Procedura : 2008/2026B(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0397/2008

Teksty złożone :

A6-0397/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/10/2008 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0516

SPRAWOZDANIE     
PDF 205kWORD 162k
13.10.2008
PE 412.238v03-00 A6-0397/2008(Część 1)

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6‑0310/2008 – 2008/2026B(BUD))

Sekcja 1                       –  Parlament Europejski

Sekcja 2                       –  Rada

Sekcja 4                       –  Trybunał Sprawiedliwości

Sekcja 5                       –  Trybunał Obrachunkowy

Sekcja 6                       –  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Sekcja 7                       –  Komitet Regionów

Sekcja 8                       –  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Sekcja 9                       –  Europejski Inspektor Ochrony Danych

Część 1: Projekt rezolucji

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Janusz Lewandowski

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 OPINIA Komisji Prawnej
 OPINIA Komisji Petycji
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, sekcja 1 – Parlament Europejski, sekcja 2 – Rada, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sekcja 7 – Komitet Regionów, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (C6‑0310/2008 – 2008/2026B(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 traktatu WE,

–   uwzględniając decyzję Rady (WE, Euratom) nr 2000/597 z dnia 29 września 2000 r. dotyczącą systemu środków własnych Wspólnot Europejskich,(1)

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2009 - pozostałe sekcje (4),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2009(5),

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 przedstawiony przez Komisję dnia 16 maja 2008 r. (COM(2008)0300),

–   uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 sporządzony przez Radę dnia 17 lipca 2008 r. (C6-0310/2008),

–   uwzględniając art. 69 oraz załącznik IV do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie zainteresowanych komisji (A6-0397/2008),

A. mając na uwadze, że we wstępnym projekcie budżetu (WPB) wszystkich instytucji pozostawiono margines w kwocie 121 744 018 euro poniżej pułapu przewidzianego w ramach finansowych na rok budżetowy 2008 r.,

B.  mając na uwadze, że po decyzji Rady z dnia 17 lipca 2008 r. w projekcie budżetu istnieje margines w wysokości 224 133 714 euro poniżej tego pułapu,

C. mając na uwadze, że uzgodniono proces pilotażowy, w ramach którego podczas procedury budżetowej w 2009 r. zostanie podjęta ściślejsza współpraca między Prezydium a Komisją Budżetową, a także wczesna wzajemna współpraca w przypadku wszystkich pozycji mających znaczące skutki budżetowe,

D. mając na uwadze, że wszystkie prerogatywy w zakresie przyjmowania budżetu przysługujące Parlamentowi obradującemu na posiedzeniu plenarnym są w pełni utrzymane zgodnie z postanowieniami traktatu i Regulaminem,

E.  mając na uwadze, że dnia 16 kwietnia, przed przyjęciem przez Prezydium preliminarza budżetowego, odbyło się wstępne posiedzenie pojednawcze pomiędzy delegacjami Prezydium i Komisji Budżetowej,

F.  mając na uwadze, że posiedzenie pojednawcze z udziałem tych delegacji odbyło się dnia 30 września, przed głosowaniami w Komisji Budżetowej i na posiedzeniu plenarnym,

Ramy ogólne

1.  jest zdania, że instytucje UE, w odpowiedzi wniosek Parlamentu o przedstawienie projektów budżetów opartych jedynie na rzeczywistych kosztach odpowiadających realnym potrzebom, współpracowały z nim w sposób konstruktywny w zakresie opracowania ostatecznych projektów uwzględniających oczekiwania obywateli oraz konieczność zachowania dyscypliny finansowej;

2.  podkreśla, że zwrócił się do wszystkich instytucji z prośbą o oświadczenia na temat możliwości identyfikacji kosztów powiązanych konkretnie z potencjalnym wejściem w życie Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską(6); po uzyskaniu od nich odpowiedzi wyraża zadowolenie, że żadne z takich kosztów nie zostały uwzględnione w ostatecznym projekcie;

3.  z zadowoleniem przyjmuje pomysł Rady stosowania bardziej ukierunkowanej metody tworzenia projektu budżetu w przeciwieństwie do stosowanych wcześniej ogólnych zmian wartości procentowych;

4.  podkreśla, że ogólnie wiele jeszcze można ulepszyć i skuteczniej gospodarować zasobami budżetowymi w wielu dziedzinach, wśród których można wymienić intensywniejszą współpracę międzyinstytucjonalną, lepsze wykorzystanie wskaźników realizacji celów, narzędzi prognostycznych i porównywania z wzorcowymi praktykami, a także efektywniejsze wykorzystanie mobilności personelu i przesunięć kadrowych w celu kontrolowania podwyżek oraz zademonstrowanie solidnej kontroli wszelkich kosztów odnoszących się do podróży, diet, tłumaczeń, a zwłaszcza kosztów budowy;

5.  ponownie podkreśla znaczenie stałego parlamentarnego nadzoru realizacji decyzji budżetowych, które stanowią podstawę opracowywania budżetu rocznego; jest przekonany, że bezpośrednia kontrola parlamentarna może przyczynić się do poprawy jakości wydatków, bardziej bezpośredniej kontroli należytego gospodarowania środkami finansowymi, a w rezultacie do ponownego skupienia wsparcia finansowego na priorytetach politycznych; jest przekonany, że cel ten można zrealizować jedynie przy pełnym zaangażowaniu dwóch komisji budżetowych oraz komisji specjalnych;

6.  postanowił pozostawić margines poniżej pułapu w kwocie ___________ euro, ograniczając tym samy ogólny wzrost do X%; podkreśla, że obejmuje to przywrócenie części cięć budżetów innych instytucji dokonanych przez Radę (z wyłączeniem budżetu Komisji), ale jedynie w przypadkach, w których jest to uzasadnione konkretnymi potrzebami każdej z nich;

Sekcja 1 - Parlament Europejski

7.  podkreśla, że priorytety polityczne określone w rezolucjach z 10 kwietnia 2008 r. i 20 maja 2008 r. dotyczących wytycznych i preliminarza były podstawą utrzymania projektów budżetów na 2009 r. w duchu dyscypliny budżetowej przy jednoczesnym zachowaniu określonych priorytetów politycznych; jest zdania, że wynik jest w pełni zgodny z tymi celami i odpowiada również konkretnym wymaganiom związanym z rokiem 2009, który jest rokiem wyborów do Parlamentu i wyzwań związanych z nowym statutem dla posłów i zmianą kadencji;

8.  z radością przyjmuje poprawę współpracy pomiędzy Prezydium i Komisją Budżetową, która stała się solidną podstawą prac przygotowawczych poprzedzających pierwsze czytanie budżetu, a także prac na etapie określania wytycznych i tworzenia preliminarza; podkreśla gotowość obu stron do kontynuacji i uwieńczenia sukcesem procesu pilotażowego w celu pokonania trudności już na samym początku, przy jednoczesnym utrzymaniu oficjalnych przywilejów każdego organu;

9.  jest mimo to zdania, że należy jeszcze pokonać niektóre trudności praktyczne, aby jeszcze bardziej ułatwić współpracę, a mianowicie zdecydowanie poprawić udostępnianie niezbędnych informacji i sprawozdań we właściwym czasie przed pierwszym czytaniem;

10. uznaje, że od chwili przyjęcia preliminarza nastąpiło wiele znaczących zmian mających wyraźne implikacje budżetowe, w związku z czym konieczne jest dokonanie pewnych korekt; podkreśla tu szczególnie zmiany budżetowe będące wynikiem zawieszenia wejścia w życie traktatu lizbońskiego, przygotowań do wprowadzenia w życie nowego statutu asystentów, uaktualnienia przewidywań w sprawie statutu posła, a także podwyżek cen energii;

11. podkreśla, że sukcesem zwieńczono intensywne prace zmierzające do udzielenia pomocy posłom w sprawowaniu mandatu, a zwłaszcza w wywiązywaniu się z obowiązków legislacyjnych; zwraca uwagę na pozytywną ocenę i utworzenie nowego działu informacyjnego biblioteki, który usprawni działalność parlamentarną posłów; podkreśla znaczenie punktualnego uzyskiwania przez posłów obiektywnych i rzeczowych informacji na tematy związane z ich działalnością parlamentarną; zwraca się do administracji o dalszą poprawę przedstawiania odpowiedzi na zapytania posłów, publikowanie na stronie internetowej biblioteki wszystkich zapytań, a nie tylko udzielonych odpowiedzi, oraz powiększenie liczby języków, w których udostępniane będą informacje; pragnie uzyskać informacje na ten temat w formie oceny wstępnej na początku roku 2010;

12. podkreśla, że ogólny poziom jego budżetu wynosi 19,67% zatwierdzonych wydatków w dziale 5 (środki na wydatki administracyjne) wieloletnich ram finansowych, co znaczy, że został on utrzymany poniżej dobrowolnego limitu w wysokości 20%; z zadowoleniem konstatuje, że oznacza to dalsze oszczędności o 0,9 mln euro w stosunku do swego stanowiska w maju 2008 r.; zwraca uwagę, że wynika to z połączenia szeregu wspomnianych wyżej czynników;

13. odnotowuje fakt odbycia posiedzenia pojednawczego przez Prezydium i Komisję Budżetową w dniu 30 września 2008 r., w trakcie którego przedyskutowano, a co najważniejsze, znaleziono rozwiązanie głównych budżetowych kwestii spornych; zwraca jednak uwagę na kilka kwestii, co do których osiągnięcie porozumienia okazało się niemożliwe i pozostawia te kwestie w gestii Parlamentu;

14. podkreśla pozytywne rezultaty i konstruktywny charakter tego posiedzenia; w oparciu o poprzednie rezolucje oraz dalszą analizę preliminarza i listu w sprawie poprawek, może w większości zatwierdzić zmiany planu zatrudnienia zaproponowane przez Prezydium; nie jest jednak uprawniony do pełnego zatwierdzenia wszystkich propozycji;

15. uznaje, że poczyniono i nadal będzie się czynić znaczne wysiłki w dziedzinie przesunięć personalnych w celu ograniczenia wzrostu liczby personelu oraz związanych z tym kosztów;

- podkreśla, że należy przeanalizować ogólną skuteczność wykorzystania zasobów ludzkich pod względem realizacji konkretnych zadań oraz że Prezydium oraz administracja powinny stale zwracać uwagę na tę kwestię w przyszłości w celu maksymalnego zrównoważenia rozmieszczenia zasobów ludzkich, aby zapewnić obsługę głównych działań legislacyjnych, bezpośrednich usług dla posłów oraz funkcji wsparcia administracyjnego, a także przyczynić się do lepszego zrozumienia priorytetów oraz założeń leżących u ich podstaw;

- z zadowoleniem przyjmuje pierwszy i znaczący krok w tym kierunku w postaci przedstawionego mu analitycznego i szczegółowego planu zatrudnienia, choć plan ten został przedstawiony z opóźnieniem i po terminie składania poprawek budżetowych do pierwszego czytania; pragnie na bieżąco otrzymywać informacje na ten temat w przyszłości;

- wyraża zadowolenie z faktu, że aktualne propozycje pozytywnie przyczynią się do rozszerzenia uprawnień legislacyjnych Parlamentu, także jeżeli chodzi o procedurę komitologii, co przedstawiono również w niedawnym sprawozdaniu dla Komisji Budżetowej wymagającym dalszych działań;

16. przyjmuje zmiany planu zatrudnienia sekretariatu zgodnie ze złożonymi poprawkami budżetowymi dotyczące ogółem _XX stanowisk oraz ____ awansów; utrzymuje w rezerwie środki odnoszące się do niewielkiej liczby stanowisk w oczekiwaniu na dalszą analizę oraz wyjaśnienie dotyczące wykorzystania, potrzeb oraz optymalnego rozmieszczenia zasobów wspomnianego powyżej najpóźniej do końca czerwca 2009 r.;

17. choć w pełni popiera szybkie uruchomienie Wszechnicy, podkreśla po odbyciu posiedzenia pojednawczego, że konieczne są dalsze prace w celu wypracowania zadowalającego i korzystnego cenowo rozwiązania; zwraca uwagę, że dwóm delegacjom nie udało się osiągnąć pełnego porozumienia w tej sprawie, postanawia zatem częściowo uznać wnioski na tym etapie, jest jednak w pełni gotów powrócić do tej sprawy jak najszybciej i po uzyskaniu niezbędnych informacji;

18. uznaje potrzeby grup politycznych pod względem zasobów kadrowych wynikające z konieczności sprostania coraz poważniejszym wyzwaniom, zatem wyraża zgodę na utworzenie kolejnych 53 stanowisk; jest zdania, że pożądana byłaby refleksja na temat lepszego włączania do procedury budżetowej grupowych wniosków kadrowych oraz odnośnych środków na wcześniejszym etapie, aby można było wcześniej ocenić podstawowe potrzeby;

19. zwraca uwagę, że postanowił pobudzić działania informacyjne prowadzone w państwach członkowskich jako część swej strategii oraz planu działania w związku z wyborami europejskimi w 2009 r.; z zadowoleniem przyjmuje również pomysł bardziej aktywnego zaangażowania młodzieży w proces przedwyborczy w celu informowania obywateli UE o roli Parlamentu Europejskiego;

20. podkreśla, że zarezerwowano w budżecie środki na ułatwienie wprowadzenia nowych zasad dotyczących asystentów posłów i z zadowoleniem przyjmuje aktualnie prowadzone prace na rzecz osiągnięcia ostatecznego porozumienia w tej kwestii przed końcem roku;

21. z zadowoleniem przyjmuje propozycję utworzenia systemu zarządzania wiedzą w celu poprawy rozpowszechniania informacji oraz zarządzania różnymi źródłami informacji na szczeblu administracyjnym i politycznym; zwraca się do administracji z wnioskiem o przedstawienie wyników pierwszego etapu podejścia dwustopniowego pod koniec marca 2009 r.;

22. biorąc pod uwagę, że w grę wchodzą wysokie kwoty, jest zdania, że władza budżetowa powinna wziąć pod uwagę ograniczenia finansowe oraz rosnące koszty zakupu, utrzymania oraz remontu budynków w nadchodzącym roku, zwłaszcza uwzględniając fakt wejścia w życie statutu posła w 2009 r.; zwraca się do Prezydium o przedstawienie planu strategicznego do września 2009 r. przed pierwszym czytaniem budżetu; w związku z tym nie może wyrazić zgody na podwyższenie rezerwy na budynki i pozostawia ją na poziomie 20 mln euro;

23. przypomina, że z punktu widzenia kontrolowania wydatków korzystniejszy będzie bardziej przejrzysty sposób długofalowego planowania w dziedzinie nieruchomości obejmujący środki planowania; wzywa Prezydium do kontynuowania wysiłków w tym zakresie; zwraca się z prośbą o przedstawienie sprawozdania końcowego dotyczącego konsekwencji finansowych, administracyjnych i prawnych wiążących się z kwestią azbestu oraz niezbędnymi pracami w zakresie naprawy sufitu w Strasburgu;

24. oczekuje na wyniki analizy ilości dwutlenku węgla wytwarzanego przez Parlament Europejski, która winna również obejmować kwestię systemów odsprzedawania praw do emisji CO2, o którą wnosił Parlament; podjął decyzję o odpowiednim dostosowaniu nazewnictwa pozycji, których dotyczyć będzie ewentualny przyszły system odsprzedawania; ponownie podkreśla jednak, że konieczne jest zintensyfikowanie wysiłków w kierunku możliwie najczęstszego ograniczania przemieszczania się;

25. wyraża życzenie, aby od momentu rozpoczęcia nowej kadencji Parlamentu we wszystkich jego budynkach, a także w intranecie dostępny był ośrodek zarządzania mobilnością zawierający informacje na temat połączeń z Parlamentem w transporcie publicznym, co stanowić będzie zachętę do korzystania z transportu publicznego jako alternatywy do korzystania z samochodu;

26. odnotowuje opinie przedłożone przez Komisję Handlu Międzynarodowego, Komisję Prawną oraz Komisję Petycji i konstatuje, że są one w dużej mierze pozytywne; podkreśla, że większość spornych obawy została rozstrzygnięta w drodze poprawek budżetowych oraz głosowania;

Sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości

27. uznaje znaczenie wdrożenia w Trybunale nowej procedury nadzwyczajnej, zgodnie z którą sądy krajowe będą uprawnione do otrzymania odpowiedzi w dużo krótszym czasie, niż miało to miejsce dotychczas, dlatego też zatwierdza projekt budżetu pod kątem wniosku o 39 nowych stanowisk;

28. zauważa, że wysokie tempo wzrostu w budżecie związane jest głównie z realizacją projektu budowy nowego budynku Trybunału, który został zatwierdzony wcześniej i który w przyszłości będzie nadal wywierał duży wpływ finansowy na budżet; wzywa Trybunał do przedstawienia uaktualnionego sprawozdania z ogółu prac oraz konsekwencji finansowych realizacji projektu do 2013 r.;

29. jest zdania, że rozwój zwykłego budżetu operacyjnego Trybunału, który w chwili obecnej utrzymuje się na poziomie +2,5%, jest znacznie bardziej zachęcający oraz że ogólnie Trybunał poczynił widoczne wysiłki w kierunku obniżenia wzrostu wydatków w roku budżetowym 2009;

30. postanawia ustalić ogólną stawkę potrącenia na poziomie 3,5%, który jest bliski sugestiom samego Trybunału oraz przywraca odpowiednie środki; zwraca uwagę, że zabieg ten powinien zagwarantować pełną operacyjność Trybunału, a jednocześnie stanowić oszczędność w stosunku do pierwotnych propozycji;

Sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

31. z zadowoleniem przyjmuje proponowane wzmocnienie zdolności audytowych Trybunału oraz postanawia zapewnić 20 odnośnych stanowisk w porozumieniu zarówno z Trybunałem, jak i Radą;

32. jest zdania, że finansowanie rozbudowy budynku Trybunału powinno kosztować podatników jak najmniej; dlatego też jeszcze raz potwierdza decyzję o pokryciu kosztów tej budowy z budżetu za cztery lata, zamiast maskować znacznie wyższe koszty, jakie wynikałyby z rozwiązania polegającego na zawarciu umowy leasingowej z perspektywą zakupu na okres 25 lat; podejmuje zatem decyzję o zagwarantowaniu maksymalnej możliwej kwoty na ten cel w budżecie na rok 2009 i w związku z tym zatwierdził kwotę 55 mln euro;

33. postanawia podwyższyć niewielką liczbę pozycji kosztów dotyczących udostępniania przez Trybunał opinii publicznej sprawozdań, przeprowadzenia kontroli pracy samego Trybunału, lepszej sprawozdawczości, opieki nad dziećmi pracowników, a także zapewnić w planie zatrudnienia dwa dodatkowe stanowiska oprócz wspomnianych powyżej stanowisk dla audytorów;

Sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

34. uwzględnił obawy Komitetu dotyczące środków na zatrudnienie personelu oraz po rozważeniu przedstawionych argumentów, wyraża zgodę na podwyższenie ogólnej stawki potrącenia do poziomu 4,5%;

35. obok dwóch nowych stanowisk AD5 uwzględnionych w projekcie budżetu postanawia utworzyć dodatkowe dwa stanowiska AST, odrzucone wcześniej przez Radę;

36. podejmuje decyzję o umieszczeniu w rezerwie części środków na pokrycie kosztów podróży służbowych i posiedzeń do chwili przedstawienia przez Komitet przejrzystego planu kontroli tych kosztów;

Sekcja 7 – Komitet Regionów

37. odnotowuje fakt, że Komitet będzie musiał zatrudnić dodatkowy personel w związku z rozszerzeniem UE i wyraża zgodę na nowe stanowiska przewidziane w projekcie budżetu zaproponowanym przez Radę;

38. ponadto po przesłuchaniu w Komitecie może zaakceptować utworzenie trzech dalszych stanowisk w celu powiększenia zdolności operacyjnych konkretnych działów;

39. postanawia wprowadzić ogólną stawkę potrącenia w wysokości 4,5% po wysłuchaniu argumentów Komitetu; zauważa, że stawka ta jest bliska wysokości wnioskowanej przez sam Komitet, a z drugiej strony pozwala ona na oszczędności;

Sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

40. wyraża zgodę na zaproponowane w projekcie budżetu przygotowanym przez Radę utworzenie trzech nowych stanowisk AD, aby umożliwić rzecznikowi rozpatrywanie stale rosnącej liczby dopuszczalnych skarg, ponadto, po wysłuchaniu rzecznika, może również wyrazić zgodę na utworzenie trzech tymczasowych stanowisk asystenckich;

Sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

41. zatwierdza tę sekcję projektu budżetu;

o

o   o

42. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, wraz z poprawkami do sekcji 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 projektu budżetu ogólnego, Radzie i Komisji oraz pozostałym instytucjom i zainteresowanych organom.

(1)

Dz.U. L 253 z 7.10.2000, s. 42.

(2)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(4)

Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0115.

(5)

Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0208.

(6)

Dz.U. C 306 z 17.12.2007, s. 1.


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (10.9.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0310/2008 – 2008/2026B(BUD))

Sekcja 1 - Parlament Europejski

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Helmuth Markov

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

-    uwzględniając rezolucję z dnia 24 kwietnia 2008 r. zatytułowaną „Ku zreformowanej Światowej Organizacji Handlu”(1), z dnia 4 kwietnia 2006 r. zatytułowaną „Ocena rundy negocjacji z Dauha po Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Hongkongu”(2), z dnia 12 maja 2005 r. zatytułowaną „Ocena rundy negocjacji z Dauha w następstwie decyzji Rady Ogólnej WTO z dnia 1 sierpnia 2004 r.”(3), z dnia 9 marca 2005 r. zatytułowaną „Wytyczne dotyczące sekcji II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B) oraz wstępny projektu szacunków Parlamentu Europejskiego (sekcja I) dla procedury budżetowej na 2006 r.”(4), z dnia 22 kwietnia 2004 r. zatytułowaną „Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2005”(5) oraz z dnia 26 lutego 2004 r. zatytułowaną „Procedura budżetowa 2005: wytyczne dotyczące sekcji II, IV, V, VI, VII, VIII(A) i VIII(B) oraz wstępny projekt preliminarza (sekcja I) dla procedury budżetowej na 2005 r.”(6),

1.   przypomina, że parlamentarzyści, jako wybrani przedstawiciele obywateli, mają do odegrania ważną rolę w negocjacjach handlowych, w szczególności w negocjacjach prowadzonych przez Światową Organizację Handlu (WTO);

2.   podkreśla, że od roku 2002 Parlament oraz Unia Międzyparlamentarna, organizacja międzynarodowa z siedzibą w Genewie, wspólnie organizują i współfinansują „konferencję parlamentarną nt. Światowej Organizacji Handlu” (WTO) – stały mechanizm nadzoru parlamentarnego nad WTO, której działalność mogłaby zostać nasilona;

3.   zauważa, że głównym celem parlamentarnej konferencji nt. WTO jest zwiększenie zewnętrznej przejrzystości WTO oraz uczynienie jej odpowiedzialną przed prawodawcami jako wybranymi przedstawicielami społeczeństwa; zaznacza ponadto, że konferencja stanowi forum, na którym członkowie parlamentów z całego świata wymieniają opinie, informacje i doświadczenia z zakresu handlu międzynarodowego i nadają WTO wymiar parlamentarny poprzez: i) nadzorowanie działalności WTO i propagowanie jej skuteczności i uczciwości; ii) wspieranie przejrzystości procedur WTO i poprawę dialogu między rządami, parlamentami i społeczeństwem obywatelskim oraz iii) stwarzanie w parlamentach możliwości działania w sprawach handlu międzynarodowego i wywieranie wpływu na kierunek dyskusji w ramach WTO;

4.   ponownie deklaruje, że jego celem jest powiązanie negocjacji WTO z procesem parlamentarnym; podkreśla zatem, że w przyszłości nieustannie potrzebne będą środki na finansowanie tego istotnego działania; zaznacza w związku z tym, że w 2009 r. odbędzie się co najmniej jedna coroczna sesja konferencji parlamentarnej nt. WTO równolegle z Konferencją Ministerialną WTO – jeśli zostanie ona zorganizowana – lub w przeciwnym razie w Brukseli lub w Genewie, oraz dwa posiedzenia Komitetu Kierowniczego w Genewie;

5.   jest zdecydowany, jako współorganizator konferencji parlamentarnej nt. WTO, dopilnować, by udostępniono wystarczające środki dla zapewnienia właściwego udziału, włącznie z konieczną infrastrukturą, jej delegacji we wszystkich posiedzeniach oraz dla pokrycia zwrotu kosztów podróży i pobytu sześciu przedstawicieli krajów AKP;

6.   wskazuje, że jeżeli konferencja ministerialna WTO zostanie zorganizowana w 2009 r. Parlament zagwarantuje wzmocnienie linii budżetowej 3 0 4 4 w celu pokrycia kosztów związanych z organizacją, równolegle, konferencji parlamentarnej nt. WTO.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

0.0.0000

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Alain Lipietz, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Albert Deß, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Zbigniew Zaleski

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

(1)

P6_TA(2008)0180.

(2)

Dz.U. C 293 E z 2.12.2006, s. 155.

(3)

Dz.U. C 92 E z 20.4.2006, s. 397.

(4)

Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, s. 156.

(5)

Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, s. 1014.

(6)

Dz.U. C 98 E z 23.4.2004, s. 171.


OPINIA Komisji Prawnej (10.9.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD))

Inne sekcje

Sprawozdawczyni: Monica Frassoni

WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że wysoki wskaźnik wykorzystywania przez Trybunał Sprawiedliwości funduszy budżetowych z rozdziału 12 „Urzędnicy i pracownicy czasowi” budżetu na rok 2007 (97,7%) ilustruje skuteczność trwałych starań Trybunału w kierunku zapełnienia przydzielonych stanowisk,

B.  mając na uwadze, że według oczekiwań wskaźnik realizacji środków Trybunału na usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń będzie bliski 100% w 2008 r. oraz mając na uwadze, że mniej korzystna rekrutacja wieloetapowa na dwadzieścia stałych etatów prawników-lingwistów, przydzielonych przez Radę na 2009 r. i koniecznych w kontekście nowej pilnej procedury trybu prejudycjalnego, oznaczać będzie potrzebę większego korzystania z usług tłumaczy zewnętrznych,

C. mając na uwadze, że z jednej strony odpowiednie środki muszą zostać przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie istniejących urządzeń i programów komputerowych w Trybunale Sprawiedliwości, a z drugiej strony można przewidzieć znaczne oszczędności w związku ze środkami na finansowanie rozwoju strategicznego wewnątrz Trybunału,

1.  uważa, że standardowe potrącenie powinno zostać przywrócone do 3% dla Trybunału Sprawiedliwości w celu realizacji potrzeb związanych z planem zatrudnienia w Trybunale na 2009 r.;

2.  uważa, że należy ponownie wprowadzić kwotę 486 700 euro w pozycji 1406 budżetu Trybunału Sprawiedliwości celem uniknięcia sytuacji zatorowej w usługach tłumaczeniowych, która mogłaby bezpośrednio wpłynąć na wydajność prac Trybunału;

3.   zauważa, że w przypadku Trybunału Sprawiedliwości brak jest pola manewru dla dalszych cięć budżetowych w projekcie portalu internetowego grup i sugeruje przywrócenie kwoty 274 400 euro w pozycji 2102, która to suma stanowi minimum wymagane dla programu inwestycyjnego dotyczącego pilnej procedury trybu prejudycjalnego, zarządzania personelem i bezpieczeństwa programów;

4.   zwraca się do Trybunału, aby przedstawił sprawozdanie na temat kroków podejmowanych w ostatnich latach i ewentualnych dalszych wniosków dotyczących wprowadzenia w instytucji zasad ekologicznych, takich jak dążenie do zmniejszenia zużycia energii, wody i papieru, ograniczenie produkcji odpadów oraz plany na rzecz mobilności itd.;

5.   uważa, że należy przydzielić Parlamentowi Europejskiemu dodatkowe środki na wszystkie procedury komitologii, zwłaszcza przez wzgląd na nową procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą oraz przygotowania związane z nowymi ramami prawnymi w celu zapewnienia skutecznie funkcjonującej wymiany poglądów i opinii między trzema instytucjami;

6.  z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie administracji Parlamentu z dnia 8 września 2008 r. w sprawie jego zasobów ludzkich oraz funduszy przeznaczonych w ramach inicjatywy lepszego stanowienia prawa, zgodnie z którym różnym komisjom przyznano 8 „komitologicznych” stanowisk administracyjnych; zauważa, że brak jest konkretnych danych dotyczących liczby osób zajmujących się w różnych komisjach parlamentarnych monitorowaniem stosowania prawa wspólnotowego; zwraca się do Komisji Budżetowej o odpowiednie nawiązanie do tego sprawozdania przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących środków na zasoby ludzkie i specjalistów w budżecie na 2009 r., w tym o uwzględnienie potrzeby monitorowania stosowania prawa wspólnotowego.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

9.9.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Jacques Toubon

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Renate Weber


OPINIA Komisji Petycji (2.7.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD))

Sekcja VIII — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Mairead McGuinness

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Petycji zapoznała się z szacunkami Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącymi potrzeb budżetowych na rok 2009, które przedłożył on przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w piśmie z dnia 8 kwietnia 2008 r., zgodnie z art. 31 rozporządzenia finansowego.

Mandat

Na mocy art. 195 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich pomaga wykryć przypadki „niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji lub organów wspólnotowych” oraz wydaje zalecenia mające położyć kres tym praktykom.

Oprócz tego głównego zadania Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje też inne istotne działania zmierzające do zwiększenia poziomu świadomości europejskich obywateli w odniesieniu do przysługujących im na mocy przepisów UE praw, a tym samym służące poprawie stosunków między obywatelami a Unią Europejską i jej instytucjami.

Inne obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich obejmują prace w dziedzinie administracji, zarządzania i finansów w ramach wsparcia głównej działalności jego sekretariatu. Na te tak zwane działania horyzontalne przeznacza się 24% ogólnego budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obowiązki

W 2007 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło mniej nowych skarg niż w roku 2006 (o około 600). Wzrosła jednak liczba dopuszczalnych skarg, a tym samym liczba otwartych postępowań wyjaśniających.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zmianę tę przyniosły zapoczątkowane przez niego inicjatywy mające lepiej wyjaśnić europejskim obywatelom czynności i obowiązki Rzecznika oraz ich zakres. Kampania informacyjna przedstawiająca zakres kompetencji Rzecznika oraz inne środki odwoławcze na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym pochłonęła wiele czasu, wysiłku i nakładów.

W ciągu roku otwarto 308 nowych postępowań wyjaśniających na podstawie skarg (267 w roku 2006) oraz 6 postępowań z inicjatywy własnej. W roku 2007 Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatrzył ogółem 641 spraw, z których 332 przeniesiono z roku 2006. Zamknięto rekordową liczbę 350 postępowań, a tym samym rok 2007 okazał się pod tym względem najlepszy.

Zasadnicze elementy budżetu na rok 2009

Rzecznik Praw Obywatelskich szacuje budżet na rok 2009 na kwotę 9 012 000 euro. Kwota ta jest o 5,95% (+ 506 230 euro) wyższa w porównaniu z budżetem na rok 2008. Uwzględnia ona zarówno wpływ inflacji, jak i wyższy — zgodnie z szacunkami Komisji — koszt utrzymania.

Budżet na rok 2009 zwiększono o kwotę 225 000 euro (co stanowi blisko połowę zwiększonych środków budżetowych) z myślą o ewentualnych konsekwencjach zorganizowania wyborów nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedmiotowe środki mogą okazać się potrzebne do pokrycia wydatków związanych z ewentualnym odejściem obecnie urzędującego Rzecznika oraz objęciem stanowiska przez nowo wybranego Rzecznika.

Organizacja sekretariatu Rzecznika Praw Obywatelskich

W roku 2007 dokonano reorganizacji Działu Prawnego sekretariatu w celu wprowadzenia nowej struktury zarządzania z jednym dyrektorem działu i czterema szefami zespołów prawnych, z których każdy stoi na czele zespołu prawników. Reorganizacją objęto także Dział Administracji i Finansów (AFD). W roku 2008 działy zostaną zastąpione dyrekcjami, a zespoły i działy prawne staną się jednostkami, z których każda będzie mieć własnego dyrektora.

Działania te mają ograniczony wpływ na budżet na rok 2009, wymagają jednak podwyższenia szczebla w przypadku dwóch stanowisk: (1) dyrektor Działu Prawnego powinien zostać przeszeregowany ze szczebla AD 14 na AD 15, a (2) stanowisko sekretarza generalnego powinno zostać przeszeregowane z AD 15 na AD 16 w celu dostosowania go do szczebli na poziomie dyrektorów generalnych.

Wnioskuje się o sfinansowanie sześciu nowych stanowisk i szeregu przypadków podwyższenia szczebla funkcyjnego, co wymaga zwiększenia środków w ramach rozdziału 12 (Urzędnicy i pracownicy czasowi) o około 300 000 euro.

Wnioskuje się o utworzenie następujących stanowisk:

— 2 prawników (AD 5) i 1 asystent (AST 1) Działu Prawnego;

— 1 administrator (AD 5) Działu Administracji;

— 1 asystent biurowy (AST 1) Działu Finansów;

— 1 asystent (AST 1) sekretarza generalnego.

Oprócz dwóch wymienionych powyżej przypadków podwyższenia szczebla należy także dokonać zgodnego z regulaminem pracowniczym przeszeregowania pięciu istniejących stanowisk (3 AST i 2 AD).

Oszczędności i przesunięcia

Rzecznik Praw Obywatelskich regularnie poddaje kontroli każdą pozycję budżetu w celu dokonania oszczędności w możliwych przypadkach, a kadrę kierowniczą średniego szczebla uprasza się o wczesne wskazywanie priorytetów na nadchodzący rok budżetowy i kolejne lata. W wyniku tego podejścia wydatki operacyjne zmalały o 3,6% (–75 230 euro) w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ten spadek odpowiada ponownemu rozdysponowaniu środków w wysokości 210 000 euro w ramach tytułów II i III. Przesunięcie równe jest 10,5% budżetu operacyjnego na rok 2009, a rzeczywisty spadek odnotowano w przypadku 15 pozycji budżetowych (na 22). Z całkowitego zwiększenia budżetu (506 230 euro) 15% jest finansowane przez wewnętrzne przeniesienie środków.

W roku 2008 podjęte zostaną dalsze działania związane z polityką tłumaczeniową, co ma wywrzeć korzystny wpływ na budżet przewidziany na tłumaczenia. Środki wymagane na tłumaczenia pisemne i ustne na rok 2009 wynoszą 665 000 euro, co stanowi spadek o 2,2% (–15 000 euro) w porównaniu z ubiegłym rokiem.

WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  jest zdania, że całkowita kwota środków budżetowych, o które wnioskuje Rzecznik Praw Obywatelskich, pozwoli mu na wypełnianie obowiązków wynikających ze statutu, przepisów wykonawczych i porozumień o współpracy oraz zapewni mu skuteczność działania;

2.  uważa, że zwiększenie budżetu o 5,95% w stosunku do roku 2008 jest uzasadnione ze względu na wpływ inflacji, wyższe — zgodnie z szacunkami Komisji — koszty utrzymania oraz konieczność wzięcia pod uwagę w roku wyborów konsekwencji finansowych związanych z ewentualnym odejściem obecnie urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich i objęciem stanowiska przez nowo wybranego Rzecznika; zauważa, że powyższe koszty stanowią blisko połowę ogółu zwiększonych środków budżetu na rok 2009 oraz że odpowiednie środki zostaną anulowane w przypadku niewybrania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich i pozostaniu na stanowisku urzędującego Rzecznika;

3.  zauważa, że w 2007 r. liczba skarg otrzymanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich zmniejszyła się o około 600 w porównaniu z rokiem 2006; wyraża jednak zadowolenie, że w tym samym czasie wzrosła liczba dopuszczalnych skarg i otwartych postępowań wyjaśniających;

4.  zauważa, że według Rzecznika Praw Obywatelskich wzrost liczby dopuszczalnych skarg zawdzięczać można kampanii informacyjnej, na którą poświęcono dużo czasu, wysiłków i nakładów, a która posłużyła wyjaśnieniu obywatelom Unii Europejskiej mandatu Rzecznika i zakresu jego kompetencji;

5.  zwraca uwagę, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich na rok 2007 pomimo rzeczonej kampanii ze wszystkich skarg przeanalizowanych w 2007 r. jedynie ponad 26% wchodziło w zakres kompetencji Rzecznika w porównaniu z 21,5% w roku 2006, 30,7% w roku 2005 i 25,2% w roku 2004;

6.  popiera w tym kontekście reorganizację sekretariatu Rzecznika Praw Obywatelskich służącą wprowadzeniu nowej, przejrzystej struktury zarządzania z myślą o monitorowaniu i promowaniu skutecznego rozpatrywania spraw; popiera wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o utworzenie sześciu nowych stanowisk i podwyższenie szczebla funkcyjnego w siedmiu przypadkach;

7.  gratuluje Rzecznikowi Praw Obywatelskich skutecznego prowadzenia polityki systematycznego nadzoru linii budżetowych i wczesnego ustalania priorytetów z myślą o oszczędnościach i przewidywaniu możliwości przesunięcia środków; z zadowoleniem zauważa, że to podejście doprowadziło do zmniejszenia wydatków operacyjnych o 3,6% oraz przyczyniło się do sfinansowania piętnastoprocentowego zwiększenia budżetu poprzez wewnętrzne przesunięcie środków;

8.  zauważa, że zapotrzebowanie na środki na tłumaczenia pisemne i ustne na rok 2009 zmalało o 2,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym; zachęca Rzecznika Praw Obywatelskich do trwania w wysiłkach mających na celu poprawę jakości i stylu publikacji jego decyzji przy jednoczesnym osiągnięciu dodatkowej korzyści polegającej na redukcji kosztów tłumaczenia tychże decyzji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

25.06.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Robert Atkins, Margrete Auken, Inés Ayala Sender,Victor Boştinaru, Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo,Marcin Libicki, Proinsias De Rossa, David Hammerstein, Marian Harkin, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Marie Panayotopoulos-Cassiotou,

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Margie Sudre,

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Georgios Toussas,


PROCEDURA

Tytuł

Draft general budget of the European Union for the financial year 2009, Section I – European Parliament, Section II – Council, Section IV – Court of Justice, Section V – Court of Auditors, Section VI – European Economic and Social Committee, Section VII – Committee of the Regions, Section VIII – European Ombudsman, Section IX – European Data Protection Supervisor

Dokumenty referencyjne

C6-0310/2008 – 2008/2026 (BUD)

Komisja właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG23.9.2008

 

Wyznaczenie do wydania opinii - data ogłoszenia na posiedzeniu

23.9.2008

Sprawozdawca(y)Data powołania

 

Janusz Lewandowski

24.1.2008

Sprawozdawca(y) zastąpiony/zastąpieni

Ville Itälä

Data sporządzenia przez Radę projektu budżetu ogólnego

17.7.2008

Data przekazania przez Radę projektu budżetu ogólnego

0.0.0000

Rozpatrzenie w komisji

13.10.2008

 

 

 

 

Data przyjęcia

13.10.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

 

 

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Eleonora Lo Curto, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Michael Gahler, Esther De Lange, Rihards Pīks, Paul Rübig

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

14.10.2008

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

 

...

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności