ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ. […]/2008

14.10.2008 - (COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS)) - *

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos

Διαδικασία : 2008/0104(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0401/2008

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κανονισμός του Συμβουλίου για τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ. […]/2008

(COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0306),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0241/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0401/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Όσον αφορά τα σιτηρά, το σύστημα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα του τομέα και ο προσανατολισμός του προς την αγορά, διατηρώντας συγχρόνως το ρόλο της παρέμβασης ως διχτυού ασφαλείας σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς και διευκολύνοντας την ανταπόκριση των γεωργών στις συνθήκες της αγοράς. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος παρέμβασης για τον αραβόσιτο προβλεπόταν η αναθεώρηση ολόκληρου του συστήματος παρέμβασης για τα σιτηρά στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου, βάσει ανάλυσης η οποία επεσήμανε ότι ενδέχετο να καταστεί αναγκαία μια επιπλέον παρέμβαση για το κριθάρι σε περίπτωση χαμηλών τιμών. Όμως, οι σημερινές προοπτικές για τα σιτηρά έχουν μεταβληθεί σημαντικά και χαρακτηρίζονται από ευνοϊκό περιβάλλον ως προς τις τιμές της διεθνούς αγοράς, που βασίζεται στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση και στα χαμηλά παγκόσμια αποθέματα σιτηρών. Στο πλαίσιο αυτό, ο καθορισμός των επιπέδων παρέμβασης στο μηδέν για τα άλλα κτηνοτροφικά σιτηρά εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου με τη μεταρρύθμιση του τομέα του αραβοσίτου θα άφηνε περιθώρια για παρέμβαση χωρίς αυτό να επιφέρει αρνητικές συνέπειες για την αγορά των σιτηρών στο σύνολό της. Οι προοπτικές για τον τομέα των σιτηρών ισχύουν επίσης για το σκληρό σιτάρι, πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά στην παρέμβαση μπορεί να καταργηθεί καθώς έχει απολέσει τη σημασία της λόγω τιμών της αγοράς πάντα αισθητά υψηλότερες από την τιμή παρέμβασης. Δεδομένου ότι η παρέμβαση για τα σιτηρά προορίζεται να αποτελέσει δίχτυ ασφαλείας και όχι στοιχείο επηρεασμού της διαμόρφωσης των τιμών, οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τις περιόδους συγκομιδής, που αντιστοιχούν στην πραγματική έναρξη των περιόδων εμπορίας, δεν είναι πλέον καθοριστικές, καθώς το σύστημα δεν προβλέπει πλέον τιμές που να αντανακλούν τα επίπεδα παρέμβασης συν τις μηνιαίες προσαυξήσεις. Για λόγους απλούστευσης, ενδείκνυται να εναρμονιστούν σε ολόκληρη την Κοινότητα οι ημερομηνίες παρέμβασης στον τομέα των σιτηρών.

(3) Όσον αφορά τα σιτηρά, το σύστημα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλιστούν η ανταγωνιστικότητα του τομέα και ο προσανατολισμός του προς την αγορά, διατηρώντας συγχρόνως το ρόλο της παρέμβασης ως διχτυού ασφαλείας σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς και διευκολύνοντας την ανταπόκριση των γεωργών στις συνθήκες της αγοράς. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος παρέμβασης για τον αραβόσιτο προβλεπόταν η αναθεώρηση ολόκληρου του συστήματος παρέμβασης για τα σιτηρά στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου, βάσει ανάλυσης η οποία επεσήμανε ότι ενδέχετο να καταστεί αναγκαία μια επιπλέον παρέμβαση για το κριθάρι σε περίπτωση χαμηλών τιμών. Όμως, οι σημερινές προοπτικές για τα σιτηρά έχουν μεταβληθεί σημαντικά και χαρακτηρίζονται από ευνοϊκό περιβάλλον ως προς τις τιμές της διεθνούς αγοράς, που βασίζεται στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση και στα χαμηλά παγκόσμια αποθέματα σιτηρών. Στο πλαίσιο αυτό, ο καθορισμός των επιπέδων παρέμβασης στο μηδέν για τα άλλα κτηνοτροφικά σιτηρά εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου με τη μεταρρύθμιση του τομέα του αραβοσίτου θα άφηνε περιθώρια για παρέμβαση χωρίς αυτό να επιφέρει αρνητικές συνέπειες για την αγορά των σιτηρών στο σύνολό της. Οι προοπτικές για τον τομέα των σιτηρών ισχύουν επίσης για το σκληρό σιτάρι, πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά στην παρέμβαση μπορεί να καταργηθεί καθώς έχει απολέσει τη σημασία της λόγω τιμών της αγοράς πάντα αισθητά υψηλότερες από την τιμή παρέμβασης. Δεδομένου ότι η παρέμβαση για τα σιτηρά προορίζεται να αποτελέσει δίχτυ ασφαλείας, η παρέμβαση δεν θα πρέπει να ανοίγει παρά μόνο κατά τους τρεις τελευταίους μήνες της περιόδου εμπορίας.

Αιτιολόγηση

Το άνοιγμα λίγους μήνες πριν το τέλος της περιόδου εμπορίας θα εξυπηρετήσει στην αποφυγή της κερδοσκοπίας ενώ θα διατηρηθεί ο ρόλος του δικτύου ασφαλείας της παρέμβασης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Από τη μεταρρύθμιση του 2003, η ανταγωνιστικότητα του τομέα του ρυζιού βελτιώθηκε, από τη μεταρρύθμιση του 2003, η ανταγωνιστικότητα του τομέα του ρυζιού βελτιώθηκε, με σταθερή παραγωγή, μείωση των αποθεμάτων λόγω της αυξανόμενης ζήτησης τόσο στην Κοινότητα όσο και στην παγκόσμια αγορά, και αναμενόμενη τιμή αισθητά υψηλότερη από την τιμή παρέμβασης. Συνεπώς, δεν είναι πλέον αναγκαία η αγορά στην παρέμβαση για το ρύζι και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καταργηθεί.

(4) Από τη μεταρρύθμιση του 2003, η ανταγωνιστικότητα του τομέα του ρυζιού βελτιώθηκε, από τη μεταρρύθμιση του 2003, η ανταγωνιστικότητα του τομέα του ρυζιού βελτιώθηκε, με σταθερή παραγωγή, μείωση των αποθεμάτων λόγω της αυξανόμενης ζήτησης τόσο στην Κοινότητα όσο και στην παγκόσμια αγορά, και αναμενόμενη τιμή αισθητά υψηλότερη από την τιμή παρέμβασης. Ωστόσο θα ήταν σκόπιμο να διατηρηθεί η παρέμβαση ως δίχτυ ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Εφόσον η αντιστροφή των τάσεων στην αγορά δεν μπορεί να αποκλεισθεί για διάφορους λόγους, θα πρέπει να διαφυλαχθεί κάποιο είδος διχτυού ασφαλείας για τον τομέα του ρυζιού.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η κατάργηση της παρέμβασης για τα προϊόντα αυτά μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια το 2009, καθώς, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της αγοράς, η παρέμβαση δεν μπορεί να εφαρμοστεί γι’ αυτά το 2009.

(6) Η κατάργηση της παρέμβασης για το ρύζι και το χοίρειο κρέας μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια το 2009, καθώς, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της αγοράς, η παρέμβαση δεν μπορεί να εφαρμοστεί γι’ αυτά το 2009.

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση της παρέμβασης από το 2009 θα πρέπει να εφαρμοσθεί μόνον στο χοίρειο κρέας και στο ρύζι.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή γάλακτος, που περιορίζεται από τα ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια κατανάλωση, ενώ η αύξηση της παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω της ύπαρξης των ποσοστώσεων. Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για μεταποίηση αναμένεται ότι θα εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, το σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος περιορίζει επομένως την αύξηση της παραγωγής σήμερα, σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατούσε όταν καθιερώθηκαν οι ποσοστώσεις για την αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγής. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι ποσοστώσεις μειώνουν τον προσανατολισμό προς την αγορά επειδή στρεβλώνουν την ανταπόκριση των γεωργών στις επιταγές της αγοράς και παρεμποδίζουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον σχετικό τομέα λόγω της επιβράδυνσης της αναδιάρθρωσης. Οι ποσοστώσεις προβλέπεται να λήξουν το 2015, προκειμένου να πραγματοποιηθούν σταδιακά οι κατάλληλες αναπροσαρμογές. Με την προοπτική αυτή, η σταδιακή κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων με την εφαρμογή ετήσιων αυξήσεων, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού (κατά 1% ανά περίοδο εμπορίας από το 2009/2010 έως το 2013/2014), αναμένεται ότι θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση χάρη στην αποφυγή υπερβολικής αναπροσαρμογής μετά το τέλος των ποσοστώσεων.

(8) Η συνολική κοινοτική παραγωγή γάλακτος, που περιορίζεται από τα ανώτατα όρια για τις ποσοστώσεις γάλακτος, αναμένεται να σημειώσει μεσοπρόθεσμα σταδιακή αν και ήπια μείωση, δεδομένου ότι η συνέχιση της αναδιάρθρωσης στα κράτη τα οποία δεν ήταν μέλη της Κοινότητας πριν από τη διεύρυνση του 2004 θα οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής γάλακτος για ίδια κατανάλωση, ενώ η αύξηση της παραγωγής παραμένει περιορισμένη λόγω της ύπαρξης των ποσοστώσεων. Παράλληλα, η ποσότητα γάλακτος που παραδίδεται σε γαλακτοκομεία για μεταποίηση αναμένεται ότι θα εξακολουθήσει να αυξάνεται κατά την περίοδο που αφορά η πρόβλεψη. Μια αύξηση των ποσοστώσεων γάλακτος όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού (κατά 2% για την περίοδο εμπορίας 2008/2009 και κατά 1% ανά περίοδο εμπορίας από το 2009/2010 έως το 2010/2011)θα επιτρέψει τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για την κατάλληλη αξιολόγηση της κατάστασης της αγορά στον τομέα του γάλακτος.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8α) Από το 2009, η ενίσχυση στις επενδύσεις των παραγωγών γάλακτος δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην καθορισμένη ποσόστωση, ώστε να μπορούν οι παραγωγοί να επενδύουν περισσότερο σε συνάρτηση με την κατάσταση της αγοράς.

Αιτιολόγηση

Ενόψει των αναμενόμενων αλλαγών στο καθεστώς των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων από το 2015, θα πρέπει να δοθεί εκ των προτέρων στους παραγωγούς γάλακτος η ευκαιρία να προσαρμοσθούν στις αλλαγές και να επενδύσουν σύμφωνα με την αγορά, ιδιαίτερα εφόσον ο χρόνος αναμονής για τις αιτήσεις για χορήγηση ενίσχυσης για την πραγματοποίηση επενδύσεων είναι σχετικά μεγάλος.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση του βουτύρου δεν χρησιμοποιείται ευρέως. Ωστόσο, λόγω των εποχιακών διακυμάνσεων της παραγωγής γάλακτος στην Κοινότητα, η παραγωγή βουτύρου θα χαρακτηρίζεται πάντα από εποχιακές διακυμάνσεις. Συνεπώς, η αγορά βουτύρου είναι πιθανό να δέχεται προσωρινές πιέσεις οι οποίες μπορούν να αμβλυνθούν με την εποχιακή αποθεματοποίηση. Ωστόσο, η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται από την Επιτροπή, βασιζόμενη σε ενδελεχή ανάλυση της αγοράς και όχι λόγω της υποχρέωσης ανοίγματος του καθεστώτος κάθε έτος. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καταστεί προαιρετικό το καθεστώς.

διαγράφεται

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Οι ενισχύσεις διάθεσης του βουτύρου για προϊόντα ζαχαροπλαστικής και παγωτών ή για άμεση κατανάλωση μειώθηκαν σύμφωνα με τη μείωση της τιμής παρέμβασης για το βούτυρο από το 2004. Συνεπώς, οι ενισχύσεις ήταν ίσες με μηδέν πριν από την αναστολή των διαγωνισμών λόγω των ευνοϊκής κατάστασης της αγοράς. Τα καθεστώτα ενισχύσεων διάθεσης δεν είναι πλέον αναγκαία για τη στήριξη της αγοράς στο επίπεδο της τιμής παρέμβασης και, ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθούν.

(12) Οι ενισχύσεις διάθεσης του βουτύρου για προϊόντα ζαχαροπλαστικής και παγωτών ή για άμεση κατανάλωση μειώθηκαν σύμφωνα με τη μείωση της τιμής παρέμβασης για το βούτυρο από το 2004. Συνεπώς, οι ενισχύσεις ήταν ίσες με μηδέν πριν από την αναστολή των διαγωνισμών λόγω των ευνοϊκής κατάστασης της αγοράς.

Αιτιολόγηση

Εφόσον η αντιστροφή των τάσεων στην αγορά δεν μπορεί να αποκλεισθεί για διάφορους λόγους, θα πρέπει να διαφυλαχθεί κάποιο είδος διχτυού ασφαλείας για το καθεστώς ενισχύσεων διάθεσης βουτύρου.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Όπως και κατά τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής του 2003, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής γεωργίας και την προώθηση μιας περισσότερο προσανατολισμένης προς την αγορά και αειφόρου γεωργίας, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η μετάβαση από τη στήριξη της παραγωγής στη στήριξη του παραγωγού με την κατάργηση των υφιστάμενων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) για τις αποξηραμένες χορτονομές, το λίνο, την κάνναβη και το άμυλο γεωμήλων, και να ενσωματωθεί η ενίσχυση για τα προϊόντα αυτά στο σύστημα της αποσυνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης ανά εκμετάλλευση. Όπως και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ του 2003, αν και η αποσύνδεση της ενίσχυσης δεν θα μεταβάλει τα ποσά που καταβάλλονται πράγματι στους γεωργούς, θα αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της εισοδηματικής ενίσχυσης.

(13) Όπως και κατά τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής του 2003, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής γεωργίας και την προώθηση μιας περισσότερο προσανατολισμένης προς την αγορά και αειφόρου γεωργίας, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η μετάβαση από τη στήριξη της παραγωγής στη στήριξη του παραγωγού με την κατάργηση των υφιστάμενων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) για το λίνο, την κάνναβη και το άμυλο γεωμήλων, και να ενσωματωθεί η ενίσχυση για τα προϊόντα αυτά στο σύστημα της αποσυνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης ανά εκμετάλλευση. Όπως και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ του 2003, αν και η αποσύνδεση της ενίσχυσης δεν θα μεταβάλει τα ποσά που καταβάλλονται πράγματι στους γεωργούς, θα αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Το 2000, το Συμβούλιο αποφάσισε τη σταδιακή κατάργηση της ενίσχυσης για τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης. Η απόφαση αυτή τίθεται σε εφαρμογή με ισχύ από το έτος εμπορίας 2009/2010 δυνάμει των τροποποιήσεων που επήλθαν στον κανονισμό για την ενιαία ΚΟΑ με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2008, όπως και για τη σταδιακή κατάργηση της συμπληρωματικής ενίσχυσης μεταποίησης για τους μεταποιητές λίνου που καλλιεργείται σε παραδοσιακές περιοχές. Η ενίσχυση για τις μακρές ίνες λίνου πρέπει να αποσυνδεθεί. Ωστόσο, προκειμένου να επιτραπεί στον κλάδο να προσαρμοστεί, είναι σκόπιμο το πρώτο ήμισυ της μετάβασης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης να πραγματοποιηθεί το 2011 και το υπόλοιπο το 2013.

(14) Το 2000, το Συμβούλιο αποφάσισε τη σταδιακή κατάργηση της ενίσχυσης για τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης. Η απόφαση αυτή τίθεται σε εφαρμογή με ισχύ από το έτος εμπορίας 2009/2010 δυνάμει των τροποποιήσεων που επήλθαν στον κανονισμό για την ενιαία ΚΟΑ με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2008, όπως και για τη σταδιακή κατάργηση της συμπληρωματικής ενίσχυσης μεταποίησης για τους μεταποιητές λίνου που καλλιεργείται σε παραδοσιακές περιοχές. Η ενίσχυση για τις μακρές ίνες λίνου πρέπει να αποσυνδεθεί. Ωστόσο, προκειμένου να επιτραπεί στον κλάδο να προσαρμοστεί, είναι σκόπιμο το πρώτο ήμισυ της μετάβασης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως το 2013.

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου, που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, το Κοινοβούλιο πρότεινε μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο έως το 2013, και θα πρέπει να ενσωματωθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του εδώ.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος των αποξηραμένων χορτονομών πραγματοποιήθηκε το 2003, όταν μέρος της ενίσχυσης χορηγήθηκε στους γεωργούς και αποσυνδέθηκε. Στο πλαίσιο της γενικής τάσης του διαγνωστικού ελέγχου προς τον μεγαλύτερο προσανατολισμό στην αγορά και των σημερινών προοπτικών των αγορών ζωοτροφών, ενδείκνυται να ολοκληρωθεί η μετάβαση στην πλήρη αποσύνδεση ολόκληρου του τομέα με την αποσύνδεση των υπόλοιπων ενισχύσεων στον τομέα αυτό. Θεωρείται ότι είναι δυνατό να αμβλυνθούν οι συνέπειες της κατάργησης της καταβολής ενίσχυσης στους μεταποιητές με κατάλληλες προσαρμογές τις τιμής που καταβάλλεται στους παραγωγούς πρώτων υλών, οι οποίοι θα λάβουν με τη σειρά τους σημαντικότερα δικαιώματα άμεσης ενίσχυσης σε συνέχεια της αποσύνδεσης. Η κατάργηση της ενίσχυσης στους μεταποιητές δικαιολογείται επίσης από την κατάσταση της αγοράς και τις προοπτικές για τους πρωτεϊνούχους σπόρους στο σύνολό τους. Λαμβανομένων υπόψη του γεγονότος ότι ο τομέας έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο αναδιάρθρωσης από τη μεταρρύθμιση του 2003 και των ιδιαίτερα αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής αποξηραμένων χορτονομών που διαπιστώθηκαν πρόσφατα, ενδείκνυται να αποσυνδεθεί η ενίσχυση, αν και πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος δύο ετών ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρμογή του τομέα.

(15) Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος των αποξηραμένων χορτονομών πραγματοποιήθηκε το 2003, όταν μέρος της ενίσχυσης χορηγήθηκε στους γεωργούς και αποσυνδέθηκε. Στο πλαίσιο της γενικής τάσης του διαγνωστικού ελέγχου προς τον μεγαλύτερο προσανατολισμό στην αγορά και των σημερινών προοπτικών των αγορών ζωοτροφών, ενδείκνυται να ολοκληρωθεί η μετάβαση στην πλήρη αποσύνδεση ολόκληρου του τομέα με την αποσύνδεση των υπόλοιπων ενισχύσεων στον τομέα αυτό, το αργότερο έως το 2013.

Αιτιολόγηση

Οι αποξηραμένες χορτονομές επίσης χρειάζονται μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο, με κάποια αποσύνδεση.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Λόγω των εξελίξεων στις εγχώριες και τις διεθνείς αγορές σιτηρών και αμύλου, η επιστροφή στην παραγωγή αμύλου δεν ανταποκρίνεται πλέον στους αρχικούς της στόχους και, ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί. Η κατάσταση και οι προοπτικές της σχετικής αγοράς είναι τέτοιες ώστε η ενίσχυση έχει καθοριστεί σε μηδέν για ορισμένο χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι αναμένεται να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, είναι δυνατό να επέλθει ταχεία κατάργηση της εν λόγω ενίσχυσης χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για τον τομέα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το σύστημα επιστροφής στην παραγωγή δεν πρέπει μόνον να διατηρηθεί αλλά θα έπρεπε να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις βελτίωσης των λεπτομερειών λειτουργίας του.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Οι διατάξεις για τα έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς σε σχέση με ασθένειες ζώων πρέπει να ενσωματωθούν σε οριζόντια διάταξη για τη διαχείριση των κινδύνων και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαγραφούν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

διαγράφεται

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να διαδραματίσουν χρήσιμο ρόλο στη συλλογή της προσφοράς στους τομείς όπου υπάρχει ανισορροπία όσον αφορά τη συγκέντρωση παραγωγών και αγοραστών. Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να δύνανται να αναγνωρίζουν οργανώσεις παραγωγών σε όλους τους τομείς.

(19) Εάν η ασφάλιση καλλιέργειας ή τα ταμεία αλληλοβοήθειας μπορούν να συμβάλουν σε μια θεραπευτική διαχείριση των κινδύνων, το κόστος της διαχείρισης αυτής ενδέχεται να είναι πολύ υψηλό σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο· κατόπιν τούτου είναι σκόπιμο να προαχθεί η ανάπτυξη μιας προληπτικής διαχείρισης του κινδύνου. Τόσο οι οργανώσεις παραγωγών όσο και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εν λόγω προληπτική διαχείριση μέσω συλλογής της προσφοράς στους τομείς όπου υπάρχει ανισορροπία όσον αφορά τη συγκέντρωση παραγωγών και αγοραστών ή βελτιώνοντας τη γνώση των αγορών . Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να δύνανται να αναγνωρίζουν οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις σε όλους τους τομείς.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τη διαχείριση των κρίσεων, η πρόληψη θα πρέπει να καταστεί πρωταρχικός στόχος, δεδομένου ότι μια εκ των υστέρων προσέγγιση μπορεί να αποδειχθεί άκρως δαπανηρή σε επίπεδο οικονομίας και απασχόλησης.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Άρθρο 10 -

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

 

i) Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

α) μαλακό σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο και σόργο,»

 

ii) Το στοιχείο β) διαγράφεται.

 

β) η παράγραφος 2 διαγράφεται·

 

Αιτιολόγηση

Η παρέμβαση για τα σιτηρά και το ρύζι δεν πρέπει να τροποποιηθεί αλλά να διατηρηθεί ως ένα δίκτυο ασφάλειας.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 3

Κανονισμός 1234/2007

Μέρος II – τίτλος I – κεφάλαιο I – τμήμα II – υποτμήμα II – άρθρο 11 – σημείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

a) για τα σιτηρά, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαΐου·

α) για τα σιτηρά, από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου·

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙΙ – άρθρο 11 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δα) για το χοίρειο κρέας, καθ' όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου εμπορίας·

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 3

Κανονισμός 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙΙ – άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)ανοίγεται για το χοίρειο κρέας, από την Επιτροπή, χωρίς να την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 1εφόσον, κατά τη διάρκεια μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου, η μέση αγοραία τιμή για τα σφάγια χοίρων, η οποία καθορίζεται σε σχέση με τις τιμές που καταγράφονται σε κάθε κράτος μέλος στις αντίστοιχες αγορές της Κοινότητας και σταθμίζονται με συντελεστές που αντικατοπτρίζουν το σχετικό μέγεθος του πληθυσμού χοίρων σε κάθε κράτος μέλος, είναι σε επίπεδο χαμηλότερο του 103 % της τιμής αναφοράς και είναι πιθανόν να παραμείνει στο επίπεδο αυτό.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙΙ – υποτμήμα ΙΙ – άρθρο 12 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η δημόσια παρέμβαση για το μαλακό σιτάρι μπορεί να ανασταλεί από την Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 1, εάν η τιμή του σιταριού με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 11%, “παράδοση Rouen”, είναι υψηλότερη από την τιμή αναφοράς.

2. Η δημόσια παρέμβαση για το μαλακό σιτάρι μπορεί να ανασταλεί από την Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 1, εάν η τιμή του σιταριού με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 11%, “παράδοση Rouen”, είναι υψηλότερη από την τιμή αναφοράς.

Ανοίγεται εκ νέου από την Επιτροπή, χωρίς την επικουρία της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 1, εάν δεν ισχύουν πλέον οι όροι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Ανοίγεται εκ νέου από την Επιτροπή, εάν δεν ισχύουν πλέον οι όροι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου

Αιτιολόγηση

Δεν δίδεται καμία δικαιολογία από την Επιτροπή για να αποσύρει αυτήν την αρμοδιότητα από την επιτροπή διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες επί μέρους τομέων των κρατών μελών.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα ΙII – υποτμήμα Ι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5) Στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο Ι τμήμα ΙΙΙ, το υποτμήμα Ι διαγράφεται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το βούτυρο είναι το πιο ευαίσθητο πλεονασματικό προϊόν, για το οποίο η διατήρηση των εργαλείων παρέμβασης είναι η σημαντικότερη. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόταση της Επιτροπής με τη διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, και των ενισχύσεων για τη διάθεση του βουτύρου, αποδεχόμενη συγχρόνως απλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων, η διαχείριση των οποίων είναι ιδιαίτερα περίπλοκη.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Άρθρο 31 -

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6) Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

 

i) μετά το στοιχείο γ) παρεμβάλλονται το ακόλουθα στοιχεία:

 

«γ a) το μη αλατισμένο βούτυρο που παράγεται από κρέμα ή γάλα σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Κοινότητας, ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 82%, μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε μη λιπαρό στερεό υπόλειμμα γάλακτος 2% και μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό 16%·

 

γ β) το αλατισμένο βούτυρο που παράγεται από κρέμα ή γάλα σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Κοινότητας, ελάχιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 80%, μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε μη λιπαρό στερεό υπόλειμμα γάλακτος 2%, μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό 16% και μέγιστης περιεκτικότητας κατά βάρος σε αλάτι 2%·»

 

ii) το στοιχείο ε) διαγράφεται.

 

β) στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.

 

Αιτιολόγηση

Προηγούμενη τροπολογία διατηρεί τις υποχρεωτικές ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση. Δεν πρέπει συνεπώς να περιλαμβάνονται πλέον μεταξύ των προαιρετικών ενισχύσεων.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 7

Κανονισμός 1234/2007

Άρθρο 34 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 34α:

«Άρθρο 34 α

διαγράφεται

Όροι χορήγησης ενίσχυσης για το βούτυρο

 

1. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου, ιδίως εάν από την εξέλιξη των τιμών και των αποθεμάτων του προϊόντος διαπιστώνεται σοβαρή αστάθεια της αγοράς που μπορεί να εξαλειφθεί ή να περιοριστεί μέσω εποχιακής αποθεματοποίησης.

 

2. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα αποθεματοποίησης και την προβλεπόμενη εξέλιξη των τιμών του βουτύρου.»

 

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 8

Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007

Άρθρο 36 -

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8) Το άρθρο 36 διαγράφεται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί το άρθρο 36 του Κανονισμού αριθ. 1234/2007 το οποίο προβλέπει τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα τυριά εφόσον η τιμή και οι τάσεις αποθεματοποίησης για τα τυριά που καλύπτονται από το Άρθρο 31(1)(ε) δείχνουν σημάδια σοβαρής ανισορροπίας στην αγορά, η οποία μπορεί να μειωθεί ή να απαλυνθεί με εποχιακή αποθεματοποίηση. Ένα τέτοιο μέτρο αποτελεί ανταγωνιστικό μέσο για τις επιχειρήσεις και ενθαρρύνει την βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 11

Κανονισμός 1234/2007

Άρθρο 44

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11) Το άρθρο 44 διαγράφεται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της σε καταστάσεις καταστροφικής κρίσης, όπως η επιζωοτία του αφθώδους πυρετού το 2001. Παρά ταύτα, η Επιτροπή επιμένει στην κατάργησή της με το αιτιολογικό της σύστασης ενός ταμείου αλληλοβοήθειας για τις ασθένειες ζώων και φυτών. Στην πραγματικότητα όμως, πρόκειται για μέτρα συμπληρωματικά και όχι ταυτόσημα. Σε μια στιγμή όπου εμφανίζονται νέες και λίαν μολυσματικές ασθένειες των ζώων, όπως ο καταρροϊκός πυρετός, θα ήταν σκόπιμο να διατηρηθεί το άρθρο 44 βάσει της αρχής της προφύλαξης.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 12 – στοιχείο α

Κανονισμός 1234/2007

Άρθρο 46 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

a) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

διαγράφεται

«1. Η Κοινότητα συγχρηματοδοτεί τα έκτακτα μέτρα στήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 45 κατά 50% των δαπανών που βαρύνουν τα κράτη μέλη.»

 

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 14 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Άρθρο 66 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14α) Στο άρθρο 66, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

5α. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν προσωρινές αυξήσεις των ποσοστώσεων, βασιζόμενες στην υπο-χρησιμοποίηση των ποσοστώσεων γάλακτος σε άλλα κράτη μέλη, με τον όρο ότι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η οικεία αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων θα μπορούσε να μην προσγειωθεί ομαλά στο πλαίσιο της γενικής ρύθμισης. Προς τούτο, η Επιτροπή υπολογίζει κάθε έτος την υπο-χρησιμοποίηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Η Επιτροπή εγκρίνει ενδεχόμενες αιτήσεις των κρατών μελών για συμπληρωματικές αυξήσεις των ποσοστώσεων και υποβάλλει πρόταση σχετικά με την προσωρινή χορήγηση ποσοστώσεων παραγωγής στην αρχή εκάστης περιόδου εμπορίας. Οι εν λόγω προσωρινές ποσοστώσεις για μία συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας είναι οπωσδήποτε χαμηλότερες του επιπέδου υπο-χρησιμοποίησης των ποσοστώσεων της προηγούμενης περιόδου εμπορίας. Η Επιτροπή δύναται να επικουρηθεί από την επιτροπή που αναφέρει το Άρθρο 195(1).

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 14 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Άρθρο 78 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14β) Στο άρθρο 78 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

" 3α. Το σύνολο των εσόδων που προέρχονται από τις πληρωμές που καταβάλλονται στην Ένωση στο πλαίσιο της συμπληρωματικής εισφοράς, καθώς και η εξοικονόμηση πόρων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό προορίζονται να τροφοδοτήσουν το Ταμείο του γάλακτος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη συνοδευτικών μέτρων στο γαλακτοκομικό τομέα.

 

Σύμφωνα νε το άρθρο 68 [γενικοί κανόνες] του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. [...]/2008 [νέος κανονισμός σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις], η χρηματοδότηση των μέτρων δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος."

Αιτιολόγηση

Ο τομέας του γάλακτος είναι ένας ευαίσθητος τομέας. Τα κεφάλαια που εξοικονομούνται στον γεωργικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένα στον γαλακτοκομικό τομέα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη και την αναδιάρθρωση του τομέα αυτού.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 17

Κανονισμός 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα Ι – υποτμήμα Ι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

17) Στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο IV τμήμα Ι, το υποτμήμα Ι διαγράφεται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για λόγους που έχουν ήδη διευκρινισθεί στο πλαίσιο των τροπολογιών στον κανονισμό 1782/2003, δεν συντρέχει λόγος κατάργησης των εν λόγω ενισχύσεων.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 18 α (νέα)

Κανονισμός 1234/2007

Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Το άρθρο 91, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"Κατά τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 έως 2012/2013, η ενίσχυση χορηγείται επίσης υπό τους ίδιους όρους για την μεταποίηση αχύρου λίνου και κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή βραχέων ινών."

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 19

Κανονισμός 1234/2007

Άρθρο 92 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«1. Το ποσό της ενίσχυσης μεταποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 91 καθορίζεται για τις μακρές ίνες λίνου:

«1. Το ποσό της ενίσχυσης μεταποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 91 καθορίζεται για τις μακρές ίνες λίνου:

α) 200 ευρώ για τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 και 2010/2011· και

α) όσον αφορά τις μακρές ίνες λίνου: 160 ευρώ ανά τόνο για τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 έως 2012/13.

β) σε 100 ευρώ για τις περιόδους εμπορίας 2011/2012 και 2012/2013·».

β) όσον αφορά τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης, που περιέχουν κατ' ανώτατο όριο 7,5% ξένες ύλες και συσσωματώματα ινών: 90 ευρώ ανά τόνο για τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 έως 2012/2013·

 

Ωστόσο, το κράτος μέλος δύναται, σε σχέση με τις παραδοσιακές δυνατότητες διάθεσης στην αγορά, να αποφασίσει να χορηγήσει επίσης ενίσχυση:

 

α) για τις βραχείες ίνες λίνου που περιέχουν ξένες ύλες και συσσωματώματα ινών σε ποσοστό μεταξύ 7,5% και 15%,

 

β) για τις ίνες κάνναβης που περιέχουν ξένες ύλες και συσσωματώματα ινών σε ποσοστό μεταξύ 7,5% και 25 %.

 

Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, το κράτος μέλος χορηγεί ενίσχυση για ποσότητα η οποία δεν υπερβαίνει την παραχθείσα ποσότητα με βάση την περιεκτικότητα σε ξένες ύλες και συσσωματώματα ινών του 7,5%.»

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 20 α (νέο)

Κανονισμός 1234/2007

Άρθρο 94 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

20α) Στο άρθρο 94, η παράγραφος 1α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"1α. Καθορίζεται μέγιστη εγγυημένη ποσότητα 147 265 τόνων για κάθε περίοδο εμπορίας από 2009/2010 έως2012/2013, για τις βραχείες ίνες λίνου και τις ίνες κάνναβης για τις οποίες μπορεί να χορηγείται ενίσχυση. Η ποσότητα αυτή κατανέμεται μεταξύ ορισμένων κρατών μελών με τη μορφή εθνικών εγγυημένων ποσοτήτων σύμφωνα με το παράρτημα XI σημείο Α.ΙΙ.»

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 20 β (νέο)

Κανονισμός 1234/2007

Άρθρο 94 A

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Το άρθρο 94α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κε:

 

"Άρθρο 94α

 

Συμπληρωματική ενίσχυση

 

Κατά τις περιόδους εμπορίας από 2009/2010 έως 2012/2013, χορηγείται συμπληρωματική ενίσχυση στον πρώτο εγκεκριμένο μεταποιητή, για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις με λίνο στις ζώνες Ι και ΙΙ που αναφέρονται στο παράρτημα XI σημείο A.III., των οποίων η παραγωγή αχύρου αποτελεί αντικείμενο:

 

α) σύμβασης αγοράς/πώλησης ή δέσμευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1· και

 

β) ενίσχυσης μεταποίησης για μακρές ίνες.

 

Το ποσό της συμπληρωματικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 120 ευρώ ανά εκτάριο στη ζώνη Ι και σε 50 ευρώ ανά εκτάριο στη ζώνη ΙΙ."

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 21

Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙV – τμήμα Ι – υποτμήμα ΙΙΙ – άρθρο 95α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κατά τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 και 2010/2011, καταβάλλεται πριμοδότηση 22,25 ευρώ ανά τόνο παραγόμενου αμύλου στις βιομηχανίες που παράγουν άμυλο γεωμήλων για την ποσότητα αμύλου γεωμήλων μέχρι του ορίου της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 84α παράγραφος 2, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει στους παραγωγούς γεωμήλων την ελάχιστη τιμή για όλα τα γεώμηλα που απαιτούνται για την παραγωγή αμύλου μέχρι αυτού του ορίου ποσόστωσης.

1. Κατά τις περιόδους εμπορίας 2009/2010 έως 2012/2013, καταβάλλεται πριμοδότηση 22,25 ευρώ ανά τόνο παραγόμενου αμύλου στις βιομηχανίες που παράγουν άμυλο γεωμήλων για την ποσότητα αμύλου γεωμήλων μέχρι του ορίου της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 84α παράγραφος 2, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει στους παραγωγούς γεωμήλων την ελάχιστη τιμή για όλα τα γεώμηλα που απαιτούνται για την παραγωγή αμύλου μέχρι αυτού του ορίου ποσόστωσης.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, ένα καθεστώς ποσοστώσεων προβλέπει ανώτατη ποσότητα αμύλου γεωμήλων ανά χώρα η οποία στη συνέχεια κατανέμεται ανά βιομηχανία αμύλου (υπο-ποσόστωση) (κανονισμός (ΕΚ) 1868/94, άρθρο 8). Το καθεστώς ενισχύσεων στην μεταποίηση των γεωμήλων παρατάθηκε τον Ιούνιο 2007 (κανονισμός (ΕΚ) 671/2007 για τις περιόδους εμπορίας 2007/2008 και 2008/2009.

Αυτή η παραγωγή δημιουργεί πολλές θέσεις απασχόλησης στον τομέα, σε πολύ συγκεκριμένες τοποθεσίες, και η εξαφάνιση των οποίων θα είχε μεγάλες επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί ένα statu quo στο καθεστώς αυτό στήριξης έως το 2013, διατηρώντας συγχρόνως την ποσόστωση και την ελάχιστη τιμή έως το 2013 (όπως ζητούν οι παραγωγοί και οι αμυλοποιοί των κυριοτέρων παραγωγών χωρών).

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 22

Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007

Άρθρο 96

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

22) Το άρθρο 96 διαγράφεται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι επιστροφές κατά την παραγωγή αμύλων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ρύθμισης του τομέα αμύλου γεωμήλων. Υπολογίζονται σε συνάρτηση με τις παγκόσμιες τιμές και ευρίσκονται επί του παρόντος στο μηδέν. Η διατήρηση αυτού του εργαλείου, το οποίο είναι απαραίτητο για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μεταποιητικών επιχειρήσεων, δεν περιλαμβάνει συνεπώς καμιά συμπληρωματική δημοσιονομική δέσμευση, και επιτρέπει την αντιμετώπιση καταστάσεων μη ευνοϊκής αγοράς για τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 24

Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007

Άρθρο 101

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Το άρθρο 101 διαγράφεται.

(24) Το άρθρο 101 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"Άρθρο 101

 

Ενίσχυση για την αγορά κρέμας, βουτύρου και συμπυκνωμένου βουτύρου σε μειωμένη τιμή

 

Εάν έχουν δημιουργηθεί ή ενδέχεται να δημιουργηθούν πλεονάσματα γαλακτοκομικών προϊόντων, η Επιτροπή, ή με όρους που καθορίζονται από την ίδια, μπορεί να αποφασίζει τη χορήγηση ενίσχυσης προκειμένου να καταστεί δυνατή η αγορά κρέμας, βουτύρου και συμπυκνωμένου βουτύρου σε μειωμένη τιμή:

 

α) από τους παρασκευαστές προϊόντων ζαχαροπλαστικής και παγωτών·

 

β) από τους παρασκευαστές άλλων τροφίμων που καθορίζει η Επιτροπή."

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 29 α (νέο)

Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007

Άρθρο 122 – εδάφιο 1 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

29α) Στο άρθρο 122, προστίθεται η εξής νέα παράγραφος:

 

"Πέραν τούτου, τα κράτη μέλη δύνανται να αναγνωρίσουν ως οργανώσεις παραγωγών τις αιτούσες ομάδες κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων1. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου, στοιχείο γ) i)"

 

_________

1 ΕΕ L 93, 23.12.1994, σελ. 12.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί να επιτρέψει στις ομάδες που ζητούν γεωγραφικές ενδείξεις να αναγνωρισθούν ως οργανώσεις παραγωγών σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 122 του «ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ» αλλά επίσης και κυρίως να επωφεληθούν από τις διατάξεις του στοιχείου γ) i) του εδαφίου 1 του άρθρου 122, και συγκεκριμένα τη δυνατότητα "να εξασφαλιστεί ο προγραμματισμός της παραγωγής και η προσαρμογή της στη ζήτηση, ιδίως από ποιοτική και ποσοτική άποψη".

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 30

Κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1234/2007

Άρθρο 124 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«1. Το άρθρο 122 και το άρθρο 123 πρώτο εδάφιο εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της αναγνώρισης, η οποία αποφασίζεται από τα κράτη μέλη βάσει του εθνικού δικαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, σε κάθε τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 πλην των τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 122 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και στο άρθρο 123 πρώτο εδάφιο.»

«1. Το άρθρο 122 και το άρθρο 123 πρώτο εδάφιο εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της αναγνώρισης, η οποία αποφασίζεται από τα κράτη μέλη βάσει του εθνικού δικαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, σε κάθε τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 πλην των τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 122 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και στο άρθρο 123 πρώτο εδάφιο.»

 

Οι ως άνω διεπαγγελματικές οργανώσεις δύνανται να ενεργήσουν ειδικότερα για την προληπτική διαχείριση των κινδύνων, την έρευνα και την ανάπτυξη, την πληροφόρηση και τη διαφήμιση των προϊόντων και των τομέων παραγωγής, την ανάλυση των αγορών και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία τους, καθώς και για την προώθηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων."

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 124 του ενιαίου ΚΟΑ που διευκρινίζει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα κράτη μέλη τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στο σύνολο των τομέων, κρίνεται απαραίτητο, κυρίως όσον αφορά την αρχή της πληρότητας, να αναφερθούν οι τομείς των παραδοσιακών δράσεων αυτών των οργανισμών.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 30 α (νέο)

Κανονισμός 1234/2007

Άρθρο 162 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο (i)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

30 α) Στο άρθρο 162, παράγραφος 1, σημείο α, διαγράφεται το σημείο (i). *

 

* Τα άρθρα και τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 θα πρέπει να προσαρμοσθούν αναλόγως.

Αιτιολόγηση

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή στην ΕΕ αποτελούν ανέκαθεν αντικείμενο έντονης κριτικής εκ μέρους των αναπτυσσομένων χωρών. Έχοντας υπόψη τη σημερινή συγκυρία, θα ήταν ήδη σκόπιμο να καταργηθούν οι επιστροφές αυτές για τα σιτηρά και το ρύζι, δεδομένου μάλιστα ότι η Επιτροπή έχει ήδη προβλέψει, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Ντόχα, να προτείνει την κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 30 β (νέο)

Κανονισμός 1234/2007

Άρθρο 162 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο (ii)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

30 β) Στο άρθρο 162, παράγραφος 1, στοιχείο α, διαγράφεται το σημείο (ii). *

 

* Τα άρθρα και τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 θα πρέπει να προσαρμοσθούν αναλόγως.

Αιτιολόγηση

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή στην ΕΕ αποτελούν ανέκαθεν αντικείμενο έντονης κριτικής εκ μέρους των αναπτυσσομένων χωρών. Έχοντας υπόψη τη σημερινή συγκυρία, θα ήταν ήδη σκόπιμο να καταργηθούν οι επιστροφές αυτές για τα σιτηρά και το ρύζι, δεδομένου μάλιστα ότι η Επιτροπή έχει ήδη προβλέψει, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Ντόχα, να προτείνει την κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – σημείο 31 α (νέο)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007

Άρθρο 182 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31 α) Στο άρθρο 182, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

 

"3. Τα κράτη μέλη που μειώνουν την ποσόστωσή τους κατά περισσότερο από 50% της ορισθείσας για τη ζάχαρη ποσόστωσης στις 20 Φεβρουαρίου 2006, στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, δύνανται να χορηγούν προσωρινές κρατικές ενισχύσεις έως την περίοδο εμπορίας 2013/2014.

 

Με βάση την αίτηση που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με το συνολικό ποσό της διαθέσιμης για το μέτρο αυτό κρατικής ενίσχυσης.

 

Για την Ιταλία, η προσωρινή ενίσχυση που ορίζει το πρώτο εδάφιο δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 11 ευρώ ανά περίοδο εμπορίας και ανά τόνο ζαχαροτεύτλων, προορίζεται δε για τους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων και για τη μεταφορά των εν λόγω ζαχαροτεύτλων.

 

Η Φιλανδία δύναται να χορηγήσει στους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων ενίσχυση ίση ή κατώτερη των 350 ευρώ ανά εκτάριο και ανά περίοδο εμπορίας.

 

Εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήξη εκάστης περιόδου εμπορίας, τα ενεχόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το ποσό της χορηγηθείσας πραγματικά ενίσχυσης κατά τη διάρκεια τη εν λόγω περιόδου εμπορίας."

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να παραταθεί έως το 2013/2014 το ισχύον καθεστώς κοινοτικών ενισχύσεων στους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων και ζαχαροκάλαμου για τα κράτη μέλη τα οποία χορήγησαν την ενίσχυση στην αναδιάρθρωση που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006 για το 50% τουλάχιστον της ποσόστωσης της ζάχαρης που ορίσθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2006 στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, χωρίς την ανώτατη διάρκεια των πέντε ετών, ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες προσαρμογής που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 32

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007

Άρθρο 184

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"5). πριν από τις 30 Ιουνίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους όρους της ομαλής κατάργησης του συστήματος γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, πιθανών περαιτέρω αυξήσεων των ποσοστώσεων ή πιθανών μειώσεων της υπερεισφοράς

"5). πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση της αγοράς του γάλακτος. Στην έκθεση αυτή αναλύεται επίσης η αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης των κρατών μελών στο πλαίσιο της ελευθέρωσης του καθεστώτος των ποσοστώσεων. Εν ανάγκη, η έκθεση συνοδεύεται από τις κατάλληλες προτάσεις."

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα Ι

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1234/2007

Παράρτημα IX – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κράτος μέλος

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Βέλγιο

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

3 531 139,016

3 566 450,406

3 602 114,910

3 602 114,910

Βουλγαρία

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

1 028 837,973

1 039 126,352

1 049 517,616

1 049 517,616

Τσεχ.Δημ.

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

2 877 310,908

2 906 084,017

2 935 144,857

2 935 144,857

Δανία

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

4 752 386,504

4 799 910,369

4 847 909,473

4 847 909,473

Γερμανία

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

29 721 526,076

30 018 741,337

30 318 928,750

30 318 928,750

Εσθονία

659 295,360

665 888,314

672 547,197

679 272,669

686 065,395

692 926,049

692 926,049

Ιρλανδία

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

5 670 446,266

5 727 150,729

5 784 422,236

5 784 422,236

Ελλάδα

836 923,260

845 292,493

853 745,418

862 282,872

870 905,700

879 614,757

879 614,757

Ισπανία

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

6 428 345,696

6 492 629,153

6 557 555,445

6 557 555,445

Γαλλία

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

25 851 613,839

26 110 129,977

26 371 231,277

26 371 231,277

Ιταλία

10 740 661,200

10 848 067,812

10 956 548,490

11 066 113,975

11 176 775,115

11 288 542,866

11 288 542,866

Κύπρος

148 104,000

149 585,040

151 080,890

152 591,699

154 117,616

155 658,792

155 658,792

Λετονία

743 220,960

750 653,170

758 159,701

765 741,298

773 398,711

781 132,698

781 132,698

Λιθουανία

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

1 791 627,273

1 809 543,546

1 827 638,981

1 827 638,981

Λουξεμβούργο

278 545,680

281 331,137

284 144,448

286 985,893

289 855,752

292 754,310

292 754,310

Ουγγαρία

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

2 091 368,024

2 112 281,704

2 133 404,521

2 133 404,521

Μάλτα

49 671,960

50 168,680

50 670,366

51 177,070

51 688,841

52 205,729

52 205,729

Κάτω Χώρες

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

11 813 050,343

11 931 180,847

12 050 492,655

12 050 492,655

Αυστρία

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

2 933 759,914

2 963 097,513

2 992 728,488

2 992 728,488

Πολωνία

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

9 857 658,127

9 956 234,709

10 055 797,056

10 055 797,056

Πορτογαλία

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

2 047 744,874

2 068 222,323

2 088 904,546

2 088 904,546

Ρουμανία

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

3 212 622,760

3 244 748,988

3 277 196,478

3 277 196,478

Σλοβενία

588 170,760

594 052,468

599 992,992

605 992,922

612 052,851

618 173,380

618 173,380

Σλοβακία

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

1 093 771,416

1 104 709,130

1 115 756,221

1 115 756,221

Φινλανδία

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

2 567 438,702

2 593 113,089

2 619 044,220

2 619 044,220

Σουηδία

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

3 523 213,075

3 558 445,206

3 594 029,658

3 594 029,658

Ηνωμ. Βασίλειο

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

15 583 476,684

15 739 311,451

15 896 704,566

15 896 704,566

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Κράτος μέλος

2008/09

2009/10

2010/11

Βέλγιο

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

Βουλγαρία

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

Τσεχ.Δημ.

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

Δανία

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

Γερμανία

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

Εσθονία

659 295,360

665 888,314

672 547,197

Ιρλανδία

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

Ελλάδα

836 923,260

845 292,493

853 745,418

Ισπανία

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

Γαλλία

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

Ιταλία

10 740 661,200

10 848 067,812

10 956 548,490

Κύπρος

148 104,000

149 585,040

151 080,890

Λετονία

743 220,960

750 653,170

758 159,701

Λιθουανία

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

Λουξεμβούργο

278 545,680

281 331,137

284 144,448

Ουγγαρία

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

Μάλτα

49 671,960

50 168,680

50 670,366

Κάτω Χώρες

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

Αυστρία

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

Πολωνία

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

Πορτογαλία

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

Ρουμανία

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

Σλοβενία

588 170,760

594 052,468

599 992,992

Σλοβακία

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

Φινλανδία

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

Σουηδία

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

Ηνωμ. Βασίλειο

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα Ι περιλαμβάνει τις εθνικές ποσοστώσεις γάλακτος σε ποσότητες (τόνους) ανά κράτος μέλος. Το Παράρτημα Ι συνδέεται με το άρθρο 4, σημείο (14) του παρόντος κανονισμού και τα άρθρα 55 (1) και 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Ο εισηγητής προτείνει, επιπλέον της αύξησης των 2% που έχει ήδη αποφασισθεί για το 2008/09 να υποστηρίξει αύξηση των ποσοστώσεων γάλακτος κατά 1% για τις περιόδους εμπορίας 2009/10 και 1010/11. Ο εισηγητής κρίνει ευκταίο να αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση της αγοράς για τα επόμενα έτη ποσοστώσεων γάλακτος, στο μέτρο όπου η αγορά του γάλακτος εξελίσσεται ραγδαία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ. […]/2008 για τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

16.6.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

19.6.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

19.6.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Luis Manuel Capoulas Santos

1.4.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

23.9.2008

7.10.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

13

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, László Tőkés, Donato Tommaso Veraldi, Ιωάννης Γκλαβάκης, Kωvσταντίνος Δρούτσας, Петя Ставрева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Esther De Lange, Wiesław Stefan Kuc, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański, Vladimír Železný, Κατερίνα Μπατζελή

Ημερομηνία κατάθεσης

14.10.2008