Процедура : 2008/2026(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0398/2008

Внесени текстове :

A6-0398/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2008 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0515

ДОКЛАД      
PDF 544kWORD 870k
14.10.2008
PE 412.037v03-00 A6-0398/2008(Par1)

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година

(C6‑0309/2008 – 2008/2026(BUD))

и писмо № 1/2009 (SEC(2008)2435) за внасяне на корекции в предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г.

Раздел III - Комисия

Част 1: Предложение за резолюция

Комисия по бюджети

Докладчик: Jutta Haug

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ И РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г., Раздел ІІІ - Комисия (C6‑0309/2008 – 2008/2026(BUD)) и писмо № 1/2009 (SEC(2008)2435) за внасяне на корекции в предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г.

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Решение 2000/597/ЕО, Евратом на Съвета от 29 септември 2000 г. относно системата на собствени ресурси на Европейските общности(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 24 април 2008 г. относно годишната политическа стратегия на Комисията за 2009 г.(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 24 април 2008 г. относно бюджетната рамка и приоритетите за 2009 г.(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2008 г. относно бюджета за 2009 г.: Първи съображения относно предварителния проектобюджет за 2009 г. и мандат за съгласуване, Раздел ІІІ - Комисия(6),

–   като взе предвид предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г., представен от Комисията на 16 май 2008 г. (COM(2008)0300),

–   като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г., утвърден от Съвета на 17 юли 2008 г. (C6‑0309/2008),

–   като взе предвид писмо № 1/2009 (SEC(2008)2435) за внасяне на корекции в предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г.,

–   като взе предвид член 69 и Приложение ІV към своя правилник,

-    като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A6-0398/2008),

Основни аспекти

1.  припомня, че неговите политически приоритети и оценка за бюджетната рамка за 2009 г. бяха определени в двете му резолюции от 24 април 2008 г., посочени по-горе; отбелязва, че тези две резолюции осигуриха стабилна основа за произтичащата първа оценка на предварителния проектобюджет (ППБ) на Комисията за 2009 г., както е посочено в горепосочената резолюция на ЕП за ППБ, приета на 8 юли 2008 г.; припомня, че в тази резолюция Парламентът изрази силно критично отношение във връзка с ниския размер на бюджетните кредити за плащания и малките резерви, налични в по-голямата част от функциите на многогодишната финансова рамка (МФР);

2.  приветства съгласието по приложените към настоящата резолюция шест съвместни декларации на Европейския парламент и на Съвета, постигнато на срещата за съгласуване на първо четене на бюджета за 2009 г., проведена на 17 юли 2008 г.; взе тези декларации предвид при изготвянето на измененията на проектобюджета; посочва обаче, че по някои въпроси като например оценката на агенциите все още не е постигната съвместна позиция със Съвета;

3.  изразява съжаление относно факта, че Съветът още повече е намалил вече ниския размер на ППБ: общият размер на бюджетните кредити за поети задължения в проектобюджета е 133 933 милиона евро, което представлява намаление от 469 милиона евро в сравнение с ППБ, а бюджетните кредити за плащания са 114 972 милиона евро, което е с цели 1 771 милиона евро под ППБ и което отговаря на 0,89% от БНД, намалявайки плащанията до безпрецедентно ниско равнище; подчертава, че това още повече е увеличило разликата между равнището на бюджетните кредити за плащания и бюджетните кредити за поети задължения, което е в противоречие с принципа на балансираност на бюджета;

4.  призовава горната граница на функция 4 да бъде коригирана при първа възможност, за да отговаря на реалните потребности; изразява съжаление относно факта, че Съветът не желае съответно бюджетиране по този начин;

5.  подкрепя писмо № 1 за внасяне на корекции в ППБ за 2009 г., прието от Комисията на 9 септември 2008 г., тъй като то изглежда дава малко по-реалистична картина на потребностите по функция 4 в сравнение с ППБ; изразява съжаление обаче, че поради ограниченията на МФР за 2007 – 2013 г. не е в състояние да поеме нови непредвидени и неотложни потребности като хранителна помощ и нуждите от възстановителни работи в Грузия, Косово, Афганистан и Палестина; подчертава, че единственото абсолютно необходимо нещо, за да може ЕС да изпълнява поетите от него задължения в областта на външната политика, е да се използват предвидените в разпоредбите на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (МИС) възможности и да се прояви твърда политическа решимост;

6.  смята, че цифровата стойност на приетите от Съвета бюджетни кредити за плащания далеч не е съгласувана с различните политически приоритети и ангажименти на ЕС; изразява своята изненада, че Съветът може официално да предложи само 0,89% от БНД за плащания, като се имат предвид общите неизпълнени поети задължения (RAL) от почти 139 000 милиона евро през 2007 г.; вследствие на това решава да увеличи общия размер на плащанията на XXX;

7.  счита, че бюджетът на ЕС в настоящия си вид не може да постигне ефективно и реалистично целите, които ЕС е заложил във връзка с изменението на климата; счита, че европейските граждани се нуждаят от реална европейска инициатива, за да се справят с последствията от изменението на климата; изразява съжаление относно факта, че в бюджета на ЕС подкрепата за мерките за изменението на климата все още е много ограничена; изразява убеждението си, че следва да се положат значителни усилия за увеличаване на размера и насочване на достатъчно финансови средства за насърчаване на водещата роля на ЕС при справянето с последиците от изменението на климата; приканва Комисията да представи до 15 март 2009 г. амбициозен план за подходящо увеличение на средствата за справяне с изменението на климата, в който да се разглежда създаването на специален „фонд за изменението на климата” или създаването на специален бюджетен ред с оглед подобряване на способността на бюджета за решаване на тези въпроси, по-специално чрез мерки за ограничаване, приспособяване и стабилизиране; счита, че Схемата за търговия с емисии също следва да се разгледа като потенциален източник на средства на равнището на ЕС;

8.  не е готов да приеме никакво ново целево заделяне на бюджетни средства в забележките по бюджета за 2009 г.; затова заличи всички предложени нови препратки към конкретни суми и/или към поименно посочени организации или органи, тъй като такова целево заделяне не е в съответствие с Финансовия регламент;

9.  взе решение да приеме малките намаления, които Съветът е направил в редовете за административни разходи по някои многогодишни програми предвид факта, че самата Комисия често преразпределя средства от тези редове чрез прехвърляне при общо уравняване на сметките; подчертава обаче, че тези намаления в една годишна бюджетна процедура не трябва при никакви обстоятелства да водят до намаления в общите пакети на въпросните програми, приети по процедурата за съвместно вземане на решение; настоява Комисията да компенсира намалените суми през следващи години от програмния период;

10. счита, че растежът и заетостта, борбата с изменението на климата и повишаването на безопасността и сигурността на гражданите на Европейския съюз и неговото социално измерение, например чрез инициативата „растеж за заетост“ и подкрепата за малките и средни предприятия (МСП), както и чрез подкрепа на сближаването между регионите, са важни приоритети на бюджета за 2009 г.; ще засили бюджетните кредити за бюджетните редове, по които се финансират тези приоритети в съответствие със своите предишни резолюции;

Подфункция 1а

11. изразява учудване от допълнителните намаления, внесени от Съвета по редовете, с които се подкрепя Лисабонската стратегия, която все пак се основава на решение на Европейския съвет; посочва, че целите за растеж и заетост са в самата основа на Лисабонската стратегия и че в своя ППБ Комисията вече е намалила сумите по някои редове в сравнение с предишната година;

12. ще положи всички усилия, за да осигури достатъчно финансиране за всички дейности и политики по тази функция, които могат да донесат преки и осезаеми предимства за европейските граждани; готов е да използва всеки наличен резерв, за да финансира пилотни проекти и подготвителни действия по тази подфункция;

13. по отношение на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИИТ) не може да приеме опита на Комисията да отмени решенията по бюджета за 2008 г., взети от бюджетния орган; затова ще настоява бюджетът на Европейския институт за иновации и технологии да бъде включен в област на политиката „Научни изследвания“ и неговата управленска структура, която има административен характер, да бъде финансирана по функция 5 на МФР; взема решение съответно да промени номенклатурата;

14. подчертава, че отпускането на средства по бюджетен ред 06 03 04 (трансевропейски енергийни мрежи) и предоставянето на статут на трансевропейска енергийна мрежа на газопровод или проект, улесняващ преноса на газ от Русия или от организации, които в крайна сметка се контролират от Русия, ще зависи от реализацията на маршрута NG3, както беше потвърдено от координатора на ЕС;

Подфункция 1б

15. отново подчертава важността, която придава на принципа на солидарност в рамките на Европейския съюз; има намерение да положи всички усилия, за да гарантира достатъчно финансиране на политиката за сближаване, така че да може да реагира на съществуващите и бъдещите предизвикателства;

16. подчертава, че по тази подфункция се финансират много на брой важни политики и дейности, насочени към борбата с изменението на климата и подкрепата на растежа за заетост;

17. изразява съжаление, че размерът на ППБ е бил намален от Съвета, по-специално що се отнася до финансирането от Европейския социален фонд, предназначено за регионалната конкурентоспособност и заетостта; припомня на Съвета, че Лисабонската стратегия се основава на съвместни усилия от бюджета както на Европейския съюз, така и на държавите-членки;

Функция 2

18. отбелязва, че Комисията е заявила, че борбата с изменението на климата е един от нейните приоритети за бюджета за 2009 г.; смята обаче, че този приоритет не е намерил задоволително отражение в ППБ и затова възнамерява да обърне по-голямо внимание на тази ключова политика; с оглед постигане на по-голяма видимост, предлага заделянето на бюджетни кредити по специален бюджетен ред, предназначен единствено за тази цел; съответно ще допълни ресурсите за LIFE+ и Европейския фонд за развитие на селските райони;

19. отбелязва последните предложения на Комисията относно проверката на здравословното състояние на ОСП и поддържа становището, че всяка модулация от първия към втория стълб не трябва да оказва влияние върху бюджета;

20. отбелязва създаването на бюджетни редове за три нови фонда в рамките на общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството - фонда за преструктуриране на млечния сектор, Еco-Aid за поддържане на овцевъдството и козевъдството в ЕС и специалния финансов инструмент - Приспособяване на риболовния флот към икономическите последици от повишението на цените на горивата, всеки от които беше създаден с цел приспособяване към новото положение и откриване на възможности за бъдещето, по-специално в региони в неблагоприятно положение и в чувствителни региони; счита, че тези фондове следва да бъдат финансирани предимно чрез неусвоени бюджетни кредити в областта на селското стопанство;

21. отбелязва със задоволство, че Съветът и Комисията най-накрая изразяват желание да се създаде схема за предлагане на плодове в училищата, като осигуряват значителна годишна сума за борба със затлъстяването и здравословните проблеми сред учениците, но изразява съжаление от факта, че е изгубена една година, тъй като тази инициатива на Европейския парламент бе отхвърлена от Съвета в бюджета за 2008 г.;

Подфункция 3а

22. приема желанието на европейските граждани за безопасна и сигурна Европа и приветства увеличението по тази подфункция в сравнение с бюджета за 2008 г.; подчертава важността на принципа на солидарност и гарантирането на най-високо ниво на защита на основните права;

23.  подчертава важността на осигуряването на допълнително финансиране чрез бюджета на ЕС за управление на законната имиграция и интеграция на гражданите на трети страни, като същевременно се разреши проблемът с незаконната имиграция и се укрепи защитата на границите, включително укрепването на Европейския фонд за бежанците, с оглед улесняване на солидарността между държавите-членки;

Подфункция 3б

24. припомня, че подфункция 3б обхваща жизнено важни политики с пряко въздействие върху ежедневието на европейските граждани; отново изразява своето разочарование от малкото увеличение в сравнение с 2008 г., предложено от Комисията за тази подфункция, по-специално за дейностите, които са важни за една Европа на гражданите, а бюджетите на някои от тях дори бяха намалени;

25. не може да приеме, че Съветът е намалил тези „бюджетни редове на гражданите“ дори още повече и ще направи всичко възможно в тази важна област да бъдат гарантирани достатъчно ресурси; посочва, че ще използва останалия малък резерв по тази подфункция за финансиране на пилотни проекти и подготвителни действия, с цел подкрепа на тази област на политиката;

Функция 4

26. обръща внимание на значителното прегрупиране на средства, извършено от Съвета по функция 4, и счита, че това е сериозен знак за сериозния недостиг на ресурси, налични в рамките на горната граница на МФР; отбелязва, че горните граници на функция 4 ще направят редовното прибягване до разпоредбите на Междуинституционалното споразумение все по-необходимо; счита, че в настоящия си вид наличните средства не позволяват на Европейския съюз да поеме своята роля на партньор от световно значение;

27. призовава Европейския съвет да не поема важни политически ангажименти, както например в заключенията на председателството си от 20 юни 2008 г., в които държавните и правителствените ръководители призоваха за по-силна финансова подкрепа от ЕС за развиващите се страни, или същевременно да поема задължения за необходимите бюджетни предложения и действия, когато е налице очевидно противоречие с наличните средства в рамките на годишните горни граници на настоящата МФР;

28. отново изразява своята оценка за спешната необходимост от широкообхватна и конкретна мобилизация на Европейския съюз за справяне с голямото покачване на цените на храните и произтичащата криза с храните и отново посочва необходимостта да се отговори по разумен от бюджетна гледна точка начин; припомня, че наличните резерви по функция 2 не могат да бъдат изразходвани за цели на функция 4, тъй като настоящата горна граница на функция 4 не е достатъчна, за да се финансира инструментът, без да се застрашат съществуващите приоритети; счита, че двете направления на бюджетния орган трябва да положат всички усилия и да проучат всички възможности, предвидени в МИС, за финансиране на сумите, предвидени за хранителна помощ по функция 4; все пак припомня, че окончателното решение относно финансовия пакет ще бъде взето в хода на годишната бюджетна процедура и ще бъде обвързано с обща оценка на настоящите инструменти за политиката за сътрудничество с развиващите се страни;

29. продължава да счита подкрепата за мирния процес в Палестина и за Косово за един от своите непроменени ключови приоритети, за които трябва да се запишат достатъчно ресурси в бюджета на ЕС; отбелязва обаче, че едно такова адекватно равнище на финансиране може да наложи ново планиране в рамките на функция 4, при осигуряване на известна бюджетна компенсация от други бюджетни редове; припомня важността на функциониращата публична администрация, която е необходима, за да се гарантира специалното внимание, необходимо, за да се осигури надлежно използване на финансовите средства на ЕС;

30. приветства възстановяването на средствата по бюджетния ред за финансова помощ за насърчаване на икономическото развитие на кипърската турска общност; приветства също помощта за ексхумацията, установяването на самоличността и връщането на останките на изчезнали лица в Кипър;

31. подкрепя полицейската мисия, започната в рамките на европейската политика за сигурност и отбрана в Косово; въпреки това отправя искане към Комисията да представи конкретен план и график за мисията на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Косово (EULEX), по-специално по отношение на приемането на задачи от мисията на Обединените нации в Косово (UNMIK) и съответните потребности от човешки ресурси и разходи, както и на сътрудничеството с бюрото за свръзка на Европейската комисия в Косово (ECLO); освен това отправя искане към Комисията да предостави подробни сведения относно обучението, осигурено на местните сили;

32. подчертава своето желание да подпомогне Грузия в дългия и скъп процес на възстановяването й, както и да участва активно в намирането на подходящо финансово решение, както беше посочено в неговата резолюция от 3 септември 2008 г. положението в Грузия(7); по тази причина настоятелно призовава Комисията да представи предложения за изпълнение на ангажиментите на ЕС, в това число по отношение на Беларус; затова настоява да се съблюдава политически и финансово стабилният принцип на ново финансиране за нови потребности; във връзка с това отбелязва намерението на Комисията да обмисли предоставянето на до 500 милиона евро за периода 2008-2010 г. включително и, при необходимост, да даде обещание за тези средства във връзка с дарителска конференция за Грузия;

33. отбелязва нарастващото значение на Енергийната общност и приветства намерението на Турция да се присъедини към нея; изразява становището, че присъединяването на Украйна, Грузия, Азербайджан и Армения към Енергийната общност следва да бъде улеснено и че мерките за енергийна солидарност между нейните настоящи и бъдещи членове следва да бъдат развивани; очаква през 2009 г. да бъде представен докладът на Комисията за придобития опит от изпълнението на Решение 2006/500/ЕО на Съвета от 29 май 2006 г. относно сключване от страна на Европейската общност на Договора за създаване на Енергийна общност(8);

34. посочва, че приоритетът на ЕС за борба с изменението на климата има и външен елемент и че съответните дейности като тези, свързани със Световния алианс за борба с изменението на климата, следва да се финансират по функция 4;

35. подчертава факта, че Глобалният фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария доказа ефективността си като финансов механизъм, но изразява съжаление, че Глобалният фонд не е изпълнителен орган; припомня на Комисията, че с оглед ефективно изпълнение на безвъзмездните средства на Глобалния фонд, ще е необходимо да бъдат вложени допълнителни финансови ресурси в техническо подпомагане;

36. припомня на Съвета, че резервът за спешна помощ следва да финансира непредвидени спешни нужди и счита, че бюджетните кредити по този бюджетен ред са не само обосновани, но и че заличаването на тези бюджетни кредити би застрашило способността на ЕС да реагира по подходящ начин на евентуална кризисна ситуация в началните месеци на 2009 г.; затова възстановява предишния размер на ППБ за резерва за спешна помощ, също така във връзка с точка 25 от МИС от 17 май 2006 г.;

Функция 5

37. по принцип ще възстанови намаленията, които Съветът е направил на цифровите стойности на ППБ в рамките на тази функция; отбелязва обаче, че все още има няколко открити въпроса относно специфични аспекти на разпределянето на персонала на Комисията между административната подкрепа и координационните функции и възможностите за пренасочване, както и относно необходимостта от допълнителна информация за политиката в областта на сградния фонд на Комисията; взе решение да отдели известни суми в резерв, за да осигури своевременното получаване на отговори на тези въпроси;

38. посочва, че в ППБ за 2009 г. за финансиране на административни разходи извън функция 5 е записана обща сума от 1 120 милиона евро; счита тази сума за доста голяма;

39. във връзка с това изразява загриженост от факта, че сумите, извадени от пакетите на оперативните програми с оглед на финансирането на изпълнителни агенции постоянно нарастват и вече са достигнали значителен размер, като финансират над 1300 служители през 2009 г.; би искал да получи по-ясна картина на ефектите от създаването на изпълнителни агенции и текущото разширяване на техните задачи върху онези основни генерални дирекции, които са отговаряли за изпълнението на съответните програми, преди да бъдат поети от изпълнителните агенции;

40. отбелязва, че текущите данни показват, че в генералните дирекции на Комисията съотношението между персонала, който изпълнява функции по административна подкрепа и координация, и персонала, изпълняващ оперативни задачи, може значително да варира; приканва Комисията да представи анализ на причините за тези несъответствия;

41. очаква да бъде напълно информиран за всяко развитие на събитията във връзка с така наречената реформа на персонала "Holmquist" в рамките на Комисията;

42. приканва Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) да продължи своите усилия за оптимизиране и съкращаване на конкурсния цикъл; счита, че на EPSO следва да бъдат предоставени съответните човешки ресурси в подкрепа на предприетите усилия за подобряване на нейните вътрешни процедури и методи и за ускоряване на управлението на списъците с резервите за назначение, за да гарантира, че може да осигури на институциите подходящ персонал в съответствие с техните потребности, включително адекватността на критериите за допустимост, по-специално за длъжностите AST;

43. призовава Съвета да представи график за преговорите с Парламента по предложенията на Комисията относно Регламент (ЕО) № 1073/1999 (OLAF) за засилване на ефикасността на Европейската служба за борба с измамите и изясняване на правната рамка на нейната мисия;

44. изразява съжаление относно липсата на последователност и съгласуваност, която се забелязва редовно в комуникационната политика, осъществявана от генералните дирекции на Комисията; подкрепя изготвянето на последователна и разпознаваема „идентичност на ЕС“, която да бъде използвана във всички комуникационни мерки; затова би искал да насърчи отделните служби на Комисията да прецизират и координират всички информационни и комуникационни дейности, реализирани на тяхното равнище;

45. призовава институциите да координират усилията си систематично с оглед:

     - да направят достъпна за гражданите информацията относно техните права и относно това как се прилагат тези права в държавите-членки,

     - да се подобрят достъпът и прозрачността на европейското законодателство чрез ефикасни инструменти за търсене, консолидиране на текстове и като се използва най-добрата налична техническа форма за форматиране при източника по отношение на директивите, регламентите и решенията,

     - да се установи въз основа на наличните ресурси на европейско и национално равнище електронна библиотека за Европейския съюз;

46. приветства реформата на системата на европейските училища, която Комисията започна неотдавна, но приканва държавите-членки да изпълняват своите задължения съгласно съществуващите споразумения; обръща внимание на точка 47 от МИС, съгласно която за създаването на нови училища, които имат последици за бюджета, се изисква одобрение от бюджетния орган;

47. подчертава важността на спазването на точка 47 от МИС; отправя искане към Комисията да работи с бюджетния орган относно определяне на подходяща подробна процедура за нейното прилагане;

48. призовава Комисията да представи доклада за възможните решения относно сигурността на доставките на газ в ЕС и механизма за диверсификация в рамките на коридора NG3, включително, наред с другото, и за възможната роля на Европейската инвестиционна банка при закупуването на природен газ на едро от държави, които не са традиционни доставчици на газ (с по-малко от 5 % пазарен дял в ЕС) в рамките на коридора NG3 или за улесняване на закупуването му, било чрез пряко закупуване, било чрез създаването на структура с тази цел;

Агенции

49. приветства решението на Комисията в крайна сметка да изпълни исканията на бюджетния орган и да вземе предвид целевите приходи при съставянето на ППБ за децентрализираните агенции за 2009 г.; счита, че това несъмнено е стъпка към една по-висока степен на бюджетна прозрачност; отново посочва обаче, в съответствие с направените от него изменения на бюджетните забележки на агенциите по бюджета за 2008 г., че тези агенции, които в голяма степен разчитат на приходи, генерирани от такси, следва все пак да могат да използват инструмента за целеви приходи, за да разполагат с бюджетната гъвкавост, от която имат нужда;

50. подчертава факта, че в по-малките агенции е налице тенденция за много голям дял служители (50% или повече), които се занимават с вътрешното администриране на самата агенция; счита, че разходната ефективност на малките агенции е един от въпросите, на които трябва да направи оценка междуинституционалната работна група относно бъдещето на децентрализираните агенции, която трябва да бъде създадена през есента на 2008 г.;

51. отбелязва излишъка в размер на 290 милиона евро на Службата за хармонизация във вътрешния пазар през текущата финансова година; би искал Комисията да обмисли дали би било уместно всички свръхприходи на Службата, които са пряко следствие от вътрешния пазар, да се връщат обратно в бюджета на ЕС;

52. подчертава факта, че Агенцията за доставки на Европейската общност за атомна енергия, създадена с Договора за Евратом, е независима агенция, субсидиите за която трябва да се представят в бюджета на ЕС по един прозрачен начин;

Пилотни проекти и подготвителни действия

53. припомня, че Междуинституционалното споразумение допуска обща сума за пилотни проекти в размер до 40 милиона евро за всяка бюджетна година и обща сума за подготвителни действия в размер до 100 милиона евро, от които максимум 50 милиона евро могат да бъдат отпуснати за нови подготвителни действия;

54. приема тези проекти за крайно необходим инструмент на Парламента за поставянето на основите на нови политики, които са в интерес на европейските граждани; извърши анализ на редица интересни предложения, само малък брой от които могат да бъдат записани в бюджета за 2009 г. поради ограниченията, които поставят горните граници на МИС и МФР;

55. настоява предложените проекти и действия, които не са били включени в бюджета за 2009 г. поради факта, че според Комисията те вече са уредени от съществуващо правно основание, да бъдат действително изпълнени по настоящото правно основание и отправя искане към Комисията да докладва и за тези предложения в рамките на доклада си за пилотните проекти и подготвителните действия; очаква Комисията да положи всички усилия в тази насока независимо дали проектите и действията впоследствие ще бъдат изрично посочени в съответните забележки по правните основания на бюджета за 2009 г.; възнамерява да следи отблизо изпълнението на тези проекти и действия в рамките на техните правни основания през финансовата 2009 година;

o

o   o

56. отбелязва становищата, приети от специализираните комисии, които са включени в доклад А6-хххх/2008;

57. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с измененията и предложенията за промени в Раздел III от проекта на общ бюджет, на Съвета и на Комисията, както и на другите заинтересовани институции и органи.

(1)

OВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42.

(2)

OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)

OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(4)

Приети текстове, P6_TA(2008)0174.

(5)

Приети текстове, P6_TA(2008)0175.

(6)

Приети текстове, P6_TA(2008)0335.

(7)

Приети текстове, P6_TA(2008)0396.

(8)

ОВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИИ, ПРИЕТИ НА СРЕЩАТА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА 17 ЮЛИ 2008 г.

1.      Програми, предвидени от структурните фондове, Кохезионния фонд и Фонда за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г.

Европейският парламент и Съветът придават много голямо значение на гладкото протичане и доброто изпълнение на оперативните програми и проектите, представени от държавите-членки във връзка с новите програми, предвидени от структурните фондове и Кохезионния фонд и програмите за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г.

За да не се повтаря опитът от началната фаза на програмния период 2000—2006 г. и като отбелязват, че по-голямата част от тези оперативни програми и проекти вече са одобрени, Европейският парламент и Съветът считат, че сега е много важно да се осигури гладко протичане и ефективното изпълнение чрез възможно най-бързо одобрение на съответните системи за управление и контрол в сроковете, предвидени в регламентите.

Поради това Европейският парламент и Съветът стриктно и редовно ще следят процеса на одобрение на тези системи за управление и контрол в държавите-членки, както и процеса на одобрение на най-важните проекти.

За тази цел Комисията се приканва да продължи редовно да предоставя специфични инструменти за наблюдение по време на бюджетната процедура.

Комисията също така се приканва да представи при необходимост, най-късно до края на октомври 2008 г., актуализиран вариант на своите прогнози за плащанията за 2009 г. “

2.      Назначаване на служители във връзка с разширяванията от 2004 г. и 2007 г.

Европейският парламент и Съветът отново подчертават значението на попълването на всички работни места, свързани с процесите на разширяване от 2004 г. и 2007 г., и настояват да бъдат положени всички усилия от институциите и по-специално от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO), за да се гарантира предприемането на необходимите действия за ускоряване на целия процес по попълване на тези работни места с длъжностни лица. Следва да се прилагат критериите, определени в член 27 от Правилника за длъжностните лица, като целта е да се постигне колкото е възможно по-скоро максимално широко пропорционално географско представяне.

Европейският парламент и Съветът възнамеряват да продължат да следят отблизо процеса по назначаване, който тече в момента. За тази цел те приканват всяка институция, както и EPSO, да представят два пъти годишно, през март и октомври, информация относно текущото състояние на назначенията, свързани с процесите на разширяване от 2004 г. и 2007 г. “

3.      Фонд „Солидарностна ЕС

Европейският парламент, Съветът и Комисията потвърждават, че е важно да се осигури плавен процес на приемане на решения за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност” на ЕС. Ето защо Европейският парламент и Съветът приветстват ангажимента на Комисията оттук-нататък всеки предварителен проект на коригиращ бюджет, наложен от мобилизирането на средства от фонд „Солидарност”, да се използва единствено за тази цел.”

4.      Европейски фонд за приспособяване към глобализацията и резерв за спешна помощ

Европейският парламент, Съветът и Комисията потвърждават, че е важно да се осигури бърза процедура, като надлежно се вземе предвид Междуинституционалното споразумение за приемане на решения относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и използването на резерва за спешна помощ. “

5.      Декларация за изпълнението на бюджета за 2009 г.

„За да се осигури безпрепятствено изпълнение на бюджета през 2009 г. и да се ограничат всякакви затруднения, произтичащи от изтичането на мандата на Европейския парламент и прекъсването на работата за провеждането на европейски избори, Европейският парламент, Съветът и Комисията изразяват съгласието си по следните въпроси:

Трансфери

Комисията се ангажира да внесе своевременно всички искания за трансфери за последното редовно заседание на комисията по бюджети на Европейския парламент, предвидено за 27 април 2009 г.

В случай че този срок не може да бъде спазен, всички искания, отправени след изтичането му, ще се разглеждат от комисията след като бъдат направени съответните съобщения, предвидени при извънредна процедура.

Коригиращи бюджети

Съветът и Комисията отбелязват, че по време на изборите може да възникне необходимост от спешни и непредвидени решения, като ненужните забавяния могат да бъдат избегнати чрез делегиране на правомощия от пленарния състав на Парламента на комисията по бюджети. “

6.      Актуализиране на финансовото планиране по функция 5

Европейският парламент, Съветът и Комисията приканват генералните секретари на всички институции да представят актуализиран доклад относно финансовото планиране на административните разходи по функция 5 до края на октомври. “

ЕДНОСТРАННИ ДЕКЛАРАЦИИ

1.      Бюджетни кредити за плащания

1.1.   „Съветът отправя искане към Комисията да представи коригиращ бюджет, в случай че вписаните в бюджета за 2009 г. бюджетни кредити се окажат недостатъчни за покриване на разходите по подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и заетост), подфункция 1б (Сближаване за растеж и заетост), функция 2 (Опазване и управление на природните ресурси) и функция 4 (ЕС фактор от световно значение). “

1.2.   „Европейският парламент възнамерява, по време на процедурата, да оцени нуждите по отношение на плащанията по всички функции за цялата година въз основа на наличните прогнози през различните етапи на процедурата. “

2.      Програми, предвидени от структурните фондове, Кохезионния фонд и Фонда за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г.

Комисията беше приканена да представи до края на октомври 2008 г. актуализиран вариант на прогнозите за плащанията за 2009 г. Предвид степента на несигурност във връзка с условията на изпълнение в държавите-членки, за това актуализиране Комисията ще трябва да разчита и на актуализираните прогнози за плащанията, които следва да бъдат представени от държавите-членки.

3.      Оценяване на агенциите

3.1    „Съветът приветства намерението на Комисията да започне задълбочено оценяване на регулаторните агенции, оповестено в нейното съобщение от 11 март 2008 г. „Европейските агенции — пътят напред“. Той също така приветства ангажимента на Комисията до приключването на оценката да не излиза с предложения за нови регулаторни агенции, с изключение на посочените в гореспоменатото съобщение на Комисията.

Съветът и Комисията са съгласни, че тази оценка следва да им позволи да преценят до каква степен регулаторните агенции са подходящ инструмент за изпълнение на настоящите и бъдещите европейски политики, в контекста на доброто управление и доброто финансово управление. За тази цел оценяването следва да позволява хоризонтално сравняване на резултатите, ако е възможно въз основа на общи показатели.

Освен това оценяването следва да се съсредоточи по-специално върху следните въпроси:

-       основание за съществуването на агенциите, целесъобразност и цел, в съответствие с принципите на доброто управление;

-       влияние, ефективност и ефикасност на дейността на агенциите, по-специално по отношение на определящите фактори, като например механизмите за планиране, отчитане и контрол;

-       бюджетна процедура и задължение на агенциите да дават отчет за управлението си;

Следва да бъдат оценени също и:

-       съгласуването на целите и дейностите на агенциите с приоритетите и целите на политиките на ЕС;

-       прозрачността в дейността на агенциите;

-       връзката между агенциите и Комисията, и — по целесъобразност — връзката между регулаторните агенции и националните агенции;

-       управлението на бюджетните ресурси на агенциите.

Тази оценка би предоставила на бюджетния орган, в контекста на разпределянето на вноските на Общността по време на годишната бюджетна процедура, подходящите инструменти и средства за оценяване на сравнимостта на оперативните цели, административните и оперативните разходи, развитието в сферата на личния състав (типове и процент свободни работни места) и въздействието на мащаба на агенцията.

Комисията възнамерява да вземе предвид позицията на Съвета при определянето на обхвата и условията на оценяване, за да гарантира, че са включени аспектите от особена важност за всяка от двете институции, най-вече в бюджетната област. За гарантирането на надеждни, стабилни и цялостни резултати е необходима независима външна експертиза.“

3.2.   „Европейският парламент приветства намерението на Комисията да започне задълбочено оценяване на децентрализираните агенции, оповестено в нейното съобщение от 11 март 2008 г. „Европейските агенции — пътят напред“.

Той счита, че една междуинституционална работна група би била подходящата структура за конструктивен и ориентиран към резултати дебат, необходим за тази цел, и подчертава, че за гарантирането на задоволителни резултати е необходимо в тази работна група да се включат всички основни участници от институционалната и законодателната област, както и представители на бюджетния орган.

Европейският парламент приветства по-конкретно стартирането на задълбочено оценяване на децентрализираните агенции, оповестено в съобщението. Тази оценка следва да направи възможна преценката доколко децентрализираните агенции са подходящ инструмент за изпълнение на настоящите и бъдещите европейските политики, в контекста на доброто управление и доброто финансово управление. За тази цел оценяването следва да позволява хоризонтално сравняване на резултатите, по възможност въз основа на общи показатели.

Прерогативите на бюджетния орган, предвидени за създаването на нови децентрализирани агенции по точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., трябва да се спазват изцяло при оценяването и процеса на контрол на съществуващите агенции. “

4.      Последващи действия по точка 32 от заключенията на Европейския съвет от 19 и 20 юни 2008 г.

Европейският парламент припомня, че финансирането на нови мерки следва да зачита принципите, изложени във Финансовия регламент (особено специфичност на разходите) и в Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (особено горните граници за различните функции).

Той приканва Комисията да представи необходимите предложения за тяхното финансиране в рамките на бюджетната процедура за 2008—2009 г. “


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ № 1 ОТНОСНО ОБЩИЯ ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА 2009 Г.

ОБЩА РАМКА

Бюджетната процедура за 2009 г. започна във време на много промени. През 2008 г. европейските институции се подготвят за влизането в сила на Лисабонския договор, стремейки се всички нови процедури да бъдат налице навреме, за да се прилагат веднага след приключване на процеса на ратификация. В началото на 2009 г. членовете на Европейския парламент ще бъдат ангажирани в кампаниите за европейски избори, а Европейската комисия ще приключва работата си за последните пет години.

Ако Лисабонският договор бъде ратифициран навреме, през есента на 2009 г. новоизбраният Европейски парламент ще трябва да следва една изцяло нова бюджетна процедура, за да състави бюджета на ЕС за 2010 г. на базата на предложение, направено от настоящата Европейска комисия, но с нова Европейска комисия, която официално ще встъпи в длъжност едва през ноември.

Същевременно и на този общ фон, Европейският парламент е ангажиран със задълбочена самооценка и обновление. Работната група за парламентарна реформа вече направи някои интересни и важни предложения, които в момента са в процес на финализиране и отчасти вече се прилагат. Ще последват още разглеждания по други теми и коренно ще се промени начинът на работа на Парламента.

Една основна тема на дискусиите на работната група бе въпросът как по-добре да се реализират политическите приоритети на Парламента. Един от основните компоненти за постигане на тази цел е старателно съгласуване на законодателните и политически приоритети на Парламента - от една страна, с бюджетните решения, вземани в ролята му на едно от направленията на бюджетния орган, от друга страна.

Разбира се, това представлява особен интерес за комисията по бюджети и пряко засяга нейните взаимоотношения с останалите комисии на ЕП: тук тясното и активно сътрудничество е предпоставка за успешното поемане от страна на Парламента на неговите нови отговорности в институционалната рамка, на равнопоставена основа със Съвета.

РАБОТЕН МЕТОД

Затова Вашият докладчик за бюджета за 2009 г. ще направи всичко възможно, за да осигури един гладък, общ и изчерпателен процес на консултации с всички заинтересовани страни на всеки етап от подготовката на бюджета за следващата година.

В КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

Като започва от първата „Резолюция относно бюджетната рамка и приоритетите за 2009 г. ” на комисията по бюджети, която ще се обсъжда и гласува в пленарна зала паралелно с резолюцията за годишната политическа стратегия на политическите групи, Вашият докладчик би предложил първоначално концентриране върху общата рамка за бюджета за 2009 г. и внимателно разглеждане на финансовото планиране и промени в планирането на Комисията, което вече отчасти е видно в документа за годишната политическа стратегия на Комисията. Предвид състоянието на резервите, особено във функции 1а и 4 на многогодишната финансова рамка, решението за промени в планирането, които евентуално може да се наложат, е особено важно и може да бъде прерогатив единствено на бюджетния орган.

Последващият процес на разглеждане трябва да даде възможност на комисията по бюджети вече да разгледа подробно предварителния проектобюджет на Комисията с оглед съответното отразяване на приоритетите на Парламента. Втората „Резолюция относно предварителния проектобюджет за 2009 г. на комисията по бюджети, която е планирана за пленарното заседание през юли 2008 г. има вече за цел да направи конкретни декларации до степен подробности за отделните области на политиката. За тази резолюция относно предварителния проектобюджет Вашият докладчик очаква съществена информация от останалите комисии на ЕП, пряко под формата на становища или непряко чрез двустранни контакти или срещи на докладчиците.

С ОСТАНАЛИТЕ КОМИСИИ

За да позволи реален обмен на мнения със законодателните комисии на ЕП с известни периоди за разглеждане между отделните кръгове от разговори, Вашият докладчик вече покани останалите докладчици по бюджета на първа многостранна среща през март, която ще бъде последвана от още три кръга през май, юли и септември 2008 г.

Тези срещи на докладчиците по бюджета за 2009 г. ще бъдат в допълнение към „традиционните“ посещения на другите комисии, на които обикновено през първата половина на годината е поканен докладчикът за годишните бюджетни процедури на комисията по бюджети.

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

Три многостранни срещи с останалите комисии преди парламентарната лятна ваканция биха могли да дадат възможност да се изпълни една важна разпоредба на Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление, т.е. да се представи на Комисията кратък списък на пилотни проекти и подготвителни действия преди есента, за да има достатъчно време Комисията да даде своето становище по желанията на Парламента. Това от своя страна ще осигури на Парламента малко повече време да подготви солиден, изчерпателен и балансиран пакет от пилотни проекти и подготвителни действия, които желае да бъдат изпълнени на практика през бюджетната 2009 година.

МЕТОДОЛОГИЯ

СПРАВОЧНИК И ИНТЕГРИРАНИ РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКАТА

За работата, описана по-горе, Вашият докладчик иска да представи на комисията по бюджети комплект справочници като обща база за дискусии.

Тези справочници относно избрани области на политиката следва да бъдат смятани за „текуща работа“ и дават начало на обобщението и коментарите по най-важната бюджетна информация за дадена област на политиката като размер на ресурсите и степента на изпълнение, многогодишни програми и техните бюджетни пакети, бюджети и персонал на агенции, основна информация за пилотни проекти/подготвителни действия, както и относно други съответни бюджетни редове.

Тези справочници, които ще помогнат и на Вашия докладчик при срещите й с другите комисии, отговарящи за всяка от областите на политиката, след това ще бъдат развити като съответни работни документи след дискусиите в комисията по бюджети и отчитайки също така друга важна информация като приоритетите на Комисията, които вече могат да се установят в годишната политическа стратегия и законодателните приоритети на самия Парламент, установени от съответните комисии на ЕП.

Евентуално и навреме, за да бъдат използвани за изготвянето на резолюцията относно предварителния проектобюджет, докладчикът има за цел серия от работни документи, които интегрират бюджетната рамка и политическите приоритети и дават пълен и последователен поглед върху основните области на политиката. Това следва да даде възможност на докладчика, заедно с комисията, да достигне до обосновани заключения за бюджетните приоритети за 2009 г., които след това могат да бъдат пренесени в бюджетни изменения за първото четене на бюджета за следващата година.

Използвайки този метод, докладчикът възнамерява да обхване следните области на политиката:

01 - Икономически и финансови въпроси

02 - Предприятия

04 - Трудова заетост и социални въпроси

05 - Селско стопанство и развитие на селските райони

06 - Енергетика и транспорт

07 - Околна среда

08 - Научни изследвания + 10 - Преки научни изследвания

09 - Информационно общество и медии

11 - Рибарство и морско дело

12 - Вътрешен пазар + 14 - Данъчно облагане и митнически съюз

13 - Регионална политика

15 - Образование и култура

16 - Комуникации

17 - Здравеопазване и защита на потребителите

18 - Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

19 - Външни отношения

21 - Развитие и отношения с държавите от АКТБ

22 - Разширяване

23 - Хуманитарна помощ

Някои първи примери на основни справочници, готови за доразвиване, са приложени към настоящия работен документ. Скоро ще бъде представен основният пакет от документи.

На по-късен етап от „текущата работа“, за да направи своите изводи, докладчикът може да сметне за полезно да комбинира определени области на политиката: например, за да се даде възможност за интегриран подход относно функция 4 на многогодишната финансова рамка, съответните области на политиката могат да бъдат третирани заедно.

ХОРИЗОНТАЛНИ РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ

В допълнение към този подход, ориентиран към областите на политиката, който Вашият докладчик смята за най-полезен с оглед директно да доведе до последователни бюджетни изменения, докладчикът ви ще вземе предвид и хоризонтални аспекти на годишната бюджетна процедура.

За целта се възнамерява да бъдат създадени малко на брой работни документи относно основни области на бюджета, които поради техния хоризонтален характер могат да не получат нужното внимание, ако се следва чист подход, ориентиран към областите на политиката. Агенциите на ЕС или административните разходи са някои такива основни хоризонтални области, на които ще трябва да се обърне отделно внимание.

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ № 2 ОТНОСНО ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА 2009 Г.

1.       Въведение

1.      Пилотните проекти и подготвителните действия (ПП / ПД) са важни инструменти за Парламента при формулиране на политическите му приоритети и въвеждането на нови инициативи, които могат да доведат да предложения и последващо приемане на законови актове, формулиращи нови дейности и програми на ЕС.

ПП / ПД във Финансовия регламент

2.     Общото основание за ПП / ПД е член 49 от Финансовия регламент(1), който описва изключенията от основния бюджетен принцип, че преди да се запишат в бюджета бюджетните кредити, първо следва да се приеме основен законов акт. Оттук следва, че за ПП и ПД първо трябва да има бюджетно решение и единствено като втора стъпка може да доведе до съответно законодателно решение. Член 49, точка 6 на ФР гласи, че чрез дерогация ... [ПП / ПД] могат да бъдат изпълнявани без основен акт, при условие че дейностите, за чието финансиране са предназначени, са от компетентността на Общностите или на Европейския съюз.

3.     Съгласно Финансовия регламент пилотните проекти са схеми от експериментален характер, предназначени за изпитване възможността за осъществяване на определена дейност и нейната целесъобразност. Съответните бюджетни кредити за задължения могат да се запишат в бюджета за не повече от две поредни финансови години.

4.     Подготвителните действия са определени като действия, предназначени за подготовка на предложения с оглед приемане на бъдещи дейности. При подготвителните действия следва да се съблюдава последователен подход и могат да бъдат под различна форма. Съответните бюджетни кредити по задължения могат да бъдат записани в бюджета за не повече от три поредни финансови години. Законодателната процедура трябва да бъде приключена преди края на третата финансова година.

ПП / ПД в Междуинституционалното споразумение

5.     Освен Финансовия регламент вторият важен текст във връзка с ПП / ПД е Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., което допълнително определя рамката и някои квази-„правила за прилагане”.

6.     Буква Г от приложение ІІ на Междуинституционалното споразумение предвижда, че за да може Комисията своевременно да оцени приложимостта на предвидените от бюджетния орган изменения, които създават нови подготвителни действия или пилотни проекти, или удължават съществуващите, двете направления на бюджетния орган информират Комисията до средата на юни за намеренията си в тази връзка, така че едно първоначално обсъждане да може да бъде проведено на срещата за съгласуване на първото четене в Съвета.

7.     Междуинституционалното споразумение включва някои ясни горни бюджетни граници за ПП / ПД: Освен това институциите се съгласяват да ограничат общия размер на бюджетните кредити за пилотни проекти до 40 милиона EUR за функция за всяка бюджетна година. Те също така се съгласяват да ограничат до 50 милиона EUR за функция годишно общия размер на предвидените бюджетни кредити за нови подготвителни действия и на 100 милиона EUR за функция общия размер на бюджетните кредити, фактически предвидени за подготвителни действия.

2.       ПП и ПД, приети в бюджета за 2008 г.

Някои факти и цифри

8.     Бюджетът за 2008 г. включва 24 ПП и 27 ПД, общо 51 бюджетни реда (вж. таблицата в приложението). Най-малката определена сума е 0,15 млн. евро (бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ)) за ПП във функция 2 (Устойчиво земеделие и съхранение на почвата), най-голямата индивидуална сума е 6,5 млн. евро (БКПЗ) за ПД във функция 2 (Морска политика).

9.     Общият размер на одобрените за пилотни проекти суми през 2008 г. е 38,15 млн. евро в БКПЗ (33,4 млн. евро в бюджетни кредити за плащания (БКП)). От тях за функция 1a – 8,5 млн. евро, функция 2 – 11,15 млн. евро, функция 3a – 2 млн. евро, функция 3б – 6,5 млн. евро и функция 4 – 10 млн. евро (всички БКПЗ).

10.   Приети са подготвителни действия на обща стойност 69,17 млн. евро в БКПЗ (65,7 млн. евро в БКП). Най-голямата част от тази сума е за функция 1a с общ междинен сбор от 29,5 млн. евро, следвана от функция 4 с предвидени средства в размер на 21,67 млн. евро. Средствата за функция 2 са възлезли на 14 млн. евро, за функция 3б – на 3 млн. евро и за функция 3а – на 1 млн. евро (всички БКПЗ).

Изпълнение

11.   Комисията вече представи своя първи междинен доклад за изпълнението на пилотните проекти и подготвителните действия за 2008 г., който предоставя информация за всеки проект / действие. С предварителния проектобюджет за 2009 г. ще бъде предаден втори по-подробен доклад, включващ информация и за ПП / ПД, които са в етап приключване, т.е. за които няма нови поети задължения през 2008 г., но които все още имат бюджетни кредити за плащания.

12.   Според първия междинен доклад Комисията все още обсъжда най-добрия начин за изпълнение на шест(2) от 51 ПП / ПД, които са приети, докато изпълнението на останалите 45 проекта / действия вече е започнало.

13.   Докладчикът за бюджета за 2008 г. ще представи работен документ на комисията, за да се вземе решение дали тези очевидни трудности при изпълнението могат да бъдат оправдани или не.

14.    От друга страна докладчикът по бюджета за 2009 г. ще направи някои изводи от опита на комисията по бюджети с ПП / ПД, приети през последните няколко години, за да се извлече максимална полза от този толкова важен за Европейския парламент инструмент.

3.      Заключения за 2009 г.

Ресурси

15.   Заслужава си да се подчертае, че в края на краищата общите горни граници на многогодишната финансова рамка за периода 2007 - 2013 г. представляват рамката, в която трябва да се вместят всички ПП / ПД. Това означава, че във времена на ограничени ресурси на някой етап Парламентът може да не е в състояние да приема ПП / ПД до максималния размер на финансиране, позволен от Междуинституционалното споразумение (40 млн. евро за ПП, 100 млн. евро за ПД, годишно), просто защото няма да е останал равностоен резерв по съответната функция на многогодишната финансова рамка.

16.   Вашият докладчик за бюджета за 2009 г. би искал да илюстрира това с един малък пример: съгласно документа на Комисията за годишната политическа стратегия резервът във функция 3б за 2009 г. ще бъде „около 20 млн. евро”. През 2008 г. Парламентът прие ПП / ПД на стойност около 10 млн. евро, голямата част от които нови. Тъй като ПП / ПД не са включени във финансовото планиране на Комисията(3), предвиденият резерв от 20 млн. евро за функция 3б за 2009 г. също не отчита ресурсите разпределени за ПП / ПД. Ако Парламентът желае да продължи всички проекти / действия, които са понастоящем в бюджета за 2008 г., резервът следователно ще се свие до 10 млн. евро. Ако Парламентът като втора стъпка желае да въведе толкова нови ПП / ПД в бюджета за 2009 г., колкото е приел за бюджета за 2008 г., т.е. около 10 млн. евро, горната граница на функция 3б ще бъде достигната и няма да има абсолютно никаква свобода на действие за увеличаване на предварителния проектобюджет на Комисията по някой друг ред на тази функция.

17.   Всички нововъведени в бюджета дейности на ЕС ще намалят наличните резерви по многогодишната финансова рамка и по този начин неизбежно болезнено ще ограничат достъпа на Парламента до ПП / ПД инструмента. Именно на този фон трябва внимателно да бъдат разглеждани инициативите на Комисията, като например за създаване на нови агенции на Общността.

18.   Затова след представянето на предварителния проектобюджет на 6 май Вашият докладчик за бюджета за 2009 г. ще трябва да прецени дали резервите, останали по различните функции, ще позволят изобщо достатъчно финансиране на приоритетите на Парламента.

График

19.   Вашият докладчик за бюджета за 2009 г. възнамерява да направи всичко възможно, за да може да информира Комисията за намеренията на Парламента относно пилотните проекти и подготвителните действия преди лятната ваканция в съответствие със задължението, предвидено в Междуинституционалното споразумение. Тази цел е потвърдена в член 9 от предложението за резолюция относно бюджетната рамка и приоритетите за 2009 г., прието от комисията по бюджети на нейното заседание от 27 март.

20.   По време на първата многостранна среща, която Вашият докладчик проведе в средата на март с другите докладчици по бюджета, тя вече съобщи това намерение на комисиите на ЕП. През май, юли и септември 2008 г. ще последват още три кръга многостранни разговори, като срещата през май е посветена на първи обмен на мнения по оценката на комисиите на текущите ПП / ПД и техните първи идеи за нови проекти / действия.

21.   За Вашия докладчик това старание да се изготви списък на първоначално одобрени ПП / ПД преди лятната ваканция не е единствено формален опит за спазване на буквата на Междуинституционалното споразумение, то произтича от твърдото й убеждение, че един последователен и балансиран списък от проекти / действия, който е съгласуван и разглеждан задълбочено, ще доведе до най-голям ефект и дългосрочни резултати от инициативите на Парламента.

Приложимост

22.   Преди всичко той ще осигури достатъчно време на Комисията да предостави качествена информация за проектите на Парламента. Както се подчертава в писмото за изпълнимостта относно първото четене от Парламента на проектобюджета за 2008 г. - знаейки, че тези действия предоставят на ЕП ценната възможност да тества нови концепции и приоритети и да подкрепя нови идеи за програми, Комисията се стреми да ги изпълнява всяка година. Комисията ще приветства допълнителни контакти с Парламента за обсъждане на намеренията, на които се основават неговите предложения и за изясняване на неговите желания. ... Има редица инициативи, които Комисията приветства изцяло, но има други ... които може да се наложи да се коригират, с цел улесняване доброто изпълнение или които могат да бъдат обхванати от действащи или нови правни основания.

23.   Вашите докладчици подчертават, че прерогатив на Парламента е да приема в рамките на ограниченията на Междуинституционалното споразумение всеки / всяко ПП / ПД, които сметне за „добавена стойност” за европейските граждани и че независимо от възможните резерви, Комисията е длъжна да прави всичко възможно за успешното изпълнение на проектите / действията приети от бюджетния орган. Несъмнено в интерес на всички участници, обаче, би било да има ясна картина за желания характер на ПП / ПД, последвана от задълбочена дискусия между институциите относно вероятните пречки за изпълнението и как те биха могли да бъдат преодолени.

Поле на действие

24.   Предвид ограничените ресурси и горните граници, определени в Междуинституционалното споразумение и многогодишната финансова рамка, Вашите докладчици биха искали да обърнат внимание върху факта, че наличието на средства за нови ПП и ПД ще бъде повлияно от степента, до която съществуващи ПП и ПД продължават да получават финансиране. Затова е особено важно на един ранен етап от подготовката за бюджетната процедура да стане ясно кои проекти / действия не заслужават да продължат през следващата бюджетна година.

25.   В момента Комисията посочва, че следните ПП / ПД могат да бъдат прекратени през 2008 г.:

1) Поради това, че са включени в правно основание:

07 03 10 - Натура 2000 (правно основание: LIFE +)

19 09 02 - Сътрудничество със страни от групата на страните със средни доходи от Латинска Америка

19 10 01 05 - Сътрудничество със страни от групата на страните със средни доходи от Азия

2) Поради неизпълнимост:

15 04 48 - Съхраняване на историческите находки на регионалните музеи чрез цифровизиране на техните архиви

15 04 49 - Насърчаване на регионалното сътрудничество в района на Балтийско море

18 06 07 01 - Оценка на въздействието на законодателните мерки в областта на договорното право

3) Поради други причини:

01 04 11 - Насърчаване на по-благоприятна среда за микрокредитирането в Европа(4)

Вашите докладчици са на мнение, че още сега, колкото е възможно по-скоро, комисията по бюджети трябва да вземе решение дали може да следва линията на аргументация на Комисията и дали може да се съгласи с прекратяването на горецитираните ПП / ПД.

Заключителни бележки

26.   В общи линии, според Вашите докладчици успехът на Парламента със списъка от пилотни проекти и подготвителни действия не бива да се измерва с броя ПП / ПД, които се приемат в пленарна зала. Докладчиците Ви по-скоро биха посъветвали да се концентрираме върху качеството и изпълнимостта на предлаганите ПП / ПД, които могат да бъдат повишени, ако ресурсите, налични за всеки проект / действие, надхвърлят критичния размер. Един по-малък и по-целенасочен списък от ПП / ПД със значително финансиране за всеки един от тях може да е по-лесен за изпълнение от страна на Комисията и по-лесен за контрол от страна на Парламента. Създаването на пилотни проекти и подготвителни действия не бива да е цел само по себе си, а по-скоро средство за даване на възможност на Парламента да оказва влияние върху създаването на нови същински програми и дейности.

27.   Вашите докладчици се надяват, че комисията по бюджети, в тясно сътрудничество с останалите комисии на ЕП, ще може да изготви списък от пилотни проекти и подготвителни действия за бюджетната процедура за 2009 г., който ще бъде

Ø балансиран

Ø кратък

Ø целенасочен

Ø и който ще създаде истинска „добавена стойност” за европейските граждани под формата на добри бъдещи законодателни инициативи.

Приложение

Пилотни проекти в бюджета за 2008 г.

Бюджетен ред

Генерална дирекция на Комисията

Наименование

Бюджет за 2008 г.

(милиона евро)

БКПЗ

БКП

Функция 1a

 

 

 

02 02 03 04

Предприятия и промишленост (ENTR)

Еразмус за млади предприемачи

3

2

02 02 12

Предприятия и промишленост(ENTR)

Улесняване на достъпа на самонаети занаятчии и малки предприятия от строителния сектор до застраховки с цел насърчаване на иновациите и стимулиране на екологичните технологии в Европейския съюз.

1,5

1

04 04 10

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности (EMPL)

Подпомагане на работниците при индустриални промени

1

0,5

04 04 11

Здравеопазване и защита на потребителите (SANCO)

Ново състояние на заетостта в здравния сектор: най-добри практики за усъвършенстване на професионалното обучение и квалификацията на работещите в областта на здравеопазването и подобряване на тяхното възнаграждение

1

1

15 02 30

Образование и култура (EAC)

Насърчаване на образованието чрез стипендии и програми за обмен в рамките на Европейската политика на добросъседство

2

2

 Общо функция 1a

8,5

6,5

 

Функция 2

 

 

 

05 01 04 08

Земеделие и развитие на селските райони (AGRI)

Устойчиво земеделие и съхранение на почвата чрез опростени техники за обработване

0,15

0,15

07 03 12

Енергетика и транспорт (TREN)

Европейска рамкова програма за развитие и обмен на опит в областта на устойчивото градско развитие

1,5

1,5

07 04 04

Околна среда (ENV)

Сътрудничество между държавите-членки в борбата срещу горските пожари

3,5

2

11 09 02

Рибарство и морско дело (FISH)

Свързване в мрежа и най-добри практики в областта на морската политика

4

4

17 01 04 06

Здравеопазване и защита на потребителите (SANCO)

Подобрени методи за производство в условията на хуманно отношение към животните

1

1

17 03 13

Околна среда (ENVІ)

Търговия с емисии на серен диоксид в Балтийско море

1

1

  Общо функция 2

11,15

9,65

 

Функция 3a

 

 

 

18 04 09

Правосъдие, свобода и сигурност (JLS)

Въвеждане, на европейско равнище, на механизъм за бързо предупреждаване за отвлечени или изчезнали деца

1

1

18 06 08

Подлежи на потвърждение

Оценка на въздействието на законодателните мерки в областта на договорното право

1

0,75

  Общо функция 3a

2,0

1,75

 

Функция 3б

 

 

 

15 04 45

Образование и култура (EAC)

Мобилност на хората на изкуството

1,5

1,5

15 04 48

Подлежи на потвърждение

Съхраняване на историческите находки на регионалните музеи чрез цифровизиране на техните архиви

0,5

0,5

15 06 08

Персонал и администрация (ADMIN)

Програма на "Еразмус" за публичната администрация

1

1

16 03 05

Комуникации (COMM)

ЕвроГлоуб

1

1

16 03 06

Комуникации (COMM)

Пилотни информационни мрежи (PINs)

1,5

1,5

17 02 03

Здравеопазване и защита на потребителите (SANCO)

Мерки за контрол в областта на политиката за защита на потребителите

1

1

 

  Общо функция 3б

6,5

6,5

 

Функция 4

 

 

 

07 02 03

Околна среда (ENVІ)

Мониторинг на околната среда в Черноморския басейн и Обща европейска рамкова програма за развитие на Черноморския регион

1

1

19 08 01 04

Служба за сътрудничество/ Външни отношения (AIDCO/RELEX)

Превантивни и възстановителни мерки за дъното на Балтийско море

2,5

2,5

21 04 06

Служба за сътрудничество/Развитие (AIDCO/DEV)

Управление на водите в развиващите се страни

3

3

21 05 01 05

Служба за сътрудничество/Развитие (AIDCO/DEV)

Количествен и качествен мониторинг на разходите в областта на здравеопазването и образованието

0,5

0,5

22 02 08

Разширяване (ELARG)

Опазване и възстановяване на културното наследство в райони на конфликт

3

2

 

  Общо функция 4

10,0

9,0

 

ОБЩО пилотни проекти  

 

38,15

33,4

Подготвителни действия в бюджета за 2008 г.

Бюджетен ред

Генерална дирекция на Комисията

Наименование

Бюджет за 2008 г.

(милиона евро)

БКПЗ

БКП

Функция 1a

 

 

 

01 04 11

Подлежи на потвърждение

Насърчаване на по-благоприятна среда за микрокредитирането в Европа

1,5

2

02 02 08

Предприятия и промишленост (ENTR)

Европейски дестинации с нарастващо значение

2,5

2,5

02 02 11

Предприятия и промишленост (ENTR)

ГМОСС

3

3

04 04 01 07

Правосъдие, свобода и сигурност (JLS)

Стандартизация на националното законодателство в областта на насилието въз основа на пола и насилието срещу деца

1,5

1

05 01 04 091

Регионална политика (REGIO)

КЕГСР (Конвент за Европа на градските и селски райони)

1,5

1,5

06 01 04 11

Енергетика и транспорт (TREN)

Европейски острови за обща енергийна политика

3

3

06 04 09

Енергетика и транспорт (TREN)

Инвестиционен фонд за възобновяема енергия и рафинерии за биогорива

3

3

06 07 05

Енергетика и транспорт (TREN)

Улесняване на трансграничното движение по североизточните външни гранично-пропускателни пунктове на ЕС (от гледна точка на безопасността на движението и сигурността)

3,5

3

07 04 05

Околна среда (ENVІ)

Капацитет за бързо реагиране на ЕС

4

4

09 03 03

Информационно общество и медии (INFSO)

Създаване на система, основана на Интернет, за по-добро законодателство и за участие на обществото

5

4,85

15 02 23

Образование и култура (EAC)

Програма от типа на "Еразмус" в областта на занаятите

1

1,08

  Общо функция 1a

29,5

28,93

 

Функция 2

 

 

 

07 03 10

Околна среда (ENVІ)

Натура 2000

1

1,6

07 03 13

Околна среда (ENVІ)

Интегрирана система за брегови комуникации и управление на риска

1

1

11 09 01

Рибарство и морско дело (FISH)

Морска политика

6,5

6,5

15 04 49

Подлежи на потвърждение

Насърчаване на регионалното сътрудничество в района на Балтийско море

1,5

1,5

17 04 03 03

Здравеопазване и защита на потребителите (SANCO)

Контролни пунктове (места за почивка) във връзка с превоза на животни

4

4

  Общо функция 2

14

14,6

 

Функция 3a

 

 

 

18 03 12

Правосъдие, свобода и сигурност (JLS)

Управление на миграцията — Солидарност в действие

p.m.

1

18 04 08

Правосъдие, свобода и сигурност (JLS)

Европейско сътрудничество между националните и международни органи, отговарящи за правата на детето и насърчаването и защитата на правата на детето от страна на гражданското общество

1

1

  Общо функция 3a

1

2

 

Функция 3б

 

 

 

15 06 10

Образование и култура (EAC)

AMICUS — Асоциация на държавите-членки, изпълняващи универсална общностна услуга

3

2,5

 Общо функция 3б

3

2,5

 

Функция 4

 

 

 

09 06 01 02

Информационно общество и медии (INFSO)

Прилагане на програмата MEDIA 2007 в трети страни

2

2

19 08 01 05

Служба за сътрудничество/ Външни отношения (AIDCO/RELEX)

Малцинствата в Русия — Развитие на културата, медиите и гражданското общество

2,5

2,5

19 09 02

Служба за сътрудничество/ Външни отношения (AIDCO/RELEX)

Сътрудничество със страни от групата на страните със средни доходи от Латинска Америка

1,5

1,5

19 10 01 03

Служба за сътрудничество/ Външни отношения (AIDCO/RELEX)

Обмен с Индия в корпоративния и научния сектор

5

3

19 10 01 04

Служба за сътрудничество/ Външни отношения (AIDCO/RELEX)

Обмен с Китай в корпоративния и научния сектор

5

3

19 10 01 05

Служба за сътрудничество/ Външни отношения (AIDCO/RELEX)

Сътрудничество със страни от групата на страните със средни доходи от Азия

2

2

21 05 01 06

Служба за сътрудничество (AIDCO)

Трансфер на технологии в областта на фармацевтичната промишленост в полза на развиващите се страни

1,67

1,67

21 05 01 07

Служба за сътрудничество (AIDCO)

Научноизследователска и развойна дейност в областта на тропическите, пренебрегваните и дължащите се на бедността заболявания

2

2

 Общо функция 4

21,67

17,67

 

 

 

 

ОБЩО подготвителни действия

 

69,17

65,7

(1)

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г., изменен с Регламент № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г.

(2)

Ред 18 06 07 01 - Оценка на въздействието на законодателните мерки в областта на договорното право (ПП)

Ред 15 04 48 - Съхраняване на историческите находки на регионалните музеи чрез цифровизиране на техните архиви (PP)

Ред 01 04 11 - Насърчаване на по-благоприятна среда за микрокредитирането в Европа (ПД)

Ред 15 04 49 - Насърчаване на регионалното сътрудничество в района на Балтийско море (ПД)

Ред 19 09 02 - Сътрудничество със страни от групата на страните със средни доходи от Латинска Америка (ПД)

Ред 19 10 01 05 - Сътрудничество със страни от групата на страните със средни доходи от Азия (ПД)

(3)

Всички ПП / ПД, приети за бюджета за текущата година, са включени в предварителния проектобюджет за следващата година, но са записани само със знака „p.m.”.

(4)

Коментар на Комисията: ГД „Регионална политика” в момента работи с ЕИБ за създаване на инструмент за микрокредити в Европа


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (11.9.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година

(С6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Раздел ІІІ - Комисия

Докладчик: Véronique De Keyser

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   подчертава, че за да може Европейският съюз да изпълни задълженията си по отношение на външните действия и да играе активна роля при посрещане на глобалните предизвикателства, в бюджета на ЕС трябва да бъдат определени достатъчно финансови средства;

2.   изразява разочарование от дела на бюджетните кредити, предвидени за функция 4 в рамките на проектобюджета (ПБ) на Съвета за 2009 г., и от факта, че макар международните задължения на ЕС да се увеличават, ръстът на бюджетните кредити за поети задължения по отношение на бюджета за 2008 г. е по-нисък от равнището на инфлацията за същия период; настоява всички бюджетни редове по функция 4, попадащи в областта на компетентност на комисията по външни работи на ЕП, да се увеличат най-малко с 2% спрямо бюджета за 2008 г. (дефлатор);

3.   призовава Комисията да не използва инструмента за гъвкавост или резерва за спешна помощ за дългосрочни дейности, които подлежат на програмиране;

4.   съзнава ограниченията на финансовата рамка за периода 2007-2013 г.; настоява, че настоящите суми по функция 4 не позволяват предоставянето на помощ за районите, засегнати от конфликти, без това да застраши изпълнението на дългосрочно поетите ангажименти; изисква да се отпуснат допълнителни средства за дейности, финансирани по функция 4, над горната граница, предвидена във финансовата рамка 2007-2013 година; призовава настоятелно Комисията и Съвета надлежно да отчетат растящата роля на ЕС като фактор от световно значение при подготовката на прегледа на финансовата рамка на ЕС;

5.   отбелязва ангажимента на Комисията, поет на донорската конференция за Косово, да дари в подкрепа за изграждането на институциите и социалноикономическото развитие на Косово общо 508 млн. евро, в които ще се включват 358 млн. евро по инструмента за предприсъединителна помощ и 150 млн. евро за макрофинансова помощ през следващите три години; очаква писмото за внасяне на корекции да бъде представено от Комисията през тази есен;

6.   изразява неудовлетворението си от бюджетните кредити, предвидени в ПБ за 2009 г. за Палестина; счита, че при програмирането на необходимата помощ в този случай Комисията може да разчита на натрупания опит и на оценката на потребностите, и поради това следва да е в състояние да задели необходимите финансови средства, за да допринесе за жизнеспособността на палестинските власти и за близкоизточния мирен процес; затова настоява размерът на предвидените за 2009 г. средства да бъде най-малко равен на изразходваните през 2007 г.;

7.   подкрепя отпускането на хуманитарна помощ от Комисията, веднага след разразяването на кризата в Грузия, което е необходимо за облекчаване на страданията на хората, засегнати от конфликта в Грузия, и на бежанците, които са избягали в Руската федерация; отбелязва намерението на МВФ и Грузия да сключат споразумение за заем под формата на стенд-бай споразумение за 750 000 000 щ.д., както и обещаните от САЩ 570 000 000 щ.д. като спешна бюджетна помощ за 2008 г. призовава Съвета и Комисията да проучат възможността за план на ЕС с допълващи мерки по функция 4, за да се предостави финансова помощ за възстановяване за засегнатите райони в Грузия, за смекчаване на негативните отражения на конфликта върху икономиката й и за гарантиране на засилено присъствие на ЕС в тази страна, както и в целия регион; настоява международните донори да бъдат сериозно ангажирани в изпълнението на този план и приветства решението на Съвета за свикване на международна донорска конференция;

8.   отново потвърждава подкрепата си за прилагането на задълбочена и диференцирана Европейска политика на съседство; подчертава необходимостта от обезпечаване на Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) с достатъчен финансов пакет, който да отразява ангажимента на ЕС спрямо неговите източноевропейски и южни съседи; отбелязва умереното увеличение на бюджетните кредити, предвидени за 2009 г., и подчертава, че новата инициатива „Процесът от Барселона: Съюз за Средиземноморието” не трябва нито да възпрепятства усилията за установяване на баланс между бюджетните кредити за поети задължения за източноевропейските и южноевропейските съседи, нито по какъвто и да било начин да увеличава бюджетното напрежение в ЕИСП;

9.   с оглед на нарастващото политическо значение на наблюдението на избори и невъзможността да се предвидят годишните разходи по него, в частност поради увеличението на разходите, свързани със сигурността, призовава за повече гъвкавост в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ), за да може да се отговори на потребността от ежегодно финансиране;

10. признава, че рисковете, свързани с прилагането на политическите възможности, избрани съгласно Европейския инструмент за демокрация и права на човека (EИДПЧ), а именно по отношение на подкрепата за сдруженията на гражданското общество и/или защитниците на правата на човека в държави и региони, където основните свободи са най-много застрашени,са по-големи от тези, които обикновено се определят във връзка с други политически възможности; изтъква, че това е свързано с иновационните и политически изисквания, които изпълнението поражда, в това число предоставянето на помощ на организации, които не са юридически лица, и безвъзмездни помощи, предоставяни посредством представителни организации, съгласно разпоредбите на Финансовия регламент;

11. настоява поне 20% от размера на средствата, предвидени за Ирак за 2009 г., да се управляват пряко от Комисията чрез нейната делегация в тази страна; също така иска от Комисията да се съсредоточи върху проекти, представяни от гражданското общество;

12. подчертава политическата значимост на пилотните проекти и подготвителните действия, приети от бюджетния орган по функция 4; призовава за тяхното навременно и активно изпълнение от страна на Комисията, като напълно се използват определените бюджетни кредити за поети задължения;

13. одобрява продължаването на диалога с председателството на Съвета относно приоритетите на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС); ангажиран е с укрепването на този диалог, за да се осигури навременна междуинституционална координация при определяне на курса на ОВППС и да се повиши нейната ефективност и демократична легитимност; подчертава, че трябва да се подобри качеството на предоставяната информация и да се осигури нейната непрекъснатост;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.9.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

3

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Vittorio Agnoletto, Robert Atkins, Christopher Beazley, Bastiaan Belder, Colm Burke, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Georgios Georgiou, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Béatrice Patrie, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Marcello Vernola, Kristian Vigenin, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, James Elles, Glyn Ford, Kinga Gál, Milan Horáček, Tunne Kelam, Mario Mauro, Nickolay Mladenov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Karl von Wogau

Заместник(ци) по член 178, параграф 2, присъствал(и) на окончателното гласуване

Costas Botopoulos, Antonio Masip Hidalgo, Pierre Pribetich


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (8.10.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на ЕС за финансовата 2009 година

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Раздел III - Комисия

Докладчик: Maria Martens

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   приветства предложението на Комисията за регламент за създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни(1) като навременен и насочен към бързото увеличаване на земеделската производителност отговор на истинското бедствие, предизвикано от покачващите се цени на храните за най-бедното население по света; призовава за предоставяне на необходимото финансиране при съблюдаване правилата на бюджетната процедура, посочени в Междуинституционалното споразумение(2), и за подобаващ подход, при условие, че разпределените средства бъдат подложени на признати стандарти за контрол и отчетност, към факта, че някои държави-членки изпълняват своите задължения относно Официалната помощ за развитие (ОПР), а други – не;

2.   отбелязва че, като следствие от хранителната криза ще е налице повишено търсене за хуманитарна и хранителна помощ и че, за да бъде ЕС в състояние да изпълни своите ангажименти по Европейския консенсус относно хуманитарната помощ(3), бюджетните редове за тези области трябва да бъдат подсилени;

3.   подчертава изключителната нужда от по-добро оценяване на действията за сътрудничество за развитие, което да се съсредоточи върху резултатите (включително производителност, последствия и въздействие) и да гарантира, че заключенията са използвани, за да допринесат за посочването и проектирането на последващи действия;

4.   изразява загрижеността си във връзка с липсата на яснота по отношение на начина, по който ще бъдат финансирани споразуменията за икономическо партньорство (СИП); призовава Комисията да предостави подробна информация относно естеството на финансовата помощ, която ще предостави на страните от АКТБ, посредством Помощи за търговия или други мерки за подпомагане, с цел тяхното приспособяване към икономическите промени след подписване на споразуменията за икономическо партньорство (СИП);

5.   отбелязва, че финансирането на подготвителни действия за сътрудничество с групата на страните със средни доходи от Азия и Латинска Америка е послужило за полезна цел през 2008 г. и следва да се продължи през 2009 г., тъй като тези подготвителни действия позволяват финансирането на действия отвъд определението за ОПР, която попада извън приложното поле на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР)(4); призовава Комисията да запълни пропуските в законодателната структура на външните действия със законодателно предложение, покриващо действия, различни от ОПР в развиващите се страни;

6.   подчертава, че Комисията има правно задължение да подпомага усилията на държави партньори за разработване на капацитет за демократична отчетност (парламентарен контрол и одитен капацитет), когато помощта на Общността се предоставя посредством бюджетно подпомагане(5); настоява това задължение да се изпълнява по-стриктно и да се осигури предоставянето на пълна информация, включително споразумения за бюджетно подпомагане, на органите за парламентарен контрол и висшите одитни институции.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Относно проекта на общ бюджет на ЕС за финансовата 2009 година

Позовавания

2008/2026(BUD

Водеща комисия

BUDG

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

 

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Maria Martens

20.07.1999

 

 

Дата на приемане

07.10.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Fiona Hall, Manolis Mavrommatis, Miguel Angel Martínez Martínez,Anne Van Lancker, Renate Weber, Gabriele Zimmer

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Catherine Boursier

(1)

COM(2008)0450

(2)

Междуинституционално споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1).

(3)

ОВ С 25, 30.1.2008 г., стр. 1.

(4)

Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие (OВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.)

(5)

Член 25, параграф 1б от Регламент (ЕО) № 1905/2006.


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (10.9.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Раздел ІІІ - Комисия

Докладчик: Helmuth Markov

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   подчертава, че нови финансови средства в рамките на „Помощи за търговията” следва да допълват съществуващи помощи за развитие и че нови обещания в рамките на „Помощи за търговията” не следва да водят до пренасочване на средства, които вече са определени за други инициативи в сферата на развитието; отново отправя искане към Комисията да предостави информация относно произхода на обещаните 1 000 000 000 евро;

2.   изразява своята загриженост относно липсата на яснота относно начините на финансиране на споразуменията за икономическо партньорство (СИП); призовава Комисията да предостави подробна информация относно естеството на финансовата помощ, която ще предостави на страните от АКТБ с цел тяхното приспособяване към икономическите промени след подписване на споразуменията за икономическо партньорство (СИП);

3.   отново отправя своето искане към Комисията за извършване на оценка на напредъка в прилагането на мерките, предприети в областта на „Помощи за търговията”, и за представяне на Парламента и на Съвета на доклад на всеки две години годишно (започвайки през 2009 г.) относно изпълнението и получените резултати и, доколкото е възможно, относно основните резултати и въздействия от мерките по „Помощи за търговията”;

4.   изисква изрично двугодишният доклад да включва конкретна информация относно развитието на финансираните мерки, като по целесъобразност се посочват резултатите от извършените наблюдение и оценка, участието на съответните партньори и осъществяването на обещанията, бюджетните задължения и плащания и тяхното разпределение по държави, региони и видове помощ; изисква в доклада също да се направи оценка на осъществения напредък при включване на търговията в програмите за помощ и на постигнатите от нея резултати, като се използват, доколкото е възможно, специфични и измерими показатели за ролята, която тя играе за осъществяване на целите на ПТ;

5.   призовава Комисията да представи, преди второто четене от Парламента, преглед, който да съдържа цялостна информация относно предоставеното от бюджета на ЕС финансиране за „Помощи за търговията”, както и цялостни данни относно цялата сума „Помощи за търговията”, предоставена за всички видове помощ, свързана с търговията;

6.   изтъква отново, че макрофинансовата помощ (МФП) следва да бъде предмет на строго наблюдение и стриктни условия, тъй като ЕС не контролира начините, по които държавите бенефициенти разходват общите непредназначени средства на ЕС, влизащи в техните общи бюджети; изразява съжаление, че МФП няма подходящо правно основание и продължава да се основава на ad hoc решения на Съвета, нарочни за всяка транзакция; повтаря, че е необходим рамков регламент по процедурата за съвместно решение, който да е посветен на МФП и да засилва системите за прозрачност, отчетност, наблюдение и докладване;

7.   иска от Комисията своевременно да предостави на Парламента информация относно планирането на МФП и очаквания график на Комисията за предложения, свързани с МФП; настоява Съветът да прикани Парламента да предостави становището си по предложенията на Комисията, свързани с МФП, чрез „неотложна процедура” при абсолютна необходимост и надлежно обосновани случаи;

8.   повтаря, че е необходимо да се предостави конкретна финансова подкрепа за технология, свързана с пренос на технологични познания по фармацевтика, и изграждане на капацитет за развиващите се страни, и местно производство на фармацевтични средства във всяка развиваща се страна, особено НСРД, при освобождаване от задълженията по член 66, параграф 2 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС);

9.   изтъква, че е необходимо да се увеличи финансирането за изследователски и развойни дейности по свързаните с бедността, тропическите и пренебрегваните заболявания, с партньорства между обществения и частния сектор, и други евентуални източници на финансиране, и да се подкрепят изследователските институти, имащи желание да си сътрудничат в инициативи в сектора на здравеопазването, посветени на тези усилия и имащи за цел изследвания и разработване на медикаменти от особено значение за развиващите се страни;

10. призовава Комисията да представи на Парламента в най-кратък срок предложение за изграждането на Европейски бизнесцентър (European Business Center) в Китай; подчертава, че представянето на такова предложение е предварително условие за решение за отпускане на необходимите средства; призовава при създаването на Европейския бизнесцентър (European Business Center ) в Китай да се избягва дублирането на структури.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.9.2008

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Alain Lipietz, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Albert Deß, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Zbigniew Zaleski

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (10.9.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Раздел III - Комисия

Докладчик: Pervenche Berès

КРАТКА ОБОСНОВКА

За отправна точка на настоящото проектостановище служи предварителният проектобюджет (ППБ) за финансова година 2009, публикуван от Комисията на 6 май 2007 г.

Общи бележки

Според Комисията ППБ за 2009 г. предвижда по-големи разходи за растеж и заетост и изтъква все по-силно изразената тенденция за насочване на разходите към политиките, свързани с енергията и околната среда.

Относно въпроси от значение за комисията по икономически и парични въпроси в ППБ

Докладчикът по становище счита, че Европейският съюз трябва да гарантира, че бюджетните ресурси отговарят на амбициите на Лисабонската програма за устойчиво развитие и на предизвикателствата, които представляват борбата с изменението на климата и гарантирането на енергийните доставки:

- Поетите задължения за Конкурентоспособност за растеж и заетост (подфункция 1 а) възлизат на 11 690 млн. евро, като остава резерв от 82 млн. евро; това представлява увеличение с 5,5 % спрямо 2008 г., но оставя ограничен резерв за финансиране на нови приоритети чрез преразпределяне, без да бъдат засегнати значими съществуващи програми.

- За Сближаване за растеж и заетост (подфункция 1 б) е налице увеличение от 2,5 % до обща сума в размер на 48 413, 9 млн., като остава резерв от 14 млн. евро единствено в пакета за техническа помощ. Докладчикът по становище обръща внимание на рязкото намаляване на плащанията и изразява своята подкрепа за всички усилия за гарантиране, че дванадесетте нови държави-членки могат да разчитат на достатъчни суми от структурните фондове, които да подпомогнат техния потенциал за растеж, създаването на работни места и качеството на техните инфраструктури.

В частност, във връзка с областите на политиката, с които се занимава комисията по икономически и парични въпроси, следва да се изтъкнат следните елементи:

Във връзка с Дял 1: Икономически и финансови въпроси

Докладчикът по становище разглежда като положително увеличаването на човешките ресурси по отношение на Административните разходи в област на политиката "Икономически и финансови въпроси" (бюджетен ред 01 01).

По отношение на икономическия и паричен съюз (бюджетен ред 01 02), докладчикът по становище счита, че съществува необходимост от повече средства за анализ на сравнителните икономически показатели на държавите-членки на ЕС. Увеличението в размер на 2,2 % на бюджетен ред 01 02 02 (Координиране на Икономическия и паричен съюз) е недостатъчно.

Докладчикът по становище отбелязва със загриженост, че намалението с 0,3 % на бюджетен ред 01 02 04 може да изложи на риск правилното изпълнение на инициатива PRINCE (Предоставяне на информация за Икономическия и паричен съюз, включително за еврото). Това е особено обезпокояващо, като се вземе предвид, че 10-годишнината от еврото на 1 януари 2009 г. би трябвало да послужи като уникална възможност за повече активност в предоставянето на информация на широката общественост във връзка с еврото. Следователно сумата, предназначена за PRINCE, е категорично недостатъчна.

Същите тревоги възникват по отношение на намалението в размер на 34,9% на бюджетен ред 01 03 (Международни икономически и финансови въпроси). Такова намаление на ресурсите няма да позволи на ЕС да даде финансов принос за установяването на международен счетоводен стандарт в интерес на Европейския съюз.

Във връзка с Финансовите операции и инструменти (бюджетен ред 01 04), докладчикът по становище приветства обезпечаването на Гаранционния фонд (бюджетен ред 01 04 01 14). При все това, докладчикът по становище отбелязва със загриженост, че значителното намаление на бюджетни редове 01 04 05 (Приключване на програмата за предприятията: подобряване на финансовата среда за малките и средните предприятия (МСП) и 01 04 11 (Подготвително действие — насърчаване на по-благоприятна среда за микрокредитирането в Европа) може да бъде в ущърб на политиките в полза на МСП.

Във връзка с Дял 2: Предприятия

Във връзка с Административните разходи в област на политиката "Предприятия" (бюджетен ред 02 01), трудно е да се разберат мотивите за значителното намаление (70 длъжности) на човешките ресурси.

Докладчикът по становище счита, че намаление в размер на 0,9 % на задълженията към Конкурентоспособност, индустриална политика, иновации и предприемачество (бюджетен ред 02 02) дава погрешен сигнал относно такава важна глава с широк обхват, в частност по отношение на МСП, и изглежда в противоречие с целите на инициативата "Законодателен акт за малкия бизнес".

Във връзка с Дял 3: Конкуренция

Докладчикът по становище приветства увеличаването на персонала в "Административни разходи в област на политиката конкуренция" (бюджетен ред 03 01).

Във връзка с Дял 14: Данъчно облагане и митнически съюз

Докладчикът по становище приветства увеличението на бюджетен ред 14 03 (Международни аспекти на данъчното облагане и митниците) и 14 04 (Митническа политика). Във връзка с данъчната политика (бюджетен ред 14 05), докладчикът по становище не разбира значителното намаляване (-15,3 %), предложено в изключително важна за доброто функциониране на вътрешния пазар област. Докладчикът по становище подчертава значението на това да се гарантира необходимото финансиране за Компютъризирането на системата за акцизите (EMCS).

Във връзка с Дял 24: Борба с измамите

Докладчикът по становище изразява своята загриженост относно намалението в размер на 15,4% на бюджетното подпомагане за защита на финансовите интереси на Европейския съюз срещу измами и корупция;

Във връзка с Дял 29: Статистика

Въпреки че е налице цялостно увеличение на бюджетен ред 29 02 04 (Модернизиране на европейската статистика за предприятията и за търговията (MEETS)), докладчикът по становище застъпва становището, че намаляването на човешките ресурси може да окаже отрицателно въздействие върху качеството на европейската статистика.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  счита, че е необходимо отпускането на повече ресурси за работата на Еврогрупата и за анализа на сравнителните икономически показатели на държавите-членки на ЕС;

2.  изразява своята загриженост относно намалението на ресурсите, определени за инициативата PRINCE 01, което е в противоречие с резултатите от проекта ИПС@10;

3.  приветства обезпечаването на Гаранционния фонд, но отбелязва със загриженост, че значителното съкращение на бюджетни редове 01 04 05 и 01 04 11 може да окаже отрицателен ефект върху политиките в подкрепа на малките и средните предприятия (МСП);

4.   отбелязва промените в международната икономика, които създават нови възможности за малките и средни предприятия (МСП) на световно равнище и призовава за по-голямо участие на МСП в международни проекти посредством договори за подизпълнение, свързани с дейности в рамките на техния експертен опит; предлага чрез подготвително действие да се осигури основа за Европейска стратегия за участие на МСП в проекти с трети страни;

5.   подчертава необходимостта от засилени европейски действия с цел хармонизация на бизнес моделите и стандартите за обмен на данни между МСП по веригата на доставки на един или повече взаимносвързани промишлени сектори; счита, че един пилотен проект е подходящ за ускоряване на темпото на интеграция на цифрови иновации в европейските МСП;

6.   отново посочва, че трябва да се определят достатъчно средства за участие във финансирането на функционирането на трите комитета от ниво три на процеса "Lamfalussy", както и за определяне на международни счетоводни стандарти, по-специално на Фондацията на Комитета по международни счетоводни стандарти, включително Съвета по международни счетоводни стандарти и неговия европейски представител - Европейската консултативна група за финансова отчетност (EFRAG);

7.   приветства споразумението относно Меморандума за разбирателство по въпросите на трансграничната финансова стабилност; призовава за достатъчно финансиране и пълно ангажиране по отношение на неговото прилагане на равнище ЕС; във връзка с това препоръчва провеждането на проучване и развитието на общ пакет от процедури за предотвратяване, управление и разрешаване на кризи на равнище ЕС;

8.  счита, че значителното намаление (70 длъжности) на човешките ресурси и понижението с 0,9% на поетите задължения за Конкурентоспособност, индустриална политика, иновации и предприемачество (бюджетен ред 02 02) дава погрешен сигнал;

9.   призовава за съответно финансиране за целеви проекти, които биха улеснили достъпа на МСП до финансиране; предлага да бъде подкрепен пилотен проект за обучение и подготовка на МСП за получаване на финансиране; счита, че в рамките на този проект следва да се обърне особено внимание на обмена на опит и познания между МСП във всички държави-членки;

10. изразява съжаление относно значителното намаление на бюджетните ресурси за данъчната политика, която е изключително важна област за доброто функциониране на вътрешния пазар;

11. изразява своята загриженост относно значителното намаление (с 15,4 %) на бюджетното подпомагане за защита на финансовите интереси на Европейския съюз срещу измами и корупция;

12. отбелязва, че всяка година се губят по близо 40 милиарда евро вследствие на измами с ДДС; призовава за пилотен проект, който да проучи възможностите за намаляване на измамите от „верижен тип” и други недостатъци на цикъла на плащания, свързани с ДДС; счита, че такъв пилотен проект следва, по-специално, да проучи възможността за преместване на момента на данъчно облагане от фактурирането на етапа на разплащане, като се използва автоматизирана система за събиране на ДДС в рамките на ЕС;

13. счита, че намалението на човешките ресурси би могло да окаже отрицателно въздействие върху качеството на европейската статистика.

14. подчертава необходимостта от финансиране в подкрепа на потребителските организации и организациите на МСП за по-добро представителство на интересите им, като им се дава възможност да наемат експерти, които да ги съветват по различни инициативи на Комисията и консултации в рамките на комитологията (комитети от ниво 3 на процеса „Lamfalussy”) в областта на финансовите услуги;

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година - Раздел III - Комисия

Позовавания

2008/2026(BUD)

Водеща комисия

BUDGET

Становище, изказано от

  Дата на обявяване в заседание

ECON

 

Засилено сътрудничество

няма

Докладчик по становище

  Дата на назначаване

Pervenche Berès

11.3.2008

Разглеждане в комисия

30.6.2008

9.9.2008

 

 

 

Дата на приемане

10.9.2008

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Harald Ettl, Ján Hudacký, Piia-Noora Kauppi, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas, Andreas Schwab

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (11.9.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Раздел ІІІ - Комисия

Докладчик: Karin Jöns

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси призовава водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Общи бележки относно областта на заетостта и социалните въпроси

1.  отбелязва, че за периода 2007-2013 г. се прилага обвързваща финансова рамка по отношение на повечето бюджетни редове в областта на заетостта и социалните въпроси, включително, съответно, бюджетния ред за Европейския социален фонд, средствата по който съставляват около 95% от бюджетното финансиране в областта; отбелязва, че обвързващата финансова рамка не се прилага по отношение на социалния диалог и мобилността, агенциите, проучванията или пилотните проекти;

2.  Призовава Комисията, с оглед на предстоящия преглед на Финансовия регламент(1) да анализира въздействието на клаузата за дегресивност;

3.  приветства факта, че в подготовката за Европейската година за борба срещу бедността и социалното изключване (2010 г.), беше създаден нов бюджетен ред, за който е определена сума от 6,5 милиона евро (04 04 12);

4.  приветства планираното заделяне на 953 363 000 евро за насърчаване на програмата за обучение през целия живот и се надява, че средствата ще бъдат разпределени равномерно между обучението през целия живот, допълнителното квалифициране на възрастните и обучението на учители, в съответствие с принципа на недискриминиране и равни възможности за всички, така че да се помогне на принадлежащите към най-уязвимите категории или на живеещите в по-малко облагодетелствани райони на Съюза;

Мерки за информиране и обучение на работнически организации (04 03 03 02)             

5.  посочва, че годишното намаление на финансовите средства с 1% (клаузата за дегресивност) все повече възпрепятства Европейския институт на професионалните съюзи (ETUI-REHS) и Европейския център по въпроси, свързани с работещите (EZA) при осъществяването на европейски проекти поради все още ниския като цяло дял на собствения капитал на техните членски организации в новите държави-членки;

6.  призовава Комисията през 2009 г. да намери начин, в рамките на преразглеждането на Финансовия регламент, за ограничаване на годишното намаление на финансовите средства за ETUI-REHS и EZA;

Социален диалог и мобилност (04 03)

7.  изразява съжаление, че финансовите средства за социален диалог и мобилност на работниците бяха съкратени с 1,5% от предходната година и подчертава факта, че настоящата епоха на глобализация Парламентът придава особено значение на тази област;

8.  приветства увеличението с 650 000 евро на финансовите средства за бюджетен ред "Колективни трудови правоотношения и социален диалог" (04 03 03 01);

9.  изразява съжаление, че, макар Парламентът да подчертава отново и отново голямото значение на Европейските работнически съвети за поддържане на социалния мир в международните конгломерати и дружествата с обекти в различни държави-членки на Съюза, от финансовите средства по бюджетен ред "Информация, консултиране и участие на представители на предприятия" (04 03 03 03) беше съкратена сумата от 800 000 евро; призовава Комисията да провери дали изпълнението на бюджетен ред 04 03 03 03 няма да се подобри в бъдеще чрез преобразуване на организационните мерки за тръжни процедури;

10. изразява съжаление, че финансовите средства за EURES (Европейски служби по заетостта) бяха намалени с 1 милион евро; подчертава, че през 2007 г. Парламентът реши да увеличи финансовите средства за EURES точно с тази сума с цел подобряване на качеството на услугите, осигурявани от тях, и настоява за възстановяването на бюджетните кредити от 2008 г. в бюджета за 2009 г.;

11. призовава Комисията да проучи - в рамките на бюджетен ред 04 03 05 „Свободно движение на работници, координиране на системите за социално осигуряване”, възможността за въвеждане на европейска социална карта за работниците, упражняващи своето право на свободно движение, която би била сравнима с европейската здравноосигурителна карта и би улеснила достъпа на гражданите до социалноосигурителни права и би помогнала за намаляване на административното бреме чрез обединяване на информация; препоръчва такава карта първоначално да е свързана с въпросите, уредени от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социално осигуряване, а именно обезщетения при болест, пенсии, инвалидност, злополуки, обезщетения за безработица и семейни обезщетения;

Агенции

12. изразява съжаление, че, обратно на уверенията на Комисията, финансовите средства за три агенции, които работят в областта на заетостта и социалните въпроси, а именно Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Еurofound) в Дъблин, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (OSHA) в Билбао и Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) в Солун, бяха значително намалени;

13. призовава, в интерес на тези агенции, по съответния бюджетен ред в бюджета за 2009 г. да бъдат записани бюджетни кредити в размер най-малко равен на този за 2008 г.;

Програма PROGRESS (04 04 01)

14. призовава за увеличение на бюджетните кредити за плащания, съответно с 1 милион евро и 800 000 евро, за социална закрила и интеграция и за недискриминация и многообразие, така че през 2009 г. да могат да бъдат осъществени повече проекти и проекти с по-голям мащаб;

15. отбелязва, че сътрудничеството и координацията между инспекторатите по труда на държавите-членки в областта на нерегистрираната платена заетост са недостатъчни; призовава Комисията да проучи - в рамките на PROGRESS (04 04 01 03: Условия на труд), възможността за създаване на орган, подобен на EUROPOL, отговорен за борбата с незаконната заетост ('Socio-Pol');

16. изразява загриженост относно социалните и жилищни проблеми, пред които са изправени много общини в някои „стари” държави-членки в резултат на (временния) силен приток на граждани от присъединилите се неотдавна към Съюза държави-членки, което произтича от свободното движение на услуги и работници; изтъква необходимостта от предоставяне на помощ за такива общини, за да се съдейства за създаване сред хората от общините, временно изправени пред тази миграция, на обществена подкрепа за свободата на движение, например в рамките на PROGRESS, както и да се гарантира социалното сближаване и да се насърчи ангажираността с присъединяването на нови държави-членки;

Пилотни проекти

17. отбелязва европейската „добавена стойност” на пилотните проекти при реагиране на актуални събития извън обхвата на съществуващите програми; подчертава значението на пилотните проекти за формулиране на ориентирани към бъдещето инициативи и за определяне на нови политически приоритети;

18. подкрепя продължаването на пилотния проект „Ново състояние на заетостта в сектора на здравеопазването” (17 03 08); посочва, че в резултат на демографската промяна в областта на здравеопазването е налице по-голямо търсене на услуги, което води до силна промяна на състоянието на заетостта в този сектор; посочва, че целта на пилотния проект е да установи най-добри практики и да финансира инициативи, които могат да помогнат за по-ефективно преодоляване на предизвикателствата в тази област;

19. предлага пилотен проект в областта на насилието срещу хората в напреднала възраст, който би проучил степента и причините за физическо и психологическо насилие срещу хора в напреднала възраст и причините за тяхната финансова експлоатация и да се определят стратегии за предотвратяване и намаляване на насилието срещу хората в напреднала възраст; във връзка с това отбелязва заключението на Парламента в неговия доклад относно демографското бъдеще на Европа, че около 10% от хората в напреднала възраст са засегнати от насилие;

20. предлага пилотен проект относно условията на живот и труд на командированите работници предвид продължаващата липса на надеждни данни за тези условия; счита, че проучванията следва да се съсредоточат върху секторите на земеделието, строителството и здравеопазването, тъй като в тези области са заети най-много командировани работници.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.9.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Claude Moraes, Roberto Musacchio, Csaba Sógor

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 

(1)

Регламент на Съвета (EО, Eвратoм) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (OВ L 248, 16.09.2002 г., стр. 1)


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (9.9.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Раздел III - Комисия

Докладчик: Péter Olajos

КРАТКА ОБОСНОВКА

General Background

The total Preliminary Draft Budget (PDB) for 2009 amounts to EUR 134, 4 billion in commitment appropriations. This represents 1, 04 % of Community GNI, and is an increase of 3,1 % on the 2008 budget. A margin of EUR 2, 63 billion remains available under the ceiling of the financial framework. Payment appropriations are proposed at EUR 116, 7 billion (0, 90 % of GNI). This represents a decrease of 3, 3 % on 2008 budget.

Long-term economic growth and employment remain firmly at the top of European Union spending, taking the biggest share - nearly 45 % - of the proposed 2009 budget. However, investment in environment is supposed to be on the rise and in 2009 the total funds for all environmental objectives is supposed to take more than 10% of the budget, e.g. Euro 14 billion. Efforts to raise cross-cutting green investment are planned, with an increase of 17, 3 % outside the areas of cohesion and rural development. Total funding for energy objectives including energy security, renewable energy and research is set at around Euro 2, 3 billion.

Individual budgets (PDB 2009) in the competence of this committee

Genuine environmental policy is mainly placed under heading 2 of 2009 PDB, Preservation and Management of Natural Resources. The 2009 PDB shows for Title 07 "Environment" an overall amount of operational expenditure of EUR 344,857 Mio. Taking into account the funds foreseen under Title 19 06 05 for civil protection interventions in Third countries, the overall funds to be managed under DG ENV's responsibility amount to EUR 352,857 Mio, i.e. an increase of commitment appropriations of 3,9 % in comparison to 2008.

Life +

The LIFE + programme, which came into force in June 2007, will be in 2009 in its third year of implementation. The amount of commitment appropriations proposed under the 2009 PDB fully matches the financial programming of the instrument and the financial envelope defined in article 10 of the LIFE + Regulation. It represents an increase of 9 % from the level of appropriations adopted under the 2008 budget.

Of the total appropriations (including technical assistance), over 78 % (i.e. EUR 225 Mio) will be dedicated to funding of projects with European added value through a call for proposals to be organised by the European Commission, of which at least EUR 112,5 Mio will be dedicated to Nature and Biodiversity projects.

Although the final outcome of the projects supported will depend upon the results of the call for proposals to be organised in 2009, the Commission expects that, in addition to Nature and biodiversity, all policy areas covered by the 6th EC Environmental Action Programme will benefit from projects under LIFE + : the Commission expects in particular an increase in projects relating to strategic approaches to policy development and implementation in the areas of climate change (innovative policy approaches, support for the development and application of new technologies, methods and instruments in greenhouse gas reduction, and adaptation and mitigation measures), environment and health (air quality, water, noise and urban management / development, chemicals and pesticides), and sustainable production and consumption (integrated product policy and waste management and prevention).

The other part of the operational budget line 07 03 07 (around EUR 45 Mio) aim at supporting measures at EU level for the implementation and development of Environment legislation, as well as awareness-raising measures and association of stakeholders to this process (through support to NGOs that are primarily active in protecting and enhancing the environment at European level). These resources also support studies, surveys and provision of services that allow the Commission to facilitate better regulation. In line with the 6th Environment Action Programme commitment to base EU environment policy on solid scientific evidence and best available data, the studies, impact assessments, policy evaluations and other support services purchased through LIFE+ are an essential policy support tool.

Civil Protection

One of the main new features of the Civil Protection Financial instrument is the possibility for the Community to address more effectively the issue of transport of assistance offered by Member States. On the basis of the Civil Protection Financial Instrument, appropriate services and facilities will therefore be put in place and implemented to ensure that the assistance requested and offered through the Community Mechanism in case of emergency is transported effectively and speedily to the affected country, be it within the EU (approximately EUR 4 Mio under budget line 07 04 01) or outside the EU (the EUR 8 Mio foreseen under budget line 19 06 05).

The level of commitment appropriations requested is fully in line with the multiannual financial programming agreed under heading 3B of the financial framework. It should be noted that the actual use of the part of the budget resources devoted to response to major emergencies, which are by their nature unpredictable, is dependent upon the occurrence of disasters and subsequent requests from member States for transport assistance. Should the amount of appropriations need to be adapted throughout the 2009 budget year, it can be done through transfer procedures, including the "global transfer procedure" in September 2009.

Global environmental affairs

Since 2007, external action in the area of environment is covered by external actions instruments under policy area 21 (Development), and in particular through the ENRTP (Thematic programme on environment and sustainable management of natural resources including energy, Chapter 21 04 of the PDB). The only appropriations remaining under Title 07 are those dedicated to payment of obligatory contributions to Multilateral Environmental Agreements, which decrease slightly in 2009 (-3,1% compared to 2008). The small decrease is due to the fact that a majority of contributions is paid in USD (exchange rate with EUR).

Pilot Projects and Preparatory Actions

The framework for implementation of preparatory actions and pilot projects adopted under the 2008 budget is now in place, after contacts with the Parliament for those pilot projects and preparatory actions that were adopted at its initiative.

There are no indications for implementation problems of commitment appropriations in 2008. However, in view of the time needed to carry out necessary procedures (calls for proposals, calls for tender), it is likely that a significant proportion of payment appropriations will not be used and will have to be either carried forward to 2009 or give rise to needs for payment appropriations in subsequent years (2009-2010).

The 2009 PDB does not propose to prolong these pilot projects.

Health and Food Safety

The Public Health programme is placed under Heading 3, Citizenship, Freedom, Security and Justice. The main budget lines are those of the Health Programme, the two agencies (European Centre for Disease Prevention and Control and European Food Safety Authority) and the Tobacco Fund.

The new Health Programme (2008-2013) has replaced the first Public Health Programme (2003–2008) as of 1 January 2008. The total credits for the new programme amount to 321, 5 Mio EUR, which is considerably less than what was envisaged originally, when the Commission presented its proposal and Parliament adopted its first reading position. Commitment appropriations for the Public Health Programme II are supposed to increase about 4 % from EUR 45 Mio in 2008 to EUR 47 Mio in 2009. The allocation increase for the action "Protecting citizens from Health threats" between 2007 and 2008 (EUR 4, 43 Mio, i.e. 48, 5 %) and between 2008 and 2009 (EUR 1, 44 Mio, i.e. 10 6 %) reflects the necessity to increase action in this area which covers mitigating actions in domains like pandemics and bioterrorism.

The direct payments from the tobacco fund for information campaigns and public awareness raising of the harmful effects of tobacco consumption are supposed to increase from 14, 25 Mio EUR (2008) to 16 Mio EUR according to PDB 2009. On request of the European Parliament, the Commission has submitted a new proposal to prolong the financial support from the tobacco fund, although the support is supposed to come to an end in 2009. Hence, the situation is still worrying. Tobacco is the single largest cause of avoidable death in the European Union accounting for over half a million deaths each year and over a million deaths in Europe as a whole. It is estimated that 25% of all cancer deaths and 15% of all deaths in the Union could be attributed to smoking.

Food safety measures are placed under Heading 2, Preservation and Management of Natural Resources. It represents a total amount of 297 Mio EUR in 2009, an increase of 12 % compared to 265 Mio EUR in 2008. This increase corresponds mainly to the increase in budget for eradication measures. It is related to the fact that Member States that will benefit in 2008 of the emergency vaccination of Blue Tongue (130 Mio EUR in addition to the 265 Mio EUR above) and will have to implement an eradication programme on Blue Tongue as from 2009.

The agencies: EMEA, EEA, EFSA, ECHA and ECDC

The PDB 2008 includes appropriations for 25 decentralised agencies for a total amount of EUR 539,0 Mio which is an increase of 1,8 % as compared to the agencies' subsidies of EUR 530, 18 Mio in 2008.

For most agencies, 2009 annual EC subsidies as proposed by the Commission will be lower than for 2008. The Commission proposes to increase the subsidies of only 8 agencies as compared to 2008, including EEA, EFSA, ECHA and ECDC, which would more than offset the reductions foreseen and makes the overall 1, 8 % increase. The proposed budgets of EEA, ECDC and EFSA will increase by some 10 % or more in 2009. It has to be pointed out, however, that EUR 8.2 Mio for ECDC are supposed to be put in reserve consuming the foreseen increase of subsidies compared to budget 2008;

The growth of the agencies is also reflected in their staff numbers. In 1995 less than five hundred people worked in agencies whereas the PDB 2008 foresees 3973, 5 and 2009 PDB requests 4255,5 posts for the agencies in total.

An increase of 9,1 % (representing 2,2 M€ in addition to the 2 % annual deflator) is proposed for the European Environment Agency (EEA), in order to support new and additional tasks to be carried out by the EEA on a multi annual basis. The priorities for these new tasks have been identified in cooperation between the EEA and the Commission.

In autumn 2007 the EEA placed a contract for a comprehensive evaluation of its multi-annual strategy 2004-2008. The evaluation is progressing according to the plan approved by the management board using surveys, interviews and desk research as the principal research methods. The results of this evaluation will be presented to the management board at its June meeting 2008 and contribute to the development of the next EEA five-year strategy 2009-2013.

2009 is a crucial year for the EEA since it will the first year of the new multi-annual strategy for the period 2009-2013, required under the EEA Regulation. It will also be the key year for the preparation of the next five year state of the environment and outlook report also required under the EEA Regulation (and due to be published in 2010). The EEA is currently preparing its Strategy (Multi-annual work programme) for the next five-year period 2009-2013 which will give priority to work on the “emerging global challenges of adaptation to climate change, disaster prevention and management, ecosystem assessment and resource accounting, and sustainable consumption and production”, the four areas prioritised by DG Environment for additional work by EEA in 2009. In addition, the EEA will reinforce its capacities and support for the development of the Shared Environmental Information System (SEIS), the subject of a Commission Communication in 2008.

For the European Medicines Agency (EMEA) the PDB 2009 anticipates a European contribution of EUR 36, 99 Mio which represents a reduction of EUR 1, 01 Mio compared to the budget 2008 (- 2, 66 %). Since recently adopted legislation on paediatrics and advanced therapies has to be implemented, such a cut seems to be inappropriate. In the draft programme for 2009 the agency points out its core responsibilities to achieve its objectives, i.e. the scientific advice, authorisation and supervision of medicinal products.

In 2009, the European Food Safety Authority (EFSA), the European Centre for

Disease Prevention and Control (ECDC) as well as the European Chemicals Agency (ECHA) will not be at full cruising speed. Therefore, 2009 PDB foresees a considerable increase of subsidies for EFSA (11, 34 % - EUR 70, 7 Mio) and ECDC (23, 02 % - EUR 48, 1 Mio, before the reserve).

However, the proposed reserve of 8.2 Mio EUR and a cut in staffing growth by 40 posts, as put forward by the Commission, seems to be unjustified in comparison to other agencies and would have a serious negative impact on the overall development of ECDC and particularly on the level of activity anticipated for next year. The non availability of the resources from the outset of the year would impact on the implementation of the work plan and restrict the capacity of the services which may put the Centre’s ability to fulfil its mandate at risk.

For the ECHA the PDB 2009 anticipates a European contribution of EURO 62, 97 million which represents an increase of 0, 56 % compared to the budget 2008. 12 months after its creation, ECHA has evolved from a few staff to a fully functioning organisation of 200 employees. By 2010, the Agency is expected to have its full capacity of 450 staff members. From June 1 to December 1 2008, ECHA will face its first operational challenges. It will handle the pre-registration of substances and intermediates. About 200,000 pre-registration files are expected. The next big challenge is 2010. ECHA will have the first registration deadline for the high volume substances and the very hazardous ones. By that date, all the companies need to present all the inventory documentation for the classification and labelling of any dangerous substances.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава ролята на политиката на ЕС в областта на околната среда, здравето и безопасността на храните за постигане на общата цел за устойчиво развитие, заложена в обновената Лисабонска стратегия за растеж и заетост; изтъква значението на запазването и по-нататъшното гарантиране на високо равнище на защита в тези области на политиката, с оглед на настоящите и бъдещите политически предизвикателства; призовава за отделянето на достатъчно средства за по-нататъшното развитие, прилагане и изпълнение на политиката на ЕС в областта на околната среда, здравето и безопасността на храните, и по-специално в области, свързани с изменението на климата;

2.  подчертава ролята на Европейския съюз като световен партньор и водещата му роля при множество международни споразумения в областта на околната среда, като например международните конвенции за изменението на климата, биоразнообразието, химическите оръжия и отпадъците; призовава за отделянето на повече средства за международни дейности в областта на околната среда, за да може ЕС да запази водещата си роля в международната политика в областта на околната среда и при изготвянето на програмата за международно сътрудничество;

3.  подчертава, че предизвикателствата, свързани с устойчивата енергия и борбата срещу изменението на климата, трябва да бъдат отразени в приоритетите на бюджета на ЕС; отбелязва, че тези приоритети ще изискват отделянето на допълнителни бюджетни средства, по-специално за внесения от Комисията пакет от предложения във връзка с изменението на климата, насочен към полагането на общи усилия, търговията с емисии, улавянето и съхраняването на въглерода, както и към възобновяемите източници на енергия;

4.  отбелязва значението на пилотните проекти и подготвителните дейности за определянето на необходимостта и ефективността на новите бюджетни програми в отговор на развиващите се потребности и изисквания на политиката в областта на околната среда и здравеопазването; и както по отношение на всички бюджетни разходи, настоява пилотните проекти да осигуряват същинска добавена стойност на равнище ЕС и настойчиво призовава Комисията да обърне специално внимание на всички програми, които оказват въздействие върху изменението на климата; настоятелно призовава Комисията „да доведе докрай” пилотните проекти и подготвителните действия, свързани с политиката в областта на околната среда, здравето и безопасността на храните. Тези пилотни проекти следва да бъдат продължени и следва да бъдат подкрепени нови проекти, свързани с изменението на климата;

5.  посочва значението на програмата LIFE+ като координиран финансов инструмент за прилагането на рационализиран и опростен подход за подкрепа на разработването и прилагането на политиката в областта на околната среда; отбелязва, че окончателното разпределение на съфинансираните проекти между областите на политиката в областта на околната среда ще зависи от резултатите на процедурата за представяне на предложения, която ще бъде организирана през 2009 г.; очаква по-голямата част от бюджетните кредити да бъдат предназначени за проекти, насочени към опазване на околна средата и биоразнообразието, но по програма LIFE + ще бъдат съфинансирани и други области, обхванати от Шестата програма за действие в областта на околната среда; призовава Комисията да изпълни навреме всички задължения, свързани с бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания;

6.  приветства успешното приключване на Програмата за обществено здраве за периода 2003 - 2007 г. и обещаващото начало на Програмата за обществено здраве за периода 2008 - 2013 г., с увеличен размер на бюджетните кредити за поети задължения и на бюджетните кредити за плащания; призовава Комисията да гарантира икономически ефективно изпълнение на наличните бюджетни кредити;

7.  приветства предложението на Комисията за създаване на програма на ЕС за плодове в училищата в интерес на общественото здраве, и по-специално на здравето на децата и младите хора, с цел да се подобрят хранителните навици и следователно здравето на младите граждани на ЕС, както вече беше посочено в Бялата книга от 30 май 2007 г., озаглавена „Стратегия за Европа относно здравните въпроси, свързани с храненето, наднорменото тегло и затлъстяването” (COM(2007)0279); в тази връзка призовава за насърчаване с програмата само на мерки за разпределение на пресни плодове, като от този пакет от мерки се изключат готовите плодови продукти или плодовите заготовки, така че промяната в хранителните навици от готови към пресни продукти да настъпи с пълна сила;

8.  призовава Комисията да стартира пилотен проект за изпълнение на стратегията за здраве във всички политики в контекста на структурните фондове. Проектът следва да обхваща всички предложения за методи относно това как здравните въпроси биха могли да се включат в проектите за регионално развитие, в съответствие със стратегията за здраве във всички политики. Пилотният проект би имал за цел повишаване на общото ниво на здравето в Европейския съюз посредством изграждане на капацитет в контекста на агенциите за регионално развитие;

9. подчертава необходимостта от повишаване на информираността на обществеността относно вредните последици от тютюнопушенето, в това число и пасивното тютюнопушене; приветства факта, че Комисията е представила предложение за продължаване на финансирането за фонд "Тютюн" на Общността, с оглед финансиране на информационна кампания за опасностите от тютюнопушенето; въпреки това посочва, че финансовата помощ ще приключи през 2009 г.; приканва Комисията да намери нови източници на финансиране; отбелязва провеждането на обществени консултации по Зелената книга "Към Европа без тютюнев дим" и доклада за прилагането на Директивата за рекламата на тютюневите изделия, който показва трудностите във връзка със съгласуваното прилагане на директивата на равнището на държавите-членки;

10. отбелязва планираното увеличение на субсидиите, отпускани от бюджета за 2009 г. за Европейската агенция по химикалите, Европейската агенция за околна среда, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Европейския орган за безопасност на храните;

11. все пак изразява съжаление за това, че Комисията предлага намаляване на бюджета на Европейската агенция по лекарствата с 2, 66 % спрямо бюджета за 2008 г. и че в резерва трябва да бъдат записани 8 200 000 млн. евро за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, като се използва предвиденото увеличение на субсидиите спрямо бюджета за 2008 г.;

12. още веднъж подчертава необходимостта от собствено финансиране за агенциите, за да могат те да изпълняват задачите си, без това да води до намаляване на наличните средства, предназначени за други дейности на Общността; призовава за внимателно проучване на задачите на агенциите и изпълняваните от Комисията дейности, за да се избегне дублирането им и да се гарантира изпълнението на необходимите задачи по икономически най-ефективния и рационален начин;

13. подчертава необходимостта от общ подход към политиката, с оглед възможно най-скоро извършване на хоризонтална оценка на европейските агенции, за да се разработи обща основа за оценка на резултатите и подходящо третиране на агенциите; приветства представянето на съобщението на Комисията "Европейските агенции - бъдещо развитие" като първа стъпка към извършването на хоризонтална оценка на регулаторните агенции до края на 2009 г.;

14. изтъква, че новоприетото и бъдещото законодателство, като например законодателният пакет за пестицидите, лекарствените продукти за усъвършенствана терапия, новите храни и предоставянето на информация на потребителите относно храните, както и развитието на науката и технологиите, като например нанотехнологиите, ще доведе до увеличаване на обема от работа и задачите на съответните агенции; подчертава, че на агенциите трябва да се предоставят достатъчно финансови средства, за да могат те да се справят с новите административни и оперативни задачи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.9.2008

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Donato Tommaso Veraldi

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Graham Watson


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (10.9.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година

(C6-0309/2008 ‑ 2008/2026(BUD))

Раздел III - Комисия

Докладчик: Gabriela Creţu

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че отговорността на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите в рамките на бюджетната процедура се отнася до дялове 12 (Вътрешен пазар), 14 (Данъчно облагане и митнически съюз) и 17 (Здравеопазване и защита на потребителите);

2.  високо оценява умереното увеличение по глави 12 01 и 12 02 от предварителния проектобюджет (ППБ), което счита за необходимо предвид ползите от единния пазар за икономиката на ЕС като цяло; настоятелно призовава Комисията да създаде административна култура, насочена към ясно регламентиране на стопанския сектор и потребителите, в съчетание с ефективни средства за решаване на проблеми; насърчава Комисията да засили своето сътрудничество с държавите-членки с цел осигуряване на надлежно прилагане на правото на Общността и откриване на слабостите в текущата ѝ политика; следователно подчертава значението на обмена на най-добри практики относно процеса на транспониране и прилагане;

3.  изразява становище, че резултатите от SOLVIT биха могли като цяло да се подобрят чрез по-добро подпомагане на мрежата в държавите-членки; счита, въпреки това, че тя представлява ефективен механизъм за извънсъдебно решаване на спорове; отправя искане към Комисията да повиши усилията си за финансиране на дейностите по обучение и популяризиране на мрежата във всички държави-членки, а не само в няколко избрани; следователно призовава за отделен бюджетен ред, който да бъде финансиран със сумата от 600 000 евро;

4.  счита определената сума по дял 14, и по-специално - умереното увеличение по глава 14 04 за програмата „Митници 2013”, за достатъчна за постигане на цели в тази област на политиката; посочва значението на тази програма за посрещане на предизвикателствата на разширения Европейски съюз, по-специално след приемането на Румъния и България; оценява високо целта за споделяне на опит и познания със и между митническите служби и счита, че по този начин се повишава сигурността и безопасността на гражданите;

5.  счита предвидената в глава 17 02 сума за достатъчна за постигане на целите на политиката по въпросите на потребителите; изразява съгласие с Комисията по приоритетите за бюджетен ред 17 02 02; счита за приоритет общите мерки в областта на образованието на потребителите, включително в условията на дигитална среда, както и модулите за включване в училищните програми и идеята за магистърска степен; би желал засилване на образованието по финанси, предвид растящия проблем със свръхзадлъжнялостта на потребителите; подчертава значението на действията за съвместно пазарно наблюдение и прилагане, като например RAPEX; отправя искане към Комисията да насърчи кампания в целия ЕС чрез брошура с размери на кредитна карта, която посочва правата на потребителите;

6.  подкрепя Комисията в намерението ѝ да създаде база данни, която да съдържа информация относно потребителските тенденции и функционирането на пазарите, включително сравнение на цените, по-специално с оглед на осигуряване на информация за таблицата за проследяване на резултатите, свързани с потребителския пазар, и за пазарни проучвания; следователно призовава за продължаване на пилотния проект „Мерки за контрол в областта на политиката за защита на потребителите”, който да бъде финансиран със сума от 2 милиона евро.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.9.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Godfrey Bloom, Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Илияна Малинова Йотова, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Catiuscia Marini, Николай Младенов, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eugenijus Gentvilas, Биляна Илиева Раева


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (10.9.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Раздел ІІІ - Комисия

Докладчик: Eva Lichtenberger

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въведение

Настоящата бюджетна година е третата от периода на Финансовата рамка 2007-2013 г. Цялостната структура на бюджета, включително бюджетните редове за транспорт, продължават да се определят от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетна дисциплина и разумно финансово управление. В общите разходи за транспорт в предварителния проектобюджет за 2009 година се наблюдава увеличение на ресурсите.

За агенциите, бюджетите за 2009 г. са ограничени от преразгледаното финансово програмиране в резултат на финансовото споразумение за „Галилео”. Поради тази причина Комисията имаше възможността да прибегне до използването на целевите приходи, излишъци на агенциите през 2007 и 2008 г., за да удовлетвори (повечето от) бюджетните искания на агенциите. Целевите приходи не са включени в сумите, показани в самия предварителен проектобюджет, но са на разположение за ползване от агенциите. Това повдига въпроси относно прозрачността и парламентарния контрол (може би в крайна сметка в контекста на освобождаването от отговорност) и, ако е програмирано, тяхното използване създава несигурност за агенциите, тъй като това трябва да е „еднократен” инструмент. Вашият докладчик по становище е на мнение, че цялостният пакет е това, което трябва да бъде коригирано с цел отчитане на задачите и реалните потребности на агенциите, вместо да се прибягва към използването на инструмента „целево предназначени приходи”.

Европейска агенция за морска безопасност

Сумите, предложени в предварителния проектобюджет за 2009 г. за Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ), представляват намаление на бюджетните кредити за поети задължения и увеличение на бюджетните кредити за плащания от бюджета на Общността. В бюджета за 2008 година 44,3 милиона евро бяха на разположение под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 43,4 милиона евро бяха на разположение под формата на бюджетни кредити за плащания. В предварителния проектобюджет за 2009 година съответно тези суми са 43,4 милиона евро и 48,3 милиона евро; съответно намаление от 2,2% и увеличение от 3,0%. В известен смисъл обаче цифрата за бюджетните кредити за поети задължения е подвеждаща. За първи път Комисията се съгласи ЕАМБ да може да прибави към бюджетните средства за 2009 г. средства от целево предназначените приходи за 2007 г., които са били в излишък. Използването на този инструмент прави така, че общата сума на финансиране от Общността под формата на бюджетни кредити за поети задължения да достигне 48,35 милиона евро. Това съответства точно на бюджетното искане на ЕАМБ.

В рамките на тези сумарни цифри, бюджетните кредити за плащания за мерки против замърсяването ще нараснат с 9,1% до 22,1 милиона евро, докато бюджетните кредити за поети задължения ще нараснат с 5% до 18,9 милиона евро. ЕАМБ заяви, че тази сума е достатъчна за съществуващите договори и ангажименти. На други места има увеличения за дейности по инспектиране (с около 10%), дейности по обучение, свързани с държавния пристанищен контрол, и изграждането на бази данни за морска безопасност.

Вашият докладчик по становище подкрепя предлаганото общо ниво на финансиране и си дава сметка, че от година на година картината на потребностите от бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за действия за предотвратяване на замърсяването ще се променя в зависимост от датите и срока, както и финансовото изпълнение на договори за ползване на кораби, подписани от ЕАМБ. Независимо от това обаче, тя си запазва правото да се върне към този въпрос чрез изменения и допълнения, ако е необходимо. Най-общо казано, предвид факта, че нивото на финансиране е одобрено от самата ЕАМБ и от Комисията, тя не вижда никакви основания за занижаване на тези суми при приемането на проектобюджета от Съвета.

Европейска агенция за авиационна безопасност

Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) реализира по-голяма част от своя доход от такси и налози. На практика, за 2009 година таксите и налозите ще осигурят на ЕААБ приход от 68,4 милиона евро, което се явява увеличение с 28% спрямо 2008 година. В ППБ за 2009 година се отпускат общо 29,18 милиона евро за бюджетни кредити за поети задължения и за плащания взети заедно, което се явява намаление с 2,7% спрямо 2008 година. Отново обаче, излишък при целевите приходи, пренесен от предходни години, прави така, че общата сума на финансирания от ЕС разход да достигне 31,54 милиона евро. Това е с 1,66 милиона евро по-малко от първоначалното искане на ЕААБ. Има рязко прогнозирано увеличение на оперативните разходи на ЕААБ с 26,9%, поради което сумата достига 34,8 милиона евро. Това покрива сертифициране на летателната годност на самолетите, организационни одобрения и техническо обучение. Пълният ефект от разширяването на компетенциите на Агенциите след приемането на Регламент (ЕО) № 736/2006 ще се почувства през 2009 година. Вашият докладчик по становище е на мнение, че са необходими допълнителни човешки ресурси за осигуряване на гладко прехвърляне на отговорностите от националните авиационни органи, без прекомерна зависимост от тях и от изпълнители. Поради тази причина, тя ще разгледа възможността за изменение в бюджета в размер на 1,66 милиона евро.

Европейска железопътна агенция

Бюджетът на Европейската железопътна агенция (ERA) в ППБ за 2009 година възлиза на 16,06 милиона евро за бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, взети заедно. Тук отново тази сума се допълва от пренесени от други периоди целеви приходи и достига 21,00 милиона евро. Общата разполагаема сума в бюджета за 2008 година беше 18,0 милиона евро. Оперативните задачи на ERA са в голямата си част дефинирани от Регламент (ЕО) № 881/2004 и новия регламент за ERA, като непредвидени допълнителни задачи могат да възникнат с приемането на регламента, и по-специално по отношение на Европейска система за управление на железопътния трафик, ERTMS. Това може да предизвика допълнителни бюджетни потребности през 2009, за които може да се наложи да бъдат взети мерки на по-късен етап от настоящата процедура или чрез коригиращ бюджет.

Помощни дейности към Европейската транспортна политика и правата на пътниците

Този бюджетен ред е нов и изглежда е амалгама от предишни редове, чиито основни цели бяха събиране, разпространяване и анализ на информация, включително информация за правата на пътниците. При него се наблюдава намаление от 30%, когато бюджетът за 2008 година и ППБ за 2009 година бъдат сравнени по отношение на плащанията, и сега е спаднал до 14,5 милиона евро. Тъй като обаче генерираната печалба през 2007 година е била 15,5 милиона евро, това намаление може би не е прекалено . При все това обаче, Вашият докладчик по становище може да разгледа възможността да се направи скромна корекция, за да се възстанови предишното ниво на плащанията.

Текущи пилотни проекти

Вашият докладчик по становище е на мнение, че пилотните проекти са именно такива и сами по себе си не могат да се справят или да разрешават значими технически проблеми или проблеми на политиките. Те могат единствено и само да дадат индикация за възможните бъдещи линии на поведение и ключът е в това Комисията, Съветът и Европейският парламент да извлекат съответния извод от пилотните проекти и да докладват какви биха били подходящите последващи действия, ако има такива. Пилотният проект за сигурността на Трансевропейската пътна мрежа е пред приключване, макар че разходът на бюджетни кредити за плащания при него е нараснал малко спрямо 2008 година до 1,655 милиона евро. Подготвителното действие за улесняване на трансграничния трафик на североизточната граница на ЕС е във втората си година, като за 2009 година се предлагат бюджетни кредити за плащания в размер на 2,45 милиона евро. Вашият докладчик по становище ще предложи изменения в съответствие със становището си по предварителния проектобюджет.

Транспортна сигурност (статия 06 07 01)

Този хибриден бюджетен ред покрива както събирането, така и анализа на информация по отношение на общи стандарти, сближаване на законодателството, международна координация и насърчаване на изследователската дейност. От този ред също така се плаща за това корпус от инспектори да проверява сигурността на летища и пристанища съвместно с държавите-членки. Макар че бюджетните кредити за плащания са в процес на намаляване от 3,5 милиона евро през 2008 г. на 2,3 милиона евро през 2009, това се дължи на приключването на един пилотен проект. Броят на планираните проверки обаче предстои да се увеличи.

Изследователска дейност в областта на транспорта и SESAR (статия 06 06 02)

ППБ за 2009 г. показва намаление с 49% на бюджетните кредити за поети задължения и с 45% на бюджетните кредити за плащания в помощта за изследователската дейност в областта на транспорта, предназначена да насърчи модалното преориентиране към железопътен транспорт, обществен транспорт и велосипедизъм. Намаляването на бюджетните кредити за поети задължения е почти 60 милиона евро, ако се сравнят бюджет 2008 и бюджет 2009. В рамките на същия бюджетен ред обаче, съвместното начинание SESAR присъства за първи път с цел реализация на технологичния компонент на „Единно небе”. Цифрите в ППБ за тази цел са 51,5 милиона евро и 23,5 милиона евро съответно за поети задължения и за плащания. Това увеличава целия ред до ниво, приблизително равно на нивото от 2008 година, но то все пак остава малко под нивото на финансовото програмиране за 2009, прогнозирано преди една година (-0,685 милиона евро). Вашият докладчик по становище ще предложи изменение в тази част.

Програма „Марко Поло II”

Вашият докладчик по становище приветства увеличението както на бюджетните кредити за поети задължения, така и на бюджетните кредити за плащания за програма за улесняване на прехвърлянето на товари от сухопътни транспортни средства на железопътни транспортни средства и други видове транспорт. Ако не се направи нищо по въпроса, товарите ще нараснат с 60% до 2013 година. През 2009 година в рамките на програмата ще бъдат стартирани 35 нови проекта. Комисията изчислява, че за всяко похарчено евро се спестяват четиринадесет евро външни разходи. Бюджетните кредити за поети задължения са нараснали до 60,35 милиона евро, а бюджетните кредити за плащания са нараснали до 17,0 милиона евро, като това са увеличения съответно с 5,1% и 8,3%.

„Галилео”

Този ред определено се явява втората по големина разходна позиция, изпреварена единствено от Трансевропейските транспортни мрежи. С Агенция „Галилео” той представлява около 40% от всички бюджетни кредити за поети задължения в областта на транспорта. През 2009 година то ще струва на данъкоплатците 828 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 360 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания, т.е. увеличения съответно с 7% и 20% (когато бъдат взети предвид сумите, идващи от резерва). Това е вследствие на неотдавнашните решения за финансиране на проекта през периода на действието му и трябва да се съпостави с ползите, които ще бъдат генерирани от намаляване на замърсяването чрез значително подобреното управление на трафика. Предвиденият разход се отнася за фазата на дислоциране и за първата поредица от дейности, свързани с оперативната фаза.

Трансевропейски мрежи

Главната особеност на ППБ за 2009 по отношение на Трансевропейските мрежи за транспорт (TEN-T) е значителното увеличение на бюджетните кредити за плащания, които нарастват от 370 милиона евро през 2008 година на 613 милиона евро за 2009 година, т.е. увеличението е с 65,7%. 229 милиона евро са заделени за ERTMS, което се описва като особено важен приоритет. Броят на управляваните проекти продължава да расте и през 2009 година, както и за периода, особено предимство ще се дава на трансграничните участъци на трансграничните проекти. Към момента на изготвяне на този документ, четири от 30-те приоритетни проекта са в експлоатация, двадесет са във фаза на изграждане и шест са във фаза на проучване. Макар че 2009 година не е планирана да бъде годината с най-голям разход, тя все пак се явява година, в която използването на бюджетни кредити за плащания за програмния период 2007-2013 нараства в значителна степен. В най-общ смисъл, бюджетът на ЕС, разбира се, играе ролята на способстващ фактор и катализатор на проектите TEN-T. Много зависи от мобилизирането на националните бюджети, от успешното използване на нови финансови инструменти, използващи частно финансиране, както и от успешното зачитане на целта за модално преориентиране в последния случай. С вземането през 2008 година на отделните решения за проектите, Европейският парламент трябва внимателно да следи напредъка от 2009 година нататък. За тази цел би било много полезно да има обобщаващ доклад, в който да са включени най-важните репери в изпълнението на проектите, въз основа на които да може да се следи напредъкът. Вашият докладчик по становище ще включи бележка в бюджетния ред „TEN-T” за тази цел.

Заключение

Гореизложените бележки се основават на предварителния проектобюджет за 2009 година и са изготвени, преди да бъде предоставен проектобюджетът, както е приет от Съвета. Съществените изменения от страна на Вашия докладчик по становище ще са насочени към този проектобюджет. По-специално, докладчикът по становище си запазва правото да въвежда изменения тогава, когато Съветът направи повсеместни съкращения с фиксиран процент, които не отразяват потребности, въз основа на оценка на реалната ситуация или въз основа на приоритети на политиката на Европейския парламент по отношение на различните бюджетни редове.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.9.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Josu Ortuondo Larrea, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli. Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto, Lars Wohlin, Roberts Zīle,

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Guy Bono, Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (10.9.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година

C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Раздел ІІІ - Комисия

Докладчик: Miloš Koterec

КРАТКА ОБОСНОВКА

В края на първото тримесечие на 2008 г. Европейската комисия имаше възможност да одобри всички национални стратегически рамки, като по този начин намали риска от неоправдани закъснения, като понесените в началото на предходния програмен период. На този етап трябва да се отбележи, че за разлика от други области на политиката, докато цялостните приоритети са изложени в съответните регламенти и независимо от разпределението на ресурсите между 27-те държави-членки през годината, предшестваща началото на програмния период(1), точното разпределение на финансирането за различните проекти на национално ниво зависи от стратегическата референтна рамка на държавата-членка и предназначаването на средства на Общността за одобрените оперативни програми.

По този начин се припомня, че „Всички цифри за структурните фондове и за Кохезионния фонд се получават от пакета, за който е взето решение в правното основание, и са напълно в съответствие с горните граници на МИС“. Следователно при изготвянето на своите разпоредби относно бюджета Европейската комисия е оценила нуждите на бюджета, като е взела предвид решенията на Европейския съвет от 2005 г., разпоредбите на финансовата перспектива за 2007-2013 г. и МИС, дължимите суми по проекти, приключващи съгласно програмния период 2000-2006 г., вероятните призиви за авансови плащания за текущия период. По този начин задълженията на структурните фондове за 2009 г. се увеличават с 2,5 % на общо 48 413,9 млн. евро, докато провизиите за плащания спадат с 13,9 % на 34 914,1 млн. евро.

Необходимостта от продължителна бюджетна дисциплина и общоевропейският спад в публичните инвестиции преместиха тежестта върху необходимостта от създаване на условия, които се изискват за:

Ø Схеми за създаване на нетни работни места;

Ø Разглеждане на социалното изключване;

Ø Развитие на икономика, основана на знания.

На този етап Европейската комисия информира(2), че за периода 2007-2013 г. се очаква да бъдат създадени 775 000 брутни работни места съгласно целта за сближаване и целта за конкурентоспособност и заетост.

Именно чрез този подход, който ще бъде критерий за измерване на успеха на регионалната политика по време на средносрочния преглед, който ще бъде направен през 2009 г., и именно в контекста на разглеждане на проблема за социалното изключване, трябва да се разглежда предложеният пилотен проект.

През 2009 г. Комисията е наблюдавала програмния период 2000-2006 г. и закриването на програмите и проектите, а също така е оценявала и въздействието на политиката по време на този период. Информирани сме, че по време на референтния период регионите на двете цели 1 и 2 на Европейския фонд за регионално развитие са се справили много добре по отношение на целите за растеж и сближаване. По-специално, брутният вътрешен продукт на регионите на цел 1 се е увеличил от 64 % за ЕС-15 през 1995 г. приблизително до 70 % през 2003 г.

Както през 2008 г., делът на бюджетните кредити за поети задължения за 2009 г. е условен и се основава на историческите данни от програмния период 2000-2006 г. Независимо от това е ясно, че Европейската комисия е единствената институция, която има достъп до информацията, необходима за оценката на пълните бюджетни изисквания, и именно поради тази причина Вашият докладчик по становище предлага всички необосновани промени, въведени от Съвета в неговия проектобюджет, да бъдат незабавно отстранени от Парламента.

Според установената практика общата сума, разпределена за всяка година, се отпуска в началото на годината, като се предоставя малка възможност или изобщо не се предоставя такава на Парламента да предлага пилотни проекти. Вашият докладчик по становище е запознат с многото дейности, които Европейската комисия и държавите-членки предприемат в полза на групите в неравностойно положение, и по-специално ромите. Въпреки това той също осъзнава сравнително ниското ниво на ефективност и липсата на координация на общоевропейско равнище относно дейностите, насочени към подпомагане на интеграцията на тези народи.

Стратегията за регионално развитие на Европейския съюз е установила няколко хоризонтални политики. Развитието на ромските общности е една от най-важните в това отношение. За този специфичен проблем в известна степен има хоризонтален подход, на който се набляга във всички национални стратегически рамки в целия Съюз. В същото време има липса на стратегическа координация и обмен на опит и най-добри практики между държавите-членки, въпреки че всяка страна, която разглежда въпросите на развитието на ромската общност, има свои собствени конкретни особености, същността на проблема е една и съща.

Следователно целта на пилотния проект е да се предприеме нов подход за обучението и образованието на ромските общности, като се започне с децата на предучилищна възраст и се продължи с допълнителното образование на младите майки, до обучението и образованието на възрастните. Пилотният проект следва да се основава на настоящото разбиране за проблемите на ромските общности в Европейския съюз, като набляга на целия комплексен и синергиен спектър от най-добри процедури в това отношение. Именно Вашият докладчик по становище е на мнение, че това може да бъде постигнато единствено чрез създаването на добре координиран, общоевропейски подход.

На последно място и с оглед на много малката граница, която по изключение се съдържа в пакета за техническа помощ, предлагам да се намали сумата на наличните кредити на съответния бюджетен ред (13.03.20), като сумата от 5 млн. евро се прехвърли на нов бюджетен ред, който следва да бъде създаден със следното заглавие:

Пилотен проект: Общоевропейски дейности за координация на методите за интеграция на ромите.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в своето предложение за резолюция следните предложения:

1.   изразява становище, че сумите за регионална политика, въведени в предварителния проектобюджет, съответстват на нуждите на Съюза в неговите усилия да намали регионалните различия и да отговори на целите от Лисабон и Гьотеборг; следователно призовава всички бюджетни редове на предварителния проектобюджет да се поддържат или, когато е необходимо, да бъдат възстановени;

2.   изразява безпокойство от значителното намаляване спрямо 2008 г. на размера на средства за плащания по структурните фондове и очаква, че Европейската комисия отново ще преразгледа изходното положение;

3.   отбелязва обаче, че в два бюджетни реда в ППБ на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), касаещи по-конкретно цел "Регионална конкурентоспособност и заетост" и цел "Европейско териториално сътрудничество", средствата за поети задължения са намалени, в сравнение с 2008 г.; изтъква необходимостта от отпускане на съответните средства за тези цели, които са основни за регионалното развитие; затова призовава за увеличаване на тези средства за поети задължения най-малко до равнището им от ППБ от 2008 г., като се отчете и годишното равнище на инфлацията;

4.   подчертава желанието на Парламента в общия проектобюджет за 2009 г. да бъде обърнато специално внимание на малките и средните предприятия, както и на микропредприятията, като се има предвид тяхната роля за регионалното развитие;

5.   призовава Комисията да предприеме пилотен проект за тестване на нов подход за обучение и образование на ромските общности, като се започне с децата в предучилищна възраст и се продължи с допълнителното образование на младите майки, включително и обучението и образованието на възрастните, като по този начин се даде възможност на ромите да бъдат самостоятелни в своето развитие; препоръчва този пилотен проект да се основава на настоящото разбиране за проблемите на ромските общности в Европейския съюз и да набляга на целия комплексен и синергиен спектър от най-добри процедури в това отношение.

6.   призовава Комисията да стартира пилотен проект, за да насърчава познаването и използването на опита от регионалната политика на ЕС в трети държави чрез организирането на международни събития, изграждането на мрежа от регионални и местни заинтересовани страни, чрез разработването на съвместни проекти и развитието на нови регионални партньорства, както и чрез обмен на добри практики; счита, че подобен пилотен проект ще способства за насърчаването на ценностите и политиките на сближаване на ЕС чрез тези регионални диалози; препоръчва Комисията да сътрудничи с Форума за глобални асоциации на региони (FOGAR) и Обединените градове и местни органи на управление (UCLG), за да се осигури взаимодействието и взаимното допълване между респективните им действия в тази област;

7.   призовава Комисията да пусне в действие пилотен проект, насочен към развитието на програма „Еразъм” за представители на изборни длъжности на местно равнище, с цел да се допринесе за обмена на добри практики по отношение на управлението, и по този начин да задейства процес на непрекъснато обучение, предназначен за всички участници, особено за представителите на изборни длъжности в регионалните и местните органи; препоръчва в тази връзка политиките на регионално и градско равнище да бъдат включени в стратегия за интегрирано развитие, която не е възможна без подобряване на управлението;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.9.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Grazia Pagano, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Andrzej Jan Szejna, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák

Заместник(ци), , присъствал(и) на окончателното гласуване

Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eleonora Lo Curto, Zita Pleštinská, Iuliu Winkler

Заместник(ци) по член 178, параграф 2, присъствал(и) на окончателното гласуване

 

(1)

Европейски съвет, декември 2005 г.

(2)

p42 SEC(2008)514


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (9.10.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Раздел ІІІ - Комисия

Докладчик по становище: Kyösti Virrankoski

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че общият резерв от 2 638 000 000 милиона евро в предварителния проектобюджет, т.е. сумата от 2 027 000 000 евро, в преобладаващата си част е натрупан от маржа на свързаните с пазара разходи и директните плащания по функция 2 (първи стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП));

2.  изразява загриженост във връзка с разликата в равнищата на поетите задължения и плащанията за развитие на селските райони, която беше 25% за 2007 г., 30 % за 2008 г. и предложени 30 % за 2009 г.; следователно изисква от Комисията прогноза за отмяната на бюджетни задължения за 2009 г. и за целия финансов период 2007-2013 г. и прогноза за проблемите с погасяването на натрупаните завишени задължения, които все още не са уредени (понастоящем равнището на неизпълнените поети задължения (RAL) за развитие на селските райони е почти 9 000 000 000 евро) към края на финансовия период 2007-2013 г., тъй като максималните равнища на плащания съгласно приложение I към Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) се понижават от 1,06 % от брутния национален доход през 2007 г. на 0,94 % от брутния национален доход през 2013 г.;

3.  призовава във връзка с това Комисията за енергично управление и по-кратки и ефективни срокове за изменение и актуализиране на програмите за развитие на селските райони вследствие на евентуалните изменения на регламента, предвидени в рамките на проверката на състоянието на ОСП;

4.  припомня, че основната цел на ОСП е да гарантира стабилизиране на пазара, сигурност на снабдяването и разумни цени за потребителите и следователно призовава Съвета и Комисията да предвидят в бюджета за 2009 г. средствата, необходими за посрещане на новите потребности, произтичащи от настоящата криза с храните, по-специално за подобряване на достъпа до храни за най-нуждаещите се, които страдат най-много от тази криза;

5.   обръща внимание на значението на създаването и разгръщането на европейски програми, имащи за цел насърчаването на здравословното хранене, като например схеми за предлагане на мляко и плодове в училищата;

6.   припомня своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно бъдещето на сектори овцевъдство и козевъдство в Европа, в която той призовава Съвета и Комисията да предоставят спешна допълнителна финансова подкрепа на производителите на овче и козе месо и мляко в ЕС(2), с цел развиване на динамични, самостоятелни, пазарно обусловени и ориентирани към потребителите сектори овцевъдство и козевъдство в ЕС;

7.   счита, че при създаването на инструмент за бързо реагиране на растящите цени на храните в развиващите се страни трябва да се спазва посоченото по-горе междуинституционално споразумение; настоява, че за създаването на такъв инструмент е необходимо изменение на въпросното междуинституционално споразумение за прехвърляне на неизползвани суми от функция 2 към функция 4; подчертава, че такова изменение може да се постигне своевременно, ако между институциите съществува консенсус; изразява загриженост във връзка със значителното нарастване на цените на торовете и очаква тази тенденция да се засили вследствие на заплануваното закупуване на торове със средствата на горепосочения инструмент;

8.   подчертава значението на прозрачността във веригите за производство и разпространение в секторите на селското стопанство и хранителните продукти и призовава Комисията да създаде система за мониторинг на тези сектори;

9.   посочва, че предстоящата по-нататъшна модулация, предвидена в рамките на проверката на състоянието на ОСП, при която се прехвърлят финансови средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) в Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), би увеличила сумата, необходима за национално съфинансиране; призовава Комисията да наблюдава внимателно възможното програмиране на тези парични средства в държавите-членки и подчертава, че увеличеното финансиране от ЕС води до съфинансиране от държавите-членки, и предупреждава, че то не следва да води до намаляване на съфинансирането на съществуващите оперативни програми;

10. насърчава Комисията за създаване в рамките на ЕЗФРСР и в съответствие с ангажиментите, поети от Съюза съгласно Международния договор за растителните генетични ресурси за прехраната и земеделието, на открита Европейска база от данни за обмен на традиционни видове растения, което ще даде възможност на неправителствени организации и на органи от частния и обществения сектор да създадат, наред с националните генни банки на държавите-членки, и семенна банка за традиционни видове растения, които са особено ценни за запазване на биологичното разнообразие в селското стопанство и за производството на качествени хранителни продукти;

11. отново потвърждава становището си за създаване на фонд за преструктуриране на сектора на млякото и млечните произведения, който да има за цел да даде възможност на сектора да се приспособи към новата ситуация, предвид възможното премахване на квотната система – най-вече в необлагодетелстваните и чувствителни региони;

12.     настоятелно призовава Съвета и Комисията да увеличат бюджетните средства за млади земеделски производители, тъй като тази група е изправена пред значителни нови предизвикателства (например борба с изменението на климата и поддържането на производството на храни в Съюза) и от години намалява, например чрез засилване на средствата за образование, мрежи за обучение и програми за обмен на млади земеделски производители или чрез укрепване на инструментите на политика за млади земеделски производители в рамките на програмата за развитие на селските райони;

13. призовава за пилотен проект за оценка на разходите, които възникват за земеделските производители вследствие на спазването на стандартите на ЕС в областта на околната среда, хуманното отношение към животните и безопасността на храните, както и на разходите, които възникват за земеделските производители във връзка с предоставянето на общи блага, като например запазване на ландшафта посредством селскостопанска дейност;

14. призовава за значително увеличаване на размера на средствата, отпускани за схемата за предлагане на плодове в училищата;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.10.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване

+: 32

–: 0

0: 1

[

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Astrid Lulling, Maria Petre, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vicente Miguel Garcés Ramón, Bernard Wojciechowski

(1)

ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)

Приети текстове, P6_TA(2008)0310.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО (9.9.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Раздел III - Комисия

Докладчик: Emanuel Jardim Fernandes

Въведение

С изключение на изследователските дейности в сектора на рибарството, всички дейности в областта на морското дело и рибарството са записани изцяло по функция 2 "Опазване и управление на природните ресурси". Съществуват два основни инструмента: а) Европейският фонд за рибарство (ЕФР) и б) така нареченият "втори инструмент", включващ всички други дейности, свързани с Общата политика в областта на рибарството, в това число международния риболов и морското право. Подготвителната дейност и пилотният проект за прилагането на европейската морска политика допълват картината за предварителния проектобюджет за 2009 г.

Комисията предлага финансиране за ЕФР в размер на 631,7 милиона евро за бюджетни кредити за поети задължения и 561,1 милиона евро за бюджетни кредити за плащания, съответно + 3,1 % и + 24,5 % в сравнение с бюджета за 2008 г. Относително голямото увеличение на бюджетните кредити за плащания се обяснява с факта, че бюджетът за 2008 г. се характеризираше с ниски нива на бюджетните кредити за плащания, тъй като всички авансови плащания вече са били записани в бюджета за 2007 г. В предварителния проектобюджет за 2009 г. предложените бюджетни кредити за плащания се отнасят за новите програми по линия на ЕФР за периода 2007-2013 г. и приключването на неизпълнените задължения по бюджетните редове, които бяха включени в програмите по линия на структурните фондове за периода 2000-2006 г. (приключване на Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР)).

Предложените бюджетни кредити за общата политика в областта на рибарството възлизат на 297,8 милиона евро за поети задължения и 269,3 милиона евро за плащания. Това представлява намаление от съответно 6 % и 11 % в сравнение с 2008 г. Това показва усилията на Комисията за адаптиране на бюджетните кредити към реалното изпълнение, наблюдавано през последните години. Към тези цифри трябва да се прибавят 5,7 милиона евро за Агенцията на Общността за контрол на риболова (АОКР). Това представлява средно намаление от 23% за всички дялове на АОКР, в сравнение с 2008 г.

Разходите за международни дейности (194,3 милиона евро за бюджетни кредити за поети задължения и за плащания) намаляват с 8% спрямо 2008 г. Това намаление се дължи основно на предоговорените и променени суми по редица споразумения за партньорство в областта на рибарството с трети държави, както и на по-малките нужди от плащане на незадължителни вноски за членство в международни риболовни организации. По-голямата част от заявените бюджетни кредити са предназначени за финансиране на действащите споразумения в областта на рибарството. По резервния бюджетен ред е заделена сума от около 29 милиона евро за подновяването на някои съществуващи споразумения в областта на рибарството, които скоро ще изтекат и за някои нови споразумения, които предстои да бъдат договаряни. Останалата част е предназначена за гарантиране участието на Комисията в нарастващия брой международни и регионални организации в областта на рибарството, както и за свързаната с това подготвителна работа.

Забележки

Общите бюджетни кредити, определени за рибарството в предварителния проектобюджет за 2009 г., представляват продължение по отношение на предходната финансова година, което трябва да се разглежда като отрицателно развитие на нещата, предвид факта, че още предходните бюджети включваха необходимия минимум от средства за осъществяване на мерките, изисквани от публичните администрации, с оглед прилагане на последователна политика на Общността в областта на рибарството и морското дело, при наличието на необходимите ресурси за осигуряване на нейната ефективност.

В рибната промишленост по-силният външен икономически натиск, предизвикан от увеличените цени на горивата, се комбинира със съществуващи проблеми, свързани със свръхкапацитета на риболовния флот и намалелите вследствие на свръхулова природни ресурси. В сектора на рибарството, при сегашните ценови нива, разходите за горива се изчисляват на над 30 % от стойността на разтоварения на сушата улов в ЕС. Някои оператори, особено траулерите, са най-тежко засегнати, тъй като при тях разходите за горива могат да стигнат до 50 % от приходите. Същевременно през последните години цените на рибата се задържаха непроменени и дори намаляха, като това води до съществени загуби за сектора и критични социални проблеми за рибарите като цяло.

Въпреки че Комисията предлага преструктуриране на сектора на рибарството в съответствие с настоящата макроикономическа ситуация, необходими са конкретни мерки за гарантиране оцеляването на най-уязвимите сегменти от европейската флота, като същевременно се вземат мерки за справяне с икономическите и социалните последици. Във връзка с това, трябва да се осигури незабавно допълнителна подкрепа, която да отразява финансовата помощ за рибарите в периода на преструктуриране на сектора и изключително високите цени на горивата.

Тази подкрепа следва да се предостави по линия на общата политика в областта на рибарството чрез увеличаване на сумата на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, приемане на нови социални мерки или други извънредни мерки, насочени към преструктуриране на риболовната флота, намаляване на цените и зависимостта от доставките на гориво и осигуряване на по-голяма социална подкрепа за рибарите, като риболовният сектор стане по-екологосъобразен, по-малко зависим от горивата и като се гарантира добра цена за улова на рибарите. Докладчикът счита, че тези извънредни мерки следва да доведат също така до повече иновации в сектора и да улеснят адаптирането на рибарите към преструктурирането на сектора, както и че тези мерки са много важни в извънредни ситуации, като настоящата.

В предварителния проектобюджет на Комисията за 2009 г. сумата по позицията, предназначена за съфинансиране на мерки за контрол от страна на държавите-членки, е намалена с 3,1% поради това, че средствата по тази позиция не са били изцяло усвоени в предходния бюджет и че през 2008 г. трябва да се изпълнят специални програми за техническа помощ.

Това намаление може да послужи в бъдеще като алиби за прикриване на лошото управление на някои страни, които не отделят достатъчно средства за засилване на контрола върху риболова, правомощие, което те пазят ревностно, като същевременно отделят малко внимание на задоволителното изпълнение на задачите си, което е тяхно задължение по закон. Освен това, въпросното намаление не е в съответствие със специалния доклад 7/2007 (1)на Сметната палата , в който се подчертава, че държавите-членки следва да разработват инструменти за аналитично програмиране и проследяване за дейностите си по надзора, за да могат да гарантират, че е налице подходящ цялостен контролен натиск и оптимално разпределение на ресурсите.

С оглед на специфичните им характеристики, трябва да се обърне специално внимание на най-отдалечените региони, за да се компенсират значителните недостатъци, произтичащи от тяхната изолация и природни условия. Съветът е одобрил механизъм за финансова помощ за 2008 г., като сумата за него възлиза на 15 милиона евро, което не съответства на гласуваната от Европейския парламент сума от 17 милиона евро. Поради тези съображения посочената сума очевидно трябва да се възстанови. Настоящата правна рамка също трябва да се адаптира, за да отрази това увеличение.

Морската политика е една от стратегическите цели на Съюза. Целта е различните инициативи в областта на морския транспорт, туризма, рибарството, околната среда, опазването на природните ресурси, научната и развойна дейност да се обединят и да постигнат мултиплициращ ефект, с оглед на развитието на морската политика на Европейския съюз.

Следва да се подготви почвата за развитието на тази нова интегрирана политика за морската среда. Това означава, че трябва да се осигурят съответните финансови средства за подготвителните инициативи, за да се продължи прилагането на вече започналата подготвителна дейност за морската политика и пилотния проект за работа в мрежа и най-добри практики в областта на морската политика. Следователно в бюджета за 2009 г. е целесъобразно да се включат съответните бюджетни позиции, като по този начин се гарантира, че тези инициативи няма да бъдат блокирани през 2009 г.

В тази връзка, докладчикът изразява загрижеността си от това, че новата морска политика на Европейския съюз би могла да се развива в ущърб на съществуващите приоритетни области на общата политика в областта на рибарството, тъй като тя е свързана със съответното им бюджетно финансиране. Предоставените 6 милиона евро за втората година от прилагането на подготвителната дейност (4,1 млн. евро) и на пилотния проект (1,9 млн. евро) не са достатъчни, за да покрият всички аспекти от въвеждането на новата морска политика на Европейския съюз. В бъдеще това ще изисква подходящо финансиране по няколко бюджетни реда.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства предложенията за бюджета за рибарство и морска политика за 2009 г., въпреки факта, че ресурсите, за които е взето решение по финансовата перспектива за периода 2007-2013 г., са недостатъчни, за да посрещнат нуждите на риболовния сектор в условията на продължаваща, дълбока криза на рибната промишленост, характеризираща се с повишение на цените, и по-специално на горивата, по-малък улов и по-ниски доходи;

2. също така приветства пакета от мерки, предоставен от Комисията с оглед подпомагане на рибарите да се справят с кризата, предизвикана от увеличението на цените на горивата; призовава Комисията да внесе възможно най-скоро специалния финансов инструмент или друг окончателно избран механизъм, който ще освободи необходимите ресурси, ако препрограмирането на Европейския фонд за рибарство от държавите-членки не е достатъчно за постигането на тази цел, в съответствие със съобщението на Комисията за адаптиране на риболовните флоти към последствията от високите цени на горивото (COM(2008)0453);

3. счита, че в бюджета за 2009 г. следва да бъде включен пилотен проект за орган за наблюдение на пазарните цени, с цел подпомагане на анализа на формирането на цените чрез веригата на стойността на рибните продукти;

4. приветства продължаването на подготвителната дейност за морската политика и на пилотния проект за работа в мрежа и най-добри практики в областта на морската политика, като се включват в бюджета за 2009 г. и по този начин се гарантира, че тези инициативи няма да бъдат блокирани през 2009 г.;

5. изразява загрижеността си относно намаляването на отпусканите средства, предназначени за съфинансиране на мерките за контрол от страна на държавите-членки; счита, че общата политика в областта на рибарството може да бъде прилагана по подходящ начин единствено при пълно спазване от страна на държавите-членки на мерките за контрол върху риболова;

6. счита, че Комисията трябва да предостави необходимата техническа, логистична и финансова помощ, за да подпомогне развиващите се страни в прилагането на новодоговорената схема за сертифициране на улова, както изисква Регламент (ЕО) № .../2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов;

7. изразява загрижеността си от това, че новата морска политика на Европейския съюз би могла да се развива в ущърб на съществуващите приоритетни области на общата политика в областта на рибарството, тъй като тя е свързана с финансирането им от бюджета; предложените средства не са достатъчни, за да покрият всички аспекти от въвеждането на новата морска политика на Европейския съюз. В бъдеще тази политика ще изисква подходящо финансиране по няколко бюджетни реда.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.9.2008

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

1

0

Членове, присъстващи на окончателното гласуване

Iles Braghetto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Struan Stevenson, Margie Sudre, Cornelis Visser, Stavros Arnaoutakis, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Emanuel Jardim Fernandes, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Elspeth Attwooll, Philippe Morillon, Marie-Hélène Aubert, Pedro Guerreiro

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Colm Burke, Eleonora Lo Curto, Ole Christensen, Teresa Riera Madurell, Jan Mulder, Josu Ortuondo Larrea, Kathy Sinnott, Thomas Wise

Заместник(ци) по член 178, параграф 2, присъстващ(и) на окончателното гласуване

Salvador Domingo Sanz Palacio

(1)

Специален доклад № 7/2007 относно системите за контрол, надзор и санкции във връзка с правилата за опазване на рибните ресурси на Общността, заедно с отговорите на Комисията. Официален вестник C317, 28.12.2007 г.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ (11.9.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Раздел III - Комисия

Докладчик: Helga Trüpel

КРАТКА ОБОСНОВКА

Общи положения

Комисията по култура и образование се занимава с бюджетните редове по функции 1a „Конкурентоспособност за растеж и заетост“, 3б „Гражданство“ и 5 „Администрация“. В предварителния проектобюджет (ППБ), представен от Комисията, това са дялове 9, 15, 16, 25 и 26.

Предложеният общ таван за бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ) за 2009 г. е 136 211 млн. EUR и представлява 1,05% от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27, докато таванът за бюджетни кредити за плащания (БКП) отговаря на 0,95% от БНД. Предварителният проектобюджет, приет от Комисията за 2009 г., предвижда поети задължения от 134 394,9 млн. EUR , което е увеличение от 3,1% в сравнение с 2008 г. Това оставя общ марж от 2 638,1 млн. EUR. Що се отнася до основните функции, които са от интерес за комисията по култура и образование, функция 1a има марж от 82 млн. EUR, а функция 3б разполага с марж от 22,3 млн. EUR (функция 2 „Опазване и управление на природните ресурси“ има най-голям марж: 2 113,3 млн. EUR).

Два от инструментите, които предоставят известна гъвкавост на бюджета и които могат да бъдат използвани от Парламента, са пилотните схеми и подготвителните действия. За предлагането на пилотни схеми и подготвителни действия обаче има стриктни ограничения. Финансовият регламент посочва, че съответните бюджетни кредити за поети задължения по пилотна схема могат да се запишат в бюджета за не повече от две поредни финансови години. Те не могат да надхвърлят 40 млн. EUR във всяка бюджетна година. Новите подготвителни действия не могат да превишават 50 млн. EUR във всяка бюджетна година, а общият размер на действително предвидените бюджетни кредити за подготвителни действия не могат да надхвърлят 100 млн. EUR.

Програмите в областта на културата, образованието и аудиовизуалните технологии се прилагат в рамките на различни структури за управление, които включват в различна степен генералните дирекции на Комисията, националните агенции и изпълнителната агенция. Следва да се отбележи, че докато административните разходи на Комисията и субсидиите за изпълнителната агенция са ясно посочени в бюджета, финансовите вноски за функционирането на националните агенции се вземат от оперативния бюджет на управляваните от тях програмни линии и по тази причина са по-малко видими.

Най-общо, Вашият докладчик ще гарантира, че ако в своя проектобюджет Съветът предложи съкращения в бюджетните редове, за които е отговорна тази комисия, сумите, посочени в ППБ, ще бъдат възстановени в първоначалния им размер.

Информационно общество и медии (Дял 09)

Комисията е отговорна за редица бюджетни редове, които попадат в Дял 09 – „Информационно общество и медии“. Това са редове, които по същество имат отношение към програмата МЕДИА 2007. Те са включени във функция 3б от Финансовата рамка.

Оперативното финансиране за програмата МЕДИА 2007 (бюджетен ред 09 06 01) предвижда поети задължения от 97,58 млн. EUR, което е увеличение от 4% в сравнение с 2008 г. Освен че подкрепя аудиовизуалния сектор в ЕС, то също така допринася за подкрепата на мерки за медийна грамотност на младите хора, като повишава осведомеността им за европейското аудиовизуално наследство.

Миналата година Парламентът гласува за предприемане на подготвителни действия за прилагането на схема за финансиране на „Медиа“ в трети страни и отдели обща сума от 2 млн. EUR. Това действие следва да подпомогне сътрудничеството между дружества от аудиовизуалния сектор в трети страни и в държавите-членки. Комисията вече започна процедурата по прилагането, като публикува покана за представяне на предложения. Тя смята, че това подготвително действие би могло в бъдеще да доведе до нова програма за финансиране. За оценяването на тази възможност Комисията започна обществено обсъждане, за да получи коментари и предложения от заинтересованите участници. Цялата сума от 2 млн. EUR беше включена в бюджета за 2008 г. Въпреки това прилагането на действието (и следователно на плащанията за проекти, финансирани чрез това действие) може да продължи до 3 години.

В контекста на новата директива за аудиовизуални медийни услуги се финансират някои мониторингови дейности, които са свързани с прилагането на директивата, включително проучвания, свързани с медийния плурализъм.

Образование и култура (Дял 15)

Бюджетните редове по този дял се намират или във функция 1a, или във функция 3б на Финансовата рамка. Основните позиции са многогодишните програми „Обучение през целия живот“ (част от функция 1a), „Култура“ (3б), „Младежта в действие“ (3б), „Европа за гражданите“ (3б) и „Еразмус Мундус“ (1a).

Оперативният бюджет на програмата „Обучение през целия живот“ се увеличава със 7,1% и възлиза на 935 млн. EUR под формата на поети задължения. Бюджетът на програма „Култура“ нараства с 14,8% до 51,226 млн. EUR, докато за „Младежта в действие“ е предвидено само незначително увеличение от 0,1% под формата на поети задължения (но и 15% увеличение под формата на плащания) на 121,106 млн. EUR. Оперативният бюджет на програмата „Европа за гражданите“ се увеличава с 3,9% на 7,460 млн. EUR.

Тъй като повечето програми, с изключение на „Еразмус Мундус“, стартираха през 2007 г., вече е възможно да се видят първите ясни и доказани резултати. Въз основа на тези резултати разчетът за програмата „Обучение през целия живот“ (15 02 22) за 2009 г. показва общо увеличение по дейностите „Коменски“, „Еразмус“ и „Грундвиг“, но и намаление на броя на стипендиите за мобилност по дейностите „Леонардо“ от 70 000 на 60 000. Според правната база „Леонардо“ трябва да достигне 80 000 годишни стипендии към края на програмата през 2013 г. Удовлетворението на участниците в програмата е високо (между 75 и 87% от участниците смятат опита си за положителен).

В програмата „Култура“ (15 04 44) от 2008 г. ще вземат участие 34 държави. Като нов елемент, за първи път ще бъде присъдена музикалната награда на ЕС.

По отношение на програмата „Европа за гражданите“ (15 06 66) Комисията възнамерява постепенно да създаде нова система от национални информационни структури, подобни на точките за културни контакти, за да подобри разпространяването на информация за програмата.

Що се отнася до програмата „Младеж“ (15 05 55), тя показа, че допринася за разширяване на младежките доброволчески дейности, за създаване на по-силно чувство на солидарност и европейско гражданство. Комисията има за цел броят на участниците в младежки проекти да достигне 120 000, на доброволците – 10 000, а на младежките организации, които получават подкрепа – около 80 годишно. Същевременно окончателният доклад за предшестващата програма заключи, че програмата достига по-трудно до младите хора от семейства в неравностойно положение.

Програмата „Еразмус Мундус“ (15 02 02 05) трябва да приключи към края на 2008 г. В момента се договаря новата програма „Еразмус Мундус ІІ“. Предполага се, че тя ще влезе в сила от 2009 г. Комисията е отделила в резерва 90,250 млн. EUR за поети ангажименти по финансирането на новата програма, което отговаря на наличния бюджет през 2008 г. Административните разходи за новите програми „Еразмус Мундус“ се повишават значително (от 1,530 млн. EUR през 2008 г. на 2,796 млн. EUR през 2009 г.) в съответствие с разширяването на бюджетните рамки за целия програмен период. Правната база за програмата е все още в процес на приемане и Комисията още не е предложила продължаване на мандата на изпълнителната агенция, така че да покрие новата програма, след което трябва да се доуточнят административните разходи.

Освен това Комисията предложи подготвително действие в областта на спорта, което следва да подпомогне изготвянето на програма за финансиране, основаваща се на натрупания опит и очакванията на спортните среди. Комисията по култура и образование наскоро прие становище, с което иска бюджетът да бъде увеличен на 5 млн. EUR.

Пилотната схема за мобилност на хората на изкуството ще приключи през 2008 г. Същевременно Комисията предлага концепцията на схемата да се влее в програмата, която ще замести „Култура“ след 2013 г.

Комуникация (Дял 16)

Общият бюджет, включващ и административните разходи, възлиза на 206,7 млн. EUR. Оперативният бюджет е 95,9 млн. EUR, които се разделят между три дейности: комуникация и медии; комуникация на местно равнище; инструменти за анализ и комуникация.

За 2009 г. Комисията възнамерява да намали финансирането за дейностите „комуникация на местно равнище“ и „анализ“, за да подобри дейностите си в областта „комуникация и медии“. Неотдавна ГД „Комуникация“ се ангажира със създаването на медийни партньорства чрез изграждането на мрежа от радиостанции и телевизионни канали, които ще излъчват съдържание, свързано с темата ЕС. Радиомрежата беше учредена през 2007 г. посредством сътрудничеството на 16 радиостанции. От април 2008 г. тя излъчва на 10 езика, достигайки до 12–19 млн. слушатели на ден. Езиковото покритие следва постепенно да се разширява и накрая да включва всичките 23 официални езика. Телевизионната мрежа все още се изгражда. Откриването й се предвижда за началото на 2009 г. Предполага се, че тя ще достига до 60 млн. зрители на ден. Идеята предизвика много голям интерес от страна на държавни и търговски телевизионни разпространители: досега над 200 канала от цяла Европа са отговорили на поканата на Комисията за заявяване на интерес. Тези нови мрежи трябва да допълнят подкрепата, предоставена на „Euronews“. Докато последната е насочена главно към добре информирани телевизионни зрители, които вече имат известен интерес към международните новини, радио- и телевизионните мрежи следва да достигат до „средния“ гражданин, който в по-голяма степен се чувства свързан с националните програми. Започвайки от 2008 г., тези две мрежи ще излъчват 3500 часа европейско съдържание годишно. Комисията има за цел да то да достигне до 87,5 млн. телевизионни зрители и слушатели дневно, в сравнение с 40 млн. през 2007 г. За да се освободи необходимото финансиране, местните дейности и местните информационни бюра ще трябва да се справят със съкращения: в рамките на Дял 16 се предполага да бъдат преразпределени около 25% от оперативния бюджет (около 25 млн. EUR).

За комуникационната политика все още няма правна база, което възпрепятства създаването на стабилни структури за финансиране. Въпреки това възможностите за финансиране биха могли да се направят по-прозрачни за потенциалните кандидати.

Комисията възнамерява да увеличи броя на така наречените „управленски партньорства“ с институциите на държавите-членки от 8 на 20. Партньорствата се състоят в проекти за сътрудничество, които се финансират от Комисията, но се управляват в партньорство с държавните институции, и които са доказали своето положително влияние на национално равнище.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изпълнена е с решимост да възстанови цифрите, представени от Комисията в нейния предварителен проектобюджет за областите медии, култура, гражданство, образование и комуникации, ако Съветът реши да намали размера на съответните суми;

2.  изисква по-голямо увеличение за програмата „Младежта в действие“, която се доказа като много успешна в подпомагането на младите хора да развият по-силно чувство за солидарност и да се чувстват в по-голяма степен европейци;

3.  настоятелно призовава Комисията да продължи по-нататъшното финансиране на пилотната схема за мобилност на хората на изкуството, тъй като с предоставените досега средства този проект успя да обхване само изследванията и дейностите по създаването на мрежи, подготвящи почвата за истинските новаторски дейности, които сами по себе си ще представляват действителната добавена стойност на проекта;

4.  приветства успешните усилия на Комисията да създаде общоевропейска телевизионна мрежа, която досега е привлякла над 200 заинтересовани дружества – както държавни, така и търговски, и признава необходимостта от подходящо финансиране на тази мрежа;

5.  изразява съжаление относно намаляването на средствата за дейностите, свързани с комуникация „на местно равнище“, също доказали полезността си в осъществяването на контакт с гражданите, което ще бъде особено важно по време на подготовката за изборите за Европейски парламент;

6.  приканва ГД „Комуникация“ да организира различните си дейности по безвъзмездно финансиране в по-прозрачна структура, като постепенно прекрати дейностите по проекта по пилотни информационни мрежи и интегрира пилотния проект „ЕвроГлоуб“ като пространство за експериментални проекти, сближаващи комуникацията и културата и укрепващи създаването на европейски публични пространства;

7.   изисква от Комисията да обмисли възможността за учредяване на специален бюджет за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, по която ЕС е страна, по-специално за учредяване на бюджет, от който да се правят вноски в Международния фонд за културно многообразие, учреден в съответствие с член 18 на Конвенцията, както вече направиха държавите-членки.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.9.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Slavi Binev, Ignasi Guardans Cambó, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Raimon Obiols i Germà, László Tőkés, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ (10.9.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Раздел III - Комисия

Докладчик: Monica Frassoni

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва посоченото от Комисията, според която през 2006 г. 833,65 администратори и 244,78 асистенти от над 10 генерални дирекции, от правната служба и от генералния секретариат, са работели по управлението и прилагането на правото на Общността; изразява съжаление, че Комисията не е била в състояние да предостави подробности за броя на длъжностните лица, работещи по-конкретно по процедури за нарушение;

2.  отбелязва още отговора на генералния секретар на Комисията, че последната не е в състояние да направи преглед на разходите за „по-добро регулиране”, тъй като разходите, свързани с оценката на въздействието, опростяването, качеството на законодателството и оценяването, са разпръснати из целия бюджет, както в оперативни, така и в административни редове, и в отчетната система на Комисията няма заложени кадрови критерии; изтъква обаче, че в своя доклад за преглед на персонала от 24 април 2007 г. Комисията посочи, че 0,5% от нейния персонал изпълняват оценителски функции; изисква от Комисията да предостави осъвременена и по-обстойна информация по този въпрос;

3.  обръща внимание на политическа област 25 от бюджета и отбелязва, че Комисията предлага същото равнище на разходите като през 2008 г. за Съвета за оценка на въздействието (0,2 млн. евро) и за съдебни спорове (4,2 млн. евро), но съкращава с 35,5% реда за кодифициране на законодателството на Общността (2 млн. спрямо 3,1 млн. през 2008 г.);

4.  отправя искане към Комисията да докладва относно мерките, които е предприела в последните години и възможните допълнителни предложения за превръщането й в „зелена” институция, като например мерки за намаляване на използването на енергия, вода и хартия, производството на отпадъци и плановете за мобилност и т.н.;

5.   обръща внимание на плана за действие за европейско договорно право и на „Interim Outline Edition“ („Предварително електронно издание”) на академичния Проект за обща референтна рамка (DCFR); припомня, че в края на 2008 г. изследователските групи ще представят окончателната версия на DCFR, която европейските институции ще използват като основа на европейското договорно право, и подчертава, че в този момент ще бъде от съществено значение DCFR да бъде достъпен на възможно най-много официални езици на Общността, за да се даде възможност за задълбочена дискусия в рамките на политическите, правните и другите заинтересовани кръгове относно бъдещето на европейско договорно право, основано на DCFR;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.9.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Jacques Toubon

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Renate Weber


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ (16.9.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г.

(С6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Раздел III - Комисия

Докладчик: Bárbara Dührkop Dührkop

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   отбелязва със задоволство, че увеличението на бюджета за дял 18 "Пространство на свобода, сигурност и правосъдие" за финансовата 2008 година се запазва и за финансовата 2009 година, като се отделя голямо внимание на главите "Сигурност и защита на свободите", "Миграционни потоци — Общи политики за имиграцията и предоставянето на убежище" и "Солидарност — Външни граници, визова политика и свободно движение на хора"; това отразява нарастващото значение на тази област за гражданите на Съюза;

2.   припомня, че Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) играе важна и все по-голяма роля за интегрираното управление на външните граници; следователно предлага последващо увеличение на оперативните разходи на агенцията за финансовата 2009 година; счита, че увеличението на оперативния бюджет ще помогне също така на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници да изпълни своите ангажименти за постоянни мисии; ще изиска от агенцията да представи пред водещата комисия работната си програма за 2009 г.;

3.   желае да бъде информиран редовно за прилагането на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) и Визовата информационна система (ВИС), както и за реалните последствия за бюджета от прилагането на тези мащабни информационни системи;

4.   настоява Европейският полицейски колеж (ЕПК) да постигне всички цели, включени в работната програма за 2009 г. и призовава държавите-членки да се включат по-активно в дейностите на ЕПК;

5.   призовава държавите-членки да създадат обща интернет страница за шенгенски визи, така че да се предостави по-нататъшна подкрепа за прилагането на общата визова политика. Тази интернет страница ще поддържа също така процедурата по издаване на визи;

6.   призовава също така държавите-членки да се включат по-активно в дейностите на агенции като Frontex и ЕПК, за да могат тези органи да постигнат заложените в техните работни програми цели;

7.   счита, че всички заинтересовани агенции следва да установят по-тясно и по-добре структурирано сътрудничество по въпроси от взаимен интерес;

8.   припомня, че в своята резолюция от 18 юни 2008 г. относно безследно изчезналите лица в Кипър(1) Парламентът подкрепи предоставянето на допълнителна финансова помощ за Комитета за безследно изчезналите лица (КБИЛ) за периода след 2009 г.; призовава Съвета да се съгласи с отпускането на тази допълнителна финансова помощ, а Комисията - не само да продължи работата, но също така и да повиши капацитета (и по-специално капацитета за действие на място), с оглед набиране на повече специалисти и финансиране закупуването на допълнително оборудване;

9.   изисква от Комисията да включи в раздела за действия на Общността в работните програми за 2009 г. на Европейския фонд за бежанците събирането на данни с оглед сътрудничество и обмен на най-добри практики между педагозите, работещи с непълнолетни лица в рамките на закритите центрове за задържане на търсещи убежище и имигранти;

10. изисква от Комисията да използва допълнителните средства, предоставени на Европейския фонд за бежанците, така че да установи и насърчи конкретни мерки, необходими за усилване на дейностите по пренастаняване; призовава също така държавите-членки да приложат, с предоставения допълнителен бюджетен кредит, конкретните приоритети, свързани с дейностите по пренастаняване.

           РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.9.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Kartika Tamara Liotard, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström, Csaba Sógor, Владимир Уручев, Renate Weber, Tatjana Ždanoka.

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Sophia in 't Veld, Илияна Малинова Йотова, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Luca Romagnoli, María Isabel Salinas García, Eva-Britt Svensson

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Catherine Guy-Quint, Andres Tarand.

(1)

Приети текстове, P6_TA(2008)0292.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ (11.9.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г.

(С6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Раздел III - Комисия

Докладчик: Costas Botopoulos

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.   като има предвид, че след резултата от референдума в Ирландия на 12 юни, Европейският съвет от 19-20 юни 2008 г. припомни, че целта на Договора от Лисабон е разширеният Съюз да може да действа по-ефективно и демократично и отбеляза продължаващия процес на ратификация,

Б.     като има предвид, че целият процес по ратификация на Договора от Лисабон, и по-специално кампанията за референдума в Ирландия, показа, че ЕС трябва да положи още много усилия по отношение на комуникационната политика, още повече с оглед на предстоящите избори за Европейски парламент през 2009 г.,

В.    като има предвид, че в своята резолюция относно първи размисли за предварителния проектобюджет за 2009 г(1). Парламентът изрази своята загриженост "относно предложените от Комисията намаления за няколко бюджетни реда, по които се финансират комуникационни дейности, по-специално във връзка със задачите и новите предизвикателства в тази област, които се очакват през 2009 г., като изборите за Европейски парламент или евентуалното влизане в сила на Договора от Лисабон",

1.    подчертава необходимостта от по-голямо включване на гражданското общество в европейския дебат и за развитие на непрекъсната и широкообхватна комуникационна политика, насочена към запознаване на европейските граждани с процеса на разработване на политиката на ЕС и с програмите на ЕС; въпреки това, подчертава, че тези дейности изискват отпускането на допълнителна финансова помощ;

2.    отбелязва, че въпреки че общият предварителен проектобюджет за 2009 г. предвижда увеличение на бюджетните кредити за поети задължения с 2,8% в сравнение с бюджета за 2008 г., сумата по бюджетния ред 3б (европейско гражданство) е намалена с близо 30%; счита, че такова намаляване в тази изключително важна област от политиката буди съжаление и във връзка с това подчертава, че сумата трябва да се увеличи значително и да се усвои оптимално;

3.    изразява задоволство от това, че през 2008 г. влезе в сила нов инструмент за финансиране на политическите фондации на европейско равнище и че вече са създадени няколко европейски фондации; приканва Комисията да положи усилия, за да улесни дейностите на фондациите, свързани с провеждането на проучвания и политическото образование в началния период на функционирането им;

4.    предлага да се увеличи размерът на средствата, предоставяни на европейските политически партии, с цел засилване на паневропейския политически дебат и подготвяне на основата за европейски домейн за медиите и политическите партии, по-специално с оглед на изборите за Европейски парламент през юни 2009 г.;

5.    ангажира се с доизграждането и осигуряването на подходящо финансиране за своя посетителски център и телевизионния канал по интернет, както и насочване на дейностите им през 2009 г. към засилване на интереса на гражданите към дейността на ЕС, като цяло, и към изборите за Европейски парламент, в частност;

6.    припомня, че комуникационните програми, като например програмата PRINCE, са важни инструменти за повишаване на осведомеността на гражданите за ползите от членството в ЕС и за насърчаването на по-тясно сътрудничество между Комисията и държавите-членки; следователно настоява, при отпускането на средства през 2009 г. да се вземат предвид допълнителните предизвикателства, свързани с годината на европейските избори и продължаването на институционалната реформа.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.9.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Luc Dehaene, Maria da Assunção Esteves, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Andrzej Wielowieyski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Graham Booth, Costas Botopoulos, Panayiotis Demetriou, Klaus Hänsch, Roger Helmer, Georgios Papastamkos, Jacek Protasiewicz

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 

(1)

Приети текстове, P6_TA-PROV(2008)0335.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ И РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ (10.9.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Раздел ІІІ - Комисия

Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. призовава настоятелно Комисията да положи повече усилия за по-бърз напредък към всеобщо прилагане на принципа на съобразено с фактора пол бюджетиране като основно средство за насърчаване на равенството между мъжете и жените; приветства волята на Комисията за систематично прилагане на принципа за равнопоставеност на половете в бюджетната процедура; очаква проучването за приложимостта на бюджетирането, съобразено с фактора пол, и приканва Комисията да предприеме действия по съответните заключения в хода на бюджетната процедура на ЕС;

2. не одобрява последващото предоставяне на средства за многогодишните програми от страна на Комисията и призовава Комисията да приеме равнища на поетите задължения, които да са в съответствие със средните равнища, предвидени в многогодишната финансова рамка, и по-специално:

- изтъква, че макар равнището на поетите задължения в раздел 5 „Равенство между половете“ на програмата „Прогрес” (позиция 04 04 01 05) за 2009 г. да достига 12%, общите поети задължения и плащанията за периода 2007-2009 г. са между 11.1 % и 11.2 % и са под отпуснатите 12% за раздел 5; освен това, общите бюджетни кредити за програмата „Прогрес” са под средното многогодишно равнище; ето защо призовава настоятелно Комисията да приведе въпросните цифри, и по-специално раздел 5, в съответствие с Решение 1672/2006/EО, и при хоризонтално прилагане на равенството по отношение на другите четири раздела на програмата „Прогрес”: заетост, социална защита и социално включване, условия на труд, недискриминация и многообразие;

- отбелязва, че увеличението в бюджета на програмата Дафне III („Борба с насилието“, позиция 18 04 07) не е напълно оползотворено и затова призовава настоятелно Комисията да увеличи равнището на поетите задължения до средното равнище, предвидено в пакета за многогодишната програма (116,85 милиона евро за периода 2007-2013 г., Решение № 779/2007/EО(1)); приканва Комисията да оцени бюджета, определен за човешките ресурси, отговарящи за оценяването на проектите, за да се увеличи ефикасността на програмата; приканва Комисията да призове държавите-членки да засилят усвояването на структурните фондове, в рамките на Европейския социален фонд, като средство за насърчаване на равенството между мъжете и жените;

3. отбелязва със съжаление неефикасността на Комисията при подбора на директор на Европейския институт за равенство между половете, създаден с Регламент (ЕО) № 1922/2006(2) от 20 декември 2006 г.; счита, че степен AD13 е достатъчна за ръководител на Института и завишаването на степента би било в ущърб повече на жените отколкото на мъжете (поради постепенно намаляващия процент на жените в най-високите степени), и резултатът няма да е неутрален от гледна точка на пола; отхвърля предложението на Комисията за промяна на степента, изисквана за тази длъжност, от AD13 на AD14.

4. призовава за по-балансирано разпределение на бюджетните редове, за да се избегнат положения на бюджетен монопол; подчертава, че многобройни сдружения на европейско равнище работят ефикасно за насърчаване на равните възможности между мъжете и жените; следователно призовава бюджетните редове, свързани със сдруженията за насърчаване на равенството между мъжете и жените, да се обединят, така че да се гарантира, че бюджетът е равноправно достъпен за всички сдружения;

5. призовава за стартиране на пилотни проекти в следните области: солидарност между поколенията, особено лицата, полагащи грижи за възрастни хора, принос на мъжете за обучението на децата и за съвместяването на семейния и професионалния живот, признаване на неофициалния труд на жените в контекста на мрежи, обединяващи представители на различни поколения, с цел да се подчертае икономическата стойност на неофициалния труд на жените;

6. призовава бюджетните редове за разработване на политики в полза на лицата с умствени (дисфазия, диспраксия, дислексия, дискалкулия или дефицит на внимание и т.н.) или физически увреждания да се запазят, особено по отношение на подобряването на подкрепата за мъжете и жените, чиито деца страдат от физически или умствени увреждания, както и за прехода на тези деца впоследствие от училище към професионална реализация;

7. признава необходимостта да се оказва подкрепа на лицата с умствени увреждания и нарушения, от детството до социалната и професионална интеграция; счита, че текущото равнище на подкрепа от Общността и държавите-членки за хората, полагащи грижи за лица с умствени увреждания, не е достатъчно, а тази дейност се извършва по-често от жени, отколкото от мъже; призовава към необходимите действия с цел да се гарантира, че жените и мъжете, полагащи грижи за лица с умствени увреждания, се ползват с равни възможности, и подкрепя пилотния проект за прилагане на финансиране, за да се гарантира насърчаването на по-високо равнище на подкрепа за преподавателите и родителите на лица с умствени увреждания, при зачитане на принципа на равните възможности между жените и мъжете;

8. изразява съжаление, че бюджетът за комуникации не разполага с инструменти, позволяващи на ГД "Комуникация" да прилага общия подход за съобразено с фактора пол бюджетиране; изтъква значението и ролята на комуникационната политика на ЕС за повишаване информираността за въпросите, свързани с пола, и призовава за намиране на съответните финансови средства за такива действия.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.9.2008 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Mary Honeyball, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Maria Petre

(1)

Решение № 779/2007/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за създаване за периода 2007—2013 г. на специална програма за предотвратяване и борба с насилието над децата, младежите и жените и за защита на жертвите и рисковите групи (програма Дафне III ) като част от Общата програма Основни права и правосъдие (ОВ L 173, 3.7.2007 г., стр. 19).

(2)

Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаване на Европейски институт за равенство между половете (OВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9.).


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел III – Комисия

Позовавания

C6-0309/2008 – 2008/2026 (BUD)

Водеща комисия

  Дата на обявяване в заседание

BUDG23.9.2008

 

Сезиране за становище - дата на обявяване в заседание

23.9.2008

Докладчик(ци)

  Дата на назначаване

Jutta Haug

24.1.2008

Заместен(и) докладчик(ци)

 

Дата на утвърждаването на проекта на общ бюджет от Съвета

17.7.2008

Дата на предаване на проекта на общ бюджет от Съвета

0.0.0000

Разглеждане в комисия

13.10.2008

 

 

 

 

Дата на приемане

13.10.2008

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

1

 

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Salvador Garriga Polledo, Ville Itälä, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, Nina Škottová, László Surján, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Anne E. Jensen, Ralf Walter, Kyösti Virrankoski, Gérard Onesta, Helga Trüpel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nils Lundgren, Sergej Kozlík

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Esther De Lange, Rihards Pīks, Paul Rübig

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 

Дата на внасяне

14.10.2008

Забележки (данни, на разположение само на един език)

...

ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ

Номер

№ на позоваване

Дата на предаване

Дата на обявяване в заседание

1/2009

SEC(2008)2435

10.9.2008

0.0.0000

Правна информация - Политика за поверителност