Postup : 2008/0104(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0401/2008

Předložené texty :

A6-0401/2008

Rozpravy :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Hlasování :

PV 19/11/2008 - 7.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0550

ZPRÁVA     *
PDF 233kWORD 452k
14. 10. 2008
PE 407.828v02-00 A6-0401/2008

o návrhu nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. […]/2008

(KOM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. […]/2008

(KOM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0306),

–   s ohledem na články 36 a 37 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0241/2008),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6‑0401/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení – pozměňovací návrh

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Pokud jde o obiloviny, měl by být systém upraven tak, aby tomuto odvětví zajišťoval konkurenceschopnost a orientaci na trh a současně zachovával úlohu intervence jako záchranné sítě v případě narušení trhu a usnadňoval zemědělcům jejich reakci na podmínky trhu. Rada ve svých Závěrech o reformě intervenčního systému pro kukuřici předložila přehled celého intervenčního systému pro obiloviny v souvislosti s kontrolou stavu reformy SZP a to na základě analýzy, která ukázala, že v případě nízkých cen existuje určité riziko dodatečné intervence pro ječmen. Současné vyhlídky pro obiloviny se však od té doby výrazně změnily a jsou charakterizovány příznivými cenami na světovém trhu, které jsou způsobeny rostoucí poptávkou ve světě a nízkými zásobami obilovin ve světě. V této souvislosti by nastavení míry intervence na nulu pro jiné krmné obiloviny ve stejném časovém rámci jako u reformy v odvětví kukuřice umožnilo intervenci bez negativních důsledků pro trh s obilovinami jako celek. Prognózy pro odvětví obilovin platí rovněž pro pšenici tvrdou, což znamená, že intervenční nákup by mohl být zrušen, neboť už pozbyl svého významu vzhledem k tomu, že ceny na trhu jsou stále výrazně vyšší než cena intervenční. Protože intervence u obilovin má být spíše záchrannou sítí než prvkem, který ovlivňuje tvorbu cen, nemají již nadále význam rozdíly mezi jednotlivými členskými státy ve sklizňových obdobích, od nichž se vlastně odvíjí začátek marketingových kampaní, protože systém již nebude stanovovat ceny odrážející míru intervence plus měsíční zvýšení.zájmu zjednodušení by proto měla být data pro intervenciobilovincelém Společenství harmonizována.

(3) Pokud jde o obiloviny, měl by být systém upraven tak, aby tomuto odvětví zajišťoval konkurenceschopnost a orientaci na trh a současně zachovával úlohu intervence jako záchranné sítě v případě narušení trhu a usnadňoval zemědělcům jejich reakci na podmínky trhu. Rada ve svých Závěrech o reformě intervenčního systému pro kukuřici předložila přehled celého intervenčního systému pro obiloviny v souvislosti s kontrolou stavu reformy SZP, a to na základě analýzy, která ukázala, že v případě nízkých cen existuje určité riziko dodatečné intervence pro ječmen. Současné vyhlídky pro obiloviny se však od té doby výrazně změnily a jsou charakterizovány příznivými cenami na světovém trhu, které jsou způsobeny rostoucí poptávkou ve světě a nízkými zásobami obilovin ve světě. V této souvislosti by nastavení míry intervence na nulu pro jiné krmné obiloviny ve stejném časovém rámci jako u reformy v odvětví kukuřice umožnilo intervenci bez negativních důsledků pro trh s obilovinami jako celek. Prognózy pro odvětví obilovin platí rovněž pro pšenici tvrdou, což znamená, že intervenční nákup by mohl být zrušen, neboť už pozbyl svého významu vzhledem k tomu, že ceny na trhu jsou stále výrazně vyšší než cena intervenční. Protože intervence u obilovin má být spíše záchrannou sítí, měla by být zahájena ažprůběhu posledních tří měsíců hospodářského roku.

Odůvodnění

Zahájením intervence až tři měsíce před koncem hospodářského roku je možné zabránit spekulacím a zachovat přitom úlohu intervence jako záchranné sítě.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňovací návrh

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Od zavedení reformy z roku 2003 se zvýšila konkurenceschopnost v odvětví rýže, produkce se stabilizovala, zásoby se snížily vzhledem k rostoucí poptávce jak na trhu Společenství, tak na světovém trhu a očekávaná cena je výrazně nad intervenční cenou. Intervenční nákuprýže proto není nadále nezbytnýměl by být zrušen.

(4) Od zavedení reformy z roku 2003 se zvýšila konkurenceschopnost v odvětví rýže, produkce se stabilizovala, zásoby se snížily vzhledem k rostoucí poptávce jak na trhu Společenství, tak na světovém trhu a očekávaná cena je výrazně nad intervenční cenou. Intervence by měla být přesto zachována jako záchranná síť.

Odůvodnění

Z nejrůznějších důvodů nelze vyloučit pokles na trhu, a proto je vhodné zachovat záchrannou síť v odvětví rýže.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňovací návrh

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Zrušení intervence u těchto produktů se může bez rizika uskutečnit v roce 2009, neboť současná situace na trhu a prognózy naznačují, že v uvedeném roce by k intervenci v žádném případě nedošlo.

(6) Zrušení intervence u rýževepřového masa se může bez rizika uskutečnit v roce 2009, neboť současná situace na trhu a prognózy naznačují, že v uvedeném roce by k intervenci v žádném případě nedošlo.

Odůvodnění

Intervenční nákupy by měly být od roku 2009 zrušeny pouze u rýže a vepřového masa.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Celková produkce mléka ve Společenství je omezena mléčnými kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, i když mírnému poklesu v střednědobém horizontu, protože pokračující restrukturalizace v členských státech, které nebyly členy Společenství před rozšířením v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby mléka v hospodářství, zatímco růst produkce zůstává kvůli existenci kvót omezen. Současně se předpokládá, že množství mléka dodávaného mlékárnám ke zpracování bude během daného období nadále narůstat. Na základě silné domácízahraniční poptávky proto nyní režim mléčných kvót brání rozšíření produkce, na rozdíl od situace, kdy byly kvóty zavedeny jako reakce na nadměrnou produkci. Za této situace na trhu snižují kvóty možnost orientovat se na trh, protože narušují reakci zemědělců na cenové signály,vlastně brání ziskuodvětví, protože zpomalují restrukturalizaci. Jejich ukončení bylopostupnými vhodnými úpravami naplánováno na rok 2015.tohoto pohledu by postupné ukončování kvót na mléko každoročním zvyšováním, jak to stanoví příloha I tohoto nařízení (1 % za hospodářský rok počínaje od roku 2009/10 do roku 2013/14), umožnilo hladký přechod bez přílišné změny po ukončení kvót.

(8) Celková produkce mléka ve Společenství je omezena mléčnými kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, i když mírnému poklesu v střednědobém horizontu, protože pokračující restrukturalizace v členských státech, které nebyly členy Společenství před rozšířením v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby mléka v hospodářství, zatímco růst produkce zůstává kvůli existenci kvót omezen. Současně se předpokládá, že množství mléka dodávaného mlékárnám ke zpracování bude během daného období nadále narůstat. Zvýšení mléčných kvót, jak to stanoví příloha I tohoto nařízení (o 2 % pro hospodářský rok 2008/09 a o 1 % pro hospodářské roky 2009/102010/11), by umožnilo získat informace nezbytné pro řádné posouzení situace na trhuodvětví mléka.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňovací návrh

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8a) Podpora investic pro producenty mléka by se od roku 2009 neměla omezovat na stanovené kvóty, což by jim umožnilo více se při investicích řídit vývojem na trhu.

Odůvodnění

Vzhledem k očekávaným úpravám předpisů o mléčných kvótách od roku 2015 a zejména s ohledem na skutečnost, že lhůty pro podání žádostí o podporu a investování jsou poměrně dlouhé, by bylo vhodné před zavedením úprav umožnit producentům mléka, aby se přizpůsobili změnám a při investicích se řídili vývojem situace na trhu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňovací návrh

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Podpora pro soukromé skladování másla není ve větší míře využívána. Vzhledemsezónnímu charakteru produkce mléka ve Společenství bude vždy existovatsezónní charakter produkce másla. Proto může dojítobčasnému tlaku na trhmáslem, který by mohl být zmírněn sezónním skladováním. Komise by však měla přijmout rozhodnutí spíše na základě důkladné analýzy trhu než povinnosti zahájit každý rok režim,režim by tudíž měl být nepovinný.

vypouští se

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňovací návrh

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Podpory odbytu u másla na pekařské výrobky a zmrzlinu a k přímé spotřebě byly sníženy v souladu se snížením intervenční ceny másla od roku 2004 a následně dosáhly nulové hodnoty před tím, než byla vzhledem k příznivé situaci na trhu pozastavena nabídková řízení. Režimy podpory odbytu již nejsou potřeba pro podporu trhu na úrovni intervenční ceny,měly by být proto zrušeny.

(12) Podpory odbytu u másla na pekařské výrobky a zmrzlinu a k přímé spotřebě byly sníženy v souladu se snížením intervenční ceny másla od roku 2004 a následně dosáhly nulové hodnoty před tím, než byla vzhledem k příznivé situaci na trhu pozastavena nabídková řízení.

Odůvodnění

Z nejrůznějších důvodů nelze vyloučit pokles na trhu, a proto je vhodné zachovat záchrannou síť pro podpory odbytu u másla.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Za účelem posílení konkurenceschopnosti zemědělství ve Společenství a podpory udržitelného zemědělství více orientovaného na trh je třeba, podobně jako tomu bylo v případě reformy společné zemědělské politiky z roku 2003, pokračovat v přechodu od podpory produkce k podpoře producentů zrušením stávajících podpor pro sušená krmiva, len, konopí a bramborový škrob podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), a začleněním podpory pro tyto produkty do systému oddělené podpory příjmů pro každý zemědělský podnik. Podobně jako tomu bylo u reformy společné zemědělské politiky z roku 2003, i když oddělení podpory vyplácené zemědělcům nebude znamenat změnu skutečně vyplacených částek, výrazně to zvýší účinnost podpory příjmů.

(13) Za účelem posílení konkurenceschopnosti zemědělství ve Společenství a podpory udržitelného zemědělství více orientovaného na trh je třeba, podobně jako tomu bylo v případě reformy společné zemědělské politiky z roku 2003, pokračovat v přechodu od podpory produkce k podpoře producentů zrušením stávajících podpor pro len, konopí a bramborový škrob podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), a začleněním podpory pro tyto produkty do systému oddělené podpory příjmů pro každý zemědělský podnik. Podobně jako tomu bylo u reformy společné zemědělské politiky z roku 2003, i když oddělení podpory vyplácené zemědělcům nebude znamenat změnu skutečně vyplacených částek, výrazně to zvýší účinnost podpory příjmů.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňovací návrh

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Rada rozhodla v roce 2000 ukončit postupně podpory pro krátká lněná a konopná vlákna. Toto rozhodnutí bylo provedeno s platností od hospodářského roku 2009/10 prostřednictvím změn jednotného nařízení o společné organizaci trhů (ES) č. 247/2008, jako např. postupného ukončování dodatečné podpory na zpracování pro zpracovatele lnu pěstovaného v tradičních oblastech. Podpora pro dlouhá lněná vlákna by měla být oddělena. Aby se však odvětví mohlo přizpůsobit, mělo by k přechodu na režim jednotné platby dojít z polovinyroce 2011ze zbývající části v roce 2013.

(14) Rada rozhodla v roce 2000 ukončit postupně podpory pro krátká lněná a konopná vlákna. Toto rozhodnutí bylo provedeno s platností od hospodářského roku 2009/10 prostřednictvím změn jednotného nařízení o společné organizaci trhů (ES) č. 247/2008, jako např. postupného ukončování dodatečné podpory na zpracování pro zpracovatele lnu pěstovaného v tradičních oblastech. Podpora pro dlouhá lněná vlákna by měla být oddělena. Aby se však odvětví mohlo přizpůsobit, mělo by k přechodu na režim jednotné platby dojít nejpozdějiroce 2013.

Odůvodnění

Parlament ve svém usnesení ze dne 12. března 2008, které bylo přijato drtivou většinou, navrhl delší přechodné období, jež by trvalo nejdéle do roku 2013; postoj Parlamentu by se měl rovněž projevit zde.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňovací návrh

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) U režimu sušených krmiv byla reforma uskutečněna v roce 2003, kdy byla část podpory oddělena a poskytnuta producentům. V souvislosti s celkovou orientací kontroly stavu reformy směrem k větší orientaci na trh a se současnými vyhlídkami trhů s krmivy by měl být přechod na úplné oddělení v celém odvětví ukončen oddělením zbývající podpory pro toto odvětví. Mělo by být možné zmírnit účinky ukončení vyplácení podpory zpracovatelům vhodnou úpravou ceny vyplácené producentům surovin, kteří budou mítdůsledku oddělení sami nárok na zvýšenou přímou podporu. Ukončení poskytování podpory zpracovatelům je rovněž odůvodněno situací na trhuprognózami, jaké mají bílkovinné plodiny jako celek. Vzhledemtomu, že toto odvětví již prochází restrukturalizací od reformyroku 2003žeprodukce sušených pícnin byl zjištěn zvláště negativní dopad na životní prostředí, měla by být podpora oddělena,když by mělo být poskytnuto krátké přechodné obdobídélce dvou let, aby se toto odvětví mohlo přizpůsobit.

(15) U režimu sušených krmiv byla reforma uskutečněna v roce 2003, kdy byla část podpory oddělena a poskytnuta producentům. V souvislosti s celkovou orientací kontroly stavu reformy směrem k větší orientaci na trh a se současnými vyhlídkami trhů s krmivy by měl být přechod na úplné oddělení v celém odvětví ukončen oddělením zbývající podpory pro toto odvětví nejpozději do roku 2013.

Odůvodnění

Odvětví sušených krmiv potřebuje delší přechodné období, v jehož průběhu by byla oddělena část podpory.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Vývoj na domácíchzahraničních trzíchobilovinamiškrobem způsobuje, že produkční náhrada pro škrob již neníhlediska původních cílů přiměřená,měla by být proto zrušena. Situace na trhuprognózy jsou takové, že podpora byla po určitou dobu stanovena na nulustejný stav se očekávádo budoucna, takžerychlému zrušení může dojít bez negativních účinků pro toto odvětví.

vypouští se

Odůvodnění

Systém produkční náhrady musí být zachován; Komise by navíc měla být vyzvána, aby předložila návrhy na zlepšení jeho fungování.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Ustanovenímivýjimečných opatřeních na podporu trhusouvislostichorobami zvířat je třeba se zabývathorizontálním ustanovenířízení rizik,tudíž by měla býtnařízení (ES) č. 1234/2007 zrušena.

 

 

vypouští se

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Organizace producentů mohou plnit významnou úlohu při koncentraci nabídky v odvětvích, kde panuje nerovnováha v koncentraci producentů a odběratelů. Členské státy by proto měly mít možnost uznávat organizace producentů ve všech odvětvích.

(19) Ačkoli pojištění úrody nebo vzájemné fondy mohou přispívatnápravě rizik, může být tato nápravahlediska hospodářskéhosociálního příliš nákladná,je tudíž vhodné zároveň podporovat rozvíjení nástrojů, které umožňují preventivní řízení rizik. Organizace producentůmezioborové organizace mohou plnit významnou úlohutomto preventivním řízení, zejména soustředěním nabídky v odvětvích, kde panuje nerovnováha v koncentraci producentů a odběratelů, nebo zlepšováním znalosti trhů. Členské státy by proto měly mít možnost uznávat organizace producentůprofesní organizace ve všech odvětvích.

Odůvodnění

Pokud jde o řízení krizí, musí se stát předjímání přednostním cílem, neboť přístup založený na následném řešení může být z hospodářského hlediska a z hlediska zaměstnanosti nesmírně nákladný.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Článek 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) Článek 10 se mění takto:

vypouští se

a) Odstavec 1 se mění takto:

 

i) písmeno a) se nahrazuje tímto:

 

„a) pšenici obecnou, ječmen, kukuřicičirok;“,

 

ii) písmeno b) se zrušuje.

 

b) Odstavec 2 se zrušuje.

 

Odůvodnění

Intervence pro obiloviny a rýži nesmí být změněna a musí být zachována jako záchranná síť.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl II – čl. 11 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) u obilovin od 1. listopadu do 31. května;

a) u obilovin od 1. března do 31. května;

 

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl II – čl. 11 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

da)vepřového masaprůběhu kteréhokoli hospodářského roku.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl II – čl. 12 –– bod 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) zahájí Komise bez zapojení výboru podle čl. 195 odst. 1 veřejnou intervenci pro vepřové maso, pokud během reprezentativního období průměrná tržní cena jatečně upraveného vepřového masa, stanovená na základě cen zjištěnýchkaždém členském státě na reprezentativních trzích Společenstvívážených pomocí koeficientů, které odrážejí poměrnou velikost populace prasatkaždém členském státě, jepravděpodobně zůstane nižší než 103 % referenční ceny.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl II – čl. 12 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Veřejnou intervenci pro pšenici obecnou může Komise bez zapojení výboru podle čl. 195 odst. 1 zastavit, pokud je cena za pšenici s minimálním obsahem bílkovin 11 % („Rouen delivered“ – s dodáním do Rouenu) vyšší než referenční cena.

2. Veřejnou intervenci pro pšenici obecnou může Komise zastavit, pokud je cena za pšenici s minimálním obsahem bílkovin 11 % („Rouen delivered“ – s dodáním do Rouenu) vyšší než referenční cena.

Komise ji bez zapojení výboru uvedenéhočl. 195 odst. 1 znovu zahájí, pokud již nebudou platit podmínky uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce.

Komise ji znovu zahájí, pokud již nebudou platit podmínky uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce.

Odůvodnění

Komise nijak neodůvodnila vynětí této intervence z pravomoci řídícího výboru, v němž jsou sdruženi znalci z členských států v příslušném odvětví.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola I –oddíl III – pododdíl I

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5) Pododdíloddílu III kapitolyhlavyčásti II se zrušuje.

vypouští se

Odůvodnění

Máslo je produktem, jehož přebytek je pociťován nejcitlivěji; zachování intervenčních nástrojů je v případě másla nevyhnutelné. Je proto třeba upravit návrh Komise a zachovat povinnou podporu pro soukromé skladování a podporu odbytu másla, přičemž je třeba tyto nástroje zjednodušit, neboť jejich správa je příliš složitá.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Článek 31

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) Článek 31 se mění takto:

vypouští se

a) Odstavec 1 se mění takto:

 

i) za písmeno c) se vkládají nová písmena, která znějí:

 

„ca) na nesolené máslo vyrobené ze smetany nebo mléka ve schváleném podniku Společenství,minimálním obsahem tuku 82 % hmotnostních, maximálním obsahem mléčné tukuprosté sušiny 2 % hmotnostníchmaximálním obsahem vody 16 % hmotnostních;

 

cb) na solené máslo vyrobené ze smetany nebo mléka ve schváleném podniku Společenství,minimálním obsahem tuku 80 % hmotnostních, maximálním obsahem mléčné tukuprosté sušiny 2 % hmotnostní, maximálním obsahem vody 16 % hmotnostníchmaximálním obsahem soli 2 % hmotnostní;“

 

ii) písmeno e) se zrušuje.

 

b)odstavci 2 se zrušuje druhý pododstavec.

 

Odůvodnění

Předcházející pozměňovací návrh zachovává povinnou podporu pro skladování. Nemusí již tedy být uvedena mezi nepovinnými podporami.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 34 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

Vkládá se nový článek 34a, který zní:

„Článek 34a

vypouští se

Podmínky poskytování podpory pro máslo

 

1. Komise může rozhodnoutposkytnutí podpory soukromého skladování pro máslo, zejména pokud vývoj cenzásob produktu ukazuje na závažnou nerovnováhu na trhu, která by mohla být odstraněna nebo zmírněna prostřednictvím sezónního skladování.

 

2. Výši podpory stanoví Komisepřihlédnutímnákladům na skladovánípředpokládanému vývoji ceny másla.“

 

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 8

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Článek 36

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8) Článek 36 se zrušuje.

vypouští se

Odůvodnění

Je třeba zachovat článek 36 nařízení (ES) č. 1234/2007, na jehož základě se poskytuje podpora soukromému skladování sýra, jestliže podle čl. 31 odst. 1 písm. e) vývoj cen a stavu zásob ukazuje na závažnou nerovnováhu na trhu, která by mohla být odstraněna nebo zmírněna prostřednictvím sezónního skladování. Toto opatření je nástrojem hospodářské soutěže zemědělských podniků a podporuje zvyšování kvality výrobků.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Článek 44

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11) Článek 44 se zrušuje.

vypouští se

Odůvodnění

Toto ustanovení prokázalo svou účinnostkrizových situacích, jako byla nákaza slintavkykulhavkyroce 2001. Komise je hodlá přesto zrušittoto zrušení odůvodňuje vznikem vzájemného fondu pro případy chorob zvířatrostlin. Jde všakopatření, která se doplňují, ale nejsou totožná. Vzhledemtomu, žesoučasnosti se objevují novéprudce nakažlivé choroby zvířat, jako je katarální horečka ovcí, je třeba na základě zásady obezřetnosti zachovat článek 44.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 12 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 46 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„1. Na výjimečná opatření podpory uvedenáčlánku 45 Komise stanoví finanční spoluúčast ve výši 50 % výdajů hrazených členskými státy.“

 

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 14 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 66 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14a.článku 66 se vkládá nový odstavec 5a, který zní:

 

„5a. Členské státy mohou uplatnit dočasné zvýšení kvót na základě nedostatečného využívání mléčných kvótjiných členských státech, pokud prokáží, že by ukončení režimu kvót na jejich trhumlékemmléčnými výrobkyrámci obecné regulace nemuselo proběhnout hladce. Za tímto účelem Komise každoročně provede výpočet nedostatečného využívání mléčných kvót. Komise posoudí případné žádosti členských státůdalší zvýšení kvótna začátku každého hospodářského roku předloží návrh na dočasné poskytnutí produkčních kvót. Tyto dočasné kvóty musí být ve stanoveném hospodářském roce nižší než nedostatečné využívání kvóthospodářském roce, který danému hospodářskému roku předcházel. Komisi může být nápomocen výbor uvedenýčl. 195 odst. 1.“

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení – pozměňovací návrh

Čl. 4 – bod 14 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 78 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14b.článku 78 se vkládá nový odstavec 3a, který zní:

 

„3a. Celkové příjmyplatby doplňkové dávky odváděné Evropské Uniiušetřené prostředkyrozpočtu na zemědělství by měly být převedeny do mléčného fondu, aby bylo možné zavést doprovodná opatřeníodvětví mlékamléčných výrobků.

 

Podle článku 68 [obecná pravidla] nařízení (ES) č. […]/2008 [nové nařízenípřímých platbách] nelzefinancování uvedených opatření použít tento systém.“

Odůvodnění

Odvětví mléka a mléčných výrobků je velmi citlivé. Ušetřené prostředky z rozpočtu na zemědělství by zvláště v tomto odvětví měly být využity pro podporu odvětví a jeho restrukturalizaci.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 17

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl I – pododdíl I

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17) Pododdíloddílukapitoly IV hlavyčásti II se zrušuje.

vypouští se

Odůvodnění

Z důvodů, které již byly uvedeny u pozměňovacích návrhů k nařízení 1782/2003, není vhodné tyto podpory zrušit.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 18 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 91 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

18a.čl. 91 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„V průběhu hospodářských roků 2009/10 až 2012/13 se za stejných podmínek rovněž poskytne podpora pro zpracování stonků lnukonopí pěstovaných na krátké vlákno.“

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 19

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 92 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1. Výše podpory pro zpracování podle článku 91 se pro dlouhá lněná vlákna stanoví:

„1. Výše podpory pro zpracování podle článku 91 se pro dlouhá lněná vlákna stanoví:

a) na 200 EUR pro hospodářské roky 2009/10 a 2010/11; a

a) pro dlouhá lněná vlákna: na 160 EUR za tunu pro hospodářské roky 2009/10 až 2012/13;

b) na 100 EUR pro hospodářské roky 2011/122012/13;“.

b) pro krátká lněná vláknakonopí obsahující nejvýše 7,5 % nečistotpazdeří: na 90 EUR za tunu pro hospodářské roky 2009/10 až 2012/13.

 

Členské státy se však mohoupřihlédnutímtradičním odbytištím rozhodnout, že poskytnou podporu:

 

a) pro krátká lněná vláknaprocentní sazbou nečistotpazdeřírozmezí od 7,5 % do 15 %;

 

b) pro konopná vláknaprocentní sazbou nečistotpazdeřírozmezí od 7,5 % do 25 %.

 

V případech uvedených ve druhém pododstavci poskytnou členské státy podporu pro množství, které se při základu 7,5 % nečistotpazdeří nejvýše rovná vyprodukovanému množství.“

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 20 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 94 – odst. 1 a 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

20a.článku 94 se odstavec 1a nahrazuje tímto:

 

„1a. Pro krátká lněná vláknakonopná vlákna, pro která může být poskytnuta podpora, se stanoví pro každý hospodářský rok od roku 2009/10 do roku 2012/13 maximální zaručené množství ve výši 147 265 tun. Toto množství se rozděluje mezi určité členské státy jako vnitrostátní zaručená množství podle části A.II. přílohy XI.“

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 20 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Článek 94 a 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

20b. Článek 94a se nahrazuje tímto:

 

„Článek 94a

Doplňková podpora

V průběhu hospodářských roků 2009/10 až 2012/13 se poskytne doplňková podpora schváleným prvním zpracovatelům pro pěstební plochy lnu, které se nacházejízónách I a II uvedenýchčásti A.III. přílohy XIjejichž produkce stonků je předmětem:

 

a) prodejní/kupní smlouvy nebo závazku podle čl. 91 odst. 1; a

 

b) podpory pro zpracování na dlouhá vlákna.

 

Výše doplňkové podpory činí 120 EUR na hektarzóně I a 50 EUR na hektarzóně II.“

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 21

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl I – pododdíl III – čl. 95 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Podnikům vyrábějícím bramborový škrob se pro hospodářské roky 2009/10 a 2010/11 vyplatí prémie ve výši 22,25 EUR/t vyrobeného bramborového škrobu pro množství bramborového škrobu do výše kvóty uvedené v čl. 84a odst. 2, pokud tyto podniky zaplatí producentům brambor minimální cenu za všechny brambory, jež jsou potřebné pro výrobu škrobu až do omezení kvóty.

1. Podnikům vyrábějícím bramborový škrob se pro hospodářské roky 2009/10 až 2012/13 vyplatí prémie ve výši 22,25 EUR/t vyrobeného bramborového škrobu pro množství bramborového škrobu do výše kvóty uvedené v čl. 84a odst. 2, pokud tyto podniky zaplatí producentům brambor minimální cenu za všechny brambory, jež jsou potřebné pro výrobu škrobu až do omezení kvóty.

Odůvodnění

V současném režimu kvót se maximální množství škrobu připadající na stát rozděluje mezi jednotlivé podniky (další rozdělování kvót) (článek 8 nařízení (ES) 1868/94). Režim podpory pro zpracování bramborového škrobu byl prodloužen v červnu 2007 (nařízení (ES) 671/2007 pro hospodářské roky 2007/08 a 2008/09).

Tato výroba je zdrojem mnoha pracovních míst v průmyslu, která vznikají na místní úrovni a jejichž zánik by měl v místě výroby významné důsledky. Proto se zdá vhodnější zachovat současný stav, pokud jde o režim podpor, až do roku 2013 a uchovat systém kvót a minimální ceny (o něž žádají producenti a výrobci bramborového škrobu v nejvýznamnějších zemích produkujících bramborový škrob) až do uvedeného roku 2013.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 22

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Článek 96

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

22) Článek 96 se zrušuje.

vypouští se

Odůvodnění

Výrobní náhrady pro škrob jsou nedílnou součástí regulace odvětví bramborového škrobu. Jsou vypočteny na základě světového kurzu a jejich současná výše je nulová. Zachování tohoto nástroje, který je nezbytný pro konkurenceschopnost evropských transformačních podniků, tedy neznamená další rozpočtové závazky a umožňuje reagovat na nepříznivou situaci na trhu.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Článek 101

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

24) Článek 101 se zrušuje.

24) Článek 101 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 101

 

Podpora pro nákup smetany, máslazahuštěného másla za snížené ceny

 

Komise může za podmínek, které sama stanoví,případě, že vzniknou nebo hrozí vzniknout přebytky mléčných výrobků, rozhodnoutposkytnutí podpory, která umožní nákup smetany, máslazahuštěného másla za snížené ceny:

 

 

a) výrobci cukrářských výrobkůzmrzliny;

 

b) výrobci jiných potravin, jež budou stanoveny Komisí.

 

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 29 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 122 – pododstavec 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

29a.článku 122 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Členské státy mohou jako organizace producentů uznat mimo jiné sdružení žadatelů podle čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006ochraně zeměpisných označeníoznačení původu zemědělských produktůpotravin1.tomto případě se použijí ustanovení prvního pododstavce písm. c) bodu i).“

 

_________

1 Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je umožnit sdružením žadatelů o zeměpisná označení dosáhnout uznání za organizace producentů ve smyslu článku 122 jednotného nařízení o společné organizaci trhů, ale především získat možnost využívat ustanovení čl. 122 prvního pododstavce písm. c) bodu i), tj. možnost „zajišťovat plánování produkce a její přizpůsobení poptávce, zejména pokud jde o množství a kvalitu“.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 30

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 124 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1. Článek 122 a čl. 123 první pododstavec se použijí, aniž je dotčeno uznání organizací producentů nebo mezioborových organizací, o němž rozhodují členské státy na základě vnitrostátního práva a v souladu s právem Společenství, v jakémkoli odvětví podle článku 1, s výjimkou odvětví uvedených v čl. 122 prvním pododstavci písm. a) a v čl. 123 prvním pododstavci.“

„1. Článek 122 a čl. 123 první pododstavec se použijí, aniž je dotčeno uznání organizací producentů nebo mezioborových organizací, o němž rozhodují členské státy na základě vnitrostátního práva a v souladu s právem Společenství, v jakémkoli odvětví podle článku 1, s výjimkou odvětví uvedených v čl. 122 prvním pododstavci písm. a) a v čl. 123 prvním pododstavci.“

 

Tyto mezioborové organizace mohou podporovat zejména předcházení rizikům, výzkumvývoj, informovánívýrobcíchodvětvíchpodporu jejich prodeje, analýzu trhůinformovánínichsmluvní postupy.“

Odůvodnění

Článek 124 jednotného nařízení o společné organizaci trhů umožňuje členským státům uznat mezioborové organizace ve všech odvětvích; zdá se být vhodné, zejména z hlediska úplnosti, aby byly zmíněny tradiční činnosti těchto organizací.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 30 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 162 – odst. 1 – písm. a – podbod i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

30a.čl. 162 odst. 1 písm. a) se zrušuje bod i); *

 

* Článkypřílohy nařízení (ES) č. 1234/2007 musí býtdůsledku toho přizpůsobeny.

Odůvodnění

Vývozní náhrady EU byly vždy předmětem zásadních kritických připomínek ze strany rozvojových zemí. Vzhledemsoučasné hospodářské situaci je zřejmě vhodný okamžik pro jejich zrušenípřípadě obilovinrýže, tím spíše, že Komise již počítátím, žerámci jednáníDohá navrhne zrušení vývozních náhrad.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 30 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 162 – odst.1 – písm. a – podbod ii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V čl. 162 odst. 1 písm. a) se zrušuje podbod ii).*

 

* Článkypřílohy nařízení (ES) č. 1234/2007 musí býtdůsledku toho přizpůsobeny.

Odůvodnění

Vývozní náhrady EU byly vždy předmětem zásadních kritických připomínek ze strany rozvojových zemí. Vzhledemsoučasné hospodářské situaci je zřejmě vhodný okamžik pro jejich zrušenípřípadě obilovinrýže, tím spíše, že Komise již počítátím, žerámci jednáníDohá navrhne zrušení vývozních náhrad.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 31 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 182 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

31a.článku 182 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Členské státy, které sníží svou kvótuvíce než 50 % kvóty na cukr stanovené dne 20. února 2006příloze III nařízení (ES) č. 318/2006, mohou poskytovat dočasné státní podpory až do hospodářského roku 2013/14.

 

Komise na žádost příslušného členského státu rozhodnecelkové výši státní podpory pro toto opatření.

 

V případě Itálie nepřekročíhospodářském roce dočasná podpora uvedenáprvním pododstavci, která je poskytována pěstitelům cukrové řepyna přepravu cukrové řepy, celkovou částku 11 EUR na tunu cukrové řepy.

 

Finsko může pěstitelům cukrové řepy poskytnoutjednom hospodářském roce podporu ve výši až 350 EUR na hektar.

 

Příslušné členské státy informují Komisi do 30 dnů od konce každého hospodářského rokuvýši státní podpory, která bylauvedeném hospodářském roce skutečně poskytnuta.“

Odůvodnění

Je třeba prodloužit platnost současného režimu podpor Společenství producentům cukrové řepy a cukrové třtiny až do roku 2013/14, a to ve prospěch členských států, které poskytly podporu na restrukturalizaci podle článku 3 nařízení (ES) č. 320/2006 v případě více než 50% snížení kvóty na cukr stanovené dne 20. února 2006 v příloze III nařízení (ES) č. 318/2006, bez omezení na dobu pěti let, aby bylo možné řešit problémy přizpůsobení tohoto odvětví, které souvisejí s restrukturalizací.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 32

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Článek 184

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5) do 30. června 2011 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o podmínkách pro hladké postupné ukončení režimu kvót na mléko, zejména včetně dalšího možného zvyšování kvót nebo možného snižování doplňkové dávky.“

„5) do 31. prosince 2010 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o situaci na trhumlékemmléčnými výrobky. Tato zpráva bude rovněž obsahovat analýzu účinnosti správních systémů členských státůrámci liberalizace režimu kvót.případě potřeby bude zpráva doplněna příslušnými návrhy.“

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha I

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Příloha IX – bod 1

Znění navržené Komisí

Členský stát

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Belgie

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

3 531 139,016

3 566 450,406

3 602 114,910

3 602 114,910

Bulharsko

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

1 028 837,973

1 039 126,352

1 049 517,616

1 049 517,616

Česká republika

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

2 877 310,908

2 906 084,017

2 935 144,857

2 935 144,857

Dánsko

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

4 752 386,504

4 799 910,369

4 847 909,473

4 847 909,473

Německo

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

29 721 526,076

30 018 741,337

30 318 928,750

30 318 928,750

Estonsko

659 295,360

665 888,314

672 547,197

679 272,669

686 065,395

692 926,049

692 926,049

Irsko

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

5 670 446,266

5 727 150,729

5 784 422,236

5 784 422,236

Řecko

836 923,260

845 292,493

853 745,418

862 282,872

870 905,700

879 614,757

879 614,757

Španělsko

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

6 428 345,696

6 492 629,153

6 557 555,445

6 557 555,445

Francie

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

25 851 613,839

26 110 129,977

26 371 231,277

26 371 231,277

Itálie

10 740 661,200

10 848 067,812

10 956 548,490

11 066 113,975

11 176 775,115

11 288 542,866

11 288 542,866

Kypr

148 104,000

149 585,040

151 080,890

152 591,699

154 117,616

155 658,792

155 658,792

Lotyšsko

743 220,960

750 653,170

758 159,701

765 741,298

773 398,711

781 132,698

781 132,698

Litva

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

1 791 627,273

1 809 543,546

1 827 638,981

1 827 638,981

Lucembursko

278 545,680

281 331,137

284 144,448

286 985,893

289 855,752

292 754,310

292 754,310

Maďarsko

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

2 091 368,024

2 112 281,704

2 133 404,521

2 133 404,521

Malta

49 671,960

50 168,680

50 670,366

51 177,070

51 688,841

52 205,729

52 205,729

Nizozemsko

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

11 813 050,343

11 931 180,847

12 050 492,655

12 050 492,655

Rakousko

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

2 933 759,914

2 963 097,513

2 992 728,488

2 992 728,488

Polsko

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

9 857 658,127

9 956 234,709

10 055 797,056

10 055 797,056

Portugalsko

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

2 047 744,874

2 068 222,323

2 088 904,546

2 088 904,546

Rumunsko

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

3 212 622,760

3 244 748,988

3 277 196,478

3 277 196,478

Slovinsko

588 170,760

594 052,468

599 992,992

605 992,922

612 052,851

618 173,380

618 173,380

Slovensko

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

1 093 771,416

1 104 709,130

1 115 756,221

1 115 756,221

Finsko

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

2 567 438,702

2 593 113,089

2 619 044,220

2 619 044,220

Švédsko

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

3 523 213,075

3 558 445,206

3 594 029,658

3 594 029,658

Spojené království

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

15 583 476,684

15 739 311,451

15 896 704,566

15 896 704,566

Pozměňovací návrh

Členský stát

2008/09

2009/10

2010/11

Belgie

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

Bulharsko

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

Česká republika

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

Dánsko

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

Německo

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

Estonsko

659 295,360

665 888,314

672 547,197

Irsko

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

Řecko

836 923,260

845 292,493

853 745,418

Španělsko

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

Francie

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

Itálie

10 740 661,200

10 848 067,812

10 956 548,490

Kypr

148 104,000

149 585,040

151 080,890

Lotyšsko

743 220,960

750 653,170

758 159,701

Litva

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

Lucembursko

278 545,680

281 331,137

284 144,448

Maďarsko

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

Malta

49 671,960

50 168,680

50 670,366

Nizozemsko

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

Rakousko

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

Polsko

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

Portugalsko

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

Rumunsko

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

Slovinsko

588 170,760

594 052,468

599 992,992

Slovensko

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

Finsko

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

Švédsko

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

Spojené království

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

Odůvodnění

Přílohaobsahuje vnitrostátní kvóty na mléko, množství (v tunách) pro jednotlivé členské státy. Tato příloha souvisíčl. 4 bodem 14 tohoto nařízeníčl. 55 odst. 1článkem 65 nařízení (ES) č. 1234/2007. Zpravodaj navrhuje, aby se již schválené zvýšení2 % pro rok 2008/09 doplnilo1% zvýšení kvóty na mléko pro hospodářské roky 2009/102010/11. Vzhledemtomu, že trhmlékem se rychle vyvíjí, je podle zpravodaje potřeba znovu zhodnotit situaci na trhu pro další kvótové roky.


POSTUP

Název

Změna nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. […]/2008 s cílem upravit společnou zemědělskou politiku

Referenční údaje

KOM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS)

Datum konzultaceEP

16.6.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

19.6.2008

Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

19.6.2008

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Luis Manuel Capoulas Santos

1.4.2008

 

 

Projednání ve výboru

20.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

23.9.2008

7.10.2008

 

 

Datum přijetí

7.10.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

24

13

5

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, László Tőkés, Donato Tommaso Veraldi

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Wiesław Stefan Kuc, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański, Vladimír Železný

Právní upozornění - Ochrana soukromí