RAPPORT dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 68/151/KEE u 89/666/KEE fir-rigward tal-obbligi ta' pubblikazzjoni u traduzzjoni għal ċerti tipi ta' kumpaniji

31.10.2008 - (COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)) - ***I

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Rapporteur: Piia-Noora Kauppi

Proċedura : 2008/0083(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0400/2008

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 68/151/KEE u 89/666/KEE fir-rigward tal-obbligi ta' pubblikazzjoni u traduzzjoni għal ċerti tipi ta' kumpaniji

(COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2008)0194),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 44(2)(g) tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0171/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-0400/2008),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda  1

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 5

Test Propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) Fil-parti l-kbira tal-każijiet, il-pubbikazzjoni fil-gazzetta tal-gvern lill-kumpaniji tikkawżalhom spejjeż addizzjonali mingħajr ma tipprovdi valur miżjud, ġaladarba r-reġistri tal-kumpaniji l-informazzjoni tagħhom jagħmluha disponibbli fl-internet. Inizjattivi bil-għan li jiffaċilitaw l-aċċess għal dawn ir-reġistri fil-Komunità kollha kemm hi jkomplu jnaqqsu l-ħtieġa li din l-informazzoni tkun ippubblikata f'gazzetta tal-gvern jew f'publikazzjoni stampata oħra.

(5) Fil-parti l-kbira tal-każijiet, il-pubblikazzjoni fil-gazzetta tal-gvern lill-kumpaniji tikkawżalhom spejjeż addizzjonali mingħajr ma tipprovdi valur miżjud, ġaladarba r-reġistri tal-kumpaniji l-informazzjoni tagħhom jagħmluha disponibbli fl-Internet. Inizjattivi - bħall-portal Ewropew futur e-Justice - bil-għan li jiffaċilitaw l-aċċess għal dawn ir-reġistri fil-Komunità kollha kemm hi jkomplu jnaqqsu l-ħtieġa li din l-informazzoni tkun ippubblikata f'gazzetta tal-gvern jew f'publikazzjoni stampata oħra.

Ġustifikazzjoni

Numru ta' Stati Membri, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, beda jwaqqaf portal Ewropew e-Justice li jippermetti l-iskambju ta' informazzjoni, il-konnessjoni tar-reġistri nazzjonali u l-aċċess online għal proċeduri Ewropej bħal ordnijiet ta' ħlas. Dan il-portal ikun jikkostitwixxi l-pjattaforma adegwata għall-informazzjoni elettronika tal-kumpaniji.

Emenda  2

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Biex jippermettu pubblikazzjoni b'infiq effikaċi li lill-utenti tipprovdilhom aċċess faċli għall-informazzjoni, l-Istati Membri għandhom jagħmlu użu obbligatorju minn pjattaforma elettronika ċentrali. Barra minn hekk, għandhom jiżguraw li din il-pubblikazzjoni, kif ukoll kwalunkwe obbligu ta' pubblikazzjoni li jimponu fuq il-kumpaniji f'dan il-kuntest, ma jwasslux għal ħlasijiet speċifiċi, addizzjonalment għal dawk li għandhom jitħallsu għar-reġistrazzjoni.

(6) Biex jippermettu pubblikazzjoni b'infiq effikaċi li lill-utenti tipprovdilhom aċċess faċli għall-informazzjoni, l-Istati Membri għandhom jagħmlu użu obbligatorju minn pjattaforma elettronika ċentrali. Din il-pjattaforma għandu jkun fiha l-informazzjoni kollha li jkun meħtieġ li tiġi żvelata jew inkella għandha tagħti aċċess għall-informazzjoni ta' dan it-tip fil-fajl elettroniku tal-kumpanija fir-reġistri tal-Istati Membri. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe ħlasijiet imposti fuq il-kumpaniji għal pubblikazzjoni bħal din ikunu inklużi fi ħlas wieħed, flimkien ma' dawk, jekk ikun il-każ, li jkunu imposti għad-dħul fir-reġistru. Kwalunkwe obbligu ta' pubblikazzjoni eżistenti fl-Istati Membri m'għandux iwassal għal ħlasijiet speċifiċi addizzjonali. Dan madankollu m'għandux jipperikola l-libertà tal-Istati Membri li jgħaddu lill-kumpaniji l-ispejjeż relatati mat-twaqqif u t-tħaddim tal-pjattaforma, inklużi l-ispejjeż biex jiġu fformattjati d-dokumenti, kemm permezz tal-inklużjoni ta' dawk l-ispejjeż fl-ispejjeż ta' reġistrazzjoni jew inkella permezz ta' talba għal kontribut perjodiku obbligatorju mill-kumpaniji.

Emenda  3

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a) Bi qbil mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-Istati Membri jistgħu jkomplu kwalunkwe forma oħra eżistenti ta' pubblikazzjoni, bil-kundizzjoni li dawn ikunu definiti sew u bbażati fuq kundizzjonijiet oġġettivi, partikolarment fl-interess taċ-ċertezza legali u tas-sigurtà tal-informazzjoni, u billi titqies id-disponibilità tal-aċċess għall-Internet u l-prattiki nazzjonali. L-Istati Membri għandhom ikopru l-ispiża ta' dawn l-obbligi addizzjonali ta' publikazzjoni permezz ta' taxxa unika.

Emenda  4

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 6 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6b) B'mod konsistenti mal-użu ta' pjattaforma elettronika ċentrali, għandha tiġi emendata t-Tieni Direttiva tal-Kunsill 77/91/KEE tat-13 ta' Diċembru 1976 dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri ta' kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 58 tat-Trattat, dwar il-formazzjoni ta' kumpanniji pubbliċi ta' responsabilità limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti1.

 

1 ĠU L 26, 31.1.1977, p. 1.

Emenda  5

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) Id-Direttivi 68/151/KEE u 89/666/KEE għandhom għalhekk jiġu emendati skont dan,

(13) Id-Direttivi 68/151/KEE, 77/91/KEE u 89/666/KEE għandhom għalhekk jiġu emendati b'dan il-mod,

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1

Direttiva 68/151/KEE

Artikolu 3 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. L-iżvelar tad-dokumenti u d-dettalji msemmija fl-Artikolu 2 għandu jseħħ permezz ta' pubblikazzjoni permezz ta' pjattaforma elettronika ċentrali li tippermetti l-aċċess kronoloġiku għall-informazzjoni żvelata.

4. L-iżvelar tad-dokumenti u d-dettalji msemmija fl-Artikolu 2 għandu jseħħ permezz ta' pubblikazzjoni permezz ta' pjattaforma elettronika ċentrali li tippermetti l-aċċess kronoloġiku għall-informazzjoni żvelata.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpaniji ma jkollhomx jagħmlu ħlas speċifiku fir-rigward tal-pubblikazzjoni permezz ta' pjattaforma elettronika ċentrali jew minħabba kwalunkwe obbligu addizzjonali ta' pubblikazzjoni impost mill-Istati Membri rigward dawk id-dokumenti u dettalji.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpaniji ma jkollhomx jagħmlu ħlas speċifiku fir-rigward tal-pubblikazzjoni permezz ta' pjattaforma elettronika ċentrali jew minħabba kwalunkwe obbligu addizzjonali ta' pubblikazzjoni impost mill-Istati Membri rigward dawk id-dokumenti u dettalji. Din id-dispożizzjoni m'għandhiex taffettwa l-kapaċità ta' Stat Membru li jgħaddi l-ispejjeż relatati ma' pjattaforma elettronika ċentrali lill-kumpaniji.

Emenda  7

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2

Direttiva 89/666/KEE

Artikolu 4 (1)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istat Membru li fih tkun infetħet il-fergħa jista’ jistabbilixxi li d-dokumenti msemmija fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 2(2) u fl-Artikolu 3 jeħtiġilhom ikunu ppubblikati b'lingwa uffiċjali oħra tal-Komunità għajr bil-lingwa uffiċjali tar-reġistru msemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 2(1), u li t-traduzzjoni ta’ dawn id-dokumenti jeħtiġilha tkun awtentikata. Traduzzjoni titqies li tkun awtentikata meta tkun ġiet awtentikata permezz ta' proċedura aċċettata mill-awtoritajiet aministrattivi jew ġudizzjarji ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor.

1. L-Istat Membru li fih tkun infetħet il-fergħa jista’ jistabbilixxi li d-dokumenti msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 2(2) u fl-Artikolu 3 jeħtiġilhom ikunu żvelati b'lingwa uffiċjali oħra tal-Komunità għajr bil-lingwa uffiċjali tar-reġistru msemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 2(1), u li t-traduzzjoni ta’ dawn id-dokumenti jeħtiġilha tkun awtentikata. Meta Stat Membru jkun jeħtieġ awtentifikazzjoni, it-traduzzjoni għandha tkun awtentifikata minn persuna kkwalifikata li tagħmel dan fi kwalunkwe Stat Membru.

Emenda  8

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2

Direttiva 89/666/KEE

Artikolu 4 (2)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.L-Istati Membri għandhom jaċċettaw l-awtentikazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 2(2) bil-lingwa li biha tkun ippubblikata skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

2. L-ewwel paragrafu għandu japplika mutatis mutandis għall-awtentikazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 2(2), sakemm l-awtentikazzjoni tkun inħarġet mir-reġistru msemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 2(1) fil-lingwa uffiċjali rikjesta mill-Istat Membru li fih tkun infetħet il-fergħa.

Emenda  9

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2

Direttiva 89/666/KEE

Artikolu 4 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. L-Istati Membri ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit formali rigward it-traduzzjoni tad-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1, għajr dawk stipulati fil-paragrafi 1 u 2.

3. L-Istati Membri ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit formali addizzjonali rigward it-traduzzjoni tad-dokumenti għajr dawk stipulati fil-paragrafi 1 u 2.

Emenda  10

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 2 a (ġdid)

Direttiva 77/91/KEE

Artikolu 29 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 2a

 

Emenda għad-Direttiva 77/91/KEE

 

L-Artikolu 29(3) tad-Direttiva 77/91/KEE għandu jinbidel b'dan li ġej:

 

"3. Kull offerta ta' abbonament fuq bażi preventiva u l-perjodu li fih dan id-dritt għandu jkun eżerċitat għandhom jiġu pubblikati fil-gazzetta tal-gvern nazzjonali [...]. Iżda, l-liġijiet ta' Stat Membru ma għandhomx bżonn jipprevedu pubblikazzjoni ta' dan it-tip meta l-ishma kollha ta' kumpannija huma reġistrati. F'dak il-każ, l-azzjonisti kollha tal-kumpannija għandhom ikunu infurmati bil-miktub. Il-jedd preventiv għandu jkun eżerċitat f'perjodu li ma għandux ikun inqas minn 14-il ġurnata mid-data tal-pubblikazzjoni tal-offerta jew mid-data minn meta jintbagħtu l-ittri lill-azzjonisti.''

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa għall-qadi ta' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mit-30 ta' April 2010. Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u t-tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mit-30 ta' April 2010. L-Istati Membri jistgħu jkomplu kwalunkwe forom oħra ta' pubblikazzjoni nazzjonali eżistenti, bil-kundizzjoni li dawn ikunu definiti sew u bbażati fuq kundizzjonijiet oġġettivi, partikolarment fl-interess taċ-ċertezza legali u tas-sigurtà tal-informazzjoni, u billi titqies id-disponibilità tal-aċċess għall-Internet u l-prattiki nazzjonali. L-Istati Membri għandhom ikopru l-ispiża ta' dawn l-obbligi addizzjonali ta' publikazzjoni permezz ta' taxxa unika. Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u t-tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapporteur tappoġġja lill-Kummissjoni fl-intenzjoni tagħha li tnaqqas il-piż amministrattiv fir-rigward tal-obbligi ta' pubblikazzjoni u ta' traduzzjoni ta' ċerti tipi ta' kumpaniji. Il-proposta tagħmel parti minn eżerċizzju vast ta' tnaqqis tal-piż amministrattiv, billi jinħelsu u jiġu diretti band'oħra r-riżorsi kummerċjali, u b'hekk titejjeb il-kompetittività tal-ekonomiji tal-Istati Membri.

Taħt l-Ewwel Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji (68/151/KEE), il-kumpaniji għandhom jippubblikaw ċerta informazzjoni fil-gazzetti tal-gvern nazzjonali, u din għandha titniżżel fir-reġistri kummerċjali tal-Istati Membri (eż. informazzjoni dwar it-twaqqif tal-kumpanija, tibdil ulterjuri ta' din l-informazzjoni u l-kontijiet annwali, eċċ.). F'bosta każijiet, il-pubblikazzjoni fil-gazzetta tal-gvern nazzjonali tinvolvi spejjeż addizzjonali għall-kumpaniji mingħajr ma tipprovdi valur miżjud reali f'dan iż-żmien meta l-informazzjoni fir-reġistri tal-kumpaniji tkun disponibbli online. Għalhekk l-għan tal-proposta tal-Kummissjoni huwa li mil-liġi nazzjonali jitwarrbu r-rekwiżiti addizzjonali ta' pubblikazzjoni li jikkawżaw spejjeż żejda lill-kumpaniji.

Fost il-bosta għażliet (minn waħda sa erba') li l-Kummissjoni kkunsidrat sabiex jinkiseb l-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv relatat mar-rekwiżiti ta' pubblikazzjoni, jidher li r-raba' għażla proposta toħloq l-aħjar bilanċ bejn l-interessi kkonċernati. L-Istati Membri għandhom jadottaw pjattaforma elettronika li jkun fiha l-informazzjoni kollha jew li tkun tipprovdi aċċess għal din l-informazzjoni fil-fajl elettroniku tal-kumpanija fir-reġistru. Dan ikun mod effettiv meta mqabbel mal-ispejjeżu mezz faċilment aċċessibbli biex tiġi pprovduta l-informazzjoni kollha neċessarja dwar il-kumpaniji. Ħlas wieħed stabbilit mill-Istati Membri għandu jkopri l-ispejjeż kollha relatati mar-rekwiżiti tal-pubblikazzjoni u tal-amministrazzjoni. Dan il-ħlas għandu wkoll ikopri r-rekwiżiti nazzjonali eventwali biex tiġi wkoll ippubblikata informazzjoni fil-gazzetti lokali jew nazzjonali. Fi kliem ieħor, l-Istati Membri jkunu ħielsa li jipprevedu obbligi addizzjonali ta' pubblikazzjoni iżda jkollhom josservaw ir-restrizzjoni li ma jimponux spejjeż addizzjonali.

Din ir-raba' għażla hija kompromess li, minn banda, iħalli lill-Istati Membri iktar flessibilità biex jipprevedu obbligi addizzjonali ta' pubblikazzjoni jekk dan ikun meħtieġ, u mill-banda l-oħra, jiżgura li ma jkunx hemm spejjeż addizzjonali speċifiċi imposti fuq il-kumpaniji b'konnessjoni ma' obbligi bħal dawn.

Fir-rigward tal-Ħdax-il Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji (89/666/KEE), il-proposta tittratta r-rekwiżiti ta' traduzzjoni għad-dokumenti li għandhom jiddaħħlu fir-reġistri tal-fergħat tal-kumpaniji. Meta jkunu qed jirreġistraw fergħa, jeħtieġ li l-kumpaniji jirreġistraw ukoll ċerta informazzjoni fir-reġistru tal-fergħa tal-kumpanija. Dan spiss iwassal għal spejjeż addizzjonali notevoli għall-kumpaniji, minħabba li ma jkollhomx biss jiżguraw li ssir traduzzjoni ta' ċerti dokumenti bl-ilsien tal-Istat Membru fejn tinsab il-fergħa, iżda jkollhom ukoll jikkonformaw mar-rekwiżiti, ġieli eċċessivament restrittivi, għaċ-ċertifikazzjoni u/jew it-trattament notarili ta' dik it-traduzzjoni. L-għan huwa li l-ispejjeż tat-traduzzjoni u taċ-ċertifikazzjoni jitnaqqsu għall-minimu. Fost il-bosta għażliet (minn waħda sa tlieta) li l-Kummissjoni kkunsidrat sabiex jinkiseb l-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv relatat mat-traduzzjoni (reġistrazzjoni), jidher li t-tielet għażla (rikonoxximent reċiproku tat-traduzzjonijiet) proposta toħloq l-aħjar bilanċ bejn l-interessi kkonċernati. Din l-għażla twassal għal benefiċċji għall-kumpaniji billi tikseb ċertu tnaqqis fl-ispejjeż filwaqt li tiżgura affidabilità tat-traduzzjonijiet.

Ir-rapporteur għalhekk taqbel mal-proposta tal-Kummissjoni u tintroduċi xi emendi li jiċċaraw l-implimentazzjoni prattika tad-dispożizzjonijiet relatati mal-ispejjeż tal-pubblikazzjoni u tad-dispożizzjonijiet dwar it-traduzzjoni. Ir-rapporteur qed tintroduċi wkoll emenda teknika sabiex jiġi żgurat li jkun hemm referenza korretta għat-Tieni Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji (77/91/KEE).

OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (7.10.2008)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 68/151/KEE u 89/666/KEE fir-rigward tal-obbligi ta' pubblikazzjoni u traduzzjoni għal ċerti tipi ta' kumpaniji
(COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Margaritis Schinas

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Rapporteur jappoġġja l-għan li jitnaqqsu l-piżijiet u l-ispejjeż amministrattivi, titjieb il-kwalità tal-leġiżlazzjoni, u jkunu aġġornati r-regoli eżistenti sabiex jiġu aktar ċari. Apparti dan ir-Rapporteur jemmen li teknoloġija ġdida għandha tintuża mill-aktar sabiex jitnaqqsu l-piżijiet u l-ispejjeż amministrattivi. Madankollu, wieħed għandu jitqies li d-dħul tal-Internet f'bosta pajjiżi tal-UE għadu anqas minn 50%. Jekk l-informazzjoni tkun disponibbli biss fuq pjattaforma elettronika waħda, xi ċittadini tal-UE li ma jistax ikollhom aċċess għall-Internet jew li jippreferu jużaw forom aktar tradizzjonali ta' komunikazzjoni mhux se jkunu fil-qagħda li jirċievu tagħrif dwar il-kumpaniji fiz-zona lokali tagħhom. Bħala konsegwenza, l-Istati Membri għandu jkolhom il-possibilitajiet li jorganizzaw l-iżvelar tal-informazzjoni permezz ta' mezzi kumplimentari oħra skont kundizzjonijiet speċifiċi.

Kemm l-ewwel Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji kif ukoll il-Ħdax-il Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji ġew identifikati bħala kandidati għas-simplifikazzjoni bi proċedura mgħaġġla.

Fir-rigward tal-Ewwel Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji, il-kumpaniji għandhom partikolarment l-obbligu li jippubblikaw fil-gazzetti tal-gvern, ċerta informazzjoni li jeħtiġilha titniżżel fir-reġistri kummerċjali tal-Istati Membri. Din l-informazzjoni tinvolvi, b'mod partikulari, tagħrif dwar it-twaqqif tal-kumpanija, tibdiliet sussegwenti f'dan it-tagħrif u l-kontijiet annwali li jeħtiġilhom ikunu ppublikati kull sena. Fil-parti l-kbira tal-każijiet, din il-pubbikazzjoni fil-gazzetta tal-gvern tikkawża lill-kumpaniji spejjeż addizzjonali mingħajr ma tipprovdi ebda valur miżjud, fi żminijiet meta r-reġistri tal-kumpaniji jagħmlu l-informazzjoni tagħhom disponibbli fuq l-internet.

Fir-rigward tal-Ħdax-il Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji, huma partikularment ir-rekwiżiti tat-traduzzjoni, fil-liġi nazzjonali, għal dokumenti li għandhom jiddaħħlu fir-reġistru tal-fergħat. Huma u jirreġistraw fergħa, il-kumpaniji jeħtiġilhom jirreġistraw ċerta informazzjoni fir-reġistru tal-kumpaniji kif ukoll fir-reġistru tal-fergħa. Dan spiss iwassal għal spiża doppja għall-kumpaniji, minħabba li ma jkollhomx biss jiżguraw li ssir traduzzjoni ta' ċerti dokumenti bl-ilsien tal-Istat Membru fejn tinsab il-fergħa, iżda jkollhom ukoll jaqdu r-rekwiżiti, ġieli eċċessivament restrittivi, għaċ-ċertifikazzjoni u/jew it-trattament notarili ta' dik it-traduzzjoni.

Ir-Rapporteur iqis li xi obbligi legali li jkun ipprovdut tagħrif saru jaħlu wisq żmien mingħajr bżonn, huma ikkumplikati żżejjed jew inkella inutli. Billi jitnaqqsu r-rekwiżiti tar-rappurtar, tat-traduzzjoni u taċ-ċertifikazzjoni mhux meħtieġa l-ispejjeż ta' produzzjoni jitnaqqsu u jippermettu investiment addizzjonali kif ukoll l-innovazzjoni, li min-naħa l-oħra għandhom itejbu l-produttività u l-kompetittività ġenerali.

Għalhekk ir-Rapporteur jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni. Madankollu, ir-Rapporteur jenfasizza li s-simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-piżijiet u l-ispejjeż amministrattivi ma għandhomx jipperikolaw il-kwalità tal-lingwi, il-wirt kulturali u d-diversità. F'dan il-kuntest ir-Rapporteur iqis li l-istrateġija tal-Komunità għall-multilingwiżmu għandha tkun enfasizzata fit-test finali tad-direttiva.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jitlob lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora fir-rapport tiegħu dawn l-emendi li ġejjin:

Emenda  1

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Biex jippermettu pubblikazzjoni b'infiq effikaċi li lill-utenti tipprovdilhom aċċess faċli għall-informazzjoni, l-Istati Membri għandhom jagħmlu użu obbligatorju minn pjattaforma elettronika ċentrali. Barra minn hekk, għandhom jiżguraw li din il-pubblikazzjoni, kif ukoll kwalunkwe obbligu ta' pubblikazzjoni li jimponu fuq il-kumpaniji f'dan il-kuntest, ma jwasslux għal ħlasijiet speċifiċi, addizzjonalment għal dawk li għandhom jitħallsu għar-reġistrazzjoni.

(6) Biex jippermettu pubblikazzjoni b'infiq effikaċi li lill-utenti tipprovdilhom aċċess faċli għall-informazzjoni, l-Istati Membri għandhom jagħmlu użu obbligatorju minn pjattaforma elettronika ċentrali. Minħabba li l-aċċess għall-Internet mhuwiex universalment disponibbli f'ċerti Stati Membri, l-Istati Membri jistgħu, apparti dan, jirrangaw għall-pubblikazzjoni b'mezzi kumplimentari. Barra minn hekk, għandhom jiżguraw li din il-pubblikazzjoni, kif ukoll kwalunkwe obbligu ta' pubblikazzjoni li jimponu fuq il-kumpaniji f'dan il-kuntest, ma jwasslux għal ħlasijiet speċifiċi, apparti dawk li għandhom jitħallsu għar-reġistrazzjoni, sakemm dawn il-ħlasijiet ikunu bbażati fuq kriterji definiti tajjeb u oġġettivi sabiex jiżguraw li jkun ipprovdut tagħrif aħjar għaċ-ċittadini tal-Unjoni.

Emenda  2

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a)F'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà l-Istati Membri għandhom ikun fil-qagħda li jkomplu forom oħra ta' obbligi tal- pubblikazzjonijiet, b'mod partikulari fl-interess taċ-ċertezza legali u s-sigurtà tal-informazzjoni kif ukoll fir-rigward tar-rekwiżiti u l-prattiki nazzjonali.L-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi jkopru l-ispejjeż tal-obbligi tal-pubblikazzjonijiet bħal dawn permezz ta' ħlas uniku.

Emenda  3

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1

Direttiva 68/151/KEE

Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. L-iżvelar tad-dokumenti u d-dettalji msemmija fl-Artikolu 2 għandu jseħħ permezz ta' pubblikazzjoni permezz ta' pjattaforma elettronika ċentrali li tippermetti l-aċċess kronoloġiku għall-informazzjoni żvelata.

4. L-iżvelar tad-dokumenti u d-dettalji msemmija fl-Artikolu 2 għandu jseħħ b'pubblikazzjoni permezz ta' pjattaforma elettronika ċentrali li tippermetti l-aċċess għall-informazzjoni tal-kumpanija żvelata f'ordni kronoloġiku utematiku. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu wkoll li d-dokumenti jiġu ppublikati permezz ta' mezzi oħra.

Emenda  4

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1

Direttiva 68/151/KEE

Artikolu 3 - paragrafu 4 - subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpaniji ma jkollhomx jagħmlu ħlas speċifiku fir-rigward tal-pubblikazzjoni permezz ta' pjattaforma elettronika ċentrali jew minħabba kwalunkwe obbligu addizzjonali ta' pubblikazzjoni impost mill-Istati Membri rigward dawk id-dokumenti u dettalji."

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpaniji ma jkollhomx jagħmlu ħlas speċifiku fir-rigward tal-pubblikazzjoni permezz ta' pjattaforma elettronika ċentrali jew minħabba kwalunkwe obbligu addizzjonali ta' pubblikazzjoni impost mill-Istati Membri rigward dawk id-dokumenti u dettalji sakemm dawn il-ħlasijiet ikunu bbażati fuq kundizzjonijiet definiti tajjeb u oġġettivi sabiex jiżguraw li jkun ipprovdut tagħrif aħjar għaċ-ċittadini tal-Unjoni..

Emenda  5

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1

Direttiva 68/151/KEE

Artikolu 3 - paragrafu 4 - subparagrafu 2 a - parti introduttorja (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Dan il-paragrafu ma għandux jaffettwa l-abilità tal-Istati Membri li:

Emenda  6

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1

Direttiva 68/151/KEE

Artikolu 3 - paragrafu 4 - subparagrafu 2 a - inċiż 1 (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

- l-ispejjeż tal-pubblikazzjoni għandhom jgħaddu lill-kumpaniji, inklużi dawk relatati mal-istabbiliment u l-operat tal-pjattaforma elettronika ċentrali;

Emenda  7

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1

Direttiva 68/151/KEE

Artikolu 3 - paragrafu 4 - subparagrafu 2 a - inċiż 2 (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

- jibqgħu jiġu koperti obbligi oħra ta' pubblikazzjoni, partikularment fl-interess taċ-ċertezza legali u s-sigurtà tal-informazzjoni kif ukoll fir-rigward tar-rekwiżiti u l-prattiċi nazzjonali, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà;

Emenda  8

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1

Direttiva 68/151/KEE

Artikolu 3 - paragrafu 4 - subparagrafu 2 a - inċiż 3 (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

- l-ispejjeż tal-istabbiliment u l-operat tal-pjattoforma elettronika ċentrali jew ta' kull obbligu tal-pubblikazzjoni għandhom jgħaddu lill-kumpaniji fi ħlas uniku.

PROĊEDURA

Titolu

Obbligi ta’ pubblikazzjoni u ta’ traduzzjoni ta’ ċerti tipi ta’ kumpaniji

Referenzi

COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)

Kumitat responsabbli

JURI

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

20.5.2008

 

 

 

Rapporteur ta’ opinjoni:

       Data tal-ħatra

Margaritis Schinas

8.7.2008

 

 

Eżami fil-kumitat

9.9.2008

6.10.2008

 

 

Data tal-adozzjoni

7.10.2008

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

24

6

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Andrea Losco, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Salvador Domingo Sanz Palacio, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Piia-Noora Kauppi, Werner Langen, Margaritis Schinas

PROĊEDURA

Titolu

L-obbligi ta' pubblikazzjoni u traduzzjoni għal ċerti tipi ta' kumpaniji

Referenzi

COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

17.4.2008

Kumitat responsabbli

  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

20.5.2008

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

20.5.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

  Data tal-ħatra

Piia-Noora Kauppi

25.6.2008

 

 

Eżami fil-Kumitat

9.9.2008

 

 

 

Data tal-adozzjoni

7.10.2008

 

 

 

Riżlutat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

20

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos