources (terre, eau, énergie, engrais semences, microcrédits, services, etc.) pour produire et nourrir leurs populations. Nos politiques de développement l'ont un peu vite oublié.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Consensul european privind dezvoltarea, adoptat de Consiliu şi de reprezentanţii guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului, de Parlamentul European şi de Comisie la 22 noiembrie 2005, menţionează faptul că CE (denumită în continuare „Comunitatea”) va continua să lucreze pentru îmbunătăţirea securităţii alimentare la nivel internaţional, regional şi naţional, obiectiv la care ar trebui să contribuie prezentul regulament.

(3) Consensul european privind dezvoltarea, adoptat de Consiliu şi de reprezentanţii guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului, de Parlamentul European şi de Comisie la 20 decembrie 2005, menţionează faptul că CE (denumită în continuare „Comunitatea”) va continua să lucreze pentru îmbunătăţirea securităţii alimentare la nivel internaţional, regional şi naţional, obiectiv la care ar trebui să contribuie prezentul regulament.

Justificare

Se corectează data semnării Consensului privind dezvoltarea.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) La 22 mai 2008, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie privind creşterea preţurilor la produsele alimentare în UE şi în ţările în curs de dezvoltare, prin care îndeamnă Consiliul să asigure coerenţa tuturor politicilor naţionale şi internaţionale legate de problema hranei care vizează punerea în aplicare a dreptului la hrană al populaţiilor;

(4) La 22 mai 2008, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie privind creşterea preţurilor la produsele alimentare în UE şi în ţările în curs de dezvoltare, prin care îndeamnă Consiliul să asigure coerenţa tuturor politicilor naţionale şi internaţionale legate de problema hranei care vizează punerea în aplicare a dreptului la hrană.

Justificare

Prezentul amendament aliniază textul la conţinutul rezoluţiei Parlamentului European, care care nu se referă la dreptul la hrană în sens colectiv.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Cu ocazia reuniunii sale din 20 iunie 2008, Consiliul a concluzionat că Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri care să ţină seama de perspectiva de dezvoltare şi ajutor umanitar. În plus, acesta a declarat că Uniunea Europeană va mobiliza resurse pentru a finanţa, dincolo de ajutorul alimentar, un sistem de protecţie special pentru categoriile de populaţie sărace şi vulnerabile, că UE va încuraja adoptarea de măsuri privind ofertele de produse agricole în ţările în curs de dezvoltare, furnizând în special finanţarea necesară pentru inputurile agricole şi asistenţă în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor de gestiune a riscului bazate pe piaţă. Consiliul a salutat intenţia Comisiei de a prezenta o propunere care vizează crearea unui nou fond de sprijinire a agriculturii în ţările în curs de dezvoltare în limitele cadrului financiar actual.

(5) Cu ocazia reuniunii sale din 20 iunie 2008, Consiliul European a concluzionat că Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri care să ţină seama de perspectiva de dezvoltare şi ajutor umanitar. În plus, acesta a declarat că, pentru a sprijini pe deplin progresul către realizarea tuturor Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), Uniunea Europeană va mobiliza resurse pentru a finanţa, dincolo de ajutorul alimentar, un sistem de protecţie special pentru categoriile de populaţie sărace şi vulnerabile, că UE va încuraja adoptarea de măsuri privind ofertele de produse agricole în ţările în curs de dezvoltare, furnizând în special finanţarea necesară pentru inputurile agricole şi asistenţă în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor de gestiune a riscului bazate pe piaţă. Consiliul a salutat intenţia Comisiei de a prezenta o propunere care vizează crearea unui nou fond de sprijinire a agriculturii în ţările în curs de dezvoltare în limitele cadrului financiar actual.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În cursul reuniunii din 20 iunie 2008, Consiliul European şi-a reiterat cu fermitate angajamentul de a atinge un obiectiv comun ODA (asistenţă oficială pentru dezvoltare) de 0,56% din VNB până în 2010 şi de 0,7% din VNB până în 2015, astfel cum a fost stabilit în concluziile Consiliului din mai 2004, în concluziile Consiliului European din 16 şi 17 iunie 2005 şi în Consensul european privind dezvoltarea. În urma unor astfel de angajamente, devine, evident, necesară programarea bugetară multianuală a ajutoarelor UE pentru dezvoltare.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5b) Recunoscând, în concluziile sale din 20 iunie 2008, că preţurile ridicate la produsele alimentare afectează grav situaţia celor mai sărace populaţii ale lumii şi periclitează progresul către realizarea tuturor Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), Consiliul European a adoptat o Agendă a acţiunilor UE pentru ODM, care prevede că Uniunea Europeană se angajează să promoveze un parteneriat mondial pentru alimentaţie şi agricultură, în conformitate cu Declaraţia Conferinţei Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), şi doreşte să joace un rol important în acoperirea, , până în 2010, a unei părţi din deficitul de finanţare din domeniul agriculturii, al securităţii alimentare şi al dezvoltării rurale.

Justificare

Textul Consiliului este relevant în special în ceea ce priveşte obiectivele prezentului regulament şi, ca atare, ar trebui menţionat într-un considerent.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Nevoile financiare în vederea abordării integrale a consecinţelor imediate ale creşterii preţurilor la produsele alimentare sunt foarte importante. Întreaga comunitate internaţională ar trebui să reacţioneze în această situaţie, iar Comunitatea a făcut eforturi în ceea ce priveşte propria contribuţie.

(7) Nevoile financiare şi materiale în vederea abordării integrale a consecinţelor imediate ale creşterii preţurilor la produsele alimentare sunt foarte importante. Întreaga comunitate internaţională ar trebui să reacţioneze în această situaţie, iar Comunitatea a făcut eforturi în ceea ce priveşte propria contribuţie.

Justificare

Răspunsul cel mai adecvat şi mai eficace la actuala criză alimentară este mărirea ajutorului alimentar acordat ţărilor în curs de dezvoltare.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Aceleaşi condiţii care au creat necesitatea prezentului mecanism de finanţare (nivelul ridicat al preţurilor la produsele alimentare) stau la baza scăderii cheltuielilor de piaţă legate de agricultură din rubrica 2 din cadrul financiar. Potrivit estimărilor actuale, în 2009 va exista o marjă semnificativă nealocată în cadrul plafonului din rubrica 2.

(8) Aceleaşi condiţii care au pus, pur şi simplu, în pericol dreptul la hrană în ţările în curs de dezvoltare şi au creat necesitatea prezentului mecanism de finanţare (nivelul ridicat al preţurilor la produsele alimentare) stau la baza scăderii cheltuielilor de piaţă legate de agricultură din rubrica 2 din cadrul financiar multianual (CFM). Potrivit estimărilor actuale, în 2009 va exista o marjă semnificativă nealocată în cadrul plafonului din rubrica 2. Conform principiului specificităţii, acţiunile prevăzute în prezentul regulament au drept scop consolidarea cooperării cu ţările în curs de dezvoltare. Cheltuielile necesare pentru acoperirea acestor acţiuni ar trebui astfel finanţate din rubrica 4 din cadrul financiar multianual (CFM): „UE ca actor mondial”.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Acordul interinstituţional (AII) din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară1 prevede instrumentele corespunzătoare, în special cele menţionate la punctul 23, pentru ajustarea plafoanelor între diversele rubrici ale CFM.

 

1JO C 139, 14.6.2006, p. 1

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Totuşi, aceste instrumente au fost deja mobilizate sau reprogramate în 2008, în măsura posibilului, pentru a face faţă creşterii preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare. Într-o măsură foarte mică, acelaşi lucru ar putea fi făcut în 2009, însă acest lucru nu ar fi nici pe departe suficient pentru a răspunde nevoilor.

(11) Totuşi, aceste instrumente au fost deja mobilizate sau reprogramate în 2008, în măsura posibilului, pentru a face faţă creşterii preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare. Într-o măsură foarte mică, acelaşi lucru ar putea fi făcut în 2009, însă acest lucru nu ar fi nici pe departe suficient pentru a răspunde nevoilor. În conjunctura actuală caracterizată prin penurie alimentară la nivel mondial şi creşterea semnificativă a preţurilor, situaţie care s-ar putea prelungi în următorii ani, ar trebui consolidate instrumentele de ajutor pentru dezvoltare finanţate la rubrica 4 din cadrul financiar multianual, fără ca această măsură să aducă prejudicii intereselor agricole ale Uniunii Europene.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Totuşi, este necesară protejarea intereselor agricultorilor europeni şi garantarea faptului că această propunere nu va declanşa în niciun caz mecanismul de disciplină financiară prevăzut în Regulamentele (CE) nr. 1782/2003 şi (CE) nr. 1290/2005.

(13) Totuşi, este necesară protejarea intereselor agricultorilor europeni, de asemenea afectaţi într-o măsură considerabilă de creşterea costurilor de producţie, atât în sectorul producţiei agricole, cât şi în sectorul pescuitului, şi garantarea faptului că această propunere nu va declanşa în niciun caz mecanismul de disciplină financiară prevăzut în Regulamentele (CE) nr. 1782/2003 şi (CE) nr. 1290/2005.

Justificare

Asigurarea unei tranziţii fără probleme, măsurile luate în paralel cu cele de restructurare, dar şi alte noi provocări, precum costurile de producţie mai ridicate în urma creşterii preţurilor la energie, merită aceeaşi atenţie.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) În conformitate cu articolul 276 din Tratatul CE, punerea în aplicare a mecanismului de finanţare în situaţiile de criză alimentară face obiectul procedurii anuale de descărcare de gestiune.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Punctul 13b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b) Noul ajutor pentru dezvoltare ar trebui gestionat astfel încât să garanteze aprovizionarea populaţiei locale cu alimente, evitându-se favorizarea apariţiei unei agriculturi orientate exclusiv spre exportul de materii prime în ţările dezvoltate, ceea ce ar fi în contradicţie cu obiectivele acestei acţiuni, deoarece necesităţile locale ar fi neglijate şi s-ar crea riscul de concurenţă neloială cu produsele europene.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Prin urmare, este necesară adoptarea unui mecanism de finanţare specific, complementar instrumentelor de dezvoltare existente şi instrumentului de ajutor umanitar, adoptarea de măsuri urgente şi suplimentare care să poată remedia rapid consecinţele creşterii preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare.

(14) Prin urmare, este necesară adoptarea unui mecanism de finanţare specific, complementar instrumentelor de finanţare externă existente, adoptarea de măsuri urgente şi suplimentare care să poată remedia rapid consecinţele creşterii preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare.

Justificare

Numai instrumentul financiar de cooperare pentru dezvoltare (ICD) îşi limitează aplicarea la acţiunile de dezvoltare. Este mai clară referirea la toate instrumentele ca şi „instrumente de finanţare externă”, ceea ce include şi instrumentul de ajutor umanitar.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Rezultatele utilizării comune a mecanismului de finanţare în situaţiile de criză alimentară şi a programelor existente în conformitate cu aceste obiective ar trebui evaluate în mod regulat pentru a monitoriza structura echipamentelor de producţie agricolă din ţările în curs de dezvoltare pe termen lung.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Măsurile adoptate în cadrul acestui mecanism ar trebui să ajute ţările în curs de dezvoltare să îşi dinamizeze productivitatea agricolă în cursul următoarelor campanii, să reacţioneze rapid la propriile nevoi imediate şi la cele ale populaţiilor lor şi să ia primele măsuri necesare pentru a preveni, pe cât posibil, noi situaţii de insecuritate alimentară, contribuind, în acelaşi timp, la atenuarea efectelor creşterii preţurilor la produsele alimentare pe plan mondial, acest lucru fiind în favoarea persoanelor celor mai sărace, precum şi a consumatorilor şi agricultorilor europeni.

(15) Măsurile adoptate în cadrul acestui mecanism ar trebui să ajute ţările în curs de dezvoltare să îşi dinamizeze productivitatea agricolă în cursul următoarelor campanii, să reacţioneze rapid la propriile nevoi imediate şi la cele ale populaţiilor lor şi să ia primele măsuri necesare pentru a preveni, pe cât posibil, noi situaţii de insecuritate alimentară, contribuind, în acelaşi timp, la atenuarea efectelor creşterii preţurilor la produsele alimentare pe plan mondial, acest lucru fiind în favoarea persoanelor celor mai sărace, a micilor explotaţii agricole, precum şi a consumatorilor şi agricultorilor europeni. Acordarea ajutorului comunitar ar trebui să depindă de îndeplinirea anumitor condiţii minime în ceea ce priveşte protecţia mediului şi de respectarea convenţiilor de bază ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM).

Justificare

Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze ţările sărace să respecte anumite norme corespunzătoare din domeniul ecologic şi al muncii. Propunerea Comisiei neglijează cu totul aceste aspecte, care reprezintă în prezent o parte esenţială a mai multor politici europene.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Mecanismul de finanţare ar trebui să se concentreze pe facilitarea obţinerii de microcredite de către micii producători agricoli din ţările în curs de dezvoltare afectate de criză. Acest sistem de microcreditare ar trebui să fie dezvoltat într-un mod similar cu instrumentele existente [instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (ICD) şi Fondul European de Dezvoltare (FED)].

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Însăşi natura măsurilor prevăzute în conformitate cu prezentul regulament necesită stabilirea unor proceduri de decizie eficiente, flexibile, transparente şi rapide în vederea finanţării acestora, precum şi o strânsă colaborare între toate instituţiile implicate. Prezentul regulament ar trebui să permită în special finanţarea măsurilor deja iniţiate pe care organizaţiile internaţionale le sprijină sau sunt gata să le sprijine înainte de adoptarea prezentului regulament începând din 20 iunie 2008, data concluziilor Consiliului European.

(16) Însăşi natura măsurilor prevăzute în conformitate cu prezentul regulament necesită stabilirea unor proceduri de decizie eficiente, flexibile, transparente şi rapide în vederea finanţării acestora, precum şi o strânsă colaborare între toate instituţiile implicate. Prezentul regulament ar trebui, printre altele, să permită finanţarea măsurilor deja iniţiate înainte de adoptarea prezentului regulament începând din data stabilită printr-o decizie a Parlamentului European.

Justificare

Metodele de acordare a ajutorului nu ar trebui să se limiteze numai la organizaţiile de finanţare internaţionale sau regionale, întrucât alte mijloace ar putea fi mai potrivite circumstanţelor specifice din ţările eligibile.

Amendamentul 21

Propunere de regulament

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16a) Trebuie făcută distincţia între măsurile pe termen scurt care joacă rolul de măsuri de siguranţă pentru populaţiile cel mai grav şi direct afectate de creşterea preţurilor la produsele alimentare şi măsurile cu un caracter mai structural, destinate creşterii producţiei culturilor de uz alimentar în ţările în curs de dezvoltare pentru a se evita repetarea actualei crize alimentare.

Justificare

Este necesar să se facă distincţia între măsurile de natură imediată, cu efecte pe termen scurt, cum ar fi crearea unor sisteme sociale de siguranţă în vederea atenuării efectelor negative ale preţurilor la produsele alimentare pentru persoanele al căror acces la hrană este compromis, şi măsurile cu un caracter mai structural care au în vedere oferirea unei soluţii mai durabile pentru rezolvarea crizei.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b) Finanţarea prezentului regulament prin intermediul organizaţiilor internaţionale nu trebuie să împiedice controlul bugetar, eficienţa şi transparenţa cheltuielilor UE.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18a) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei*.

 

________________

*JO C 255, 21.10.2006, p.4

Justificare

Acest nou considerent justifică necesitatea includerii în textul juridic a dispoziţiilor privind comitologia.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 18b(nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18b). Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să fie urmat de o strategie pe termen lung pentru ţările ţintă, în următorii ani fiind necesară o reexaminare a acţiunilor finanţate în baza prezentului regulament.

Amendamentul   25

Propunere de regulament

Considerentul 18c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18c) Modul în care sunt utilizate diferitele instrumente de dezvoltare şi prezentul mecanism trebuie să garanteze continuitatea cooperării, în special în ceea ce priveşte tranziţia de la ajutorul de urgenţă la ajutorul pe termen mediu şi lung. Ansamblul instrumentelor mobilizate pentru dezvoltare consacră, de acum înainte, o parte mult mai importantă agriculturii şi producţiei agricole, fără de care o ţară nu poate cunoaşte dezvoltarea durabilă, printre ale cărei obiective prioritare figurează şi acela de a furniza populaţiei suficiente alimente.

Justificare

Un pays ne peut se développer quand il ne parvient pas à nourrir sa population. Dans le contexte de crise alimentaire dans lequel nous sommes l’urgence est donc bien d'augmenter durablement l'aide à l’agriculture trop longtemps négligée des politiques de coopération développement. Rappelons simplement que la majorité des populations des pays pauvres vivent dans les campagnes, que l’alimentation représente plus de 50% des dépenses des ménages, que les plus mal-nourris sont souvent des agriculteurs pauvres qui ne parviennent pas à produire faute de moyens suffisants, leur permettant d’accéder aux ressources (terre, eau, engrais, semences, services, crédits, etc.)

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 18d(nou)

 

(18d) Parlamentul European are ultimul cuvânt de spus în privinţa cheltuielilor.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă măsurile prevăzute la punctul 1. Aceste măsuri finanţează iniţiative internaţionale care vin în sprijinul scopului şi obiectivelor prezentului regulament şi care sunt puse în aplicare prin intermediul unor organizaţii regionale şi a unor organizaţii internaţionale mondiale. Comisia informează Parlamentul şi Consiliul.

Măsurile prevăzute la alineatul (1) se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10a alineatul (2). Aceste măsuri finanţează iniţiativele care vin în sprijinul scopului şi obiectivelor prezentului regulament.

 

 

Justificare

Se introduce o procedură de comitologie pentru luarea deciziilor care acordă în mod implicit Parlamentului dreptul de a fi informat pe deplin. De asemenea, se înlătură cerinţa ca punerea în aplicare să se realizeze exclusiv prin intermediul organizaţiilor internaţionale regionale şi globale, întrucât diferite mecanisme de acordare a ajutorului ar putea fi mai potrivite condiţiilor specifice din ţările eligibile.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Indiferent de organismele care sunt alese în conformitate cu procedura de stabilire a mecanismului de finanţare în situaţiile de criză alimentară, menţionată la articolul 10a alineatul (2), este absolut esenţial ca programele de acţiune pentru dezvoltarea agricolă să fie elaborate împreună cu organizaţiile agricole, organizaţiile de producători şi organizaţiile neguvernamentale partenere şi ca aceste organizaţii să fie implicate în monitorizarea procesului de implementare a acestor programe, precum şi la adoptarea măsurilor necesare ce decurg din acesta.

Justificare

Sectorul agricol reprezintă principală sursă de locuri de muncă şi de venit pentru marea majoritate a populaţiei. Dacă ne gândim, spre exemplu, la Africa de Vest, aproximativ 142 de milioane de oameni – în jur de 60% din populaţia locală – locuiesc în zonele rurale şi sunt, practic, dependenţi de activităţile agricole.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Astfel de măsuri vor prezenta o listă cu ţările vizate identificate pe baza unei serii de criterii prevăzute în anexă, pe baza informaţiilor - printre care şi cele privind nevoile efective ale acestor ţări - care îi sunt puse la dispoziţie de către delegaţii şi pe baza evaluărilor pertinente transmise de către organizaţii precum cele din sistemul ONU.

(3) Pentru a optimiza utilitatea şi impactul prezentului regulament, resursele sunt concentrate asupra unui număr maxim de 35 de ţări vizate în mod prioritar; ţările vizate sunt identificate pe baza unei serii de criterii prevăzute în anexă şi în coordonare cu alţi donatori, pornind de la evaluarea nevoilor reale pusă la dispoziţie de către organizaţii specializate şi internaţionale, precum cele din sistemul ONU, inclusiv Banca Mondială.

Justificare

Permite folosirea evaluărilor efectuate de organizaţii specializate în procesul de analiză a sectorului alimentar şi a celui agricol din ţările în curs de dezvoltare.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Ori de câtre ori este posibil, se garantează implicarea ONG-urilor în proiectele derulate de toate organizaţiile internaţionale.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a asigura coerenţa şi eficacitatea asistenţei comunitare, atunci când programul care urmează să fie pus în aplicare este de natură regională sau transfrontalieră, Comisia poate decide ca populaţiile din alte ţări în curs de dezvoltare, care nu aparţin acelei regiuni, să poată beneficia de programul respectiv.

(4) Pentru a asigura coerenţa şi eficacitatea asistenţei comunitare, atunci când programul care urmează să fie pus în aplicare este de natură regională sau transfrontalieră, Comisia poate decide, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10a alineatul (2), ca populaţiile din alte ţări în curs de dezvoltare, care nu aparţin acelei regiuni, să poată beneficia de programul respectiv.

Justificare

Permite ca luarea de decizii să fie realizată cu ajutorul procedurii de comitologie corespunzătoare.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Organizaţiile internaţionale, inclusiv organizaţiile regionale (denumite în continuare „organizaţii internaţionale”) vor fi selectate pe baza capacităţii lor de a oferi un răspuns rapid şi de înaltă calitate la nevoile specifice ale ţărilor în curs de dezvoltare vizate, în funcţie de obiectivele prezentului regulament.

(5) Atunci când se prevede sprijinirea măsurilor puse în aplicare de organizaţiile internaţionale, inclusiv organizaţiile regionale (denumite în continuare „organizaţii internaţionale”), aceste organizaţii vor fi selectate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10a alineatul (2) şi pe baza capacităţii lor de a oferi un răspuns rapid şi de înaltă calitate la nevoile specifice ale ţărilor în curs de dezvoltare vizate, în funcţie de obiectivele prezentului regulament. În plus, astfel de organizaţii însărcinate cu distribuţia vor fi selectate în funcţie de capacitatea lor de a distribui fonduri în mod efectiv şi eficient, reducând la minimum birocraţia administrativă.

Justificare

Elimină cerinţa ca punerea în aplicare să se realizeze exclusiv prin intermediul organizaţiilor internaţionale, regionale şi mondiale şi garantează utilizarea procedurii de comitologie în alegerea unor astfel de organizaţii.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Principalele obiective ale asistenţei şi cooperării asigurate în temeiul prezentului regulament sunt încurajarea unei reacţii pozitive, sub forma unei creşteri a ofertei, a sectorului agricol din ţările şi regiunile vizate, în contextul dezvoltării durabile a acestora, şi susţinerea activităţilor destinate reacţiei rapide şi directe în vederea atenuării efectelor negative ale creşterii preţurilor la produsele alimentare, în conformitate cu obiectivele privind securitatea alimentară.

(1) Principalul obiectiv ale asistenţei şi cooperării asigurate în temeiul prezentului regulament este acela de a reacţiona la creşterea preţurilor la produsele alimentare pe termen scurt sau mediu prin:

 

(a) încurajarea unei reacţii pozitive, sub forma unei creşteri a ofertei, din partea sectorului agricol, inclusiv a micilor exploataţii agricole, concomitent cu creşterea durabilă a productivităţii agricole în ţările şi regiunile vizate, în contextul dezvoltării generale a acestora pe termen mediu;

 

(b) sprijinirea activităţilor destinate reacţiei rapide şi directe, iar, pe termen scurt, a nevoilor alimentare ale populaţiilor locale, care vizează atenuarea efectelor negative ale creşterii preţurilor la produsele alimentare, în conformitate cu obiectivele referitoare la securitatea alimentară şi cu normele ONU privind cerinţele alimentare.

Justificare

Clarifică principalul obiectiv al regulamentului şi stabileşte distincţia dintre obiectivele pe termen scurt şi cele pe termen mediu.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Programele şi proiectele existente sunt verificate în prealabil, pornind de la premiza că doar proiectele anticipative şi care servesc în mod durabil intereselor micilor exploataţii agricole şi structurilor rurale vor primi sprijin suplimentar, proces în care utilizarea resurselor trebuie să fie optimizată, iar măsurile ineficiente să fie evitate.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Fără a se aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 1717/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, dacă măsurile prevăzute sunt în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) şi cu articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament, acestea ar trebui finanţate în temeiul prezentului regulament.

eliminat

Justificare

The text compromises the additionality of financing under the Regulation by preventing support from other instruments for measures in line with the objectives of this Regulation. A financial allocation of EUR 50 million has been programmed for similar measures in 2008 under the Food Security Thematic Programme of DCI and this should not be prejudiced by the entry into force of this Regulation. The reference to the external instruments has been transferred to Article 2(3) 2nd subparagraph with the addition of the Cotonou Agreement.

It is important for the Commission to provide specific details about the use of the € 1 billion by submitting a forward plan, which should be adopted using the committee procedure, allowing Parliament to be informed. The plan will then enable the facility to be evaluated.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Diferitele instrumente de dezvoltare şi prezentul mecanism sunt aplicate astfel încât să permită continuitatea cooperării, în special în ceea ce priveşte tranziţia de la ajutor de urgenţă la ajutor pe termen mediu şi lung.

(3) Măsurile sprijinite în conformitate cu prezentul regulament sunt coordonate cu măsurile sprijinite de alte instrumente, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar*, Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare**, Regulamentul (CE) nr. 1717/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 noiembrie 2006 de instituire a unui instrument de stabilitate*** şi Acordul de parteneriat ACP-UE****, astfel încât să permită continuitatea cooperării, în special în ceea ce priveşte tranziţia de la ajutor de urgenţă la ajutor pe termen mediu şi lung.

 

___________

*JO L 163, 2.7.1996, p. 1.

**JO L 378, 27.12.2006, p. 41.

***JO L 327, 24.11.2006, p. 1.

****Acordul de parteneriat între membrii grupului de state din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (JO L 317, 15.12.2000, p. 13).

Justificare

Previne neconcordanţele şi suprapunerea necorespunzătoare a prezentului regulament cu alte instrumente de finanţare aplicabile aceloraşi ţări.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia se asigură că măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament sunt coerente cu cadrul strategic global al Comunităţii în ceea ce priveşte ţara sau ţările eligibile în cauză.

(4) Comisia se asigură că măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament sunt în acord cu cadrul strategic global al Comunităţii în ceea ce priveşte ţara sau ţările eligibile în cauză şi garantează accesul prioritar al micilor exploataţii agricole.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Asistenţa şi cooperarea comunitară sunt puse în aplicare printr-o serie de decizii privind finanţarea măsurilor de sprijin, astfel cum sunt descrise la articolul 1 alineatele (1) (2) şi (3) din prezentul regulament, care sunt adoptate de Comisie.

(1) Asistenţa şi cooperarea comunitară sunt puse în aplicare printr-o serie de decizii privind finanţarea măsurilor de sprijin, astfel cum sunt descrise la articolul 1 alineatele (1) (2) şi (3) din prezentul regulament, care sunt adoptate de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10a alineatul (2). Înainte de a iniţia finanţarea acestui mecanism, Comisia stabileşte un plan previzional precis de utilizare a acestuia, cuprinzând în detaliu toate măsurile vizate, cu obiectivele lor cuantificate şi partea de finanţare care le este alocată, precum şi instrumentele prevăzute pentru gestionarea administrativă a acestui mecanism.

 

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Justificare

Permite ca luarea deciziilor să fie realizată prin procedura de comitologie corespunzătoare.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) măsuri în vederea îmbunătăţirii accesului la inputurile şi serviciile agricole, inclusiv la îngrăşăminte şi seminţe;

(a) măsuri în vederea îmbunătăţirii accesului, îndeosebi al micilor exploataţii agricole şi al femeilor , la inputurile (adecvate pentru a valoriza resursele locale) şi serviciile agricole (popularizare, formare profesională), durabile şi adaptate condiţiilor locale, a accesului la pieţele locale şi infrastructura existentă, inclusiv la îngrăşăminte şi seminţe, precum şi măsuri preferenţiale în vederea activării şi implicării producătorilor locali, regionali şi supra-regionali din ţările în curs de dezvoltare sprijinite; inputurile şi serviciile agricole trebuie, în măsura posibilului, să fie cumpărate de pe piaţa locală, evitând impactul negativ al importului inputurilor şi serviciilor asupra producătorilor locali şi a pieţelor locale şi excluzând politica de dumping;

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) măsuri de tip „plasă de siguranţă” care vizează menţinerea sau îmbunătăţirea capacităţii de producţie agricole şi abordarea nevoilor de bază legate de hrană ale populaţiilor celor mai vulnerabile.

(b) măsuri de siguranţă care vizează menţinerea sau îmbunătăţirea capacităţii de producţie agricole şi abordarea nevoilor de bază legate de hrană ale populaţiilor celor mai vulnerabile ca, de exemplu, tichete de masă pentru copiii de şcoală; orice cazuri de dumping şi denaturare a producţiei şi a pieţelor locale trebuie evitate.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) facilităţi de microcreditare pentru micii producători agricoli pentru creşterea producţiei.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Nu se acordă sprijin producţiei de materii prime pentru fabricarea de:

 

- bunuri exotice sau de lux (cacao, ceai, tutun, cafea) sau

 

- biocarburanţi.

Justificare

Scopul acestei propuneri este abordarea crizei alimentare în ţările în curs de dezvoltare. De aceea, ajutorul ar trebui acordat producţiei de alimente de bază.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Măsurile de sprijin care îndeplinesc obiectivele prezentului regulament pot fi finanţate în limita a 1% din suma prevăzută la articolul 10 alineatul (1).

(3) Măsurile de sprijin administrativ - inclusiv implicarea organizaţiilor de producători agricoli şi a organizaţiilor neguvernamentale - care îndeplinesc obiectivele prezentului regulament pot fi finanţate în limita a 2 % din suma prevăzută la articolul 10 alineatul (1).

Justificare

Măsurile de sprijin planificate pot urmări în special să confere un aspect mai structural acţiunii, precum implicarea organizaţiilor de producători agricoli sau organizarea de reuniuni cu organizaţiile neguvernamentale. Astfel, este necesar să se extindă posibilităţile de finanţare de la 1% la 2% din cuantumul menţionat la articolul 10 alineatul (1).

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Atât Comisia, cât şi Parlamentul European, vor monitoriza cu stricteţe plata fondurilor către organizaţiile internaţionale, precum şi cheltuielile financiare ale acestor organizaţii în ţările vizate, pentru a asigura utilizarea efectivă şi eficientă a fondurilor europene în realizarea obiectivelor susmenţionate.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Eligibilitate

Articolul 4

Eligibilitate

Entităţile eligibile pentru finanţare sunt organizaţiile internaţionale care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 43 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/20021 al Comisiei.

(1) Entităţile eligibile pentru finanţare sunt:

 

(a) ţările şi regiunile partenere şi instituţiile acestora;

 

(b) organismele descentralizate din ţările partenere, precum municipalităţile, provinciile, judeţele şi regiunile;

 

(c) organismele mixte instituite între ţările şi regiunile partenere şi Comunitate;

 

(d) organizaţiile internaţionale, inclusiv organizaţiile regionale, organismele, serviciile şi misiunile Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituţiile financiare internaţionale şi regionale şi băncile de dezvoltare, în măsura în care programele acestora contribuie la atingerea obiectivelor prezentului regulament;

 

(e) instituţiile şi organele Comunităţii, dar numai în scopul punerii în aplicare a măsurilor de sprijin prevăzute la articolul 3 alineatul (3);

 

(f) agenţiile UE;

 

(g) următoarele entităţi şi organisme ale statelor membre, ţărilor şi regiunilor partenere sau ale oricărei alte ţări terţe care respectă normele privind accesul la asistenţa externă a Comunităţii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1905/2006, în măsura în care acestea contribuie la atingerea obiectivelor prezentului regulament:

 

(i) organismele publice sau parastatale, autorităţile locale şi grupurile sau asociaţiile reprezentative ale acestora;

 

(ii) întreprinderile, societăţile, alte organizaţii şi alţi agenţi economici privaţi;

 

(iii) instituţiile financiare care acordă, promovează şi finanţează investiţii private în ţările şi regiunile partenere;

 

(iv) actorii neguvernamentali care exercită activităţi independente şi pentru care sunt direct răspunzători;

 

(v) persoanele fizice;

 

(vi) organizaţiile de bază locale şi regionale, precum asociaţiile de producători agricoli, precum şi cooperativele agricole/grupurile de producători.

 

(2) Organismele enumerate la alineatul (1) litera (d) sunt eligibile pentru maximum 40% din cuantumul total al referinţei financiare menţionate la articolul 10 alineatul (1) din prezentul regulament.

Justificare

Pentru a sprijini, în special, micii producători agricoli şi pentru a pune bazele unei producţii alimentare durabile, este necesar să se consolideze şi să se sprijine organizaţiile de bază locale şi regionale.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

Forme de finanţare

 

(1) Finanţarea comunitară se poate realiza în următoarele forme:

 

(a) proiecte şi programe;

 

(b) sprijin bugetar, în special sprijin bugetar sectorial, dacă gestionarea cheltuielilor publice de către statul partener este suficient de transparentă, fiabilă şi eficace şi dacă sunt întrunite condiţiile în vederea acordării sprijinului bugetar prevăzute de instrumentele de finanţare relevante din punct de vedere geografic;

 

c) contribuţii aduse organizaţiilor internaţionale sau regionale şi fondurilor internaţionale gestionate de astfel de organizaţii;

 

(d) contribuţii la fondurile naţionale stabilite de ţări şi regiuni partenere pentru atragerea cofinanţării din partea mai multor donatori sau contribuţii la fonduri înfiinţate de unul sau mai mulţi donatori pentru aplicarea în comun a proiectelor;

 

(e) operaţiuni de cofinanţare cu alte organisme eligibile pentru finanţare, astfel cum se prevede la articolul 4;

 

(f) resursele financiare puse la dispoziţia Băncii Europene de Investiţii (BEI) sau a altor actori financiari intermediari, pe baza programelor Comisiei, în scopul acordării de împrumuturi (în special pentru a sprijini investiţiile în sectorul privat şi dezvoltarea acestuia), capital de risc (sub forma unor împrumuturi subordonate sau condiţionate) sau alte participaţii minoritare la capitalul întreprinderilor, precum şi contribuţiile destinate fondurilor de garantare în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul nr. 1905/2006, în măsura în care riscurile financiare pe care şi le asumă Comunitatea se limitează la aceste fonduri.

Justificare

Acordarea ajutorului nu ar trebui limitată doar la organizaţiile internaţionale şi regionale, întrucât alte metode ar putea fi mai potrivite circumstanţelor specifice anumitor ţări şi regiuni. Lista modurilor de finanţare este preluată de la ICD, însă este simplificată pentru a reflecta caracterul de urgenţă al prezentului regulament.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) În cazul unei operaţiuni de cofinanţare şi în alte cazuri justificate corespunzător, Comisia poate încredinţa sarcini de autoritate publică şi, în special, sarcini de execuţie bugetară, organismelor menţionate la articolul 54 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

Justificare

Se impune datorită extinderii posibilităţilor de alegere a metodelor existente de acordare a ajutorului. Text preluat de la ICD.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1b) În cazul unei gestionări descentralizate, Comisia poate decide să recurgă la proceduri de achiziţii publice sau proceduri de acordare de subvenţii din ţara sau regiunea parteneră care beneficiază de fonduri, după ce a verificat că acestea îndeplinesc criteriile corespunzătoare din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 şi numai dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1905/2006.

Justificare

Se impune datorită extinderii posibilităţilor de alegere a metodelor existente de acordare a ajutorului. Text preluat de la ICD.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Măsurile finanţate în conformitate cu prezentul regulament sunt conforme Declaraţiei de la Paris privind eficienţa ajutoarelor. Rapoartele menţionate la articolul 9 din prezentul regulament acordă o atenţie deosebită acestei cerinţe.

Justificare

Toate măsurile finanţate în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să fie compatibile cu Declaraţia de la Paris privind eficienţa ajutoarelor, în special pentru că se referă la un mecanism temporar. Ar trebui garantată contribuţia eficientă a mecanismului la îmbunătăţirea durabilă a situaţiei.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Angajamentele bugetare se fac pe baza deciziilor luate de Comisie.

(1) Angajamentele bugetare se fac pe baza deciziilor luate de către Comisie în conformitate cu articolul 10a alineatul (2).

Justificare

Permite ca luarea de decizii să fie realizată cu ajutorul procedurii de comitologie corespunzătoare.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament pot finanţa, începând de la 20 iunie 2008, activităţi în curs iniţiate în ţările vizate sau de organizaţiile menţionate la articolul 4, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(2) Măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament pot finanţa, începând cu data stabilită printr-o decizie a Parlamentului European, activităţi în curs iniţiate de entităţile eligibile în temeiul articolului 4, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament. În acest caz, sprijinul acordat în cadrul prezentului regulament trebuie folosit cu titlul de resurse suplimentare.

Justificare

Formulare mai potrivită datorită extinderii posibilităţilor de alegere a metodelor de acordare a ajutorului.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Acordurile financiare conţin dispoziţii care acordă Comisiei şi Curţii de Conturi acces la informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor, pe loc, dacă este necesar, în conformitate cu acordurile de verificare încheiate cu organizaţiile internaţionale vizate.

(2) Acordurile prevăd în mod expres dreptul Comisiei şi al Curţii de Conturi de a efectua audituri, inclusiv auditări ale documentelor şi la faţa locului, în cazul oricărui contractant sau subcontractant care a beneficiat de fonduri comunitare. De asemenea, acestea autorizează în mod expres Comisia să efectueze verificări şi inspecţii la faţa locului, în conformitate cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri*.

___________

*JO L 292, 15.11.1995, p. 2.

Justificare

Înlocuieşte textul cu formularea preluată de la ICD, care este mai potrivită datorită extinderii posibilităţilor de alegere a metodelor de acordare a ajutorului.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Toate contractele rezultate în urma punerii în aplicare a asistenţei garantează drepturile acordate Comisiei şi Curţii de Conturi în temeiul alineatului (2) pe toată durata executării contractelor, precum şi ulterior acesteia.

 

Justificare

Un alt text preluat de la ICD, necesar pentru a corespunde extinderii posibilităţilor de alegere a metodelor de acordare a ajutorului.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

Monitorizare şi evaluare

 

(1) Comisia asigură monitorizarea şi reexaminarea activităţilor realizate în temeiul regulamentului sau, după caz, cu ajutorul evaluărilor externe independente, pentru a stabili în ce măsură au fost realizate obiectivele şi pentru a formula recomandări în vederea îmbunătăţirii operaţiunilor viitoare. Se va ţine seama în mod corespunzător de propunerile prezentate de Parlamentul European sau de Consiliu privind evaluările externe independente.

 

(2) Comisia transmite, spre informare, Parlamentului European şi comitetului prevăzut la articolul 10a rapoartele sale de evaluare. Statele membre pot solicita supunerea spre dezbatere a anumitor evaluări în cadrul comitetului prevăzut la articolul 10a.

 

(3) Comisia implică toate părţile interesate corespunzătoare, inclusiv actorii neguvernamentali şi autorităţile locale, în etapa de evaluare a asistenţei comunitare acordate în conformitate cu prezentul regulament.

Justificare

Toate activităţile sprijinite de fonduri comunitare trebuie supuse unei evaluări în vederea aprecierii eficienţei acestora. Text preluat de la ICD.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportarea

Raportarea

Comisia informează Parlamentul European şi Consiliul cu privire la măsurile pe care le-a adoptat în conformitate cu prezentul regulament până la 31 decembrie 2009. Comisia prezintă acestor două instituţii un raport privind punerea în aplicare a măsurilor, incluzând, în măsura posibilului, principalele rezultate şi impactul asistenţei acordate în conformitate cu regulamentul, până la 31 decembrie 2012.

Comisia informează Parlamentul European şi Consiliul cu privire la măsurile pe care le-a adoptat în conformitate cu prezentul regulament până la 31 decembrie 2009. Comisia prezintă acestor două instituţii un raport privind punerea în aplicare a măsurilor, incluzând principalele rezultate şi impactul asistenţei acordate în conformitate cu regulamentul, până la 31 decembrie 2011. În septembrie 2009, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un prim bilanţ provizoriu al măsurilor luate, care permite adaptarea corespunzătoare a conţinutului mecanismului de finanţare în situaţiile de criză alimentară la obiectivele acestuia.

Justificare

Este important ca aceasta să informeze în mod regulat Parlamentul European şi Consiliul cu privire la desfăşurarea şi rezultatele mecanismului. De aceea, este necesară realizarea unui prim bilanţ la jumătatea perioadei, urmat de o evaluare finală precisă pentru a estima impactul real asupra populaţiilor celor mai afectate de criza alimentară.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cuantumul de referinţă financiară pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pentru perioada 2008-2009 este de 1,0 miliarde de euro.

(1) Cuantumul de referinţă financiară pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pentru perioada 2008-2009 este de 1 miliard de euro. Acest cuatum de referinţă este finanţat în cadrul rubricii 4 din cadrul financiar multianual.

(2) Pentru 2008, suma de referinţă este de 750 de milioane de euro.

(2) Cuantumul anual este hotărât în cadrul procedurii bugetare anuale.

(3) Pentru 2009, suma maximă de referinţă este de 250 de milioane de euro.

 

 

(4) Pentru fiecare an, suma angajată lasă o marjă de cel puţin 600 de milioane de euro în rubrica 2 din cadrul financiar, pe baza previziunii celui mai recent raport privind sistemul de alertă creat prin Regulamentul (CE) nr. 1290/2005. În caz contrar, suma maximă care poate fi angajată pentru anul respectiv, în conformitate cu prezentul regulament, este redusă pentru a restabili o astfel de marjă în rubrica 2.

 

(3) Pentru a acoperi nevoile care rezultă din regulamentul propus, cadrul financiar multianual este ajustat prin toate mijloacele prevăzute în Acordul interinstituţional din 17 mai 2006. În cazul în care creditele provin, parţial sau integral, din marja disponibilă în rubrica 2 din cadrul financiar multianual, o marjă de cel puţin 600 de milioane de euro, pe baza previziunii celui mai recent raport privind sistemul de alertă creat prin Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 este prevăzută în această rubrică pentru fiecare an. În caz contrar, suma maximă care poate fi angajată pentru anul respectiv, în conformitate cu prezentul regulament, este redusă pentru a restabili o astfel de marjă în rubrica 2.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

Comitetul

 

(1) Comisia este asistată de un comitet.

 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8. Termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la 10 zile lucrătoare pentru măsurile adoptate în 2008 şi la 30 de zile pentru măsurile adoptate în 2009.

 

(3) Comitetul îşi adoptă propriul regulament de procedură.

Justificare

Prezintă structura comitologică cea mai adecvată – Comitetul de gestiune, la care se face în mod normal apel în cadrul instrumentelor de finanţare externă, dar prevede termene limită mai scurte pentru anul 2008, având în vedere natura urgentă a procedurilor pentru anul respectiv.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Anexă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXĂListă

indicativă cu criteriile de selecţie a ţărilor vizate

ANEXĂListă cu criteriile de selecţie a ţărilor vizate

şi criteriile pentru alocaţiile financiare pe ţară

Criterii indicative de selecţie a ţărilor vizate:

Criterii de selecţie a ţărilor vizate:

- Inflaţia preţurilor la produsele alimentare şi consecinţele socio-economice şi politice ale inflaţiei:

- Inflaţia preţurilor la produsele alimentare şi consecinţele socio-economice şi politice ale inflaţiei:

· nivelul inflaţiei preţurilor la produsele alimentare (în comparaţie cu inflaţia la nivel general);

· nivelul inflaţiei preţurilor la produsele alimentare (în comparaţie cu inflaţia la nivel general);

· dependenţa de importurile de produse alimentare, inclusiv importurile de ajutoare alimentare;

· dependenţa de importurile nete de produse alimentare, inclusiv importurile de ajutoare alimentare;

· vulnerabilitatea socială şi stabilitatea politică;

· vulnerabilitatea socială şi stabilitatea politică;

· producţia alimentară ca procentaj din autoconsum.

· producţia alimentară ca procentaj din autoconsum.

 

· Capacitatea de producţie agricolă

- Capacitatea ţării potenţial eligibile de a reacţiona şi de a pune în aplicare măsuri de răspuns potrivite:

 

- Capacitatea ţării potenţial eligibile de a reacţiona şi de a pune în aplicare măsuri de răspuns potrivite:

· măsuri luate de guvern, inclusiv măsuri privind oferta şi măsuri comerciale;

· măsuri luate de guvern, inclusiv măsuri privind oferta (ca, de exemplu, dezvoltarea infrastructurii din zonele rurale) şi măsuri comerciale;

 

· venituri din export;

· venituri din export;

· vulnerabilitate fiscală

· vulnerabilitate fiscală

 

Se va ţine cont şi de alte surse de finanţare de care pot dispune ţările vizate, pe termen scurt, din partea comunităţii donatorilor, pentru a face faţă crizei alimentare, precum şi de potenţialul ţării de a-şi spori producţia agricolă într-un mod durabil pe termen lung.

Se va ţine cont şi de alte surse de finanţare de care pot dispune ţările vizate, pe termen scurt, din partea comunităţii donatorilor, pentru a face faţă crizei alimentare, precum şi de potenţialul ţării de a-şi spori producţia agricolă într-un mod durabil pe termen lung.

 

Criterii orientative pentru alocaţiile financiare pe ţară:

 

· un nivel suficient al bunei guvernanţe;

 

· nevoile reale ale populaţiei vizate;

 

· capacitate suficientă de a institui măsuri de siguranţă pentru grupurile sărace şi vulnerabile;

 

· capacitate suficientă de creştere rapidă şi eficientă a producţiei agricole;

 

· infrastructură suficientă pentru a face faţă unei creşteri rapide a producţiei şi pentru a aproviziona pieţele locale şi regionale.

Justificare

Ar trebui stabilite criteriile în vederea selectării ţărilor vizate, ca atare o listă orientativă nu este adecvată. De asemenea, se aliniază anexa la articolul 1 alineatul (3), care nu specifică faptul că lista este orientativă.

(1)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1


EXPUNERE DE MOTIVE

O criză care nu poate fi ignorată

Creşterea preţurilor la produsele alimentare nu este doar un subiect prezent în titlurile ziarelor. Pentru cei 2,1 miliarde de oameni din întreaga lume care încearcă să supravieţuiască cu mai puţin de 2 dolari pe zi şi care cheltuiesc aproximativ 50% din venituri pe alimente, aceasta reprezintă o ameninţare reală la adresa supravieţuirii. Preţurile record la culturile de cereale de larg consum precum orezul, porumbul şi grâul, au un impact direct asupra numărului celor care suferă de foame în întreaga lume – în 2007 numărul acestora crescând cu 50 de milioane, conform cifrelor FAO. Demonstraţiile de stradă s-au transformat în răscoale în ţări ca Haiti, Bangladesh şi Egipt. Iar şansele de a aduce la îndeplinire primul dintre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ale ONU – reducerea cu jumătate a numărului celor are suferă de malnutriţie în lume până în anul 2015 – par din ce în ce mai reduse.

S-au spus multe cu privire la cauzele multiple ale crizei – creşterea consumului de carne, mai degrabă decât de cereale, în China şi India, precum şi fenomenele meteorologice legate de schimbările climatice, precum seceta în Australia, diversificarea culturilor în vederea producerii de biocombustibil şi înregistrarea unor niveluri excepţional de scăzute ale rezervelor de cereale la nivel mondial. Având în vedere aceşti factori structurali şi rolul pe care îl joacă, este de înţeles faptul că majoritatea analiştilor se aşteaptă ca preţurile să rămână ridicate în viitorul apropiat. Iar speculaţiile de pe pieţele materiilor prime agricole nu fac altceva decât să stimuleze creşterea preţurilor la alimente. Indiferent însă de originea crizei, trebuie creat fără întârziere un mecanism de reacţie coerent, coordonat şi eficace.

În acest scop, Comisia a realocat deja cât mai multe fonduri posibil în cadrul instrumentelor comunitare de cooperare externă pe termen lung. Posibilitatea de a repeta această măsură în 2009 este foarte limitată, iar mobilizarea resurselor pe termen scurt nu va face faţă nivelurilor necesare. Mai mult, aceasta ar pune în pericol coerenţa programelor de cooperare deja existente. Este necesară găsirea unei alte soluţii.

Propunerea Comisiei de alocare a sumei de 1 miliard de euro pentru a găsi o soluţie la criza alimentară reprezintă o contribuţie majoră şi oportună la această provocare urgentă. Raportorul doreşte să adreseze sincere felicitări Comisiei pentru această iniţiativă atât de temerară şi aşteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu Comisia şi Consiliul în vederea adoptării de urgenţă a acestei legislaţii importante.

Din partea Parlamentului European, raportorul anticipează – pe baza contactelor preliminare cu colegii – o cooperare strânsă cu celelalte comisii interesate de acest subiect, în special Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru bugete. Îşi exprimă convingerea că, în spiritul acestei colaborări pozitive, se va ajunge la adoptarea de urgenţă a unui regulament acceptabil pentru toţi.

O abordare dublă

Necesitatea unui răspuns dublu la criza alimentară a fost subliniată de doi invitaţi de marcă ai Comisiei pentru dezvoltare în prima jumătate a acestui an.

În luna martie, a luat cuvântul în faţa Comisiei Josette Sheeran, Director executiv al Programului alimentar mondial, care a subliniat impactul crizei asupra operaţiunilor de sprijin alimentar organizate de agenţia pe care o conduce. Preţuri mai ridicate la alimente înseamnă că ajutorul alimentar este mai scump, exact atunci când mai mulţi oameni au nevoie de el, a afirmat aceasta – iar şocul preţurilor la combustibil a complicat şi mai mult lucrurile. Apelul său urgent pentru creşterea fondurilor a fost luat în seamă atât la nivelul UE, cât şi de către alţi donatori din întreaga lume.

În luna mai, economistul de renume mondial Jeffrey Sachs s-a adresat Comisiei, în calitatea sa de Consilier special al Secretarului general al ONU pentru Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). Deşi nu a negat importanţa ajutorului alimentar şi a altor acţiuni umanitare pe termen scurt, acesta a subliniat necesitatea unei reactivări imediate a agriculturii pentru a oferi o soluţie durabilă pe termen mediu şi mai lung. În special, dl Sachs a afirmat că este vital să se asigure fermierilor din ţările în curs de dezvoltare factorii-cheie de care aceştia au nevoie pentru a impulsiona producţia.

Propunerea privind un mecanism alimentar, destinat satisfacerii nevoilor reale

Având drept scop stabilirea următoarelor etape după reacţia umanitară imediată la criza alimentară, propunerea Comisiei de „creare a unui mecanism de reacţie rapidă la creşterea preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare” răspunde acestui dublu apel.

Aceasta prevede, în mod special, acordarea fondurilor necesare pentru a asigura un acces îmbunătăţit la materiile prime şi serviciile agricole, inclusiv îngrăşăminte şi seminţe(1) , şi vizează, de asemenea, sprijinirea măsurilor denumite „plase de siguranţă”, al căror scop este menţinerea sau îmbunătăţirea capacităţii de producţie agricole, precum şi acoperirea nevoilor alimentare de bază ale populaţiilor celor mai vulnerabile(2). În timp ce factorii agricoli ar trebui să opereze pe termen scurt şi mediu, „plasele de siguranţă” cu caracter social, prin definiţie, vor fi de natură să răspundă situaţiilor de urgenţă, urmărind să instituie sisteme care pot ameliora situaţia până când creşterea producţiei va creşte disponibilitatea produselor alimentare la preţuri rezonabile.

Raportorul este mulţumit de faptul că aceste două aspecte acoperă preocupările cele mai stringente în prezent. Raportorul doreşte să descurajeze deschiderea unei dezbateri prea largi asupra diversificării acţiunilor de finanţare, deoarece aceasta ar putea îngreuna obţinerea unui acord neîntârziat în primă lectură.

Textul propus ridică însă un număr de motive de îngrijorare, pe care amendamentele raportorului urmăresc să le corecteze:

a) Comitologie

De obicei, regulamentele care permit execuţia bugetului comunitar stabilesc un sistem de decizii ulterioare, de natură tehnică, care vor fi adoptate de un comitet format din reprezentanţi ai statului membru şi de către Comisie. Regulile pentru astfel de comitete sunt stabilite în Decizia privind comitologia(3), care consacră de asemenea dreptul Parlamentului de a supraveghea măsurile înaintate comitetului. Cu toate acestea, această structură lipseşte din cadrul propunerii de înfiinţare a unui nou mecanism alimentar.

Preocupările Comisiei cu privire la punerea în aplicare rapidă a regulamentului sunt de înţeles, în mod special în ceea ce priveşte alocarea de fonduri pentru anul 2008. Cu toate acestea, din punct de vedere juridic, nu există un precedent care să justifice luarea acestei decizii fără înfiinţarea unui comitet. Mai mult, din perspectivă politică, aceasta ar putea aduce beneficii Parlamentului, iar raportorul crede, de asemenea, că statele membre ar fi cât se poate de reticente faţă de o astfel de inovaţie.

Prin urmare sunt propuse amendamente care să introducă structura de comitologie standard pentru acest tip de legislaţie – Comitetul de gestiune – cu stabilirea unor termene limită special reduse pentru a permite adoptarea rapidă a deciziilor în 2008.

b) Mecanisme de acordare a asistenţei

Propunerea prezintă un număr foarte limitat de opţiuni privind modul în care se acordă ajutorul financiar, deoarece aceasta prevede ca iniţiativele să fie puse în aplicare exclusiv cu ajutorul organizaţiilor internaţionale regionale şi mondiale.

Deşi este de înţeles că această modalitate ar putea fi utilă pentru asigurarea unei puneri în aplicare rapide, raportorul consideră că textul este prea restrictiv în această privinţă. Este tipic pentru agricultura din ţările în curs de dezvoltare să prezinte variaţii foarte ample ale condiţiilor de la o ţară la alta, iar acest lucru este de asemenea adevărat şi în ceea ce priveşte gradul de expertiză, de specializare şi de eficienţă al diferitelor organizaţii la care s-ar putea face apel pentru punerea în aplicare a asistenţei. Mai mult, nu trebuie pierdut din vedere faptul că, în 2009, va fi mult mai puţin urgentă punerea în aplicare a fondurilor.

Raportorul propune amendamente care să permită extinderea posibilităţilor de alegere a organismelor pe care Comisia le va selecta în vederea punerii în aplicare a măsurilor adoptate în temeiul acestui regulament, pe baza listei deja utilizate pentru Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare.

c) Evaluare

Dispoziţiile care prevăd evaluarea acţiunilor realizate în temeiul regulamentului lipsesc din propunere. Deoarece evaluarea reprezintă cel mai potrivit mijloc pentru a şti care sunt rezultatele ajutorului, raportorul propune un amendament care să includă textul necesar.

d) Aspecte bugetare

Comisia explică în propunere că pachetul financiar de 1 miliard de euro prevăzut de regulament va fi alocat din fondurile prevăzute în cadrul Politicii agricole comune care nu sunt solicitate pentru anul 2008 şi este puţin probabil să fie solicitate pentru anul 2009. Au fost prevăzute credite pentru sprijinirea preţurilor agricole în cadrul Comunităţii, dar acestea nu sunt utilizate tocmai din cauza aceluiaşi fenomen de creştere a preţurilor la alimente care a generat criza din ţările în curs de dezvoltare.

Se ridică o întrebare delicată cu privire la poziţia adoptată în propunere cu privire la Cadrul financiar multianual (CFM) inclus în Acordul interinstituţional bugetar pentru 2006(4). Comisia precizează că fondurile pot fi alocate direct de la Rubrica 2 datorită specificului agricol al acţiunilor care urmează să fie finanţate, evitând astfel necesitatea unei revizuiri a CFM-ului, însă acest punct de vedere nu este împărtăşit, în general, de ceilalţi factori implicaţi în procedura bugetară.

În cadrul Parlamentului, raportorul recunoaşte preocupările colegilor săi din Comisia pentru bugete în această privinţă. Raportorul propune acordarea respectului cuvenit competenţei acestora în chestiuni bugetare şi evitarea oricărei declaraţii de natură să aducă atingere competenţei acestora. Deoarece o procedură bugetară va trebui să însoţească procedura legislativă, fie pe baza rectificării bugetelor pentru 2008 şi 2009, astfel cum se prevede în propunerea Comisiei, fie pe orice altă bază, raportorul intenţionează să lase Comisiei pentru bugete suficient spaţiu politic pentru a adopta aceste decizii în paralel cu luarea în considerare a propunerii Comisiei pentru dezvoltare. În acest scop, raportorul s-a abţinut de la a propune orice modificări ale dispoziţiilor financiare din propunere, prevăzute la articolul 10. Modalităţile convenite de autoritatea bugetară vor fi propuse sub formă de amendamente la textul legislativ la o dată ulterioară.

Pentru a se ajunge la acest acord, raportorul solicită factorilor de decizie bugetari să ţină cont de gravitatea crizei care afectează ţările în curs de dezvoltare şi necesitatea ca regulamentul să fie aplicat fără întârziere, dacă se doreşte eficienţa lui pe termen scurt. Raportorul ar dori, de asemenea, să atragă atenţia asupra preocupărilor îndreptăţite cu privire la posibila dificultate de a aloca sume excesiv de mari pe parcursul ultimelor săptămâni ale anului 2008.

e) Complementaritate

Raportorul doreşte să sublinieze în mod special faptul că fondurile alocate în temeiul noului regulament trebuie să fie complementare. Ameliorarea crizei preţurilor ridicate la alimente nu trebuie să se realizeze în detrimentul acţiunilor de dezvoltare necesare în alte domenii. Această preocupare se aplică în mod egal finanţării de la bugetul comunitar, caz în care regulamentul nu trebuie să fie folosit pentru a înlocui acţiunile altor instrumente de finanţare, precum şi pentru statele membre, pentru care ar fi excesivă realocarea resurselor din cadrul programelor bilaterale pentru a sprijini regulamentul.

O procedură legislativă accelerată

Dată fiind urgenţa acestei probleme, faptul că o parte din fonduri sunt alocate de la bugetul stabilit pentru anul 2008 şi trebuie distribuite până la sfârşitul anului, trebuie să se ia urgent o decizie cu privire la prezentul regulament. Raportorul propune să se lucreze la un calendar care va permite adoptarea acestuia în a doua sesiune plenară din octombrie de la Strasbourg, având în vedere faptul că şi atunci atribuirea la timp a fondurilor pentru anul 2008 va fi o sarcină dificilă. Acesta apelează sincer la colegii din toate instituţiile să coopereze cât mai bine pentru a putea face faţă provocării de a adopta regulamentul în timp util.

Trebuie să se facă ceva – şi repede!

Criza alimentară înseamnă greutăţi reale, nu doar titluri în ziare. Confruntate cu o situaţie atât de gravă, publicul european şi lumea întreagă nu ar înţelege motivele neutilizării fondurilor de rezervă din bugetul UE pentru soluţionarea acestei probleme. Legislatorii nu trebuie să uite care este responsabilitatea pe care o au faţă de întreaga lume. Iar lumea ne priveşte şi ne va trage la răspundere pentru faptele noastre.

(1)

Articolul 3 alineatul (2) litera (a) din COM (2008) 450/5.

(2)

Articolul 3 alineatul (2) litera (a) din COM (2008) 450/5.

(3)

Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei.

(4)

Acordul interinstituţional între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară din 17 mai 2006


AVIZ al Comisiei pentru bugete (2.10.2008)

destinat Comisiei pentru dezvoltare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de creare a unui mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare

(COM(2008)0450 – C6‑0280/2008 – 2008/0149(COD))

Raportor pentru aviz: Reimer Böge

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 47 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

CONTEXT

La 18 iulie 2008, Comisia a prezentat propunerea sa referitoare la un mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare. Timp de câteva luni, Comisia a reflectat asupra soluției potrivite pe care UE o poate oferi pentru criza dramatică de produse alimentare din țările în curs de dezvoltare.

De la început, Parlamentul European a sprijinit Comisia în evaluarea necesității urgente ca UE să contribuie concret la rezolvarea acestei crize. Parlamentul a subliniat faptul că Comisia trebuie să mobilizeze toate fondurile pentru a se asigura că operațiunile de sprijin alimentar nu sunt întrerupte și că trebuie să se acorde ajutor suplimentar pentru a face față acestei situații excepționale.

Având în vedere faptul că această propunere conține elemente bugetare fundamentale, Comisia pentru bugete a solicitat aplicarea articolului 47 din Regulamentul de procedură referitor la cooperarea consolidată dintre comisii și se va limita strict la aspectele bugetare.

ASPECTE BUGETARE

În ceea ce privește finanțarea acestui nou instrument, raportorul consideră că Comisia nu a propus mecanismul adecvat. Esența acestui instrument este asistența directă pentru țări terțe, care ar trebui în mod clar finanțată din rubrica specifică prevăzută de Cadrul financiar multianual (CFM) - „UE ca actor mondial”. Acest lucru este cu atât mai relevant cu cât Comisia intenționează să creeze două linii bugetare noi (instrument financiar și sprijin administrativ) în capitolul 21 din bugetul UE (Dezvoltare și relații cu statele ACP), care acoperă programele similare existente.

Acesta fiind cazul, propunerea de finanțare a acestui nou mecanism din marja disponibilă la rubrica 2 („Conservarea și gestionarea resurselor naturale”) este inadecvată și creează confuzie.

Având în vedere că marjele din plafonul rubricii 4 nu sunt suficiente pentru finanțarea acestui mecanism (doar 750 milioane EUR din bugetul 2008 și 250 milioane EUR din bugetul 2009), este nevoie de o modificare a plafoanelor respective.

Toate instrumentele prevăzute în AII din 17 mai 2006 ar trebui astfel folosite pentru finanțarea mecanismului.

Instrumentul propus prevede măsuri specifice, cum ar fi acces la inputuri și servicii agricole, inclusiv la îngrășăminte și semințe. Astfel de măsuri sunt deja prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (ICD).

Raportorul dorește, astfel, să ridice problema redundanței legislației încurajată de Comisie.

Crearea unui nou instrument juridic pentru rezolvarea acestei crize alimentare este simptomatică pentru tendința de a aborda situațiile de la caz la caz și de la an la an. Raportorul subliniază faptul că recomandările făcute de Consiliul European în concluziile sale (în special cele din 19-20 iunie 2008) ar trebui analizate din perspectiva unei abordări multianuale.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiectul de rezoluție legislativă

Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a. consideră că cuantumul de referință indicat în propunerea legislativă nu este compatibil cu plafonul rubricii 4 din Cadrul financiar multianual (CFM) fără modificarea plafonului în conformitate cu dispozițiile stabilite în Acordul interinstituțional (AII) privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară din 17 mai 2006; consideră că finanțarea acestui mecanism nu ar trebui să pună în pericol finanțarea altor priorități și a angajamentelor actuale ale UE;

Justificarea

Înainte de adoptarea finală a actului legislativ, cele două componente ale autorității bugetare ar trebui să demareze negocieri pentru a ajunge la un acord privind finanțarea acestui mecanism, analizând toate posibilitățile existente în AII, inclusiv crearea unui nou fond temporar.

Amendamentul  2

Proiectul de rezoluție legislativă

Punctul 1b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b. subliniază faptul că dispozițiile de la punctul 14 din AII din 17 mai 2006 se aplică în cazul în care autoritatea legislativă decide în favoarea adoptării propunerii legislative; subliniază faptul că Parlamentul va începe negocieri cu cealaltă componentă a autorității bugetare cu scopul de a ajunge la un acord rapid privind finanțarea acestui mecanism;

 

1c. consideră că, pe parcursul acestor negocieri, cele două componente ale autorității bugetare ar trebui să analizeze toate posibilitățile de finanțare, inclusiv extinderea rezervei pentru ajutoare de urgență; consideră că această finanțare nu trebuie să depășească în total 1 miliard de euro;

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Cu ocazia reuniunii sale din 20 iunie 2008, Consiliul a concluzionat că Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri care să țină seama de perspectiva de dezvoltare și ajutor umanitar. În plus, acesta a declarat că Uniunea Europeană va mobiliza resurse pentru a finanța, dincolo de ajutorul alimentar, un sistem de protecție special pentru categoriile de populație sărace și vulnerabile, că UE va încuraja adoptarea de măsuri privind ofertele de produse agricole în țările în curs de dezvoltare, furnizând în special finanțarea necesară pentru inputurile agricole și asistență în ceea ce privește utilizarea instrumentelor de gestiune a riscului bazate pe piață. Consiliul a salutat intenția Comisiei de a prezenta o propunere care vizează crearea unui nou fond de sprijinire a agriculturii în țările în curs de dezvoltare în limitele cadrului financiar actual.

(5) Cu ocazia reuniunii sale din 20 iunie 2008, Consiliul European a concluzionat că Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri care să țină seama de perspectiva de dezvoltare și ajutor umanitar. În plus, acesta a declarat că, pentru a sprijini pe deplin progresul către realizarea tuturor Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, Uniunea Europeană va mobiliza resurse pentru a finanța, dincolo de ajutorul alimentar, un sistem de protecție special pentru categoriile de populație sărace și vulnerabile, că UE va încuraja adoptarea de măsuri privind ofertele de produse agricole în țările în curs de dezvoltare, furnizând în special finanțarea necesară pentru inputurile agricole și asistență în ceea ce privește utilizarea instrumentelor de gestiune a riscului bazate pe piață. Consiliul a salutat intenția Comisiei de a prezenta o propunere care vizează crearea unui nou fond de sprijinire a agriculturii în țările în curs de dezvoltare în limitele cadrului financiar actual.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În cadrul aceleași reuniuni, Consiliul European și-a reafirmat angajamentul de a îndeplini obiectivele UE de asistență oficială pentru dezvoltare (ODA) în 2010 și 2015 (0,56% și, respectiv, 0,70% din VNB al UE), ceea ce ar reprezenta o dublare a sumei acordate anual asistenței oficiale pentru dezvoltare la nivelul UE în 2010; astfel de angajamente fac în mod clar necesară o programare bugetară multianuală a ajutoarelor UE pentru dezvoltare.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Aceleași condiții care au creat necesitatea prezentului mecanism de finanțare (nivelul ridicat al prețurilor la produsele alimentare) stau la baza scăderii cheltuielilor de piață legate de agricultură din rubrica 2 din cadrul financiar. Potrivit estimărilor actuale, în 2009 va exista o marjă semnificativă nealocată în cadrul plafonului din rubrica 2.

(8) Aceleași condiții care au creat necesitatea prezentului mecanism de finanțare (nivelul ridicat al prețurilor la produsele alimentare) stau la baza scăderii cheltuielilor de piață legate de agricultură din rubrica 2 din cadrul financiar. Potrivit estimărilor actuale, în 2009 va exista o marjă semnificativă nealocată în cadrul plafonului din rubrica 2. Conform principiului specificității, acțiunile prevăzute în prezentul regulament au ca scop consolidarea cooperării cu țările în curs de dezvoltare. Cheltuielile necesare pentru acoperirea acestor acțiuni ar trebui astfel finanțate din rubrica 4 din Cadrul financiar multianual (CFM): „UE ca actor mondial”.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Acordul interinstituțional (AII)1 din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară conține instrumentele corespunzătoare, în special cele menționate la punctul 23, pentru ajustarea plafoanelor între diversele rubrici ale CFM.

 

1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Conform articolului 276 din Tratatul CE, punerea în aplicare a mecanismului face obiectul procedurii anuale de descărcare de gestiune.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Mecanismul ar trebui să se concentreze pe facilitarea obținerii de microcredite de către micii producători agricoli din țările în curs de dezvoltare afectate de criză. Această facilitate de microcreditare ar trebui să fie dezvoltat în analogie cu instrumentele existente [Instrumentul de finanțare pentru cooperarea pentru dezvoltare (ICD) și Fondul European de Dezvoltare (FED)].

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) facilități de microcreditare pentru micii producători agricoli pentru creșterea producției.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cuantumul de referință financiară pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pentru perioada 2008-2009 este de 1,0 miliarde de euro.

(1) Cuantumul de referință financiară pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pentru perioada 2008-2009 este de 1,0 miliarde de euro. Această sumă de referință este finanțată din rubrica 4 din Cadrul financiar.

(2) Pentru 2008, suma de referință este de 750 de milioane de euro.

(2) Suma anuală va fi hotărâtă în contextul procedurii bugetare anuale.

(3) Pentru 2009, suma maximă de referință este de 250 de milioane de euro.

 

(4) Pentru fiecare an, suma angajată lasă o marjă de cel puțin 600 de milioane de euro în rubrica 2 din cadrul financiar, pe baza previziunii celui mai recent raport privind sistemul de alertă creat prin Regulamentul (CE) nr. 1290/2005. În caz contrar, suma maximă care poate fi angajată pentru anul respectiv, în conformitate cu prezentul regulament, este redusă pentru a restabili o astfel de marjă în rubrica 2.

(3) Pentru a acoperi nevoile care rezultă din regulamentul propus, Cadrul financiar multianual este modificat prin toate mijloacele prevăzute în AII din 17 mai 2006. În cazul în care creditele provin, parțial sau integral, din marja disponibilă în rubrica 2 din cadrul financiar, o marjă de cel puțin 600 de milioane de euro, pe baza previziunii celui mai recent raport privind sistemul de alertă creat prin Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 este prevăzută în această rubrică pentru fiecare an. În caz contrar, suma maximă care poate fi angajată pentru anul respectiv, în conformitate cu prezentul regulament, este redusă pentru a restabili o astfel de marjă în rubrica 2.

PROCEDURĂ

Titlu

Mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare

Referințe

COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD)

Comisia competentă în fond

DEVE

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

2.9.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz :

Data numirii

Reimer Böge

3.9.2008

 

 

Examinare în comisie

10.9.2008

22.9.2008

 

 

Data adoptării

22.9.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, Jan Mulder, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Membri supleanți prezenți la votul final

Thijs Berman

Dlui Josep BORRELL FONTELLES, deputat în PE

                                                                             Preşedintele

                                                                              Comisiei pentru dezvoltare

                                                                                   Parlamentul European

IPOL-COM-CONT D(2008)/57212

Stimate dle Preşedinte,

Vă scriu pentru a vă informa cu privire la poziţia Comisiei CONT cu privire la propunerea legislativă a Comisiei Europene de stabilire a unui mecanism de reacţie rapidă la creşterea preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare (COM(2008)0450).

Dată fiind natura urgentă a chestiunii şi faptul că următoarea reuniune a comisiei noastre nu are loc înainte de 7 octombrie (data votului în comisia DEVE), ne vedem obligaţi să vă trimitem avizul comisiei noastre sub forma acestei scrisori.

Având în vedere gravitatea crizei care afectează ţările în curs de dezvoltare, sunt ferm convins de necesitatea de a colabora îndeaproape pentru a oferi un răspuns comun, coerent şi eficient al Parlamentului European în faţa acestei crize alimentare.

În conformitate cu articolul 276 din Tratatul CE, implementarea acestui mecanism va face obiectul procedurii anuale de descărcare de gestiune care se aplică şi altor din domeniul acţiunii externe fonduri gestionate de Comisie . Comisia noastră acordă o deosebită importanţă garantării respectării celor mai înalte standarde de bună gestiune financiară în gestionarea acestor fonduri.

În cadrul procedurii de descărcare de gestiune din 2006, Parlamentul şi-a exprimat o profundă îngrijorare cu privire la acţiunea externă. Timp de câţiva ani, Curtea de Conturi a subliniat efectele grave ale erorilor şi punctele slabe ale sistemelor de supraveghere şi control menite să asigure legalitatea şi corectitudinea tranzacţiilor la nivelul organizaţiilor de implementare a proiectelor.

În Rezoluţia sa referitoare la descărcarea de gestiune din 2006, Parlamentul considera că, fără a compromite eficienţa măsurilor din acest important domeniu, ar trebui consolidate transparenţa, vizibilitatea şi orientările politice ale tuturor fondurilor UE utilizate în domeniul acţiunii externe, fie direct de către Comisie, fie printr-un proces de gestionare descentralizată sau prin intermediul fondurilor fiduciare internaţionale (pentru care UE este un donator important).

./.

În vederea desfăşurării unui proceduri de descărcare de gestiune corespunzătoare în cazul fondurilor implementate în cadrul instrumentului nou creat, comisia CONT consideră că sunt necesare anumite măsuri. Mai mult, aceste măsuri ar trebui dezvoltate de Comisie:

· Monitorizarea: orientări şi proceduri clare care să stabilească cadrul de gestionare a contribuţiilor financiare.

· Raportarea internă: un proces clar de urmărire a fondurilor transferate pentru a furniza informaţiile necesare autorităţii de descărcare de gestiune.

· Verificarea: acorduri clare prin care să se asigure accesul auditorilor UE (Curtea de Conturi Europeană, Comisia sau societăţile private de audit) pentru a efectua audituri ale oricărui beneficiar sau ale oricărei entităţi care a primit fonduri comunitare, în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţii Europene împotriva fraudei şi a altor neregularităţi şi pentru a garanta că eliminarea acestora.

· Raportarea externă: Comisia ar trebui să prezinte rapoarte autorităţii de descărcare de gestiune cu privire la stadiul implementării fondurilor UE transferate şi cu privire la diversele acţiuni de verificare întreprinse.

· Eficienţă: Comisia ar trebui să instituie un mecanism de evaluare şi actualizare permanentă a performanţei şi eficienţei acestei cooperări.

· Transparenţă şi vizibilitate: ar trebui păstrat caracterul european al acestei cooperări realizate prin intermediul unor organizaţii internaţionale. Şi în cazul acestor fonduri ar trebui aplicate orientări privind vizibilitatea similare celor din cele din acordurile semnate în 2006 cu ONU şi Banca Mondială

Îmi exprim speranţa că autorităţile bugetare vor lua în considerare acest aviz.

Cu stimă,

Herbert Bösch


AVIZ al Comisiei pentru agricultură Şi dezvoltare rurală (6.10.2008)

destinat Comisiei pentru dezvoltare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de creare a unui mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare

(COM(2008)0450 – C6‑0280/2008 – 2008/0149(COD))

Raportor pentru aviz: Stéphane Le Foll

(*) Procedura comisiilor asociate – Articolul 47 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Contextul creșterii prețurilor care stă la baza unei crize alimentare

Ultimii doi ani vor rămâne marcați de schimbarea spectaculoasă produsă pe piețele mondiale de produse agricole și alimentare, ale căror tendințe înregistrate în ultimii 30 ani ne-au obișnuit cu o scădere constantă a prețurilor în valoarea reală. Explozia prețurilor determinată de această schimbare a creat o dezordine macroeconomică și o reală criză alimentară care afectează într-o măsură mai mare populațiile cele mai vulnerabile ale globului, în special cele care locuiesc în țările aflate în stare de război și cele mai puțin prospere, unde peste 50% din buget este în continuare alocat alimentației. Această creștere a prețurilor duce la creșterea ratelor deja ridicate de sărăcie, de malnutriție, însoțite de riscul apariției foametei, împreună cu efectele cunoscute pe planul stabilității politice și al echilibrelor geostrategice internaționale.

Această criză alimentară, ilustrată în mod dramatic de revoltele generate de foamete din primăvara anului trecut, se înscrie în contextul unei creșteri structurale a cererii mondiale de produse agricole, determinată de creșterea demografică, de schimbările de obiceiuri alimentare și de dezvoltarea producției de agrocarburanți.

Aceasta se suprapune unei crize financiare marcate de o speculație sporită pe piețe agricole. Criza intervine mai ales într-un moment în care se începe estimarea, atât în nord, cât și în sud, a impactului asupra agriculturii planetei a încălzirii climei și a reducerii resurselor naturale (apă, energie, pierderea biodiversității etc.).

Această criză care persistă afectează ansamblul agriculturilor la nivel mondial și readuce în centrul dezbaterilor problema producției agricole și a marilor echilibre alimentare.

Situația în care ne aflăm nu reprezintă un simplu accident, ci este rezultatul a numeroase alegeri anterioare, influențate în mare măsură de țările bogate.

- Soluțiile constând în măsuri de dereglementare și în politici de adaptare structurală, care au fost impuse în ultimii 20 de ani de FMI și Banca Mondială celor mai sărace țări, au făcut ca aprovizionarea lor cu alimente să depindă foarte mult de importuri. Prețurile internaționale ale produselor alimentare, foarte scăzute în comparație cu costurile lor de producție locală, au descurajat propria lor dezvoltare agricolă. Să ne reamintim că aceste prețuri internaționale sunt determinate de concurența dintre zone de producție cu înaltă productivitate, dintre care unele sunt subvenționate.

- Negocierile OMC privind comerțul mondial cu produse agricole (mai puțin de 10% din totalul producției), destinate liberalizării schimburilor dintre actorii solvabili, nu permit furnizarea de alimente celor mai săraci consumatori.

- În cadrul politicilor de sprijin în domeniul dezvoltării au fost angajate în promisiuni financiare care nu au fost respectate. Acestea au fost de altfel complet redirecționate de la agricultură, un domeniu totuși decisiv în inițierea oricărei dezvoltări și vital pentru 75% dintre populația săracă a lumii care trăiește în zone rurale. În prezent, Uniunea Europeană nu acordă agriculturii decât 4% din creditele politicii sale de dezvoltare.

În urma evocării dureroase suscitate de manifestările foamei, diferite instanțe ale Uniunii Europene și internaționale au depus eforturi pentru a reacționa în fața acestui eveniment care poate fi calificat drept urgență alimentară.

O reacție rapidă a Uniunii la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare

A) Propunerea Comisiei

Comisia a încercat să răspundă solicitărilor Parlamentului European și ale statelor membre (Consiliul Afacerilor Generale, apoi Consiliul European din 19 și 20 iunie), demarând o acțiune colectivă în favoarea țărilor în curs de dezvoltare.

După adaptarea marginală a instrumentelor existente în politica sa de dezvoltare, ca răspuns la creșterea prețurilor la produsele alimentare, Comisia propune o finanțare suplimentară pe termen scurt de 1 miliard de euro, din fondurile disponibile ale PAC.

Această inițiativă, care se situează între ajutorul de urgență și dezvoltare, are ca scop sprijinirea ofertei agricole din țările în curs de dezvoltare cele mai afectate de creșterea prețurilor la produsele alimentare, precum și a activităților care permit atenuarea efectelor negative determinate de creșterea acestor prețuri.

Măsurile reținute vizează îmbunătățirea accesului la inputurile și serviciile agricole (inclusiv îngrășăminte și semințe) și dispoziții de tip „rețea de securitate” care au ca scop menținerea sau îmbunătățirea capacității de producție agricolă și satisfacerea necesităților în materie de produse alimentare de bază ale populațiilor celor mai vulnerabile.

B) Estimarea generală a raportorului

Având în vedere consecințele dramatice ale crizei alimentare în rândul populațiilor din țările cele mai sărace, raportorul ține să-și demonstreze solidaritatea, sprijinind inițiativa Comisiei.

Totuși, raportorul țină să contribuie cu câteva observații la acest sprijin de principiu:

Considerații bugetare:

- Fără a repune în discuție inițiativa, raportorul indică faptul că prelevarea de fonduri neutilizate ale PAC trebuie să aibă caracter excepțional. Este important ca în viitor Uniunea să-și poată respecta toate angajamentele față de agricultorii săi și, în special, față de cei din noile state membre, care nu beneficiază încă de același nivel de ajutor ca agricultorii din cele 15 state membre vechi. Este necesar, de asemenea, să se semnaleze Comisiei și Consiliului creșterea prețurilor la produsele agricole care are, de asemenea, un impact negativ, chiar catastrofic asupra unora dintre agricultorii europeni și în special asupra crescătorilor de animale. Prin urmare, abordarea situației acestora este necesară atât în pregătirea bugetului, cât și în timpul reformării PAC, prevăzută în bilanțul de sănătate. În cele din urmă, referindu-se la contextul recentelor perspective financiare, raportorul reamintește statelor membre că nu putem dori la nesfârșit mai multă integrare europeană, prin crearea sau consolidarea politicilor comunitare, fără a avea la dispoziție mai multe mijloace bugetare, cu ajutorul cărora s-ar fi putut evita situația de a recurge la dispozitivul propus de Comisie.

Considerații asupra componentei agricole a inițiativei:

- Raportorul salută faptul că în sfârșit se acordă o atenție sporită agriculturii și în special producției agricole din țările cele mai sărace. Acesta consideră indispensabilă valorificarea tuturor agriculturilor și culturilor alimentare din lume, pentru ca fiecare regiune să contribuie cât mai bine la satisfacerea necesităților populației.

- Salută accentul pus de Comisie pe măsurile luate pentru înlesnirea demarării producției: accesul celor mai săraci agricultori la resurse și servicii (care reprezintă aproximativ 80% din totalul persoanelor subnutrite), precum și pe măsurile de tip „rețea de securitate” care pot sprijini producția locală prin îmbunătățirea puterii de cumpărare a consumatorilor săraci. Raportorul dorește totuși detalierea de către Comisie a acțiunilor orientate spre producție care ar putea fi finanțate: accesul la apă, la microcredite, la sprijin acordat organizării producătorilor în vederea producției, comercializării și stocării.

- Pentru obținerea eficienței, raportorul recomandă Comisiei să includă acest mecanism într-o veritabilă strategie globală, cu scopul de a favoriza lansarea producției agricole, în cadrul unei dezvoltări durabile, adaptate la nevoile populațiilor și la resursele naturale ale teritoriilor care vor fi implicate. Aceasta presupune două condiții:

1) Acțiuni în timp:

Raportorul ridică problema derulării acestei inițiative în timp. Angajamentul de a introduce acest mecanism este prevăzut pe termen scurt în timp ce, în domeniul agriculturii, valorificarea unui potențial necesită timp și continuitate. Agricultorul trebuie să anticipeze întotdeauna alegerile sale pe o perioadă de un an sau mai mult (culturi, investiții etc.). El are nevoie de un cadru, de previzibilitate, inclusiv în ceea ce privește stabilitatea prețurilor pentru produsele sale. Ce se va întâmpla cu el peste un an, când mijloacele furnizate pentru accesul la producție și servicii, apoi pentru măsurile de tip „rețea de securitate” finanțate de mecanism vor dispărea? Au fost îndeajuns luate în considerare aceste aspecte ale instrumentelor de dezvoltare existente pe termen mediu și lung, ale căror marje au fost reajustate pentru a integra creșterea prețurilor alimentare, dar în care partea consacrată agriculturii rămâne extrem de redusă?

2) Acțiuni în materie de reglementare economică

Într-o economie globalizată și din ce în ce mai liberalizată, piețele internaționale ale produselor agricole și alimentare, instabile prin natura lor, confruntă nivelurile de competitivitate extrem de diferite ale agriculturilor lumii. Aceasta stă la baza perturbațiilor semnificative de pe piețele locale din cele mai sărace țări, care practic nu mai beneficiază de protecție a frontierelor, așa cum am menționat anterior, situație care reprezintă un handicap pentru dezvoltarea unei producții locale, dat fiind nivelul scăzut al prețurilor de pe piața mondială. Dar în cazul în care acestea sunt, dimpotrivă, ridicate, cum este cazul în prezent, o scădere a lor pare imposibilă fără o anumită reglementare a producției și a prețurilor globale. În acest context, raportorul nu înțelege cum poate Comisia să se aștepte ca acest „mecanism modest” să atenueze creșterea prețurilor la produsele alimentare.

- La punerea în aplicare a mecanismului, Comisia nu evocă niciodată participarea agenților locali (agricultori, consumatori, responsabili în domeniu) și chiar a ONG-urilor, în condițiile în care dezvoltarea, pentru a cunoaște succesul, presupune întotdeauna însușirea de către oameni a propriului lor destin.

Considerații despre punerea în aplicarea a acestui mecanism:

Raportorul dorește să fie sigur de capacitatea administrativă a Uniunii care va permite o utilizare eficientă a creditului de 1 miliard de euro. Pentru aceasta, solicită Comisiei să elaboreze o strategie comună și complementară cu alte programe și acțiuni de dezvoltare.

Invită totodată Comisia să asigure maximul posibil de garanții privind capacitățile organizațiilor la care aceasta va face apel. În acest sens, raportorul dorește deschiderea seriei de structuri în măsură să furnizeze ajutor către organizații experimentate, precum ONG-urile, care dispun de mijloace adaptate și de o experiență recunoscută.

Raportorul dorește ca Comisia să determine o utilizare cât mai transparentă a sumei de 1 miliard de euro. Pentru aceasta, solicită Comisiei să stabilească un plan previzional precis privind utilizarea acestei sume, cuprinzând detalii în legătură cu măsurile vizate însoțite de obiective cuantificate, partea de finanțare care este alocată în acest sens și mijloacele prevăzute pentru administrarea mecanismului. Acest plan va fi validat printr-o procedură de comitologie permițând informarea Parlamentului European. O evaluare finală va fi pusă la dispoziție. Raportorul propune, de asemenea, elaborarea unui prim bilanț provizoriu în septembrie 2009, în vederea unei eventuale adaptări a măsurilor la necesitățile cele mai urgente ale populațiilor sărace din țările în cauză.

Concluzii

Uniunea Europeană, care dispune de mijloace umane și financiare importante, ar trebui să acționeze mai activ, pe termen mai lung și să se angajeze într-o politică mai ambițioasă, mai voluntară pe scena internațională, în favoarea unui echilibru alimentar mai bun și a dezvoltării mondiale. În acest sens, trebuie să antreneze și să determine ceilalți actori ai lumii să participe pe baza câtorva propuneri concrete:

- Crearea sub egida ONU a unui „Consiliu Internațional al Securității Alimentare și al Dezvoltării”, responsabil cu gestionarea situațiilor de criză. Coordonând alternativele strategice ale FAO, FMI, ale Băncii Mondiale și ale ansamblului comunității internaționale, acest instrument ar trebui să faciliteze implementarea politicilor agricole și alimentare din fiecare regiune a lumii. Crearea de integrări regionale ar constitui un prim pas în acest sens.

- Este importantă restabilirea unui nivel minim de reglementare a piețelor internaționale pentru a asigura aprovizionarea și o anumită stabilitate a prețurilor, în interesul tuturor consumatorilor și producătorilor din lume. Refacerea stocurilor de securitate este indispensabilă pentru a răspunde în situațiile de urgență, oriunde în lume (inclusiv necesităților băncilor alimentare europene) și pentru a limita fenomenele de speculă apărute în aceste ultime luni pe piețele agricole.

- În cele din urmă, se constată necesitatea consolidării sprijinului pentru dezvoltare și a reevaluării temeinice a părții consacrate agriculturii.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul          1

Propunere de regulament

Referirea 1a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere evaluarea internațională a științei și tehnologiei agricole pentru dezvoltare (IAASTD),

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Recenta creștere a prețurilor la produsele alimentare a adus numeroase țări în curs de dezvoltare și populațiile acestora într-o situație dramatică. Această situație riscă să fie cauza unei sărăcii extreme în cazul a sute de milioane de persoane și necesită o mai mare solidaritate cu aceste populații.

(1) Recenta creștere a prețurilor la produsele alimentare, previzibilă în contextul cererii și ofertei de pe piețele internaționale de produse agricole și alimentare, a adus numeroase țări în curs de dezvoltare și populațiile acestora într-o situație dramatică. Această situație de criză alimentară, care se suprapune unei crize financiare și energetice și unei deteriorări a mediului (încălzirea climei, reducerea resurselor de apă, pierderea biodiversității etc.), riscă să fie cauza unei sărăcii extreme în cazul a sute de milioane de persoane și necesită o mai mare solidaritate cu aceste populații. Toate datele privind perspectivele de pe piețele alimentare duc la concluzia că această criză alimentară care afectează cele mai sărace populații atât din sud, cât și din nord, va persista și în anii următori.

Justificare

La crise alimentaire que nous vivons n'est pas un accident. Nous avons une idée de l'évolution future de l'offre et de la demande mondiale en produits agricoles et alimentaires. D'ici 2050 il y aura 3 milliards d'habitants en plus sur la planète. Il faudra produire deux fois plus et mieux en valorisant plus efficacement l'ensemble des ressources et en préservant davantage les écosystèmes et les équilibres naturels. Il conviendra aussi d'assurer une certaine régulation de l'économie agricole afin d'éviter les catastrophes alimentaires et les trop grands risques de spéculations sur les marchés de l'alimentation.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin urmare, ar trebui creat, prin prezentul regulament, un mecanism de finanțare pentru o reacție rapidă la criza provocată de creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare.

(2) Prin urmare, ar trebui creat, prin prezentul regulament, un mecanism de finanțare pentru o reacție rapidă la criza provocată de creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare, în completarea politicii de dezvoltare actuale a Uniunii Europene, care a neglijat timp îndelungat sprijinul acordat sectorului agricol și în special producției de produse alimentare.

Justificare

La crise alimentaire révèle au grand jour les carences des politiques de développement engagées avec les pays les plus pauvres. L'aide à l'agriculture se situe autour de 4% de l'aide au développement, alors que ce secteur reste la base de tout développement puisqu'il permet de répondre aux besoins les plus élémentaires de population souffrant de malnutrition. Dans ces régions la majorité des populations vivent en zones rurales, la majorité des mal nourris sont d'abord des agriculteurs pauvres qui ont un accès difficile aux ressources (terre, eau, énergie, engrais semences, microcrédits, services, etc.) pour produire et nourrir leurs populations. Nos politiques de développement l'ont un peu vite oublié.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În cursul aceleiași reuniuni, Consiliul European și-a reafirmat în mod ferm angajamentul de a atinge un obiectiv comun ODA (ajutor public pentru dezvoltare) de 0,56% din VNB al Uniunii în 2010 și de 0,7% din VNB al Uniunii în 2015, astfel cum a fost stabilit în concluziile Consiliului European din mai 2005 și în Consensul european privind dezvoltarea din 20 decembrie 2005. Eforturile statelor membre depuse la nivel național în vederea realizării acestui obiectiv ar trebui luate în considerare în cadrul mecanismului alimentar al UE prevăzut de prezentul regulament.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Nevoile financiare în vederea abordării integrale a consecințelor imediate ale creșterii prețurilor la produsele alimentare sunt foarte importante. Întreaga comunitate internațională ar trebui să reacționeze în această situație, iar Comunitatea a făcut eforturi în ceea ce privește propria contribuție.

(7) Nevoile financiare și materiale în vederea abordării integrale a consecințelor imediate ale creșterii prețurilor la produsele alimentare sunt foarte importante. Întreaga comunitate internațională ar trebui să reacționeze în această situație, iar Comunitatea a făcut eforturi în ceea ce privește propria contribuție.

Justificare

Răspunsul cel mai adecvat și mai eficace la actuala criză alimentară este mărirea ajutorului alimentar acordat țărilor în curs de dezvoltare.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Aceleași condiții care au creat necesitatea prezentului mecanism de finanțare (nivelul ridicat al prețurilor la produsele alimentare) stau la baza scăderii cheltuielilor de piață legate de agricultură din rubrica 2 din cadrul financiar. Potrivit estimărilor actuale, în 2009 va exista o marjă semnificativă nealocată în cadrul plafonului din rubrica 2.

eliminat

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Totuși, aceste instrumente au fost deja mobilizate sau reprogramate în 2008, în măsura posibilului, pentru a face față creșterii prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare. Într-o măsură foarte mică, același lucru ar putea fi făcut în 2009, însă acest lucru nu ar fi nici pe departe suficient pentru a răspunde nevoilor.

(11) Totuși, aceste instrumente au fost deja mobilizate sau reprogramate în 2008, în măsura posibilului, pentru a face față creșterii prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare. Într-o măsură foarte mică, același lucru ar putea fi făcut în 2009, însă acest lucru nu ar fi nici pe departe suficient pentru a răspunde nevoilor. În conjunctura actuală caracterizată de penurie alimentară la nivel mondial și de o creștere semnificativă a prețurilor, situație care s-ar putea prelungi în următorii ani, ar trebui consolidate instrumentele de ajutor pentru dezvoltare finanțate în cadrul liniei bugetare 4 din bugetul Uniunii, fără ca aceasta să aducă prejudicii intereselor agricole ale Uniunii Europene.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) În situația actuală, în care creșterea prețurilor la produsele alimentare duce la o scădere a cheltuielilor legate de PAC, Comisia propune redirecționarea unei părți din aceste economii către producția agricolă din țările în curs de dezvoltare.

(12) În situația actuală, în care creșterea prețurilor la produsele alimentare duce la o scădere a cheltuielilor legate de PAC, Comisia propune consolidarea acțiunilor realizate în favoarea redirecționării unei părți din aceste economii către producția agricolă din țările în curs de dezvoltare, a cărei utilizare trebuie să reprezinte un factor de stabilizare, ținând seama de obligația strictă, în cazul apariției unor necesități financiare noi, neprevăzute, de a examina în primul rând posibilitățile de realocare a resurselor neutilizate și de a respecta în mod consecvent procedurile bugetare obișnuite.

Justificare

Autoritatea bugetară are obligația strictă, în conformitate cu articolele 21-23, de a examina posibilitățile de transfer.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Totuși, este necesară protejarea intereselor agricultorilor europeni și garantarea faptului că această propunere nu va declanșa în niciun caz mecanismul de disciplină financiară prevăzut în Regulamentele (CE) nr. 1782/2003 și (CE) nr. 1290/2005.

(13) Totuși, este necesară protejarea intereselor agricultorilor europeni, de asemenea afectați în mod considerabil de creșterea costurilor de producție, atât în sectorul producției agricole, cât și în sectorul pescuitului, și garantarea faptului că această propunere nu va declanșa în niciun caz mecanismul de disciplină financiară prevăzut în Regulamentele (CE) nr. 1782/2003 și (CE) nr. 1290/2005. În plus, ar trebui subliniat faptul că, în cursul reformelor întreprinse în contextul bilanțului de sănătate al PAC („health check”), sunt necesare mijloace care să finanțeze măsuri suplimentare de restructurare și măsuri de sprijin, în special în sectorul produselor lactate și cel al creșterii ovinelor și caprinelor, precum și pentru nevoile regiunilor deosebit de vulnerabile.

Justificare

Asigurarea unei tranziții fără probleme, măsuri suplimentare de restructurare și alte noi provocări, precum costurile de producție mai ridicate cauzate de prețuri mai mari la energie, merită aceeași atenție.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Noul ajutor pentru dezvoltare prevăzut de prezentul regulament ar trebui gestionat astfel încât să garanteze aprovizionarea populației locale cu alimente, evitându-se favorizarea apariției unei agriculturi orientate exclusiv spre exportul de materii prime în țările dezvoltate, ceea ce ar fi în contradicție cu obiectivele acestei acțiuni, deoarece necesitățile locale ar fi neglijate și s-ar crea riscul de concurență neloială cu produsele europene.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Prin urmare, este necesară adoptarea unui mecanism de finanțare specific, complementar instrumentelor de dezvoltare existente și instrumentului de ajutor umanitar, adoptarea de măsuri urgente și suplimentare care să poată remedia rapid consecințele creșterii prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare.

(14) Prin urmare, este posibilă adoptarea unui mecanism de finanțare specific, în cadrul liniei bugetare 4 din bugetul Uniunii, complementar instrumentelor de dezvoltare existente și instrumentului de ajutor umanitar, adoptarea de măsuri urgente și suplimentare care să poată remedia rapid consecințele creșterii prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare. Controalele mijloacelor financiare acordate ar trebui efectuate în conformitate cu normele în vigoare ale Uniunii Europene.

Justificare

Mecanismul nu trebuie să se desfășoare în mod automat. Sunt necesare controale privind eficiența acestuia.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Rezultatele utilizării comune a mecanismului de finanțare și a programelor existente în conformitate cu aceste obiective ar trebui evaluate în mod regulat, pentru a monitoriza pe termen lung structura echipamentelor de producție agricolă din țările în curs de dezvoltare .

 

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Măsurile adoptate în cadrul acestui mecanism ar trebui să ajute țările în curs de dezvoltare să își dinamizeze productivitatea agricolă în cursul următoarelor campanii, să reacționeze rapid la propriile nevoi imediate și la cele ale populațiilor lor și să ia primele măsuri necesare pentru a preveni, pe cât posibil, noi situații de insecuritate alimentară, contribuind, în același timp, la atenuarea efectelor creșterii prețurilor la produsele alimentare pe plan mondial, acest lucru fiind în favoarea persoanelor celor mai sărace, precum și a consumatorilor și agricultorilor europeni.

(15) Măsurile adoptate în cadrul acestui mecanism ar trebui să ajute țările în curs de dezvoltare să își dinamizeze productivitatea agricolă în cursul următoarelor campanii, să reacționeze rapid la propriile nevoi imediate și la cele ale populațiilor lor și să ia primele măsuri necesare pentru a preveni, pe cât posibil, noi situații de insecuritate alimentară, contribuind, în același timp, la atenuarea efectelor creșterii prețurilor la produsele alimentare pe plan mondial, acest lucru fiind în favoarea persoanelor celor mai sărace, precum și a consumatorilor și agricultorilor europeni. Această atenuare a efectelor determinate de nivelul ridicat al prețurilor la produsele alimentare la nivel mondial nu este posibilă decât dacă statele lumii laolaltă, țărilor bogate revenindu-le o mare responsabilitate, analizează împreună problema marilor echilibre alimentare ale planetei și acționează pentru stabilizarea prețurilor mondiale, pentru ca fiecare regiune a lumii să-și poată dezvolta propria agricultură și să satisfacă nevoile populației sale. Acest obiectiv impune o reglementare inteligentă a economiei agricole și constituirea stocului alimentar de securitate care să asigure rezolvarea situațiilor de urgență (dezastre naturale etc.). De altfel, Uniunea ar trebui să favorizeze integrările regionale dintre țările în curs de dezvoltare care, pe lângă interesul geopolitic, prezintă avantajul de a iniția prima etapă în cadrul unei politici agricole, după modelul aplicat de Comunitate timp de peste cincizeci de ani. Acordarea ajutorului comunitar ar trebui să depindă de îndeplinirea anumitor condiții minime în ceea ce privește protecția mediului și de respectarea convențiilor de bază ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

Justificare

Il serait illusoire de croire que le laisser faire économique permettra à tous les être humains de la terre de se nourrir alors que l'accès à la nourriture constitue le premier droit à la vie. Cela tient pour beaucoup au fonctionnement économique et aux particularités des marchés agricoles dont on connaît la très grande instabilité notamment au plan international (ce sont des marchés résiduels hautement spéculatifs). Par ailleurs les différents niveaux de compétitivité des agricultures du monde qui se confrontent sur ces marchés n'aident pas l'agriculture des pays les plus pauvres dont l'économie est souvent très ouverte. Il faut donc admettre les bienfaits d'une certaine régulation de l'économie agricole. On a d'ailleurs ainsi justifié l'existence de toutes les des politiques agricoles du monde.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Însăși natura măsurilor prevăzute în conformitate cu prezentul regulament necesită stabilirea unor proceduri de decizie eficiente, flexibile, transparente și rapide în vederea finanțării acestora, precum și o strânsă colaborare între toate instituțiile implicate. Prezentul regulament ar trebui să permită în special finanțarea măsurilor deja inițiate pe care organizațiile internaționale le sprijină sau sunt gata să le sprijine înainte de adoptarea prezentului regulament începând din 20 iunie 2008, data concluziilor Consiliului European.

(16) Însăși natura măsurilor prevăzute în conformitate cu prezentul regulament necesită stabilirea unor proceduri de decizie eficiente, flexibile, transparente și rapide în vederea finanțării acestora, precum și o strânsă colaborare între toate instituțiile implicate. Prezentul regulament ar trebui să permită în special finanțarea măsurilor deja inițiate înainte de adoptarea prezentului regulament începând din 20 iunie 2008, data concluziilor Consiliului European.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui strict monitorizată și ar trebui să facă obiectul procedurii anuale de descărcare. Finanțarea prezentului regulament prin intermediul organizațiilor internaționale nu ar trebui să împiedice controlul bugetar, eficiența și transparența cheltuielilor UE.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comunitatea finanțează măsurile destinate susținerii unei reacții rapide și directe la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare, acoperind perioada situată între ajutorul de urgență și cooperarea pentru dezvoltare pe termen mediu și lung.

(1) Comunitatea finanțează, pe lângă microcredite, și mijloace de producție care trebuie achiziționate în Uniunea Europeană și care sunt destinate susținerii unei reacții rapide și directe la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare, acoperind perioada situată între ajutorul de urgență și cooperarea pentru dezvoltare pe termen mediu și lung. Aceste măsuri se înscriu într-o strategie de dezvoltare comună, care definește obiectivele și instrumentele precise și stabilește o coerență între toate instrumentele care contribuie la ajutorul de urgență și la dezvoltare.

Justificare

La facilité des 1 milliard doit s’inscrire dans une stratégie d’ensemble coordonnant tous les efforts de la Communauté en faveur du développement. Par ailleurs la crise alimentaire impose des réponses urgentes mais aussi des réponses à plus long terme afin d'aider le développement de l'agriculture et de stimuler l'offre en produits alimentaires. Les processus de valorisation des ressources par l'activité agricole et de modernisation de l'agriculture nécessitent du temps. Par ailleurs les agriculteurs ont besoin de perspectives et de stabilité pour produire. C'est pourquoi les moyens accordés à l'agriculture doivent être sérieusement accrus mais doivent aussi être répartis dans un temps long.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Măsurile sunt destinate țărilor în curs de dezvoltare, astfel cum sunt definite de OCDE/CAD, și populațiilor acestora, în conformitate cu următoarele dispoziții.

(2) Măsurile sunt destinate țărilor în curs de dezvoltare, astfel cum sunt definite de OCDE/CAD, populațiilor acestora, precum și producătorilor europeni, în conformitate cu următoarele dispoziții.

Justificare

Producătorii europeni ar trebui să fie protejați în aceeași măsură.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă măsurile prevăzute la punctul 1. Aceste măsuri finanțează inițiative internaționale care vin în sprijinul scopului și obiectivelor prezentului regulament și care sunt puse în aplicare prin intermediul unor organizații regionale și a unor organizații internaționale mondiale. Comisia informează Parlamentul și Consiliul.

Comisia adoptă măsurile prevăzute la punctul 1. Aceste măsuri finanțează inițiative internaționale care vin în sprijinul scopului și obiectivelor prezentului regulament și care sunt puse în aplicare prin intermediul unor organizații regionale și a unor organizații internaționale publice sau private mondiale aflate în legătură cu organizațiile locale ale producătorilor. Comisia informează Parlamentul și Consiliul. Parlamentul European este astfel informat periodic de punerea în aplicare a mecanismului, prin intermediul reuniunilor organizate din inițiativa Comisiei și ulterior, printr-un prim bilanț provizoriu redactat în 2009.

 

Parlamentul European dispune de un drept de veto în ceea ce privește cheltuielile.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) O țară în curs de dezvoltare nu este eligibilă pentru ajutor - chiar dacă îndeplinește criteriile stabilite în anexă - dacă:

 

- suprafața sa forestieră naturală este în descreștere,

 

- este un exportator net de produse agricole,

 

- se constată pe teritoriul său fenomenul de deșertificare, pășunatul în exces sau folosirea nerațională a apei;

Justificare

Ajutorul comunitar ar trebui să fie compatibil cu obiectivele politicii de dezvoltare durabilă și de mediu.

Criza alimentară ar trebui abordată în țări care sunt importatori neți de produse alimentare.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru a asigura coerența și eficacitatea asistenței comunitare, atunci când programul care urmează să fie pus în aplicare este de natură regională sau transfrontalieră, Comisia poate decide ca populațiile din alte țări în curs de dezvoltare, care nu aparțin acelei regiuni, să poată beneficia de programul respectiv.

eliminat

Justificare

Numai țările selecționate ar trebui sprijinite.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Organizațiile internaționale, inclusiv organizațiile regionale (denumite în continuare „organizații internaționale”) vor fi selectate pe baza capacității lor de a oferi un răspuns rapid și de înaltă calitate la nevoile specifice ale țărilor în curs de dezvoltare vizate, în funcție de obiectivele prezentului regulament.

(5) Organizațiile internaționale, inclusiv organizațiile regionale (denumite în continuare „organizații internaționale”) vor fi selectate pe baza capacității lor de a oferi un răspuns rapid și de înaltă calitate la nevoile specifice ale țărilor în curs de dezvoltare vizate, în funcție de obiectivele prezentului regulament. În plus, organizațiile internaționale vor fi selecționate în funcție de capacitatea lor de a distribui fonduri în mod efectiv și eficient, cu un minim de birocrație administrativă.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Principalele obiective ale asistenței și cooperării asigurate în temeiul prezentului regulament sunt încurajarea unei reacții pozitive, sub forma unei creșteri a ofertei, a sectorului agricol din țările și regiunile vizate, în contextul dezvoltării durabile a acestora, și susținerea activităților destinate reacției rapide și directe în vederea atenuării efectelor negative ale creșterii prețurilor la produsele alimentare, în conformitate cu obiectivele privind securitatea alimentară.

(1) Principalele obiective ale asistenței și cooperării asigurate în temeiul prezentului regulament sunt încurajarea dezvoltării durabile a producției agricole și a piețelor locale pentru a permite o reacție pozitivă, sub forma unei creșteri a ofertei, a sectorului agricol din țările și regiunile vizate, în contextul dezvoltării durabile a acestora, și susținerea activităților destinate reacției rapide și directe pentru satisfacerea nevoilor alimentare ale populației locale, în vederea atenuării efectelor negative ale creșterii prețurilor la produsele alimentare, în conformitate cu obiectivele privind securitatea alimentară.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Programele și proiectele existente sunt verificate pentru a garanta că numai proiectele orientate spre viitor, controlate în acest mod și care servesc interesele durabile ale micilor exploatații agricole obțin un sprijin suplimentar, fiind necesare utilizarea mijloacelor financiare și evitarea efectelor nedorite.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Diferitele instrumente de dezvoltare și prezentul mecanism sunt aplicate astfel încât să permită continuitatea cooperării, în special în ceea ce privește tranziția de la ajutor de urgență la ajutor pe termen mediu și lung.

Diferitele instrumente de dezvoltare și prezentul mecanism sunt aplicate astfel încât să permită continuitatea cooperării, în special în ceea ce privește tranziția de la ajutor de urgență la ajutor pe termen mediu și lung. Ansamblul instrumentelor mobilizate pentru dezvoltare alocă de aici înainte o parte mult mai importantă agriculturii și producției agricole, fără de care o țară nu poate cunoaște dezvoltarea durabilă, al cărei obiectiv prioritar este de a furniza alimentație populației într-o măsură suficientă.

Justificare

Un pays ne peut se développer quand il ne parvient pas à nourrir sa population. Dans le contexte de crise alimentaire dans lequel nous sommes l’urgence est donc bien d'augmenter durablement l'aide à l’agriculture trop longtemps négligée des politiques de coopération développement. Rappelons simplement que la majorité des populations des pays pauvres vivent dans les campagnes, que l’alimentation représente plus de 50% des dépenses des ménages, que les plus mal-nourris sont souvent des agriculteurs pauvres qui ne parviennent pas à produire faute de moyens suffisants, leur permettant d’accéder aux ressources (terre, eau, engrais, semences, services, crédits, etc.)

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Asistența și cooperarea comunitare sunt puse în aplicare printr-o serie de decizii privind finanțarea măsurilor de sprijin, astfel cum sunt descrise la articolul 1 alineatele (1) (2) și (3) din prezentul regulament, care sunt adoptate de Comisie.

(1) Asistența și cooperarea comunitare sunt puse în aplicare printr-o serie de decizii privind finanțarea măsurilor de sprijin, astfel cum sunt descrise la articolul 1 alineatele (1) (2) și (3) și la articolul 3 alineatul (2), din prezentul regulament, care sunt adoptate de Comisie. Înainte de a iniția finanțarea acestui mecanism, Comisia stabilește un plan previzional precis de utilizare a acestuia, cuprinzând în detaliu toate măsurile vizate, cu obiectivele lor cuantificate și partea de finanțare care le este alocată, apoi instrumentele prevăzute pentru gestionarea administrativă a acestui mecanism. Decizia de validare a acestui plan previzional este luată în conformitate cu procedura reglementare cu control prevăzută în decizia nr. 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999, prin care se stabilesc modalitățile de exercitare a competențelor de execuție conferite Comisiei.

 

_________

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Justificare

Este necesar ca Comisia să aducă precizări în ceea ce privește utilizarea sumei de 1 miliard de euro pe parcursul prezentării unui plan previzional care va trebui adoptat în procedura de comitologie și care va permite informarea Parlamentului European. Acest plan va permite ulterior stabilirea unei evaluări a mecanismului.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) măsuri în vederea îmbunătățirii accesului la inputurile și serviciile agricole, inclusiv la îngrășăminte și semințe;

(a) măsuri în vederea îmbunătățirii infrastructurilor și mijloacelor de producție ale micilor agricultori cei mai săraci pentru sprijinirea dezvoltării locale și durabile și anume:

 

- accesul la inputuri (adaptate pentru a pune în valoare resursele locale) și la servicii agricole (consultanță, formare profesională),

 

- accesul la sol, apă și finanțare (microcredite),

 

- organizarea colectivă a producătorilor (pentru producția și implementarea piețelor și băncile de semințe locale)

 

- depozitarea recoltelor;

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) măsuri de tip „plasă de siguranță” care vizează menținerea sau îmbunătățirea capacității de producție agricole și abordarea nevoilor de bază legate de hrană ale populațiilor celor mai vulnerabile.

(b) măsuri de tip „plasă de siguranță” care vizează menținerea sau îmbunătățirea capacității de producție agricole și abordarea nevoilor de bază legate de hrană ale populațiilor celor mai vulnerabile; trebuie evitat orice caz de dumping și de denaturare a producției locale și a piețelor;

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) măsurile destinate să sprijine guvernele partenere în definirea și punerea în aplicare a unor politici naționale eficiente în materie de siguranță alimentară, în strânsă cooperare cu organizațiile de agricultori de la nivel local și cu consumatorii;   

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) consultanța tehnică și acțiunile de formare pentru respectarea normelor de mediu stabilite de legislația Uniunii Europene.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Măsurile luate nu pot sprijini producția de materii prime pentru fabricarea de:

 

- bunuri exotice sau de lux (cacao, ceai, tutun, cafea) sau

 

- biocarburanți.

Justificare

Scopul acestei propuneri este abordarea crizei alimentare în țările în curs de dezvoltare. De aceea, ajutorul ar trebui acordat producției de alimente de bază.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Măsurile de sprijin care îndeplinesc obiectivele prezentului regulament pot fi finanțate în limita a 1% din suma prevăzută la articolul 10 alineatul (1).

eliminat

Justificare

Dat fiind faptul că resursele sunt destinate unor activități deja în desfășurare, nu sunt necesare costuri administrative suplimentare.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Comisia și Parlamentul European examinează atent plata fondurilor către organizațiile internaționale și cheltuielile efectuate de către acestea în țările țintă, pentru garantarea unei utilizări eficiente și raționale ale creditelor Uniunii pentru atingerea obiectivelor mai sus menționate.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Entitățile eligibile pentru finanțare sunt organizațiile internaționale care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 43 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei.

Entitățile eligibile pentru finanțare sunt bănci locale active în sectorul agricol. În măsura posibilului, Banca Europeană de Investiții și organizațiile afiliate ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru finanțare.

Justificare

În locul organizațiilor internaționale, băncile locale active în sectorul agricol și, dacă este posibil, Banca Europeană de Investiții și organizațiile afiliate ar trebui să fie eligibile pentru finanțare.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Acordarea ajutorului comunitar depinde de îndeplinirea anumitor condiții minime în ceea ce privește protecția mediului și de respectarea convențiilor de bază ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Participarea la procedurile de atribuire a contractelor corespunzătoare este deschisă tuturor persoanelor fizice și juridice eligibile în conformitate cu instrumentul de dezvoltare geografică aplicabil țării în care are loc acțiunea, precum și tuturor persoanelor fizice și juridice eligibile în temeiul normelor organizației internaționale de punere în aplicare, urmărindu-se să se asigure tratamentul egal pentru toți donatorii. Aceleași norme se aplică și în ceea ce privește furniturile și materialele. Experții pot avea orice naționalitate.

(3) Participarea la procedurile de atribuire a contractelor corespunzătoare este deschisă tuturor persoanelor fizice și juridice eligibile în conformitate cu instrumentul de dezvoltare geografică aplicabil țării în care are loc acțiunea, precum și tuturor persoanelor fizice și juridice eligibile în temeiul normelor organizației internaționale de punere în aplicare, urmărindu-se să se asigure tratamentul egal pentru toți donatorii. Se poate face apel la experți de orice naționalitate, dar mijloacele de producție, furniturile și materialele sunt achiziționate în Uniunea Europeană.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Măsurile finanțate în temeiul prezentului regulament sunt conforme Declarației de la Paris din 2005 privind eficiența ajutoarelor. Rapoartele menționate la articolul 9 acordă o atenție deosebită acestei cerințe.

Justificare

Toate măsurile finanțate în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să fie compatibile cu Declarația de la Paris privind eficiența ajutoarelor, în special pentru că privesc un mecanism temporar. Ar trebui garantată contribuția eficientă a mecanismului la îmbunătățirea durabilă a situației.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Angajamentele bugetare se fac pe baza deciziilor luate de Comisie.

(1) Angajamentele bugetare se fac pe baza deciziilor luate de Comisie și de Parlamentul European, în regim de egalitate.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament pot finanța, începând de la 20 iunie 2008, activități în curs inițiate în țările vizate sau de organizațiile menționate la articolul 4, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(2) Măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament pot finanța, începând de la luarea deciziei de către Parlamentul European, activități în curs inițiate în țările vizate sau de organizațiile menționate la articolul 4, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament. În acest caz, sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament trebuie folosit cu titlul de resurse suplimentare.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportarea

Urmărire și evaluare

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la măsurile pe care le-a adoptat în conformitate cu prezentul regulament până la 31 decembrie 2009. Comisia prezintă acestor două instituții un raport privind punerea în aplicare a măsurilor, incluzând, în măsura posibilului, principalele rezultate și impactul asistenței acordate în conformitate cu regulamentul, până la 31 decembrie 2012.

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul în mod regulat cu privire la măsurile pe care le adoptă în conformitate cu prezentul regulament. Comisia prezintă acestor două instituții, în septembrie 2009, un prim bilanț provizoriu al măsurilor inițiate care permit eventual adaptarea conținutului mecanismului la obiectivele acestuia. În legătură cu planul previzional referitor la utilizarea detaliată a finanțării mecanismului, prezentat înainte de punerea în aplicare a acesteia, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, la 31 decembrie 2010 cel târziu, o evaluare exactă a punerii în aplicare a mecanismului pentru a estima rezultatele și impactul real în țările vizate.

Justificare

Este necesar ca Comisia să informeze în mod regulat Parlamentul European și Consiliul cu privire la desfășurarea și rezultatele mecanismului. De asemenea, pare necesară realizarea unui prim bilanț la jumătatea perioadei, urmată de o evaluare finală precisă pentru a estima importanța reală pentru populațiile cele mai afectate de criza alimentară.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cuantumul de referință financiară pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pentru perioada 2008-2009 este de 1,0 miliarde de euro.

(1) Cuantumul de referință financiară pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pentru perioada 2008-2009 este de 1,0 miliarde de euro. Această sumă de referință este finanțată de la rubrica 4 din cadrul financiar 2007-2013.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Pentru fiecare an, suma angajată lasă o marjă de cel puțin 600 de milioane de euro în rubrica 2 din cadrul financiar, pe baza previziunii celui mai recent raport privind sistemul de alertă creat prin Regulamentul (CE) nr. 1290/2005. În caz contrar, suma maximă care poate fi angajată pentru anul respectiv, în conformitate cu prezentul regulament, este redusă pentru a restabili o astfel de marjă în rubrica 2.

(4) Suma angajată este finanțată de la linia bugetară 4 din bugetul UE.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În cadrul viitoarei revizuiri a bugetului Uniunii, Comisia Europeană prezintă Parlamentul European și Consiliului un raport de evaluare a necesității de a consolida ajutorul de dezvoltare printr-o creștere a resurselor de la linia bugetară 4, pentru a face față creșterii prețurilor agricole în țările sărace și crizei alimentare de care suferă populațiile locale. Această creștere nu se efectuează în detrimentul nevoilor bugetare ale agricultorilor Uniunii.

PROCEDURĂ

Titlu

Mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare

Referințe

COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD)

Comisia competentă în fond

DEVE

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AGRI

2.9.2008

 

 

 

Comisii asociate - data anunțului în plen

23.9.2008

 

 

 

Raportoare pentru aviz :

Data numirii

Stéphane Le Foll

9.9.2008

 

 

Examinare în comisie

10.9.2008

 

 

 

Data adoptării

6.10.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Constantin Dumitriu, Carmen Fraga Estévez, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov

Membri supleanți prezenți la votul final

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Jan Mulder, Maria Petre, Brian Simpson, Kyösti Virrankoski


PROCEDURĂ

Titlu

Mecanism de reacţie rapidă la creşterea preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare

Referinţe

COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD)

Data prezentării la PE

18.7.2008

Comisia competentă în fond

  Data anunţului în plen

DEVE

2.9.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunţului în plen

AFET

2.9.2008

INTA

2.9.2008

BUDG

2.9.2008

CONT

23.9.2008

 

AGRI

2.9.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

AFET

23.9.2008

INTA

9.9.2008

CONT

9.9.2008

 

Cooperare consolidată

  Data anunţului în plen

AGRI

23.9.2008

BUDG

23.9.2008

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Gay Mitchell

15.7.2008

 

 

Examinare în comisie

25.8.2008

 

 

 

Data adoptării

7.10.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Johan Van Hecke, Anna Záborská

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Ana Maria Gomes, Fiona Hall, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Renate Weber, Gabriele Zimmer

Membri supleanţi (articolul 46 alineatul (6)) prezenţi la votul final

Stéphane Le Foll

Aviz juridic - Politica de confidențialitate