MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan muuttamisesta asetuksia (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o […]/2008 muuttamalla

  14.10.2008 - (KOM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS)) - *

  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos

  Menettely : 2008/0104(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0401/2008

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan muuttamisesta asetuksia (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o […]/2008 muuttamalla

  (KOM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS))

  (Kuulemismenettely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0306),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0241/2008),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6‑0401/2008),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

  3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

  5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Tarkistus  1

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3) Viljaa koskevaa järjestelmää olisi muutettava alan kilpailukyvyn ja markkinasuuntautuneisuuden varmistamiseksi, ja interventiota olisi käytettävä turvaverkkona markkinoiden häiriöissä sekä viljelijöiden toiminnan helpottamiseksi markkinaolosuhteisiin nähden. Maissin interventiojärjestelmän uudistusta koskevissa neuvoston päätelmissä määrätään koko vilja-alan interventiojärjestelmän uudelleen tarkastelusta terveystarkastuksen yhteydessä analyysin perusteella, jonka mukaan on olemassa ohran lisäintervention riski, jos hinnat ovat alhaisia. Viljan näkymät ovat kuitenkin muuttuneet tuolloisesta huomattavasti, sillä viljan maailmanmarkkinahinnat ovat suotuisia, koska kysyntä maailmanmarkkinoilla on kasvussa ja viljan varastot maailmanmarkkinoilla vähissä. Sen vuoksi muiden rehuviljojen interventiotasojen asettaminen nollaan samassa aikataulussa kuin maissia koskeva uudistus mahdollistaisi intervention ilman kielteisiä vaikutuksia koko viljamarkkinoihin. Vilja-alan näkymät koskevat myös durumvehnää, mikä merkitsee sitä, että interventio-ostot voitaisiin lakkauttaa, koska ne ovat menettäneet merkityksensä markkinahintojen oltua jatkuvasti huomattavasti interventiohintoja korkeampia. Koska viljan intervention on tarkoitus olla pikemminkin turvaverkko kuin hinnanmuodostukseen vaikuttava tekijä, jäsenvaltioiden väliset erot sadonkorjuukausissa, jotka tosiasiallisesti aloittavat markkinointivuodet, eivät ole enää merkityksellisiä, koska hinnat eivät enää kuvasta interventiotasoja korotettuna tuen lisäyksillä. Yksinkertaistamisen vuoksi viljan interventiota koskevat ajankohdat olisi sen vuoksi yhtenäistettävä koko yhteisössä.

  (3) Viljaa koskevaa järjestelmää olisi muutettava alan kilpailukyvyn ja markkinasuuntautuneisuuden varmistamiseksi, ja interventiota olisi käytettävä turvaverkkona markkinoiden häiriöissä sekä viljelijöiden toiminnan helpottamiseksi markkinaolosuhteisiin nähden. Maissin interventiojärjestelmän uudistusta koskevissa neuvoston päätelmissä määrätään koko vilja-alan interventiojärjestelmän uudelleen tarkastelusta terveystarkastuksen yhteydessä analyysin perusteella, jonka mukaan on olemassa ohran lisäintervention riski, jos hinnat ovat alhaisia. Viljan näkymät ovat kuitenkin muuttuneet tuolloisesta huomattavasti, sillä viljan maailmanmarkkinahinnat ovat suotuisia, koska kysyntä maailmanmarkkinoilla on kasvussa ja viljan varastot maailmanmarkkinoilla vähissä. Sen vuoksi muiden rehuviljojen interventiotasojen asettaminen nollaan samassa aikataulussa kuin maissia koskeva uudistus mahdollistaisi intervention ilman kielteisiä vaikutuksia koko viljamarkkinoihin. Vilja-alan näkymät koskevat myös durumvehnää, mikä merkitsee sitä, että interventio-ostot voitaisiin lakkauttaa, koska ne ovat menettäneet merkityksensä markkinahintojen oltua jatkuvasti huomattavasti interventiohintoja korkeampia. Koska viljan intervention on tarkoitus olla turvaverkko, interventio olisi avattava vasta markkinointivuoden kolmena viimeisenä kuukautena.

  Perustelu

  Avaamalla interventio joitakin kuukausia ennen markkinointivuoden päättymistä vältetään keinottelu ja säilytetään intervention merkitys turvaverkkona.

  Tarkistus  2

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Riisialan kilpailukyky on vuoden 2003 uudistuksen jälkeen parantunut, tuotanto on vakaata, varastot supistumassa sekä yhteisössä että maailmanmarkkinoilla tapahtuneen kysynnän kasvun vuoksi ja hintaodotukset merkittävästi interventiohintaa korkeammalla. Sen vuoksi riisin interventio-ostot eivät ole enää tarpeen, ja ne olisi lakkautettava.

  (4) Riisialan kilpailukyky on vuoden 2003 uudistuksen jälkeen parantunut, tuotanto on vakaata, varastot supistumassa sekä yhteisössä että maailmanmarkkinoilla tapahtuneen kysynnän kasvun vuoksi ja hintaodotukset merkittävästi interventiohintaa korkeammalla. Interventiot olisi kuitenkin säilytettävä turvaverkkona.

  Perustelu

  Koska markkinoiden epäedullista kehitystä ei voida erinäisistä syistä sulkea pois, riisialalle olisi jätettävä turvaverkko.

  Tarkistus  3

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6) Kyseisten tuotteiden interventio voidaan lakkauttaa turvallisesti vuonna 2009, koska tämänhetkinen markkinatilanne ja -näkymät osoittavat, ettei interventiota sovellettaisi niihin muutenkaan vuonna 2009.

  (6) Riisin ja sianlihan interventio voidaan lakkauttaa turvallisesti vuonna 2009, koska tämänhetkinen markkinatilanne ja -näkymät osoittavat, ettei interventiota sovellettaisi niihin muutenkaan vuonna 2009.

  Perustelu

  Ainoastaan sianlihan ja riisin Interventio olisi lakkautettava vuodesta 2009 alkaen.

  Tarkistus  4

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien vuoksi maidon kokonaistuotannon yhteisössä ennustetaan keskipitkällä aikavälillä vähenevän asteittain, joskin maltillisesti, koska rakenneuudistuksen jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät olleet jäseniä ennen vuoden 2004 laajentumista, johtaisi maidon omavaraistuotannon vähenemiseen, ja tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin jalostettavaksi toimitettavan maidon määrän ennakoidaan samaan aikaan kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa nyt tuotannon kasvua toisin kuin tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät markkinasuuntautuneisuutta, koska ne vääristävät tuottajien reagointia hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta tehokkuusetuja hidastamalla rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset mukautukset tulisivat voimaan asteittain. Tältä kannalta maitokiintiöiden asteittainen poistaminen tämän asetuksen liitteen I mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä (yksi prosentti markkinointivuotta kohti vuodesta 2009/2010 vuoteen 2013/2014) mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta kiintiöiden poistamisen jälkeen.

  (8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien vuoksi maidon kokonaistuotannon yhteisössä ennustetaan keskipitkällä aikavälillä vähenevän asteittain, joskin maltillisesti, koska rakenneuudistuksen jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät olleet jäseniä ennen vuoden 2004 laajentumista, johtaisi maidon omavaraistuotannon vähenemiseen, ja tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin jalostettavaksi toimitettavan maidon määrän ennakoidaan samaan aikaan kasvavan ennustejaksolla. Maitokiintiöiden korotus tämän asetuksen liitteen I mukaisesti (kaksi prosenttia markkinointivuonna 2008/2009 ja yksi prosentti markkinointivuotta kohti vuosina 2009/2010 ja 2010/2011) antaa mahdollisuuden saada tarvittavat tiedot maitoalan markkinoiden tilanteen asianmukaista arviointia varten.

  Tarkistus  5

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8 a)Maidontuottajien investointitukea ei vuodesta 2009 alkaen enää olisi rajoitettava osoitettuun kiintiötasoon, jotta tuottajat voivat tehdä markkinasuuntautuneempia investointeja.

  Perustelu

  Maitokiintiöjärjestelmään vuodesta 2015 alkaen odotettavissa olevia muutoksia silmällä pitäen maidontuottajille olisi annettava etukäteen mahdollisuus sopeutua muutoksiin ja investoida markkinatilanteen mukaan etenkin, kun investointitukihakemusten määräajat ovat melko pitkät.

  Tarkistus  6

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10) Voin yksityisen varastoinnin tukea ei käytetä laajalti. Yhteisön maidontuotannon kausittaisuudesta johtuen voin tuotantorakenne tulee kuitenkin aina olemaan kausittaista. Sen vuoksi voin markkinoihin voi kohdistua väliaikaisia paineita, joita voitaisiin helpottaa kausittaisella varastoinnilla. Komission päätöksen olisi kuitenkin perustuttava vankkaan markkina-analyysiin eikä velvollisuuteen avata järjestelmä joka vuosi, ja näin ollen järjestelmän olisi oltava vapaaehtoinen.

  Poistetaan.

  Tarkistus  7

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12) Konditoriatuotteiden ja jäätelön valmistukseen sekä suoraan kulutukseen tarkoitetun voin kulutustukia on vähennetty voin interventiohinnan vähennysten mukaisesti vuodesta 2004, ja sen vuoksi ne ovat olleet nollassa ennen kuin tarjouskilpailut keskeytettiin suotuisan markkinatilanteen vuoksi. Kulutustukijärjestelmiä ei enää tarvita markkinoiden tukemiseksi interventiohintojen tasolla, ja sen vuoksi ne olisi lakkautettava.

  (12) Konditoriatuotteiden ja jäätelön valmistukseen sekä suoraan kulutukseen tarkoitetun voin kulutustukia on vähennetty voin interventiohinnan vähennysten mukaisesti vuodesta 2004, ja sen vuoksi ne ovat olleet nollassa ennen kuin tarjouskilpailut keskeytettiin suotuisan markkinatilanteen vuoksi.

  Perustelu

  Koska markkinoiden epäedullista kehitystä ei voida erinäisistä syistä sulkea pois, voin kulutustukia varten olisi jätettävä turvaverkko.

  Tarkistus  8

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13) Kuten yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä vuonna 2003, yhteisön maatalouden kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä aiempaa markkinasuuntautuneemman ja kestävämmän maatalouden edistämiseksi on tarpeen jatkaa siirtymistä tuotantotuesta tuottajatukeen poistamalla maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 kuivatun rehun, pellavan, hampun ja perunatärkkelyksen osalta voimassa olevat tuet, ja sisällyttää näiden tuotteiden tuki tuotannosta irrotetun tilakohtaisen tuen järjestelmään.

  (13) Kuten yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä vuonna 2003, yhteisön maatalouden kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä aiempaa markkinasuuntautuneemman ja kestävämmän maatalouden edistämiseksi on tarpeen jatkaa siirtymistä tuotantotuesta tuottajatukeen poistamalla maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 pellavan, hampun ja perunatärkkelyksen osalta voimassa olevat tuet, ja sisällyttää näiden tuotteiden tuki tuotannosta irrotetun tilakohtaisen tuen järjestelmään. Kuten yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä vuonna 2003, viljelijöille maksettavien tukien irrottaminen tuotannosta ei muuta tosiasiallisesti maksettujen tukien määrää mutta parantaa huomattavasti tulotukien tehokkuutta.

  Tarkistus  9

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14) Neuvosto teki vuonna 2000 päätöksen lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen tuen asteittaisesta poistamisesta. Päätös tulee voimaan markkinointivuodesta 2009/2010 yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaan asetukseen asetuksella (EY) N:o 247/2008 tehdyillä muutoksilla, samoin kuin perinteisillä alueilla kasvatettavan pellavan jalostajille maksettavan ylimääräisen jalostuen asteittainen poistaminen. Pitkien pellavakuitujen tuki olisi irrotettava tuotannosta. Jotta alan teollisuus voisi kuitenkin mukautua muutokseen, tilatukijärjestelmään siirtymisen olisi tapahduttava puoliksi vuonna 2011 ja puoliksi vuonna 2013.

  (14) Neuvosto teki vuonna 2000 päätöksen lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen tuen asteittaisesta poistamisesta. Päätös tulee voimaan markkinointivuodesta 2009/2010 yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaan asetukseen asetuksella (EY) N:o 247/2008 tehdyillä muutoksilla, samoin kuin perinteisillä alueilla kasvatettavan pellavan jalostajille maksettavan ylimääräisen jalostuen asteittainen poistaminen. Pitkien pellavakuitujen tuki olisi irrotettava tuotannosta. Jotta alan teollisuus voisi mukautua muutokseen, tilatukijärjestelmään siirtymisen olisi tapahduttava viimeistään vuonna 2013.

  Perustelu

  Parlamentti ehdotti 12. maaliskuuta 2008 murskaenemmistöllä hyväksymässään päätöslauselmassa vuoteen 2013 ulottuvaa pidempää siirtymäaikaa, ja sen kannan pitäisi ilmentyä tässä.

  Tarkistus  10

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15) Kuivattua rehua koskeva järjestelmä uudistettiin vuonna 2003, jolloin osa tuesta myönnettiin tuottajille ja irrotettiin tuotannosta. Terveystarkastuksen yleisestä suuntautumisesta enemmän kohti markkinoita ja rehumarkkinoiden nykynäkymistä johtuen koko alan siirtyminen täysin tuotannosta irrotettuihin tukiin olisi sen vuoksi saatettava päätöksen irrottamalla jäljellä oleva tuki tuotannosta. Tuen maksamisen lopettamisesta jalostajille aiheutuvia vaikutuksia olisi voitava helpottaa mukauttamalla soveltuvalla tavalla hintaa, jota maksetaan raaka-aineiden tuottajille, jotka tulevat tuen tuotannosta irrottamisen vuoksi saamaan suurempia suoran tuen oikeuksia. Jalostajille maksettavan tuen poistaminen on perusteltua myös markkinatilanteen vuoksi sekä yleensä ottaen valkuaiskasvialan näkymien vuoksi. Koska alan rakenneuudistus on ollut käynnissä jo vuoden 2003 uudistuksesta alkaen ja dehydratoitujen rehujen tuotannon on äskettäin havaittu vaikuttavan ympäristöön erityisen kielteisesti, tuki olisi irrotettava tuotannosta, joskin olisi säädettävä lyhyestä kahden vuoden siirtymäkaudesta, jotta ala voisi mukautua muutokseen.

  (15) Kuivattua rehua koskeva järjestelmä uudistettiin vuonna 2003, jolloin osa tuesta myönnettiin tuottajille ja irrotettiin tuotannosta. Terveystarkastuksen yleisestä suuntautumisesta enemmän kohti markkinoita ja rehumarkkinoiden nykynäkymistä johtuen koko alan siirtyminen täysin tuotannosta irrotettuihin tukiin olisi sen vuoksi saatettava päätöksen irrottamalla jäljellä oleva tuki tuotannosta viimeistään vuonna 2013.

  Perustelu

  Kuivarehualalle tarvitaan pidempää siirtymäaikaa ja tuki on osittain sidottava tuotantoon.

  Tarkistus  11

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17) Viljan ja tärkkelyksen koti- ja ulkomaanmarkkinoilla tapahtuneen kehityksen vuoksi tärkkelyksen tuotantotuki ei ole enää aiheellista sen alkuperäisten tavoitteiden kannalta, ja sen vuoksi se olisi lakkautettava. Markkinatilanteen ja näkymien vuoksi tuki on ollut asetettuna joksikin aikaa nollaan, ja tilanteen ennakoidaan jatkuvan, joten tuki voidaan poistaa nopeasti ilman että alalle aiheutuisi kielteisiä vaikutuksia.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Tuotantotukea ei pelkästään pidä säilyttää vaan komissiota olisi kehotettava esittämään ehdotuksia sen toimintasääntöjen parantamiseksi.

  Tarkistus  12

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18) Eläintauteihin liittyvien poikkeuksellisten markkinatukitoimenpiteiden säännöksiä on käsiteltävä riskinhallintaa koskevassa laaja-alaisessa säännöksessä, ja sen vuoksi se olisi poistettava asetuksesta (EY) N:o 1234/2007.

  Poistetaan.

  Tarkistus  13

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 19 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (19) Tuottajaorganisaatiot voivat olla hyödyllisiä tarjonnan uudelleenryhmittelyssä aloilla, joilla tuottajien ja ostajien keskittyminen ei ole tasapainossa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä tuottajaorganisaatioita kaikilla aloilla.

  (19) Satovakuutus tai sijoitusrahastot voivat kyllä olla osa korjaavaa riskinhallintaa, mutta se voi tulla taloudellisesti ja sosiaalisesti hyvin kalliiksi ja siksi olisi samaan aikaan edistettävä ennaltaehkäisevän riskinhallinnan mahdollistavien välineiden kehittämistä. Tuottajaorganisaatiot sekä toimialakohtaiset organisaatiot voivat olla merkittävässä asemassa ennaltaehkäisevässä riskinhallinnassa, etenkin tarjonnan uudelleenryhmittelyssä aloilla, joilla tuottajien ja ostajien keskittyminen ei ole tasapainossa, tai markkinoiden tuntemuksen parantamisessa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä tuottajaorganisaatioita ja toimialakohtaisia organisaatioita kaikilla aloilla.

  Perustelu

  Ennakoinnista on tultava kriisinhallinnassa ensisijainen tavoite, sillä yksinomaan jälkitoimiin keskittyvä lähestymistapa voi osoittautua erittäin kalliiksi taloudellisesti ja työllisyyden kannalta.

  Tarkistus  14

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 2 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  10 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2) Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

  Poistetaan.

  a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

   

  i) Korvataan a alakohta seuraavasti:

   

  «a) tavallinen vehnä, ohra, maissi ja durra;”

   

  ii) Poistetaan b alakohta;

   

  b) Poistetaan 2 kohta.

   

  Perustelu

  Viljan ja riisin interventiota ei pidä muuttaa, ja se on säilytettävä turvaverkkona.

  Tarkistus  15

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 11 artikla – a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) viljoille 1 päivästä marraskuuta 31 päivään toukokuuta;

  a) viljoille 1 päivästä maaliskuuta 31 päivään toukokuuta;

  Tarkistus  16

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 11 artikla – d a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  d a) sianlihalle koko markkinointivuoden ajan.

  Tarkistus  17

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 12 artikla – 1 kohta – b a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a) aloitetaan sianlihalle komission toimesta ilman 195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean avustusta, jos teurastettujen sikojen noteerattu markkinoiden keskihinta, joka on vahvistettu kussakin jäsenvaltiossa yhteisön edustavilla markkinoilla noteerattujen ja kunkin jäsenvaltion sikakarjan suhteellista merkitystä ilmaisevilla kertoimilla painotettujen hintojen perusteella, on edustavan ajanjakson ajan alle 103 prosenttia viitehinnasta ja tulee todennäköisesti pysymään tällä tasolla.

  Tarkistus  18

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 12 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Komissio voi keskeyttää tavallisen vehnän julkisen intervention ilman 195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean avustusta, jos Roueniin toimitetun vehnän, jonka valkuaisainepitoisuus on vähintään 11 prosenttia, hinta on korkeampi kuin viitehinta.

  2. Komissio voi keskeyttää tavallisen vehnän julkisen intervention, jos Roueniin toimitetun vehnän, jonka valkuaisainepitoisuus on vähintään 11 prosenttia, hinta on korkeampi kuin viitehinta.

  Komissio avaa julkisen intervention uudelleen ilman 195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean avustusta, jos tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty.

  Komissio avaa julkisen intervention uudelleen, jos tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty.

  Perustelu

  Komissio ei anna mitään perusteita näiden valtuuksien poistamiselle hallintokomitealta, jossa kokoontuvat jäsenvaltioiden alan asiantuntijat.

  Tarkistus  19

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 5 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  II osa – I osasto – I luku – III jakso – I alajakso

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  5) Poistetaan II osan I osaston I luvun III jakson I alajakso.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Voi on hyvin herkkä ylijäämätuote, jonka interventiovälineet on erittäin tärkeä säilyttää. Siksi on parannettava komission ehdotusta säilyttämällä yksityisen varastoinnin tuki pakollisena ja säilyttämällä voin kulutustuet, mutta on hyväksyttävä näiden välineiden yksinkertaistaminen, sillä niiden hallinnointi on hyvin monimutkaista.

  Tarkistus  20

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 6 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  31 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  6) Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

  Poistetaan.

  a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

   

  i) Lisätään c alakohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

   

  "ca) yhteisön hyväksymässä yrityksessä kermasta tai maidosta tuotetulle suolattomalle voille, jonka rasvapitoisuus on vähintään 82 painoprosenttia, johon käytetyn maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus on enintään 2 painoprosenttia ja jonka vesipitoisuus on enintään 16 painoprosenttia;

   

  cb) yhteisön hyväksymässä yrityksessä kermasta tai maidosta tuotetulle suolatulle voille, jonka rasvapitoisuus on vähintään 80 painoprosenttia, johon käytetyn maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus on enintään 2 painoprosenttia, jonka vesipitoisuus on enintään 16 painoprosenttia ja suolapitoisuus enintään 2 painoprosenttia;"

   

  ii) Poistetaan e alakohta;

   

  b) Poistetaan 2 kohdan toinen alakohta.

   

  Perustelu

  Pakollisen varastoinnin tuet säilytetään aiemmassa tarkistuksessa. Niiden ei siten pidä enää olla vapaaehtoisten tukien joukossa.

  Tarkistus  21

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 7 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  34 a artikla (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Lisätään 34 a artikla seuraavasti:

  Poistetaan.

  "34 a artikla

   

  Voita koskevat tuen myöntämisedellytykset

   

  "1. Komissio voi päättää myöntää tukea voin yksityistä varastointia varten erityisesti, jos tuotteen hintojen ja varastojen kehitys kuvastaa markkinoilla vallitsevaa vakavaa häiriötä, joka voidaan välttää tai jota voidaan lieventää kausittaisella varastoinnilla.

   

  2. Komissio vahvistaa tuen määrän ottaen huomioon varastointikustannukset ja voin markkinahintojen ennakoidun kehityksen."

   

  Tarkistus  22

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 8 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  36 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  8) Poistetaan 36 artikla.

  Poistetaan.

  Perustelu

  On tarpeen säilyttää asetuksen (EY) N:o 1234/2007 36 artikla, jossa säädetään tuen myöntämisestä juuston yksityistä varastointia varten, jos 31 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen juustotuotteiden hintojen kehitys ja varastotilanne osoittavat vakavaa markkinoiden epätasapainoa, joka voidaan poistaa tai jota voidaan vähentää kausittaisella varastoinnilla. Tämä toimenpide on tiloille kilpailuväline ja edistää tuotteiden laadun parantamista.

  Tarkistus  23

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 11 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  44 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  11) Poistetaan 44 artikla.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Tämä säännös on osoittautunut tehokkaaksi vakavissa kriisitilanteissa, kuten vuonna 2001 suu- ja sorkkataudin puhjetessa. Komissio aikoo kuitenkin poistaa sen ja perustelee poistoa eläin- ja kasvitauteihin liittyvän sijoitusrahaston perustamisella. Kyseiset toimenpiteet eivät kuitenkaan ole identtisiä vaan täydentävät toisiaan. Nyt kun on alkanut esiintyä bluetongue-taudin tapaisia uusia, helposti tarttuvia eläintauteja, 44 artikla on aihetta säilyttää varotoimenpiteenä.

  Tarkistus  24

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 12 alakohta – a alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  46 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

  Poistetaan.

  "1. Yhteisö osallistuu 45 artiklassa tarkoitettujen poikkeuksellisten tukitoimenpiteiden rahoitukseen osuudella, joka on 50 prosenttia jäsenvaltioille aiheutuvista menoista."

   

  Tarkistus  25

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 14 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  66 artikla – 5 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14 a) Lisätään 66 artiklaan kohta seuraavasti:

   

  "5 a. Jäsenvaltiot voivat pyytää kiintiöiden väliaikaista korotusta sen perusteella, että maitokiintiöitä on jäänyt käyttämättä muissa jäsenvaltioissa, sillä edellytyksellä, että ne voivat osoittaa, että niiden maitoalan markkinat eivät todennäköisesti saa pehmeää laskua noudatettaessa perussääntöjä. Komissio laskee tätä varten vuosittain, kuinka paljon maitokiintiöitä jää käyttämättä. Komissio arvioi jäsenvaltioiden kiintiöiden lisäkorotuksia koskevia mahdollisia hakemuksia ja antaa ehdotuksen tuotantokiintiöiden väliaikaisesta jakamisesta kunkin markkinointivuoden alussa. Nämä väliaikaiset kiintiöt jäävät kunakin markkinointivuonna alle kyseistä markkinointivuotta edeltävänä markkinointivuonna käyttämättä jääneen kiintiön. Komissiota voi avustaa 195 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komitea."

  Tarkistus  26

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 14 b alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  78 artikla – 3 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14 b) Lisätään 78 artiklaan kohta seuraavasti:

   

  "3 a. Unionille suoritettavista lisämaksuista saatavat kokonaistulot sekä maatalousbudjetista säästetyt varat olisi ohjattava maitorahastoon, jotta voidaan toteuttaa maitoalan tukitoimenpiteitä.

   

  Tästä järjestelmästä ei rahoiteta asetuksen (EY) N:o […]/2008 [uusi suoria tukia koskeva asetus] 68 artiklan [yleiset säännöt] mukaisesti rahoitettavia toimenpiteitä."

  Perustelu

  Maitoala on herkkä ala. Maatalousbudjetissa ja etenkin maitoalalla säästetyt varat olisi käytettävä maitoalan taakan keventämiseen ja sen rakennemuutokseen.

  Tarkistus  27

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 17 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  II osa – I osasto – IV luku – I jakso – I alajakso

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17) Poistetaan II osan I osaston IV luvun I jakson I alajakso.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Jo asetukseen 1782/2003 liittyvien tarkistusten yhteydessä ilmoitetuista syistä näitä tukia ei ole aihetta poistaa.

  Tarkistus  28

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 18 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  91 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (18 a) Korvataan 91 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

   

  "Markkinointivuosina 2008/2010–2012/2013 tukea myönnetään samoin edellytyksen myös lyhyiden pellavakuitujen tuotantoon tarkoitettujen pellavanvarsien sekä kuiduntuotantoon tarkoitetun hampun jalostukseen."

  Tarkistus  29

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 19 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  92 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "1. Edellä 91 artiklassa säädetyn jalostustuen määräksi vahvistetaan pitkille pellavakuiduille

  "1. Edellä 91 artiklassa säädetyn jalostustuen määräksi vahvistetaan pitkille pellavakuiduille

  a) 200 euroa markkinointivuosina 2009/2010 ja 2010/2011; ja

  a) pitkien pellavakuitujen osalta: 160 euroa tonnilta markkinointivuosiksi 2009/2010–2012/2013;

  b) 100 euroa markkinointivuosiksi 2011/2012 ja 2012/2013;".

  b) lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen osalta, jotka sisältävät enintään 7,5 prosenttia epäpuhtauksia ja päistäreitä: 90 euroa tonnilta markkinointivuosiksi 2009/2010–2012/2013.

   

  Jäsenvaltio voi kuitenkin perinteiset markkinamahdollisuudet huomioon ottaen päättää myöntää tukea myös

   

  a) lyhyille pellavakuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden osuus on 7,5–15 prosenttia;

   

  b) hamppukuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden osuus on 7,5–25 prosenttia.

   

  Toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltio myöntää tuen määrälle, joka enimmillään vastaa tuotettua määrää, jossa epäpuhtauksien ja päistäreiden suhteellinen osuus on 7,5 prosenttia."

  Tarkistus  30

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 20 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  94 artikla – 1 a kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (20 a) Korvataan 94 artiklan 1 a kohta seuraavasti:

   

  "1 a. Tukikelpoisten lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen taattu enimmäismäärä vahvistetaan 147 265 tonniksi markkinointivuotta kohti vuosina 2009/2010–2012/2013. Kyseinen määrä on jaettava tiettyjen jäsenvaltioiden kesken kansallisina taattuina määrinä liitteessä XI olevan A.II kohdan mukaisesti."

  Tarkistus  31

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 20 b alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  94 a artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (20 b) Korvataan 94 a artikla seuraavasti:

   

  "94 a artikla

   

  Lisätuki

   

  Hyväksytylle ensimmäiselle jalostajalle myönnetään markkinointivuosien 2008/2010–2012/2013 aikana lisätukea niiden liitteessä XI olevassa A.III kohdassa määritetyillä tuotantoalueilla I ja II sijaitsevien pellavapinta-alojen osalta,

   

  a) joiden tuotannosta on tehty 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu varsia koskeva myynti-/ostosopimus tai sitoumus, ja

   

  b) joista maksetaan pitkien kuitujen jalostustukea.

   

  Lisätuen määrä on tuotantoalueella I sijaitsevien pinta-alojen osalta 120 euroa hehtaarilta ja tuotantoalueella II sijaitsevien pinta-alojen osalta 50 euroa hehtaarilta."

  Tarkistus  32

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 21 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  II osa – I osasto – IV luku – I jakso – III alajakso – 95 a artikla – 1 kohta 1

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Perunatärkkelystä tuottaville yrityksille maksetaan markkinointivuosina 2009/2010 ja 2010/2011 palkkio, jonka suuruus on 22,25 euroa tuotettua tärkkelystonnia kohden, 84 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua enimmäiskiintiötä vastaavasta perunatärkkelysmäärästä edellyttäen, että ne ovat maksaneet perunantuottajille vähimmäishinnan koko perunamäärästä, joka tarvitaan kyseistä enimmäiskiintiötä vastaavan tärkkelysmäärän tuottamiseen.

  1. Perunatärkkelystä tuottaville yrityksille maksetaan markkinointivuosina 2009/2010–2012/2013 palkkio, jonka suuruus on 22,25 euroa tuotettua tärkkelystonnia kohden, 84 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua enimmäiskiintiötä vastaavasta perunatärkkelysmäärästä edellyttäen, että ne ovat maksaneet perunantuottajille vähimmäishinnan koko perunamäärästä, joka tarvitaan kyseistä enimmäiskiintiötä vastaavan tärkkelysmäärän tuottamiseen.

  Perustelu

  Actuellement, un régime de contingentement prévoit une quantité maximale de fécule par pays ensuite répartie par féculerie (sous-contingentement) (règlement (CE) n1868/94, article 8). Le régime d'aide à la transformation de fécule de pommes de terre a été prorogé en juin 2007 (règlement (CE) n671/2007 pour les campagnes 2007/2008 et 2008/2009.

  Cette production est génératrice de nombreux emplois industriels, très localisés, et dont la disparition aurait des conséquences importantes au niveau local. C'est pourquoi, il semble plus approprié de maintenir un statu quo sur ce régime de soutien jusqu'en 2013, tout en maintenant le contingentement et le prix minimum jusqu'en 2013 (demandé par les producteurs et féculiers des principaux pays producteurs).

  (Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  Tarkistus  33

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 22 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  96 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  22) Poistetaan 96 artikla.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Tärkkelyksen tuotantotuet ovat osa perunatärkkelysalan asetusta. Ne lasketaan maailmanmarkinanoteerausten mukaan, ja nyt ne ovat nollassa. Tämän välineen, joka on välttämätön eurooppalaisten jalostusyritysten kilpailukyvyn kannalta, säilyttäminen ei siis aiheuta lisärasitetta talousarvioon ja se mahdollistaa toiminnan yrityksille epäsuotuisissa markkinatilanteissa.

  Tarkistus  34

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 24 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  101 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24) Poistetaan 101 artikla.

  (24) Korvataan 101 artikla seuraavasti:

   

  "101 artikla

   

  Tuki kerman, voin ja voiöljyn hankkimiseksi alennetuin hinnoin

   

  Jos maitotuotteiden ylijäämiä muodostuu tai on vaarassa muodostua, komissio voi myöhemmin määrittelemiensä edellytysten mukaisesti päättää myöntää tukea, jonka avulla seuraavat tahot voivat hankkia kermaa, voita ja voiöljyä alennetuin hinnoin:

   

  a) konditoriatuotteiden ja jäätelön valmistajat;

   

  b) muiden komission määrittelemien elintarvikkeiden valmistajat."

  Tarkistus  35

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 29 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  122 artikla – 1 b kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (29 a) Lisätään 122 artiklaan kohta seuraavasti:

   

  "Jäsenvaltiot voivat lisäksi hyväksyä tuottajaorganisaatioiksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/20061 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja hakijaryhmittymiä. Tässä tapauksessa sovelletaan ensimmäisen alakohdan c alakohdan i alakohtaa."

   

  _________

  1 EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

  Perustelu

  Ehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa, että maantieteellisiä merkintöjä hakevat tuottajaryhmittymät voidaan tunnustaa maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen 122 artiklassa tarkoitetuiksi tuottajaorganisaatioiksi ja myös ja ennen kaikkea että ne voivat hyötyä 122 artiklan ensimmäisen alakohdan c alakohdan i alakohdan säännöksistä eli mahdollisuudesta "varmistaa, että tuotanto on suunniteltua ja kysynnän mukaista erityisesti laadun ja määrän osalta".

  Tarkistus  36

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 30 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  124 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "1. Edellä 122 artiklaa ja 123 artiklan 1 kohtaa sovelletaan rajoittamatta jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön nojalla ja yhteisön lainsäädännön mukaisesti antamaa tuottajaorganisaatioiden tai toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksyntää millä tahansa 1 artiklassa tarkoitetulla alalla, lukuun ottamatta 122 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa ja 123 artiklan 1 kohdassa mainittuja aloja."

  "1. Edellä 122 artiklaa ja 123 artiklan 1 kohtaa sovelletaan rajoittamatta jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön nojalla ja yhteisön lainsäädännön mukaisesti antamaa tuottajaorganisaatioiden tai toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksyntää millä tahansa 1 artiklassa tarkoitetulla alalla, lukuun ottamatta 122 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa ja 123 artiklan 1 kohdassa mainittuja aloja.

   

  Nämä toimialakohtaiset organisaatiot voivat toimia erityisesti seuraavien seikkojen edistämiseksi: ennaltaehkäisevä riskinhallinta, tutkimus ja kehittäminen, tiedon levittäminen tuotteista ja aloista ja niiden myynninedistäminen, markkina-analyysi ja markkinoista tiedottaminen sekä sopimuksiin liittyvät toimenpiteet."

  Perustelu

  Koska maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen 124 artiklassa annetaan jäsenvaltioille nimenomainen mahdollisuus tunnustaa toimialakohtaisia organisaatioita kaikilla aloilla, vaikuttaa etenkin tyhjentävyyden kannalta tarpeelliselta mainita näiden organisaatioiden perinteiset toimialat.

  Tarkistus  37

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 30 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  162 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (30 a) Poistetaan 162 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta.*

   

  * Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 artikloja ja liitteitä on mukautettava vastaavasti.

  Perustelu

  Kehitysmaat ovat aina arvostelleet ankarasti EU:n vientitukia. Nykysuhdanne vaikuttaa hyvältä tilaisuudelta poistaa ne jo viljalta ja riisiltä, varsinkin kun komissio on jo aikonut Dohan neuvotteluissa ehdottaa vientitukien poistamista.

  Tarkistus  38

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 30 b alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  162 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (30 b) Poistetaan 162 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta.*

   

  * Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 artikloja ja liitteitä on mukautettava vastaavasti.

  Perustelu

  Kehitysmaat ovat aina arvostelleet ankarasti EU:n vientitukia. Nykysuhdanne vaikuttaa hyvältä tilaisuudelta poistaa ne jo viljalta ja riisiltä, varsinkin kun komissio on jo aikonut Dohan neuvotteluissa ehdottaa vientitukien poistamista.

  Tarkistus  39

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 31 a alakohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  182 artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (31 a) Korvataan 182 artiklan 3 kohta seuraavasti:

   

  "3. Jäsenvaltiot, jotka alentavat asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä III 20 päivänä helmikuuta 2006 vahvistettua sokerikiintiötään yli 50 prosenttia, voivat myöntää väliaikaisia valtiontukia markkinointivuoteen 2013/2014 saakka.

   

  Komissio tekee kyseessä olevan jäsenvaltion hakemuksesta päätöksen tätä toimenpidettä varten käytettävissä olevan valtiontuen kokonaismäärästä.

   

  Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu väliaikainen tuki ei saa Italian osalta olla yli 11 euroa markkinointivuotta ja sokerijuurikastonnia kohden, ja se on myönnettävä sokerijuurikkaan viljelijöille ja sokerijuurikkaiden kuljetuksiin.

   

  Suomi saa myöntää sokerijuurikkaan viljelijöille tukea enintään 350 euroa hehtaaria ja markkinointivuotta kohden.

   

  Kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle markkinointivuonna tosiasiallisesti myönnetty tuen määrä 30 päivän kuluessa kunkin markkinointivuoden päättymisestä."

  Perustelu

  On tarpeen jatkaa markkinointivuoteen 2013/2014 saakka sokerijuurikkaan ja sokeriruo'on tuottajien nykyistä yhteisötukijärjestelmää, joka koskee jäsenvaltioita, jotka ovat myöntäneet asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan mukaista rakenneuudistustukea vähintään 50 prosentille neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä III 20 päivänä helmikuuta 2006 vahvistetusta kiintiöstä, ilman viiden vuoden enimmäiskestoa, jotta voidaan vastata rakennemuutoksesta johtuviin mukautustarpeisiin.

  Tarkistus  40

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  4 artikla – 32 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  184 artikla

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  "5) ennen 30 päivää kesäkuuta 2011 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen maitokiintiöjärjestelmän sujuvan asteittaisen poistamisen edellytyksistä, mukaan luettuna erityisesti mahdolliset kiintiöiden lisäkorotukset tai lisämaksun mahdolliset vähennykset."

  "5) ennen 31 päivää joulukuuta 2010 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen maitomarkkinoiden tilanteesta. Kertomuksessa analysoidaan myös jäsenvaltioiden hallinnointijärjestelmien tehokkuutta kiintiöjärjestelmän vapauttamisen yhteydessä. Kertomukseen liitetään tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia."

  Tarkistus  41

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Liite I

  Asetus (EY) N:o 1234/2007

  Liite IX – 1 kohta

  Komission teksti

  Jäsenvaltio

  2008/09

  2009/10

  2010/11

  2011/12

  2012/13

  2013/14

  2014/15

  Belgia

  3 427 288,740

  3 461 561,627

  3 496 177,244

  3 531 139,016

  3 566 450,406

  3 602 114,910

  3 602 114,910

  Bulgaria

  998 580,000

  1 008 565,800

  1 018 651,458

  1 028 837,973

  1 039 126,352

  1 049 517,616

  1 049 517,616

  Tšekki

  2 792 689,620

  2 820 616,516

  2 848 822,681

  2 877 310,908

  2 906 084,017

  2 935 144,857

  2 935 144,857

  Tanska

  4 612 619,520

  4 658 745,715

  4 705 333,172

  4 752 386,504

  4 799 910,369

  4 847 909,473

  4 847 909,473

  Saksa

  28 847 420,391

  29 135 894,595

  29 427 253,541

  29 721 526,076

  30 018 741,337

  30 318 928,750

  30 318 928,750

  Viro

  659 295,360

  665 888,314

  672 547,197

  679 272,669

  686 065,395

  692 926,049

  692 926,049

  Irlanti

  5 503 679,280

  5 558 716,073

  5 614 303,234

  5 670 446,266

  5 727 150,729

  5 784 422,236

  5 784 422,236

  Kreikka

  836 923,260

  845 292,493

  853 745,418

  862 282,872

  870 905,700

  879 614,757

  879 614,757

  Espanja

  6 239 289,000

  6 301 681,890

  6 364 698,709

  6 428 345,696

  6 492 629,153

  6 557 555,445

  6 557 555,445

  Ranska

  25 091 321,700

  25 342 234,917

  25 595 657,266

  25 851 613,839

  26 110 129,977

  26 371 231,277

  26 371 231,277

  Italia

  10 740 661,200

  10 848 067,812

  10 956 548,490

  11 066 113,975

  11 176 775,115

  11 288 542,866

  11 288 542,866

  Kypros

  148 104,000

  149 585,040

  151 080,890

  152 591,699

  154 117,616

  155 658,792

  155 658,792

  Latvia

  743 220,960

  750 653,170

  758 159,701

  765 741,298

  773 398,711

  781 132,698

  781 132,698

  Liettua

  1 738 935,780

  1 756 325,138

  1 773 888,389

  1 791 627,273

  1 809 543,546

  1 827 638,981

  1 827 638,981

  Luxemburg

  278 545,680

  281 331,137

  284 144,448

  286 985,893

  289 855,752

  292 754,310

  292 754,310

  Unkari

  2 029 861,200

  2 050 159,812

  2 070 661,410

  2 091 368,024

  2 112 281,704

  2 133 404,521

  2 133 404,521

  Malta

  49 671,960

  50 168,680

  50 670,366

  51 177,070

  51 688,841

  52 205,729

  52 205,729

  Alankomaat

  11 465 630,280

  11 580 286,583

  11 696 089,449

  11 813 050,343

  11 931 180,847

  12 050 492,655

  12 050 492,655

  Itävalta

  2 847 478,469

  2 875 953,254

  2 904 712,786

  2 933 759,914

  2 963 097,513

  2 992 728,488

  2 992 728,488

  Puola

  9 567 745,860

  9 663 423,319

  9 760 057,552

  9 857 658,127

  9 956 234,709

  10 055 797,056

  10 055 797,056

  Portugali

  1 987 521,000

  2 007 396,210

  2 027 470,172

  2 047 744,874

  2 068 222,323

  2 088 904,546

  2 088 904,546

  Romania

  3 118 140,000

  3 149 321,400

  3 180 814,614

  3 212 622,760

  3 244 748,988

  3 277 196,478

  3 277 196,478

  Slovenia

  588 170,760

  594 052,468

  599 992,992

  605 992,922

  612 052,851

  618 173,380

  618 173,380

  Slovakia

  1 061 603,760

  1 072 219,798

  1 082 941,996

  1 093 771,416

  1 104 709,130

  1 115 756,221

  1 115 756,221

  Suomi

  2 491 930,710

  2 516 850,017

  2 542 018,517

  2 567 438,702

  2 593 113,089

  2 619 044,220

  2 619 044,220

  Ruotsi

  3 419 595,900

  3 453 791,859

  3 488 329,778

  3 523 213,075

  3 558 445,206

  3 594 029,658

  3 594 029,658

  Yhdistynyt kuningaskunta

  15 125 168,940

  15 276 420,629

  15 429 184,836

  15 583 476,684

  15 739 311,451

  15 896 704,566

  15 896 704,566

  Parlamentin tarkistus

  Jäsenvaltio

  2008/09

  2009/10

  2010/11

  Belgia

  3 427 288,740

  3 461 561,627

  3 496 177,244

  Bulgaria

  998 580,000

  1 008 565,800

  1 018 651,458

  Tšekki

  2 792 689,620

  2 820 616,516

  2 848 822,681

  Tanska

  4 612 619,520

  4 658 745,715

  4 705 333,172

  Saksa

  28 847 420,391

  29 135 894,595

  29 427 253,541

  Viro

  659 295,360

  665 888,314

  672 547,197

  Irlanti

  5 503 679,280

  5 558 716,073

  5 614 303,234

  Kreikka

  836 923,260

  845 292,493

  853 745,418

  Espanja

  6 239 289,000

  6 301 681,890

  6 364 698,709

  Ranska

  25 091 321,700

  25 342 234,917

  25 595 657,266

  Italia

  10 740 661,200

  10 848 067,812

  10 956 548,490

  Kypros

  148 104,000

  149 585,040

  151 080,890

  Latvia

  743 220,960

  750 653,170

  758 159,701

  Liettua

  1 738 935,780

  1 756 325,138

  1 773 888,389

  Luxemburg

  278 545,680

  281 331,137

  284 144,448

  Unkari

  2 029 861,200

  2 050 159,812

  2 070 661,410

  Malta

  49 671,960

  50 168,680

  50 670,366

  Alankomaat

  11 465 630,280

  11 580 286,583

  11 696 089,449

  Itävalta

  2 847 478,469

  2 875 953,254

  2 904 712,786

  Puola

  9 567 745,860

  9 663 423,319

  9 760 057,552

  Portugali

  1 987 521,000

  2 007 396,210

  2 027 470,172

  Romania

  3 118 140,000

  3 149 321,400

  3 180 814,614

  Slovenia

  588 170,760

  594 052,468

  599 992,992

  Slovakia

  1 061 603,760

  1 072 219,798

  1 082 941,996

  Suomi

  2 491 930,710

  2 516 850,017

  2 542 018,517

  Ruotsi

  3 419 595,900

  3 453 791,859

  3 488 329,778

  Yhdistynyt kuningaskunta

  15 125 168,940

  15 276 420,629

  15 429 184,836

  Perustelu

  Liite I sisältää kansalliset maitokiintiöt: määrät (tonneina) jäsenvaltiota kohti. Liite I liittyy tämän asetuksen 4 artiklan 14 alakohtaan ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 55 artiklan 1 kohtaan ja 65 artiklaan. Esittelijä ehdottaa, että jo sovitun vuotta 2008/2009 koskevan 2 prosentin korotuksen lisäksi tuetaan maitokiintiön 1 prosentin korotusta markkinointivuosiksi 2009/2010 ja 2010/2011. Esittelijä haluaa arvioida uudelleen seuraavien kiintiövuosien markkinatilannetta, sillä maitomarkkinat kehittyvät nopeasti.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Yhteisen maatalouspolitiikan muuttaminen asetuksia (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o [...]/2008 muuttamalla

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  16.6.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AGRI

  19.6.2008

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  19.6.2008

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ENVI

  25.6.2008

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Luis Manuel Capoulas Santos

  1.4.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  20.5.2008

  27.5.2008

  24.6.2008

  14.7.2008

   

  23.9.2008

  7.10.2008

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  7.10.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  24

  13

  5

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, László Tőkés, Donato Tommaso Veraldi

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Katerina Batzeli, Esther De Lange, Wiesław Stefan Kuc, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański, Vladimír Železný

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  14.10.2008