MIETINTÖ esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009

13.10.2008 - (C6‑0310/2008 – 2008/2026B(BUD))

Pääluokka I                   –  Parlamentti
Pääluokka II                 –  Neuvosto
Pääluokka IV                –  Tuomioistuin
Pääluokka V                 –  Tilintarkastustuomioistuin
Pääluokka VI                –  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Pääluokka VII               –  Alueiden komitea
Pääluokka VIII             –  Euroopan oikeusasiamies
Pääluokka IX                –  Euroopan tietosuojavaltuutettu
Osa 1: Päätöslauselmaesitys
Budjettivaliokunta
Esittelijä: Janusz Lewandowski

Menettely : 2008/2026B(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0397/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0397/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009, Pääluokka I – Parlamentti, Pääluokka II – Neuvosto, Pääluokka IV – Tuomioistuin, Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, Pääluokka VII – Alueiden komitea, Pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies, Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (C6‑0310/2008 – 2008/2026B(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom[1],

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[2],

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3],

–   ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman vuoden 2009 talousarviomenettelyn suuntaviivoista – Muut pääluokat[4],

–   ottaa huomioon 20. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2009[5],

–   ottaa huomioon komission 16. toukokuuta 2008 esittelemän alustavan esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (KOM(2008)0300),

–   ottaa huomioon neuvoston 17. heinäkuuta 2008 hyväksymän esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (C6‑0310/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä lausunnot muilta valiokunnilta, joita asia koskee (A6‑0397/2008),

A. ottaa huomioon, että kaikkien toimielinten alustavassa talousarvioesityksessä (ATE) rahoituskehyksen enimmäismäärään jätettiin noin 121 744 018 euron liikkumavara varainhoitovuodeksi 2009,

B.  ottaa huomioon, että neuvoston 17. heinäkuuta 2008 tekemän päätöksen jälkeen talousarvioesityksessä (TE) on tässä enimmäismäärässä 224 133 714 euron liikkumavara,

C. ottaa huomioon, että puhemiehistön ja budjettivaliokunnan kesken on sovittu kokeilusta, jossa nämä tiivistävät yhteistyötään kauttaaltaan vuoden 2009 talousarviomenettelyn aikana ja tekevät varhaisessa vaiheessa keskinäistä yhteistyötä kaikissa asioissa, joilla on merkittäviä vaikutuksia talousarvioon,

D. ottaa huomioon, että täysistunnon toimivalta talousarvion hyväksymisen suhteen säilyy täysin ennallaan perustamissopimuksen määräysten ja työjärjestyksen mukaisesti;

E.  ottaa huomioon, että puhemiehistön ja budjettivaliokunnan valtuuskuntien välillä pidettiin 16. huhtikuuta 2008 neuvottelumenettelyä valmisteleva kokous ennen kuin puhemiehistö hyväksyi alustavan ennakkoarvioesityksen;

F.  ottaa huomioon, että näiden valtuuskuntien välinen neuvottelukokous järjestettiin 30. syyskuuta, ennen äänestyksiä budjettivaliokunnassa ja täysistunnossa,

Yleinen kehys

1.  katsoo, että sen jälkeen, kun parlamentti kehotti EU:n toimielimiä esittämään täysin kustannuksiin perustuvat ja realistisiin tarpeisiin vastaavat talousarvioesitykset, ne ovat tehneet rakentavaa yhteistyötä, joten nyt saadaan lopulliset ehdotukset, joissa otetaan huomioon kansalaisten odotukset ja kurinalaisen varainhoidon tarve;

2.  korostaa pyytäneensä kaikilta toimielimiltä lausunnot siitä, kuinka voitaisiin yksilöidä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen[6] mahdolliseen voimaantuloon liittyvät menot; on toimielinten vastausten perusteella tyytyväinen siihen, että mitään tällaisia menoja ei ole sisällytetty lopulliseen ehdotukseen;

3.  pitää myönteisenä neuvoston lähestymistapaa, jossa käytetään kohdennetumpaa menetelmää talousarvioesityksen laadinnassa, verrattuna aikaisempaan tapaan, jossa muutettiin prosenttiosuuksia kautta linjan;

4.  korostaa, että talousarviovarojen käyttöä on kaiken kaikkiaan yhä mahdollista parantaa ja tehostaa monilla aloilla, ja katsoo, että parannuskohteisiin kuuluvat toimielinten välisen yhteistyön lisääminen, toteuttamistavoitteiden, ennakointivälineiden sekä parhaita käytäntöjä koskevan vertailuanalyysin käytön parantaminen, henkilöstön liikkuvuuden ja siirtojen käytön lisääminen kasvun silmällä pitämiseksi sekä sen osoittaminen, että kaikki matkoihin, päivärahoihin, käännöksiin ja varsinkin rakennuksiin liittyvät menot ovat vankasti hallinnassa;

5.  korostaa jälleen kerran pitävänsä tärkeänä vuosittaisen talousarvion laatimisen pohjana olevaa budjettipäätösten täytäntöönpanon jatkuvaa parlamentaarista valvontaa; on vakuuttunut siitä, että suora parlamentaarinen valvonta on omiaan parantamaan menojen laatua, edistämään vakaan varainhoidon suorempaa valvontaa sekä viime kädessä edistämään poliittisten prioriteettien rahoittamisen uudelleenarviointia; katsoo, että tämä tavoite voidaan saavuttaa vain molempien talousarviota käsittelevien valiokuntien ja erityisvaliokuntien täysimääräisen osallistumisen kautta;

6.  on päättänyt jättää enimmäismäärään ______ euron liikkumavaran ja rajoittaa siten kokonaislisäyksen X prosenttiin; korostaa, että tähän kuuluu se, että palautetaan osa määrärahoista, joita neuvosto on vähentänyt muiden toimielinten (komissiota lukuun ottamatta) talousarvioissa, mutta vain niissä tapauksissa, joissa kunkin tarpeet on perusteltu;

Pääluokka I – Parlamentti

7.  korostaa, että parlamentin 10. huhtikuuta 2008 ja 20. toukokuuta 2008 talousarvion suuntaviivoista ja ennakkoarviosta antamissa päätöslauselmissa esittämät poliittiset prioriteetit ovat ohjanneet vuoden 2009 ehdotuksia kurinalaisen varainhoidon hengessä ja samalla niillä on turvattu asetetut poliittiset prioriteetit; katsoo, että lopputulos on täysin näiden tavoitteiden mukainen ja vastaa myös erityisesti vuotta 2009 koskeviin erityisvaatimuksiin, koska kyseessä on parlamentin vaalivuosi, sekä tuleviin jäsenten asemaa koskeviin sääntöihin ja vaalikauden vaihtumiseen liittyviin haasteisiin;

8.  pitää erittäin myönteisenä, että puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välinen yhteistyö, joka on luonut vankan perustan talousarvion ensimmäiseen käsittelyyn johtaneelle valmistelutyölle ja suuntaviivojen ja ennakkoarvion laatimisvaiheelle, on parantunut; korostaa kummankin osapuolen halukkuutta jatkaa kokeilua ja saada se onnistumaan, jotta erimielisyydet voidaan ratkaista varhaisessa vaiheessa ja säilyttää samalla kunkin elimen oikeudet;

9.  katsoo kuitenkin, että muutamia käytännön hankaluuksia on ratkaistava, jotta yhteistyötä voidaan edelleen helpottaa ja parantaa, ja toteaa, että erityisesti selvää parantamisen varaa on tarvittavien tietojen ja mietintöjen saatavuudessa kohtuullisessa ajassa ennen ensimmäistä käsittelyä;

10. myöntää, että parlamentin ennakkoarvion hyväksymisen jälkeen on tapahtunut merkittäviä kehityskulkuja, joilla on selviä vaikutuksia talousarvioon, ja että sen vuoksi nyt tarvitaan joitakin mukautuksia; korostaa tässä yhteydessä erityisesti talousarvioon tehtäviä muutoksia, jotka johtuvat Lissabonin sopimuksen voimaantulon keskeytymisestä, avustajien uuden ohjesäännön voimaantulon valmistelusta, jäsenten asemaa koskeviin sääntöihin liittyvistä ajantasaistetuista ennusteista ja myös energian hinnan noususta;

11. korostaa merkittävää kehitystä jäsenten tehtävien toteuttamisen tukemisessa etenkin lainsäädäntöä koskevien velvollisuuksien suhteen; kiinnittää huomiota myönteiseen arvioon kirjaston uuden tiedotepalvelun käyttöönotosta, joka tehostaa jäsenten parlamentaarista toimintaa; korostaa, että jäsenten on tärkeää saada ajantasaista, objektiivista ja tosiasiallista tietoa parlamentaariseen toimintaansa liittyvistä asioista; pyytää hallintoa parantamaan entisestään parlamentin jäsenten tiedusteluihin annettavien vastausten esittämistapaa, julkaisemaan kirjaston verkkosivuilla kaikki pyynnöt eikä vain tiedotteita sekä tarjoamaan tietoja useammalla kielellä; haluaa saada lisätietoja ensimmäisen arvioinnin yhteydessä vuoden 2010 alussa;

12. korostaa, että parlamentin talousarvion kokonaismäärä on 19,67 prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 5 (hallintomäärärahat) hyväksytyistä menoista, toisin sanoen parlamentti on pysytellyt itse asettamansa 20 prosentin rajan alapuolella; panee tyytyväisenä merkille, että tämä merkitsee 0,9 miljoonan euron lisäsäästöä verrattuna parlamentin toukokuussa 2008 esittämään kantaan; huomauttaa, että tämä on seurausta edellä esitetyistä tekijöistä;

13. panee merkille 30. syyskuuta 2008 pidetyn puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välisen neuvottelukokouksen, jossa suurista talousarviota koskevista erimielisyyksistä neuvoteltiin ja ne pääosin ratkaistiin; toteaa kuitenkin, että muutamassa kysymyksessä ei päästy yhteisymmärrykseen, ja ne jätettiin parlamentin ratkaistavaksi;

14. korostaa tämän kokouksen myönteisiä tuloksia ja rakentavuutta; voi aiempiin päätöslauselmiinsa nojaten sekä ennakkoarviota ja oikaisukirjelmää lähemmin tarkasteltuaan suurimmaksi osaksi puoltaa puhemiehistön ehdottamia muutoksia henkilöstötaulukkoon; ei kuitenkaan pysty hyväksymään täysin kaikkia ehdotuksia;

15. tunnustaa, että voimavarojen siirtämisen alalla on tehty ja tullaan tekemään merkittäviä ponnisteluja henkilöstömäärän kasvun ja siihen liittyvien kustannusten rajoittamiseksi;

–  tähdentää, että henkilöstöresurssien käytön yleistä tehokkuutta tiettyjen tehtävien hoidossa olisi myös arvioitava ja että puhemiehistön ja hallinnon on johdonmukaisesti keskityttävä tähän asiaan tulevina vuosina ja punnittava edelleen henkilöstöresurssien jakamista tärkeimpien lainsäädäntötoimien, jäsenille tarkoitettujen palvelujen ja hallinnollisten tukitoimien välillä ottaen myös huomioon sen, että perustana olevat oletukset ja prioriteetit tulevat paremmin ymmärretyiksi;

–  pitää esitettyä analyyttistä ja selkeää henkilöstötaulukkoa tervetulleena, koska se on ensimmäinen ja merkittävä vaihe, vaikkakin se esitettiin suunniteltua myöhemmin ja ensimmäisen käsittelyn budjettitarkistusten jättämismääräajan jälkeen; toivoo saavansa tästä asiasta tulevaisuudessa säännöllisesti tietoa;

–  on tyytyväinen nykyisiin ehdotuksiin sen suhteen, että niillä on myönteisiä vaikutuksia parlamentin lainsäädäntövalmiuksien vahvistumiseen myös komitologian suhteen, kuten budjettivaliokunnalle äskettäin esitetyssä seurantamietinnössä todetaan;

16. hyväksyy pääsihteeristön henkilöstötaulukkoon tehdyt muutokset, jotka sisältyvät jätettyihin budjettitarkistuksiin ja joiden kokonaismäärä on _ xx-virkaa ja _ palkkaluokan korotusta; pitää varauksessa määrärahat, jotka liittyvät rajoitettuun määrään virkoja, kunnes voimavarojen käyttöä, tarpeita ja optimaalista jakamista on analysoitu ja selvennetty entisestään edellä mainitulla tavalla viimeistään vuoden 2009 kesäkuun loppuun mennessä;

17. kannattaa vierailukeskuksen pikaista käyttöönottoa, mutta korostaa, että neuvottelumenettelyn jälkeen tarvitaan lisätoimia tyydyttävän ja kustannustehokkaan ratkaisun aikaansaamiseksi; toteaa, että kaksi valtuuskuntaa eivät päässeet täysin sopuun tässä vaiheessa, minkä vuoksi päättää hyväksyä pyynnöt tässä vaiheessa osittain ja on valmis ottamaan asian uudelleen esille mahdollisimman pian tarvittavien tietojen toimittamisen jälkeen;

18. myöntää, että poliittiset ryhmät tarvitsevat henkilöstöresursseja lisääntyvien haasteiden vuoksi, ja hyväksyy sen vuoksi 53 uuden viran perustamisen; katsoo, että olisi erittäin suotavaa pohtia aikaisemmassa vaiheessa ryhmien henkilöstövaatimusten ja niihin liittyvien määrärahojen integroimista paremmin talousarviomenettelyyn, jotta keskeiset vaatimukset olisi mahdollista arvioida paremmin ajallaan;

19. korostaa päättäneensä edistää tiedotustoimintaa jäsenvaltioissa osana vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaalien strategiaa ja toimintasuunnitelmaa; pitää myös tervetulleena ajatusta nuorison ottamisesta lähemmin mukaan kampanjaan, jotta Euroopan kansalaisille tiedotettaisiin Euroopan parlamentin roolista;

20. korostaa, että uusilla budjettimääräyksillä helpotetaan parlamentin jäsenten avustajia koskevan uuden ohjesäännön käyttöönottoa, ja pitää erityisen myönteisenä meneillään olevia toimia lopullisen ratkaisun saavuttamiseksi ennen vuoden loppua;

21. pitää myönteisenä ehdotusta tiedonhallintajärjestelmästä, jolla parannetaan tietojen levittämistä ja hallinnoidaan erilaisia tietolähteitä hallinnollisella ja poliittisella tasolla; pyytää hallintoa esittämään kaksivaiheisen lähestymistavan ensimmäisen vaiheen tulokset vuoden 2009 maaliskuun loppuun mennessä;

22. katsoo, että budjettivallan käyttäjän on tulevana vuonna otettava huomioon rahoitusta koskevat rajoitukset ja rakennusten hankintaa, ylläpitoa ja kunnostamista koskevien kustannusten nousu, kun otetaan huomioon, että jäsenten asemaa koskevat säännöt tulevat voimaan vuonna 2009 ja että kyseessä ovat erittäin suuret rahasummat; pyytää puhemiehistöä esittämään strategisen suunnitelman ennen ensimmäistä käsittelyä syyskuuhun 2009 mennessä; ei voi näin ollen hyväksyä kiinteistövarauksen lisäämistä vaan päättää pitää sen 20 miljoonassa eurossa;

23. palauttaa mieliin, että kustannusten valvonnan kannalta olisi todennäköisesti hyvä, jos keskipitkän ja pitkän aikavälin näkemys kiinteistöistä ja niiden suunnittelusta olisi selkeämpi; kehottaa puhemiehistöä jatkamaan tähän liittyviä pyrkimyksiä; pyytää saada lopullisen raportin asbestia ja Strasbourgin kattoremonttia koskevista taloudellisista, hallinnollisista ja oikeudellisista seurauksista;

24. odottaa Euroopan parlamentin ekologista jalanjälkeä koskevan tutkimuksen tuloksia, joissa pitäisi myös ottaa esille parlamentin pyytämä kysymys hiilidioksidipäästöjen korvaamisesta; on päättänyt mukauttaa budjettikohtien nimikkeistöä tämän mahdollisen tulevan korvausjärjestelyn varalta; toistaa kuitenkin, että matkustamisen vähentämistä koskevia toimia on mahdollisuuksien mukaan tehostettava;

25. ilmaisee kantanaan, että parlamentille olisi saatava kaikkiin sen rakennuksiin ja intranetiin liikennevälinekeskus, joka kertoisi parlamentin julkisista liikenneyhteyksistä, ja parlamentin uuden vaalikauden alkaessa kannustaisi käyttämään julkisia liikennevälineitä auton sijasta;

26. panee merkille kansainvälisen kaupan valiokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan lausunnot sekä laajamittaisen yhteisymmärryksen; korostaa, että esiin nousseet ongelmat on käsitelty pääosin budjettitarkistuksissa ja äänestyksessä;

Pääluokka IV – Tuomioistuin

27. pitää tärkeänä tuomioistuimen uutta kiireellistä menettelyä, jossa kansalliset tuomioistuimet ovat oikeutettuja saamaan vastauksen paljon lyhyemmässä ajassa kuin aikaisemmin; hyväksyy sen vuoksi talousarvioesityksen kyseisten 39 uuden viran osalta;

28. toteaa, että talousarvion huomattava kasvu johtuu pääasiassa tuomioistuimen uuden rakennuksen rakennushankkeesta, joka hyväksyttiin aikaisemmin ja jolla on suuret rahoitusvaikutukset tulevinakin vuosina; kehottaa tuomioistuinta antamaan ajantasaistetun kertomuksen rakennustöistä kokonaisuudessaan ja kustannusvaikutuksista vuoteen 2013 asti;

29. katsoo, että tuomioistuimen normaalien toimintaan tarvittavien määrärahojen, joissa on tällä hetkellä kasvua noin 2,5 prosenttia, kehitys on paljon rohkaisevampi ja että kaiken kaikkiaan tuomioistuin on selvästi pyrkinyt rajoittamaan menojen kasvua varainhoitovuonna 2009;

30. päättää asettaa kiinteämääräisen korjauksen 3,5 prosenttiin, mikä on lähellä tuomioistuimen itse ehdottamaa tasoa, ja palauttaa vastaavat määrärahat; toteaa, että näin voidaan varmistaa tuomioistuimen täysi toimintavalmius ja tuottaa samalla säästöjä alkuperäisiin ehdotuksiin nähden;

Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

31. pitää tervetulleena ehdotettua tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskapasiteetin lujittamista ja päättää perustaa 20 siihen liittyvää virkaa yhteisymmärryksessä sekä tuomioistuimen että neuvoston kanssa;

32. katsoo, että tuomioistuimen rakennuksen laajennuksen kustannukset on pidettävä mahdollisimman alhaisina veronmaksajille; vahvistaa siksi päätöksensä maksaa ne suoraan talousarviosta neljän vuoden aikana eikä peitellä huomattavasti suurempia kustannuksia, jotka syntyisivät 25-vuotisesta ostovuokraussopimuksesta; päättää näin ollen siirtää mahdollisimman suuren summan vuoden 2009 talousarvioon, ja on hyväksynyt tätä tarkoitusta varten 55 miljoonan euron määrän;

33. päättää kasvattaa joitakin menokohtia, jotka koskevat tuomioistuimen kertomusten jakelua yleisölle, tuomioistuimen oman toiminnan tarkastusta, raportoinnin parantamista ja henkilöstön lastenhoitomahdollisuuksia, ja päättää myös perustaa henkilöstötaulukkoon kaksi uutta virkaa edellä mainittujen tarkastajien lisäksi;

Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

34. on ottanut huomioon talous- ja sosiaalikomitean huolet henkilöstöä varten käytettävissä olevista määrärahoista ja hyväksyy esitetyt perustelut huomioon ottaen kiinteämääräisen korjauksen mukauttamisen 4,5 prosentin tasolle;

35. päättää perustaa kahden talousarvioesitykseen sisältyvän uuden AD5-viran lisäksi vielä kaksi AST-virkaa, joita neuvosto ei hyväksynyt;

36. päättää asettaa osan matkustus- ja kokouskuluihin tarkoitetuista määrärahoista varaukseen, kunnes talous- ja sosiaalikomitea on antanut selkeän suunnitelman siitä, kuinka se aikoo valvoa näitä kustannuksia;

Pääluokka VII – Alueiden komitea

37. panee merkille, että alueiden komitean on otettava palvelukseen uutta henkilöstöä laajentumiseen liittyviin tehtäviin, ja hyväksyy neuvoston talousarvioesitykseen sisältyvät uudet virat;

38. hyväksyy lisäksi alueiden komiteaa kuultuaan kolme uutta virkaa komitean tiettyjen osastojen operatiivisten valmiuksien tehostamiseksi;

39. päättää ottaa käyttöön 4,5 prosentin kiinteämääräisen korjauksen kuultuaan alueiden komitean perustelut; toteaa, että se on hyvin lähellä komitean omaa pyyntöä mutta tuottaa samalla säästöä;

Pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

40. hyväksyy neuvoston talousarvioesityksen kolmen uuden AD-viran perustamisen osalta, jotta oikeusasiamies saa vahvistusta lisääntyvien käsiteltäväksi otettujen kantelujen käsittelyyn; hyväksyy tämän lisäksi oikeusasiamiestä kuultuaan myös kolme väliaikaista AST-tointa;

Pääluokka IX — Euroopan tietosuojavaltuutettu

41. hyväksyy talousarvioesityksen tämän pääluokan;

o

o   o

42. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä yleisen talousarvioesityksen pääluokkiin I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX tehdyt tarkistukset neuvostolle ja komissiolle sekä muille asianomaisille toimielimille ja elimille.

kansainvälisen kaupan valiokunnaN LAUSUNTO  (10.9.2008)

budjettivaliokunnalle

esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009
(C6-0310/2008 – 2008/2026B(BUD))Pääluokka I – Parlamentti

Valmistelija: Helmuth Markov

EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

-    ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman "Kohti uudistettua Maailman kauppajärjestöä"[1], 4. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Dohan kierroksen arvioinnista Hongkongissa järjestetyn Maailman kauppajärjestön ministerikokouksen jälkeen[2], 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman Dohan kierroksen arvioinnista WTO:n yleisneuvostossa 1. elokuuta 2004 tehdyn päätöksen jälkeen[3], 9. maaliskuuta 2005 antamansa päätöslauselman vuoden 2006 talousarviomenettelyn suuntaviivoista pääluokkia II, IV, V, VI, VII, VIII(A) ja VIII(B) varten sekä alustavasta ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (Pääluokka I)[4], 22. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2005[5] sekä 26. helmikuuta 2004 antamansa päätöslauselman vuoden 2005 talousarviomenettelyn suuntaviivoista pääluokkia II, IV, V, VI, VII, VIII(A) ja VIII(B) varten sekä alustavasta ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (Pääluokka I)[6],

1.   muistuttaa, että parlamentin jäsenet vaaleilla valittuina kansalaisten edustajina näyttelevät tärkeää osaa kaupan alan ja erityisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) neuvotteluissa;

2.   korostaa, että vuodesta 2002 lähtien Euroopan parlamentti ja Genevessä toimiva kansainvälinen järjestö Parlamenttien välinen liitto (IPU) ovat järjestäneet ja rahoittaneet yhdessä WTO:n pysyvän parlamentaarisen valvonnan mekanismin, Maailman kauppajärjestön parlamentaarisen konferenssin, toimintaa, jota voitaisiin tehostaa;

3.   panee merkille, että Maailman kauppajärjestön parlamentaarisen konferenssin tärkein tavoite on vahvistaa WTO:n ulkoista näkyvyyttä ja tehdä se vastuulliseksi lainsäätäjien, jotka ovat kansan valitsemia edustajia, edessä; panee niin ikään merkille, että se on foorumi, jossa parlamenttien jäsenet eri puolilta maailmaa vaihtavat näkemyksiä, tietoja ja kokemuksia kansainvälistä kauppaa koskevista kysymyksistä ja tuovat Maailman kauppajärjestöön parlamentaarisen ulottuvuuden: i) tarkkailemalla WTO:n toimia ja edistämällä niiden tehokkuutta ja tasapuolisuutta; ii) edistämällä WTO:n menettelyjen avoimuutta ja parantamalla hallitusten, parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan välistä vuoropuhelua; ja iii) kehittämällä parlamenttien voimavaroja kansainvälistä kauppaa koskevissa asioissa ja vaikuttamalla WTO:ssa käytävien keskustelujen suuntaan;

4.   toistaa julki tuomansa tavoitteen täydentää WTO:n neuvotteluja parlamentaarisella prosessilla; korostaa siksi, että tätä erittäin tärkeää toimintaa varten tarvitaan jatkuvaa rahoitusta; panee merkille tältä osin, että vuonna 2009 järjestetään ainakin Maailman kauppajärjestön parlamentaarisen konferenssin vuotuinen istunto joko yhtä aikaa WTO:n ministerikokouksen – jos sellainen järjestetään – kanssa tai muussa tapauksessa Brysselissä tai Genevessä, sekä että sen ohjauskomitealla tulee olemaan kaksi kokousta Genevessä;

5.   on WTO:n parlamentaarisen konferenssin toisena järjestäjänä päättänyt varmistaa, että käytössä on riittävät määrärahat, joiden avulla varaudutaan sen valtuuskuntien riittävään osallistumiseen asianmukaisine infrastruktuureineen kaikkiin kokouksiin ja joilla maksetaan kuuden AKT-maan edustajan matkakulut ja päivärahat;

6.   huomauttaa, että jos WTO:n ministerikokous järjestetään vuonna 2009, parlamentti takaisi, että budjettikohtaan 3 0 4 4 siirretään lisämäärärahoja, joiden avulla katetaan ministerikokouksen kanssa samaan aikaan pidettävän WTO:n parlamentaarisen konferenssin istunnon järjestämisestä aiheutuvat kulut.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

0.0.0000

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Alain Lipietz, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Pierre Audy, Albert Deß, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Zbigniew Zaleski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

  • [1]  P6_TA(2008)0180.
  • [2]  EUVL C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
  • [3]  EUVL C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
  • [4]  EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 156.
  • [5]  EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 1014.
  • [6]  EUVL C 98 E, 23.4.2004, s. 171.

oikeudellisten asioiden valiokunnaN LAUSUNTO  (10.9.2008)

budjettivaliokunnalle

esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009
(C6-0310/2008 – 2008/2026B(BUD))Muut pääluokat

Valmistelija: Monica Frassoni

EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että yhteisöjen tuomioistuimen talousarvion luvun 12 (vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt) korkea toteuttamisaste (97,7 %) varainhoitovuonna 2007 osoittaa, että tuomioistuin on onnistunut jatkuvassa pyrkimyksessään täyttää sille osoitetut toimet,

B.  ottaa huomioon, että tuomioistuimelle kielten alan ulkoisiin palveluihin osoitettujen määrärahojen toteuttamisasteen odotetaan nousevan lähes 100 prosenttiin vuonna 2008 ja että heikommin sujunut kahdenkymmenen vakinaisen juristi-lingvistin vaiheittainen palvelukseen ottaminen, jonka neuvosto on hyväksynyt vuodelle 2009 ja joka on välttämätöntä uuden kiireellisen ennakkoratkaisumenettelyn yhteydessä, edellyttää, että käytetään enemmän freelance-kääntäjiä,

C. katsoo, että tuomioistuimen nykyisten tietojenkäsittelylaitteiden ja -sovellusten käyttöön ja ylläpitoon on myönnettävä riittävästi määrärahoja, mutta että toisaalta voidaan odottaa merkittäviä säästöjä niiden määrärahojen osalta, joita on anottu strategiseen kehitystyöhön tuomioistuimessa,

1.  katsoo, että tuomioistuimeen sovellettava perusvähennys on palautettava kolmeen prosenttiin, jotta pystytään vastaamaan tarpeisiin, jotka liittyvät tuomioistuimen henkilöstötaulukkoon 2009;

2.  katsoo, että alamomentille 1406 kuuluva 486 700 euron määrä on palautettava tuomioistuimen talousarvioon, jotta käännöspalveluun ei synny pullonkauloja, jotka voisivat vaikuttaa suoraan tuomioistuimen tuottavuuteen;

3.   panee merkille, että tuomioistuimen osalta ei ole enää varaa osapuolten Internet-portaalihanketta koskeviin uusiin määrärahaleikkauksiin, ja ehdottaa, että alamomentille 2102 palautetaan 274 400 euroa, jotka tarvitaan kiireellistä ennakkoratkaisumenettelyä, henkilöresurssien hallintaa ja sovellusten turvallisuutta koskevaan vähimmäisinvestointiohjelmaan;

4.   pyytää tuomioistuinta antamaan selvityksen sen viime vuosina toteuttamista toimista ja mahdollisesti tekemistä uusista ehdotuksista toimielimen ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi, kuten toimista energian, veden ja paperin kulutuksen ja jätteen tuotannon vähentämiseksi, työmatkaliikennesuunnitelmista jne.

5.   katsoo, että Euroopan parlamentille on myönnettävä lisäresursseja kaikkia komitologiamenettelyjä ja etenkin uutta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä varten sekä uuden oikeudellisen kehyksen varalta sen varmistamiseksi, että kolmen toimielimen välinen näkemysten ja kantojen vaihto toimii tyydyttävästi;

6.   panee tyytyväisenä merkille parlamentin hallinnon 8. syyskuuta 2008 sääntelyn parantamiseen liittyvistä parlamentin henkilöresursseista ja rahoituksesta antaman raportin, jonka mukaan eri komiteoille on myönnetty 8 AD-tason komitologiavirkaa; panee merkille, että raportissa ei kerrota erikseen niiden työntekijöiden määrästä, joiden tehtävänä on valvoa yhteisölainsäädännön soveltamista parlamentin eri valiokunnissa; kehottaa budjettivaliokuntaa toteuttamaan raportin perusteella tarvittavat jatkotoimet arvioidessaan vuoden 2009 talousarvion henkilöresurssi- ja asiantuntijamäärärahapyyntöjä ottaen huomioon myös tarpeen valvoa yhteisölainsäädännön soveltamista.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

9.9.2008

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Jacques Toubon

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Renate Weber

vetoomusvaliokunnaN LAUSUNTO  (2.7.2008)

budjettivaliokunnalle

esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009
(C6-0310/2008 – 2008/2026B(BUD))Pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

Valmistelija: Mairead McGuinness

PERUSTELUT

Vetoomusvaliokunta on pannut merkille ennakkoarvion Euroopan oikeusasiamiehen määrärahatarpeista varainhoitovuodeksi 2009, joka toimitettiin 8. huhtikuuta 2008 päivätyllä kirjeellä Euroopan parlamentin puhemiehelle varainhoitoasetuksen 31 artiklan mukaisesti.

Toimeksianto

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 195 artiklassa todetaan, että oikeusasiamies "... osallistuu epäkohtien paljastamiseen yhteisöjen toimielinten ja laitosten toiminnassa [...] ja suositusten antamiseen epäkohtien poistamiseksi".

Tämän tärkeimmän tehtävän lisäksi oikeusasiamiehellä on toinen tärkeä toiminta-ala, joka koskee Euroopan kansalaisten tietoisuuden kasvattamista unionin lainsäädäntöön perustuvista oikeuksista ja täten kansalaisten ja Euroopan ja sen toimielinten välisten suhteiden parantamista.

Lisäksi oikeusasiamiehellä on hallintoon, johtamiseen ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä oikeusasiamiehen sihteeristön keskeisten toimien tukemiseksi. Näiden niin kutsuttujen horisontaalisten tehtävien osuus on 24 prosenttia oikeusasiamiehen talousarvion kokonaismenoista.

Työmäärä

Vuonna 2007 oikeusasiamies vastaanotti vähemmän kanteluja kuin vuonna 2006 (noin 600 vähemmän). Sen sijaan käsiteltäväksi otettujen kantelujen, ja näin ollen käynnistettyjen tutkimusten määrä, kasvoi.

Oikeusmies katsoo, että tämä kehityssuuntaus on tulosta aloitteista, jotka hän käynnisti tavoitteenaan selittää aikaisempaa paremmin Euroopan kansalaisille omaa toimeksiantoaan ja sen rajoituksia. Hän on käyttänyt runsaasti aikaa, energiaa ja voimavaroja tiedotuskampanjaan, jossa kerrotaan, mitä oikeusasiamies voi tehdä ja mitä hän ei voi tehdä, ja jossa tarjotaan tietoa muista keinoista hakea oikaisua Euroopan, kansallisella ja alueellisella tasolla.

Vuoden kuluessa käynnistettiin 308 uutta tutkimusta kantelujen perusteella (267 vuonna 2006) ja lisäksi käynnistettiin kuusi oma-aloitteista tutkimusta. Vuonna 2007 oikeusasiamies käsitteli yhteensä 641 tutkimusta, joista 332 oli siirretty vuodelta 2006. Ennätykselliset 350 tutkimusta saatettiin päätökseen ja niinpä vuosi 2007 oli paras loppuunsaatettujen tutkimusten kannalta.

Vuoden 2009 talousarvion tärkeimmät piirteet

Oikeusasiamiehen ennakkoarvio varainhoitovuoden 2009 määrärahatarpeista on yhteensä 9 012 000 euroa. Tämä edustaa 5,95 prosentin lisäystä (+506 230 euroa) vuoden 2008 talousarvioon verrattuna. Siihen sisältyvät komission arvioimat inflaation ja elinkustannusten kasvun vaikutukset.

Vuoden 2009 talousarvioon otettiin 225 000 euroa (lähes puolet talousarvion lisäyksestä) sen varalta, että joudutaan järjestämään uuden oikeusasiamiehen vaalit. Näitä määrärahoja voidaan tarvita kattamaan nykyisen oikeusasiamiehen mahdollisesta lähdöstä ja uuden vastavalitun oikeusasiamiehen saapumisesta aiheutuvat menot.

Oikeusasiamiehen sihteeristön järjestäytyminen

Vuonna 2007 sihteeristön oikeudellinen osasto järjestäytyi uudelleen otettaessa käyttöön uusi hallintorakenne, johon kuuluu yksi osaston päällikkö ja neljä oikeudellisen tiimin päällikköä, joiden jokaisen alaisuudessa on lakimiestiimi. Myös hallinto- ja talousosasto järjestäytyi uudelleen. Vuonna 2008 osastojen englanninkielinen nimi muuttuu Departmentista Directorateksi ja oikeudellisista tiimeistä (Teams ja Sectors) tulee yksikköjä (Units), joilla kullakin on yksikönpäällikkö.

Tällä operaatiolla tulee olemaan vain vähäinen vaikutus vuoden 2009 talousarvioon, mutta se edellyttää kahden viran palkkaluokan korottamista: a) oikeudellisen osaston päällikön (johtajan) virka olisi korotettava palkkaluokasta AD 14 palkkaluokkaa AD 15 ja b) pääsihteerin virka olisi korotettava palkkaluokasta AD 15 palkkaluokkaan AD 16, jotta katettaisiin pääjohtajaa vastaavat palkkaluokat.

Lisäksi pyydetään kuuden uuden viran luomista ja useita palkkaluokan korotuksia, joista aiheutuu 300 000 euron lisämenot lukuun 12 (Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt).

Pyydetyt uudet virat ovat seuraavat:

–   2 lakimiestä (AD 5) ja 1 sihteeri (AST 1) oikeudellista osastoa varten;

–   1 hallintovirkamies (AD 5) hallintosektoria varten;

–   1 avustaja (AST 1) taloussektoria varten;

–   1 avustaja (AST 1) pääsihteeriä varten.

Edellä mainitun kahden palkkaluokan korotuksen lisäksi 5 viran (3 AST ja 2 AD) palkkaluokkia olisi korotettava henkilöstösääntöjen mukaisesti.

Säästöt ja uudelleenjärjestelyt

Oikeusasiamies alistaa kunkin budjettikohdan järjestelmällisesti tarkasteluun säästöjen aikaansaamiseksi aina kun mahdollista ja keskiportaan hallintoa pyydetään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa tulevan varainhoitovuoden ja tulevien varainhoitovuosien prioriteetit. Tämän lähestymistavan seurauksena toimintamenot laskevat 3,6 prosenttia (-75 230 euroa) viime vuoteen verrattuna.

Tämä leikkaus vastaa otsakkeissa II ja III tehtyjä 210 000 euron suuruisia uudelleenkohdentamisia. Uudelleenjärjestelyt vastaavat 10,5 prosenttia vuoden 2009 toimintamenoista ja 15 budjettikohdan (yhteensä kahdestakymmenestäkahdesta) reaaliarvo on alentunut. Talousarvion 15 prosentin kokonaiskasvu (506 230 euroa) rahoitetaan sisäisillä määrärahojen uudelleenjärjestelyillä.

Vuonna 2008 toteutetaan lisätoimia käännöspolitiikan suhteen ja sillä odotetaan olevan myönteisiä vaikutuksia käännöksiin varattuun talousarvioon. Vuonna 2009 käännös- ja tulkkausmäärärahat ovat yhteensä 665 000 euroa, mikä edustaa 2,2 prosentin leikkausta (-15 000 euroa) edeltävään vuoteen verrattuna.

EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  katsoo, että oikeusasiamiehen pyytämät määrärahat mahdollistavat sen, että hän täyttää ohjesäännön, täytäntöönpanosäännösten ja yhteistyösopimusten mukaiset velvoitteet sekä suorittaa tehtävänsä tehokkaasti;

2.  katsoo, että 5,95 prosentin lisäys vuoden 2008 talousarvioon nähden on asianmukainen, kun otetaan huomioon komission arvioimat inflaation ja elinkustannusten nousun vaikutukset sekä vaalivuoden velvoite varautua nykyisen oikeusasiamiehen mahdolliseen lähtöön ja vastavalitun oikeusasiamiehen saapumisen aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuksiin; toteaa, että edellä mainittu määräraha edustaa lähes puolta vuoden 2009 talousarvion kokonaiskasvusta ja että kyseinen määräraha peruutetaan, mikäli uutta oikeusasiamiestä ei valita ja nykyinen oikeusasiamies jatkaa tehtävässään;

3.  panee merkille, että vuonna 2007 oikeusasiamiehen vastaanottamien kantelujen määrä supistui noin 600 kantelulla vuoteen 2006 verrattuna; on kuitenkin tyytyväinen siihen, että käsiteltäväksi otettujen kantelujen ja käynnistettyjen tutkimusten määrä samalla ajanjaksolla on kasvanut;

4.  toteaa, että oikeusasiamiehen mukaan käsiteltäväksi otettujen kantelujen suuri määrä on seurausta siitä, että tiedotuskampanjaan, jossa selitettiin Euroopan unionin kansalaisille oikeusasiamiehen toimenkuvaa ja sen rajoituksia, uhrattiin huomattavasti aikaa, vaivaa ja voimavaroja;

5.  toteaa, että tästä kampanjasta huolimatta oikeusasiamiehen vuosikertomuksen 2007 mukaan kaikista vuonna 2007 tutkituista kanteluista vain hieman yli 26 prosenttia kuului oikeusasiamiehen toimeksiantoon ja että vuonna 2006 vastaava luku oli 21,5 prosenttia, vuonna 2005 se oli 30,7 prosenttia ja vuonna 2004 25,2 prosenttia;

6.  tukee tässä yhteydessä oikeusasiamiehen sihteeristön uudelleenjärjestäytymistä, jonka tavoitteena on ollut luoda uusi ja selkeä hallintorakenne tehokkaan tapausten hallinnoinnin seuraamiseksi ja edistämiseksi; tukee oikeusasiamiehen pyyntöä, joka koskee 6 uutta virkaa ja 7 palkkaluokan korotusta;

7.  onnittelee oikeusasiamiestä siitä, että hän on menestyksekkäästi soveltanut lähestymistapaa, jossa järjestelmällisesti arvioidaan budjettikohtia ja vahvistetaan varhaisessa vaiheessa prioriteetit säästöjen aikaansaamiseksi ja määrärahojen uudelleenkohdentamismahdollisuuksien ennakoimiseksi; panee tyytyväisenä merkille, että tämä lähestymistapa on johtanut toimintamenojen supistumiseen 3,6 prosentilla ja osaltaan edesauttanut sitä, että 15 prosenttia talousarvion kasvusta on rahoitettu sisäisillä määrärahojen uudelleenkohdentamisilla;

8.  panee merkille, että käännös- ja tulkkausmäärärahoja koskeva pyyntö on 2,2 prosenttia pienempi kuin edeltävänä vuonna; kannustaa oikeusasiamiestä jatkamaan ponnisteluja, joilla parannetaan oikeusasiamiehen päätösten esitystavan laatua ja tyyliä, minkä seurauksena myös niiden käännösmenot pienenevät.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

25.6.2008

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Robert Atkins, Margrete Auken, Inés Ayala Sender,Victor Boştinaru, Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo,Marcin Libicki, Proinsias De Rossa, David Hammerstein, Marian Harkin, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Marie Panayotopoulos-Cassiotou,

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Margie Sudre,

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Georgios Toussas,

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2009, Pääluokka I – Parlamentti, Pääluokka II – Neuvosto, Pääluokka IV – Tuomioistuin, Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, Pääluokka VII – Alueiden komitea, Pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies, Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

Viiteasiakirjat

C6-0310/2008 – 2008/2026 (BUD)

Asiasta vastaava valiokunta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG23.9.2008

 

Lausunnot pyydetty – ilmoitettu istunnossa (pvä)

23.9.2008

Esittelijä(t)

  Nimitetty (pvä)

Janusz Lewandowski

24.1.2008

Alkuperäinen esittelijä

Ville Itälä

Neuvosto hyväksyi talousarvioesityksen (pvä)

17.7.2008

Neuvosto toimitti talousarvioesityksen (pvä)

0.0.0000

Valiokuntakäsittely

13.10.2008

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.10.2008

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

 

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Eleonora Lo Curto, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michael Gahler, Esther De Lange, Rihards Pīks, Paul Rübig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.10.2008

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...