RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 68/151/CEE și 89/666/CEE ale Consiliului în ceea ce privește obligațiile de publicare și de traducere impuse anumitor forme de societăți comerciale

31.10.2008 - (COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri juridice
Raportoare: Piia-Noora Kauppi

Procedură : 2008/0083(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0400/2008

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 68/151/CEE și 89/666/CEE ale Consiliului în ceea ce privește obligațiile de publicare și de traducere impuse anumitor forme de societăți comerciale

(COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0194),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 44 alineatul (2) litera (g) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0171/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A6-0400/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În majoritatea cazurilor, obligațiile de publicare atrag costuri suplimentare pentru societăți fără a aduce o valoare adăugată, ținând seama de faptul că informațiile din registrele societăților sunt accesibile on-line. Inițiativele destinate să faciliteze posibilitatea de accesare a acestor registre din orice parte a Comunității reduc și mai mult nevoia de a publica astfel de informații într-un buletin național sau în presa scrisă.

(5) În majoritatea cazurilor, obligațiile de publicare atrag costuri suplimentare pentru societăți fără a aduce o valoare adăugată, ținând seama de faptul că informațiile din registrele societăților sunt accesibile on-line. Inițiativele destinate să faciliteze posibilitatea de accesare a acestor registre din orice parte a Comunității, cum ar fi viitorul portal european E-Justice, reduc și mai mult nevoia de a publica astfel de informații într-un buletin național sau în presa scrisă.

Justificare

Mai multe state membre au început, cu sprijinul Comisiei Europene, elaborarea unui portal european E-Justice, care să permită schimbul de informații, interconectarea registrelor naționale și accesul on-line la procedurile europene, cum ar fi ordinele de plată. Acest portal ar reprezenta o platformă adecvată pentru furnizarea pe cale electronică a informațiilor referitoare la societăți.

Amendamentul  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru ca publicarea să fie rentabilă și utilizatorii să aibă un acces ușor la informații, statele membre ar trebui să facă obligatorie utilizarea unei platforme electronice centrale. De asemenea, ar trebui să se asigure că această publicare și orice alte obligații suplimentare de publicare pe care le-ar putea impune societăților în acest sens nu atrag taxe speciale suplimentare față de cele care pot fi percepute pentru înscrierea în registru.

(6) Pentru ca publicarea să fie rentabilă și utilizatorii să aibă un acces ușor la informații, statele membre ar trebui să facă obligatorie utilizarea unei platforme electronice centrale. Această platformă ar trebui fie să includă toate informațiile solicitate a fi făcute publice, fie să permită accesul la aceste informații din dosarul în format electronic al societății, inclus în registrele statelor membre. De asemenea, statele membre ar trebui să se asigure că orice costuri pentru respectiva publicare care le sunt impuse societăților comerciale se regăsesc într-o taxă unică, împreună cu cele care sunt percepute pentru înscrierea în registru, dacă este cazul. Nicio obligație de publicare existentă în statele membre nu trebuie să conducă la impunerea unei taxe suplimentare specifice. Totuși, acest lucru nu ar trebui să aducă atingere libertății statelor membre de a transfera societăților comerciale costurile legate de înființarea și de funcționarea platformei, inclusiv de editarea documentelor, fie prin includerea acestor costuri în taxele de înregistrare, fie prin solicitarea unei contribuții periodice obligatorii din partea societăților.

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) În conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre pot continua toate celelalte forme existente de publicare, cu condiția ca acestea să fie bine definite și bazate pe condiții obiective, în special în scopul asigurării certitudinii juridice și a securității informațiilor și având în vedere posibilitățile de acces la internet și practicile naționale. Statele membre ar trebui să acopere costul unor astfel de obligații suplimentare de publicare prin intermediul taxei unice.

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Ca urmare a utilizării platformei electronice centrale, cea de-a doua Directivă a Consiliului 77/91/CEE din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților comerciale în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora ar trebui modificată.

 

1JO L 26, 31.1.1977, p. 1.

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Prin urmare, Directivele 68/151/CEE și 89/666/CEE ar trebui modificate în consecință,

(13) Prin urmare, Directivele 68/151/CEE, 77/91/CEE și 89/666/CEE ar trebui modificate în consecință,

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Directiva 68/151/CEE

Articolul 3 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(4) Publicitatea actelor și a informațiilor prevăzute la alineatul (2) se asigură prin publicarea prin intermediul unei platforme electronice centrale care permite consultarea informațiilor publicate în ordine cronologică.

„(4) Publicitatea actelor și a informațiilor prevăzute la alineatul (2) se asigură prin publicarea prin intermediul unei platforme electronice centrale care permite consultarea informațiilor publicate în ordine cronologică.

Statele membre se asigură că societăților comerciale nu li se solicită achitarea unei taxe speciale pentru obligațiade publicare prin intermediul unei platforme electronice comune sau pentru orice altă obligație suplimentară de publicare impusă de statele membre în ceea ce privește aceste acte și informații.

 

Statele membre se asigură că societăților comerciale nu li se solicită achitarea unei taxe speciale pentru o publicareprin intermediul platformei electronice centrale sau pentru orice altă obligație suplimentară de publicare impusă de statele membre în ceea ce privește aceste acte și informații. Prezenta dispoziție nu afectează capacitatea statelor membre de a transfera societăților comerciale costurile privind platforma electronică centrală.

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2

Directiva 89/666/CEE

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statul membru în care a fost înființată sucursala poate să impună ca documentele menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (b)și (c) și la articolul 3 să fie publicate într-o altă limbă oficială a Comunității decât limba oficială a registrului menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (c) și ca traducerea documentelor în cauză să fie autorizată. O traducere este considerată autorizată dacă a fost autorizată conform unei proceduri acceptate de autoritățile administrative sau judiciare ale oricărui alt stat membru.

(1) Statul membru în care a fost înființată sucursala poate să impună ca documentele menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (b) și la articolul 3 să fie difuzate într-o altă limbă oficială a Comunității decât limba oficială a registrului menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (c) și ca traducerea documentelor în cauză să fie autorizată. În cazul în care un stat membru solicită autorizarea traducerii, traducerea este autorizată de o persoană calificată în acest sensîn oricare stat membru.

Amendamentul  8

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2

Directiva 89/666/CEE

Articolul 4 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre acceptă certificatul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (c) în limba în care a fost publicat în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.

(2) Alineatul (1) se aplică mutatis mutandiscertificatului menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (c), cu excepția cazului în care certificatul a fost emis de registrul menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (c) în limba oficială solicitată de statul membru în care a fost deschisă sucursala.

Amendamentul  9

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2

Directiva 89/666/CEE

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre nu impun nicio altă cerință formală privind traducerea documentelor menționate la alineatul (1) în afara celor prevăzute la alineatele (1) și (2).

(3) Statele membre nu impun nicio altă cerință formală suplimentară privind traducerea documentelor în afara celor prevăzute la alineatele (1) și (2).”

Amendamentul  10

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2a (nou)

Directiva 77/91/ CEE

Articolul 29 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2a

 

Modificarea Directivei 77/91/CEE

 

Articolul 29 alineatul (3) din Directiva 77/91/CEE a Consiliului se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Orice ofertă de subscriere în temeiul dreptului de preemțiune și perioada în care trebuie exercitat acest drept se publică în buletinul național [...]. Cu toate acestea, legislația unui stat membru poate să nu prevadă respectiva obligație de publicare în cazul în care toate acțiunile societății sunt nominative. În acest caz, toți acționarii societății trebuie informați în scris. Dreptul de preemțiune trebuie exercitat într-un termen care nu poate fi mai scurt de 14 zile de la data publicării ofertei de subscriere sau de la data expedierii scrisorilor către acționari.”

Amendamentul  11

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la cel târziu 30 aprilie 2010. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective și un tabel de corespondență între prezenta directivă și aceste dispoziții.

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la cel târziu 30 aprilie 2010. Statele membre pot continua toate celelalte forme existente de publicare, cu condiția ca acestea să fie bine definite și bazate pe condiții obiective, în special în scopul asigurării certitudinii juridice și a securității informațiilor și având în vedere posibilitățile de acces la internet și practicile naționale. Statele membre acoperă costul acestor obligații suplimentare de publicare prin intermediul taxei unice. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective și un tabel de corespondență între prezenta directivă și aceste dispoziții.

EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul sprijină acțiunea Comisiei de a reduce sarcinile administrative în ceea ce privește obligațiile de publicare și de traducere impuse anumitor forme de societăți comerciale. Propunerea face parte din exercițiul cu implicații largi de reducere a sarcinilor administrative, prin eliberarea și redirecționarea resurselor economice, sporind astfel competitivitatea economiilor din statele membre.

În conformitate cu prima directivă în materie de drept al societăților comerciale (68/151/CEE), societățile comerciale au obligația de a publica în buletinele naționale anumite informații care trebuie înregistrate în registrele comerciale ale statelor membre (de exemplu informații despre înființarea societății comerciale, modificări ulterioare ale acestor informații și conturile anuale etc.). În majoritatea cazurilor, publicarea în buletinele naționale atrage costuri suplimentare pentru societățile comerciale, fără a aduce o valoare adăugată reală, într-o epocă în care informațiile din registrele comerțului pot fi accesate on-line. Prin urmare, obiectivul propunerii Comisiei este de a elimina din legislația națională orice cerințe suplimentare de publicare care atrag costuri suplimentare pentru societățile comerciale.

Printre opțiunile disponibile (de la unu la patru) pe care Comisia le-a avut în vedere pentru a atinge obiectivul de reducere a sarcinilor administrative legate de cerințele de publicare, se pare că cea de-a patra opțiune propusă oferă cel mai bun echilibru al intereselor în joc. Statele membre ar trebui să adopte o platformă electronică care să conțină toate informațiile sau să asigure accesul la aceste informații în fișierul electronic al întreprinderii din registru. Aceasta ar constitui o modalitate simplă și rentabilă de a furniza toate informațiile necesare privind societățile comerciale. O taxă unică stabilită de statele membre ar trebui să acopere toate costurile aferente cerințelor de publicare și de administrare. De asemenea, taxa ar trebui să acopere posibilele cerințe naționale de publicare a informațiilor și în ziarele locale sau regionale. Cu alte cuvinte, statele membre vor fi libere să prevadă obligații suplimentare de publicare, dar vor trebui să respecte restricțiile privind impunerea taxelor suplimentare.

Opțiunea cu numărul patru reprezintă un compromis care, pe de o parte, acordă statelor membre mai multă flexibilitate în impunerea cerințelor suplimentare de publicare, dacă este necesar, și, pe de altă parte, asigură faptul că nu se impun societăților comerciale taxe suplimentare specifice aferente acestor sarcini.

În ceea ce privește a unsprezecea directivă în materie de drept al societăților comerciale (89/666/CEE), propunerea vizează cerințele de traducere a documentelor care trebuie să figureze în registrul sucursalei. La înregistrarea unei sucursale, societățile comerciale trebuie să introducă anumite informații și în registrul sucursalelor. Această obligație ocazionează deseori costuri suplimentare considerabile pentru societăți, care sunt nevoite nu numai să asigure traducerea anumitor documente în limba statului membru în care se situează sucursala, ci și să îndeplinească o serie de cerințe uneori exagerate de autorizare și/sau legalizare notarială a respectivei traduceri. Obiectivul este de a reduce la minimum costurile de traducere și autorizare. Printre opțiunile disponibile (de la unu la trei) pe care Comisia le-a avut în vedere pentru a atinge obiectivul de reducere a sarcinilor administrative legate de traducere (autorizare), se pare că cea de a treia opțiune propusă (recunoașterea reciprocă a traducerilor) oferă cel mai bun echilibru al intereselor în joc. Această opțiune aduce beneficii societăților comerciale prin reducerea costurilor, asigurând în același timp fiabilitatea traducerilor.

În consecință, raportorul aprobă propunerea Comisiei și introduce anumite amendamente care clarifică punerea în aplicare practică a dispozițiilor privind costurile de publicare și a dispozițiilor privind traducerea. De asemenea, raportorul introduce un amendament tehnic pentru a asigura corelarea corectă cu a doua directivă în materie de drept al societăților comerciale (77/91/CEE).

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (7.10.2008)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 68/151/CEE și 89/666/CEE ale Consiliului în ceea ce privește obligațiile de publicare și de traducere impuse anumitor forme de societăți comerciale

(COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

Raportor: Margaritis Schinas

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul dumneavoastră pentru aviz sprijină obiectivul de reducere a sarcinilor și costurilor administrative, de îmbunătățire a calității legislației și de actualizare a reglementărilor în vigoare pentru a le face mai clare. Mai mult, acesta consideră că noile tehnologii ar trebui utilizate din plin în scopul limitării sarcinilor și costurilor administrative. Cu toate acestea, trebuie să se ia în considerare că rata de penetrare a internetului în majoritatea statelor membre ale UE este în continuare sub 50%. Astfel, dacă informațiile sunt disponibile doar prin intermediul unei platforme electronice unice, unii dintre cetățenii UE care nu pot avea acces la internet sau preferă să utilizeze forme de comunicare mai tradiționale nu vor putea primi informațiile legate de societățile aflate în regiunea lor. În consecință, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a organiza, în anumite condiții, difuzarea de informații prin mijloace complementare.

Atât prima cât și a unsprezecea directivă în materie de drept al societăților comerciale au fost identificate ca eligibile în procesul de simplificare rapidă.

În ceea ce privește prima directivă în materie de drept al societăților comerciale, societățile au obligația de a publica, în buletinele naționale, anumite informații care trebuie introduse în registrele comerciale ale statelor membre. Este vorba, în special, de informații despre înființarea societății, modificările ulterioare ale acestor informații și conturile anuale care trebuie publicate în fiecare an. În majoritatea cazurilor, publicarea în buletinul național atrage costuri suplimentare pentru societăți, fără a aduce o valoare adăugată, într-o epocă în care registrele comerțului pot fi accesate online.

În ceea ce privește a unsprezecea directivă în materie de drept al societăților comerciale, este vorba despre cerințele de traducere, prevăzute de legislația națională, a documentelor care trebuie depuse la registrul sucursalei. La înregistrarea unei sucursale, societățile trebuie să introducă în registrul sucursalei anumite informații din propriul dosar. Această necesitate duce deseori la dublarea costurilor societăților, acestea fiind nevoite nu numai să asigure traducerea anumitor documente în limba statului membru în care se situează sucursala, ci și să îndeplinească o serie de cerințe uneori exagerate de autorizare și/sau legalizare notarială a respectivei traduceri.

Raportorul dumneavoastră pentru aviz consideră că anumite obligații juridice privind furnizarea de informații sunt în mod inutil îndelungate, excesiv de complicate sau nefolositoare. Prin reducerea cerințelor inutile de raportare, traducere și autorizare, costurile de producție vor fi reduse și vor permite investiții și inovații suplimentare, care, la rândul lor, ar trebui să amelioreze productivitatea și competitivitatea în general.

Astfel, raportorul dumneavoastră pentru aviz sprijină propunerea Comisiei. Cu toate acestea, acesta subliniază că simplificarea și reducerea sarcinilor și costurilor administrative nu trebuie să dăuneze calității limbii, patrimoniului cultural sau diversității. În acest context, raportul dumneavoastră pentru aviz consideră că abordarea comunitară a multilingvismului trebuie subliniată în textul final al prezentei directive.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru ca publicarea să fie rentabilă și utilizatorii să aibă un acces ușor la informații, statele membre ar trebui să facă obligatorie utilizarea unei platforme electronice centrale. De asemenea, ar trebui să se asigure că această publicare și orice alte obligații suplimentare de publicare pe care le-ar putea impune societăților în acest sens nu atrag taxe speciale suplimentare față de cele care pot fi percepute pentru înscrierea în registru.

(6) Pentru ca publicarea să fie rentabilă și utilizatorii să aibă ușor acces la informații, statele membre ar trebui să facă obligatorie utilizarea unei platforme electronice centrale. Pentru că accesul la internet nu este întotdeauna disponibil în anumite state membre, acestea pot, în plus, asigura publicarea prin mijloace complementare. De asemenea, ar trebui să se asigure că această publicare și orice alte obligații suplimentare de publicare pe care le-ar putea impune societăților în acest sens nu atrag taxe speciale suplimentare față de cele care pot fi percepute pentru înscrierea în registru, cu excepția cazului în care aceste taxe au la bază criterii bine definite și obiective în vederea garantării unei mai bune informări a cetățenilor Uniunii.

Amendamentul  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)În conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre ar trebui să poată continua aplicarea altor forme de publicare, în special pentru a asigura siguranța juridică și securitatea informațiilor și din perspectiva obligațiilor și uzanțelor naționale.Statele membre ar trebui să poată acoperi costul acestor obligații de publicare prin intermediul unei taxe unice.

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Directiva 68/151/CEE

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Publicitatea actelor și a informațiilor prevăzute la alineatul (2) se asigură prin publicarea prin intermediul unei platforme electronice centrale care permite consultarea informațiilor publicate în ordine cronologică.

(4) Publicitatea actelor și a informațiilor prevăzute la alineatul (2) se asigură prin publicarea prin intermediul unei platforme electronice centrale care permite consultarea informațiilor privind societățile comerciale, publicate în ordine cronologică și tematică. Statele membre pot, de asemenea, solicita publicarea documentelor prin alte mijloace.

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Directiva 68/151/CEE

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că societăților comerciale nu li se solicită achitarea unei taxe speciale pentru obligația de publicare prin intermediul unei platforme electronice comune sau pentru orice altă obligație suplimentară de publicare impusă de statele membre în ceea ce privește aceste acte și informații.

Statele membre se asigură că societăților comerciale nu li se solicită achitarea unei taxe speciale pentru obligația de publicare prin intermediul unei platforme electronice comune sau pentru orice altă obligație suplimentară de publicare impusă de statele membre în ceea ce privește aceste acte și informații,cu excepția cazului în care aceste taxe au la bază criterii bine definite și obiective în vederea garantării unei mai bune informări a cetățenilor Uniunii.

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Directiva 68/151/CEE

Articolul 3 - alineatul (4) - paragraful 2a - partea introductivă (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Acest paragraf nu aduce atingere capacității statelor membre de a:

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Directiva 68/151/CEE

Articolul 3 - alineatul (4) - paragraful 2a - liniuța 1 (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- transfera societăților comerciale costurile de publicare, inclusiv costurile legate de crearea și operarea platformei electronice centrale;

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Directiva 68/151/CEE

Articolul 3 - alineatul (4) - paragraful 2a - liniuța 2 (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- continua aplicarea altor forme de publicare, în special pentru a asigura siguranța juridică și securitatea informațiilor și din perspectiva obligațiilor și uzanțelor naționale, în conformitate cu principiul subsidiarității;

Amendamentul  8

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1

Directiva 68/151/CEE

Articolul 3 - alineatul (4) – paragraful 2a – liniuța 3 (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- transfera societăților comerciale costurile de creare și de funcționare a platformei electronice centrale sau costurile generate de menținerea oricărei alte obligații suplimentare de publicare, sub forma unei taxe unice.

PROCEDURĂ

Titlu

Obligațiile de publicare și de traducere impuse anumitor forme de societăți comerciale

Referințe

COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)

Comisia competentă în fond

JURI

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

ECON

20.5.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz          

        Data numirii

Margaritis Schinas

8.7.2008

 

 

Examinare în comisie

9.9.2008

 

 

 

Data adoptării

7.10.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+: 24

-: 6

0: 0

 

 

 

Membri titulari prezenți la votul final

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Andrea Losco, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Salvador Domingo Sanz Palacio, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Membri supleanți prezenți la votul final

Piia-Noora Kauppi, Werner Langen, Margaritis Schinas

PROCEDURĂ

Titlu

Obligațiile de publicare și de traducere impuse anumitor forme de societăți comerciale

Referințe

COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)

Data prezentării la PE

17.4.2008

Comisia competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

20.5.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

ECON

20.5.2008

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Piia-Noora Kauppi

25.6.2008

 

 

Examinare în comisie

9.9.2008

 

 

 

Data adoptării

7.10.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Rareș-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos