Postup : 2008/0083(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0400/2008

Předložené texty :

A6-0400/2008

Rozpravy :

PV 18/11/2008 - 13
CRE 18/11/2008 - 13

Hlasování :

PV 19/11/2008 - 5.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0547

ZPRÁVA     ***I
PDF 199kWORD 261k
31. 10. 2008
PE 409.698v03-00 A6-0400/2008

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokud jde o závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů

(KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Piia-Noora Kauppi

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokud jde o závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů

(KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0194),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 44 odst. 2 písm. g) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0171/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A6-0400/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Ve většině případů znamenají závazky v oblasti zveřejňování pro společnosti dodatečné náklady, aniž by přinesly skutečnou přidanou hodnotu vzhledem k tomu, že podnikové rejstříky zpřístupňují informace on-line. Iniciativy, které mají usnadnit přístup k těmto rejstříkům v celém Společenství, dále snižují potřebu zveřejňovat tyto informace ve vnitrostátním věstníku či v jiném tisku.

(5) Ve většině případů znamenají závazky v oblasti zveřejňování pro společnosti dodatečné náklady, aniž by přinesly skutečnou přidanou hodnotu vzhledem k tomu, že podnikové rejstříky zpřístupňují informace on-line. Iniciativy, jako např. budoucí portál EU e-justice, které mají usnadnit přístup k těmto rejstříkům v celém Společenství, dále snižují potřebu zveřejňovat tyto informace ve vnitrostátním věstníku či v jiném tisku.

Odůvodnění

V mnoha členských státech již byla za podpory Evropské komise zahájena příprava evropského elektronického portálu e-justice, který má umožnit výměnu informací, propojení vnitrostátních rejstříků a on-line přístup k evropským postupům jako např. k platebním příkazům. Tento portál by byl vhodnou platformou pro elektronické poskytování informací o společnostech.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo umožněno hospodárné zveřejňování, které uživatelům zajišťuje snadný přístup k informacím, měly by členské státy stanovit povinné používání ústřední elektronické platformy. Dále by měly zajistit, aby toto zveřejnění a další povinnosti v oblasti zveřejňování, které v této souvislosti společnostem případně uloží, nevedly k žádným zvláštním poplatkům kromě poplatků, které mohou být účtovány za zápisy do rejstříku.

(6) Aby bylo umožněno hospodárné zveřejňování, které uživatelům zajistí snadný přístup k informacím, měly by členské státy stanovit povinné používání ústřední elektronické platformy. Tato platforma by buď měla obsahovat veškeré informace, které je nutné zveřejňovat, nebo by měla umožnit přístup k těmto informacím v elektronickém souboru společnosti v rejstřících členských států. Členské státyby kromě toho měly zajistit, aby veškeré náklady účtované těmto společnostem za zveřejňování informací tvořily spolu s případným poplatkem účtovaným za zápis do rejstříku jediný poplatek. Stávající povinnosti členských států týkající se zveřejňování by neměly vést k žádným dalším zvláštním poplatkům. To by však nemělo omezovat svobodu rozhodování členských států, pokud jde o přenesení nákladů spojených se zřízením a provozováním platformy, včetně formátování dokumentů, na společnosti, a to tak, že se tyto náklady buď stanou součástí registračních poplatků, nebo bude od společností požadován povinný pravidelný příspěvek.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Členské státy mohou v souladu se zásadou subsidiarity i nadále využívat všechny další dosavadní způsoby zveřejňování, pokud jsou dobře definovány a pokud se zakládají na objektivních podmínkách, zejména v zájmu zajištění právní jistoty a bezpečnosti informací a s ohledem na dostupnost Internetu a přístup k postupům používaným v jednotlivých zemích. Členské státy by měly náklady spojené s dodatečnou povinností zveřejňovat informace hradit na základě jediného poplatku.

 

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) V souladu s využíváním ústřední elektronické platformy by se měla upravit druhá směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu druhého odstavce článku 58 Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření1.

 

1 Úř. věst L 26, 31.1.1977, s. 1.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Směrnice 68/151/EHS a 89/666/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

(13) Směrnice 68/151/EHS, 77/91/EHS a 89/666/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Článek 1

Směrnice 68/151/EHS

Čl. 3 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Listiny a údaje uvedené v článku 2 se zveřejní prostřednictvím ústřední elektronické platformy, která umožní přístup k informacím zveřejněným v chronologickém sledu.

4. Listiny a údaje uvedené v článku 2 se zveřejní prostřednictvím ústřední elektronické platformy, která umožní přístup k informacím zveřejněným v chronologickém sledu.

Členské státy zajistí, aby společnostem nebyl účtován zvláštní poplatek, pokud jde o závazek zveřejňování prostřednictvím ústřední elektronické platformy či jakýkoli jiný další závazek zveřejňování uložený členskými státy s ohledem na tyto listiny a údaje.

Členské státy zajistí, aby společnostem nebyl účtován zvláštní poplatek, pokud jde o zveřejňování prostřednictvím ústřední elektronické platformy či jakýkoli další závazek týkající se zveřejňování uložený členskými státy s ohledem na tyto listiny a údaje. Toto ustanovení se netýká možnosti členských států přenést náklady na ústřední elektronickou platformu na společnosti.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Článek 2

Směrnice 89/666/EHS

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členský stát, ve kterém byla pobočka vytvořena, může nařídit, že zveřejňování listin uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. b) a c) a v článku 3 se provede v jiném úředním jazyce Společenství, než je úřední jazyk rejstříku uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c), a že překlad těchto listin musí být ověřen. Překlad se považuje za ověřený, pokud byl ověřen postupem uznaným správními nebo soudními orgány jiného členského státu.

1. Členský stát, ve kterém byla pobočka vytvořena, může nařídit, že zveřejňování listin uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. b) a v článku 3 se provede v jiném úředním jazyce Společenství, než je úřední jazyk rejstříku uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c), a že překlad těchto listin musí být ověřen. V případě, že je v členském státě nutné překlad ověřit, provede toto ověření osoba způsobilá k ověřování překladů v kterémkoli členském státě.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Článek 2

Směrnice 89/666/EHS

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.Členské státy uznají osvědčení uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. c) v jazyce, v němž je zveřejněno, v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

2. Odstavec 1 s příslušnými změnami se použije na osvědčení uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. c), pokud nebylo na základě rejstříku uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) vydáno v úředním jazyce požadovaném členským státem, v němž byla pobočka otevřena.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice – pozměňující akt

Článek 2

Směrnice 89/666/EHS

Čl. 4 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy neuloží jiné formální požadavky týkající se překladu listin podle odstavce 1 vyjma požadavků stanovených v odstavcích 1 a 2.

3. Členské státy neuloží žádné další formální požadavky týkající se překladu listin vyjma požadavků uvedených v odstavcích 1 a 2.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice – pozměňující akt

Článek 2 a (nový)

Směrnice 77/91/EHS

Čl. 29 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Article 2a

 

Změna směrnice 77/91/EHS

 

V článku 29 směrnice Rady 77/91/EHS se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Nabídka na přednostní úpis akcií a lhůta, ve které musí být toto právo uplatněno, se zveřejní ve vnitrostátním věstníku […]. Právní předpisy členského státu nicméně nemusejí požadovat toto zveřejnění, pokud všechny akcie společnosti znějí na jméno. V tomto případě musejí být všichni akcionáři informováni písemně. Předkupní právo musí být uplatněno ve lhůtě alespoň čtrnácti dnů ode dne zveřejnění nabídky nebo ode dne odeslání dopisů akcionářům.“

Pozměňovací návrh  11

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. dubna 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné kdosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. dubna 2010. Členské státy mohou i nadále využívat všechny další vlastní dosavadní způsoby zveřejňování, pokud jsou dobře definovány a pokud se zakládají na objektivních podmínkách, zejména v zájmu zajištění právní jistoty a bezpečnosti informací a s ohledem na dostupnost Internetu a přístup k postupům používaným v jednotlivých zemích. Členské státy hradí náklady spojené s tímto dodatečným zveřejňováním na základě jediného poplatku. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka podporuje snahu Komise omezit administrativní zátěž v souvislosti se závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů. Tento návrh je součástí rozsáhlého souboru opatření zaměřených na snížení administrativní zátěže, která by měla uvolnit a přesměrovat firemní zdroje, a tím posílit konkurenceschopnost hospodářství členských států.

Podle první směrnice v oblasti práva obchodních společností (68/151/EHS) musejí společnosti zveřejňovat ve vnitrostátním věstníku některé údaje, které musejí být zapsány v obchodních rejstřících členských států (např. informace o založení společnosti, následné změny těchto informací, roční účetní závěrky apod.). Ve většině případů přestavuje zveřejnění ve vnitrostátním věstníku pro společnosti dodatečné náklady, aniž by byl zajištěn skutečný přínos tohoto opatření v době, kdy jsou informace z podnikových rejstříků zpřístupněny online. Cílem návrhu Komise je proto odstranit dodatečné požadavky na zveřejňování informací ve vnitrostátním právu, které pro společnosti představují dodatečné náklady.

Zdá se, že z dostupných možností (jedna až čtyři), které Komise zvažovala s cílem omezit administrativní zátěž spojenou s požadavky na zveřejňování informací, je s ohledem na vyváženost příslušných zájmů nejlepší možnost číslo čtyři. Členské státy by měly přijmout elektronickou platformu, která by obsahovala veškeré informace či umožňovala přístup k těmto informacím prostřednictvím elektronických souborů společností uložených v tomto rejstříku. To by představovalo rentabilní a snadný způsob poskytování všech nezbytných informací týkajících se společností. Veškeré náklady spojené se zveřejňováním a administrativními požadavky by byly hrazeny prostřednictvím jediného poplatku, který by stanovily členské státy. Pomocí tohoto poplatku by se hradily také případné požadavky jednotlivých států, pokud jde o zveřejňování informací v místním a regionálním tisku. Jinými slovy by mělo být členským státům umožněno určovat dodatečné požadavky na zveřejňování informací, musely by však dodržovat omezení týkající se stanovování dalších poplatků.

V případě čtvrté možnosti se jedná o kompromis, který na jedné straně ponechává členským státům větší volnost ve stanovování dalších povinností týkajících se zveřejňování informací a na druhé straně zajišťuje, že společnosti nebudou v souvislosti s těmito povinnostmi muset platit žádné další zvláštní poplatky.

Pokud jde o jedenáctou směrnici v oblasti práva obchodních společností (89/666/EHS), návrh pojednává o požadavcích týkajících se překladu listin, jež mají být uloženy v rejstříku pobočky společnosti. Při registraci pobočky musejí společnosti uložit některé informace rovněž v rejstříku pobočky. To často vede k podstatným dodatečným nákladům, jelikož společnosti musejí nejen zajistit překlad některých listin do jazyka členského státu, v němž se pobočka nachází, ale také splnit někdy nepřiměřené požadavky na ověření a/nebo notářské ověření tohoto překladu. Cílem je snížit náklady na překlad a ověření na nejnižší možnou míru. Zdá se, že z dostupných možností (jedna až tři), které Komise zvažovala s cílem omezit administrativní zátěž spojenou s překlady (registrací), je s ohledem na vyváženost příslušných zájmů nejlepší možnost číslo tři (vzájemné uznávání překladů). Tato možnost je pro společnosti výhodná v tom, že vede k určitému omezení nákladů při současném zajištění spolehlivosti překladů.

Zpravodajka proto souhlasí s návrhem Komise a předkládá některé pozměňovací návrhy, které zpřesňují praktické provádění ustanovení týkajících se nákladů na zveřejňování informací a překladů. Zpravodajka předkládá také jeden technický návrh, který by měl zajistit správné odkazování na druhou směrnici v oblasti práva obchodních společností (77/91/EHS).


STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (7. 10. 2008)

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokud jde o závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů

(KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

Navrhovatel: Margaritis Schinas

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel podporuje cíle zaměřené na snižování administrativních nákladů a zátěže, zlepšení kvality právních předpisů a aktualizaci stávajících pravidel tak, aby byly srozumitelnější. Dále se navrhovatel domnívá, že by měly být co nejvíce využívány nové technologie za účelem snížení administrativních nákladů a zátěže. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že dostupnost internetu ve většině států EU stále ještě nedosahuje ani 50 %. Pokud budou informace k dispozici pouze v rámci jedné elektronické platformy, někteří občané EU, kteří nemají přístup k internetu, nebo ti, kteří dávají přednost používání tradičnějších forem komunikace, nebudou mít přístup k informacím o obchodních společnostech ve svém regionu. Členské státy by proto měly mít možnost zařídit zveřejňování informací alternativním způsobem za specifických podmínek.

Bylo zjištěno, že je třeba co nejdříve zjednodušit jak první, tak i jedenáctou směrnici v oblasti práva obchodních společností.

V případě první směrnice v oblasti práva obchodních společností se jedná zejména o povinnost společností zveřejňovat ve vnitrostátním věstníku některé údaje, které musejí být zapsány v obchodním rejstříku členských států. Jedná se především o informace týkající se založení společnosti, následné změny těchto informací a roční účetní závěrky, jež je nutné zveřejňovat každoročně. Ve většině případů přestavuje zveřejnění ve vnitrostátním věstníku pro společnosti dodatečné náklady, aniž by byl zajištěn skutečný přínos tohoto opatření v době, kdy jsou informace z podnikových rejstříků zpřístupněny online.

V případě jedenácté směrnice v oblasti práva obchodních společností se jedná zejména o požadavcích týkajících se překladu listin, jež mají být uloženy v rejstříku pobočky společnosti. Při registraci pobočky musejí společnosti uložit některé informace rovněž v rejstříku pobočky. To často vede k dvojím nákladům, jelikož společnosti musejí nejen zajistit překlad některých listin do jazyka členského státu, v němž se pobočka nachází, ale také splnit někdy nepřiměřené požadavky na ověření a/nebo notářské ověření tohoto překladu.

Zpravodaj se domnívá, že některé zákonné povinnosti týkající se poskytování informací jsou již zbytečně časově náročné, nadměrně složité či bezúčelné. Zredukováním zbytečného předkládání zpráv, překladů a požadavků na ověření se sníží náklady na výrobu a umožní dodatečné investice a inovace, které by naopak měly zvýšit produktivitu a celkovou konkurenceschopnost.

Zpravodaj proto vyjadřuje souhlas s návrhem Komise. Zdůrazňuje však, že zjednodušování a snižování administrativních nákladů a zátěže nesmí ohrozit úroveň jazykové kvality, kulturní dědictví a rozmanitost. V této souvislosti se zpravodaj domnívá, že v konečném znění této směrnice musí být zdůrazněn přístup společenství k mnohojazyčnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo umožněno hospodárné zveřejňování, které uživatelům zajišťuje snadný přístup k informacím, měly by členské státy stanovit povinné používání ústřední elektronické platformy. Dále by měly zajistit, aby toto zveřejnění a další povinnosti v oblasti zveřejňování, které v této souvislosti společnostem případně uloží, nevedly k žádným zvláštním poplatkům kromě poplatků, které mohou být účtovány za zápisy do rejstříku.

(6) Aby bylo umožněno hospodárné zveřejňování, které uživatelům zajišťuje snadný přístup k informacím, měly by členské státy stanovit povinné používání ústřední elektronické platformy. Vzhledem k tomu, že internet není v některých členských státech všeobecně přístupný, mohou členské státy navíc zorganizovat zveřejnění dodatečnými prostředky. Dále by měly zajistit, aby toto zveřejnění a další povinnosti v oblasti zveřejňování, které v této souvislosti společnostem případně uloží, nevedly k žádným zvláštním poplatkům kromě poplatků, které mohou být účtovány za zápisy do rejstříku, pokud takové poplatky nejsou založeny na jasně definovaných a objektivních kritériích, s cílem zajistit lepší poskytování informací občanům Unie.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) V souladu se zásadou subsidiarity a s ohledem na vnitrostátní požadavky a praxi by v zájmu zajištění právní jistoty a bezpečnosti informací měly členské státy mít i nadále možnost stanovit i jiné formy zveřejňování. Členské státy by měly být schopny hradit náklady spojené s touto povinností zveřejňovat informace prostřednictvím vybírání jediného poplatku.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Článek 1

Směrnice 68/151/EHS

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Listiny a údaje uvedené v článku 2 se zveřejní prostřednictvím ústřední elektronické platformy, která umožní přístup k informacím zveřejněným v chronologickém sledu.

4. Listiny a údaje uvedené v článku 2 se zveřejní prostřednictvím ústřední elektronické platformy, která umožní přístup k informacím o společnostech zveřejněným v chronologickém a tematickém sledu. Členské státy mohou rovněž požadovat, aby byly příslušné dokumenty zveřejněny jiným způsobem.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice – pozměňující akt

Článek 1

Směrnice 68/151/EHS

Čl. 3 – odst. 4 - pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby společnostem nebyl účtován zvláštní poplatek, pokud jde o závazek zveřejňování prostřednictvím ústřední elektronické platformy či jakýkolijinýdalší závazek zveřejňování uložený členskými státy s ohledem na tyto listiny a údaje.

Členské státy zajistí, aby společnostem nebyl účtován zvláštní poplatek, pokud jde o povinnostzveřejňovat informace prostřednictvím ústřední elektronické platformy či jakoukoli další povinnostzveřejňovat informaceuloženou členskými státy s ohledem na tyto listiny a údaje, pokud takové poplatky nejsou založeny na jasně definovaných a objektivních kritériích, s cílem zajistit lepší poskytování informací občanům Unie.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Článek 1

Směrnice 68/151/EHS

Čl. 3 – odst. 4 - pododstavec 2 a - návětí (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tento odstavec nebude mít vliv na možnost členských států:

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Článek 1

Směrnice 68/151/EHS

Čl. 3 – odst. 4 - pododstavec 2 a - odrážka 1 (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– přenést na společnosti náklady na zveřejnění informací, včetně těch, které jsou spojeny se zřízením a provozováním ústřední elektronické platformy;

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Článek 1

Směrnice 68/151/EHS

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 a - odrážka 2 (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– pokračovat ve stanovování dalších povinností zveřejňovat informace v souladu se zásadou subsidiarity, a to zejména s ohledem na vnitrostátní požadavky a praxi v zájmu zajištění právní jistoty a bezpečnosti informací;

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Článek 1

Směrnice 68/151/EHS

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 a - odrážka 3(nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– přenést na společnosti náklady na zřízení a provozování ústřední elektronické platformy nebo na jakékoli přetrvávající další povinnosti zveřejňovat informace formou jediného poplatku.

POSTUP

Název

Povinnosti, pokud jde o zveřejňování a překlad pro některé druhy společností

Referenční údaje

KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)

Příslušný výbor

JURI

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

20.5.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Margaritis Schinas

8.7.2008

 

 

Projednání ve výboru

9.9.2008

6.10.2008

 

 

Datum přijetí

7.10.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

24

6

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Andrea Losco, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Salvador Domingo Sanz Palacio, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Piia-Noora Kauppi, Werner Langen, Margaritis Schinas


POSTUP

Název

Povinnosti, pokud jde o zveřejňování a překlad pro některé druhy společností

Referenční údaje

KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)

Datum předložení EP

17.4.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

20.5.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

20.5.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Piia-Noora Kauppi

25.6.2008

 

 

Projednání ve výboru

9.9.2008

 

 

 

Datum přijetí

7.10.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos

Právní upozornění - Ochrana soukromí