BETÆNKNING om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009

13.10.2008 - (C6‑0310/2008 – 2008/2026B(BUD))

Sektion I                       –  Europa-Parlamentet
Sektion II                      –  Rådet
Sektion IV                    –  Domstolen
Sektion V                      –  Revisionsretten
Sektion VI                    –  Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Sektion VII                   –  Regionsudvalget
Sektion VIII                  –  Den Europæiske Ombudsmand
Sektion IX                    –  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Del 1: Forslag til beslutning
Budgetudvalget
Ordfører: Janusz Lewandowski

Procedure : 2008/2026B(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0397/2008
Indgivne tekster :
A6-0397/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, Sektion I – Europa-Parlamentet, Sektion II – Rådet, Sektion IV – Domstolen, Sektion V – Revisionsretten, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII – Regionsudvalget, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (C6‑0310/2008 – 2008/2026B(BUD))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til EF-traktatens artikel 272,

 der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter[1],

 der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[2],

 der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[3],

 der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om retningslinjerne for 2009-budgetproceduren – øvrige sektioner[4],

 der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2009[5],

 der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, forelagt af Kommissionen den 16. maj 2008 (KOM(2008)0300),

 der henviser til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, vedtaget af Rådet den 17. juli 2008 (C6‑0310/2008),

 der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

 der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A6‑0397/2008),

A. der henviser til, at det foreløbige budgetforslag (FBF) for samtlige institutioner efterlod en margen på 121 744 018 EUR under loftet for den finansielle ramme for regnskabsåret 2008,

B. der henviser til, at der i budgetforslaget (BF) efter Rådets afgørelse af 17. juli 2008 er en margen på 224 133 714 EUR under loftet,

C. der henviser til, at der blev indgået aftale om en pilotprocedure med et styrket samarbejde mellem Præsidiet og Budgetudvalget og tidligt gensidigt samarbejde om alle emner med betydelige budgetmæssige konsekvenser for hele 2009-proceduren,

D. der henviser til, at plenarforsamlingens beføjelser i forbindelse med vedtagelse af budgettet vil blive fuldt ud bibeholdt i overensstemmelse med traktatbestemmelserne og forretningsordenen,

E. der henviser til, at der fandt et forberedende samråd mellem Præsidiets og Budgetudvalgets delegationer sted den 16. april 2008 forud for Præsidiets vedtagelse af det foreløbige forslag til overslag,

F. der henviser til, at et samrådsmøde mellem disse delegationer fandt sted den 30. september 2008 forud for Budgetudvalgets og plenarforsamlingens afstemninger,

Generel ramme

1. mener, at EU-institutionerne – efter Parlamentets henstilling om, at de skulle forelægge fuldt ud omkostningsbaserede budgetforslag, der svarer til de reelle behov – har samarbejdet konstruktivt, således at der nu er fremkommet et endeligt forslag, som tager højde for borgernes forventninger og behovet for finansiel disciplin;

2. understreger, at det har bedt om rapporter fra alle institutioner om, hvordan eventuelle udgifter relateret til den mulige ikrafttræden af Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab[6], kan identificeres; er på grundlag af deres svar overbevist om, at sådanne udgifter ikke er taget med i det endelige forslag;

3. glæder sig over Rådets tilgang med at anvende en mere målrettet metode til at udarbejde budgetforslaget i modsætning til de generelle procentmæssige ændringer, der tidligere blev benyttet;

4. understreger, at der generelt stadig er mulighed for forbedringer og en mere effektiv udnyttelse af budgetmidlerne på en række områder, og mener, at disse omfatter øget interinstitutionelt samarbejde, bedre anvendelse af kvalitetsmål, prognoseværktøjer og benchmarks i forbindelse med bedste praksis, større brug af personalemobilitet og omrokeringer for at holde stigninger under kontrol samt et solidt greb om alle udgifter i forbindelse med rejser, godtgørelser, oversættelse og – i særdeleshed – byggeomkostninger.

5. understreger på ny betydningen af kontinuerlig parlamentarisk kontrol med gennemførelsen af budgetafgørelser, der udgør grundlaget for udarbejdelsen af det årlige budget; er overbevist om, at direkte parlamentarisk kontrol kun kan bidrage til en forbedring af kvaliteten af udnyttelsen af midlerne, en mere direkte kontrol med forsvarlig økonomisk forvaltning og i sidste ende til, at den finansielle bistand igen centreres om de politiske prioriteter; mener, at dette mål kun kan gennemføres med fuld inddragelse af de to budgetudvalg og fagudvalgene;

6. har besluttet at lade en margen blive stående under loftet på ______EUR, således at den samlede stigning begrænses til X %; understreger, at dette medfører en genopførelse af nogle af de nedskæringer, som Rådet har foretaget i de andre institutioners budgetter (med undtagelse af Kommissionens), men kun i de tilfælde hvor hver enkelt institutions særlige behov er godtgjort;

Sektion I - Europa-Parlamentet

7. understreger, at dets politiske prioriteter, som de fremgår af beslutningerne af 10. april 2008 og 20. maj 2008 om hhv. budgetretningslinjer og budgetoverslaget, har styret budgetforslaget for 2009 med budgetdisciplin, samtidig med at de politiske prioriteter er blevet sikret; mener, at resultatet er helt i tråd med disse målsætninger og navnlig også er i overensstemmelse med de særlige behov, der er knyttet til 2009, som er valgår for Parlamentet, og udfordringerne i forbindelse med den nye statut for medlemmer og overgangen fra en valgperiode til den næste;

8. glæder sig meget over det forbedrede samarbejde mellem Præsidiet og Budgetudvalget, som har skabt et solidt grundlag for det forberedende arbejde frem til førstebehandlingen af budgettet samt under udarbejdelsen af budgetretningslinjerne og budgetoverslaget; understreger begge parters vilje til at opnå resultater i og fortsætte pilotproceduren for at løse uoverensstemmelser på et tidligt tidspunkt, samtidig med at begge organers beføjelser fastholdes;

9. mener imidlertid, at visse praktiske problemer skal bringes ud af verden for at fremme samarbejdet og forbedre samarbejdet yderligere, navnlig klare forbedringer med hensyn til at stille nødvendig information og betænkninger til rådighed inden for rimelige tidsgrænser inden førstebehandlingen;

10. erkender, at der siden dets vedtagelse af budgetoverslaget er sket væsentlige udviklinger med betydelige budgetmæssige konsekvenser, og at der som følge heraf er behov for visse justeringer; fremhæver navnlig i denne forbindelse de budgetændringer, der skyldes udsættelsen af Lissabontraktatens ikrafttræden, forberedelserne forud for gennemførelsen af den nye vedtægt for assistenter, de opdaterede prognoser for medlemmernes statut og også stigningen i energipriser;

11. understreger, at der er opnået væsentlige forbedringer, hvad angår bistand til medlemmerne i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, navnlig deres lovgivningsmæssige pligter; henviser til den positive evaluering af den første fase af Bibliotekets nye Udredningstjeneste, der kan fremme medlemmernes parlamentariske aktiviteter; understreger betydningen af, at medlemmerne i god tid kan modtage objektive og saglige oplysninger om de emner, der er relevante for deres parlamentariske aktiviteter; anmoder administrationen om yderligere at forbedre præsentationen af svarene på medlemmernes forespørgsler, offentliggøre alle anmodninger og ikke kun udredningerne på Bibliotekets hjemmeside og forbedre den sproglige dækning af de oplysninger, er stilles til rådighed; anmoder om at blive holdt underrettet gennem en indledende evaluering i begyndelsen af 2010;

12. understreger, at det samlede niveau for Parlamentets budget udgør 19,67 % af de tilladte udgifter under udgiftsområde 5 (administrative bevillinger) i den flerårige finansielle ramme, dvs. at niveauet er blevet holdt under det frivillige loft på 20 %; glæder sig over, at dette indebærer en yderligere besparelse på 900 000 EUR i forhold til niveauet i maj; påpeger at dette skyldes en kombination af faktorer som nævnt ovenfor;

13. fremhæver samrådsmødet mellem Præsidiet og Budgetudvalget den 30. september 2008, hvor der blev forhandlet og – i det store hele – opnået enighed om de væsentligste budgetmæssige uoverensstemmelser; bemærker dog, at der var nogle enkelte udestående punkter, der ikke kunne opnås enighed om, som Parlamentet skulle påtage sig ansvaret for;

14. understreger de positive resultater og mødets konstruktive karakter; kan på grundlag af sine tidligere beslutninger og en grundigere analyse af budgetoverslaget og ændringsskrivelsen i stor udstrækning give sin tilslutning til de ændringer i stillingsfortegnelsen, som Præsidiet har foreslået; er dog ikke i stand til fuldt ud at godkende alle forslagene;

15. anerkender, at der er og vil blive gjort en betydelig indsats for at gennemføre omrokeringer med henblik på at begrænse personalestigninger og de deraf følgende udgifter; understreger, at den samlede virkning af anvendelsen af menneskelige ressourcer til udførelse af særlige opgaver også bør analyseres, og at Præsidiet og administrationen er nødt til løbende at holde fokus på dette i de kommende år og i højere grad fordele de menneskelige ressourcer lige mellem de centrale lovgivningsmæssige aktiviteter, de direkte tjenester til medlemmerne og de administrative støttefunktioner såvel som gøre de underliggende forudsætninger og prioriteter mere forståelige; glæder sig – som et første og vigtigt skridt – over den fremlagte analytiske og detaljerede stillingsfortegnelse, selv om den blev forelagt med forsinkelse og efter fristen for indgivelse af budgetændringsforslag til førstebehandlingen; ønsker at blive holdt regelmæssigt underrettet om dette fremover; er tilfreds med, at de nuværende forslag vil bidrage positivt til at forøge Parlamentets lovgivningskapacitet, blandt andet hvad angår komitologi, hvilket også fremgår af en nylig fremlagt betænkning til opfølgning til Budgetudvalget;

16. godkender ændringerne i sekretariatets stillingsfortegnelse, som det fremgår af budgetændringsforslagene, i alt _XX stillinger og __ opnormeringer; fastholder i reserven de bevillinger, der vedrører et begrænset antal stillinger, som forudsætter yderligere undersøgelse af og præcisering af anvendelsen, behovene og den optimale fordeling af midler, som er beskrevet oven for, senest inden udgangen af juni 2009;

17. forpligter sig fuldt ud til en hurtig lancering af Besøgscenteret, men understreger dog, at der efter forliget stadig skal gøres en indsats for at finde en tilfredsstillende og omkostningseffektiv løsning; bemærker, at de to delegationer ikke kunne nå til fuldstændig enighed på dette punkt, og har derfor besluttet delvist at acceptere anmodningerne på nuværende tidspunkt; er dog fuldt ud indstillet på at tage spørgsmålet op igen snarest muligt, efter de nødvendige oplysninger er blevet forelagt;

18. erkender de politiske gruppers behov for personaleressourcer for at kunne overkomme de øgede udfordringer og accepterer derfor at stille yderligere 53 stillinger til rådighed; mener, at det ville være særdeles ønskværdigt med overvejelser om, hvordan gruppernes anmodninger om personale og deraf følgende bevillinger kunne integreres bedre i budgetproceduren på et tidligt tidspunkt, således at der i tide kunne foretages en vurdering af de basale behov;

19. påpeger, at det har besluttet at øge informationsaktiviteterne i medlemsstaterne som en del af dets strategi og handlingsplan for valget til Europa-Parlamentet i 2009; hilser også tanken om en større inddragelse af unge i kampagnen velkommen med henblik på at informere EU's borgere om Europa-Parlamentets rolle;

20. understreger, at der nu er blevet truffet budgetbestemmelser for at lette indførelsen af en ny ordning for medlemmernes parlamentariske assistenter, og glæder sig meget over den indsats, der bliver gjort for at nå en endelig aftale om dette spørgsmål inden udgangen af året;

21. glæder sig over forslaget om et videnstyringssystem til forbedring af videreformidlingen af information og forvaltning af de forskellige informationskilder på administrativt og politisk plan; anmoder administrationen om at fremlægge resultaterne af den første fase i den todelte strategi inden slutningen af marts 2009;

22. mener i lyset af de meget væsentlige beløb, der er tale om, at budgetmyndigheden bør tage hensyn til de finansielle begrænsninger og de stigende udgifter til erhvervelse, vedligeholdelse og renovering af bygninger i de kommende år, navnlig i betragtning af at medlemmernes statut træder i kraft i 2009; anmoder Præsidiet om at fremlægge en strategi inden september 2009 inden budgettets førstebehandling; kan derfor ikke tilslutte sig forhøjelse af reserven til bygninger og vælger at fastholde den på 20 mio. EUR;

23. minder om, at en klarere mellem- til langsigtet plan for bygninger, herunder planlægningsforanstaltninger, vil være gunstig for omkostningskontrollen; opfordrer Præsidiet til fortsat at gøre en indsats i denne henseende; anmoder om at få forelagt en endelig rapport om de finansielle, administrative og retlige følger af asbestproblemet og de nødvendige reparationer af loftet i Strasbourg;

24. afventer resultaterne af undersøgelsen om Europa-Parlamentets CO2-fodspor, der også bør omfatte de CO2-modregningsordninger, som Parlamentet har foreslået; har besluttet at tilpasse kontoplanen for de poster, der vil blive påvirket af en sådan eventuel modregningsordning; gentager dog, at der bør gøres en større indsats for at begrænse rejseudgifterne, hvor det er muligt;

25. udtrykker ønske om, at der i alle Parlamentets bygninger bliver mulighed for at konsultere et mobilitetscenter, der kan give detaljerede oplysninger om forbindelser med offentlige transportmidler til og fra Parlamentet, såvel som via intranettet fra og med begyndelsen af den næste valgperiode for at tilskynde til anvendelse af offentlige transportmidler som alternativ til privatbilisme;

26. bemærker de udtalelser, som Udvalget om International Handel, Retsudvalget og Udvalget for Andragender har forelagt, og erkender den betydelige grad af enighed; understreger, at de bekymringer, som er blevet fremsat, er blevet accepteret via budgetændringsforslagene og afstemningen;

Sektion IV - Domstolen

27.  anerkender vigtigheden af den nye procedure ”uopsættelig forhandling”, som Domstolen skal gennemføre, hvorefter nationale domstole har krav på at få svar inden for en meget kortere tidsfrist, end det tidligere var tilfældet; godkender derfor budgetforslaget for så vidt angår de 39 nye stillinger, det drejer sig om;

28. bemærker, at den store stigning i budgettet primært skyldes byggeprojektet vedrørende Domstolens nye bygning, som tidligere er godkendt, og som fortsat vil have stor økonomisk betydning i de kommende år; opfordrer Domstolen til at fremlægge en opdateret rapport om byggearbejdet som helhed og udgifterne hertil frem til 2013;

29. mener, at udviklingen i Domstolens normale driftsbudget, som i øjeblikket ligger på omkring +2,5 %, er langt mere opmuntrende, og at Domstolen i det store hele har gjort en klar indsats for at begrænse stigningen i sine udgifter i budgetproceduren for 2009;

30. har besluttet at fastsætte den samlede nedskæring til 3,5 %, et niveau som ligger tæt på det, som Domstolen selv foreslår, og genopfører de tilsvarende bevillinger; bemærker, at dette skulle sikre, at Domstolen fuldt ud kan udøve sin virksomhed, men at der samtidig er tale om en besparelse i forhold til de oprindelige forslag;

Sektion V - Revisionsretten

31. glæder sig over den foreslåede styrkelse af Revisionsrettens revisionskapacitet og har som følge deraf sammen med både Revisionsretten og Kommissionen besluttet at stille yderligere 20 stillinger til rådighed;

32. mener, at udvidelsen af Revisionsrettens bygninger skal holdes på det lavest mulige udgiftsniveau af hensyn til skatteyderne; bekræfter derfor på ny sin beslutning om at betale for udvidelsen direkte via budgettet over 4 år, frem for at skjule de langt højere udgifter, der ville være forbundet med en 25-årig leje/købsordning; har som følge deraf besluttet at frontloade det højest mulige beløb til 2009-budgettet og har derfor godkendt et beløb på 55 mio. EUR til dette formål;

33. har besluttet at forhøje et begrænset antal udgiftsposter relateret til Revisionsrettens udsendelse af beretninger til offentligheden, en forvaltningsrevision af Revisionsretten selv, forbedret rapportering, børnepasningsfaciliteter for de ansatte, samt at tilføje yderligere to stillinger til stillingsfortegnelsen ud over de ovenfor nævnte revisorer;

Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

34. har taget højde for Udvalgets bekymringer for så vidt angår personalebevillingerne og – i lyset af de fremsatte argumenter – accepterer at nedjustere den samlede nedskæring til 4,5 %;

35. har besluttet – ud over de to nye AD5-stillinger, der er inkluderet i budgetforslaget – at oprette yderligere to AST-stillinger, som Rådet havde forkastet;

36. har besluttet at opføre en del af bevillingerne til rejse- og mødeudgifter i reserven og afvente Udvalgets fremlæggelse af en klar plan for, hvordan det forventer at holde styr på disse omkostninger;

Sektion VII - Regionsudvalget

37. bemærker, at Udvalget har behov for at ansætte yderligere ”udvidelsesrelateret” personale og accepterer de nye stillinger i Rådets budgetforslag;

38. kan derudover efter at have hørt Udvalget acceptere et begrænset antal på tre yderligere stillinger for at styrke dets operationelle kapacitet i bestemte afdelinger;

39. har på baggrund af Udvalgets argumenter besluttet at indføre en samlet nedskæring på 4,5 %; bemærker, at dette ligger meget tæt på Udvalgets egne ønsker, men stadig udgør en besparelse;

Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

40. er enig i Rådets budgetforslag med hensyn til at oprette tre nye AD-stillinger for at styrke Ombudsmanden i behandlingen af et stigende antal klager, der kan antages til behandling; kan efter høring af Ombudsmanden desuden godkende tre midlertidige AST-stillinger;

Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

41. godkender dette afsnit i budgetforslaget;

42. pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne til sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX i budgetforslaget, til Rådet og Kommissionen samt til de øvrige berørte institutioner og de berørte organer.

UDTALELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL (10.9.2008)

til Budgetudvalgetom forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009(C6-0310/2008 – 2008/2026B(BUD))Sektion I – Europa-ParlamentetRådgivende ordfører: Helmuth Markov

FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

-    der henviser til sine beslutninger af 24. april 2008 om en reformeret Verdenshandelsorganisation[1], af 4. april 2006 om evaluering af Doha-runden efter WTO's ministerkonference i Hongkong[2], af 12. maj 2005 om evaluering af Doha-runden efter WTO's afgørelse af 1. august 2004[3], af 9. marts 2005 om retningslinjerne for 2006-budgetproceduren for sektion II, IV, V, VI, VII, VIII (A) og VIII (B) og foreløbigt forslag til Europa-Parlamentets budgetoverslag (sektion I)[4], af 22. april 2004 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2005[5] og af 26. februar 2004 om 2005-budgetproceduren: Retningslinjerne for 2005-budgetproceduren for sektion II, IV, V, VI, VII, VIII (A) og VIII (B) og foreløbigt forslag til Europa-Parlamentets budgetoverslag (sektion I)[6],

1.   påpeger, at parlamentsmedlemmer som folkevalgte repræsentanter spiller en vigtig rolle i handelsforhandlinger og især i Verdenshandelsorganisationens (WTO) forhandlinger;

2.   understreger, at Parlamentet og den Interparlamentariske Union, en international organisation i Geneve, siden 2002 i fællesskab har organiseret og samfinansieret WTO’s Parlamentariske Konference, et permanent organ for parlamentarisk tilsyn med WTO, hvis aktiviteter kunne optrappes;

3.   henviser til, at hovedformålet med WTO’s Parlamentariske Konference er at styrke WTO’s åbenhed udadtil og at gøre den ansvarlig overfor lovgivere i deres egenskab af folkevalgte repræsentanter; henviser endvidere til, at det er et forum, hvor medlemmer af parlamenter fra hele verden udveksler synspunkter, oplysninger og erfaringer om internationale handelsspørgsmål, og tilfører WTO en parlamentarisk dimension ved at: i) føre tilsyn med WTO’s aktiviteter og fremme deres effektivitet og fairness, ii) fremme åbenheden i WTO’s procedurer og forbedre dialogen mellem regeringer, parlamenter og civilsamfundet, og iii) opbygge kapacitet i parlamenter inden for internationale handelsanliggender og påvirke forløbet af drøftelserne i WTO;

4.   gentager sit erklærede mål om at supplere WTO-forhandlinger med en parlamentarisk dimension; understreger derfor, at der i fremtiden vil være et fortsat behov for at finansiere disse vigtige aktiviteter; bemærker i denne sammenhæng, at der i 2009 vil blive afholde mindst et årligt møde i WTO’s Parlamentariske Konference, enten parallelt med WTO’s Ministerkonference – hvis den finder sted – og ellers i Bruxelles eller Geneve, og at der vil blive afholdt to møder i dens Styringskomité i Geneve;

5.   er besluttet på som medarrangør af WTO’s Parlamentariske Konference, at det vil sørge for, at der stilles tilstrækkelige bevillinger til rådighed for at sikre, at dets delegationer på passende vis og med den fornødne infrastruktur kan deltage i alle møder og kan overtage godtgørelsen af rejseudgifter og dagpenge til seks repræsentanter fra AVS-landene;

6.   påpeger, at Parlamentet, såfremt der afholdes en WTO Ministerkonference i 2009, vil stille garanti for en forhøjelse af bevillingerne på budgetpost 3 0 4 4 til dækning af de udgifter, der vil opstå i forbindelse med afholdelsen af et møde i WTO’s Parlamentariske Konference parallelt med Ministerkonferencen.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

0.0.0000

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Alain Lipietz, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jean-Pierre Audy, Albert Deß, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Zbigniew Zaleski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. artikel 178, stk. 2

 

 

  • [1]  P6_TA(2008)0180.
  • [2]  EUT C 293 E af 2.12.2006, s. 155.
  • [3]  EUT C 92 E af 20.4.2006, s. 397.
  • [4]  EUT C 320 E af 15.12.2005, s. 156.
  • [5]  EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 1014.
  • [6]  EUT C 98 E af 23.4.2004, s. 171.

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET (10.9.2008)

til Budgetudvalgetom forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009(C6‑0310/2008 – 2008/2026B(BUD))Øvrige sektionerRådgivende ordfører: Monica Frassoni

FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at den høje udnyttelsesgrad for bevillingerne i kapitel 12 "Tjenestemænd og midlertidigt ansatte" i Domstolens budget for 2007 (97,7 %) viser, at Domstolens vedvarende indsats for at besætte de stillinger, den har fået tildelt, har været kronet med held,

B.  der henviser til, at udnyttelsesgraden for Domstolens bevillinger til eksterne ydelser på det sproglige område forventes at nærme sig 100 % i 2008, og at den knap så vellykkede gradvise besættelse af tyve faste stillinger til juristlingvister, som Rådet har bevilget i 2009, og som er nødvendige i forbindelse med den nye hasteprocedure for præjudicielle afgørelser, vil gøre det nødvendigt i højere grad at benytte freelanceoversættere,

C.  der henviser til, at der på den ene side bør afsættes tilstrækkelige bevillinger til drift og vedligeholdelse af Domstolens eksisterende IT-udstyr og -applikationer, men at der på den anden side kan forventes betydelige besparelser i bevillingerne til finansiering af strategisk udvikling i Domstolen,

1.  mener, at den faste nedskæring bør fastholdes på 3 % for Domstolens vedkommende for at dække behovene på Domstolens stillingsfortegnelse for 2009;

2.  mener, at beløbet på 486 700 EUR under konto 1406 bør genopføres i Domstolens budget for at undgå flaskehalse i oversættelsestjenesten, som kunne få direkte indflydelse på Domstolens produktivitet;

3.  bemærker, at der for Domstolens vedkommende ikke er plads til yderligere nedskæringer i bevillingerne til projektet med en fælles internetportal, og foreslår genopførelse af 274 400 EUR under konto 2102, da dette beløb er nødvendigt for at sikre det minimale investeringsprogram i forbindelse med hasteproceduren for præjudicielle afgørelser, forvaltningen af de menneskelige ressourcer og sikkerheden i forbindelse med applikationerne;

4.  anmoder Domstolen om at aflægge beretning om de foranstaltninger, den har truffet inden for de seneste år, og om mulige yderligere forslag med henblik på at gøre institutionen "grønnere", f.eks. foranstaltninger til at mindske forbruget af energi, vand og papir og begrænse mængden af affald samt foranstaltninger vedrørende mobilitetsplaner osv.;

5.  mener, at det er nødvendigt, at Europa-Parlamentet får stillet yderligere midler til rådighed til komitologiprocedurerne, især med henblik på den nye forskriftsprocedure med kontrol og det forberedende arbejde i forbindelse med den nye lovgivningsramme, for således at sikre, at udvekslingen af synspunkter og holdninger mellem de tre institutioner fungerer tilfredsstillende;

6.  glæder sig over den rapport, som Parlamentets administration forelagde den 8. september 2008 om de menneskelige ressourcer og midler, der kræves for at opnå en bedre lovgivning, og ifølge hvilken 8 AD-”komitologistillinger” er blevet tildelt de forskellige udvalg; noterer sig, at der ikke er specifikke tal med hensyn til antal ansatte, der har til opgave at kontrollere gennemførelsen af fællesskabsretten i de forskellige parlamentsudvalg; anmoder Budgetudvalget om at foretage passende opfølgning på rapporten, når det drøfter anmodningerne om bevillinger til menneskelige ressourcer og ekspertise på 2009-budgettet, herunder også til dækning af behovet for at kontrollere gennemførelsen af fællesskabsretten.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

9.9.2008

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Jacques Toubon

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. artikel 178, stk. 2

 

Renate Weber

UDTALELSE FRA UDVALGET FOR ANDRAGENDER (2.7.2008)

til Budgetudvalgetom forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009(C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD))Sektion VIII – Den Europæiske OmbudsmandOrdfører: Mairead McGuinness

KORT BEGRUNDELSE

Udvalget for Andragender har taget Den Europæiske Ombudsmands overslag over sit budgetbehov for regnskabsåret 2009, som i medfør af finansforordningens artikel 31 blev fremsendt til Europa-Parlamentets formand med skrivelse af 8. april 2008, til efterretning.

Mandat

I EF-traktatens artikel 195 hedder det, at Ombudsmanden skal "... bidrage til at påvise fejl og forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Fællesskabets institutioner og organer [...] og til at fremsætte henstillinger med henblik på at afhjælpe disse fejl og forsømmelser."

Ud over denne hovedopgave har Ombudsmanden identificeret andre vigtige aktivitetsområder, der bl.a. består i at oplyse EU-borgerne om deres rettigheder i henhold til EU-retten og dermed forbedre forholdet mellem borgerne, EU og EU's institutioner.

Andre opgaver vedrører administrative, forvaltningsmæssige og finansielle transaktioner med henblik på at støtte Ombudsmandssekretariatets nøgleaktiviteter. Disse såkaldte horisontale aktiviteter tegner sig for 24 % af Ombudsmandens samlede budgetudgifter.

Arbejdsbyrde

I 2007 modtog Ombudsmanden færre klager end i 2006 (ca. 600 færre). Men antallet af klager, der kunne antages til behandling, og dermed antallet af indledte undersøgelser, steg.

Ombudsmanden mener, at denne udvikling er resultatet af de initiativer, han iværksatte med henblik på bedre oplysning af EU-borgerne om Ombudsmandens mandat og dets begrænsninger. Han har brugt meget tid, mange anstrengelser og ressourcer på en informationskampagne, der skulle oplyse om, hvad Ombudsmanden kan og ikke kan, og tilvejebringe oplysninger om andre klagemuligheder på europæisk, nationalt og regionalt plan.

I årets løb blev der indledt 308 nye undersøgelser på grundlag af klager (267 i 2006), og der blev indledt 6 initiativundersøgelser. Samlet set behandlede Ombudsmanden i 2007 641 forespørgsler, hvoraf 332 var fremført fra 2006. Et rekordstort antal på 350 undersøgelser blev afsluttet, hvilket gjorde 2007 til det bedste år, hvad angår antallet af afsluttede undersøgelser.

2009-budgettets hovedelementer

Ombudsmandens budgetoverslag for 2009 viser en samlet bevilling på 9 012 000 EUR. Det er en stigning på 5,95 % (+ 506 230 EUR) sammenlignet med 2008-budgettet. Medregnet er både inflationen og de stigende leveomkostninger, som anslået af Kommissionen.

Et beløb på 225 000 EUR (næsten halvdelen af budgetforhøjelsen) blev opført på 2009-budgettet for at tage højde for eventuelle følger af valget af en ny ombudsmand. De relevante bevillinger skulle eventuelt bruges til de finansielle følger af, at den nuværende ombudsmand rejser, og der kommer en ny.

Ombudsmandens sekretariat

I 2007 blev sekretariatets Juridiske Tjeneste omorganiseret, så der kunne oprettes en ny ledelsesstruktur med 1 kontorchef og fire ledere af juridiske teams, der hver især skulle lede et hold af juridiske medarbejdere. Administrations- og finansafdelingen blev ligeledes omorganiseret. I 2008 bliver afdelingerne til direktorater og de juridiske teams bliver til enheder, idet hver enhed får en leder.

Konsekvenserne af dette for 2009-budgettet er begrænset, men kræver en opnormering af to stillinger: (1) lederen af Retsafdelingen (direktør) bør opnormeres fra AD 14 til AD 15, og (2) stillingen som generalsekretær bør opnormeres fra AD 15 til AD 16 for at dække den række af lønklasser, der svarer til generaldirektør.

Der anmodes om finansiering af 6 nye stillinger og adskillige opnormeringer, hvilket resulterer i en stigning på ca. 300 000 EUR under kapitel 12 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte).

Der anmodes om følgende nye stillinger:

-    2 juridiske medarbejdere (AD 5) og 1 sekretær (AST 1) til Retsafdelingen

-    1 administrator (AD 5) til Administrationssektoren

-    1 kontorassistent (AST 1) til Økonomisektoren

-    1 assistent (AST 1) til generalsekretæren.

Ud over de to opnormeringer, der er nævnt ovenfor, bør 5 eksisterende stillinger (3 AST og 2 AD) opgraderes i overensstemmelse med vedtægterne.

Besparelser og omrokeringer

Ombudsmanden lader systematisk samtlige budgetposter behandle med henblik på eventuelle besparelser, og ledelsen på mellemniveau opfordres til på et tidligt tidspunkt at identificere prioriterede områder for det kommende regnskabsår. Resultatet af denne tilgang er, at driftsudgifterne er faldet med 3,6 % (– 75 230 EUR) sammenlignet med sidste regnskabsår.

Denne nedgang svarer til en omfordeling af bevillinger på 210 000 EUR inden for afsnit II og III. Omlægningen dækker 10,5 % af driftsbudgettet for 2009, og 15 budgetposter (af 22) udviser en nedgang i reelle tal. 15 % af den samlede forhøjelse af budgettet (506 230 EUR) finansieres ved en intern omlægning af ressourcer.

I 2008 træffes der yderligere foranstaltninger, hvad angår oversættelsespolitikken, der forventes at have en positiv indvirkning på oversættelsesbudgettet. Anmodningerne om oversættelse og tolkning i 2009 udgør i alt 665 000 EUR, hvilket er en nedgang på 2,2 % (– 15 000 EUR) sammenlignet med sidste regnskabsår.

FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  mener, at de samlede budgetmidler, som Ombudsmanden anmoder om, vil gøre det muligt for institutionen at opfylde sine forpligtelser i henhold til statutten, gennemførelsesbestemmelserne og samarbejdsaftalerne og at udføre sine opgaver på effektiv vis;

2.  mener, at en forhøjelse på 5,95 % sammenlignet med 2008-budgettet er passende under hensyntagen til konsekvenserne af inflationen, stigningen i leveomkostningerne som anslået af Kommissionen og forpligtelsen til i et valgår at tage højde for, at den nuværende Ombudsmand går af, og der kommer en nyvalgt Ombudsmand; bemærker, at dette budgetbehov næsten dækker halvdelen af den samlede stigning i 2009-budgettet, og at de relevante bevillinger bortfalder, såfremt der ikke vælges en ny Ombudsmand, men den aktuelle bekræftes i sin stilling;

3.  bemærker, at antallet af modtagne klager i 2007 faldt med ca. 600 sammenlignet med 2006; glæder sig imidlertid over, at antallet af klager, der kunne antages til behandling, og dermed antallet af indledte undersøgelser i samme periode, steg;

4.  bemærker, at Ombudsmanden mener, at dette store antal klager, der kunne antages til behandling, skyldes, at han har brugt meget tid, mange anstrengelser og ressourcer på en informationskampagne, der skulle oplyse EU-borgerne om hans mandat og dets begrænsninger;

5.  bemærker, at det til trods for denne kampagne ifølge Ombudsmandens årsberetning for 2007 stadig forholder sig således, at kun godt 26 % af alle klager, der blev behandlet i 2007, henhørte under Ombudsmandens virksomhedsområde sammenlignet med 21,5 % i 2006, 30,7 % i 2005 og 25,2 % i 2004;

6.  godkender i den sammenhæng omorganiseringen af Ombudsmandens sekretariat, der har til formål at indføre en ny og tydelig ledelsesstruktur, der skal overvåge og fremme en effektiv sagsforvaltning; støtter Ombudsmandens anmodning om 6 nye stillinger og 7 opnormeringer;

7.  lykønsker Ombudsmanden med den effektive gennemførelse af en politik for systematisk gennemgang af alle budgetposter og en tidlig prioritering med henblik på at gennemføre besparelser og foregribe mulighederne for omlægning af bevillinger; bemærker med tilfredshed, at denne tilgang har medført en nedgang i driftsudgifterne på 3,6 % og har bidraget til finansiering af 15 % af budgetforhøjelserne i form af en intern omlægning af ressourcer;

8.  bemærker, at anmodningerne om bevillinger til oversættelse og tolkning for 2009 er faldet med 2,2 % sammenlignet med sidste regnskabsår; henstiller til Ombudsmanden at fortsætte bestræbelserne for at forbedre kvaliteten af præsentationen af afgørelser og disses form med den yderligere fordel, at oversættelsesomkostningerne reduceres i den forbindelse.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

25.06.2008

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

1

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Robert Atkins, Margrete Auken, Inés Ayala Sender,Victor Boştinaru, Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo,Marcin Libicki, Proinsias De Rossa, David Hammerstein, Marian Harkin, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Marie Panayotopoulos-Cassiotou,

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Margie Sudre,

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Georgios Toussas,

PROCEDURE

Titel

Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, Sektion I – Europa-Parlamentet, Sektion II – Rådet, Sektion IV – Domstolen, Sektion V – Revisionsretten, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII – Regionsudvalget, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand og Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Referencer

C6-0310/2008 – 2008/2026 (BUD)

Korresponderende udvalgDato for meddelelse på plenarmødet

 

BUDG23.9.2008

 

Henvisning til udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

23.9.2008

Ordfører(e)

  Dato for valg

Janusz Lewandowski

24.1.2008

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

Ville Itälä

 

Dato for Rådets vedtagelse af budgetforslaget

17.7.2008

Dato for Rådets fremsendelse af budgetforslaget

0.0.0000

Behandling i udvalg

13.10.2008

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

13.10.2008

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Eleonora Lo Curto, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Michael Gahler, Esther De Lange, Rihards Pīks, Paul Rübig

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse

14.10.2008

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...