ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 68/151/ΕΟΚ και 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών

31.10.2008 - (COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Piia-Noora Kauppi

Διαδικασία : 2008/0083(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0400/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0400/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 68/151/ΕΟΚ και 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών

(COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0194),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 44, παράγραφος 2, στοιχείο ζ) της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0171/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0400/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υποχρεώσεις δημοσίευσης συνεπάγονται πρόσθετο κόστος για τις εταιρείες χωρίς να παρέχουν πραγματική προστιθέμενη αξία δεδομένου ότι τα μητρώα των εταιρειών καθιστούν προσπελάσιμες μέσω διαδικτύου τις πληροφορίες που κατέχουν. Οι πρωτοβουλίες που έχουν στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα μητρώα αυτά σε όλη την Κοινότητα μειώνουν περαιτέρω την ανάγκη δημοσίευσης των εν λόγω πληροφοριών σε μια επίσημη εθνική εφημερίδα ή σε άλλα έντυπα μέσα.

(5) Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υποχρεώσεις δημοσίευσης συνεπάγονται πρόσθετο κόστος για τις εταιρείες χωρίς να παρέχουν πραγματική προστιθέμενη αξία δεδομένου ότι τα μητρώα των εταιρειών καθιστούν προσπελάσιμες μέσω διαδικτύου τις πληροφορίες που κατέχουν. Οι πρωτοβουλίες όπως η μελλοντική δικτυακή πύλη e-Justice που έχουν στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα μητρώα αυτά σε όλη την Κοινότητα μειώνουν περαιτέρω την ανάγκη δημοσίευσης των εν λόγω πληροφοριών σε μια επίσημη εθνική εφημερίδα ή σε άλλα έντυπα μέσα.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν αρχίσει, με την υποστήριξη της Επιτροπής να δημιουργούν την ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη E-Justice προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών, η σύνδεση των εθνικών μητρώων και η on-line πρόσβαση σε ευρωπαϊκές διαδικασίες όπως εκείνες των διαταγών πληρωμής. Αυτή η δικτυακή πύλη θα ήταν ο κατάλληλος φορέας για την ηλεκτρονική διάθεση των πληροφοριών των εταιριών.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική ως προς το κόστος δημοσίευση που θα παρέχει στους χρήστες εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες, τα κράτη μέλη πρέπει να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση ενός κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η δημοσίευση αυτή και οι ενδεχόμενες πρόσθετες υποχρεώσεις δημοσίευσης που θα επιβάλλουν στις εταιρείες στο πλαίσιο αυτό δεν θα οδηγούν στην επιβολή συγκεκριμένων τελών, επιπλέον αυτών που ενδεχομένως χρεώνονται για τις καταχωρίσεις στο μητρώο.

(6) Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική ως προς το κόστος δημοσίευση που θα παρέχει στους χρήστες εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες, τα κράτη μέλη πρέπει να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση ενός κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα. Ο φορέας αυτός πρέπει είτε να περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτείται να δημοσιοποιηθούν είτε να δίνει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου της εταιρείας στα μητρώα των κρατών μελών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονταιοι εταιρείες για τη δημοσίευση αυτή περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο τέλος, μαζί με εκείνα, εάν υπάρχουν, που χρεώνονται για την καταχώριση στο μητρώο. Οι ενδεχόμενες υφιστάμενες υποχρεώσεις για δημοσίευση στα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να οδηγούν σε επιπρόσθετα ειδικά τέλη. Τούτο δεν θα πρέπει, ωστόσο, να θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να μετακυλίουν στις εταιρείες τα έξοδα που συνδέονται με τη δημιουργία και τη λειτουργία του φορέα, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης των εγγράφων, είτε με την συμπερίληψη αυτών των εξόδων στα τέλη καταχώρισης είτε απαιτώντας την καταβολή υποχρεωτικής περιοδικής εισφοράς από τις εταιρίες.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Σε συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν όλες τις άλλες υπάρχουσες μορφές δημοσίευσης, εφόσον είναι σαφώς προσδιορισμένες και βασίζονται σε αντικειμενικές περιστάσεις, ιδίως προς όφελος της ασφάλειας δικαίου και της ασφάλειας των πληροφοριών και λαμβανομένων υπόψη της διαθεσιμότητας της πρόσβασης στο Διαδίκτυο και των εθνικών πρακτικών. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να καλύπτουν τα έξοδα τέτοιων υποχρεώσεων δημοσίευσης εντός του ενιαίου τέλους.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β) Για λόγους συμβατότητας με τη χρήση ενός κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα, η δεύτερη οδηγία του Συμβουλίου 77/91/ΕΟΚ της 13ης Δεκεμβρίου 1976 περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της Συνθήκης για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της1 πρέπει να τροποποιηθεί.

 

1 ΕΕ L 26, 31.1.1977, σελ. 1.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Οι οδηγίες 68/151/ΕΟΚ και 89/666/ΕΟΚ πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως,

(13) Οι οδηγίες 68/151/ΕΟΚ, 77/91/ΕΟΚ και 89/666/ΕΟΚ πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως,

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Οδηγία 68/151/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 πράξεις και στοιχεία δημοσιεύονται μέσω ενός κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα που επιτρέπει την πρόσβαση στις δημοσιοποιούμενες πληροφορίες με χρονολογική σειρά.

4. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 πράξεις και στοιχεία δημοσιεύονται μέσω ενός κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα που επιτρέπει την πρόσβαση στις δημοσιοποιούμενες πληροφορίες με χρονολογική σειρά.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στις εταιρείες δεν χρεώνεται ειδικό τέλος όσον αφορά την υποχρέωση δημοσίευσης μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα ή οποιαδήποτε πρόσθετη υποχρέωση δημοσίευσης που επιβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις εν λόγω πράξεις και στοιχεία.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στις εταιρείες δεν χρεώνεται ειδικό τέλος όσον αφορά τηδημοσίευση μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα ή όσον αφορά οποιαδήποτε πρόσθετη υποχρέωση δημοσίευσης που επιβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις εν λόγω πράξεις και στοιχεία. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να μετακυλίουν στις εταιρείες τα έξοδα που συνδέονται με τον κεντρικό ηλεκτρονικό φορέα.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2

Οδηγία 89/666/EΟΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος, στο οποίο έχει ιδρυθεί το υποκατάστημα, μπορεί να επιβάλει τη δημοσίευση των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία β) καιγ) και το άρθρο 3 σε μια επίσημη γλώσσα της Κοινότητας διαφορετική από την επίσημη γλώσσα του μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) καθώς και την επικύρωση της μετάφρασής τους. Η μετάφραση θεωρείται επικυρωμένη εφόσον έχει επικυρωθεί με μια διαδικασία αποδεκτή από τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους.

1. Το κράτος μέλος, στο οποίο έχει ιδρυθεί το υποκατάστημα, μπορεί να επιβάλει τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που αναφέρει το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 3 σε μια επίσημη γλώσσα της Κοινότητας διαφορετική από την επίσημη γλώσσα του μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) καθώς και την επικύρωση της μετάφρασής τους. Στις περιπτώσεις όπου κράτος μέλος απαιτεί επικύρωση, η μετάφραση επικυρώνεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2

Οδηγία 89/666/EΟΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.Τα κράτη μέλη δέχονται τη βεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ) στη γλώσσα στην οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται mutatis mutandis στη βεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ), εκτός εάν η βεβαίωση έχει εκδοθεί από το μητρώο που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 2 παράγραφος 1 στην επίσημη γλώσσα που απαιτείται από το κράτος μέλος στο οποίο έχει ιδρυθεί το υποκατάστημα.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2

Οδηγία 89/666/EΟΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν επίσημες απαιτήσεις σχετικά με τη μετάφραση των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκτός από αυτές που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.

3. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν επιπρόσθετες επίσημες απαιτήσεις σχετικά με τη μετάφραση των εγγράφων εκτός από αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 α (νέο)

Οδηγία 77/91/EΟΚ

Άρθρο 29 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2a

Τροποποίηση της οδηγίας 77/91/EΟΚ

Το άρθρο 29, παράγραφος 3 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"3. Η προσφορά προτιμησιακής αναλήψεως καθώς και η προθεσμία στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύονται στο εθνικό δελτίο [...]. Πάντως, η νομοθεσία Κράτους μέλους μπορεί να μην προβλέπει τη δημοσίευση αυτή, όταν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ενημερωθούν γραπτώς όλοι οι μέτοχοι. Το δικαίωμα προτιμήσεως πρέπει να ασκηθεί σε προθεσμία όχι μικρότερη από δεκατέσσερεις ημέρες μετά τη δημοσίευση της προσφοράς ή την αποστολή των επιστολών στους μετόχους."

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2010. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

1.Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2010. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν όλες τις άλλες υπάρχουσες εθνικές μορφές δημοσίευσης, εφόσον είναι σαφώς προσδιορισμένες και βασίζονται σε αντικειμενικές περιστάσεις, ιδίως προς όφελος της ασφάλειας δικαίου και της ασφάλειας των πληροφοριών και λαμβανομένων υπόψη της διαθεσιμότητας της πρόσβασης στο Διαδίκτυο και των εθνικών πρακτικών. Τα κράτη μέλη καλύπτουν τα έξοδα τέτοιων υποχρεώσεων δημοσίευσης εντός του ενιαίου τέλους.Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια στηρίζει την Επιτροπή στο στόχο της για ελάττωση του διοικητικού φόρτου όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης εταιρειών ορισμένων μορφών. Η πρόταση συνιστά μέρος της εκτενούς άσκησης μείωσης του διοικητικού φόρτου αποδεσμεύοντας και τον αναπροσανατολίζοντας τους επιχειρηματικούς πόρους και βελτιώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών της ΕΕ.

Βάσει της πρώτης οδηγίας για το εταιρικό δίκαιο (68/151/ΕΟΚ), οι εταιρείες πρέπει να δημοσιεύουν, στις επίσημες εθνικές εφημερίδες, ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να καταχωρίζονται στα εμπορικά μητρώα των κρατών μελών (π.χ. πληροφορίες για την ίδρυση της εταιρείας, τις μεταγενέστερες μεταβολές των πληροφοριών αυτών και τους ετήσιους λογαριασμούς κ.α.). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τις εταιρείες χωρίς να εξασφαλίζει πραγματική προστιθέμενη αξία δεδομένου ότι τα μητρώα των εταιρειών παρέχουν ελεύθερα τις πληροφορίες τους στο διαδίκτυο. Επομένως, ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η κατάργηση διαφόρων πρόσθετων απαιτήσεων δημοσίευσης που περιλαμβάνονται στο εθνικό δίκαιο και οι οποίες συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες για τις εταιρείες.

Μεταξύ των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων (ένα έως τέσσερα) που εξέτασε η Επιτροπή προκειμένου να επιτύχει το στόχο της ελάττωσης του διοικητικού φόρτου που σχετίζεται με τις απαιτήσεις δημοσίευσης, φαίνεται ότι η τέταρτη από τις προταθείσες λύσεις είναι εκείνη που εξισορροπεί καλύτερα τα εμπλεκόμενα συμφέροντα. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν έναν ηλεκτρονικό φορέα, ο οποίος είτε θα περιέχει όλες τις πληροφορίες είτε θα δίνει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου των εταιρειών στα μητρώα. Ο παραπάνω είναι ένας οικονομικά αποδοτικός και εύκολα προσιτός τρόπος για να παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες. Η θέσπιση ενιαίου τέλους από τα κράτη μέλη θα καλύψει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τις απαιτήσεις δημοσίευσης και τις διοικητικές απαιτήσεις. Το τέλος αυτό θα καλύπτει επίσης τις ενδεχόμενες εθνικές απαιτήσεις για δημοσίευση πληροφοριών σε τοπικές ή περιφερειακές εφημερίδες. Με άλλα λόγια, ενώ τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να προβλέπουν επιπρόσθετες υποχρεώσεις δημοσίευσης, θα πρέπει να σέβονται τον περιορισμό όσον αφορά την επιβολή επιπρόσθετων τελών.

Η τέταρτη εναλλακτική λύση αποτελεί συμβιβασμό, ο οποίος αφενός επιτρέπει περισσότερη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά την πρόβλεψη επιπρόσθετων υποχρεώσεων δημοσίευσης, εάν χρειάζεται, και, αφετέρου, διασφαλίζει ότι δεν επιβάλλονται επιπρόσθετα ειδικά τέλη στις εταιρείες που να σχετίζονται με τέτοιου είδους υποχρεώσεις.

Σχετικά με την ενδέκατη οδηγία για το εταιρικό δίκαιο (89/666/ΕΟΚ), η πρόταση αφορά τις απαιτήσεις μετάφρασης για έγγραφα που καταχωρίζονται στο μητρώο ενός υποκαταστήματος. Όταν καταχωρίζουν ένα υποκατάστημα, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν ορισμένες πληροφορίες και στο μητρώο του υποκαταστήματος. Αυτό συνεπάγεται συχνά σημαντικό επιπρόσθετο κόστος για τις εταιρείες, δεδομένου ότι όχι μόνο πρέπει να εξασφαλίσουν τη μετάφραση ορισμένων εγγράφων στη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα αλλά πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με απαιτήσεις, που μερικές φορές είναι υπερβολικές, σχετικά με την επικύρωση ή/και θεώρηση από συμβολαιογράφο της εν λόγω μετάφρασης. Στόχος είναι να μειωθούν στο ελάχιστο οι δαπάνες μετάφρασης και επικύρωσης. Μεταξύ των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων (ένα έως τρία) που εξέτασε η Επιτροπή προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της ελάττωσης του διοικητικού φόρτου που σχετίζεται με τη μετάφραση (καταχώριση), φαίνεται ότι η τρίτη από τις προταθείσες λύσεις (αμοιβαία αναγνώριση των μεταφράσεων) είναι εκείνη που εξισορροπεί καλύτερα τα εμπλεκόμενα συμφέροντα. Αυτή η εναλλακτική λύση επιφέρει οφέλη στις εταιρείες επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση των εξόδων και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αξιοπιστία των μεταφράσεων.

Για αυτόν τον λόγο η εισηγήτρια συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής και προτείνει ορισμένες τροπολογίες, οι οποίες διευκρινίζουν την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων που σχετίζονται με τα έξοδα δημοσίευσης και εκείνων που σχετίζονται με τη μετάφραση. Η εισηγήτρια προτείνει επίσης μία τεχνική τροπολογία που στοχεύει στη διασφάλιση της δυνατότητας διασταυρούμενων παραπομπών με τη δεύτερη οδηγία για το εταιρικό δίκαιο (77/91/ΕΟΚ).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (7.10.2008)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 68/151/ΕΟΚ και 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών
(COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Μαργαρίτης Σχοινάς

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την επιδίωξη να μειωθούν οι διοικητικές δαπάνες και το διοικητικό κόστος, να βελτιωθεί η ποιότητα της νομοθεσίας και να εκσυγχρονισθούν οι υπάρχοντες κανόνες προκειμένου να γίνουν σαφέστεροι. Πιστεύει επιπλέον ότι η νέα τεχνολογία πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως με στόχο τον περιορισμό των διοικητικών δαπανών και του διοικητικού κόστους. Χρειάζεται όμως να ληφθεί υπόψη ότι η διείσδυση του Διαδικτύου στις περισσότερες χώρες της ΕΕ εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη του 50%. Αν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ορισμένοι πολίτες της ΕΕ που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή προτιμούν παραδοσιακότερες μορφές επικοινωνίας δεν θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες στον τόπο τους. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών με χρήση άλλων συμπληρωματικών μέσων σε ειδικές περιπτώσεις.

Τόσο η πρώτη όσο και η ενδέκατη οδηγία για το εταιρικό δίκαιο έχουν εντοπισθεί ως στόχοι για μια απλούστευση «ταχείας υλοποίησης».

Βάσει της πρώτης οδηγίας για το εταιρικό δίκαιο, οι εταιρείες οφείλουν να δημοσιεύουν, στις επίσημες εθνικές εφημερίδες, ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να καταχωρίζονται στα εμπορικά μητρώα των κρατών μελών. Αυτό αφορά ιδίως τις πληροφορίες για την ίδρυση της εταιρείας, τις μεταγενέστερες μεταβολές των πληροφοριών αυτών και τους ετήσιους λογαριασμούς, οι οποίες πρέπει να δημοσιεύονται σε ετήσια βάση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τις εταιρείες χωρίς να εξασφαλίζει πραγματική προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι τα μητρώα των εταιρειών παρέχουν ελεύθερα τις πληροφορίες τους στο Διαδίκτυο.

Όσον αφορά την ενδέκατη οδηγία για το εταιρικό δίκαιο, η πρόταση στοχεύει τις απαιτήσεις μετάφρασης βάσει του εθνικού δικαίου για έγγραφα που καταχωρίζονται στο μητρώο ενός υποκαταστήματος. Όταν καταχωρίζουν ένα υποκατάστημα, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν στο μητρώο του υποκαταστήματος ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο τους. Αυτό συνεπάγεται συχνά διπλό κόστος για τις εταιρείες, δεδομένου ότι όχι μόνο πρέπει να εξασφαλίσουν τη μετάφραση ορισμένων εγγράφων στη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα αλλά πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με απαιτήσεις, που μερικές φορές είναι υπερβολικές, σχετικά με την επικύρωση και/ή θεώρηση από συμβολαιογράφο της εν λόγω μετάφρασης.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι ορισμένες νόμιμες υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών έχουν γίνει αδικαιολόγητα χρονοβόρες, υπερβολικά περίπλοκες ή άχρηστες. Με τη μείωση των άσκοπων απαιτήσεων γνωστοποίησης, μετάφρασης και επικύρωσης, το κόστος παραγωγής θα μειωθεί και θα καταστούν δυνατές πρόσθετες επενδύσεις και καινοτομίες, πράγμα που με τη σειρά του αναμένεται να βελτιώσει την παραγωγικότητα και τη συνολική ανταγωνιστικότητα.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει συνεπώς την πρόταση της Επιτροπής. Υπογραμμίζει όμως ότι η απλούστευση και η μείωση των διοικητικών δαπανών και του διοικητικού φόρτου δεν πρέπει να υπονομεύει την ποιότητα των γλωσσών, την πολιτιστική κληρονομιά και την πολυμορφία. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι στο τελικό κείμενο της οδηγίας πρέπει να τονιστεί η στάση της Κοινότητας απέναντι στην πολυγλωσσία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική ως προς το κόστος δημοσίευση που θα παρέχει στους χρήστες εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες, τα κράτη μέλη πρέπει να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση ενός κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η δημοσίευση αυτή και οι ενδεχόμενες πρόσθετες υποχρεώσεις δημοσίευσης που θα επιβάλλουν στις εταιρείες στο πλαίσιο αυτό δεν θα οδηγούν στην επιβολή συγκεκριμένων τελών, επιπλέον αυτών που ενδεχομένως χρεώνονται για τις καταχωρίσεις στο μητρώο.

(6) Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική ως προς το κόστος δημοσίευση που θα παρέχει στους χρήστες εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες, τα κράτη μέλη πρέπει να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση ενός κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα. Επειδή η πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν είναι πλήρως γενικευμένη σε ορισμένα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη μπορούν επιπροσθέτως να προβλέπουν τη δημοσίευση με συμπληρωματικά μέσα. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η δημοσίευση αυτή και οι ενδεχόμενες πρόσθετες υποχρεώσεις δημοσίευσης που θα επιβάλλουν στις εταιρείες στο πλαίσιο αυτό δεν θα οδηγούν στην επιβολή συγκεκριμένων τελών, επιπλέον αυτών που ενδεχομένως χρεώνονται για τις καταχωρίσεις στο μητρώο, εκτός εάν τα τέλη αυτά βασίζονται σε ευκρινώς προσδιορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η παροχή καλύτερης πληροφόρησης στους πολίτες της Ένωσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Σε συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν άλλες μορφές υποχρεώσεων δημοσίευσης, ιδίως προς όφελος της ασφάλειας δικαίου και της ασφάλειας των πληροφοριών και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών απαιτήσεων και πρακτικών. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες τέτοιων υποχρεώσεων δημοσίευσης με ένα ενιαίο τέλος.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Οδηγία 68/151/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 πράξεις και στοιχεία δημοσιεύονται μέσω ενός κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα που επιτρέπει την πρόσβαση στις δημοσιοποιούμενες πληροφορίες με χρονολογική σειρά.

4. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 πράξεις και στοιχεία δημοσιεύονται μέσω ενός κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα που επιτρέπει την πρόσβαση στις δημοσιοποιούμενες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία με χρονολογική και θεματική σειρά. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν τη δημοσίευση των εν λόγω εγγράφων με άλλα μέσα.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Οδηγία 68/151/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στις εταιρείες δεν χρεώνεται ειδικό τέλος όσον αφορά την υποχρέωση δημοσίευσης μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα ή οποιαδήποτε πρόσθετη υποχρέωση δημοσίευσης που επιβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις εν λόγω πράξεις και στοιχεία.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στις εταιρείες δεν χρεώνεται ειδικό τέλος όσον αφορά την υποχρέωση δημοσίευσης μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα ή οποιαδήποτε πρόσθετη υποχρέωση δημοσίευσης που επιβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις εν λόγω πράξεις και στοιχεία, εκτός εάν τα τέλη αυτά βασίζονται σε ευκρινώς προσδιορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η παροχή καλύτερης πληροφόρησης στους πολίτες της Ένωσης.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Οδηγία 68/151/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α – εισαγωγικό μέρος (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η παρούσα παράγραφος ουδόλως θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών:

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Οδηγία 68/151/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α – περίπτωση 1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- να μετακυλίουν δαπάνες δημοσίευσης στις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εγκατάσταση και λειτουργία του κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα·

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Οδηγία 68/151/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α – περίπτωση 2 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- να συνεχίσουν να προβλέπουν άλλες μορφές υποχρεώσεων δημοσίευσης, ιδίως προς όφελος της ασφάλειας δικαίου και της ασφάλειας των πληροφοριών και λαμβανομένων υπόψη των εθνικών απαιτήσεων και πρακτικών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Οδηγία 68/151/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α – περίπτωση 3 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- να μετακυλίουν στις εταιρείες, με τη μορφή ενιαίου τέλους, τις δαπάνες για την εγκατάσταση και λειτουργία του κεντρικού ηλεκτρονικού φορέα ή για τη συνέχιση οποιωνδήποτε συμπληρωματικών υποχρεώσεων δημοσίευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης των εταιρειών ορισμένων μορφών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

20.5.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Μαργαρίτης Σχοινάς

8.7.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.9.2008

6.10.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Мариела Величкова Баева, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Andrea Losco, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Salvador Domingo Sanz Palacio, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Piia-Noora Kauppi, Werner Langen, Μαργαρίτης Σχοινάς

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης των εταιρειών ορισμένων μορφών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.4.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

20.5.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

20.5.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Piia-Noora Kauppi

25.6.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.9.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Rareş-Lucian Niculescu, Γεώργιος Παπαστάμκος

Ημερομηνία κατάθεσης

14.10.2008