Procedura : 2008/2026(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0398/2008

Teksty złożone :

A6-0398/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/10/2008 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0515

SPRAWOZDANIE     
PDF 476kWORD 846k
14.10.2008
PE 412.037v02-00 A6-0398/2008(Część 1)

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6‑0309/2008 – 2008/2026(BUD))

oraz list w sprawie poprawek nr 1/2009 (SEC(2008)2435) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Sekcja 3 – Komisja

Część 1: Projekt rezolucji

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Jutta Haug

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 OPINIA Komisji Rybołówstwa
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 OPINIA Komisji Prawnej
 OPINIA Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych
 OPINIA Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja 3 – Komisja (C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)) oraz pismo w sprawie poprawek nr 1/2009 (SEC(2008)2435) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 traktatu WE oraz art. 177 traktatu Euratom,

–   uwzględniając decyzję Rady (WE, Euratom) nr 2000/597 z dnia 29 września 2000 r. dotyczącą systemu środków własnych Wspólnot Europejskich,(1)

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji na 2009 r.(4),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ram i priorytetów budżetowych na rok 2009(5),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r.: uwagi wstępne dotyczące wstępnego projektu budżetu na rok 2009 oraz mandatu w sprawie postępowania porozumiewawczego, sekcja 3 – Komisja(6),

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 przedstawiony przez Komisję dnia 16 maja 2008 r. (COM(2008)0300),

–   uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 przedstawiony przez Komisję dnia 17 lipca 2008 r. (C6-0309/2008),

–   uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1/2009 (SEC(2008)2435) do wstępnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009,

–   uwzględniając art. 69 oraz załącznik IV do Regulaminu,

-    uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych komisji (A6-0398/2008),

Kluczowe zagadnienia

1.  przypomina, że we wspomnianych powyżej dwóch rezolucjach z dnia 24 kwietnia 2008 r. określono priorytety polityczne oraz przedstawiono ocenę ram budżetowych na rok 2009; zaznacza, że te dwie rezolucje dostarczają solidnych podstaw dla przeprowadzenia pierwszej oceny wstępnego projektu budżetu Komisji (WPB) na rok 2009, jak określono w wyżej wymienionej rezolucji w sprawie WPB przyjętej w dniu 8 lipca 2008 r.; przypomina, że Parlament w swojej rezolucji wyraził zdecydowaną krytykę w związku z niskim poziomem środków na płatności oraz małymi marginesami dostępnymi w większości działów wieloletnich ram finansowych;

2.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie sześciu wspólnych oświadczeń Parlamentu Europejskiego i Rady, załączonych do niniejszej rezolucji, zawarte w pierwszym czytaniu w postępowaniu pojednawczym w sprawie budżetu na 2009 r. z dnia 17 lipca 2008 r.; wziął je pod uwagę w trakcie przygotowywania swoich poprawek do projektu budżetu; wskazuje na fakt, że w niektórych kwestiach, takich jak ocena agencji, nie osiągnięto jednak jeszcze z Radą wspólnego stanowiska;

3.  wyraża ubolewanie z powodu dalszego obniżenia przez Radę i tak już niskiego poziomu WPB: środki na zobowiązania w projekcie budżetu wynoszą łącznie 133 933 mln euro, co oznacza obniżenie o 469 mln euro wobec WPB, a środki na płatności w wysokości 114 972 mln euro są o 1 771 mln euro niższe od tych we WPB i odpowiadają 0,89% DNB, co sytuuje płatności na najniższym do tej pory poziomie; podkreśla, że doprowadziło to do jeszcze większej dysproporcji pomiędzy poziomem zobowiązań i płatności, co stoi w sprzeczności z zasadą równowagi;

4.  domaga się dostosowania przy pierwszej okazji działu 4, tak aby odpowiadał on rzeczywistym potrzebom; wyraża ubolewanie, że Komisja nie jest skłonna przeznaczyć odpowiednich środków na ten cel;

5.  popiera list w sprawie poprawek nr 1 do wstępnego projektu budżetu na rok 2009, przyjęty przez Komisję w dniu 9 września 2008 r., ponieważ wydaje się, że przedstawia on nieco bardziej realistyczną niż WPB wizję potrzeb w dziale 4; wyraża jednak ubolewanie, że z powodu ograniczeń związanych z wieloletnimi ramami finansowymi przewidzianymi na lata 2007-2013 nie jest w stanie w pełni przyjąć nowych, nieprzewidzianych i pilnych potrzeb, takich jak pomoc żywnościowa i pomoc na odbudowę Gruzji, Kosowa, Afganistanu i Palestyny; podkreśla, że tylko wykorzystanie możliwości wynikających z postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. oraz absolutnie niezbędna zdecydowana wola polityczna umożliwią UE wypełnienie swych zobowiązań podjętych w dziedzinie polityki zewnętrznej;

6.  uważa, że kwota przyjęta przez Radę jako środki na płatności nie jest w ogóle spójna z wieloma priorytetami politycznymi i zobowiązaniami UE; daje wyraz swojemu wielkiemu zdziwieniu faktem, że Rada proponuje oficjalnie zaledwie 0,89% DNB na płatności, podczas gdy łączne zaległe zobowiązania wyniosły już 139 000 mln euro w 2007 r.; w związku z tym podejmuje decyzję o zwiększeniu ogólnego poziomu płatności do XXX;

7.  jest zdania, że budżet UE w swej obecnej formie nie może skutecznie i realistycznie służyć celom wytyczonym przez UE w odniesieniu do zmian klimatycznych; uważa, że obywatele europejscy potrzebują namacalnej inicjatywy europejskiej, by móc poradzić sobie z następstwami zmian klimatycznych; wyraża ubolewanie z powodu faktu, że wsparcie działań w zakresie zmian klimatu wciąż jest bardzo ograniczone w budżecie UE; jest przekonany, że należy podjąć zdecydowane wysiłki na rzecz zwiększenia i skoncentrowania odpowiednich środków finansowych w celu zwiększenia przewodniej roli Europy w przeciwdziałaniu następstwom zmian klimatycznych; zachęca Komisję, by do 15 marca 2009 r. przedstawiła ambitny plan odpowiedniego zwiększenia środków w zakresie zmian klimatycznych, który rozważy ustanowienie specjalnego „funduszu zapobiegania zmianom klimatycznym” lub celowej pozycji budżetowej, która poprawiłaby zdolność budżetu do rozwiązywania tych kwestii, zwłaszcza przy wykorzystaniu środków ograniczających, dostosowujących i stabilizujących; uważa, że należy rozważyć system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) jako potencjalne źródło zasobów na szczeblu UE;

8.  nie jest gotowy na zaakceptowanie żadnych nowych przydziałów w uwagach do budżetu 2009; w związku z tym usunął wszelkie zaproponowane nowe odniesienia do konkretnych kwot i/lub organizacji czy jednostek wymienionych z nazwy, ponieważ takie przydziały nie są zgodne z rozporządzeniem finansowym;

9.  podjął decyzję o przyjęciu dokonanych przez Radę drobnych cięć w pozycjach dotyczących wydatków administracyjnych niektórych wieloletnich programów, biorąc pod uwagę fakt, że sama Komisja często ponownie przydziela środki z tych pozycji poprzez przeniesienie przy okazji dokonywania ogólnego rozliczenia rachunków; podkreśla jednak, że to obniżenie poziomów w jednej rocznej procedurze budżetowej nie może w żadnym wypadku prowadzić do obniżenia poziomów w kopertach finansowych danych programów, ustalanych w procedurze współdecyzji; nalega, aby Komisja zrekompensowała zmniejszenie tych kwot w kolejnych latach okresu programowania;

10. uważa, że wzrost i zatrudnienie, walka ze zmianami klimatu oraz wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrony obywateli Unii Europejskiej i jej społecznego wymiaru, na przykład poprzez inicjatywę w zakresie wzrostu na rzecz zatrudnienia oraz poprzez wsparcie dla MŚP, a także poprzez wspieranie spójności regionów, są ważnymi priorytetami w budżecie na rok 2009; wzmocni środki w pozycjach budżetowych, z których finansowane są te priorytetowe działania, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi rezolucjami;

W sprawie poddziału 1a

11. jest zdziwiony dodatkowymi cięciami, których Rada dokonała w pozycjach wspierających strategię lizbońską, która przecież opiera się na decyzji Rady Europejskiej; wskazuje na fakt, że cele w zakresie wzrostu i zatrudnienia znajdują się w centrum strategii lizbońskiej oraz że Komisja w swoim WPB już obniżyła poziom w niektórych pozycjach w stosunku do poziomu ubiegłorocznego;

12. zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zabezpieczyć odpowiednie finansowanie wszystkich działań i polityk w tym dziale, które mogą być źródłem bezpośrednich i wyraźnych korzyści dla europejskich obywateli; jest gotowy na wykorzystanie całego dostępnego marginesu na finansowanie pilotażowych projektów i działań przygotowawczych w tym poddziale;

13. w kwestii Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji nie może zaakceptować podejmowanych przez Komisję prób zmiany decyzji podjętych przez władzę budżetową w ramach budżetu na rok 2008; w związku z tym będzie nalegać na włączenie budżetu EIT do obszaru polityki „badań naukowych” oraz finansowanie jego struktury zarządzającej, o charakterze administracyjnym, w ramach działu 5 wieloletnich ram finansowych; podejmuje decyzję o odpowiedniej zmianie nomenklatury;

14. podkreśla, że wydatkowanie środków z linii budżetowej 06 03 04 (transeuropejskie sieci energetyczne) i przyznanie statusu TEN-E jakiemukolwiek gazociągowi lub projektowi, który ułatwia przesył gazu z Rosji lub od innych przedsiębiorstw kontrolowanych faktycznie przez Rosję, zależy od realizacji trasy NG3, co potwierdził koordynator UE;

W sprawie poddziału 1b

15. ponownie podkreśla wagę przywiązywaną do zasady solidarności w Unii Europejskiej; ma zamiar podjąć wszelkie starania w celu zagwarantowania wystarczającego finansowania polityki spójności, tak aby zapewnić możliwość stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom;

16. podkreśla fakt, że z poddziału tego finansowanych jest wiele ważnych strategii politycznych i działań mających na celu walkę ze zmianami klimatu i wspieranie wzrostu gospodarczego na rzecz zatrudnienia;

17. wyraża ubolewanie z powodu wprowadzenia przez Radę cięć w WPB zwłaszcza w zakresie środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na konkurencyjność regionalną i zatrudnienie; przypomina Radzie, że strategia lizbońska opiera się na wspólnych wysiłkach opartych na budżecie zarówno Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich;

W sprawie działu 2

18. odnotowuje oznajmienie Komisji, że walka ze zmianami klimatu jest jednym z jej głównych priorytetów w budżecie na 2009 r.; uważa jednak, że priorytetowe znaczenie tej kwestii nie jest wystarczająco odzwierciedlone w WPB i w związku z tym zamierza położyć większy nacisk na tą kluczową strategię polityczną; proponuje, z uwagi na widoczność, aby przeznaczone wyłącznie na ten cel środki przydzielić do jednej konkretnej linii budżetowej; ma zamiar odpowiednio zwiększyć środki przyznane na program LIFE+ oraz na Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

19. odnotowuje przedstawione niedawno wnioski Komisji w sprawie oceny funkcjonowania reformy WPR oraz zdecydowanie opowiada się za poglądem, że modulacja z pierwszego do drugiego filara musi pozostać neutralna pod względem budżetowym;

20. odnotowuje utworzenie pozycji budżetowych dla trzech nowych funduszy we wspólnej polityce rolnej i polityce rybackiej - fundusz na rzecz restrukturyzacji sektora mleczarskiego, pomoc ekologiczna na rzecz utrzymania hodowli owiec i kóz w UE oraz doraźny instrument finansowy„ Dostosowanie flot rybackich do skutków gospodarczych wzrostu cen paliwa” - z których każdy został utworzony w celu przystosowania do nowych sytuacji oraz stworzenia możliwości na przyszłość, zwłaszcza w regionach o trudnej sytuacji i podatnych na zagrożenia; jest zdania, że fundusze te powinny być finansowane głównie z niewykorzystanych środków budżetowych;  

21. odnotowuje z satysfakcją, że Rada i Komisja są wreszcie skłonne do ustanowienia programu „owoce dla uczniów” i zmobilizowały znaczną kwotę roczną na walkę z otyłością i problemami zdrowotnymi wśród uczniów, jednakże wyraża ubolewanie z powodu faktu, że z uwagi na odrzucenie przez Radę inicjatywy Parlamentu Europejskiego w tym zakresie w ramach budżetu na 2008 r. utracony został jeden rok;

W sprawie poddziału 3a

22. uznaje fakt, że obywatele europejscy pragną bezpiecznej Europy, i z zadowoleniem przyjmuje podwyższenie poziomu środków w tym poddziale w porównaniu z budżetem na 2008 r.; zaznacza znaczenie zasady solidarności i zachowania najwyższego poziomu ochrony praw podstawowych;

23. podkreśla znaczenie udostępnienia dalszych funduszy w budżecie UE na zarządzanie legalną imigracją i na zapewnienie integracji obywateli krajów trzecich, a równocześnie na zajęcie się problemem imigracji nielegalnej i wzmacnianie ochrony granic, w tym wzmocnienie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców w celu ułatwienia solidarności pomiędzy państwami członkowskimi;

W sprawie poddziału 3b

24. przypomina, że poddział 3b obejmuje kluczowe dziedziny polityki, mające bezpośredni wpływ na codzienne życie obywateli europejskich; ponownie wyraża rozczarowanie zaproponowanym przez Komisję, niewielkim w porównaniu z 2008 r. wzrostem środków w tym poddziale, zwłaszcza na działania ważne dla Europy obywatelskiej (budżet niektórych z tych działań będzie wręcz niższy niż w roku poprzednim);

25. nie może zaakceptować faktu, że Rada wręcz jeszcze bardziej obniżyła „obywatelskie pozycje budżetowe”, i dopilnuje, by zagwarantowano wystarczające zasoby na tę ważną dziedzinę; zaznacza, że wykorzysta nieznaczny pozostały w tym poddziale margines do sfinansowania projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w celu wzmocnienia tego obszaru polityki;

W sprawie działu 4

26. odnotowuje dokonane przez Radę poważne przetasowanie środków w dziale 4 i uznaje je za wyraźną oznakę poważnego niedoboru zasobów dostępnych w pułapach wieloletnich ram finansowych; zaznacza, że pułapy działu 4 w coraz większym zakresie powodować będą konieczność uciekania się do przepisów PMI; uważa, że dostępne środki w obecnym stanie nie pozwalają Unii Europejskiej odgrywać roli partnera na skalę światową;

27. wzywa Radę Europejską, gdy będzie podejmowała daleko idące zobowiązania polityczne, takie jak na przykład zobowiązania zawarte w konkluzjach prezydencji z dnia 20 czerwca 2008 r., w których głowy państw i rządów wezwały do zwiększenia wsparcia ze strony UE dla krajów rozwijających się, lub do jednoczesnego zaplanowania niezbędnych propozycji i działań w odniesieniu do budżetu, jeżeli pozostaje to w jawnej sprzeczności z wysokością funduszy dostępnych w ramach rocznych pułapów obecnych wieloletnich ram finansowych;

28. ponownie wyraża opinię o pilnej konieczności masowej i konkretnej mobilizacji Unii Europejskiej na rzecz powstrzymania gwałtownego wzrostu cen żywności i ponownie podkreśla konieczność reakcji uwzględniającej możliwości budżetu; przypomina, że dostępnego marginesu z działu 2 nie można wydać na cele działu 4, ponieważ aktualny pułap działu 4 nie jest wystarczający do finansowania tego instrumentu bez zagrożenia istniejącym priorytetom; uważa, że obie gałęzie władzy budżetowej powinny dołożyć wszelkich starań i rozważyć wszelkie możliwości, których dostarcza porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w celu zapewnienia środków finansowych w kwotach przewidzianych na pomoc żywnościową w dziale 4; niemniej jednak przypomina, że ostateczna decyzja o wysokości przyznanych środków finansowych zostanie podjęta w trakcie rocznej procedury budżetowej i będzie powiązana z ogólną oceną obecnych instrumentów w ramach polityki współpracy z krajami rozwijającymi się;

29. nadal zalicza wsparcie procesu pokojowego w Palestynie i Kosowie do swoich niezmienionych kluczowych priorytetów, na które w budżecie UE muszą się znaleźć wystarczające środki; zauważa jednak, że odpowiedni poziom finansowania może wymagać przeprogramowania działu 4, w tym pewnego wyrównania z innych pozycji budżetowych; przypomina znaczenie funkcjonującej administracji publicznej, która jest niezbędna w celu zapewnienia szczególnej ostrożności niezbędnej do zagwarantowania odpowiedniego wykorzystania funduszy UE;

30. z zadowoleniem przyjmuje przywrócenie środków w pozycji przeznaczonej na udzielanie wsparcia finansowego w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich; z zadowoleniem przyjmuje również poparcie ekshumacji, identyfikacji oraz zwrotu szczątków osób zaginionych na Cyprze;

31. popiera misję policyjną zainicjowaną w Kosowie w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; zwraca się jednak do Komisji o przedłożenie konkretnego planu i harmonogramu misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX), w szczególności w odniesieniu do przejęcia zadań od misji ONZ w Kosowie (UNMIK) oraz związanych z tym potrzeb w zakresie zasobów ludzkich i kosztów, a także współpracy z biurem łącznikowym Komisji w Kosowie (ECLO); ponadto, zwraca się do Komisji o udzielenie szczegółowych informacji na temat szkolenia lokalnych sił;

32. podkreśla, że jego wolą jest wspieranie Gruzji w długim i kosztownym procesie odbudowy oraz wzięcie aktywnego udziału w znalezieniu odpowiedniego finansowego rozwiązania, co zostało wyrażone w rezolucji z dnia 3 września w sprawie sytuacji w Gruzji(7); wzywa dlatego Komisję do przedłożenia propozycji dotyczących wypełniania zobowiązań UE, również w przypadku Białorusi; dlatego też nalega na przestrzeganie politycznie i finansowo racjonalnej zasady przeznaczania na nowe potrzeby nowych środków finansowych; w związku z tym dostrzega zamiar rozważenia przez Komisję udostępnienia 500 mln EUR w okresie 2008 do 2010 włącznie i, w razie konieczności, zadeklarowania tych środków w ramach konferencji darczyńców dla Gruzji;

33. zwraca uwagę na rosnące znaczenie Wspólnoty Energetycznej i z zadowoleniem przyjmuje zamiar Turcji przyłączenia się do niej; uważa, że należy ułatwić akcesję Ukrainy, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii do Wspólnoty oraz opracować środki służące solidarności energetycznej pomiędzy aktualnymi i przyszłymi jej członkami; oczekuje przedłożenia przez Komisję w 2009 r. sprawozdania w sprawie doświadczeń wyniesionych z wdrożenia decyzji Rady 2006/500/WE z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską traktatu o Wspólnocie Energetycznej(8)

34. zaznacza, że priorytet UE polegający na zwalczaniu zmian klimatycznych ma również wymiar zewnętrzny, a związane z nim działania, na przykład dotyczące światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, należy finansować ze środków działu 4;

35. podkreśla fakt, że Fundusz Globalny na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią okazał się skutecznym mechanizmem finansowym, lecz wyraża ubolewanie, że Fundusz Globalny nie jest jednostką odpowiedzialną za realizację; przypomina Komisji, że w celu skutecznego wykonania dotacji Funduszu Globalnego, niezbędne są zwiększone środki finansowe na pomoc techniczną;

36. przypomina Radzie, że rezerwa na pomoc nadzwyczajną ma służyć finansowaniu nieprzewidzianych potrzeb nadzwyczajnych, i uważa nie tylko, że środki zapisane w tej pozycji budżetowej są uzasadnione, ale również że skreślenie ich zagroziłoby zdolności UE do właściwego reagowania na potencjalną sytuację kryzysową w pierwszych miesiącach 2009 r.; dlatego też przywraca rezerwę na pomoc nadzwyczajną z WPB, w zgodzie również z pkt 25 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.;

W sprawie działu 5

37. generalnie rzecz biorąc, przywróci w tym dziale dokonane przez Radę cięcia w stosunku do WPB; zauważa jednak, że pozostały jeszcze nierozstrzygnięte pytania dotyczące szczególnych aspektów przydziału przez Komisję pracowników w zakresie wsparcia administracyjnego oraz funkcji koordynacyjnych oraz możliwości przesunięć kadrowych, oraz potrzebę dodatkowych informacji dotyczących jej polityki w zakresie budynków; zdecydował umieścić pewne kwoty w rezerwie, chcąc dopilnować, że w stosownym czasie otrzyma odpowiedzi na te pytania;

38. zaznacza, że w WPB na 2009 r. zapisano ogólną kwotę 1 120 milionów euro na sfinansowanie wydatków administracyjnych spoza działu 5; uważa, że jest to pokaźna kwota;

39. w tym kontekście wyraża zaniepokojenie faktem, że kwoty przeniesione z puli na programy operacyjne w celu finansowania agencji wykonawczych stale rosną i osiągnęły już wysoki poziom, jako że w 2009 r. ze środków tych finansowane będzie zatrudnienie 1300 pracowników; chciałby uzyskać jaśniejszy obraz wpływu tworzenia agencji wykonawczych i bieżących rozszerzeń zakresu ich działań na te macierzyste dyrekcje generalne, które były odpowiedzialne za wdrażanie odpowiednich programów, zanim przejęły je agencje wykonawcze;

40. zauważa, że według aktualnych danych w poszczególnych dyrekcjach generalnych Komisji stosunek liczby pracowników zapewniających wsparcie administracyjne i koordynację do liczby pracowników wykonujących zadania operacyjne może się znacznie różnić; zwraca się do Komisji o przeprowadzenie analizy przyczyn tych rozbieżności;

41. oczekuje, że będzie w pełni informowany o wszelkich postępach w sprawie tzw. reformy Holmquista dotyczącej personelu Komisji;

42. zwraca się do Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) o kontynuowanie starań w celu usprawnienia i skrócenia cyklu konkursów; uważa, że należy zapewnić EPSO odpowiednie zasoby ludzkie w celu wsparcia wysiłków podjętych na rzecz poprawy jego wewnętrznych procedur i metod oraz przyśpieszenia zarządzania listami rezerwowymi w celu zagwarantowania dostarczania instytucjom odpowiednich pracowników w zależności od potrzeb, w tym w celu zapewnienia odpowiednich kryteriów dopuszczalności, zwłaszcza w odniesieniu do stanowisk AST;

43. wzywa Komisję do przedstawienia harmonogramu negocjacji z Parlamentem dotyczących jego propozycji w sprawie rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 (OLAF) w celu wzmocnienia skuteczności Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz wyraźniejszego zdefiniowania ram prawnych jego zadań;

44. ubolewa nad niekonsekwencją i niespójnością obserwowaną regularnie w polityce komunikacji wdrażanej przez dyrekcje generalne Komisji; jest za opracowaniem spójnej i rozpoznawalnej „tożsamości UE” i stosowaniem jej we wszystkich środkach związanych z komunikacją; dlatego też chciałby zachęcić poszczególne działy Komisji do dostrojenia i koordynacji wszystkich prowadzonych na ich szczeblu działań informacyjnych i komunikacyjnych;

45.     wzywa instytucje do systematycznego koordynowania swych wysiłków w celu:

- udostępniania informacji obywatelom na temat ich praw i ich stosowania w praktyce w państwach członkowskich,

- poprawy dostępności i przejrzystości prawa europejskiego poprzez skuteczne narzędzia wyszukiwania, konsolidację tekstów i wykorzystanie najlepszych dostępnych formatów technicznych w zakresie formatowania na wczesnym etapie dyrektyw, rozporządzeń i decyzji,

- ustanowienia, na podstawie zasobów dostępnych na szczeblu europejskim i krajowym, cyfrowej biblioteki poświęconej Unii Europejskiej;

46. z zadowoleniem przyjmuje reformę systemu szkół europejskich zainicjowaną niedawno przez Komisję, wzywa jednak państwa członkowskie do realizacji zobowiązań zgodnie z obowiązującymi porozumieniami; zwraca uwagę na pkt 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego, zgodnie z którym utworzenie nowych szkół mające wpływ na budżet wymaga zgody władzy budżetowej;

47. podkreśla znaczenie poszanowania pkt 47 PMI; zwraca się do Komisji o współpracę z władzą budżetową w zakresie zdefiniowania szczegółowej procedury stosowania go w praktyce;

48. wzywa Komisję do przedłożenia sprawozdania w sprawie możliwych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa gazowego UE i mechanizmu dywersyfikacji w korytarzu NG3, obejmującego m.in. ewentualną rolę Europejskiego Banku Inwestycyjnego w hurtowym zakupie gazu od państw niebędących jego tradycyjnymi dostawcami (których udział w unijnym rynku wynosi poniżej 5%) w korytarzu NG3 lub ułatwienie takiego zakupu w drodze bezpośredniego zakupu, lub poprzez utworzenie podmiotu kupującego;

W sprawie agencji

49. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji, by wreszcie zrealizować wnioski władzy budżetowej i uwzględnić dochody przeznaczone na określony cel przy opracowywaniu WBP agencji zdecentralizowanych na 2009 r.; uważa to za niewątpliwy postęp na drodze do przejrzystości budżetowej; ponownie stwierdza jednak, zgodnie z poprawkami do budżetowych uwag agencji do budżetu na 2008 r., że agencje te, w znacznej mierze zależne od dochodów uzyskanych z opłat, powinny jednak mieć możliwość skorzystania z instrumentu dochodów przeznaczonych na określony cel w celu uzyskania większej, niezbędnej im elastyczności budżetowej;

50. zauważa, że w mniejszych agencjach występuje tendencja do zatrudniania dużego odsetka pracowników (50% i więcej) do wewnętrznego administrowania samą agencją; uważa, że rentowność małych agencji powinna znaleźć się wśród kwestii ocenianych przez międzyinstytucjonalną grupę roboczą ds. przyszłości agencji zdecentralizowanych, która ma być utworzona jesienią 2008 r.;

51. odnotował nadwyżkę uzyskaną w obecnym roku budżetowym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, w wysokości 290 milionów euro; chciałby, by Komisja zastanowiła się nad stosownością przekazywania wszelkich nadwyżek dochodów tego urzędu z powrotem do budżetu UE, mając na względzie fakt, że są one bezpośrednim skutkiem funkcjonowania rynku wewnętrznego;

52. podkreśla fakt, że Agencja Dostaw Euratomu, utworzona na mocy traktatu Euratom, to niezależna agencja, a przeznaczone dla niej środki powinny być przejrzyście przedstawione w budżecie UE;

W sprawie projektów pilotażowych i działań przygotowawczych

53. przypomina, że porozumienie międzyinstytucjonalne dopuszcza przeznaczenie w każdym roku budżetowym do 40 milionów euro na projekty pilotażowe ogółem oraz do 100 milionów euro na działania przygotowawcze ogółem, z czego do 50 milionów euro można przeznaczyć na nowe działania przygotowawcze;

54. uważa, że projekty te to dla Parlamentu niezbędne narzędzie inicjowania nowych działań politycznych leżących w interesie obywateli europejskich; przeanalizował szereg interesujących propozycji, z których tylko niewielka liczba może być zrealizowana w ramach budżetu na 2009 r. ze względu na ograniczenia wynikające z porozumienia międzyinstytucjonalnego i z pułapów wieloletnich ram finansowych;

55. podkreśla z naciskiem, że proponowane projekty i działania, które nie zostały włączone do budżetu na 2009 r., gdyż zdaniem Komisji są już objęte obowiązującymi podstawami prawnymi, powinny być rzeczywiście wdrożone w oparciu o te podstawy prawne i zwraca się do Komisji o informowanie w swym sprawozdaniu również o propozycjach dotyczących projektów pilotażowych i działań przygotowawczych; oczekuje od Komisji dołożenia wszelkich starań w tym zakresie bez względu na to, czy te projekty i działania zostaną ostatecznie jednoznacznie wymienione w odpowiednich uwagach na temat podstaw prawnych budżetu na 2009 r.; zamierza w roku budżetowym 2009 r. ściśle kontrolować wdrożenie tych projektów i działań zgodnie z ich podstawami prawnymi;

o

o   o

56. odnotowuje opinie komisji specjalnych zawarte w sprawozdaniu A6-xxxx/2008;

57. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, wraz z poprawkami oraz propozycjami zmian do sekcji 3 projektu budżetu ogólnego, Radzie i Komisji, a także innym zainteresowanym instytucjom oraz organom.

(1)

Dz.U. L 253 z 7.10.2000, s. 42.

(2)

Dz.U. L 248 z 16.09.02, s. 1.

(3)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(4)

Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0174.

(5)

Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0175.

(6)

Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0335.

(7)

Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0396.

(8)

Dz.U. L 198 z 20.07.06, s. 15.


ZAŁĄCZNIK

UZGODNIENIA Z POSTĘPOWANIA POJEDNAWCZEGO W DNIU 17 LIPCA 2008 R.

1.      Programy w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz programy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013

„Parlament Europejski i Rada przywiązują najwyższą wagę do sprawnej i prawidłowej realizacji programów operacyjnych i projektów przedstawionych przez państwa członkowskie w związku z nowymi programami w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz programami dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Aby uniknąć powtórzenia się doświadczeń z początku okresu programowania na lata 2000–2006, Parlament Europejski i Rada, uznając, że większość programów operacyjnych i projektów została zatwierdzona, uważają, że obecnie bardzo ważne jest zapewnienie ich sprawnego i skutecznego wdrożenia przez jak najszybsze zatwierdzenie odpowiadających im systemów zarządzania i kontroli z zachowaniem terminów ustanowionych w rozporządzeniach.

Parlament Europejski i Rada będą zatem uważnie i regularnie monitorować proces zatwierdzania systemów zarządzania i kontroli w państwach członkowskich oraz proces zatwierdzania dużych projektów.

W tym celu wzywa się Komisję do dalszego regularnego zapewniania szczegółowych narzędzi monitorujących w trakcie procedury budżetowej.

Komisja proszona jest także o przedstawienie w razie potrzeby, nie później niż do końca października 2008 r., zaktualizowanych prognoz płatności na rok 2009.”

2.      Rekrutacja związana z rozszerzeniami w latach 2004 i 2007

„Parlament Europejski i Rada ponownie podkreślają, jak ważna jest pełna obsada stanowisk związanych z rozszerzeniem w latach 2004 i 2007, oraz nalegają, by instytucje, a w szczególności Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), podjęły wszelkie starania w celu zapewnienia podjęcia działań niezbędnych dla przyspieszenia całego procesu rekrutacji urzędników na te stanowiska. Kryteria powinny być zgodne z postanowieniami art. 27 regulaminu pracowniczego i mieć na celu jak najszybsze osiągnięcie możliwie szerokiego zasięgu geograficznego przy zachowaniu odpowiednich proporcji.

Parlament Europejski i Rada zamierzają w dalszym ciągu uważnie monitorować trwający proces rekrutacyjny. W tym celu zwracają się do każdej instytucji oraz do EPSO o składanie dwa razy w roku, w marcu i październiku, sprawozdania ze stanu zaawansowania rekrutacji związanej z rozszerzeniami w latach 2004 i 2007.”

3.      Fundusz Solidarności UE

„Parlament Europejski, Rada i Komisja potwierdzają, jak ważne jest zapewnienie sprawnego procesu przyjmowania decyzji w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE. Parlament Europejski i Rada z zadowoleniem przyjmują zatem zobowiązanie Komisji, zgodnie z którym od tej pory każdy wstępny projekt budżetu korygującego wymagany w związku z uruchomieniem Funduszu Solidarności będzie służył wyłącznie temu celowi”.

4.      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji i rezerwa na pomoc nadzwyczajną

„Parlament Europejski, Rada i Komisja potwierdzają, jak ważne jest zapewnienie – z należytym poszanowaniem porozumienia międzyinstytucjonalnego – szybkiej procedury przyjmowania decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i wykorzystania rezerwy na pomoc nadzwyczajną”.

5.      Oświadczenie w sprawie wykonania budżetu w 2009 roku

„Aby zapewnić sprawne wykonanie budżetu w 2009 roku i ograniczyć wszelkie trudności związane z zakończeniem kadencji Parlamentu Europejskiego i przerwą w pracach podczas wyborów europejskich, Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają, co następuje:

Przesunięcia

Komisja zapewni przekazanie wszystkich wniosków o przesunięcie odpowiednio wcześnie przed ostatnim zwyczajnym posiedzeniem Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, przewidzianym na 27 kwietnia 2009 r.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu okaże się niemożliwe, wszystkie wnioski przekazane po tym terminie zostaną rozpatrzone przez komisję, po wydaniu odpowiedniego komunikatu, w ramach procedury nadzwyczajnej.

Budżety korygujące

Rada i Komisja odnotowują, że w okresie wyborczym może pojawić się potrzeba podjęcia pilnych i nieprzewidzianych decyzji; niepotrzebnych opóźnień można by uniknąć przez przekazanie Komisji Budżetowej uprawnień przez sesję plenarną”.

6.      Aktualizacja programowania finansowego w ramach działu 5

„Parlament Europejski, Rada i Komisja wzywają sekretarzy generalnych wszystkich instytucji do przedstawienia do końca października zaktualizowanego sprawozdania na temat finansowego programowania wydatków administracyjnych w ramach działu 5”.

DEKLARACJE JEDNOSTRONNE

1.      Środki na płatności

1.1.   „Rada zwraca się do Komisji o przedłożenie budżetu korygującego, gdyby środki zapisane w budżecie na 2009 rok okazały się niewystarczające, aby pokryć wydatki w ramach poddziału 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), poddziału 1b (Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), działu 2 (Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona) i działu 4 (UE jako partner globalny)”.

1.2.   „Parlament Europejski uznaje, że podczas procedury oceni potrzeby w zakresie płatności w ramach wszystkich działów na cały rok na podstawie prognoz dostępnych na różnych etapach procedury”.

2.      Programy w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz programy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013

Komisję poproszono o przedstawienie do końca października 2008 roku zaktualizowanych prognoz na rok 2009 dotyczących płatności. Ze względu na stopień niepewności co do warunków wykonania w państwach członkowskich, w celu przygotowania takich aktualizacji Komisja będzie musiała korzystać także ze zaktualizowanych prognoz dotyczących płatności przedstawionych przez państwa członkowskie.

3.      Ocena agencji

3.1    „Rada z zadowoleniem przyjmuje zamiar rozpoczęcia dokładnej oceny agencji wykonawczych, ogłoszony przez Komisję w komunikacie z 11 marca 2008 r. „Przyszłość agencji europejskich”. Z zadowoleniem przyjmuje także zobowiązanie Komisji do niezgłaszania propozycji dotyczących nowych agencji wykonawczych do czasu zakończenia oceny, z wyjątkami, o których mowa w wyżej wymienionym komunikacie Komisji.

Rada i Komisja zgadzają się, że ocena ta powinna pozwolić na stwierdzenie, w jakim stopniu agencje wykonawcze są właściwym narzędziem obecnej i przyszłej realizacji polityk europejskich pod względem dobrego zarządzania i należytego zarządzania finansami. W tym celu ocena powinna umożliwić porównanie wyników w ujęciu horyzontalnym, o ile to możliwe na podstawie wspólnych wskaźników.

Ponadto ocena powinna w szczególności zawierać następujące elementy:

-       uzasadnienie, stosowność i cel działalności agencji, zgodnie z zasadami dobrego zarządzania;

-       wpływ, skuteczność i wydajność prac agencji i ich dobra organizacja, w szczególności czynniki determinujące, takie jak mechanizmy programowania, sprawozdawczości i monitorowania;

-       procedura budżetowa i odpowiedzialność agencji.

Ocena powinna dotyczyć również:

-       spójności celów i działań agencji z priorytetami i celami polityk UE;

-       przejrzystości prac agencji;

-       stosunków między agencjami a Komisją oraz, w stosownych przypadkach, związków między agencjami wykonawczymi a agencjami krajowymi;

-       zarządzania zasobami budżetowymi agencji.

Ocena ta powinna zapewnić władzy budżetowej właściwe narzędzia i sposoby oceny – w kontekście przydzielania wkładu Wspólnoty w trakcie corocznej procedury budżetowej – porównywalności celów pod względem wydajności, wydatków administracyjnych i operacyjnych, zmian w stanie zatrudnienia (rodzaje i liczba wakatów) oraz wpływu rozmiaru agencji.

Komisja zamierza uwzględnić stanowisko Rady podczas określania zakresu i warunków tej oceny, aby zapewnić ujęcie w niej aspektów najbardziej interesujących każdą z instytucji, szczególnie w dziedzinie budżetu. Aby zapewnić wiarygodne, rzetelne i kompletne wyniki potrzebna będzie odpowiednia pomoc niezależnych ekspertów zewnętrznych”.

3.2.   „Parlament Europejski z zadowoleniem przyjmuje zamiar rozpoczęcia dokładnej oceny agencji zdecentralizowanych, ogłoszony przez Komisję w komunikacie z 11 marca 2008 r. „Przyszłość agencji europejskich”.

Uważa, że międzyinstytucjonalna grupa roboczą byłaby właściwą strukturą do prowadzenia konstruktywnej debaty ukierunkowanej na wyniki, jaka jest w tym celu niezbędna, i podkreśla, że wszystkie najważniejsze podmioty ze sfery instytucjonalnej i prawodawczej, jak również przedstawiciele władzy budżetowej muszą uczestniczyć w tej grupie roboczej, by zagwarantować zadowalające wyniki jej prac.

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjmuje w szczególności zamiar rozpoczęcia dokładnej oceny agencji zdecentralizowanych, opisanej w komunikacie. Ocena ta powinna pozwolić na stwierdzenie, w jakim stopniu agencje zdecentralizowane są właściwym narzędziem obecnej i przyszłej realizacji polityk europejskich pod względem dobrego zarządzania i należytego zarządzania finansami. W tym celu ocena powinna umożliwić porównanie wyników w ujęciu horyzontalnym, o ile to możliwe na podstawie wspólnych wskaźników.

Prerogatywy władzy budżetowej chronione w zakresie tworzenia nowych agencji zdecentralizowanych na mocy pkt 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. muszą zostać w całości zachowane w trakcie procesu oceny i kontroli już istniejących agencji”.

4.      Działania wynikające z pkt. 32 konkluzji Rady Europejskiej z 19–20 czerwca 2008 r.

„Parlament Europejski przypomina, że finansowanie nowych działań musi być zgodne z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu finansowym (szczególnie z zasadą specyfikacji) i w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. (szczególnie z pułapami w poszczególnych działach).

Zwraca się do Komisji o przedstawienie niezbędnych wniosków dotyczących finansowania tych działań w ramach procedur budżetowych na lata 2008 i 2009”.


UZASADNIENIE

DOKUMENT ROBOCZY NR 1 W SPRAWIE OGÓLNEGO PODEJŚCIA I METODOLOGII STOSOWANYCH W RAMACH PROCEDURY BUDŻETOWEJ 2009

KONTEKST OGÓLNY

Procedura budżetowa na rok 2009 rozpoczęła się w dobie wielu zmian. W 2008 r. instytucje europejskie przygotowują się do wejścia w życie traktatu lizbońskiego, aby mogły skorzystać ze wszystkich nowych procedur natychmiast po zakończeniu procesu ratyfikacji. Na początku 2009 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego prowadzić będą kampanię wyborczą przed wyborami europejskimi, a Komisja Europejska finalizować będzie swój pięcioletni okres prac.

Jeżeli traktat lizboński zostanie ratyfikowany w odpowiednim czasie, to jesienią 2009 r. nowo wybrany Parlament Europejski będzie musiał stosować całkowicie nową procedurę budżetową w celu ustanowienia budżetu UE na 2010 r. w oparciu o wniosek przedstawiony przez obecną Komisję Europejską, jednak wraz z nową Komisją Europejską, której członkowie oficjalnie obejmą urząd w listopadzie.

Jednocześnie, na tle powyższego kontekstu, Parlament Europejski podjął się przeprowadzenia szeroko zakrojonych działań związanych z samooceną i odnową. Grupa robocza ds. reformy parlamentarnej przedstawiła już kilka ciekawych i dalekosiężnych propozycji, które obecnie znajdują się w fazie finalizacji oraz częściowo na etapie wdrażania. Wkrótce pojawią się dalsze refleksje na inne tematy, które w dużym stopniu zmienią system pracy Parlamentu.

Jednym z głównych tematów dyskusji grupy roboczej była kwestia, jak lepiej realizować priorytety polityczne Parlamentu. Jednym z podstawowych środków osiągnięcia tego celu jest uważne dopasowanie priorytetów legislacyjnych i politycznych Parlamentu do decyzji budżetowych podejmowanych przez niego jako organ władzy budżetowej.

Oczywiście kwestia ta jest szczególnie istotna dla Komisji Budżetowej i bezpośrednio wpływa na jej stosunki z pozostałymi komisjami Parlamentu Europejskiego: ścisła i intensywna współpraca jest tutaj warunkiem wstępnym dla pomyślnego przyjęcia przez Parlament nowych uprawnień w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, sytuujących go na równi z Radą.

METODA PRACY

Sprawozdawczyni w sprawie budżetu na rok 2009 zrobi w związku z tym wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić sprawny, ogólny i wszechstronny proces konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na wszystkich etapach przygotowania budżetu na nowy rok.

W Komisji Budżetowej

W oparciu o pierwszą rezolucję Komisji Budżetowej w sprawie ram i priorytetów budżetowych na rok 2009, która ma być przedmiotem debaty i głosowania na posiedzeniu plenarnym równolegle z rezolucją grup politycznych w sprawie rocznej strategii politycznej, sprawozdawczyni proponuje, by skoncentrować się w pierwszej kolejności na ramach ogólnych budżetu na 2009 r. i przyjrzeć się uważnie programowaniu finansowemu Komisji oraz zmianom w programowaniu, które już są częściowo widoczne w dokumencie Komisji dotyczącym rocznej strategii politycznej. Biorąc pod uwagę sytuację w odniesieniu do marginesów, szczególnie w działach 1a i 4 wieloletnich ram finansowych, decyzja o jakichkolwiek zmianach w programowaniu, które mogą być konieczne, jest kluczowa i może pozostać jedynie prerogatywą władzy budżetowej.

Wynikający stąd proces refleksji powinien umożliwić Komisji Budżetowej przeprowadzenie bardzo szczegółowej oceny już wstępnego projektu budżetu Komisji, tak aby priorytety Parlamentu znalazły w nim odpowiednie odzwierciedlenie. Druga rezolucja Komisji Budżetowej w sprawie WPB 2009, przewidziana na posiedzenie plenarne w lipcu 2008 r., ma na celu przedstawienie konkretnych propozycji dotyczących szczegółów poszczególnych obszarów polityki. Sprawozdawczyni oczekuje, że pozostałe komisje PE wniosą znaczny wkład do rezolucji w sprawie wstępnego projektu budżetu: bezpośrednio w formie opinii lub pośrednio poprzez kontakty dwustronne lub spotkania sprawozdawców.

Z POZOSTAŁYMI KOMISJAMI

Aby umożliwić rzeczywistą wymianę poglądów z komisjami legislacyjnymi PE z pewnymi okresami refleksji między poszczególnymi rundami rozmów, sprawozdawczyni zaprosiła już innych sprawozdawców budżetowych na pierwsze wielostronne spotkanie w marcu, po którym nastąpią trzy kolejne spotkania: w maju, lipcu i wrześniu 2008 r.

Te spotkania sprawozdawców budżetowych na rok 2009 uzupełnią „tradycyjne” wizyty w pozostałych komisjach, do których sprawozdawca Komisji Budżetowej ds. rocznych procedur budżetowych jest zwykle zapraszany w pierwszej połowie roku.

PROJEKTY PILOTAŻOWE

Trzy spotkania wielostronne z pozostałymi komisjami przed letnimi wakacjami parlamentarnymi mogą umożliwić wypełnienie jednego istotnego postanowienia porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami, tj. przedstawienie Komisji skróconej listy projektów pilotażowych i działań przygotowawczych przed jesienią, aby Komisja miała dość czasu na udzielenie odpowiedzi na dezyderaty Parlamentu. To z kolei dałoby Parlamentowi więcej czasu na przygotowanie solidnego, kompleksowego i zrównoważonego pakietu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, które chce wdrożyć w praktyce w roku budżetowym 2009.

METODOLOGIA

ZESTAWIENIA I ZINTEGROWANE DOKUMENTY ROBOCZE NA TEMAT RÓŻNYCH DZIEDZIN POLITYKI

W celu wykonania wskazanych powyżej prac sprawozdawczyni chciałaby przedstawić Komisji Budżetowej pakiet zestawień stanowiących wspólną podstawę do dyskusji.

Zestawienia te, dotyczące wybranych dziedzin polityki, należy traktować jako „work in progress” i rozpocząć od podsumowania i skomentowania najważniejszych danych budżetowych na temat danej dziedziny polityki, na przykład wysokości zasobów i stopnia wykonania, programów wieloletnich i przeznaczonych na nie pul środków budżetowych, budżetu i personelu agencji, kluczowych informacji na temat projektów pilotażowych i działań przygotowawczych oraz innych stosownych pozycji budżetowych.

Zestawienia te, które pomogą również sprawozdawczyni na spotkaniach z komisjami właściwymi dla poszczególnych dziedzin polityki, będą stopniowo opracowywane w postaci właściwych dokumentów roboczych w wyniku dyskusji w Komisji Budżetowej i z uwzględnieniem innych ważnych danych wejściowych, np. priorytetów Komisji, które można już wskazać w rocznej strategii politycznej, oraz priorytetów legislacyjnych samego Parlamentu, ustalonych w odpowiednich komisjach PE.

Dodajmy, że celem sprawozdawczyni jest uzyskanie – wystarczająco wcześnie, by móc je wykorzystać do przygotowania rezolucji w sprawie WPB – szeregu dokumentów roboczych łączących ramy budżetowe i priorytety polityczne i dających pełny i spójny przegląd głównych dziedzin polityki. Powinno to pozwolić sprawozdawczyni i komisji na opracowanie słusznych wniosków na temat priorytetów budżetowych na 2009 r., które będzie można następnie przedstawić w formie poprawek budżetowych w pierwszym czytaniu budżetu na następny rok.

Sprawozdawczyni zamierza objąć tą metodą następujące dziedziny polityki:

01 - Sprawy gospodarcze i finansowe

02 – Przedsiębiorstwa

04 – Zatrudnienie i sprawy społeczne

05 – Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

06 – Energia i transport

07 – Środowisko

08 – Badania naukowe + 10 – Bezpośrednie badania naukowe

09 – Społeczeństwo informacyjne i media

11 – Rybołówstwo i gospodarka morska

12 – Rynek wewnętrzny + 14 – Podatki i unia celna

13 – Polityka regionalna

15 – Edukacja i kultura

16 – Komunikacja

17 – Ochrona zdrowia i konsumentów

18 – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

19 – Stosunki zewnętrzne

21 – Rozwój i stosunki z państwami AKP

22 – Rozszerzenie

23 – Pomoc humanitarna

Do niniejszego dokumentu roboczego załączono kilka pierwszych przykładów podstawowych zestawień, do dalszego opracowania. Wkrótce przedstawiony zostanie główny pakiet dokumentów.

W celu przedstawienia konkluzji sprawozdawczyni może uznać za stosowane połączenie niektórych dziedzin polityki na dalszych etapach „work in progress”: Odpowiednie dziedziny polityki można traktować łącznie na przykład w celu uzyskania zintegrowanego podejścia do działu 4 wieloletnich ram finansowych.

HORYZONTALNE DOKUMENTY ROBOCZE

Uzupełniając podejście zorientowane na poszczególne dziedziny polityki, które sprawozdawczyni uważa za najbardziej użyteczne do bezpośredniego przekształcenia w spójne poprawki budżetowe, sprawozdawczymi uwzględni również horyzontalne aspekty rocznej procedury budżetowej.

W tym celu zamierza opracować niewielką liczbę dokumentów roboczych poświęconych kluczowym dziedzinom budżetowym, które ze względu na swój horyzontalny charakter mogłyby nie zostać właściwie ujęte, gdyby zastosowano podejście oparte wyłącznie na poszczególnych dziedzinach polityki. Do takich kluczowych dziedzin horyzontalnych należą agencje UE czy też wydatki administracyjne, żeby wymienić tylko niektóre z obszarów, na które należy oddzielnie zwrócić uwagę.

DOKUMENT ROBOCZY NR 2 W SPRAWIE PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH I DZIAŁAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH W RAMACH PROCEDURY BUDŻETOWEJ 2009

1.       Wprowadzenie

1.      Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze (PP / PA) są dla Parlamentu istotnym narzędziem w formułowaniu priorytetów politycznych i wprowadzaniu nowych inicjatyw, które mogą prowadzić do opracowania i następnie przyjęcia wniosków w sprawie aktów prawnych określających nowe działania i programy UE.

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze w rozporządzeniu finansowym

2.     Ogólną podstawą dla PP / PA jest art. 49 rozporządzenia finansowego(1), który opisuje wyjątki od ogólnej zasady budżetowej, zgodnie z którą zanim w budżecie UE zostaną przewidziane środki, najpierw musi zostać przyjęty akt prawny. Zatem w przypadku PP i PA najpierw podejmowana jest decyzja budżetowa, która prowadzić może dopiero na kolejnym etapie do odnośnej decyzji legislacyjnej. Artykuł 49 ust. 6 rozporządzenia finansowego stanowi, że na zasadzie odstępstwa ... następujące środki [PP / AP] można wykonać bez aktu podstawowego, pod warunkiem że działania, na których sfinansowanie są przeznaczone, podlegają kompetencji Wspólnot lub Unii Europejskiej.

3.     Rozporządzenie finansowe stanowi, że projekty pilotażowe to programy o charakterze eksperymentalnym mające na celu zbadanie wykonalności działania i jego użyteczności. Odpowiednie środki na zobowiązania mogą zostać ujęte w budżecie na nie więcej niż dwa kolejne lata budżetowe.

4.     Działania przygotowawcze określone są jako działania mające na celu przygotowanie propozycji w celu przyjęcia przyszłych działań. Działania przygotowawcze powinny być spójne i mogą przyjmować różne formy. Odpowiednie środki na zobowiązania mogą zostać ujęte w budżecie na nie więcej niż trzy kolejne lata budżetowe. Procedura prawodawcza musi zostać zakończona przed końcem trzeciego roku budżetowego.

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze w porozumieniu międzyinstytucjonalnym

5.     Obok rozporządzenia finansowego drugim ważnym dokumentem związanym z PP / AP jest porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r., które wprowadza dalsze ustalenia dotyczące ram oraz niektóre quasi-„przepisy wykonawcze”.

6.     Litera D załącznika II do porozumienia międzyinstytucjonalnego stanowi że, aby Komisja mogła w odpowiednim czasie ocenić możliwość realizacji poprawek przewidzianych przez władzę budżetową, dotyczących utworzenia nowych działań przygotowawczych/projektów pilotażowych lub przedłużenia istniejących, obydwa organy władzy budżetowej poinformują Komisję do połowy czerwca o swoich zamiarach w tym względzie, tak by pierwsze rozmowy mogły odbyć się podczas spotkania pojednawczego przy pierwszym czytaniu w Radzie.

7.     Porozumienie międzyinstytucjonalne podaje wyraźne pułapy budżetowe dla PP / PA: Ponadto trzy instytucje zobowiązują się ograniczyć łączną wysokość środków na projekty pilotażowe w danym roku budżetowym do 40 mln euro. Oprócz tego zobowiązują się ograniczyć do 50 mln euro łączną wysokość środków na nowe działania przygotowawcze w danym roku budżetowym, oraz do 100 mln euro łączną wysokość środków rzeczywiście przeznaczonych na działania przygotowawcze.

2.       Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze przyjęte w ramach budżetu na 2008 r.

Niektóre fakty i liczby

8.     Budżet na 2008 r. obejmuje 24 projekty pilotażowe i 27 działań przygotowawczych, co daje ogółem 51 pozycji budżetowych (patrz tabela w załączniku). Najmniejsza przyznana kwota to 0,15 mln euro (środki na zobowiązania) na PP w dziale 2 (równoważone rolnictwo oraz ochrona gleby), największa indywidualna kwota to 6,5 mln euro (środki na zobowiązania) na PA w dziale 2 (polityka morska).

9.     Łączna kwota zatwierdzona na potrzeby projektów pilotażowych w 2008 r. wyniosła 38,15 mln w ramach środków na zobowiązania (33,4 mln środków na płatności). Niezależnie od tej kwoty dział 1a osiągnął poziom 8,5 mln euro, dział 2 - 11,15 mln euro, dział 3a - 2 mln euro, dział 3b - 6,5 mln euro oraz dział 4 - 10 mln euro (wszystkie kwoty w ramach środków na zobowiązania).

10.   Łączna kwota zatwierdzona na potrzeby działań przygotowawczych wyniosła 69,17 mln euro w ramach środków na zobowiązania (65,7 mln euro środków na płatności). Największy procent tej kwoty został umieszczony w dziale 1a, którego ogólna kwota cząstkowa wyniosła 29,5 mln euro, a następnie w dziale 4, w którym przydzielone środki osiągnęły 21,67 mln euro. Dział 2 osiągnął poziom 12 mln euro, dział 3b - 3 mln euro, a dział 3a - 1 mln euro (wszystkie kwoty w ramach środków na zobowiązania).

Wykonanie

11.   Komisja przedstawiła już swoje pierwsze sprawozdanie okresowe w sprawie wdrażania projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w 2008 r., zawierające informacje dotyczące wszystkich projektów / działań. Drugie, bardziej szczegółowe sprawozdanie zostanie przekazane wraz z WPB 2009 i zawierać będzie również informacje na temat PP / PA, które znajdują się w fazie końcowej, tj. w związku z którymi nie ma nowych zobowiązań w 2008 r., ale które w dalszym ciągu dysponują środkami na płatności.

12.   Zgodnie z pierwszym sprawozdaniem okresowym Komisja ciągle prowadzi dyskusję na temat najlepszego sposobu wdrożenia sześciu(2) z 51 PP / PA, które zostały zatwierdzone w momencie, gdy wdrażanie pozostałych 45 projektów / działań było już rozpoczęte.

13.   Sprawozdawczyni w sprawie całokształtu budżetu na rok 2008 przedstawi komisji dokument roboczy w celu podjęcia decyzji co do tego, czy te oczywiste trudności związane z wdrażaniem mogą zostać usprawiedliwione, czy nie.

14.    Z drugiej strony, sprawozdawczyni w sprawie budżetu na rok 2009 wyciągnie wnioski z doświadczeń Komisji Budżetowej zdobytych w ramach PP / AP przyjętych w ciągu kilku ostatnich lat, tak aby to tak istotne dla Parlamentu Europejskiego narzędzie było jak najskuteczniej wykorzystywane.

3.      Wnioski na 2009 r.

Środki

15.   Warto powtórzyć, że w ostatecznym rozrachunku wszystkie PP / PA muszą się zmieścić w ogólnych pułapach wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013. Oznacza to, że w okresie niedoboru zasobów na pewnym etapie Parlament może nie być w stanie przyjąć PP / PA do maksymalnego poziomu finansowania, na jaki zezwala porozumienie międzyinstytucjonalne (40 milionów euro rocznie na PP i 100 milionów euro rocznie na PA), z tego prostego powodu, że w odpowiednim dziale wieloletnich ram finansowych nie zostanie wystarczający margines środków.

16.   Sprawozdawczyni w sprawie całokształtu budżetu na 2009 r. chciałaby zilustrować tę kwestię na drobnym przykładzie: Według rocznej strategii politycznej Komisji margines na 2009 r. wyniesie w dziale 3b „około 20 milionów euro”. W 2008 r. Parlament przyjął PP i PA na kwotę około 10 milionów euro – znaczna większość z nich to nowe projekty i działania. Jako że PP / PA nie są objęte programowaniem finansowym Komisji(3), szacunkowy margines w dziale 3b na 2009 r., w wysokości 20 milionów euro, nie uwzględnia żadnych zasobów przyznanych na PP / PA. Gdyby Parlament chciał kontynuować wszystkie projekty i działania zapisane obecnie w budżecie na 2008 r., to w konsekwencji margines zmniejszyłby się do 10 milionów euro. Gdyby w drugiej fazie Parlament chciał wprowadzić w budżecie na 2009 r. tyle samo nowych PP / PA, ile przyjął w budżecie na 2008 r., tzn. na kwotę około 10 milionów euro, to osiągnąłby pułap działu 3b i nie zostałoby absolutnie żadne pole manewru na podniesienie wysokości środków w żadnej innej pozycji w tym dziale WPB, przygotowanego przez Komisję.

17.   Każde nowo wprowadzone do budżetu działanie UE obniży margines dostępny w wieloletnich ramach finansowych i siłą rzeczy boleśnie ograniczy możliwość korzystania przez Parlament z narzędzi, jakimi są PP / PA. W takim właśnie kontekście należy skrupulatnie zbadać inicjatywy Komisji, takie jak utworzenie nowych agencji wspólnotowych.

18.   Dlatego też po przedstawieniu WPB w dniu 6 maja sprawozdawczyni w sprawie budżetu na 2009 r. będzie musiała ocenić, czy margines pozostawiony w poszczególnych działach w ogóle pozwoli na dostateczne finansowanie priorytetów Parlamentu.

Harmonogram

19.   Sprawozdawczyni w sprawie całokształtu budżetu na 2009 r. zamierza dołożyć wszelkich starań, by móc przed letnią przerwą wakacyjną poinformować Komisję o zamiarach Parlamentu w zakresie PP / PA, co należy do obowiązków zapisanych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym. Cel ten potwierdzono w art. 9 projektu rezolucji w sprawie ram i priorytetów budżetowych na 2009 r., przyjętego przez Komisję Budżetową na posiedzeniu w dniu 27 marca.

20.   Sprawozdawczyni powiadomiła już komisje PE o tym zamiarze na pierwszym spotkaniu wielostronnym, jakie odbyła w połowie marca z pozostałymi sprawozdawcami w sprawie budżetu. Kolejne trzy rundy rozmów wielostronnych odbędą się w maju, lipcu i wrześniu 2008, przy czym spotkanie majowe będzie poświęcone pierwszej wymianie poglądów na temat tego, jak komisje oceniają bieżące PP / PA i jakie mają wstępne propozycje nowych projektów i działań.

21.   Dla sprawozdawczyni starania o ustalenie krótkiej listy PP / PA przed letnią przerwą wakacyjną to nie tylko formalność zgodna z postanowieniami porozumienia międzyinstytucjonalnego; wynikają one również z jej głębokiego przekonania, że spójna i zrównoważona lista starannie wynegocjowanych i dogłębnie przemyślanych projektów i działań pozwoli na maksymalizację wpływu i długoterminowych wyników inicjatyw Parlamentu.

Możliwość realizacji

22.   Przede wszystkim Komisja będzie miała dzięki temu wystarczająco dużo czasu na przedstawienie pewnej oceny jakości projektów Parlamentu. Jak podkreślono w piśmie w sprawie wykonalności dotyczącym pierwszego czytania projektu budżetu na 2008 r. w Parlamencie: Wiedząc, że działania te dają PE cenną szansę na przetestowanie nowych koncepcji i priorytetów oraz na propagowanie pomysłów na nowe programy, Komisja dąży co roku do ich realizacji. Komisja z zadowoleniem przyjmie dalsze kontakty z Parlamentem w celu przedyskutowania zamiarów leżących u podstaw jego propozycji oraz wyjaśnienia jego oczekiwań. ... Komisja z zadowoleniem i bez zastrzeżeń przyjmuje szereg inicjatyw, inne jednak [...] mogą wymagać pewnych korekt w celu ułatwienia ich prawidłowego wykonania lub mogą być objęte obowiązującymi lub nowymi podstawami prawnymi.

23.   Sprawozdawcy podkreślają, że do prerogatyw Parlamentu należy przyjmowanie, w granicach określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, wszelkich PP / PA, które uważa on za wartość dodaną dla obywateli europejskich, i że pomimo potencjalnych zastrzeżeń Komisja ma obowiązek zrobić wszystko, co w jej mocy, by projekty i działania przyjęte przez władzę budżetową zostały wdrożone z powodzeniem. Jednak bez wątpienia w interesie wszystkich uczestników leży przedstawienie jasnego obrazu pożądanego charakteru PP / PA, a następnie przeprowadzenie przez instytucje dogłębnej dyskusji na temat potencjalnych przeszkód w ich realizacji i sposobów ich pokonania.

Zakres stosowania

24.   Mając na względzie ograniczone zasoby i pułapy ustalone w porozumieniu międzyinstytucjonalnym i w wieloletnich ramach finansowych, sprawozdawcy chcą zwrócić uwagę na fakt, że na dostępność środków na nowe PP / PA będzie miał wpływ zakres, w jakim kontynuowane będzie finansowanie bieżących PP / PA. Dlatego też niezwykle ważne jest uświadomienie sobie na wczesnych etapach przygotowań do procedury budżetowej, które z projektów i działań mogą nie zasługiwać na kontynuowanie w kolejnym roku budżetowym.

25.   Jak dotąd Komisja wskazała, że w 2008 r. zakończone mogą być następujące PP / PA:

1) Ze względu na objęcie podstawami prawnymi:

07 03 10 – Natura 2000 (podstawa prawna: LIFE +)

19 09 02 – Współpraca ze średniozamożnymi krajami Ameryki Łacińskiej

19 10 01 05 – Współpraca ze średniozamożnymi krajami Azji

2) Ze względu na niemożliwość realizacji:

15 04 48 – Zachowanie historycznych znalezisk znajdujących się w muzeach regionalnych poprzez zapisanie ich archiwów w formie cyfrowej

15 04 49 – Wspieranie regionalizacji Morza Bałtyckiego

18 06 07 01 – Ocena skutków środków legislacyjnych w prawie umownym

3) Z innych powodów:

01 04 11 – Propagowanie w Europie bardziej przyjaznego środowiska dla                                           mikrokredytów(4)

Sprawozdawcy są zdania, że Komisja Budżetowa powinna zdecydować już teraz, jak najwcześniej, czy może zgodzić się z argumentacją Komisji i zaprzestać realizacji powyższych PP / PA.

Uwaga końcowa

26.   Ogólnie rzecz biorąc, zdaniem sprawozdawców sukcesu Parlamentu w odniesieniu do listy PP / PA nie należy mierzyć liczbą tych projektów i działań przyjętych na posiedzeniu plenarnym. Sprawozdawcy radzą raczej skupić się na jakości i wykonalności proponowanych PP / PA, które można będzie rozszerzyć, jeżeli zasoby dostępne dla poszczególnych projektów i działań przewyższą pewną krytyczną kwotę. Nieco krótsza lista PP / PA, skoncentrowanych w większej mierze na konkretnych celach, z pokaźną kwotą finansowania każdego z nich, może być dla Komisji łatwiejsza do realizacji, a dla Parlamentu – do kontrolowania. Tworzenie PP / PA nie powinno być celem samym w sobie, tylko środkiem umożliwiającym Parlamentowi wpływanie na powstawanie nowych właściwych programów i działań.

27.   Sprawozdawcy wyrażają nadzieję, że Komisja Budżetowa w ścisłej współpracy z pozostałymi komisjami PE zdoła opracować listę PP / PA przygotowawczych do procedury budżetowej na 2009 r., która to lista będzie:

Ø zrównoważona,

Ø zwięzła,

Ø skupiona na konkretnych celach,

Ø a także będzie tworzyć rzeczywistą wartość dodaną dla obywateli europejskich w postaci solidnych przyszłych inicjatyw legislacyjnych.

Załącznik

Projekty pilotażowe w budżecie na 2008 r.

Pozycja w budżecie

DG Komisji

Dział

Budżet 2008 (mln EUR)

ŚZ

ŚP

Dział 1a

 

 

 

02 02 03 04

ENTR

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców

3

2

02 02 12

ENTR

Ułatwienie przedsiębiorcom budowlanym pracującym na własny rachunek i małym przedsiębiorstwom budowlanym dostępu do ubezpieczeń, aby pobudzać innowacyjność i promowanie technologii ekologicznych w Unii Europejskiej

1,5

1

04 04 10

EMPL

Wspieranie pracowników w dostosowaniu się do zmian przemysłowych

1

0,5

04 04 11

SANCO

Nowa sytuacja zatrudnienia w służbie zdrowia: najlepsze praktyki w celu poprawy szkolenia zawodowego i kwalifikacji pracowników służby zdrowia oraz ich wynagrodzenia

1

1

15 02 30

EAC

Europejska polityka sąsiedztwa: wzmocnienie edukacji za pomocą stypendiów i wymian

2

2

Ogółem dział 1a

8,5

6,5

 

Dział 2

 

 

 

05 01 04 08

AGRI

Zrównoważone rolnictwo oraz ochrona gleby przez stosowanie uproszczonych metod uprawy

0,15

0,15

07 03 12

TREN

Europejski program ramowy na rzecz rozwoju i wymiany doświadczeń na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

1,5

1,5

07 04 04

ENV

Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie zwalczania pożarów lasów

3,5

2

11 09 02

FISH

Tworzenie sieci i najlepsze praktyki w ramach polityki morskiej

4

4

17 01 04 06

SANCO

Bardziej przyjazne dla zwierząt metody wytwarzania produktów zwierzęcych

1

1

17 03 13

ENVI

Handel emisjami dwutlenku siarki na Morzu Bałtyckim

1

1

Ogółem dział 2

11,15

9,65

 

Dział 3a

 

 

 

18 04 09

JLS

Uruchomienie na szczeblu europejskim mechanizmu szybkiego ostrzegania w przypadku porwań lub zaginięć dzieci

1

1

18 06 08

wymaga potwierdzenia

Ocena skutków środków legislacyjnych w prawie umownym

1

0,75

Ogółem dział 3a

2,0

1,75

 

Dział 3b

 

 

 

15 04 45

EAC

Mobilność artystów

1,5

1,5

15 04 48

wymaga potwierdzenia

Zachowanie historycznych znalezisk znajdujących się w muzeach regionalnych, przez zapisanie ich archiwów w formie cyfrowej

0,5

0,5

15 06 08

ADMIN

Program dotyczący administracji publicznej w ramach Erasmusa

1

1

16 03 05

COMM

EuroGlobe

1

1

16 03 06

COMM

Pilotażowe sieci informacyjnych (PIN)

1,5

1,5

17 02 03

SANCO

Środki monitorowania w dziedzinie polityki ochrony konsumentów

1

1

 

Ogółem dział 3b

6,5

6,5

 

Dział 4

 

 

 

07 02 03

ENVI

Monitorowanie środowiska basenu Morza Czarnego oraz wspólny europejski program ramowy na rzecz rozwoju regionu Morza Czarnego

1

1

19 08 01 04

AIDCO/RELEX

Działania zapobiegawcze oraz działania służące odnowie dna Morza Bałtyckiego

2,5

2,5

21 04 06

AIDCO/DEV

Gospodarka wodna w krajach rozwijających się

3

3

21 05 01 05

AIDCO/DEV

Jakościowy i ilościowy monitoring wydatków w zakresie zdrowia i edukacji

0,5

0,5

22 02 08

ELARG

Zachowanie i odtworzenie dziedzictwa kulturowego na obszarach ogarniętych konfliktami

3

2

 

Ogółem dział 4

10,0

9,0

 

Ogółem projekty pilotażowe

 

38,15

33,4

Działania przygotowawcze w budżecie na 2008 r.

Pozycja w budżecie

DG Komisji

Dział

Budżet 2008 (mln EUR)

ŚZ

ŚP

Dział 1a

 

 

 

01 04 11

wymaga potwierdzenia

Propagowanie w Europie bardziej przyjaznego środowiska dla mikrokredytów

1,5

2

02 02 08

ENTR

Modelowe ośrodki turystyczne Europy

2,5

2,5

02 02 11

ENTR

Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa

3

3

04 04 01 07

JLS

Standaryzacja ustawodawstwa krajowego dotyczącego przemocy uwarunkowanej płcią i przemocy wobec dzieci

1,5

1

05 01 04 091

REGIO

KEMW (Konwencja Europy miast i wsi)

1,5

1,5

06 01 04 11

TREN

Europejskie wyspy na rzecz wspólnej polityki energetycznej

3

3

06 04 09

TREN

Fundusz inwestycyjny na rzecz odnawialnych źródeł energii i biorafinerii

3

3

06 07 05

TREN

Ułatwianie ruchu transgranicznego na północno-wschodnich przejściach granicznych UE (z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu i ochrony)

3,5

3

07 04 05

ENVI

Siły szybkiego reagowania UE

4

4

09 03 03

INFSO

Utworzenie systemu internetowego w celu zapewnienia lepszego stanowienia prawa i udziału społeczeństwa

5

4,85

15 02 23

EAC

Program typu Erasmus dla uczniów przyuczających się do zawodu

1

1,08

Ogółem dział 1a

29,5

28,93

 

Dział 2

 

 

 

07 03 10

ENVI

Natura 2000

1

1,6

07 03 13

ENVI

Zintegrowany system komunikacji i zarządzania ryzykiem na obszarach przybrzeżnych

1

1

11 09 01

FISH

Polityka morska

6,5

6,5

15 04 49

wymaga potwierdzenia

Wspieranie regionalizacji Morza Bałtyckiego

1,5

1,5

17 04 03 03

SANCO

Punkty kontroli (punkty odpoczynku) w transporcie zwierząt

4

4

Ogółem dział 2

14

14,6

 

Dział 3a

 

 

 

18 03 12

JLS

Zarządzanie migracjami – Solidarność w działaniu

p.m.

1

18 04 08

JLS

Współpraca na szczeblu europejskim między władzami krajowymi i międzynarodowymi zajmującymi się prawami dziecka a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego wspierającymi prawa dziecka i broniącymi ich

1

1

Ogółem dział 3a

1

2

 

Dział 3b

 

 

 

15 06 10

EAC

AMICUS – Stowarzyszenie państw członkowskich wprowadzających powszechną służbę na rzecz Wspólnoty

3

2,5

Ogółem dział 3b

3

2,5

 

Dział 4

 

 

 

09 06 01 02

INFSO

Realizacja programów MEDIA 2007 w krajach trzecich

2

2

19 08 01 05

AIDCO/ RELEX

Mniejszości w Rosji – rozwój kultury, mediów i społeczeństwa obywatelskiego

2,5

2,5

19 09 02

AIDCO/ RELEX

Współpraca ze średniozamożnymi krajami Ameryki Łacińskiej

1,5

1,5

19 10 01 03

AIDCO/ RELEX

Wymiana biznesowa i naukowa z Indiami

5

3

19 10 01 04

AIDCO/ RELEX

Wymiana biznesowa i naukowa z Chinami

5

3

19 10 01 05

AIDCO/ RELEX

Współpraca ze średniozamożnymi krajami Azji

2

2

21 05 01 06

AIDCO

Transfer technologii związanych z przemysłem farmaceutycznym na rzecz krajów rozwijających się

1,67

1,67

21 05 01 07

AIDCO

Badania nad chorobami związanymi z ubóstwem, chorobami tropikalnymi i zaniedbanymi

2

2

Ogółem dział 4

21,67

17,67

 

 

 

 

RAZEM Działania przygotowawcze:

 

69,17

65,7

(1)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. zmienione rozporządzeniem Rady nr 1995/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r.

(2)

Pozycja 18 06 07 01 – Ocena skutków środków legislacyjnych w prawie umownym (PP)

Pozycja 15 04 48 – Zachowanie historycznych znalezisk znajdujących się w muzeach regionalnych poprzez zapisanie ich archiwów w formie cyfrowej

Pozycja 01 04 11 – Propagowanie w Europie bardziej przyjaznego środowiska dla mikrokredytów

Pozycja 15 04 49 – Wspieranie regionalizacji Morza Bałtyckiego

Pozycja 19 09 02 – Współpraca ze średniozamożnymi krajami Ameryki Łacińskiej

Pozycja 19 10 01 05 – Współpraca ze średniozamożnymi krajami Azji

(3)

Wszystkie projekty pilotażowe i działania przygotowawcze przyjęte w budżecie na bieżący rok włączono do wstępnego projektu budżetu na następny rok, ale tylko jako pozycję „do ustalenia” („pm”).

(4)

Uwaga Komisji: DG REGIO pracuje właśnie wraz z EBI nad utworzeniem w Europie mechanizmu mikrokredytów.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (11.9.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 – Komisja

Sprawozdawczyni: Véronique De Keyser

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   ponownie stwierdza, że aby umożliwić Unii Europejskiej realizację swoich zobowiązań w zakresie działań zewnętrznych i odgrywanie czynnej roli w obliczu globalnych wyzwań, należy zapewnić wystarczające środki w budżecie UE;

2.   wyraża rozczarowanie wysokością środków przewidzianych dla działu 4 we wstępnym projekcie budżetu (WPB) Rady na 2009 r. oraz faktem, że o ile międzynarodowe zobowiązania UE są liczniejsze, wzrost środków na zobowiązania w porównaniu z budżetem na 2008 r. jest niższy od stopy inflacji w tym samym okresie; nalega, aby wszystkie pozycje budżetowe w dziale 4 leżące w gestii Komisji Spraw Zagranicznych PE zostały podniesione o co najmniej +2% w porównaniu z budżetem na rok 2008 (deflator);

3.   wzywa Komisję, aby nie stosowała instrumentu elastyczności czy też środków z rezerwy na pomoc nadzwyczajną do długofalowych działań, które mogą być planowane;

4.   jest świadomy ograniczeń ram finansowych na lata 2007-2013; nalega, aby obecne środki ujęte w dziale 4 nie były przeznaczane na dostarczanie pomocy regionom dotkniętym konfliktem, nie stanowiąc zagrożenia dla wdrażania zobowiązań długoterminowych; wymaga przyznania dodatkowych środków na działalność finansowaną w ramach działu 4 wykraczających poza pułap określony w ramach finansowych na lata 2007-2013; wzywa Komisję i Radę do należytego uwzględnienia rosnącej roli UE jako partnera globalnego przy opracowywaniu przeglądu ram finansowych UE;

5.   odnotowuje zobowiązanie podjęte przez Komisję w czasie Konferencji Darczyńców na rzecz Kosowa do przekazania kwoty 508 mln euro na wsparcie instytucjonalizacji i rozwoju społeczno-gospodarczego Kosowa, z czego 358 mln euro zostanie przekazane w ramach instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA), a 150 mln euro jako pomoc makrofinansowa w ciągu najbliższych trzech lat; oczekuje, iż pismo korygujące Komisji w tej sprawie przedstawione zostanie tej jesieni;

6.   wyraża niezadowolenie z wysokości środków przewidzianych na rzecz Palestyny w projekcie budżetu na rok 2009; jest zdania, że planując potrzebne wsparcie, Komisja może w tym przypadku oprzeć się na zebranych doświadczeniach i oszacowanych potrzebach, a zatem powinna móc przyznać finansowanie potrzebne jako wkład w funkcjonowanie władz palestyńskich i w bliskowschodni proces pokojowy; nalega zatem, aby kwota przewidziana na 2009 r. była co najmniej tej samej wysokości, co kwota wydana w 2007 r.;

7.   popiera przyznanie pomocy humanitarnej przez Komisję natychmiast po wybuchu kryzysu w Gruzji, która to pomoc konieczna jest dla zmniejszenia cierpień ludności dotkniętej konfliktem w Gruzji i uchodźców, którzy przedostali się na terytorium Federacji Rosyjskiej; odnotowuje intencję MFW i Gruzji co do porozumienia w sprawie pożyczki w postaci umowy potwierdzającej opiewającej na 750 mln dolarów, a także zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do przekazania 570 mln dolarów jako wsparcia budżetowego w sytuacji nadzwyczajnej w 2008 r. oraz możliwe przekazanie kolejnej kwoty w wysokości 430 mln dolarów w przyszłym roku; wzywa Radę i Komisję do przeanalizowania możliwości rozszerzenia planu UE o dodatkowe środki w dziale 4, tak aby dostarczyć wsparcia finansowego na odbudowę dotkniętych regionów Gruzji, łagodzić negatywne skutki konfliktu dla jej gospodarki oraz by zapewnić silniejszą obecność UE w tym kraju i w całym regionie; stanowczo twierdzi, że międzynarodowi ofiarodawcy muszą być ściśle zaangażowani w wykonywanie tego planu oraz z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady w sprawie zwołania konferencji międzynarodowych ofiarodawców;

8.   potwierdza poparcie dla wdrażania pogłębionej i zróżnicowanej europejskiej polityki sąsiedztwa; podkreśla potrzebę zapewnienia europejskiemu instrumentowi sąsiedztwa i partnerstwa (ENPI) odpowiednich środków finansowych, odzwierciedlających zobowiązanie UE wobec jej wschodnioeuropejskich i południowych sąsiadów; zauważa niewielki wzrost środków przewidzianych na 2009 r. i podkreśla, że niedawna inicjatywa o nazwie „Proces barceloński – Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego” nie może szkodzić działaniom zmierzającym do wprowadzenia równowagi pomiędzy kwotami środków na zobowiązania finansowe dla wschodnich i południowych europejskich sąsiadów, ani w żadnym wypadku potęgować napięć budżetowych w ramach ENPI;

9.   mając na uwadze rosnące znaczenie polityczne obserwacji wyborów oraz niemożność przewidzenia jej rocznych kosztów, szczególnie ze względu na rosnące koszty zapewniania bezpieczeństwa, wnioskuje o przewidzenie większej elastyczności wewnątrz Europejskiego Instrumentu na rzecz Demokracji i Praw Człowieka, aby móc sprostać rocznym potrzebom finansowym;

10. uznaje, że ryzyko związane z wdrażaniem opcji politycznych wybranych w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (szczególnie w odniesieniu do wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego i/lub obrońców praw człowieka w krajach i regionach, w których podstawowe wolności są najbardziej zagrożone) jest wyższe, niż ryzyko zazwyczaj występujące w przypadku innych opcji politycznych; wskazuje, że związane jest to z innowacyjnymi wymogami politycznymi, których źródłem jest wdrażanie, w tym z udzielaniem wsparcia organizacjom, które nie posiadają osobowości prawnej, i z dotacjami przekazywanymi za pośrednictwem organizacji patronackich, zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego;

11. nalega, aby co najmniej 20% kwoty przewidzianej w 2009 r. na rzecz Iraku zarządzane było bezpośrednio przez Delegację Komisji w terenie; ponadto zwraca się do Komisji o zwrócenie większej uwagi na projekty przedstawiane przez społeczeństwo obywatelskie;

12. podkreśla polityczne znaczenie projektów pilotażowych i działań przygotowawczych przyjętych przez organ budżetowy w ramach działu 4; wzywa do ich terminowego i proaktywnego wdrażania przez Komisję, przy pełnym wykorzystaniu alokowanych środków;

13. docenia dalszy dialog z prezydencją Rady na temat priorytetów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB); opowiada się za wzmacnianiem tego dialogu celem zapewnienia terminowej koordynacji międzyinstytucjonalnej w zakresie kształtowania kursu WPZiB oraz poprawy jej skuteczności i legitymacji demokratycznej; podkreśla, że jakość dostarczanych informacji powinna ulec poprawie oraz że należy zapewnić ich ciągłość.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

10.9.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

54

3

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Vittorio Agnoletto, Robert Atkins, Christopher Beazley, Bastiaan Belder, Colm Burke, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Georgios Georgiou, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Béatrice Patrie, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Marcello Vernola, Kristian Vigenin, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, James Elles, Glyn Ford, Kinga Gál, Milan Horáček, Tunne Kelam, Mario Mauro, Nickolay Mladenov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Karl von Wogau

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Costas Botopoulos, Antonio Masip Hidalgo, Pierre Pribetich


OPINIA Komisji Rozwoju (8.10.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 - Komisja

Sprawozdawczyni: Maria Martens

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia ustanawiającego instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się(1), jako udzieloną w odpowiednim czasie odpowiedź na prawdziwe trudności, jakich źródłem jest gwałtowny wzrost cen żywności dla najuboższej ludności świata, ukierunkowaną na szybkie zwiększenie wydajności produkcji rolnej; wzywa do zapewnienia niezbędnych środków finansowych oraz do jednoczesnego zagwarantowania zgodności z zasadami procedury budżetowej określonymi w porozumieniu międzyinstytucjonalnym(2) oraz odpowiedniego podejścia do faktu, że niektóre państwa członkowskie wypełniają swoje zobowiązania w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej, a inne nie, pod warunkiem, że przydzielone środki będą podlegać uznanym normom w zakresie kontroli i rozliczalności;

2.   zwraca uwagę na fakt, że w wyniku kryzysu żywnościowego zapotrzebowanie na pomoc humanitarną i żywnościową będzie wzrastać oraz że celem zrealizowania przez UE jej zobowiązań w zakresie Konsensusu europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej(3) pozycje budżetowe związane z tymi obszarami powinny zostać wzmocnione;

3.   podkreśla pilną potrzebę wzmocnienia oceny działań w zakresie współpracy na rzecz rozwoju, przy jednoczesnym skoncentrowaniu się na wynikach (w tym na skutkach, osiągnięciach i wpływie) oraz zapewnieniu wykorzystania tych wyników celem przyczynienia się do określenia i opracowania dalszych działań;

4.   wyraża zaniepokojenie brakiem jasności co do sposobu, w jaki będą finansowane środki wsparcia mające na celu pokrycie kosztów adaptacyjnych i ewentualnych strat fiskalnych netto poniesionych przez porozumienia o partnerstwie gospodarczym (EPA); wzywa Komisję do dostarczenia szczegółowych informacji na temat tego, jakiej pomocy finansowej udzieli ona krajom Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) za pośrednictwem pomocy na rzecz wymiany handlowej lub innych środków wsparcia, aby kraje te przystosowały się do zmian gospodarczych po podpisaniu EPA;

5.   zauważa, że finansowanie działań przygotowawczych z myślą o współpracy ze średniozamożnymi państwami w Azji i Ameryce Łacińskiej służyło szczytnemu celowi w 2008 r. oraz że powinno być kontynuowane w 2009 r., ponieważ umożliwia ono finansowanie działań wychodzących poza definicję ODA, znajdujących się poza zakresem instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI)(4); wzywa Komisję do uzupełnienia braków w strukturze prawnej działań zewnętrznych za pomocą wniosku legislacyjnego obejmującego działania poza oficjalną pomocą rozwojową w krajach rozwijających się;

6.   podkreśla, że Komisja ma prawny obowiązek wspierania wysiłków państw partnerskich mających na celu rozwój zdolności w zakresie odpowiedzialności demokratycznej w wymiarze wewnętrznym (kontrola parlamentarna oraz zdolności w zakresie audytu) w przypadku gdy pomoc Wspólnoty jest dostarczana w postaci pomocy budżetowej(5); domaga się bardziej zdecydowanego wypełniania tego obowiązku oraz przyjęcia przepisów w zakresie przekazywania pełnych informacji, obejmujących umowy w zakresie pomocy budżetowej, parlamentarnym jednostkom kontroli oraz najwyższym jednostkom kontroli.

PROCEDURA

Tytuł

Opinia Komisji Rozwoju dla Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Dokumenty referencyjne

2008/2026(BUD

Komisja właściwa

BUDG

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE (Komisja Rozwoju)

 

 

 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej

Data powołania

Maria Martens

20.07.1999

 

 

Data przyjęcia

07.10.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Fiona Hall, Manolis Mavrommatis, Miguel Angel Martínez Martínez,Anne Van Lancker, Renate Weber, Gabriele Zimmer

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Catherine Boursier

(1)

COM(2008)0450

(2)

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1).

(3)

Dz.U. C 25 z 30.01.08, s. 1.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41).

(5)

Artykuł 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1905/2006.


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (10.9.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 - Komisja

Sprawozdawca: Helmuth Markov

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   podkreśla, że nowe środki w ramach pomocy na rzecz wymiany handlowej (Aid for Trade) powinny uzupełniać istniejącą pomoc na rzecz rozwoju, a deklarowane nowe środki z przeznaczeniem na pomoc na rzecz wymiany handlowej nie powinny prowadzić do przesunięcia już przydzielonych środków na inne inicjatywy rozwojowe; ponawia skierowany do Komisji wniosek o dostarczenie informacji na temat pochodzenia deklarowanego 1 000 000 000 euro;

2.   wyraża zaniepokojenie brakiem jasności co do sposobu, w jaki będą finansowane porozumienia o partnerstwie gospodarczym (EPA); wzywa Komisję do dostarczenia szczegółowych informacji na temat tego, jakiej pomocy finansowej udzieli ona krajom AKP, aby przystosowały się one do zmian gospodarczych po podpisaniu EPA;

3.   ponawia apel do Komisji o dokonanie oceny postępu w zakresie wdrażania środków podjętych w ramach pomocy na rzecz wymiany handlowej oraz o przedłożenie Parlamentowi i Radzie dwuletniego sprawozdania (od 2009 r.) dotyczącego wdrażania oraz osiągniętych wyników, a także, w miarę możliwości, głównych wyników i skutków pomocy przeznaczonej na inicjatywę pomocy na rzecz wymiany handlowej;

4.   otwarcie domaga się, aby sprawozdanie dwuletnie zawierało szczegółowe informacje o historii finansowanych środków, pokazywało, w odpowiednich przypadkach, wyniki działań w zakresie monitorowania i oceny, zaangażowanie odpowiednich podmiotów, a także realizację deklaracji, zobowiązań budżetowych i płatności, z wyszczególnieniem krajów, regionów i kategorii pomocy; żąda, aby w sprawozdaniu oceniono również postępy w zakresie włączania handlu do głównego nurtu programów pomocowych oraz wyniki osiągnięte dzięki pomocy, przy zastosowaniu, w miarę możliwości, szczegółowych i możliwych do zmierzenia wskaźników określających jego rolę w realizacji celów pomocy na rzecz wymiany handlowej;

5.   apeluje do Komisji o przedstawienie przed drugim czytaniem w Parlamencie dokumentu przeglądowego zawierającego całość kwot przeznaczonych z budżetu UE na sfinansowanie wszystkich działań w ramach pomocy na rzecz wymiany handlowej oraz całkowitą sumę pomocy na rzecz wymiany handlowej udzielonej na wszystkie działania związane z handlem;

6.   przypomina, że pomoc makrofinansową oraz warunki jej przyznawania powinno się ściśle monitorować, ponieważ UE nie kontroluje wydawania przez kraje będące beneficjentami ogólnych niezarezerwowanych środków UE, które wpływają do ich budżetu ogólnego; wyraża ubolewanie, że pomoc makrofinansowa nie ma solidnych podstaw prawnych i wciąż opiera się na doraźnych decyzjach Rady dotyczących poszczególnych operacji; ponownie wskazuje na potrzebę ustanowienia w ramach procedury współdecyzji przepisów ramowych dotyczących pomocy makrofinansowej, które wzmacniałyby przejrzystość i odpowiedzialność oraz systemy monitorowania i sprawozdawczości;

7.   zwraca się do Komisji o informowanie Parlamentu w stosownym czasie o programowaniu w zakresie pomocy makrofinansowej i spodziewanym harmonogramie wniosków składanych przez Komisję w sprawie pomocy makrofinansowej; nalega, aby Rada zwracała się do Parlamentu o opinię na temat wniosków Komisji dotyczących pomocy makrofinansowej „w trybie nadzwyczajnym” tylko wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne oraz zostało należycie uzasadnione;

8.   ponownie wskazuje na konieczność udzielenia konkretnego wsparcia finansowego na rzecz transferu technologii farmaceutycznej i tworzenia odpowiednich struktur w krajach rozwijających się, jak i na rzecz produkcji wyrobów farmaceutycznych we wszystkich krajach rozwijających się, zwłaszcza w krajach najsłabiej rozwiniętych, w ramach wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 66 ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS);

9.   wskazuje na konieczność zwiększenia środków na badania naukowe i rozwój w dziedzinie chorób wynikających z ubóstwa, chorób tropikalnych i chorób zaniedbanych przy zaangażowaniu partnerstw publiczno-prywatnych i w ramach innych możliwych przedsięwzięć z zakresu finansowania, jak również konieczność wspierania placówek naukowych, które wyrażają chęć współpracy w ramach publicznych inicjatyw zdrowotnych, podejmowanych z myślą o wspomnianych celach, i prowadzą badania nad lekami mającymi szczególne znaczenie dla krajów rozwijających się;

10. wzywa Komisję, aby jak najszybciej przedłożyła Parlamentowi wniosek w sprawie ustanowienia europejskiego ośrodka biznesu w Chinach; podkreśla, że przedłożenie wniosku jest warunkiem wstępnym podjęcia decyzji o udostępnieniu koniecznych środków finansowych; apeluje o unikanie podwójnych struktur w trakcie tworzenia europejskiego ośrodka biznesu w Chinach.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

9.9.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Alain Lipietz, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Albert Deß, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Zbigniew Zaleski

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 


OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (10.9.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 - Komisja

Sprawozdawczyni: Pervenche Berès

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Punktem odniesienia dla niniejszego projektu opinii jest wstępny projekt budżetu (WPB) na rok budżetowy 2009, opublikowany przez Komisję w dniu 6 maja 2008 r.

Uwagi ogólne

Komisja przedstawia wstępny projekt budżetu na rok 2009, który przewiduje większe wydatki na wzrost i zatrudnienie oraz kładzie nacisk na wzrastającą tendencję kierowania polityki wydatków na dziedzinę energii i środowiska naturalnego.

Kwestie wchodzące w zakres kompetencji komisji ECON w WPB

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że Unia Europejska powinna zapewnić, by środki budżetowe odpowiadały ambitnym założeniom strategii lizbońskiej dotyczącym zrównoważonego wzrostu oraz wyzwań związanych ze zwalczaniem skutków zmian klimatycznych i zagwarantowaniem dostaw energii:

- środki na zobowiązania w zakresie konkurencyjności na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrundnienia (poddział 1a) wynoszą 11 690 mln euro, pozostawiając margines 82 mln euro; stanowi to wzrost o 5,5% w stosunku do roku 2008, lecz pozostawia ograniczony margines dla finansowania nowych priorytetów przez przenoszenie środków bez uszczerbku dla ważnych, wdrażanych obecnie programów;

środki na zobowiązania w zakresie spójności na rzecz wzrostu i zatrudnienia (poddział 1b) wzrastają o 2,5% do kwoty 48 413,9 mln euro ogółem, pozostawiając z ogólnej puli środków na pomoc techniczną rezerwę wynoszącą jedynie 14 milionów euro. Sprawozdawczyni zwraca uwagę na znaczne zmniejszenie środków na płatności i popiera wszelkie działania służące zagwarantowaniu, że dwanaście nowych państw członkowskich będzie miało dostęp do wystarczających środków w ramach funduszy strukturalnych w celu wzmocnienia swojego potencjału wzrostu, tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości infrastruktury.

W związku z obszarami polityki leżącymi w zakresie kompetencji komisji ECON, należy podkreślić następujące elementy:

Tytuł 1: Sprawy gospodarcze i finansowe

Sprawozdawczyni pozytywnie ocenia zwiększenie liczby personelu w ramach wydatków administracyjnych obszaru polityki w zakresie spraw gospodarczych i finansowych (pozycja budżetowa 01 01).

W odniesieniu do unii gospodarczej i walutowej (pozycja budżetowa 01 02) sprawozdawczyni uważa, że należy przeznaczyć więcej środków na analizę porównawczą wyników gospodarczych państw członkowskich UE. Wzrost środków w pozycji budżetowej 01 02 02 (Koordynacja unii gospodarczej i walutowej) o 2,2% jest niewystarczający.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z obawą zauważa, że spadek środków w pozycji budżetowej 01 02 04 o 2,6% (spadek o 22% w projekcie budżetu) może stanąć na przeszkodzie właściwemu wdrożeniu inicjatywy Prince (system komunikacji dotyczącej unii gospodarczej i walutowej, w tym euro). Jest to szczególnie niepokojące, biorąc pod uwagę fakt, że 10. rocznica wprowadzenia euro w dniu 1 stycznia 2009 r. powinna stanowić wyjątkową okazję dla zwiększenia aktywności w przekazywaniu informacji społeczeństwu w strefie euro. Dlatego też środki przyznane na inicjatywę Prince są zdecydowanie niewystarczające.

Podobne obawy powstają w związku z 34,9% zmniejszeniem środków na pozycję budżetową 01 03 (Międzynarodowe kwestie gospodarcze i finansowe). Ograniczenie to uniemożliwi UE wniesienie wkładu w tworzenie międzynarodowych standardów rachunkowości w interesie Unii Europejskiej.

W odniesieniu do operacji i instrumentów finansowych (pozycja budżetowa 01 04) sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje finansowanie Funduszu Gwarancyjnego w pozycji budżetowej 01 04 01 14. Z niepokojem zauważa jednak, że znaczne zmniejszenie środków na pozycję budżetową 01 04 05 (Zakończenie programu dla przedsiębiorstw: poprawa otoczenia finansowego MŚP) oraz 01 04 11 (Działania przygotowawcze: propagowanie bardziej przyjaznego środowiska dla mikrokredytów w Europie) może wywrzeć niekorzystny wpływ na obszary polityki sprzyjające MŚP.

Tytuł 2: Przedsiębiorstwa

W odniesieniu do wydatków administracyjnych obszaru działalności dotyczącej przedsiębiorstw (pozycja budżetowa 02 01) trudno jest zrozumieć powody znacznej redukcji liczby personelu (70 miejsc pracy).

Sprawozdawczyni uważa, że 0,9% spadek zobowiązań na konkurencyjność, politykę przemysłową, innowacje i przedsiębiorczość (pozycja budżetowa 02 02) wysyła fałszywy sygnał dotyczący tak szerokiego i ważnego rozdziału i wydaje się sprzeczne z celami inicjatywy w sprawie europejskiej regulacji dotyczącej małych przedsiębiorstw.

Tytuł 3: Konkurencja

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie liczby personelu w ramach wydatków administracyjnych obszaru polityki konkurencji (pozycja budżetowa 03 01).

Tytuł 14: Podatki i unia celna

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wzrost środków w pozycji budżetowej 14 03 (Międzynarodowe aspekty podatków i ceł) i 14 04 (Polityka celna). W odniesieniu do polityki podatkowej (pozycja budżetowa 14 05) sprawozdawczyni nie znajduje uzasadnienia dla proponowanego znacznego obniżenia środków (-15,3%) na dziedzinę kluczową dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Sprawozdawczyni podkreśla, jak istotne jest zapewnienie niezbędnych funduszy na komputeryzację systemu informacji akcyzowej UE (EMCS).

Tytuł 24: Zwalczanie nadużyć finansowych

Sprawozdawczyni wyraża zaniepokojenie 15,4% spadkiem wsparcia budżetowego na rzecz ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej przed nadużyciami i korupcją.

Tytuł 29: Statystyka

Mimo ogólnego wzrostu środków w pozycji budżetowej 29 02 04 (Modernizacja europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu – MEETS) sprawozdawczyni uważa, że zmniejszenie liczby personelu może wywrzeć negatywny wpływ na jakość statystyk europejskich.

WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  uważa, że istnieje potrzeba zwiększenia środków przeznaczonych na działanie Eurogrupy oraz na analizę porównawczą wyników gospodarczych państw członkowskich;

2.  wyraża obawę w związku ze zmniejszeniem środków na inicjatywę Prince 01, które jest sprzeczne z wynikami projektu EMU@10;

3.  przyjmuje z zadowoleniem powstanie funduszu gwarancyjnego, lecz zauważa z obawą, że znaczne obniżenie środków w pozycjach budżetowych 01 04 05 i 01 04 11 może wywrzeć niekorzystny wpływ na obszary polityki sprzyjające MŚP;

4.   odnotowuje międzynarodowe zmiany gospodarcze, które tworzą nowe globalne możliwości dla MŚP i wzywa do większego zaangażowania MŚP w przedsięwzięcia międzynarodowe poprzez podwykonawstwo w zakresie ich działalności; zaleca podjęcie działań przygotowujących podstawy europejskiej strategii na rzecz zaangażowania MŚP w przedsięwzięcia z udziałem krajów trzecich;

5.   podkreśla potrzebę zwiększonych działań europejskich zmierzających ku harmonizacji modeli biznesowych i standardów wymiany danych między MŚP w łańcuchu dostaw w obrębie jednego lub kilku powiązanych sektorów przemysłu; uznaje, że utworzenie projektu pilotażowego będzie właściwe dla przyspieszenia rozpowszechnienia innowacji cyfrowej wśród europejskich MŚP;

6.  ponownie podkreśla, że należy przeznaczyć dostateczne środki na wkład finansowy w działania trzech komitetów trzeciego szczebla procedury Lamfalussy’ego oraz na rzecz stworzenia międzynarodowych standardów rachunkowości, szczególnie na rzecz Fundacji Komitetu ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, obejmującej Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, oraz jej rzecznika w Europie – Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej;

7.   z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie protokołu ustaleń dotyczących transgranicznej stabilności finansowej; wzywa do zapewnienia odpowiednich środków oraz pełnego zaangażowania na rzecz wdrożenia protokołu na szczeblu UE; w związku z tym zaleca przeprowadzenie badania i opracowanie wspólnych procedur zapobiegania kryzysom, zarządzania kryzysowego i rozwiązywania kryzysów na szczeblu UE;

8.  stwierdza, że znaczna redukcja liczby pracowników (70 miejsc pracy) i spadek (o 0,9 %) zobowiązań na konkurencyjność, politykę przemysłową, innowacje i przedsiębiorczość (pozycja budżetowa 02 02) wysyłają niewłaściwy sygnał;

9.   wzywa do odpowiedniego finansowania projektów ułatwiających MŚP dostęp do finansowania; zaleca promowanie projektów pilotażowych na rzecz szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy przez MŚP; uważa, że ze szczególną uwagą należy potraktować w ramach tego projektu wymianę doświadczeń i wiedzy między MŚP z różnych państw członkowskich;

10. ubolewa nad znacznym obniżeniem środków budżetowych na politykę podatkową, która jest dziedziną kluczową dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego;

11. wyraża obawę w związku ze znacznym obniżeniem (o 15,4 %) wsparcia budżetowego na rzecz ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej przed nadużyciami i korupcją;

12. odnotowuje, że według szacunków co roku nadużycia związane z podatkiem VAT powodują straty wysokości 40 mld euro; wzywa do utworzenia projektu pilotażowego celem zbadania potencjalnego ograniczenia tzw. oszustw karuzelowych i innych nieprawidłowości w ramach cyklu płatniczego podatku VAT; uważa, że taki projekt pilotażowy powinien w szczególności zbadać możliwość przesunięcia momentu opodatkowania z fazy fakturowania do fazy rozliczenia, z wykorzystaniem zautomatyzowanego wewnątrzwspólnotowego systemu pobierania podatku VAT;

13. jest zdania, że obniżenie środków na personel może wywrzeć negatywny wpływ na jakość statystyk europejskich;

14. podkreśla konieczność wsparcia finansowego dla organizacji konsumenckich i MŚP na rzecz lepszego reprezentowania ich interesów dzięki korzystaniu z porad ekspertów w zakresie różnych inicjatyw Komisji oraz konsultacji w zakresie komitologii (komitety trzeciego szczebla procedury Lamfalussy’ego) w dziedzinie usług finansowych.

PROCEDURA

Tytuł

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 - Sekcja 3 – Komisja

Numer procedury

2008/2026(BUD)

Komisja przedmiotowo właściwa

BUDGET

Komisja wyznaczona do wydania opinii

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

 

Wzmocniona współpraca

brak

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

  Data powołania

Pervenche Berès

11.3.2008

Rozpatrzenie w komisji

30.6.2008

9.9.2008

 

 

 

Data przyjęcia wskazówek

10.9.2008

Wynik głosowania końcowego

for:

against:

abstentions:

42

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Harald Ettl, Ján Hudacký, Piia-Noora Kauppi, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas, Andreas Schwab

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

 


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (11.9.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 – Komisja

Sprawozdawczyni: Karin Jöns

WSKAZÓWKI

Komisja Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

Ogólne wnioski dotyczące zatrudnienia i spraw socjalnych

1.   wskazuje na fakt, że wiążące ramy finansowe obowiązują w latach 2007-2013 w odniesieniu do większości linii budżetowych w dziedzinie zatrudnienia i spraw socjalnych, w tym, odpowiednio, linii budżetowej dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego, który obejmuje ok. 95% środków budżetowych w tym obszarze; zauważa, że wiążące ramy finansowe nie mają zastosowania do dialogu społecznego i mobilności, ani do agencji, badań lub projektów pilotażowych;

2.   wzywa Komisję, aby, mając na uwadze zbliżający się termin przeglądu rozporządzenia finansowego(1), dokonała analizy skutków klauzuli degresji;

3.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ramach przygotowań do Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010 r.) utworzono nową linię budżetową ze środkami w wysokości 6,5 mln EUR (04 04 12);

4.   z zadowoleniem przyjmuje zamiar przeznaczenia 953 363 000 EUR na wspieranie programu uczenia się przez całe życie i wyraża nadzieję, że środki te zostaną sprawiedliwie rozdzielone między uczenie się przez całe życie, przekwalifikowywanie dorosłych i szkolenie nauczycieli, zgodnie z zasadą niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich, z myślą o wsparciu osób należących do najmniej uprzywilejowanych grup lub mieszkających na najmniej uprzywilejowanych obszarach Unii;

Działania informacyjne i szkoleniowe dla organizacji pracowniczych (04 03 03 02)

5.   zwraca uwagę na to, że coroczne zmniejszenie środków o 1% (zasada kwoty malejącej) coraz bardziej utrudnia Europejskiemu Instytutowi Związków Zawodowych (ETUI-REHS) i Europejskiemu Centrum Spraw Pracowniczych (EZA) realizację europejskich projektów ze względu na ogólnie niski poziom funduszy własnych ich organizacji członkowskich w nowych państwach członkowskich;

6.   wzywa Komisję do opracowania w roku 2009, w ramach przeglądu rozporządzenia finansowego, sposobu ograniczenia corocznej redukcji środków dla ETUI-REHS i EZA;

Dialog społeczny i mobilność (04 03)

7.   ubolewa nad faktem, że środki przeznaczone na dialog społeczny i mobilność od poprzedniego roku zostały zmniejszone o 1,5% i podkreśla, że właśnie w czasach globalizacji Parlament przypisuje szczególną wagę tej kwestii;

8.   z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie o 650 000 EUR środków w linii budżetowej „Stosunki przemysłowe i dialog społeczny” (04 03 03 01);

9.   ubolewa nad faktem zmniejszenia o 800 000 EUR środków z linii budżetowej „Informacja, konsultacja i udział przedstawicieli przedsiębiorstw” (04 03 03 03), mimo że Parlament wielokrotnie podkreślał ogromne znaczenie europejskich rad zakładowych dla zachowania spokoju w pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach i grupach z siedzibą w różnych państwach członkowskich Unii; wzywa Komisję do sprawdzenia, czy reorganizacja założeń organizacyjnych dotyczących przetargów może przyczynić się do lepszego wykonania w przyszłości linii budżetowej 04 03 03 03;

10. ubolewa nad faktem zmniejszenia o 1 mln EUR środków przeznaczonych na EURES (Europejskie Służby ds. Zatrudnienia); podkreśla, że w 2007 r. Parlament postanowił zwiększyć środki na EURES dokładnie o tę kwotę w celu zapewnienia poprawy jakości oferowanych przez EURES usług oraz nalega, aby w 2009 r. przywrócono wysokość środków z 2008 r.;

11. zwraca się do Komisji o zbadanie, w ramach linii budżetowej 04 03 05 „Swobodny przepływ pracowników, koordynacja w zakresie zabezpieczenia społecznego”, możliwości wprowadzenia europejskiej karty socjalnej dla pracowników korzystających z prawa do swobodnego przepływu, która byłaby porównywalna z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego i powinna ułatwić obywatelom dostęp do prawa do zabezpieczenia społecznego oraz pomóc w zmniejszeniu obciążeń administracyjnych poprzez wspólne gromadzenie informacji; zaleca, by tego typu karta mogła początkowo dotyczyć kwestii objętych rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj. świadczeń chorobowych, emerytur, inwalidztwa, wypadków, bezrobocia i świadczeń rodzinnych;

Agencje

12. ubolewa nad faktem, że wbrew zapewnieniom Komisji, środki na trzy agencje, których praca związana jest z kwestiami zatrudnienia i sprawami socjalnymi, tj. Eurofound w Dublinie, OSHA w Bilbao i Cedefop w Salonikach, zostały znacznie zmniejszone;

13. wzywa, w interesie tych agencji, do przydzielenia środków przynajmniej według stanu z 2008 r. dla odpowiedniej linii budżetowej w budżecie na rok 2009;

Program PROGRESS (04 04 01)

14. wzywa do zwiększenia przydziału środków o odpowiednio 1 mln EUR i 800 000 EUR na rzecz ochrony socjalnej i integracji oraz na rzecz niedyskryminacji i różnorodności, aby w roku 2009 możliwe było przeprowadzenie większej liczby projektów na szerszą skalę;

15. zauważa, że współpraca i koordynacja pomiędzy inspekcjami pracy państw członkowskich w zakresie niezarejestrowanej pracy zarobkowej nie przebiega tak, jak powinna; zwraca się do Komisji o zbadanie, w ramach linii Program PROGRESS (04 04 01 03: Warunki pracy), możliwości utworzenia organu, podobnego do EUROPOLU, odpowiedzialnego za zwalczanie nielegalnego zatrudnienia;

16. wyraża zaniepokojenie problemami socjalnymi i mieszkaniowymi, w obliczu których staje wiele gmin w niektórych „starych” państwach członkowskich, a które spowodowane są (czasowym) wysokim napływem pracowników z państw członkowskich, które weszły ostatnio do Unii Europejskiej, będącym konsekwencją swobodnego przepływu usług i pracowników; podkreśla potrzebę wspierania tych gmin, aby zapewnić wsparcie społeczne dla swobody przepływu, np. w ramach programu PROGRESS, oraz zapewnienia ochrony spójności społecznej i wspierania zaangażowania na rzecz przystąpienia nowych państw członkowskich wśród ludności gmin czasowo doświadczających skutków tej migracji;

Projekty pilotażowe

17. wskazuje na europejską wartość dodaną projektów pilotażowych w zakresie reagowania na rozwój sytuacji poza ramami istniejących programów; podkreśla znaczenie projektów pilotażowych dla budowania podstawy przyszłościowych inicjatyw i wyznaczania nowych politycznych priorytetów;

18. opowiada się za dalszym prowadzeniem projektu pilotażowego „Nowa sytuacja zatrudnienia w służbie zdrowia” (17 03 08); wskazuje na fakt, że zmiany demograficzne prowadzą do większego popytu na usługi opieki zdrowotnej, powodując istotną zmianę sytuacji w zakresie zatrudnienia w tym sektorze; zwraca uwagę, że celem projektu pilotażowego jest zidentyfikowanie najlepszych praktyk i wyszukanie inicjatyw, które mogą pomóc w skuteczniejszym stawieniu czoła wyzwaniom w tym zakresie;

19. proponuje, aby opracować projekt pilotażowy dotyczący przemocy wobec starszych ludzi, który miałby zbadać zasięg i przyczyny przemocy fizycznej i psychicznej wobec nich oraz metody i konsekwencje ich finansowego wykorzystywania, a także określić strategie na rzecz zapobiegania tym zjawiskom i ograniczenia ich; wskazuje w związku z tym na konkluzję sprawozdania Parlamentu na temat demograficznej przyszłości Europy, że około 10% starszych ludzi doświadcza przemocy;

20. proponuje zainicjowanie projektu pilotażowego w zakresie zatrudnienia i warunków życia pracowników oddelegowanych do pracy, mając na uwadze ciągły brak rzetelnych danych dotyczących tych warunków; uważa, że badania powinny skupiać się na sektorach rolnictwa, przemysłu budowlanego i służby zdrowia, ponieważ najwięcej pracowników jest oddelegowanych do pracy właśnie w tych branżach.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

10.9.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Claude Moraes, Roberto Musacchio, Csaba Sógor

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

(1)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (9.9.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 ‑ 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 - Komisja

Sprawozdawca: Péter Olajos

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ogólny kontekst

Środki na zobowiązania przewidziane we wstępnym projekcie budżetu (WPB) na rok 2009 wynoszą ogółem 134,4 mld EUR. Stanowi to 1,04% DNB Wspólnoty oraz wzrost o 3,1% w porównaniu z budżetem na rok 2008. W ramach pułapu ram finansowych pozostaje dostępny margines w wysokości 2,63 mld EUR. Zaproponowana wysokość środków na płatności wyniosła 116,7 mld EUR (0,90% DNB). Stanowi to spadek o 3,3% w porównaniu z budżetem na rok 2008.

Wzrost gospodarczy i zatrudnienia w perspektywie długoterminowej pozostaje zdecydowanie na czele wydatków Unii Europejskiej, stanowiąc największą część - blisko 45% - proponowanego budżetu na rok 2009. Jednakże przewidywany jest wzrost inwestycji na środowisko naturalne oraz że ogólne środki finansowe na wszystkie cele związane ze środowiskiem naturalnym będą stanowiły w 2009 r. więcej niż 10% budżetu, tj. 14 mld euro. Planowane są wysiłki na rzecz zwiększenia inwestycji przekrojowych, wraz ze wzrostem o 17,3% poza sferą spójności i rozwoju obszarów wiejskich. Ogół środków finansowych na cele związane z energią, w tym bezpieczeństwo energetyczne, energię odnawialną oraz badania naukowe, ustalony jest na około 2,3 mld euro.

Poszczególne budżety (WPB 2009) w gestii niniejszej komisji

Prawdziwa polityka w zakresie środowiska naturalnego należy głównie do działu 2 WPB na rok 2009 - zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona. WPB na 2009 r. wykazuje w tytule 07 „Środowisko” ogólną kwotę wydatków operacyjnych w wysokości 344,857 mln EUR. Uwzględniając kwotę środków przewidzianych w ramach pozycji 19 06 05 na interwencje w krajach trzecich polegające na ochronie ludności, ogół środków zarządzanych przez DG ENV wynosi 352,857 mln EUR, co stanowi wzrost środków na zobowiązania o 3,9% w porównaniu z 2008 r.

LIFE +

Rok 2009 będzie trzecim rokiem realizacji programu LIFE+, który wszedł w życie w czerwcu 2007 r. Kwota środków na zobowiązania zaproponowanych w ramach WPB 2009 w pełni odpowiada programowaniu finansowemu tego instrumentu oraz sumie środków określonych w art. 10 rozporządzenia w sprawie LIFE+. Stanowi to wzrost o 9% ponad poziom środków przyjętych w budżecie na 2008 r.

Z ogółu środków (łącznie z pomocą techniczną), ponad 78% (tj. 225 mln EUR) będzie przeznaczone na finansowanie projektów o europejskiej wartości dodanej poprzez zaproszenie do składania wniosków, które będzie zorganizowane przez Komisję Europejską, z czego co najmniej 112,5 mln EUR będzie przeznaczone na projekty związane z przyrodą i różnorodnością biologiczną.

Chociaż ostateczny wybór wspieranych projektów będzie zależał od wyników zaproszenia do składania wniosków, które ma zostać zorganizowane w 2009 r., Komisja oczekuje, że oprócz przyrody i bioróżnorodności, wszystkie obszary polityki objęte 6. Wspólnotowym Programem działań również zostaną objęte współfinansowaniem w ramach LIFE+; Komisja oczekuje w szczególności zwiększenia środków na projekty związane ze strategicznymi rozwiązaniami w zakresie rozwoju i realizacji polityki w dziedzinie zmian klimatycznych (innowacyjne rozwiązania polityczne, wsparcie rozwoju i stosowania nowych technologii, metod i instrumentów w redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz środki dostosowawcze i łagodzące), środowiska i zdrowia (jakość powietrza, wody, zarządzanie hałasem oraz zarządzanie obszarami miejskimi i ich rozwój, chemikalia i pestycydy) oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji (zintegrowana polityka dotycząca produktów oraz zarządzanie odpadami i zapobieganie ich powstawaniu).

Inna część operacyjnej linii budżetowej 07 03 07 (ok. 45 mln euro) ma na celu wsparcie na szczeblu UE środków wdrażania i sporządzania prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska, jak również środków zwiększania świadomości oraz włączania zainteresowanych stron do tego procesu (poprzez wsparcie dla organizacji pozarządowych prowadzących przede wszystkim działalność w dziedzinie ochrony i poprawy jakości środowiska na szczeblu UE). Środki te przeznaczone są również na wsparcie analiz, badań oraz świadczenie usług umożliwiających Komisji ułatwianie lepszego stanowienia prawa. Zgodnie z 6. Wspólnotowym Programem Działań na rzecz Środowiska zobowiązanie oparcia polityki UE w dziedzinie środowiska na solidnych podstawach naukowych oraz najlepszych dostępnych danych, analizach, ocenach wpływu, ocenach prowadzonej polityki, jak również innych usługach pomocniczych nabytych w ramach LIFE+ stanowi zasadniczy środek wsparcia polityki.

Ochrona ludności

Jednym z głównych nowych elementów instrumentu finansowego ochrony ludności jest umożliwienie Wspólnocie skuteczniejszego rozwiązania kwestii transportu pomocy zaoferowanej przez państwa członkowskie. Na podstawie instrumentu finansowego ochrony ludności zostaną w związku z tym wprowadzone i wdrożone odpowiednie usługi i udogodnienia celem zapewnienia, że wnioskowane wsparcie udzielane w ramach mechanizmu wspólnotowego w nagłych przypadkach jest szybko i skutecznie transportowane do krajów, w których wydarzenia te miały miejsce, bez względu czy chodzi o państwa UE (ok. 4 mln euro w ramach linii budżetowej 07 04 01) czy o państwa trzecie (8 mln euro w ramach linii budżetowej 19 06 05).

Poziom wnioskowanych środków na zobowiązania jest w pełni zgodny z wieloletnim programowaniem finansowym przyznanym dziale 3B ram finansowych. Należy zauważyć, że faktyczne wykorzystanie części zasobów budżetowych przeznaczonych na reagowanie w poważnych sytuacji kryzysowych, które z natury rzeczy są nieprzewidywalne, zależą od występowania klęsk żywiołowych oraz związanych z nimi wnioskami państw członkowskich o pomoc transportową. W przypadku konieczności przyjęcia kwoty środków w ciągu roku budżetowego 2009, może to nastąpić z wykorzystaniem procedury dokonywania przesunięć, w tym we wrześniu 2009 r. w ramach globalnego przesunięcia środków.

Kwestie globalne w dziedzinie środowiska

Od 2007 r. działania zewnętrzne w dziedzinie środowiska naturalnego wchodzą w zakres instrumentów działań zewnętrznych dla obszaru polityki 21 (rozwój), a w szczególności tematycznego programu na rzecz środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym energią (rozdział 21 04 WPB). Jedyne utrzymane środki w ramach tytułu 07 to środki przeznaczone na obowiązkową składkę na wielostronne umowy dotyczące środowiska naturalnego, których wysokość nieznacznie zmniejszy się w 2009 r. (-3,1% w stosunku do 2008 r.). To niewielkie obniżenie składki wynika z tego, że najczęściej są one opłacane w USD (zmiana kursu wobec EUR).

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

Obecnie obowiązują ramy wdrażania działań przygotowawczych oraz projektów pilotażowych przyjętych z inicjatywy Parlamentu w ramach budżetu na 2008 r. po kontaktach z Parlamentem dotyczących tych projektów pilotażowych oraz działań przygotowawczych.

Nic nie wskazuje na występowanie problemów związanych z wdrażaniem środków na zobowiązania w 2008 r. Jednakże w perspektywie czasu niezbędnego do przeprowadzenia odpowiednich procedur (zaproszenia do składania wniosków, przetargi) prawdopodobnie znaczna część środków nie zostanie wykorzystana i konieczne będzie albo ich przeniesienie na 2009 r. albo włączenie do środków na kolejne lata (2009-2010).

WPB na 2009 r. nie zawiera propozycji przedłużenia tych projektów pilotażowych.

Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

Program Zdrowia Publicznego należy do działu 3 – obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Główne linie budżetowe to program zdrowia, dwie agencje (Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) i Fundusz Tytoniowy.

Nowy program zdrowia (2008-2013) zastępuje pierwszy program zdrowia publicznego (2003–2008) z dniem 1 stycznia 2008 r. Suma środków na nowy program wynosi 321,5 mln euro, tj. znacznie mniej od początkowych założeń przyjętych w propozycji Komisji oraz stanowisku Parlamentu do pierwszego czytania. Środki na zobowiązania na rzecz programu zdrowia publicznego II mają wzrosnąć o ok. 4% z 45 mln euro w 2008 r. do 47 mln euro w 2009 r. Wzrost środków na działanie „Ochrona obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia” w 2008 r. w stosunku do 2007 r. (4,43 mln euro czyli o 48,5 %) oraz w 2009 r. w stosunku do 2008 r. (1,44 mln euro czyli o 10,6 %) odzwierciedla konieczność zintensyfikowania działań w tej dziedzinie obejmujących działania łagodzące skutki pandemii i bioterroryzmu.

Płatności bezpośrednie z funduszu tytoniowego na kampanie informacyjne oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie szkodliwości skutków konsumpcji tytoniu, zgodnie z WPB, mają wzrosnąć z 14,25 mln euro (2008) do 16 mln euro. Na wniosek Parlamentu Europejskiego Komisja wystąpiła z nowym wnioskiem o przedłużenie wsparcia finansowego z funduszu tytoniowego, mimo że ma się ono zakończyć w 2009 r. W związku z tym sytuacja w dalszym ciągu wzbudza zaniepokojenie. Tytoń stanowi najczęstszą przyczynę tzw. możliwych do uniknięcia zgonów (ang. avoidable death) w Unii Europejskiej, powodując co roku śmierć ponad pół miliona osób oraz ponad miliona osób w całej Europie. Szacuje się, iż 25% wszystkich zgonów z powodu nowotworów oraz 15% wszystkich zgonów w Unii Europejskiej może być wywołanych paleniem papierosów.

Środki bezpieczeństwa żywności należą do działu 2 – zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona. W 2009 r. środki te wyniosą 297 mln euro, co stanowi wzrost o 12 % w stosunku do 265 mln euro w 2008 r. Wzrost ten odpowiada głównie zwiększeniu środków zwalczania. Jest to związane z faktem, że państwa członkowskie, które w 2008 r. skorzystają z nadzwyczajnych szczepień przeciwko chorobie niebieskiego języka (130 mln euro dodane do powyższych 265 mln euro) od roku 2009 będą musiały wdrożyć program zwalczania choroby niebieskiego języka.

Agencje: EMEA, EEA, EFSA, ECHA i ECDC

WPB na 2008 r. obejmuje środki dla 25 zdecentralizowanych agencji na całkowitą kwotę 539 mln, co stanowi wzrost o 1,8% w stosunku do dotacji dla agencji w wysokości 530,18 mln w 2008 r.

Dla większości agencji dotacje roczne WE proponowane przez Komisję na 2009 r. będą niższe niż na 2008 r. W stosunku do 2008 r. Komisja proponuje zwiększenie dotacji tylko dla 8 agencji, w tym dla EEA, EFSA, ECHA i ECDC, co przewyższa przewidziane cięcia środków i daje w ostatecznym rozrachunku wzrost o 1, 8 %. Proponowany budżet dla EEA, ECDC i EFSA na 2009 r. wzrośnie o ok. 10 % lub więcej. Należy jednak podkreślić, że 8,2 mln euro dla ECDC ma zostać przeniesione do rezerwy, co zniweluje przewidziany wzrost dotacji w stosunku do budżetu na 2008 r.

Rozwój agencji odzwierciedla również wzrost zatrudnienia. W 1995 r. w agencjach zatrudnione było mniej niż pięćset osób, natomiast WPB na 2008 r. przewiduje 3973,5 etatów, a w WPB wnioskowane jest 4255,5 etatów dla wszystkich agencji łącznie.

Proponuje się zwiększenie o 9,1% (co daje dodatkowe 2,2 mln euro po zastosowaniu rocznego deflatora w wysokości 2%) środków dla Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) na nowe i dodatkowe zadania wykonywane przez agencję w perspektywie wieloletniej. Priorytety związane z tymi nowymi zadaniami zostały określone przez agencję we współpracy z Komisją.

Jesienią 2007 r. EEA złożyła zlecenie na przeprowadzenie kompleksowej oceny swojej wieloletniej strategii na lata 2004-2008. Ocena przebiega zgodnie z planem zatwierdzonym przez zarząd z wykorzystaniem przede wszystkim takich metod badawczych jak ankiety, wywiady oraz analiza źródeł wtórnych. Wyniki tej oceny mają zostać przedstawione zarządowi na posiedzeniu w czerwcu 2008 r. i wykorzystane przy sporządzaniu kolejnej pięcioletniej strategii EEA na lata 2009-2013.

Rok 2009 będzie miał zasadnicze znaczenie dla EEA, gdyż będzie to pierwszy rok wieloletniej strategii na okres 2009-2013 wymaganej w rozporządzeniu ustanawiającym EEA. Będzie to również rok kluczowy dla przygotowania kolejnego pięcioletniego sprawozdania o stanie środowiska oraz prognoz, również wymaganych na mocy rozporządzenia ustanawiającego EEA (sprawozdanie ma się ukazać w 2010 r.). EEA przygotowuje obecnie swoją strategię (wieloletni program pracy) na okres kolejnych pięciu lat 2009-2013, w którym priorytetowe miejsce przyznano działaniom w związku z „pojawiającymi się globalnymi wyzwaniami: dostosowania do zmian klimatycznych, zapobiegania klęskom żywiołowym i zarządzania nimi, oceny ekosystemów oraz bilansu zasobów środowiska naturalnego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji” – czterem dziedzinom uznanym za priorytetowe przez DG ds. Środowiska i w których EEA ma przeprowadzić dodatkowe działania w 2009 r. Ponadto EEA wzmocni swoje możliwości i wsparcie dla tworzenia wspólnego systemu informacji środowiskowej (SEIS) stanowiącego przedmiot komunikatu Komisji z 2008 r.

Dla Europejskiej Agencji Leków (EMEA) w WPB na 2009 r. przewidziano wkład unijny w wysokości 36,99 mln, a więc o 1,01 mln mniej w stosunku do budżetu na 2008 r. (- 2,66 %). Ze względu na konieczność wdrożenia przyjętych ostatnio aktów prawnych w zakresie pediatrii i terapii zaawansowanej takie cięcie wydaje się nieuzasadnione. W projekcie programu na 2009 r. agencja podkreśla swoje fundamentalne zobowiązanie osiągnięcia celów w zakresie opinii naukowych, wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych i nadzoru nad nimi.

W 2009 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) jak również Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) nie będą jeszcze działały w pełnym zakresie. W związku z tym WPB na 2009 r. przewiduje znaczny wzrost środków dla EFSA (11,34 % - 70,7 mln euro) oraz dla ECDC (23,02 % - 48,1 mln euro, wcześniej w rezerwie).

Zaproponowane przez Komisję utworzenie rezerwy w wysokości 8,2 mln euro oraz ograniczenie wzrostu zatrudnienia o 40 stanowisk wydaje się jednak nieuzasadnione w porównaniu z innymi agencjami oraz miałoby poważny negatywny wpływ na ogólny rozwój ECDC, a w szczególności na poziom działalności przewidywany na następny rok. Brak dostępnych środków z początkiem roku miałby wpływ na wdrażanie planu działania oraz ograniczyłby możliwości centrum, co może stanowić ryzyko dla wypełniania jego zadań.

WPB na 2009 r. przewiduje dla ECHA wkład unijny w wysokości 62,97 mln euro, co stanowi wzrost o 0,56 % w stosunku do budżetu na 2008 r. W ciągu 12 miesięcy od utworzenia, agencja przeszła ewolucję od kilku pracowników do w pełni działającej organizacji zatrudniającej 200 pracowników. Spodziewane jest, że do 2010 r. agencja osiągnie pełen poziom zatrudniania w wysokości 450 pracowników. W okresie od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 r. ECHA stanie wobec pierwszych wyzwań operacyjnych. Będzie prowadzić wstępną rejestrację substancji i produktów pośrednich. Spodziewane jest ok. 200 000 wniosków o wstępną rejestrację. Kolejne wielkie wyzwanie czeka agencję w 2010 r. Mija wtedy termin rejestracji wielu substancji, w tym substancji bardzo niebezpiecznych. Do tego momentu wszystkie przedsiębiorstwa będą musiały przedstawić całą dokumentację niezbędną do sklasyfikowania i oznaczenia wszelkich substancji niebezpiecznych.

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  podkreśla rolę polityki UE w zakresie środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności w osiągnięciu celu trwałego rozwoju w ramach zaktualizowanej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; podkreśla znaczenie utrzymania i dalszego zapewnienia wysokiego poziomu ochrony w tych obszarach polityki w świetle obecnych i przyszłych wyzwań politycznych; wzywa do udostępnienia wystarczających zasobów na dalszy rozwój, realizację i wprowadzenie w życie polityki UE w zakresie środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa żywności, zwłaszcza w obszarach związanych ze zmianami klimatycznymi;

2.  podkreśla rolę Unii Europejskiej jako światowego partnera i jej wiodącą rolę w wielu międzynarodowych umowach, takich jak światowe konwencje w sprawie zmian klimatycznych, różnorodności biologicznej, chemikaliów i odpadów; wzywa do przeznaczenia większych środków na międzynarodowe działania w zakresie środowiska naturalnego, tak aby UE mogła utrzymać swą czołową pozycję w międzynarodowej polityce w tym zakresie oraz w opracowaniu planu współpracy międzynarodowej;

3.  podkreśla, że priorytety w budżecie UE muszą odzwierciedlać wyzwania związane z trwałymi źródłami energii i zwalczaniem zmian klimatycznych; zauważa, że priorytety te będą wymagać dodatkowych środków budżetowych, zwłaszcza na przedłożony przez Komisję pakiet wniosków dotyczących zmian klimatycznych, wspólnych starań, handlu emisjami, technologii wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla, a także energii odnawialnych;

4.  dostrzega wagę projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w określaniu konieczności i efektywności nowych programów budżetowych w celu wychodzenia naprzeciw potrzebom i wymogom związanym z rozwojem w polityce dotyczącej środowiska naturalnego i zdrowia; domaga się, tak jak w odniesieniu do wszystkich wydatków budżetowych, by projekty pilotażowe stanowiły rzeczywistą wartość dodaną na szczeblu UE i wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na wszystkie programy mające wpływ na zmiany klimatyczne; wzywa Komisję do doprowadzenia do końca projektów pilotażowych i działań przygotowawczych związanych z polityką w zakresie środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa żywności; projekty te powinny być kontynuowane, należy również wspierać nowe projekty zajmujące się zmianami klimatycznymi;

5.  zwraca uwagę na znaczenie programu LIFE+ jako spójnego instrumentu finansowego usprawnionego i uproszczonego podejścia do wspierania wdrażania i rozwoju polityki w zakresie ochrony środowiska; zauważa, że ostateczny podział współfinansowanych projektów pomiędzy obszarami polityki w zakresie środowiska będzie zależał od wyników zaproszeń do składania wniosków, które zostaną zorganizowane w 2009 r.; oczekuje, że większość środków zostanie przeznaczona na projekty w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej, i że inne obszary objęte 6. Wspólnotowym Programem Działań również skorzystają ze współfinansowania w ramach LIFE+; wzywa Komisję do wypełnienia wszystkich zobowiązań dotyczących terminowych zobowiązań i płatności;

6.  z zadowoleniem przyjmuje ukończenie programu w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2003-2007 oraz obietnicę rozpoczęcia programu w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2008-2013 ze zwiększonym poziomem zobowiązań i płatności; wzywa Komisję do zapewnienia oszczędnego wykorzystania dostępnych środków;

7.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, by w trosce o zdrowie publiczne, a w szczególności o zdrowie dzieci i młodzieży, ustanowić w UE program spożywania owoców w szkołach w celu poprawy zwyczajów żywieniowych, a co za tym idzie, zdrowia młodych obywateli UE , jak zostało to już opisane w białej księdze z dnia 30 maja 2007 r. na temat strategii dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością (COM(2007)0279); w związku z tym nalega, by program promował jedynie działania mające na celu dystrybucję świeżych wyrobów, wykluczając natomiast gotowe do spożycia produkty owocowe i przetwory owocowe z tego pakietu działań, tak by osiągnąć jak najlepsze rezultaty w zmianie zwyczajów żywieniowych polegającej na przejściu ze spożycia gotowej żywności na spożycie świeżych produktów;

8.  wzywa Komisję do przeprowadzenia projektu pilotażowego celem wdrożenia strategii uwzględniania kwestii zdrowotnych we wszystkich dziedzinach polityki w kontekście funduszy strukturalnych. Projekt powinien obejmować propozycje metod włączania kwestii zdrowia– zgodnie ze strategią uwzględniania kwestii zdrowotnych we wszystkich dziedzinach polityki – do regionalnych projektów rozwoju. Projekt pilotażowy miałby na celu ogólną poprawę zdrowia w unii Europejskiej dzięki rozwijaniu możliwości w kontekście agencji rozwoju regionalnego;

9.  podkreśla konieczność podnoszenia wśród społeczeństwa świadomości szkodliwości skutków konsumpcji tytoniu, włącznie z biernym paleniem; z zadowoleniem przyjmuje fakt przedłożenia przez Komisję wniosku o kontynuowanie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w celu pokrycia kosztów podnoszenia świadomości niebezpieczeństw związanych z konsumpcją tytoniu; zwraca jednak uwagę, że to wsparcie finansowe zakończy się w 2009 r.; zachęca Komisję do znalezienia nowych źródeł finansowania; odnotowuje publiczną konsultację w sprawie Zielonej księgi - „Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego” oraz sprawozdanie dotyczące realizacji dyrektywy w sprawie reklamy tytoniu ujawniające trudności w spójnej realizacji na szczeblu państw członkowskich;

10. dostrzega planowany wzrost dotacji przyznanych z budżetu na 2009 r. dla Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA), Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA);

11. ubolewa jednak, że Komisja proponuje zmniejszenie budżetu Europejskiej Agencji Leków (EMEA) o 2,66% w stosunku do budżetu na rok 2008, i że 8 200 000 EUR dla ECDC ma być umieszczone w rezerwie, tym samym pochłaniając przewidziany wzrost dotacji w porównaniu z budżetem na rok 2008;

12. ponownie podkreśla potrzebę zapewnienia agencjom odpowiedniego finansowania, tak aby mogły realizować swoje zadania, jednakże bez ograniczania wysokości środków dostępnych na inne działania Wspólnoty; wzywa do uważnego przeanalizowania zadań agencji i działalności Komisji w celu uniknięcia ich powielania i zapewnienia wykonania koniecznych zadań w jak najoszczędniejszy i racjonalny sposób;

13. podkreśla potrzebę ogólnego podejścia politycznego z myślą o jak najszybszym przeprowadzeniu horyzontalnej oceny agencji europejskich w celu opracowania wspólnej podstawy oceny wyników i odpowiedniego traktowania agencji; z zadowoleniem przyjmuje przedłożenie komunikatu Komisji zatytułowanego „Przyszłość agencji europejskich” jako pierwszy krok w kierunku horyzontalnej oceny agencji regulacyjnych przed końcem 2009 r.;

14. zwraca uwagę, że niedawno przyjęte i przyszłe prawodawstwo, takie jak pakiet legislacyjny w sprawie pestycydów, produktów leczniczych terapii zaawansowanej, nowej żywności i dostarczania konsumentom informacji o żywności, a także rozwoju nauki i technologii, jak np. nanotechnologia, zwiększy obciążenie pracą i zadania odnośnych agencji; podkreśla, że agencje muszą otrzymać odpowiednie środki finansowe umożliwiające im sprostanie nowym zadaniom pod względem administracyjnym i operacyjnym.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

9.9.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Donato Tommaso Veraldi

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Graham Watson


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (10.9.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 - Komisja

Sprawozdawczyni: Gabriela Creţu

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zauważa, że do zakresu odpowiedzialności Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w procedurze budżetowej należy tytuł 12 (rynek wewnętrzny), 14 (podatki i unia celna) i 17 (zdrowie i ochrona konsumentów);

2.  docenia przewidziany we wstępnym projekcie budżetu (WPB) umiarkowany wzrost w rozdziałach 12 01 oraz 12 02 , który uznaje za niezbędny w związku z korzyściami jednolitego rynku dla gospodarki w całej UE; wzywa Komisję do rozwijania kultury administracyjnej nastawionej na jasne uregulowania dla sektora biznesowego i konsumentów obejmujące jasne mechanizmy rozwiązywania problemów; zachęca Komisję do wzmocnienia współpracy z państwami członkowskimi celem zapewnienia odpowiedniego stosowania prawa wspólnotowego oraz zidentyfikowania słabości prowadzonej obecnie polityki; podkreśla w związku z tym znaczenie wymiany najlepszych praktyk w zakresie procesu transponowania i wdrażania;

3.  jest zdania, że rezultaty osiągane dzięki systemowi SOLVIT mogłyby ulec ogólnej poprawie dzięki lepszemu wsparciu sieci w państwach członkowskich; wyraża jednak przekonanie, że stanowi on skuteczny mechanizm pozasądowego rozwiązywania sporów; wzywa Komisję do wzmożonych wysiłków na rzecz finansowania szkoleń i promowania działania sieci we wszystkich państwach członkowskich, a nie tylko w kilku wybranych; wzywa w związku z tym do utworzenia oddzielnej linii budżetowej i zasilenia jej kwotą 600 000 euro;

4.  uważa kwotę przyznaną dla rozdziału 14, a w szczególności umiarkowany wzrost w rozdziale 14 04 na program celny 2013 za odpowiedni do osiągnięcia celów w tej dziedzinie polityki; podkreśla znaczenie tego programu w realizacji wyzwań Unii Europejskiej po rozszerzeniu, w szczególności po przystąpieniu Rumunii i Bułgarii; docenia dążenie do dzielenia się doświadczeniami i wiedzą z organami administracji celnej oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między nimi oraz uznaje, że prowadzi to do poprawy bezpieczeństwa obywateli;

5.  uznaje kwotę przewidzianą w rozdziale 17 02 za odpowiednią do osiągnięcia celów polityki ochrony konsumentów; zgadza się z Komisją co do priorytetów linii budżetowej 17 02 02; uznaje ogólne środki w dziedzinie świadomości konsumenckiej za priorytetowe, w tym również środki w środowisku cyfrowym oraz obejmujące moduły, które można włączyć do programów szkolnych, jak również propozycję studiów magisterskich; pragnie rozwoju edukacji finansowej, wobec rosnącego problemu nadmiernego zadłużenia konsumentów; podkreśla znaczenie działań na rzecz wspólnego nadzoru rynkowego oraz działań wykonawczych takich jak RAPEX; zwraca się do Komisji o promowanie przeprowadzenia kampanii na terenie całej UE za pomocą ulotki wielkości karty kredytowej prezentującej prawa konsumenta;

6.  popiera zamiar Komisji co do utworzenia bazy informacji na temat trendów konsumenckich oraz działania rynku, obejmującej porównanie cen, w szczególności celem włączenia tych informacji do wykazu wyników rynku konsumenckiego oraz analiz rynkowych; wzywa w związku z tym do udzielenia finansowania w wysokości 2 mln euro w celu kontynuowania projektu pilotażowego „Środki monitorowania w dziedzinie polityki ochrony konsumentów”.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

10.9.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Godfrey Bloom, Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Catiuscia Marini, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eugenijus Gentvilas, Bilyana Ilieva Raeva


OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (10.9.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 ‑ 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 - Komisja

Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Bieżący rok budżetowy jest trzecim rokiem okresu ram finansowych 2007-2013. Ogólna struktura budżetu, w tym jego pozycje dotyczące transportu, jest nadal zgodna z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami. Wstępny projekt budżetu na rok 2009 przewiduje większe środki w pozycji dotyczącej wydatków na transport ogółem.

Budżety poszczególnych agencji na rok 2009 ograniczone są skorygowaną prognozą finansową przyjętą w następstwie porozumienia finansowego w sprawie programu Galileo. Dlatego Komisja Europejska skorzystała z możliwości wykorzystania „przyznanych środków” – nadwyżek agencji z 2007 r. i 2008 r. - w celu wykonania (większości) wniosków budżetowych poszczególnych agencji. Nadwyżki te nie zostały ujęte w kwotach określonych we wstępnym projekcie budżetu, ale poszczególne agencje mogą je wykorzystać. Wywołuje to obawy co do przejrzystości i kontroli parlamentarnej (ostatecznie w kontekście ewentualnego absolutorium) i, jeżeli zostały zaplanowane, ich wykorzystanie związane jest z niepewnością poszczególnych agencji, ponieważ wykorzystywanie nadwyżek powinno stanowić mechanizm stosowany doraźnie. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że wzięcie pod uwagę zadań i rzeczywistych potrzeb poszczególnych agencji wymaga dostosowania ogólnych funduszy, a nie korzystania z możliwości stosowania mechanizmu wykorzystywania „przyznanych środków”.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa na Morzu

Proponowane we wstępnym projekcie budżetu na rok 2009 kwoty dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) odzwierciedlają zmniejszenie środków z budżetu Wspólnoty na zobowiązania finansowe oraz zwiększenie środków z tego budżetu na płatności. W budżecie na 2008 r. 44,3 mln euro przeznaczone zostały na zobowiązania finansowe, a 46,9 mln euro na płatności. We wstępnym projekcie budżetu na rok 2009 kwoty przeznaczone na te cele to odpowiednio 43,4 mln euro i 48,3 mln euro, co stanowi odpowiednio spadek o 2,2% i wzrost o 3,0%. W pewnym sensie wysokość kwoty środków przeznaczonych na zobowiązania finansowe jest jednak myląca. Po raz pierwszy Komisja Europejska przyznała, że EMSA może zwiększyć swoje środki budżetowe na 2009 r. poprzez wykorzystanie nadwyżek przyznanych środków z 2007 r. Zastosowanie tego mechanizmu powoduje wzrost kwoty środków Wspólnoty na zobowiązania finansowe ogółem do 48,35 mln euro. Jest to zgodne z wnioskiem budżetowym EMSA.

W ramach tej kwoty ogólnej środki na płatności związane z działaniami mającymi na celu zapobieganie zanieczyszczeniom wzrosną o 9,1%, to znaczy do 22,1 mln euro, a środki na zobowiązania finansowe wrosną o 5%, to znaczy do 18,9 mln euro. EMSA twierdzi, że kwota ta wystarczy na pokrycie wydatków związanych z zawartymi już umowami i z zaciągniętymi już zobowiązaniami. Jeśli chodzi o inne pozycje, zwiększenie środków jest możliwe w przypadku działalności w zakresie kontroli (o około 10%), szkoleń związanych z kontrolą państwa portu oraz opracowywaniem baz danych dotyczących bezpieczeństwa morskiego.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej popiera ogólny poziom proponowanego wsparcia finansowego i zdaje sobie sprawę, że z roku na rok struktura potrzeb w zakresie środków na zobowiązania finansowe i środków na płatności niezbędnych do sfinansowania działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom będzie się różniła w zależności od terminów i okresów oraz finansowej realizacji umów podpisanych przez EMSA w sprawie wykorzystywania statków. Niemniej jednak sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zastrzega sobie prawo zajęcia się w razie konieczności tą kwestią ponownie poprzez zgłoszenie poprawek. Z zasady biorąc pod uwagę, że poziom finansowego wsparcia uzgodniony został przez samą EMSA i Komisję Europejską, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej nie widzi powodów, dla których Rada miałaby obniżyć te kwoty przyjmując projekt budżetu.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) uzyskuje większość swoich dochodów z honorariów i opłat. W rzeczywistości w 2009 r. wpływy EASA z honorariów i opłat wyniosą 68,4 mln euro, co stanowi wzrost o 28% w stosunku do 2008 r. Zgodnie ze wstępnym projektem budżetu na rok 2009, kwota środków przyznanych na zobowiązania finansowe i płatności ogółem wynosi 29,18 mln euro, co stanowi spadek o 2,7% w stosunku do 2008 r. I w tym przypadku wykorzystanie nadwyżki przyznanych środków z lat ubiegłych skutkować będzie wzrostem kwoty środków przyznanych na wydatki EASA ogółem do 31,54 mln euro. Jest to o 1,66 mln euro mniej niż kwota ujęta w pierwotnym wniosku budżetowym EASA. Wstępny projekt budżetu przewiduje gwałtowny wzrost wydatków operacyjnych EASA o 26,9%, czyli do 34,8 mln euro. Obejmuje to certyfikację bezpieczeństwa żeglugi powietrznej, zatwierdzanie organizacji oraz szkolenia techniczne. Skutki rozszerzenia kompetencji EASA w następstwie przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 736/2006 będą odczuwalne w pełni w 2009 r. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że niezbędne będzie zwiększenie zasobów ludzkich w celu zapewnienia sprawnego przejęcia obowiązków krajowych organów lotniczych bez zbytniego angażowania w ten proces tych organów i podmiotów zewnętrznych. Dlatego sprawozdawczymi komisji opiniodawczej rozważy zgłoszenie poprawki budżetowej w kwocie 1,66 mln euro.

Europejska Agencja Kolejowa

Zgodnie ze wstępnym projektem budżetu na rok 2009 budżet Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) wyznaczony został na 16,06 mln euro, zarówno w przypadku środków na zobowiązania finansowe, jak i środków na płatności. I w tym przypadku kwota ta zostaje uzupełniona poprzez przeniesienie przyznanych środków w kwocie 21 mln euro ogółem. Kwota dostępna w budżecie na rok 2008 wynosi 18 mln euro. Większość zadań operacyjnych ERA określona została w rozporządzeniu (WE) nr 881/2004 oraz w nowym rozporządzeniu w sprawie ERA, którego przyjęcie może spowodować powstanie nowych, nieprzewidywanych obecnie zadań, zwłaszcza w przypadku europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej. Może to spowodować konieczność dalszego zwiększenia środków budżetowych w 2009 r., czym trzeba będzie się zająć w późniejszym terminie w ramach realizacji niniejszej procedury lub poprzez zmianę budżetu.

Działania wspierające związane z europejską polityką transportową i prawami pasażerów

Ta pozycja budżetowa jest nowością i wydaje się być połączeniem pozycji z poprzedniego budżetu, których podstawowym celem było gromadzenie, rozpowszechnianie i analiza informacji, w tym informacji dotyczących praw pasażerów. W przypadku płatności porównanie budżetu na rok 2008 i wstępnego projektu budżetu na rok 2009 pokazuje wyraźny spadek o 30%, do kwoty 14,5 mln euro. Jednakże skoro wynik budżetu na rok 2007 zamknął się w kwocie 15,5 mln euro, to takie ograniczenie środków może nie być nadmierne. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej może jednak rozważyć zgłoszenie niewielkiej poprawki mającej na celu przywrócenie kwoty środków na płatności do poprzedniego poziomu.

Bieżące projekty pilotażowe

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że projekty pilotażowe są jedynie projektami pilotażowymi i same w sobie nie mogą stanowić sposobu zajęcia się podstawowymi problemami technicznymi czy politycznymi lub ich rozwiązania. Takie projekty mogą tylko wskazać ewentualne kierunki dalszych działań, a zatem kwestią o podstawowym znaczeniu jest, aby Komisja Europejska, Rada i Parlament Europejski wyciągnęły odpowiednie wnioski w sprawie projektów pilotażowych i składały sprawozdania wskazujące kierunki ewentualnych dalszych działań. Choć realizacja projektu pilotażowego dotyczącego bezpieczeństwa transeuropejskiej sieci transportowej dobiega końca, to jednak środki na płatności związane z tym projektem zostały nieznacznie zwiększone w porównaniu z 2008 r. do 1,655 mln euro. Jeśli chodzi o działania przygotowawcze związane z ułatwianiem ruchu transgranicznego na północno-wschodniej granicy Unii Europejskiej, które prowadzone będą już drugi rok, wstępny projekt budżetu na rok 2009 przewiduje wydatkowanie na płatności 2,45 mln euro. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zgłosi poprawki odzwierciedlające jej opinię w sprawie wstępnego projektu budżetu.

Bezpieczeństwo transportowe (artykuł 06 07 01)

Ta pozycja mieszana obejmuje gromadzenie i analizę informacji dotyczących wspólnych standardów, zbliżenia prawodawstw, współpracy międzynarodowej i wspierania badań. Pozycja ta obejmuje także środki na wynagrodzenia dla inspektorów, którzy mają przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa na lotniskach i w portach, przy współudziale państw członkowskich. Choć środki na płatności uległy zmniejszeniu z 3,5 mln euro w 2008 r. do 2,3 mln euro w 2009 r., to spadek ten jest następstwem zakończenia realizacji projektu pilotażowego. Z drugiej strony przewiduje się wzrost liczby planowanych kontroli.

Badania dotyczące transportu i projektu SESAR (artykuł 06 06 02)

Wstępny projekt budżetu na rok 2009 przewiduje zmniejszenie środków na zobowiązania finansowe oraz środków na płatności, związane ze wspieraniem badań w dziedzinie transportu mających zachęcić do zmiany środków transportu na kolej, transport publiczny i korzystanie z roweru o odpowiednio 49% i 45%. Ograniczenie środków na zobowiązania finansowe wynosi niemalże 60 mln euro, kiedy porówna się budżet na rok 2008 i wstępny projekt budżetu na rok 2009. Jednakże w ramach tej samej pozycji ogólnej, wspólne przedsięwzięcie, jakim jest SESAR, wydaje się po raz pierwszy obejmować element technologiczny dotyczący jednolitej przestrzeni powietrznej. Wstępny projekt budżetu na rok 2009 przewiduje na ten cel 51,5 mln euro na zobowiązania finansowe i 23,5 mln euro na płatności. Kwota tej pozycji ogółem jest zatem niemalże równa kwocie ujętej w budżecie na 2008 r., choć jest nieco niższa niż kwota przewidziana w ramach prognozy finansowej sprzed roku na rok 2009 (o 0,685 mln euro). Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zgłosi poprawkę w tym zakresie.

Program Marco Polo II

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie zarówno środków na zobowiązania finansowe, jak i środków na płatności programu mającego na celu ułatwienie przeładunku towarów ze środków transportu drogowego na środki transportu kolejowego lub na inne środki transportu. Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania w tym zakresie, transport drogowy wzrośnie do 2013 r. o 60%. W 2009 r. w ramach przedmiotowego programu uruchomionych zostanie trzydzieści pięć nowych projektów. Komisja Europejska szacuje, że każde wydane euro zmniejszy koszty zewnętrzne o czternaście euro. Środki na zobowiązania finansowe zwiększone zostały do 60,35 mln euro, a środki na płatności do 17 mln euro, co stanowi wzrost odpowiednio o 5,1% i 8,3%.

Program Galileo

Jest to niewątpliwie druga największa pozycja dotycząca wydatków, zaraz za pozycją dotyczącą wydatków związanych z transeuropejskimi sieciami transportowymi. Wraz ze środkami przyznanymi Agencji ds. Programu Galileo środki ujęte w tej pozycji stanowią około 40% środków na zobowiązania związane z transportem ogółem. W 2009 r. budżet programu Galileo wynosić będzie 828 mln euro w przypadku zobowiązań i 360 mln euro w przypadku płatności, co stanowi wzrost odpowiednio o 7% i 20% (kiedy uwzględni się kwoty wynikające z wykorzystania rezerwy). Jest to wynik decyzji podjętych ostatnio w sprawie finansowania programu Galileo przez cały okres realizacji, co powinno być postrzegane w kontekście korzyści, które zostaną uzyskane w ograniczaniu zanieczyszczeń dzięki znacznej poprawie zarządzania ruchem. Przewidywane wydatki związane są z etapem uruchamiania oraz z pierwszymi działaniami etapu eksploatacji.

Sieci transeuropejskie

Jeśli chodzi o transeuropejską sieć transportową, podstawową cechą wyróżniającą wstępny projekt budżetu na rok 2009 jest znaczne zwiększenie środków na płatności z 370 mln euro w 2008 r. do 613 mln euro w 2009 r., co stanowi wzrost o 65,7 %. Kwota 229 mln euro przeznaczona została na europejski system sygnalizacji kolejowej, który uznano za wysoko priorytetowy. Liczba zarządzanych projektów nadal znacznie wzrasta i w 2009 r., tak jak przez cały okres programowania, za szczególny priorytet uważane będą projekty dotyczące transgranicznych odcinków sieci. W czasie sporządzania tego sprawozdania z trzydziestu projektów priorytetowych etap eksploatacji osiągnięty już został w przypadku czterech projektów, w przypadku dwudziestu prowadzone są prace budowlane, a w przypadku sześciu prowadzone są analizy. Choć nie planuje się, aby 2009 r. był rokiem największych wydatków to jednak jest to rok, w którym wykorzystanie środków przyznanych na płatności w okresie programowania 2007-2013 znacznie wzrasta. Oczywistym jest, że budżet Unii Europejskiej ma z zasady ułatwiać i umożliwiać realizację projektów dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej. Wiele zależy od mobilizacji środków budżetowych poszczególnych państw członkowskich oraz efektywnego wykorzystania nowych instrumentów finansowych obejmujących finansowanie ze źródeł prywatnych, skuteczne także w realizacji celu zmiany środków transportu. Jeśli chodzi o decyzje podjęte w 2008 r. w sprawie poszczególnych projektów, Parlament Europejski powinien dokładnie monitorować postępy począwszy od 2009 r. W tym celu niezbędne byłoby sporządzenie syntetycznego sprawozdania określającego najważniejsze wskaźniki dla tych projektów, zgodnie z którymi można by monitorować te postępy. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zawrze w tym celu w pozycji budżetu dotyczącej transeuropejskiej sieci transportowej odpowiednią uwagę.

Wniosek

Powyższe uwagi opierają się na wstępnym projekcie budżetu na 2009 r. i zostały przygotowane zanim dostępny był przyjęty przez Radę projekt budżetu. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej odniesie się do tego projektu budżetu zgłaszając poprawki merytoryczne. W szczególności, jeżeli Rada dokona kompleksowych cięć o określonej wartości procentowej nieodzwierciedlających rzeczywistych potrzeb, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zgłosi poprawki odzwierciedlające sytuację faktyczną lub priorytety polityczne Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do poszczególnych pozycji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

9.9.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Josu Ortuondo Larrea, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli. Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto, Lars Wohlin, Roberts Zīle,

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Guy Bono, Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Corien Wortmann-Kool

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 


OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (10.9.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 - Komisja

Sprawozdawca: Miloš Koterec

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Pod koniec pierwszego kwartału 2008 r. Komisja Europejska była w stanie przyjąć wszystkie krajowe programy strategiczne i w związku z tym zredukować ryzyko zbędnych opóźnień, takich jak zaistniałe na początku poprzedniego okresu programowania. Należy jednak zauważyć, że, inaczej niż w niektórych innych obszarach polityki, o ile ogólne cele są określone w odpowiednich uregulowaniach, a alokacja środków podzielonych pomiędzy 27 państw członkowskich dokonana zostaje w roku poprzedzającym rozpoczęcie okresu programowania(1), dokładny przydział środków finansowych na poszczególne projekty zależy od krajowych ram strategicznych państwa członkowskiego oraz absorpcji funduszy wspólnotowych przeznaczonych na zatwierdzone programy operacyjne.

W związku z powyższym należy przypomnieć, że „wszelkie kwoty dotyczące funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności są określane na podstawie środków finansowych ustalonych w podstawie prawnej i są w pełni zgodne z pułapami porozumienia międzyinstytucjonalnego”. Ustanawiając przepisy budżetowe Komisja Europejska dokonała zatem oceny potrzeb, biorąc pod uwagę decyzje Rady Europejskiej z 2005 r., postanowienia perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz porozumienie międzyinstytucjonalne, kwoty należne w ramach bieżących projektów rozpoczętych w okresie programowania 2000-2006, prawdopodobne wnioski o wypłatę zaliczek na okres bieżący. Zobowiązania w ramach funduszy strukturalnych na rok 2009 wzrosną o 2,5 % do kwoty 48 413 900 euro, podczas gdy zabezpieczenie płatności spadnie o 13,9 % do kwoty 34 914 100 euro.

Konieczność zachowania trwałej dyscypliny budżetowej i spadek inwestycji publicznych na skalę europejską przesunęły nacisk na potrzebę stworzenia warunków wymaganych w związku z:

Ø systemami tworzenia miejsc pracy netto;

Ø zajęciem się kwestią wykluczenia społecznego;

Ø rozwojem gospodarki opartej na wiedzy.

W tym zakresie Komisja Europejska informuje nas(2), że na okres 2007 - 2013 oczekiwane jest utworzenie średnio 775 000 nowych miejsc pracy w ramach celu konwergencji oraz konkurencyjności i zatrudnienia.

Takie właśnie podejście będzie miernikiem sukcesu polityki regionalnej w trakcie śródokresowych przeglądów, które zostaną przeprowadzone w 2009 r., a zaproponowany projekt pilotażowy musi być postrzegany w kontekście zapobiegania problemowi wykluczenia społecznego.

Na przestrzeni 2009 r. Komisja będzie monitorować okres programowania 2000-2006 oraz zamknięcie programów i projektów, a także oceniać wpływ, jaki wywarła polityka w tym okresie. Usłyszeliśmy, że w czasie okresu referencyjnego oba regiony celu 1 i 2 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spisały się bardzo dobrze w zakresie osiągnięcia poziomu wzrostu i konwergencji. W szczególności PKB regionów celu 1 wzrósł z 64% średniej UE-15 w 1995 r. do 70 % w 2003 r.

Tak jak w 2008 r., podział środków na zobowiązania na 2009 r. jest wstępny i opiera się na danych historycznych okresu programowania 2000 - 2006. Niemniej jednak Komisja Europejska jest jedyną instytucją, która ma dostęp do informacji wymaganych w celu ocenienia w pełni budżetowych wymogów i dlatego też sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje by wszelkie nieuzasadnione zmiany wprowadzone przez Radę w projekcie budżetu były niezwłocznie korygowane przez Parlament.

W powszechnej praktyce wysokość przyznawanych środków jest ustalana na początku każdego roku nie pozostawiając Parlamentowi wiele lub żadnego miejsca na projekty pilotażowe. Sprawozdawca komisji opiniodawczej zdaje sobie sprawę z wielu działań, które Komisja Europejska i kraje członkowskie podejmują na korzyść pokrzywdzonych grup, a w szczególności Romów. Zdaje on sobie jednak także sprawę ze stosunkowo niskiego poziomu skuteczności oraz braku współpracy na szczeblu paneuropejskim odnośnie działań mających na celu pomoc w integracji tych grup.

Strategia rozwoju regionalnego UE stworzyła wiele polityk horyzontalnych. Rozwój społeczności Romów jest jedną z najważniejszych w tej kwestii. Podkreśla się, że we wszystkich narodowych ramach strategicznych w całej Unii istnieje mniej lub bardziej horyzontalne podejście do tego szczególnego problemu. W tym samym czasie pomiędzy państwami członkowskimi brakuje współpracy strategicznej oraz wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, mimo ze każdy kraj, który zmierza się z problemami rozwoju społeczności Romów posiada własną specyfikę.

Celem projektu pilotażowego jest zatem nowe podejście do szkoleń i edukacji społeczności Romów poczynając od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez dalszą edukację młodych matek, a kończąc na szkoleniach i edukacji dorosłych. Projekt pilotażowy ma się opierać na bieżącym zrozumieniu problemów społeczności Romów w Unii Europejskiej i kłaść nacisk na całkowite kompleksowe i synergiczne spektrum najlepszych procedur w tym zakresie. Według sprawozdawcy komisji opiniodawczej można to osiągnąć poprzez stworzenie dobrze skoordynowanej strategii na skalę europejską.

Na zakończenie, z uwagi na bardzo mały margines wyjątkowo dostępny w kopercie pomocy technicznej, zaproponowałem by zmniejszyć kwotę środków dostępnych w odpowiedniej linii budżetowej (13.03.20) poprzez przelew kwoty 5 milionów euro na nową linię budżetową z tytułem:

Projekt pilotażowy: Paneuropejski plan działań i współpraca nad metodami integracyjnymi społeczności Romów.

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   wyraża pogląd, że przewidziane we wstępnym projekcie budżetu kwoty przeznaczone na politykę regionalną odpowiadają potrzebom Unii w zakresie działań zmierzających do zmniejszenia różnic regionalnych i osiągnięcia celów strategii lizbońskiej i goeteborskiej; wzywa zatem do utrzymania lub, w razie koniczności, przywrócenia wszystkich linii budżetowych wstępnego projektu budżetu; wzywa zatem do utrzymania lub, w razie konieczności, przywrócenia wszystkich linii budżetowych wstępnego projektu budżetu;

2.   wyraża zaniepokojenie z powodu znacznego zmniejszenia kwoty środków na płatności w stosunku do roku 2008 w dziale obejmującym fundusze strukturalne i oczekuje od Komisji Europejskiej ponownego przeanalizowania sytuacji wyjściowej;

3    zauważa jednak, że w dwóch liniach budżetowych wstępnego projektu budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które dotyczą w szczególności regionalnego celu konkurencyjności i zatrudnienia oraz europejskiego celu współpracy terytorialnej, środki na pokrycie zobowiązań są ograniczone w porównaniu z rokiem 2008; podkreśla ważność przeznaczania odpowiednich środków na wspomniane cele, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego; wzywa w związku z tym do zwiększenia zobowiązań przynajmniej do poziomu wstępnego projektu budżetu z 2008 r., biorąc jednocześnie pod uwagę roczną stopę inflacji;

4.   podkreśla życzenie Parlamentu, aby w projekcie budżetu ogólnego na rok 2009 zwrócono szczególną uwagę na małe i średnie przedsiębiorstwa, a także na mikroprzedsiębiorstwa, ze względu na ich rolę w rozwoju regionalnym;

5.   wzywa Komisję do uruchomienia projektu pilotażowego w celu sprawdzenia nowego podejścia do szkoleń i edukacji społeczności Romów, poczynając od dzieci w wieku przedszkolnym i kontynuując dalszą edukacją młodych matek, łącznie ze szkoleniami i edukacją dorosłych, umożliwiając tym samym społeczności Romów samowystarczalność pod względem rozwoju; zaleca by ww. projekt pilotażowy opierał się na bieżącym zrozumieniu problemów społeczności Romów w Unii Europejskiej i kładł nacisk na całkowite kompleksowe i synergiczne spektrum najlepszych procedur w tym zakresie.

6.   nawołuje Komisję do realizacji projektu pilotażowego mającego na celu upowszechnienie wiedzy i doświadczeń z realizacji polityki regionalnej UE w krajach trzecich poprzez organizowanie międzynarodowych wydarzeń, utworzenie sieci podmiotów regionalnych i lokalnych, opracowywanie wspólnych projektów oraz nowe partnerstwo regionalne uważa, że ten projekt pilotażowy umożliwiłby upowszechnianie wartości Unii Europejskiej oraz polityki spójności z wykorzystaniem wymienionych wyżej instrumentów dialogu regionalnego; zaleca, by Komisja współpracowała z Globalnym forum stowarzyszeń regionów (FOGAR) oraz z organizacją zjednoczonych miast i samorządów lokalnych (United Cities and Local Governments (UCLG)) dla zapewnienia komplementarności i synergii ich działań w tej dziedzinie;

7.   nawołuje Komisję do realizacji projektu pilotażowego mającego na celu stworzenie „Erasmusa dla przedstawicieli lokalnych”, aby wesprzeć wymianę dobrych rozwiązań w dziedzinie sprawowania rządów i w ten sposób zainicjować proces ustawicznego kształcenia przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, a w szczególności wybranych przedstawicieli struktur administracji regionalnej i lokalnej; dlatego zaleca wpisać politykę na poziomie regionalnym i miejskim w zintegrowaną strategię na rzecz rozwoju, której realizacja będzie możliwa wyłącznie po usprawnieniu procesu sprawowania rządów.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

9.9.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Grazia Pagano, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Andrzej Jan Szejna, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eleonora Lo Curto, Zita Pleštinská, Iuliu Winkler

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

(1)

Rada Europejska, grudzień 2005 r.

(2)

str. 42 SEC(2008)514


OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (9.10.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 - Komisja

Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski

WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  stwierdza, że rezerwa ogólna w wysokości 2 638 milionów w ramach wstępnego projektu budżetu wynika w dużej mierze z rezerwy (2 027 000 000 milionów euro) z tytułu środków na wydatki związane z rynkiem i środków na płatności bezpośrednie (pierwszy filar WPR), ujętych w dziale 2;

2.  jest zaniepokojony różnicą poziomów zobowiązań i płatności w obrębie rozwoju obszarów wiejskich, która w 2007 r. wynosiła 25%, w 2008 r. 30%, a na rok 2009 przewiduje się 30%; zwraca się zatem do Komisji o przedstawienie prognoz dotyczących anulowania zobowiązań na rok 2009 i na cały okres 2007-2013, a także prognoz dotyczących trudności związanych z kompensacją wzrostu zawyżonych deklarowanych zobowiązań do spłaty (obecnie poziom zobowiązań pozostających do spłaty w ramach rozwoju obszarów wiejskich wynosi niemal 9 000 000 000 mld euro) na koniec okresu 2007–2013, zważywszy, że maksymalne poziomy płatności na mocy załącznika I do wspomnianego porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zostaną zmniejszone z 1,06% DNB w 2007 r. do 0,94% w 2013 r.;

3.  dlatego też wzywa Komisję do zapewnienia sprawnego zarządzania oraz krótszych i wydajniejszych ram czasowych w przypadku modyfikacji i aktualizacji programów rozwoju obszarów wiejskich, w następstwie ewentualnych modyfikacji uregulowań przewidzianych w ramach „oceny funkcjonowania reformy WPR”;

4.  przypomina, że głównym celem WPR jest zagwarantowanie stabilizacji rynku oraz zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa i przystępnych cen i dlatego wzywa Radę i Komisję do przeznaczenia w budżecie na rok 2009 środków niezbędnych do stawienia czoła nowym potrzebom wynikającym z obecnego kryzysu żywnościowego, zwłaszcza potrzebie lepszego dostępu do żywności osób najbardziej potrzebujących, które w największym stopniu ucierpiały wskutek tego kryzysu;

5.  zwraca uwagę na znaczenie utworzenia i wzmocnienia europejskich programów na rzecz dobrego odżywiania, takich jak program picia mleka i jedzenia owoców w szkole;

6.  przypomina swoją rezolucję z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie przyszłości sektora hodowli owiec i kóz w Europie(1), w której wzywa Radę i Komisję do udzielenia europejskim producentom mięsa baraniego i koziego oraz mleka owczego i koziego w trybie pilnym dodatkowego wsparcia finansowego w celu rozwinięcia dynamicznego, samowystarczalnego, kierowanego przez zasady rynkowe i ukierunkowanego na konsumenta sektora hodowli owiec i kóz w UE;

7.  uważa, że przy tworzeniu instrumentu szybkiego reagowania na rosnące ceny żywności w krajach rozwijających się należy przestrzegać porozumienia międzyinstytucjonalnego; nalega w tym celu na konieczność zmiany tego porozumienia międzyinstytucjonalnego, polegającej na przeniesieniu niewydanych kwot z pozycji 2 do pozycji 4; podkreśla, że takiej zmiany porozumienia międzyinstytucjonalnego można dokonać na czas, jeżeli instytucje osiągną porozumienie; wyraża zaniepokojenie znacznym wzrostem cen nawozów i oczekuje, że planowany zakup nawozów przy wykorzystaniu środków z wyżej wymienionego instrumentu wzmocni ten trend;

8.  podkreśla znaczenie przejrzystości w łańcuchach produkcji i dystrybucji w rolnictwie oraz sektorze spożywczym, a także wzywa Komisję do stworzenia dla nich systemu monitoringu;

9.  zauważa, że ryzyko dalszej modulacji przewidzianej w ramach przeglądu wspólnej polityki rolnej, w związku z którą dochodzi do przeniesienia środków z EFRG do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW, doprowadziłoby do podniesienia kwoty potrzebnej do współfinansowania przez poszczególne kraje; wzywa Komisję do starannego monitorowania ewentualnego procesu programowania tych środków w państwach członkowskich oraz podkreśla, że wyższe środki UE są warunkiem wstępnym współfinansowania przez państwa członkowskie; ostrzega, iż nie powinno to prowadzić do ograniczenia współfinansowania w ramach istniejących programów operacyjnych;

10. zachęca Komisję do stworzenia, w ramach EFFROW i zgodnie ze zobowiązaniami UE wynikającymi z Międzynarodowego traktatu o zasobach genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa, europejskiego otwartego banku danych i banku wymiany dla tradycyjnych odmian roślin, który umożliwi organizacjom pozarządowym, podmiotom prywatnym oraz podmiotom z sektora publicznego utworzenie obok krajowych banków genowych państw członkowskich, banku wymiany nasion tradycyjnych odmian roślin, które są szczególnie cenne dla zachowania różnorodności biologicznej w rolnictwie oraz dla wytwarzania wysokiej jakości produktów żywnościowych;

11. ponownie podkreśla, że opowiada się za stworzeniem funduszu restrukturyzacyjnego dla mleka, aby umożliwić temu sektorowi dostosowanie się do nowej sytuacji – mając na uwadze możliwe zniesienie systemu kwotowego – szczególnie w regionach o trudnej sytuacji i regionach podatnych na zagrożenia;

12. wzywa Radę i Komisję, aby zwiększyły budżet przeznaczony dla młodych rolników – ponieważ przed grupą tą stoją istotne nowe wyzwania, w tym walka ze zmianami klimatycznymi i utrzymanie produkcji żywności w Unii, a rozmiar tej grupy zmniejsza się od lat – np. przeznaczając dodatkowe środki na edukację, sieci szkoleń i programy wymiany dla młodych rolników lub wzmacniając narzędzia polityki na rzecz młodych rolników w ramach programu dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich;

13. wzywa do przeprowadzenia projektu pilotażowego w celu dokonania oceny kosztów dla rolników wynikających z wypełniania norm UE w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności, jak również kosztów dla rolników związanych z zapewnianiem dobra publicznego, np. ochroną krajobrazu w ramach działalności rolniczej;

14. apeluje o znaczne zwiększenie środków na program jedzenia owoców w szkołach;

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

7.10.2008

Wynik głosowania końcowego

+: 32

–: 0

0: 1

 

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Astrid Lulling, Maria Petre, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Vicente Miguel Garcés Ramón, Bernard Wojciechowski

(1)

Teksty przyjęte w tym dniu: P6_TA(2008)0310.


OPINIA Komisji Rybołówstwa (9.9.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 - Komisja

Sprawozdawca: Emanuel Jardim Fernandes

Wprowadzenie

Za wyjątkiem badań naukowych w dziedzinie rybołówstwa, wszystkie działania w zakresie gospodarki morskiej i rybołówstwa są w pełni realizowane w ramach działu 2 „Ochrona zasobów naturalnych”. Obejmują one dwa główne elementy: (a) Europejski Fundusz Rybacki (EFR) i b) tzw. „drugi instrument”, któremu podlegają wszystkie inne działania związane ze Wspólną Polityką Rybacką (WPRyb), w tym łowiska międzynarodowe i prawo morskie. Działanie przygotowawcze i projekt pilotażowy dotyczący zainicjowania Europejskiej Polityki Morskiej dopełniają obrazu we WPB na rok 2009.

Na cele EFR Komisja proponuje 631,7 mln EUR w środkach na zobowiązania i 561,1 mln EUR w środkach na płatności, co stanowi odpowiednio + 3,1% i + 24,5% w stosunku do budżetu na 2008 r. Względnie duży wzrost płatności spowodowany jest głównie przez fakt, że budżet na rok 2008 odznaczał się niskim poziomem płatności, ponieważ wszystkie zaliczki zostały już uwzględnione w budżecie na 2007 r. W przypadku WPB na 2009 r. zaproponowane środki na płatności dotyczą nowych programów EFR na lata 2007-2013 oraz rozliczenia zaciągniętych zobowiązań linii budżetowych, które stanowiły część programów funduszy strukturalnych na lata 2000-2006 (zakończenie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (FIFG)).

Środki zaproponowane na WPRyb wynoszą ogółem 297,8 mln EUR na zobowiązania i 269,3 mln EUR na płatności. W porównaniu z rokiem 2008 stanowi to spadek odpowiednio o 6% i 11%. Odzwierciedla to starania Komisji na rzecz dostosowania środków budżetowych do rzeczywistego poziomu wykonania zaobserwowanego w ostatnich latach. Do tych kwot należy dodać 5,7 mln EUR na Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa (CFCA). W porównaniu z rokiem 2008 stanowi to średni spadek o 23% dla wszystkich tytułów CFCA.

Wydatki na działania międzynarodowe (194,3 mln EUR zarówno na zobowiązania, jak i płatności) uległy zmniejszeniu o 8% w porównaniu z 2008 r. Spadek ten wynika głównie z renegocjowanych i dostosowanych kwot na szereg umów partnerskich w zakresie rybołówstwa z krajami trzecimi oraz niższych potrzeb w przypadku nieobowiązkowych składek na międzynarodowe organizacje rybołówstwa. Większość wnioskowanych środków jest przeznaczona na finansowanie będących w mocy umów dotyczących rybołówstwa. Na przedłużenie ważności niektórych istniejących umów dobiegających końca oraz niektórych nowych umów, które będą negocjowane, umieszczono w rezerwie kwotę około 29 mln EUR. Pozostała część przeznaczona jest na zapewnienie uczestnictwa Wspólnoty w rosnącej liczbie międzynarodowych i regionalnych organizacji rybołówstwa, a także na odnośne działania przygotowawcze.

Uwagi

Ogół środków przydzielonych na rybołówstwo we WPB na rok 2009 stanowi ciągłość w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym, co należy postrzegać jako negatywną tendencję, ponieważ już poprzednie budżety reprezentowały minimum niezbędne do realizacji kroków wymaganych od administracji publicznej w celu wdrożenia spójnej wspólnotowej polityki w zakresie gospodarki morskiej i rybołówstwa wraz z wymaganymi zasobami umożliwiającymi jej skuteczność.

W sektorze rybołówstwa zwiększona zewnętrzna presja ekonomiczna wynikające ze wzrostu cen paliw jest dodatkowym negatywnym czynnikiem, obok nadmiernie rozbudowanej floty połowowej oraz przetrzebionych w wyniku nadmiernych połowów zasobów naturalnych. W sektorze rybołówstwa, przy obecnym poziomie cen, koszty paliw szacuje się na więcej niż 30% wartości wyładunku ryb w UE. Niektórzy przedsiębiorcy, w tym szczególnie właściciele trawlerów, ucierpieli najbardziej, ponieważ koszty paliwa mogą stanowić do 50% ich dochodów. Z kolei ceny ryb w ostatnich latach pozostawały na tym samym poziomie lub nawet zmalały, co doprowadziło do znacznych strat sektora oraz ogólnie rzec biorąc krytycznych problemów społecznych wśród rybaków.

Mimo iż Komisja proponuje zrestrukturyzować sektor rybołówstwa zgodnie z obecną sytuacją makroekonomiczną, potrzebne są konkretne działania w celu wspomożenia zabezpieczenia przetrwania najbardziej zagrożonych części floty europejskiej, przy jednoczesnym zadbaniu o skutki ekonomiczne i społeczne. W tym kontekście pilnie potrzebne jest dodatkowe wsparcie w celu odzwierciedlenia pomocy dla rybaków podczas restrukturyzowania sektora i wyjątkowych cen paliwa.

Wsparcie to powinno pochodzić z WPRyb cechującej się wzrostem środków i płatności, nowymi działaniami o charakterze społecznym lub innymi nadzwyczajnymi środkami mającymi na celu restrukturyzację floty rybackiej, zmniejszenie cen i zależności od paliw oraz udzielenie rybakom większego społecznego wsparcia, uczynienie sektora bardziej przyjaznym dla środowiska i mniej zależnym od paliw oraz zagwarantowanie rybakom uczciwych warunków za ich połowy. Sprawozdawca uważa, że tego typu nadzwyczajne środki powinny również prowadzić do większych innowacji w tym sektorze i umożliwić rybakom dostosowanie się do restrukturyzacji sektora, oraz że są one absolutnie konieczne w tak wyjątkowych czasach, jak obecne.

We WPB na 2009 r. Komisja zmniejsza o 3,1% pozycję przeznaczoną na współfinansowanie działań kontrolnych prowadzonych przez państwa członkowskie, ponieważ pozycja ta nie została w pełni wykorzystana w poprzednim budżecie, a także ponieważ szczegółowe programy wsparcia technicznego mają zostać wdrożone w 2008 r.

To zmniejszenie środków może w przyszłości służyć jako pewnego rodzaju alibi służące ukryciu słabego zarządzanie przez te kraje, które nie przeznaczyły wystarczających zasobów na wzmocnienie kontroli rybołówstwa, stanowiącej zazdrośnie przez nie strzeżony zakres kompetencji, jednocześnie poświęcając niewielką uwagę zadowalającemu wypełnieniu swych zadań, co jest ich obowiązkiem prawnym. Ponadto, redukcja ta jest niezgodna ze sprawozdaniem specjalnym nr 7/2007(1) Trybunału Obrachunkowego, które podkreśla, że państwa członkowskie powinny opracować analityczne programowanie i monitoring swoich działań inspekcyjnych, które umożliwiłyby im zapewnienie odpowiedniej ogólnej presji kontroli oraz optymalne rozmieszczenie środków.

W świetle ich specyficznego charakteru, szczególną uwagę należy poświęcić regionom peryferyjnym w celu zrównoważenia ujemnych stron wynikających z ich izolacji i warunków naturalnych. Rada zatwierdziła mechanizm wsparcia finansowego na rok 2008 w wysokości 15 mln EUR, który nie odpowiada kwocie 17 mln EUR proponowanych przez Parlament Europejski, tym samym kwota ta będzie musiała najwyraźniej zostać przywrócona. Należy również dostosować obecne ramy prawne, aby odzwierciedliły one taki wzrost.

Polityka morska jest jednym ze strategicznych celów Unii. Zakłada on, że rozmaite inicjatywy w zakresie transportu morskiego, turystyki, rybołówstwa, środowiska naturalnego, zachowania zasobów naturalnych oraz badań naukowych i rozwoju powinny być zintegrowane i tworzyć efekt mnożnikowy w celu rozwoju polityki morskiej Unii Europejskiej.

Należy przygotować bazę dla rozwoju tej nowej zintegrowanej polityki dotyczącej środowiska morskiego. Oznacza to, że odpowiednie zasoby finansowe na rozpoczęcie inicjatyw przygotowawczych muszą być dostępne w celu kontynuowania realizacji rozpoczętego już działania przygotowawczego w zakresie polityki morskiej oraz projektu pilotażowego dotyczącego tworzenia sieci i najlepszych praktyk w ramach polityki morskiej. Z tego względu jest rzeczą niezmiernie wskazaną, by odpowiednie pozycje budżetowe znalazły się w budżecie na rok 2009, tym samym zapewniając, że inicjatywy te nie zostaną zablokowane w 2009 r.

W tym kontekście sprawozdawca wyraża obawę, że nowa polityka morska Unii Europejskiej mogłaby prowadzić do zaniedbania istniejących obszarów priorytetowych WPRyb w zakresie dotyczącym przeznaczonych na nie odpowiednio środków budżetowych. Kwota 6 mln EUR przewidziana na drugi rok realizacji zarówno działania przygotowawczego (4,1 mln EUR), jak i projektu pilotażowego (1,9 mln EUR) jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich aspektów zainicjowania nowej polityki morskiej Unii Europejskiej. W przyszłości będzie to wymagać odpowiedniego finansowania w ramach więcej niż jednej linii budżetowej.

WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przyjmuje z zadowoleniem propozycje budżetowe dotyczące rybołówstwa i polityki morskiej na 2009 r., pomimo że środki przyznane zgodnie z perspektywą finansową na lata 2007-2013 są niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby sektora rybołówstwa w okresie trwającego głębokiego kryzysu w przemyśle rybnym, charakteryzującego się zwiększonymi kosztami, szczególnie paliwa, mniejszymi połowami i niższymi przychodami;

2. przyjmuje także z zadowoleniem przedłożony przez Komisję pakiet środków mających na celu pomoc rybakom w stawieniu czoła kryzysowi spowodowanemu wzrostem cen paliwa; wzywa Komisję do możliwie jak najszybszego przedstawienia ostatecznie wybranego doraźnego instrumentu finansowego lub innego mechanizmu, który uruchomi niezbędne środki, w przypadku gdy przeprogramowanie EFR przez państwa członkowskie okaże się niewystarczające, zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie dostosowania flot rybackich do skutków wysokich cen paliwa (COM(2008)0453);

3. uważa, że pilotażowy projekt obserwatorium cen rynkowych powinien zostać włączony do budżetu na rok 2009, aby ułatwić analizę sposobu ustalania cen wzdłuż łańcucha wartości produktów rybołówstwa;

4. przyjmuje z zadowoleniem kontynuowanie w budżecie na 2009 r. działania przygotowawczego w zakresie polityki morskiej oraz projektu pilotażowego dotyczącego tworzenia sieci i najlepszych praktyk w ramach polityki morskiej;

5. wyraża zaniepokojenie z powodu zmniejszenia środków przeznaczonych na współfinansowanie działań kontrolnych prowadzonych przez państwa członkowskie; uważa, że Wspólna Polityka Rybacka może być realizowana we właściwy sposób tylko w oparciu o pełne zastosowanie się państw członkowskich do kontroli rybołówstwa;

6. uważa, że Komisja musi dostarczyć niezbędną techniczną, logistyczną i finansową pomoc, aby umożliwić krajom rozwijającym się wdrożenie nowo przyjętego systemu świadectw połowowych zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (WE) nr .../2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania;

7. wyraża obawę, że nowa polityka morska Unii Europejskiej mogłaby prowadzić do zaniedbania istniejących obszarów priorytetowych Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie dotyczącym ich środków budżetowych; zaproponowane środki są niewystarczające do pokrycia wszystkich aspektów zainicjowania nowej polityki morskiej Unii Europejskiej; w przyszłości taka polityka będzie wymagać odpowiedniego finansowania w ramach więcej niż jednej linii budżetowej.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

8.9.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Iles Braghetto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Struan Stevenson, Margie Sudre, Cornelis Visser, Stavros Arnaoutakis, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Emanuel Jardim Fernandes, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Elspeth Attwooll, Philippe Morillon, Marie-Hélène Aubert, Pedro Guerreiro

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Colm Burke, Eleonora Lo Curto, Ole Christensen, Teresa Riera Madurell, Jan Mulder, Josu Ortuondo Larrea, Kathy Sinnott, Thomas Wise

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Salvador Domingo Sanz Palacio

(1)

Sprawozdanie specjalne nr 7/2007 w sprawie systemów kontroli, inspekcji i sankcji dotyczących zasad ochrony wspólnotowych zasobów rybnych, wraz z odpowiedziami Komisji. Dz.U. C 317, z 28.12.2007


OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (11.9.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 - Komisja

Sprawozdawczyni: Helga Trüpel

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przepisy ogólne

Komisja Kultury i Edukacji zajmuje się pozycjami budżetowymi z działu 1a „Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, 3b „Obywatelstwo” i 5 „Administracja”. We wstępnym projekcie budżetu (WPB) przedstawionym przez Komisję są to tytuły 9, 15, 16, 25 i 26.

Zaproponowany ogólny pułap środków na zobowiązania na rok 2009 wynosi 136 211 mln EUR i stanowi 1,05 % dochodu narodowego brutto (DNB) UE-27, podczas gdy pułap środków na płatności odpowiada 0,95% DNB. Wstępny projekt budżetu przyjęty przez Komisję na rok 2009 przewiduje środki na zobowiązania w wysokości 134 394,9 mln EUR, co stanowi wzrost o 3,1 % w porównaniu z rokiem 2008. Pozostawiony margines wynosi 2 638,1 mln EUR. Jeśli chodzi o działy będące przedmiotem zainteresowania Komisji Kultury i Edukacji, w dziale 1a przewidziany jest margines w wysokości 82 mln EUR, a w dziale 3b istnieje margines w wysokości 22,3 mln (Dział 2 „Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona” ma największy margines – 2113,3 mln EUR)..

Dwoma instrumentami, które czynią budżet nieco bardziej elastycznym i które może wykorzystać Parlament, są projekty pilotażowe i działania przygotowawcze. Niemniej istnieją ścisłe ograniczenia dotyczące proponowania projektów pilotażowych i działań przygotowawczych. Rozporządzenie finansowe stanowi, że w przypadku projektu pilotażowego odpowiednie środki na zobowiązania można wprowadzić do budżetu na nie więcej niż dwa kolejne lata budżetowe. Nie mogą przekroczyć 40 mln EUR w żadnym roku budżetowym. Nowe działania przygotowawcze nie mogą przekroczyć 50 mln EUR w żadnym roku budżetowym, a całkowita kwota środków faktycznie przyznanych na działania przygotowawcze nie może przekroczyć 100 mln EUR.

Programy z dziedziny kultury, edukacji i sektora audiowizualnego wdrażane są w ramach różnych struktur zarządzania, które w różnym stopniu angażują dyrekcje generalne Komisji, agencje krajowe i agencję wykonawczą. Należy zauważyć, że podczas gdy w budżecie wyraźnie zaznaczono wydatki administracyjne Komisji i dotacje dla agencji wykonawczej, wkłady finansowe na rzecz funkcjonowania agencji krajowych pochodzą z budżetu operacyjnego przeznaczonego na części programów, którymi zarządzają, i tym samym są mniej widoczne.

Tytułem uwagi ogólnej, gdyby Rada w swoim projekcie budżetu zaproponowała cięcia w pozycjach budżetowych, za które odpowiedzialna jest ta komisja, sprawozdawca dopilnuje, aby przywrócono pierwotne kwoty wskazane we WPB.

Społeczeństwo informacyjne i media (tytuł 09)

Komisja odpowiada za szereg pozycji budżetowych w ramach tytułu 09 „Społeczeństwo informacyjne i media”. Są to pozycje, które głównie dotyczą programu MEDIA 2007. Ujęto je w dziale 3b perspektywy finansowej.

Wysokość środków operacyjnych przeznaczonych na realizację programu MEDIA 2007 (pozycja budżetowa 09 06 01) ustalono na 97,58 mln EUR na zobowiązania, co stanowi wzrost o 4% w porównaniu z rokiem 2008. Oprócz wspierania sektora audiowizualnego UE, przyczynia się on także do wspierania działań z zakresu alfabetyzacji medialnej młodych ludzi, zwiększając ich wiedzę na temat europejskiego dziedzictwa audiowizualnego.

W zeszłym roku Parlament w głosowaniu opowiedział się za wprowadzeniem działania przygotowawczego dotyczącego realizacji programów MEDIA w krajach trzecich i przyznał na ten cel 2 mln EUR. Celem tego działania jest wspieranie współpracy między sektorami audiowizualnymi w krajach trzecich i w państwach członkowskich. Komisja rozpoczęła już jego wdrażanie, publikując zaproszenie do składania wniosków. Uważa, że to działanie przygotowawcze może w przyszłości doprowadzić do powstania nowego programu finansowania. Z myślą o ocenie tej możliwości Komisja rozpoczęła konsultację społeczną w celu otrzymania uwag i sugestii od zainteresowanych stron. Całkowitą kwotę w wysokości 2 mln EUR ujęto w budżecie na rok 2008. Jednak realizacja tego działania (i tym samym płatności przeznaczone na projekty finansowane w ramach tego działania) nie może trwać dłużej niż 3 lata.

W kontekście dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych finansowane są niektóre działania monitorujące związane z wdrażaniem dyrektywy, w tym badania dotyczące pluralizmu mediów.

Edukacja i kultura (tytuł 15)

Pozycje budżetowe ujęte w tym tytule znajdują się w dziale 1a lub 3b perspektywy finansowej. Główne elementy stanowią wieloletnie programy „Uczenie się przez całe życie” (ujęty w dziale 1a), „Kultura” (3b), „Młodzież w działaniu” (3b), „Europa dla obywateli” (3b) oraz „Erasmus Mundus” (1a).

Budżet operacyjny przeznaczony na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” zwiększono o 7,1% do kwoty 935 mln EUR na zobowiązania. Budżet programu „Kultura” jest większy o 14,8% i wynosi 51,225 mln EUR, a w przypadku programu „Młodzież w działaniu” przewidziano niewielki wzrost środków na zobowiązania o 0,1% (lecz 15% na płatności), do wysokości 121,106 mln EUR. Budżet operacyjny programu „Europa dla Obywateli” rośnie o 3,9% i wynosi 7,460 mln EUR.

Większość programów, z wyjątkiem Erasmus Mundus, rozpoczęła się w roku 2007, można więc obecnie zobaczyć pierwsze wyraźne, sprawdzone wyniki. Na podstawie tych wyników prognoza na rok 2009 dotycząca programu „Uczenie się przez całe życie” (15 02 22) wykazuje ogólny wzrost w przypadku działań w ramach programów Comenius, Erasmus i Grundtvig, lecz spadek z 70 000 do 60 000 w przypadku dotacji przeznaczonych na działania w ramach programu Leonardo. Zgodnie z podstawą prawną na zakończenie programu Leonardo w 2013 r. roczne dotacje w ramach programu powinny wynieść 80 000. Poziom zadowolenia uczestników programu jest wysoki (75-87% uczestników uznało swoje doświadczenia za pozytywne).

W 2008 r. w programie „Kultura” (15 04 44) wezmą udział 34 państwa. Nowym elementem będzie przyznana po raz pierwszy nagroda muzyczna UE.

W przypadku programu „Europa dla Obywateli” (15 06 66) Komisja planuje stopniowo ustanowić nowy system krajowych struktur informacyjnych, podobny do punktów kontaktowych ds. kultury, w celu poprawy rozpowszechniania informacji na temat programu.

W przypadku programu „Młodzież w działaniu” (15 05 55) odnotowano, że wspiera on działania młodych wolontariuszy, zwiększa poczucie solidarności i obywatelstwa europejskiego. Celem Komisji jest 120 000 uczestników w projektach dotyczących młodzieży, 10 000 wolontariuszy oraz wsparcie około 80 organizacji młodzieżowych rocznie. Sprawozdanie końcowe dotyczące poprzedniego programu w tej dziedzinie wykazało jednak, że trudniej było dotrzeć do młodych ludzi z nieuprzywilejowanych środowisk.

Zakończenie programu Erasmus Mundus (15 02 02 05) przewidziano na koniec 2008 r. Obecnie przedmiotem negocjacji jest kolejny program – Erasmus Mundus II. Zgodnie z planami wejdzie on w życie w roku 2009. Komisja przewidziała rezerwę w wysokości 90,250 mln EUR w celu pokrycia kosztów realizacji nowego programu, co odpowiada budżetowi dostępnemu w roku 2008. Wydatki administracyjne na nowe programy Erasmus Mundus znacznie wzrastają (z 1,530 mln EUR w 2008 r. do 2,796 mln w 2009 r.), zgodnie ze wzrostem puli środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w całym okresie realizacji programu. Procedura przyjęcia podstawy prawnej programu jest wciąż w toku, a Komisja wciąż jeszcze musi zaproponować przedłużenie mandatu agencji wykonawczej tak, aby objął nowy program, po którym nastąpi dostosowanie wydatków administracyjnych.

Ponadto Komisja wystąpiła z propozycją działania przygotowawczego w dziedzinie sportu, które powinno pomóc w przygotowaniu programu finansowania, u którego podstaw leżą zdobyte doświadczenia oraz oczekiwania świata sportu. Komisja Kultury i Edukacji przyjęła ostatnio opinię, w której zwraca się o zwiększenie budżetu do 5 mln EUR.

W 2008 r. dobiegnie końca projekt pilotażowy na rzecz mobilności artystów. Jednak Komisja proponuje włączenie koncepcji programu do kolejnego programu „Kultura” po 2013 r.

Komunikacja (tytuł 16)

Całkowity budżet, z uwzględnieniem wydatków administracyjnych, wynosi 206,7 mln EUR. Budżet operacyjny wynosi 95,9 mln EUR, którą to kwotę podzielono na trzy działania: Komunikacja i media; Działanie na poziomie lokalnym – Komunikacja; Narzędzia analizy i komunikacji.

W roku 2009 r. Komisja planuje zmniejszyć środki finansowe na działania na poziomie lokalnym i analizy na rzecz działań z dziedziny komunikacji i mediów. Ostatnio DG COMM zaangażowała się w działania na rzecz utworzenia partnerstw medialnych, ustanawiając sieć stacji radiowych i kanałów telewizyjnych, które będą nadawać treści związane z UE. Sieć radiowa powstała w 2007 r. przy współpracy 16 stacji radiowych. Od kwietnia 2008 r. nadaje w 10 językach, docierając do 12-19 mln codziennych słuchaczy. Wybór języka powinien stopniowo zwiększać się i docelowo objąć wszystkie 23 języki urzędowe. Sieć telewizyjna wciąż jest w budowie. Rozpoczęcie nadawania przewidziano na początek roku 2009. Zgodnie z planami ma docierać do 60 mln telewidzów dziennie. Pomysł wzbudził bardzo duże zainteresowanie nadawców publicznych i prywatnych – na zaproszenie Komisji odpowiedziało do tej pory ponad 200 kanałów z całej Europy. Te nowe sieci mają uzupełniać wsparcie przyznane Euronews. Podczas gdy grupą docelową Euronews są głównie dobrze poinformowani odbiorcy, którzy mają już pewną świadomość w zakresie wiadomości międzynarodowych, sieci radiowa i telewizyjna powinny docierać do „przeciętnego” obywatela, który czuje się bardziej związany z programami krajowymi. Począwszy od roku 2008 te dwie sieci będą nadawać rocznie 3500 godzin treści europejskich. Celem Komisji jest dotarcie do 87,5 mln codziennych telewidzów i słuchaczy w porównaniu z 40 mln z roku 2007. W celu uwolnienia niezbędnych środków finansowych działania lokalne i lokalne punkty informacyjne będą musiały poradzić sobie z cięciami środków: planuje się przesunięcie około 25% budżetu operacyjnego (w przybliżeniu 25 mln EUR) w ramach tytułu 16.

W polityce komunikacyjnej wciąż brakuje podstawy prawnej, co uniemożliwia ustanowienie stałych struktur finansowania. Niemniej możliwości finansowania mogłyby być bardziej przejrzyste dla potencjalnych wnioskodawców.

Komisja planuje zwiększyć liczbę tzw. partnerstw zarządczych z administracjami państw członkowskich z 8 do 20. Partnerstwa te polegają na projektach współpracy finansowanych przez Komisję, lecz zarządzanych w partnerstwie z administracją krajową, które okazały się przydatne na szczeblu krajowym.

WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  jest zdecydowana przywrócić kwoty przedstawione przez Komisję we wstępnym projekcie budżetu w dziedzinach mediów, kultury, obywatelstwa, edukacji i komunikacji, gdyby Rada podjęła decyzję o ich zmniejszeniu;

2.  domaga się znaczniejszego zwiększenia środków przeznaczonych na program „Młodzież w działaniu”, który odniósł duży sukces przyczyniając się do kształtowania u młodych ludzi większego poczucia solidarności oraz bycia Europejczykami;

3.  wzywa Komisję do kontynuowania i dalszego finansowania projektu pilotażowego na rzecz mobilności artystów, gdyż projekt ten – przy dotychczas zapewnionych środkach finansowych – objął zaledwie działania związane z badaniami i tworzeniem sieci, które przygotowują grunt pod prawdziwie innowacyjne działania, które jako takie stanowiłyby faktyczną wartość dodaną tego projektu;

4.  przychylnie odnosi się do sukcesu, jaki odniosła Komisja w dążeniu do utworzenia ogólnoeuropejskiej sieci telewizyjnej, która dotychczas przyciągnęła ponad 200 zainteresowanych przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak i komercyjnych, oraz uznaje konieczność odpowiedniego finansowania takiej sieci;

5.  ubolewa nad cięciami środków przeznaczonych na działania komunikacyjne na poziomie lokalnym, które okazały się równie przydatne w docieraniu do obywateli i które będą szczególnie istotne w okresie poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego;

6.  zwraca się do DG ds. Komunikacji o bardziej przejrzyste ustrukturyzowanie swoich licznych działań związanych z przyznawaniem dotacji poprzez stopniowe wycofanie projektu dotyczącego pilotażowych sieci informacyjnych oraz uwzględnienie projektu pilotażowego EuroGlobe jako strefy dla projektów eksperymentalnych łączących komunikację i kulturę oraz sprzyjających tworzeniu europejskich przestrzeni publicznych;

7.   zwraca się do Komisji o rozważenie możliwości utworzenia określonego budżetu przeznaczonego na wdrożenie konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form ekspresji kulturowej, której UE jest stroną, a konkretniej – możliwości udostępnienia wzorem państw członkowskich środków z myślą o Międzynarodowym Funduszu na rzecz Różnorodności Kulturowej, ustanowionym na mocy art. 18 tejże konwencji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

9.9.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Slavi Binev, Ignasi Guardans Cambó, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Raimon Obiols i Germà, László Tőkés, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 


OPINIA Komisji Prawnej (10.9.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 – Komisja

Sprawozdawczyni: Monica Frassoni

WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  odnotowuje, że Komisja wskazała, iż w 2006 r. 833,65 administratorów i 244,78 asystentów, zatrudnionych w 10 dyrekcjach generalnych, dziale prawnym i Sekretariacie Generalnym pracowało nad zarządzaniem i wdrażaniem prawa wspólnotowego; żałuje, że Komisja nie jest w stanie podać szczegółów dotyczących liczby urzędników zajmujących się konkretnie procedurą w sprawie uchybienia;

2.  odnotowuje ponadto odpowiedź Sekretarza Generalnego Komisji, że Komisja nie jest władna podać szacunkowej kwoty wydatków na „lepsze stanowienie prawa”, gdyż wydatki związane z oceną wpływu, upraszczaniem, jakością przepisów prawnych i oceną są rozciągnięte na cały budżet zarówno w jego pozycjach operacyjnych, jak i administracyjnych, a system księgowości Komisji nie przewiduje specyficznych norm w tym zakresie; zwraca jednak uwagę, że w swym sprawozdaniu z przeglądu zatrudnienia z dnia 24 kwietnia 2007 r. Komisja wskazuje, że 0,5% pracowników zajmuje się oceną; zwraca się do Komisji o przedstawienie aktualnych i bardziej szczegółowych informacji na ten temat;

3.  zwraca uwagę na obszar polityki 25 w budżecie i zauważa, że Komisja proponuje przeznaczenie takiej samej kwoty środków na wydatki Rady ds. oceny skutków (0,2 mln euro) i koszty prawne (4,2 mln euro), co w 2008 r., ale też zmniejszenie o 35,5% środków pozycji przeznaczonej na kodyfikację prawa wspólnotowego (2 mln wobec 3,1 mln euro w 2008 r.);

4.  wzywa Komisję do zreferowania działań podjętych w ostatnich latach oraz ewentualnych dodatkowych propozycji zmierzających do stworzenia bardziej „ekologicznej” instytucji, takich jak działanie mające na celu zmniejszenie zużycia energii, wody, papieru, ilości wytwarzanych odpadów, a także planowanie mobilności;

5.   3a. zwraca uwagę na plan działania europejskiego prawa umów oraz na "Inter outline edition" w projekcie wspólnego systemu odniesienia (RE 739123); przypomina, że pod koniec 2008 r. grupa badaczy przedstawi końcową wersję DCFR, która ma służyć europejskim instytucjom w celu utworzenia nowego prawa umów oraz podkreśla, że w tym momencie istotne jest, aby DCFR został przedłożony w jak największej liczbie języków urzędowych w celu umożliwienia kręgom politycznym, prawnym oraz innym zainteresowanym grupom wnikliwą dyskusję na temat przyszłości europejskiego prawa umów na podstawie DCFR.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

9.9.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Jacques Toubon

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Renate Weber


OPINIA Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (16.9.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 - Komisja

Sprawozdawczyni: Bárbara Dührkop Dührkop

WSKAZÓWKI

Komisja Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   z zadowoleniem dostrzega, że wzrost środków w budżecie, przeznaczonych na tytuł 18 „Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości” w roku budżetowym 2008, został utrzymany w roku budżetowym 2009, a środki koncentrują się – co jest bardzo ważne – na rozdziałach dotyczących bezpieczeństwa i zagwarantowania swobód obywatelskich, pływów migracyjnych, wspólnej polityki w zakresie imigracji i polityki azylowej, a także solidarności, granic zewnętrznych, polityki wizowej i swobodnego przepływu osób; odzwierciedla to coraz większe znaczenie tego obszaru polityki dla obywateli UE;

2.   przypomina, że Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) odgrywa ważną i coraz większą rolę w zintegrowanym zarządzaniu granicami zewnętrznymi; wobec powyższego wnioskuje o podniesienie wydatków operacyjnych agencji w roku budżetowym 2009; uważa, że wzrost budżetu operacyjnego umożliwi agencji Frontex dalsze wywiązywanie się z zobowiązań wynikających ze stałych misji; zwróci się do agencji o przedstawienie jej programu prac na 2009 r. przed komisją przedmiotowo właściwą;

3.   chciałby być regularnie informowany o procesie wdrażania zarówno systemu informacji Schengen drugiej generacji (SIS II), jak i o systemie informacji wizowej (VIS), a także o rzeczywistych skutkach budżetowych wynikających z wprowadzenia tych rozbudowanych systemów IT;

4.   nalega, aby Europejskie Kolegium Policyjne (Cepol) zrealizowało wszystkie cele zawarte w programie prac na 2009 r. oraz wzywa państwa członkowskie do większego zaangażowania w jego działania;

5.   wzywa państwa członkowskie do utworzenia wspólnej strony internetowej na temat wizy Schengen celem dalszego wsparcia we wdrażaniu wspólnej polityki wizowej; Strona ta powinna także wspomóc przebieg procedury wizowej;

6.   wzywa państwa członkowskie do większego zaangażowania w działalność agencji takich jak Frontex i Cepol, aby realizowały one cele określone w swoich programach prac;

7.   uważa, że wszystkie zainteresowane agencje powinny podjąć ściślejszą i bardziej ustrukturyzowaną współpracę w sprawach znajdujących się w obrębie wspólnych interesów;

8.   przypomina, że w swojej rezolucji z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie osób zaginionych na Cyprze(1) Parlament opowiedział się za przyznaniem dalszego wsparcia finansowego Komitetowi ds. Osób Zaginionych (CMP) na rok 2009 i dalsze lata; wzywa Radę do wyrażenia zgody na dalszą pomoc finansową na rok 2009, a Komisję do tego, aby nie tylko kontynuowała prace, ale również zwiększyła swoje możliwości (zwłaszcza w terenie) w celu zatrudnienia większej liczby naukowców i zakupienia większej ilości sprzętu;

9.   zwraca się do Komisji o uwzględnienie w sekcji działań wspólnotowych w ramach programów prac Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i Funduszu Powrotu Imigrantów na 2009 r. opracowania danych w odniesieniu do współpracy i wymiany najlepszych praktyk pomiędzy wychowawcami nieletnich w zamkniętych ośrodkach odosobnienia dla osób ubiegających się o azyl i imigrantów;

10. zwraca się do Komisji o wykorzystanie dodatkowych sum przyznanych Europejskiemu Funduszowi na rzecz Uchodźców celem określenia i promowania szczególnych środków potrzebnych do zintensyfikowania działań związanych z przesiedleniami; wzywa również państwa członkowskie do realizacji szczególnych celów priorytetowych odnoszących się do działań związanych z przesiedleniami z przyznaniem dodatkowych środków.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.9.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Kartika Tamara Liotard, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Renate Weber, Tatjana Ždanoka.

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Luca Romagnoli, María Isabel Salinas García, Eva-Britt Svensson

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Catherine Guy-Quint, Andres Tarand.

(1)

Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0292.


OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych (11.9.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 - Komisja

Sprawozdawca: Costas Botopoulos

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek:

A.   mając na uwadze, że w następstwie wyniku referendum zorganizowanego w Irlandii w dniu 12 czerwca Rada Europejska przypomniała w trakcie szczytu w dniach 19-20 czerwca 2008 r., że celem traktatu lizbońskiego jest umożliwienie rozszerzonej Unii wydajnego i demokratycznego funkcjonowania, a także przyjęła do wiadomości przebieg trwającego procesu ratyfikacyjnego,

B.    mając na uwadze, że całokształt procesu ratyfikacji traktatu lizbońskiego, a w szczególności irlandzka kampania referendalna, wykazał, że w odniesieniu do polityki komunikacji Unia Europejska musi jeszcze poczynić postępy, szczególnie w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego (2009),

C.   mając na uwadze, że Parlament Europejski w swojej rezolucji w sprawie wstępnych refleksji z zakresu preliminarza budżetowego(1) na rok 2009 wyraził zaniepokojenie proponowaną przez Komisję redukcją niektórych linii budżetowych, w ramach których finansowana jest działalność komunikacyjna, szczególnie w kontekście zadań i nowych wyzwań w tej dziedzinie, które trzeba będzie podjąć w roku 2009, takich jak wybory do Parlamentu i możliwe wejście w życie traktatu lizbońskiego,

1.    podkreśla konieczność szerszego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w debatę europejską oraz rozwijania ciągłej i obszernej polityki komunikacyjnej nakierowanej na przybliżenie obywatelom UE tworzenia polityki wspólnotowej oraz prowadzonych przez Unię programów; zaznacza jednakże, iż działania te wymagają dalszego wsparcia finansowego;

2.    odnotowuje, że pomimo zapisania w ogólnym projekcie budżetu na rok 2009 zwyżki środków na zobowiązania w wysokości 2,8% w porównaniu z budżetem na rok 2008, kwota dostępna w ramach działu 3b (obywatelstwo europejskie) zmniejszona zostaje o prawie 30%; wyraża przekonanie, że taka redukcja w zakresie tego istotnego obszaru polityki jest niewłaściwa i podkreśla tym samym, że odnośne kwoty muszą ulec znacznemu zwiększeniu i być optymalnie wykorzystywane;

3.    wyraża zadowolenie w związku z wejściem w życie w roku 2008 nowego instrumentu finansowania fundacji politycznych na szczeblu unijnym oraz z zaistniałym ustanowieniem pewnej liczby fundacji europejskich; wzywa Komisję do podjęcia wysiłków na rzecz ułatwienia początkowej działalności tych fundacji w dziedzinie badań i edukacji politycznej;

4.    sugeruje zwiększenie funduszy dostępnych dla europejskich partii politycznych w celu ożywienia paneuropejskiej dyskusji politycznej oraz utorowania drogi w dziedzinach mediów europejskich i partii politycznych, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 r.;

5.    zobowiązuje się do zakończenia prac przygotowawczych i właściwego finansowania wszechnicy PE oraz internetowego kanału telewizyjnego, a także do nakierowywania ich działalności w roku 2009 na zwiększanie zainteresowania obywateli tematyką unijną, a w szczególności wyborami do Parlamentu;

6.    przypomina, że programy komunikacyjne, takie jak PRINCE, są niezbędne do zwiększenia stopnia świadomości obywateli co do korzyści z członkostwa w UE i rozwijania bliższej współpracy pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi; w związku z powyższym nalega, by fundusze przyznane na rok 2009 uwzględniały dodatkowe wyzwania związane z rokiem wyborów i dalszą reformą instytucjonalną.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

10.9.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Luc Dehaene, Maria da Assunção Esteves, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Andrzej Wielowieyski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Graham Booth, Costas Botopoulos, Panayiotis Demetriou, Klaus Hänsch, Roger Helmer, Georgios Papastamkos, Jacek Protasiewicz

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

(1)

Teksty przyjęte, P6_TA-PROV(2008)0335.


OPINIA Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (10.9.2008)

dla Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Sekcja 3 - Komisja

Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wzywa Komisję do dołożenia starań w celu poczynienia szybszych postępów w ogólnym wdrażaniu zasady budżetowania pod kątem płci jako podstawowego środka służącego promowaniu równości kobiet i mężczyzn; przychylnie odnosi się do gotowości Komisji do systematycznego uwzględniania problematyki płci w procesie budżetowym; oczekuje badania w sprawie wykonalności budżetowania pod kątem płci oraz zwraca się do Komisji o nadanie dalszego biegu odpowiednim wnioskom w procesie budżetowym UE;

2. odnosi się z dezaprobatą do kumulacji programów wieloletnich przez Komisję oraz wzywa Komisję, aby przyjęła poziom zobowiązań zgodny z przeciętnym poziomem przewidzianym w wieloletnich ramach finansowych, a w szczególności:

- podkreśla, że choć w 2009 r. zobowiązania w ramach sekcji 5 programu PROGRESS – „Równość kobiet i mężczyzn” (pozycja 04 04 01 05) – osiągnęły 12%, łączne zobowiązania i płatności na okres 2007-2009 wynoszą między 11,1% a 11,2%, co stanowi mniej niż 12-procentowy poziom środków przypadających na sekcję 5; ponadto łączne środki przeznaczone na realizację programu PROGRESS są niższe niż średni poziom w wymiarze wieloletnim; dlatego też wzywa Komisję do dostosowania tych środków, w szczególności w sekcji 5, do decyzji nr 1672/2006/WE(1) oraz do horyzontalnego zastosowania zasady równouprawnienia w czterech pozostałych sekcjach programu PROGRESS: zatrudnienie, ochrona socjalna i integracja społeczna, warunki pracy, niedyskryminacja i różnorodność;

- zauważa, że w przypadku programu Daphne III („Zwalczanie przemocy”, pozycja 18 04 07) nie wykorzystano w pełni wzrostu przewidzianych środków, dlatego też wzywa Komisję do zwiększenia poziomu zobowiązań tak, aby był zgodny ze średnim poziomem przewidzianym w kopercie finansowej programu wieloletniego (116,85 mln EUR na lata 2007-2013, decyzja nr 779/2007/WE(2)); zachęca Komisję do oszacowania środków budżetowych przeznaczonych na personel odpowiedzialny za ocenę projektów w celu zwiększenia skuteczności programu;

- zachęca Komisję do wezwania państw członkowskich do większego wykorzystywania funduszy strukturalnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jako środków służących promowaniu równouprawnienia mężczyzn i kobiet;

3. ubolewa nad nieefektywnym działaniem Komisji w związku z rekrutacją dyrektora Europejskiego Instytutu Równości Kobiet i Mężczyzn, ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1922/2006(3) z dnia 20 grudnia 2006 r.; jest zdania, że grupa zaszeregowania AD13 wystarczy do kierowania instytutem i że podniesienie grupy zaszeregowania w przypadku stanowiska dyrektora mogłoby w większym stopniu dotknąć kobiet niż mężczyzn (stopniowo zmniejszając udział kobiet w najwyższych grupach zaszeregowania), przez co nie byłoby neutralne pod względem płci; odrzuca propozycję Komisji dotyczącą zmiany grupy zaszeregowania stanowiska AD13 na AD14;

4. wzywa do bardziej zrównoważonego podziału linii budżetowych w celu uniknięcia monopoli budżetowych; podkreśla, że wiele stowarzyszeń na szczeblu europejskim wykazuje się skutecznością w promowaniu równouprawnienia mężczyzn i kobiet; wzywa w związku z tym do połączenia linii budżetowych dotyczących stowarzyszeń promujących równouprawnienie mężczyzn i kobiet na szczeblu europejskim, tak aby wszystkim stowarzyszeniom zapewnić sprawiedliwy dostęp do budżetu;

5. wzywa do zainicjowania projektów pilotażowych w następujących dziedzinach: solidarność międzypokoleniowa, zwłaszcza jeśli chodzi o opiekunów, udział mężczyzn w edukacji dzieci i godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, docenienie nierejestrowanej pracy kobiet w ramach międzypokoleniowych sieci w celu podkreślenia ekonomicznej wartości pracy nieformalnej wykonywanej przez kobiety;

6. wzywa do zachowania linii budżetowych dotyczących opracowywania strategii na rzecz zaburzeń dysfunkcyjnych (dysfazja, dyspraksja, dysleksja, dyskalkulia lub zespół deficytu uwagi itd.) i osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie zwiększonego wsparcia dla kobiet i mężczyzn, których dzieci są niepełnosprawne lub cierpią na zaburzenia dysfunkcyjne, a także dla osób z zaburzeniami dysfunkcyjnymi i osób niepełnosprawnych podczas przechodzenia z etapu szkolnego do integracji w życiu zawodowym;

7. uznaje konieczność wspierania osób niepełnosprawnych i dotkniętych zaburzeniami dysfunkcyjnymi od dzieciństwa aż po społeczną i zawodową integrację; uważa, że wsparcie zapewniane obecnie przez Wspólnotę i państwa członkowskie opiekunom osób z zaburzeniami dysfunkcyjnymi nie jest wystarczające, a opiekę tę sprawują częściej kobiety niż mężczyźni; wzywa do podjęcia odpowiednich działań w celu zapewnienia, że kobiety i mężczyźni opiekujący się osobami z zaburzeniami dysfunkcyjnymi mają równe szanse i popiera projekt pilotażowy mający na celu wdrożenie finansowania na rzecz zagwarantowania promocji większego wsparcia dla wychowawców i rodziców osób z zaburzeniami dysfunkcyjnymi przy poszanowaniu równych szans kobiet i mężczyzn;

8. ubolewa nad faktem, że budżet przeznaczony na komunikację nie dysponuje instrumentami umożliwiającymi DG ds. Komunikacji zastosowanie ogólnej zasady sporządzania budżetu pod kątem płci; podkreśla znaczenie i rolę polityki informacyjnej UE w upowszechnianiu wiedzy na temat problematyki płci oraz apeluje o znalezienie środków finansowych odpowiednich dla tego typu działań.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

9.9.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Mary Honeyball, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Maria Petre

(1)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1672/2006/WE z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress (Dz.U. L 315 z 15.11.2006, s. 1)

(2)

Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007-2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (Dz.U. L 173 z 3.7.2007, s. 19).

(3)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1922/2006 z dnia 20 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejski Instytut Równości Kobiet i Mężczyzn (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9)


PROCEDURA

Tytuł

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 - Sekcja 3 – Komisja

Dokumenty referencyjne

C6-0309/2008 – 2008/2026 (BUD)

Komisja właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG23.9.2008

 

Wyznaczenie do wydania opinii - data ogłoszenia na posiedzeniu

23.9.2008

Sprawozdawca(y)Data powołania

 

Jutta Haug

24.1.2008

Sprawozdawca(y) zastąpiony/zastąpieni

 

Data sporządzenia przez Radę projektu budżetu ogólnego

17.7.2008

Data przekazania przez Radę projektu budżetu ogólnego

0.0.0000

Rozpatrzenie w komisji

13.10.2008

 

 

 

 

Data przyjęcia

13.10.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

1

 

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Salvador Garriga Polledo, Ville Itälä, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, Nina Škottová, László Surján, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Anne E. Jensen, Ralf Walter, Kyösti Virrankoski, Gérard Onesta, Helga Trüpel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nils Lundgren, Sergej Kozlík

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Esther De Lange, Rihards Pīks, Paul Rübig

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

14.10.2008

Uwagi

(dane dostępne tylko w jednym języku)

...

LIST W SPRAWIE POPRAWEK

Numer

Dokumenty referencyjne

Data przekazania

Data ogłoszenia na posiedzeniu

1/2009

SEC(2008)2435

10.9.2008

0.0.0000

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności