POROČILO o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 68/151/EGS in 89/666/EGS glede obveznosti objave in prevodov za nekatere oblike družb

31.10.2008 - (KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalka: Piia-Noora Kauppi

Postopek : 2008/0083(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0400/2008
Predložena besedila :
A6-0400/2008
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 68/151/EGS in 89/666/EGS glede obveznosti objave in prevodov za nekatere oblike družb

(KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0194),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 44(2)(g) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0171/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0400/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Obveznosti objave za družbe večinoma pomenijo dodatne stroške in ne zagotavljajo prave dodane vrednosti glede na to, da registri družb objavijo svoje informacije na spletu. Pobude za zagotavljanje lažjega dostopa do takšnih registrov v vsej Skupnosti še bolj zmanjšajo potrebo po objavi teh informacij v nacionalnem uradnem listu ali v drugih tiskanih medijih.

(5) Obveznosti objave za družbe večinoma pomenijo dodatne stroške in ne zagotavljajo prave dodane vrednosti glede na to, da registri družb objavijo svoje informacije na spletu. Pobude, kot je prihodnji evropski portal e-pravosodje, za zagotavljanje lažjega dostopa do takšnih registrov v vsej Skupnosti še bolj zmanjšajo potrebo po objavi teh informacij v nacionalnem uradnem listu ali v drugih tiskanih medijih.

Obrazložitev

Številne države članice so ob podpori Evropske komisije že vzpostavile evropski pravosodni portal za izmenjavo informacij, povezovanje registrov in spletni dostop do evropskih postopkov, kot je na primer postopek za plačilni nalog. Portal bi bil prava platforma za elektronsko zagotavljanje informacij družb.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Da bi se omogočila stroškovno učinkovita objava, ki uporabnikom zagotavlja preprost dostop do informacij, morajo države članice uvesti obvezno uporabo osrednje elektronske platforme. Poleg tega morajo zagotoviti, da ta objava in vse dodatne pristojbine za objavo, ki jih lahko v zvezi s tem zaračunajo družbam, ne pomenijo dodatnih stroškov poleg stroškov, ki se lahko zaračunajo za vnos v register.

(6) Da bi se omogočila stroškovno učinkovita objava, ki uporabnikom zagotavlja preprost dostop do informacij, morajo države članice uvesti obvezno uporabo osrednje elektronske platforme. Ta platforma bi morala bodisi vsebovati vse informacije, ki se morajo razkriti, ali omogočati dostop do informacij v elektronski datoteki družbe v registrih držav članic. Poleg tega morajo države članice zagotoviti, da so vsi stroški, ki so zaračunani družbi za to objavo, vključeni v enotno ceno, ki vključuje tudi morebitne stroške, ki se zaračunajo za vnos v register. Obveznost objave, ki morebiti že obstaja v državah članicah, ne sme pomeniti dodatnih stroškov. To pa ne posega v pravico držav članic, da na družbe prenesejo stroške, povezane z vzpostavitvijo in delovanjem platforme, vključno z oblikovanjem dokumentov, bodisi z vključitvijo teh stroškov v ceno registracije ali z določitvijo obveznega periodičnega prispevka družb.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) V skladu z načelom subsidiarnosti države članice lahko nadaljujejo vse druge obstoječe oblike objave, če so jasno določene in temeljijo na objektivnih pogojih, zlasti v interesu pravne varnosti in varnosti informacij, ter ob upoštevanju razpoložljivosti dostopa do interneta in nacionalnih praks. Države članice krijejo stroške takšnih dodatnih obveznosti objave z enkratnim plačilom.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) Skladno z uporabo osrednje elektronske platforme je treba spremeniti drugo direktivo Sveta št. 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 pogodbe glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, da se oblikujejo enakovredni zaščitni ukrepi¹.

 

1 UL L 26, 31.1.1977, str. 1.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Direktivi 68/151/EGS in 89/666/EGS je treba zato ustrezno spremeniti –

(13) Direktive 68/151/EGS, 77/91/EGS in 89/666/EGS je treba zato ustrezno spremeniti –

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1

Directive 68/151/CEE

Člen 3 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Dokumenti in podatki iz člena 2 se objavijo prek osrednje elektronske platforme, ki omogoča dostop do objavljenih informacij v kronološkem zaporedju.

4. Dokumenti in podatki iz člena 2 se objavijo prek osrednje elektronske platforme, ki omogoča dostop do objavljenih informacij v kronološkem zaporedju.

Države članice zagotovijo, da se družbam ne zaračunavajo posebne pristojbine v zvezi z obveznostjo objave prek osrednje elektronske platforme ali kakršno koli dodatno obveznostjo objave, ki jo v zvezi z navedenimi dokumenti in podatki določi država članica.

 

Države članice zagotovijo, da se družbam ne zaračunavajo posebne pristojbine v zvezi z objavo na osrednji elektronski platformi ali v zvezi s kakršno koli dodatno obveznostjo objave, ki jo glede navedenih dokumentov in podatkov določi država članica. Ta določba ne vpliva na možnost, da države članice stroške v zvezi z osrednjo elektronsko platformo prenesejo na družbe.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2

Direktiva 89/666/EGS

Člen 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Država članica, v kateri je odprta podružnica, lahko določi, da morajo biti listine iz točk (b) in (c) člena 2(2) in člena 3 objavljene v uradnem jeziku Skupnosti, ki ni uradni jezik registra iz točke (c) člena 2(1), in da morajo biti prevodi teh listin overjeni. Prevod velja za overjenega, če je bil overjen v postopku, ki so ga sprejeli upravni ali pravosodni organi katere koli druge države članice.

1. Država članica, v kateri je odprta podružnica, lahko določi, da morajo biti listine iz točke (b) člena 2(2) in člena 3 razkrite v uradnem jeziku Skupnosti, ki ni uradni jezik registra iz točke (c) člena 2(1), in da morajo biti prevodi teh listin overjeni. Če država članica zahteva overitev, prevod overi za to pristojna oseba vkateri koli državi članici.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2

Direktiva 89/666/EGS

Člen 4 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice sprejmejo potrdilo iz točke (c) člena 2(2) v jeziku, v katerem je objavljeno, v skladu z odstavkom 1 tega člena.

2. Odstavek 1 se smiselno uporablja za potrdilo iz točke (c) člena 2(2), razen v primeru,ko potrdilo izda register iz točke (c) člena 2(1) v uradnem jeziku, ki ga zahteva država članica, v kateri je ustanovljena podružnica.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2

Direktiva 89/666/EGS

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice ne določijo nobenih uradnih zahtev, povezanih s prevodom dokumentov iz odstavka 1 razen zahtev, ki so določene v odstavkih 1 in 2.

3. Države članice ne določijo nobenih dodatnih uradnih zahtev, povezanih s prevodom dokumentov razen zahtev iz odstavkov 1 in 2.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 a (novo)

Direktiva 77/91/EGS

Člen 29 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Sprememba Direktive 77/91/EGS

 

Člen 29(3) Direktive Sveta 77/91/EGS se nadomesti z:

 

"3. Vse ponudbe za vpis na podlagi prednostne pravice in roki, v katerih je treba to pravico izkoristiti, se objavijo v uradnem listu [...]. Ni nujno, da zakonodaja države članice predpiše tako objavo, če so vse delnice družbe imenske. V takem primeru je treba vse delničarje družbe pisno obvestiti. Prednostno pravico je treba uveljaviti v roku, ki ni krajši od 14 dni od dneva objave ponudbe ali od dneva, ko je bilo obvestilo poslano delničarjem."

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo najpozneje do 30. aprila 2010. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo najpozneje do 30. aprila 2010. V skladu z načelom subsidiarnosti države članice lahko nadaljujejo vse druge obstoječe oblike objave, če so jasno določene in temeljijo na objektivnih pogojih, zlasti v interesu pravne varnosti in varnosti informacij, ter ob upoštevanju razpoložljivosti dostopa do interneta in nacionalnih praks. Države članice krijejo stroške takšnih dodatnih obveznosti objave z enkratnim plačilom. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

OBRAZLOŽITEV

Poročevalec podpira Komisijo v prizadevanju, da zmanjša upravno breme glede obveznosti objave in prevodov za nekatere oblike družb. Predlog je del širše zastavljene dejavnosti za zmanjšanje upravnega bremena s sprostitvijo in preusmeritvijo sredstev podjetij, kar povečuje konkurenčnost gospodarstev držav članic.

V skladu s prvo direktivo o pravu družb (68/151/EGS) morajo družbe v nacionalnih uradnih listih objaviti nekatere podatke, ki jih je treba vnesti v sodni register držav članic (npr. podatki o ustanovitvi družbe, kasnejše spremembe teh podatkov in letnih poročil, itd.). Zato je cilj predloga Komisije odpraviti vse dodatne obveznosti objave v nacionalni zakonodaji, ki družbam povzročajo dodatne stroške.

Zdi se, da je med razpoložljivimi možnostmi (od ena do štiri), ki jih je Komisija preučila za doseganje cilja zmanjšanja upravnih bremen, povezanih z obveznostjo objave, četrta predlagana možnost tista, ki najbolj upošteva vse vpletene interese. Države članice bi morale vzpostaviti elektronsko platformo, ki bi vsebovala vse podatke ali omogočala dostop do podatkov v elektronskih datotekah družb v registru. To bi bil stroškovno učinkovit in dostopen način za zagotovitev vseh potrebnih podatkov v zvezi z družbami. V enotno ceno, ki bi jo določile države članice, bi morali biti vključeni vsi stroški za objavo in upravne zahteve. V to ceno bi morale biti vključene tudi morebitne nacionalne zahteve po objavi podatkov v lokalnih ali regionalnih časopisih. Z drugimi besedami, države članice bi lahko prosto določale dodatne obveznosti v zvezi z objavo, toda morale bi spoštovati omejitev pri zaračunavanju dodatnih stroškov.

Možnost številka štiri je kompromis, ki po eni strani državam članicam dopušča večjo prilagodljivost, da po potrebi predpišejo dodatne obveznosti objave, po drugi strani pa zagotavlja, da ni dodatnih stroškov, ki bi se zaračunali družbam v zvezi s temi obveznostmi.

V zvezi z enajsto direktivo o pravu družb (89/666/ES) predlog obravnava obveznost prevodov za listine, ki se vložijo v register podružnic družb. Pri registraciji podružnice morajo družbe nekatere podatke vpisati tudi v registru podružnice. To za družbe pogosto pomeni znaten dodatni strošek, ker morajo zagotoviti prevod nekaterih listin v jezik države članice, v kateri je podružnica, in poleg tega izpolniti včasih pretirane zahteve glede overitve in/ali notarske overitve navedenega prevoda. Cilj je čim bolj zmanjšati stroške prevodov in overjanja. Zdi se, da je med razpoložljivimi možnostmi (od ena do tri), ki jih je Komisija preučila za doseganje cilja zmanjšanja upravnih bremen, povezanih s prevodom (registracijo), tretja predlagana možnost (vzajemno priznavanje prevodov) tista, ki najbolj upošteva vse vpletene interese. Ta rešitev prinaša ugodnosti za družbe, saj nekoliko zmanjšuje stroške, hkrati pa zagotavlja zanesljivost prevodov.

Zato poročevalka soglaša s predlogom Komisije in predlaga nekatere spremembe, ki pojasnjujejo praktično izvajanje določb, povezanih s stroški objave, ter določb o prevodih. Poročevalka predlaga tudi en tehnični predlog spremembe, da se zagotovi pravilno navzkrižno sklicevanje z drugo direktivo o pravu družb (77/91/EGS).

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (7.10.2008)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 68/151/EGS in 89/666/EGS glede obveznosti objave in prevodov za nekatere oblike družb
(KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

Pripravljavec mnenja: Margaritis Schinas

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja podpira cilje zmanjšanja upravnih obremenitev in stroškov, izboljšanja kakovosti zakonodaje in posodobitve obstoječih pravil, da bi postala jasnejša. Poleg tega meni, da je treba novo tehnologijo kar najbolje izkoristiti za omejitev upravnih obremenitev in stroškov. Vendar pa je treba upoštevati, da je gostota interneta v večini držav EU še vedno nižja od 50 %. Če so podatki na voljo le na enotni elektronski platformi, nekateri državljani EU, ki nimajo dostopa do interneta ali raje uporabljajo bolj tradicionalne oblike obveščanja, ne bodo mogli dobiti podatkov, povezanih s podjetji na njihovem območju. Zaradi tega bi bilo treba državam članicam omogočiti, da pod določenimi pogoji organizirajo razkritje podatkov prek drugih dopolnilnih sredstev.

Za prvo in enajsto direktivo o pravu družb se predlaga hitra poenostavitev.

V skladu s prvo direktivo o pravu družb so družbe zavezane, da v nacionalnih uradnih listih objavijo nekatere podatke, ki jih je treba vnesti v trgovinski register držav članic. Gre predvsem za podatke o ustanovitvi družbe, poznejših spremembah teh podatkov in letnih računovodskih izkazih, ki morajo biti objavljeni vsako leto. Objava v nacionalnih uradnih listih za družbe večinoma pomeni dodatne stroške in hkrati ne zagotavlja prave dodane vrednosti v času, ko so podatki iz registrov družb objavljeni na spletu.

V zvezi z enajsto direktivo o pravu družb predlog zadeva zlasti obveznosti v nacionalni zakonodaji glede prevodov listin, ki jih je treba vpisati v registru podružnice. Pri registraciji podružnice morajo družbe nekatere podatke iz svojega registra evidentirati tudi v registru podružnice. To za družbe pogosto pomeni dvojni strošek, ker morajo zagotoviti prevod nekaterih dokumentov v jezik države članice, v kateri je podružnica, in poleg tega izpolniti včasih pretirane zahteve glede overjanja in/ali notarskega overjanja navedenega prevoda.

Pripravljavec mnenja je prepričan, da so nekatere pravne obveznosti zagotavljanja podatkov postale preveč zamudne, prezapletene ali nekoristne. Z zmanjšanjem nepotrebnih obveznosti v zvezi s poročili, prevodi in overitvami se bodo zmanjšali stroški proizvodnje in omogočilo so bo dodatne naložbe in inovacije, kar bi moralo izboljšati produktivnost in splošno konkurenčnost.

Pripravljavec mnenja torej podpira predlog Komisije. Vseeno pa poudarja, da poenostavitev in zmanjšanje upravnih obremenitev in stroškov ne smeta ogrožati kakovosti jezika, kulturne dediščine in raznolikosti. V zvezi s tem meni, da je treba v končnem besedilu direktive poudariti pristop Skupnosti k večjezičnosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Da bi se omogočila stroškovno učinkovita objava, ki uporabnikom zagotavlja preprost dostop do informacij, morajo države članice uvesti obvezno uporabo osrednje elektronske platforme. Poleg tega morajo zagotoviti, da ta objava in vse dodatne pristojbine za objavo, ki jih lahko v zvezi s tem zaračunajo družbam, ne pomenijo dodatnih stroškov poleg stroškov, ki se lahko zaračunajo za vnos v register.

(6) Da bi se omogočila stroškovno učinkovita objava, ki uporabnikom zagotavlja preprost dostop do informacij, morajo države članice uvesti obvezno uporabo osrednje elektronske platforme. Ker dostop do svetovnega spleta v nekaterih državah članicah ni splošno omogočen, lahko države članice poleg tega tudi z dodatnimi sredstvi poskrbijo za objavo. Poleg tega morajo zagotoviti, da ta objava in vse dodatne pristojbine za objavo, ki jih lahko v zvezi s tem zaračunajo družbam, ne pomenijo dodatnih stroškov poleg stroškov, ki se lahko zaračunajo za vnos v register, razen če te pristojbine temeljijo na jasno opredeljenih in objektivnih merilih, s katerimi se zagotovi, da se državljanom Unije posredujejo boljše informacije.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) V skladu z načelom subsidiarnosti morajo imeti države članice možnost, da nadaljujejo druge oblike obveznosti objave, zlasti v interesu pravne varnosti in varnosti informacij ter ob upoštevanju nacionalnih zahtev in prakse. Države članice morajo biti sposobne kriti stroške tovrstnih obveznosti objav iz ene same pristojbine.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1

Direktiva 68/151/EGS

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Dokumenti in podatki iz člena 2 se objavijo prek osrednje elektronske platforme, ki omogoča dostop do objavljenih informacij v kronološkem zaporedju.

4. Dokumenti in podatki iz člena 2 se objavijo prek osrednje elektronske platforme, ki omogoča dostop do objavljenih informacij o družbi v kronološkem in tematskem zaporedju. Države članice lahko tudi zahtevajo, da se dokumenti objavijo prek drugih sredstev.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1

Direktiva 68/151/EGS

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se družbam ne zaračunavajo posebne pristojbine v zvezi z obveznostjo objave prek osrednje elektronske platforme ali kakršno koli dodatno obveznostjo objave, ki jo v zvezi z navedenimi dokumenti in podatki določi država članica.“

Države članice zagotovijo, da se družbam ne zaračunavajo posebne pristojbine v zvezi z obveznostjo objave prek osrednje elektronske platforme ali kakršno koli dodatno obveznostjo objave, ki jo v zvezi z navedenimi dokumenti in podatki določi država članica, razen če te pristojbine temeljijo na jasno opredeljenih in objektivnih merilih, s katerimi se zagotovi, da se državljanom Unije posredujejo boljše informacije.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1

Direktiva 68/151/EGS

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 a – uvodni del (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta odstavek ne vpliva na možnost držav članic, da:

Predlog spremembe  6

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1

Direktiva 68/151/EGS

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 a – alineja 1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– prenesejo na družbe stroške objave, tudi tiste, povezane z vzpostavitvijo in delovanjem osrednje elektronske platforme;

Predlog spremembe  7

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1

Direktiva 68/151/EGS

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 a – alineja 2 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– še naprej predpisujejo druge oblike obveznosti objav, zlasti v interesu pravne varnosti in varnosti informacij ter ob upoštevanju nacionalnih zahtev in prakse, v skladu z načelom subsidiarnosti;

Predlog spremembe  8

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1

Direktiva 68/151/EGS

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 a – alineja 3 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– z eno samo pristojbino prenesejo na družbe stroške vzpostavitve in delovanja osrednje elektronske platforme ali vsake druge trajne dodatne obveznosti objave.

POSTOPEK

Naslov

Obveznosti objave in prevodov za nekatere oblike družb

Referenčni dokumenti

COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)

Pristojni odbor

JURI

Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

ECON

20.5.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

Margaritis Schinas

8.7.2008

 

 

Obravnava v odboru

9.9.2008

 

 

 

Datum sprejetja

7.10.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+: 24

-: 6

0: 0

 

 

 

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Andrea Losco, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Salvador Domingo Sanz Palacio, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Piia-Noora Kauppi, Werner Langen, Margaritis Schinas

POSTOPEK

Naslov

Obveznost objave in prevoda za nekatere oblike družb

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)

Datum predložitve EP

17.4.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

20.5.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

20.5.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Piia-Noora Kauppi

25.6.2008

 

 

Obravnava v odboru

9.9.2008

 

 

 

Datum sprejetja

7.10.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos