Menettely : 2008/0104(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0401/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0401/2008

Keskustelut :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Äänestykset :

PV 19/11/2008 - 7.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0550

MIETINTÖ     *
PDF 208kWORD 404k
14.10.2008
PE 407.828v02-00 A6-0401/2008

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan muuttamisesta asetuksia (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o […]/2008 muuttamalla

(KOM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS))

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan muuttamisesta asetuksia (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o […]/2008 muuttamalla

(KOM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0306),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0241/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6‑0401/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Viljaa koskevaa järjestelmää olisi muutettava alan kilpailukyvyn ja markkinasuuntautuneisuuden varmistamiseksi, ja interventiota olisi käytettävä turvaverkkona markkinoiden häiriöissä sekä viljelijöiden toiminnan helpottamiseksi markkinaolosuhteisiin nähden. Maissin interventiojärjestelmän uudistusta koskevissa neuvoston päätelmissä määrätään koko vilja-alan interventiojärjestelmän uudelleen tarkastelusta terveystarkastuksen yhteydessä analyysin perusteella, jonka mukaan on olemassa ohran lisäintervention riski, jos hinnat ovat alhaisia. Viljan näkymät ovat kuitenkin muuttuneet tuolloisesta huomattavasti, sillä viljan maailmanmarkkinahinnat ovat suotuisia, koska kysyntä maailmanmarkkinoilla on kasvussa ja viljan varastot maailmanmarkkinoilla vähissä. Sen vuoksi muiden rehuviljojen interventiotasojen asettaminen nollaan samassa aikataulussa kuin maissia koskeva uudistus mahdollistaisi intervention ilman kielteisiä vaikutuksia koko viljamarkkinoihin. Vilja-alan näkymät koskevat myös durumvehnää, mikä merkitsee sitä, että interventio-ostot voitaisiin lakkauttaa, koska ne ovat menettäneet merkityksensä markkinahintojen oltua jatkuvasti huomattavasti interventiohintoja korkeampia. Koska viljan intervention on tarkoitus olla pikemminkin turvaverkko kuin hinnanmuodostukseen vaikuttava tekijä, jäsenvaltioiden väliset erot sadonkorjuukausissa, jotka tosiasiallisesti aloittavat markkinointivuodet, eivät ole enää merkityksellisiä, koska hinnat eivät enää kuvasta interventiotasoja korotettuna tuen lisäyksillä. Yksinkertaistamisen vuoksi viljan interventiota koskevat ajankohdat olisi sen vuoksi yhtenäistettävä koko yhteisössä.

(3) Viljaa koskevaa järjestelmää olisi muutettava alan kilpailukyvyn ja markkinasuuntautuneisuuden varmistamiseksi, ja interventiota olisi käytettävä turvaverkkona markkinoiden häiriöissä sekä viljelijöiden toiminnan helpottamiseksi markkinaolosuhteisiin nähden. Maissin interventiojärjestelmän uudistusta koskevissa neuvoston päätelmissä määrätään koko vilja-alan interventiojärjestelmän uudelleen tarkastelusta terveystarkastuksen yhteydessä analyysin perusteella, jonka mukaan on olemassa ohran lisäintervention riski, jos hinnat ovat alhaisia. Viljan näkymät ovat kuitenkin muuttuneet tuolloisesta huomattavasti, sillä viljan maailmanmarkkinahinnat ovat suotuisia, koska kysyntä maailmanmarkkinoilla on kasvussa ja viljan varastot maailmanmarkkinoilla vähissä. Sen vuoksi muiden rehuviljojen interventiotasojen asettaminen nollaan samassa aikataulussa kuin maissia koskeva uudistus mahdollistaisi intervention ilman kielteisiä vaikutuksia koko viljamarkkinoihin. Vilja-alan näkymät koskevat myös durumvehnää, mikä merkitsee sitä, että interventio-ostot voitaisiin lakkauttaa, koska ne ovat menettäneet merkityksensä markkinahintojen oltua jatkuvasti huomattavasti interventiohintoja korkeampia. Koska viljan intervention on tarkoitus olla turvaverkko, interventio olisi avattava vasta markkinointivuoden kolmena viimeisenä kuukautena.

Perustelu

Avaamalla interventio joitakin kuukausia ennen markkinointivuoden päättymistä vältetään keinottelu ja säilytetään intervention merkitys turvaverkkona.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Riisialan kilpailukyky on vuoden 2003 uudistuksen jälkeen parantunut, tuotanto on vakaata, varastot supistumassa sekä yhteisössä että maailmanmarkkinoilla tapahtuneen kysynnän kasvun vuoksi ja hintaodotukset merkittävästi interventiohintaa korkeammalla. Sen vuoksi riisin interventio-ostot eivät ole enää tarpeen, ja ne olisi lakkautettava.

(4) Riisialan kilpailukyky on vuoden 2003 uudistuksen jälkeen parantunut, tuotanto on vakaata, varastot supistumassa sekä yhteisössä että maailmanmarkkinoilla tapahtuneen kysynnän kasvun vuoksi ja hintaodotukset merkittävästi interventiohintaa korkeammalla. Interventiot olisi kuitenkin säilytettävä turvaverkkona.

Perustelu

Koska markkinoiden epäedullista kehitystä ei voida erinäisistä syistä sulkea pois, riisialalle olisi jätettävä turvaverkko.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Kyseisten tuotteiden interventio voidaan lakkauttaa turvallisesti vuonna 2009, koska tämänhetkinen markkinatilanne ja -näkymät osoittavat, ettei interventiota sovellettaisi niihin muutenkaan vuonna 2009.

(6) Riisin ja sianlihan interventio voidaan lakkauttaa turvallisesti vuonna 2009, koska tämänhetkinen markkinatilanne ja -näkymät osoittavat, ettei interventiota sovellettaisi niihin muutenkaan vuonna 2009.

Perustelu

Ainoastaan sianlihan ja riisin Interventio olisi lakkautettava vuodesta 2009 alkaen.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien vuoksi maidon kokonaistuotannon yhteisössä ennustetaan keskipitkällä aikavälillä vähenevän asteittain, joskin maltillisesti, koska rakenneuudistuksen jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät olleet jäseniä ennen vuoden 2004 laajentumista, johtaisi maidon omavaraistuotannon vähenemiseen, ja tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin jalostettavaksi toimitettavan maidon määrän ennakoidaan samaan aikaan kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa nyt tuotannon kasvua toisin kuin tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät markkinasuuntautuneisuutta, koska ne vääristävät tuottajien reagointia hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta tehokkuusetuja hidastamalla rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset mukautukset tulisivat voimaan asteittain. Tältä kannalta maitokiintiöiden asteittainen poistaminen tämän asetuksen liitteen I mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä (yksi prosentti markkinointivuotta kohti vuodesta 2009/2010 vuoteen 2013/2014) mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta kiintiöiden poistamisen jälkeen.

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien vuoksi maidon kokonaistuotannon yhteisössä ennustetaan keskipitkällä aikavälillä vähenevän asteittain, joskin maltillisesti, koska rakenneuudistuksen jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät olleet jäseniä ennen vuoden 2004 laajentumista, johtaisi maidon omavaraistuotannon vähenemiseen, ja tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin jalostettavaksi toimitettavan maidon määrän ennakoidaan samaan aikaan kasvavan ennustejaksolla. Maitokiintiöiden korotus tämän asetuksen liitteen I mukaisesti (kaksi prosenttia markkinointivuonna 2008/2009 ja yksi prosentti markkinointivuotta kohti vuosina 2009/2010 ja 2010/2011) antaa mahdollisuuden saada tarvittavat tiedot maitoalan markkinoiden tilanteen asianmukaista arviointia varten.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(8 a)Maidontuottajien investointitukea ei vuodesta 2009 alkaen enää olisi rajoitettava osoitettuun kiintiötasoon, jotta tuottajat voivat tehdä markkinasuuntautuneempia investointeja.

Perustelu

Maitokiintiöjärjestelmään vuodesta 2015 alkaen odotettavissa olevia muutoksia silmällä pitäen maidontuottajille olisi annettava etukäteen mahdollisuus sopeutua muutoksiin ja investoida markkinatilanteen mukaan etenkin, kun investointitukihakemusten määräajat ovat melko pitkät.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Voin yksityisen varastoinnin tukea ei käytetä laajalti. Yhteisön maidontuotannon kausittaisuudesta johtuen voin tuotantorakenne tulee kuitenkin aina olemaan kausittaista. Sen vuoksi voin markkinoihin voi kohdistua väliaikaisia paineita, joita voitaisiin helpottaa kausittaisella varastoinnilla. Komission päätöksen olisi kuitenkin perustuttava vankkaan markkina-analyysiin eikä velvollisuuteen avata järjestelmä joka vuosi, ja näin ollen järjestelmän olisi oltava vapaaehtoinen.

Poistetaan.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Konditoriatuotteiden ja jäätelön valmistukseen sekä suoraan kulutukseen tarkoitetun voin kulutustukia on vähennetty voin interventiohinnan vähennysten mukaisesti vuodesta 2004, ja sen vuoksi ne ovat olleet nollassa ennen kuin tarjouskilpailut keskeytettiin suotuisan markkinatilanteen vuoksi. Kulutustukijärjestelmiä ei enää tarvita markkinoiden tukemiseksi interventiohintojen tasolla, ja sen vuoksi ne olisi lakkautettava.

(12) Konditoriatuotteiden ja jäätelön valmistukseen sekä suoraan kulutukseen tarkoitetun voin kulutustukia on vähennetty voin interventiohinnan vähennysten mukaisesti vuodesta 2004, ja sen vuoksi ne ovat olleet nollassa ennen kuin tarjouskilpailut keskeytettiin suotuisan markkinatilanteen vuoksi.

Perustelu

Koska markkinoiden epäedullista kehitystä ei voida erinäisistä syistä sulkea pois, voin kulutustukia varten olisi jätettävä turvaverkko.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Kuten yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä vuonna 2003, yhteisön maatalouden kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä aiempaa markkinasuuntautuneemman ja kestävämmän maatalouden edistämiseksi on tarpeen jatkaa siirtymistä tuotantotuesta tuottajatukeen poistamalla maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 kuivatun rehun, pellavan, hampun ja perunatärkkelyksen osalta voimassa olevat tuet, ja sisällyttää näiden tuotteiden tuki tuotannosta irrotetun tilakohtaisen tuen järjestelmään.

(13) Kuten yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä vuonna 2003, yhteisön maatalouden kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä aiempaa markkinasuuntautuneemman ja kestävämmän maatalouden edistämiseksi on tarpeen jatkaa siirtymistä tuotantotuesta tuottajatukeen poistamalla maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 pellavan, hampun ja perunatärkkelyksen osalta voimassa olevat tuet, ja sisällyttää näiden tuotteiden tuki tuotannosta irrotetun tilakohtaisen tuen järjestelmään. Kuten yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä vuonna 2003, viljelijöille maksettavien tukien irrottaminen tuotannosta ei muuta tosiasiallisesti maksettujen tukien määrää mutta parantaa huomattavasti tulotukien tehokkuutta.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Neuvosto teki vuonna 2000 päätöksen lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen tuen asteittaisesta poistamisesta. Päätös tulee voimaan markkinointivuodesta 2009/2010 yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaan asetukseen asetuksella (EY) N:o 247/2008 tehdyillä muutoksilla, samoin kuin perinteisillä alueilla kasvatettavan pellavan jalostajille maksettavan ylimääräisen jalostuen asteittainen poistaminen. Pitkien pellavakuitujen tuki olisi irrotettava tuotannosta. Jotta alan teollisuus voisi kuitenkin mukautua muutokseen, tilatukijärjestelmään siirtymisen olisi tapahduttava puoliksi vuonna 2011 ja puoliksi vuonna 2013.

(14) Neuvosto teki vuonna 2000 päätöksen lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen tuen asteittaisesta poistamisesta. Päätös tulee voimaan markkinointivuodesta 2009/2010 yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaan asetukseen asetuksella (EY) N:o 247/2008 tehdyillä muutoksilla, samoin kuin perinteisillä alueilla kasvatettavan pellavan jalostajille maksettavan ylimääräisen jalostuen asteittainen poistaminen. Pitkien pellavakuitujen tuki olisi irrotettava tuotannosta. Jotta alan teollisuus voisi mukautua muutokseen, tilatukijärjestelmään siirtymisen olisi tapahduttava viimeistään vuonna 2013.

Perustelu

Parlamentti ehdotti 12. maaliskuuta 2008 murskaenemmistöllä hyväksymässään päätöslauselmassa vuoteen 2013 ulottuvaa pidempää siirtymäaikaa, ja sen kannan pitäisi ilmentyä tässä.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Kuivattua rehua koskeva järjestelmä uudistettiin vuonna 2003, jolloin osa tuesta myönnettiin tuottajille ja irrotettiin tuotannosta. Terveystarkastuksen yleisestä suuntautumisesta enemmän kohti markkinoita ja rehumarkkinoiden nykynäkymistä johtuen koko alan siirtyminen täysin tuotannosta irrotettuihin tukiin olisi sen vuoksi saatettava päätöksen irrottamalla jäljellä oleva tuki tuotannosta. Tuen maksamisen lopettamisesta jalostajille aiheutuvia vaikutuksia olisi voitava helpottaa mukauttamalla soveltuvalla tavalla hintaa, jota maksetaan raaka-aineiden tuottajille, jotka tulevat tuen tuotannosta irrottamisen vuoksi saamaan suurempia suoran tuen oikeuksia. Jalostajille maksettavan tuen poistaminen on perusteltua myös markkinatilanteen vuoksi sekä yleensä ottaen valkuaiskasvialan näkymien vuoksi. Koska alan rakenneuudistus on ollut käynnissä jo vuoden 2003 uudistuksesta alkaen ja dehydratoitujen rehujen tuotannon on äskettäin havaittu vaikuttavan ympäristöön erityisen kielteisesti, tuki olisi irrotettava tuotannosta, joskin olisi säädettävä lyhyestä kahden vuoden siirtymäkaudesta, jotta ala voisi mukautua muutokseen.

(15) Kuivattua rehua koskeva järjestelmä uudistettiin vuonna 2003, jolloin osa tuesta myönnettiin tuottajille ja irrotettiin tuotannosta. Terveystarkastuksen yleisestä suuntautumisesta enemmän kohti markkinoita ja rehumarkkinoiden nykynäkymistä johtuen koko alan siirtyminen täysin tuotannosta irrotettuihin tukiin olisi sen vuoksi saatettava päätöksen irrottamalla jäljellä oleva tuki tuotannosta viimeistään vuonna 2013.

Perustelu

Kuivarehualalle tarvitaan pidempää siirtymäaikaa ja tuki on osittain sidottava tuotantoon.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Viljan ja tärkkelyksen koti- ja ulkomaanmarkkinoilla tapahtuneen kehityksen vuoksi tärkkelyksen tuotantotuki ei ole enää aiheellista sen alkuperäisten tavoitteiden kannalta, ja sen vuoksi se olisi lakkautettava. Markkinatilanteen ja näkymien vuoksi tuki on ollut asetettuna joksikin aikaa nollaan, ja tilanteen ennakoidaan jatkuvan, joten tuki voidaan poistaa nopeasti ilman että alalle aiheutuisi kielteisiä vaikutuksia.

Poistetaan.

Perustelu

Tuotantotukea ei pelkästään pidä säilyttää vaan komissiota olisi kehotettava esittämään ehdotuksia sen toimintasääntöjen parantamiseksi.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Eläintauteihin liittyvien poikkeuksellisten markkinatukitoimenpiteiden säännöksiä on käsiteltävä riskinhallintaa koskevassa laaja-alaisessa säännöksessä, ja sen vuoksi se olisi poistettava asetuksesta (EY) N:o 1234/2007.

Poistetaan.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Tuottajaorganisaatiot voivat olla hyödyllisiä tarjonnan uudelleenryhmittelyssä aloilla, joilla tuottajien ja ostajien keskittyminen ei ole tasapainossa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä tuottajaorganisaatioita kaikilla aloilla.

(19) Satovakuutus tai sijoitusrahastot voivat kyllä olla osa korjaavaa riskinhallintaa, mutta se voi tulla taloudellisesti ja sosiaalisesti hyvin kalliiksi ja siksi olisi samaan aikaan edistettävä ennaltaehkäisevän riskinhallinnan mahdollistavien välineiden kehittämistä. Tuottajaorganisaatiot sekä toimialakohtaiset organisaatiot voivat olla merkittävässä asemassa ennaltaehkäisevässä riskinhallinnassa, etenkin tarjonnan uudelleenryhmittelyssä aloilla, joilla tuottajien ja ostajien keskittyminen ei ole tasapainossa, tai markkinoiden tuntemuksen parantamisessa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä tuottajaorganisaatioita ja toimialakohtaisia organisaatioita kaikilla aloilla.

Perustelu

Ennakoinnista on tultava kriisinhallinnassa ensisijainen tavoite, sillä yksinomaan jälkitoimiin keskittyvä lähestymistapa voi osoittautua erittäin kalliiksi taloudellisesti ja työllisyyden kannalta.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

10 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

2) Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

Poistetaan.

a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

 

i) Korvataan a alakohta seuraavasti:

 

«a) tavallinen vehnä, ohra, maissi ja durra;”

 

ii) Poistetaan b alakohta;

 

b) Poistetaan 2 kohta.

 

Perustelu

Viljan ja riisin interventiota ei pidä muuttaa, ja se on säilytettävä turvaverkkona.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 11 artikla – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) viljoille 1 päivästä marraskuuta 31 päivään toukokuuta;

a) viljoille 1 päivästä maaliskuuta 31 päivään toukokuuta;

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 11 artikla – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

d a) sianlihalle koko markkinointivuoden ajan.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 12 artikla – 1 kohta – b a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) aloitetaan sianlihalle komission toimesta ilman 195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean avustusta, jos teurastettujen sikojen noteerattu markkinoiden keskihinta, joka on vahvistettu kussakin jäsenvaltiossa yhteisön edustavilla markkinoilla noteerattujen ja kunkin jäsenvaltion sikakarjan suhteellista merkitystä ilmaisevilla kertoimilla painotettujen hintojen perusteella, on edustavan ajanjakson ajan alle 103 prosenttia viitehinnasta ja tulee todennäköisesti pysymään tällä tasolla.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 12 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio voi keskeyttää tavallisen vehnän julkisen intervention ilman 195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean avustusta, jos Roueniin toimitetun vehnän, jonka valkuaisainepitoisuus on vähintään 11 prosenttia, hinta on korkeampi kuin viitehinta.

2. Komissio voi keskeyttää tavallisen vehnän julkisen intervention, jos Roueniin toimitetun vehnän, jonka valkuaisainepitoisuus on vähintään 11 prosenttia, hinta on korkeampi kuin viitehinta.

Komissio avaa julkisen intervention uudelleen ilman 195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean avustusta, jos tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty.

Komissio avaa julkisen intervention uudelleen, jos tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty.

Perustelu

Komissio ei anna mitään perusteita näiden valtuuksien poistamiselle hallintokomitealta, jossa kokoontuvat jäsenvaltioiden alan asiantuntijat.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

II osa – I osasto – I luku – III jakso – I alajakso

 

Komission teksti

Tarkistus

5) Poistetaan II osan I osaston I luvun III jakson I alajakso.

Poistetaan.

Perustelu

Voi on hyvin herkkä ylijäämätuote, jonka interventiovälineet on erittäin tärkeä säilyttää. Siksi on parannettava komission ehdotusta säilyttämällä yksityisen varastoinnin tuki pakollisena ja säilyttämällä voin kulutustuet, mutta on hyväksyttävä näiden välineiden yksinkertaistaminen, sillä niiden hallinnointi on hyvin monimutkaista.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

31 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

6) Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

Poistetaan.

a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

 

i) Lisätään c alakohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

 

"ca) yhteisön hyväksymässä yrityksessä kermasta tai maidosta tuotetulle suolattomalle voille, jonka rasvapitoisuus on vähintään 82 painoprosenttia, johon käytetyn maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus on enintään 2 painoprosenttia ja jonka vesipitoisuus on enintään 16 painoprosenttia;

 

cb) yhteisön hyväksymässä yrityksessä kermasta tai maidosta tuotetulle suolatulle voille, jonka rasvapitoisuus on vähintään 80 painoprosenttia, johon käytetyn maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus on enintään 2 painoprosenttia, jonka vesipitoisuus on enintään 16 painoprosenttia ja suolapitoisuus enintään 2 painoprosenttia;"

 

ii) Poistetaan e alakohta;

 

b) Poistetaan 2 kohdan toinen alakohta.

 

Perustelu

Pakollisen varastoinnin tuet säilytetään aiemmassa tarkistuksessa. Niiden ei siten pidä enää olla vapaaehtoisten tukien joukossa.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

34 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

Lisätään 34 a artikla seuraavasti:

Poistetaan.

"34 a artikla

 

Voita koskevat tuen myöntämisedellytykset

 

"1. Komissio voi päättää myöntää tukea voin yksityistä varastointia varten erityisesti, jos tuotteen hintojen ja varastojen kehitys kuvastaa markkinoilla vallitsevaa vakavaa häiriötä, joka voidaan välttää tai jota voidaan lieventää kausittaisella varastoinnilla.

 

2. Komissio vahvistaa tuen määrän ottaen huomioon varastointikustannukset ja voin markkinahintojen ennakoidun kehityksen."

 

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

36 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

8) Poistetaan 36 artikla.

Poistetaan.

Perustelu

On tarpeen säilyttää asetuksen (EY) N:o 1234/2007 36 artikla, jossa säädetään tuen myöntämisestä juuston yksityistä varastointia varten, jos 31 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen juustotuotteiden hintojen kehitys ja varastotilanne osoittavat vakavaa markkinoiden epätasapainoa, joka voidaan poistaa tai jota voidaan vähentää kausittaisella varastoinnilla. Tämä toimenpide on tiloille kilpailuväline ja edistää tuotteiden laadun parantamista.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

44 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

11) Poistetaan 44 artikla.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä säännös on osoittautunut tehokkaaksi vakavissa kriisitilanteissa, kuten vuonna 2001 suu- ja sorkkataudin puhjetessa. Komissio aikoo kuitenkin poistaa sen ja perustelee poistoa eläin- ja kasvitauteihin liittyvän sijoitusrahaston perustamisella. Kyseiset toimenpiteet eivät kuitenkaan ole identtisiä vaan täydentävät toisiaan. Nyt kun on alkanut esiintyä bluetongue-taudin tapaisia uusia, helposti tarttuvia eläintauteja, 44 artikla on aihetta säilyttää varotoimenpiteenä.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 12 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

46 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

"1. Yhteisö osallistuu 45 artiklassa tarkoitettujen poikkeuksellisten tukitoimenpiteiden rahoitukseen osuudella, joka on 50 prosenttia jäsenvaltioille aiheutuvista menoista."

 

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 14 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1234/2007

66 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(14 a) Lisätään 66 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"5 a. Jäsenvaltiot voivat pyytää kiintiöiden väliaikaista korotusta sen perusteella, että maitokiintiöitä on jäänyt käyttämättä muissa jäsenvaltioissa, sillä edellytyksellä, että ne voivat osoittaa, että niiden maitoalan markkinat eivät todennäköisesti saa pehmeää laskua noudatettaessa perussääntöjä. Komissio laskee tätä varten vuosittain, kuinka paljon maitokiintiöitä jää käyttämättä. Komissio arvioi jäsenvaltioiden kiintiöiden lisäkorotuksia koskevia mahdollisia hakemuksia ja antaa ehdotuksen tuotantokiintiöiden väliaikaisesta jakamisesta kunkin markkinointivuoden alussa. Nämä väliaikaiset kiintiöt jäävät kunakin markkinointivuonna alle kyseistä markkinointivuotta edeltävänä markkinointivuonna käyttämättä jääneen kiintiön. Komissiota voi avustaa 195 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komitea."

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 14 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1234/2007

78 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(14 b) Lisätään 78 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"3 a. Unionille suoritettavista lisämaksuista saatavat kokonaistulot sekä maatalousbudjetista säästetyt varat olisi ohjattava maitorahastoon, jotta voidaan toteuttaa maitoalan tukitoimenpiteitä.

 

Tästä järjestelmästä ei rahoiteta asetuksen (EY) N:o […]/2008 [uusi suoria tukia koskeva asetus] 68 artiklan [yleiset säännöt] mukaisesti rahoitettavia toimenpiteitä."

Perustelu

Maitoala on herkkä ala. Maatalousbudjetissa ja etenkin maitoalalla säästetyt varat olisi käytettävä maitoalan taakan keventämiseen ja sen rakennemuutokseen.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 17 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

II osa – I osasto – IV luku – I jakso – I alajakso

 

Komission teksti

Tarkistus

(17) Poistetaan II osan I osaston IV luvun I jakson I alajakso.

Poistetaan.

Perustelu

Jo asetukseen 1782/2003 liittyvien tarkistusten yhteydessä ilmoitetuista syistä näitä tukia ei ole aihetta poistaa.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 18 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1234/2007

91 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Korvataan 91 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

 

"Markkinointivuosina 2008/2010–2012/2013 tukea myönnetään samoin edellytyksen myös lyhyiden pellavakuitujen tuotantoon tarkoitettujen pellavanvarsien sekä kuiduntuotantoon tarkoitetun hampun jalostukseen."

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 19 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

92 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"1. Edellä 91 artiklassa säädetyn jalostustuen määräksi vahvistetaan pitkille pellavakuiduille

"1. Edellä 91 artiklassa säädetyn jalostustuen määräksi vahvistetaan pitkille pellavakuiduille

a) 200 euroa markkinointivuosina 2009/2010 ja 2010/2011; ja

a) pitkien pellavakuitujen osalta: 160 euroa tonnilta markkinointivuosiksi 2009/2010–2012/2013;

b) 100 euroa markkinointivuosiksi 2011/2012 ja 2012/2013;".

b) lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen osalta, jotka sisältävät enintään 7,5 prosenttia epäpuhtauksia ja päistäreitä: 90 euroa tonnilta markkinointivuosiksi 2009/2010–2012/2013.

 

Jäsenvaltio voi kuitenkin perinteiset markkinamahdollisuudet huomioon ottaen päättää myöntää tukea myös

 

a) lyhyille pellavakuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden osuus on 7,5–15 prosenttia;

 

b) hamppukuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden osuus on 7,5–25 prosenttia.

 

Toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltio myöntää tuen määrälle, joka enimmillään vastaa tuotettua määrää, jossa epäpuhtauksien ja päistäreiden suhteellinen osuus on 7,5 prosenttia."

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 20 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1234/2007

94 artikla – 1 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a) Korvataan 94 artiklan 1 a kohta seuraavasti:

 

"1 a. Tukikelpoisten lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen taattu enimmäismäärä vahvistetaan 147 265 tonniksi markkinointivuotta kohti vuosina 2009/2010–2012/2013. Kyseinen määrä on jaettava tiettyjen jäsenvaltioiden kesken kansallisina taattuina määrinä liitteessä XI olevan A.II kohdan mukaisesti."

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 20 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1234/2007

94 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 b) Korvataan 94 a artikla seuraavasti:

 

"94 a artikla

 

Lisätuki

 

Hyväksytylle ensimmäiselle jalostajalle myönnetään markkinointivuosien 2008/2010–2012/2013 aikana lisätukea niiden liitteessä XI olevassa A.III kohdassa määritetyillä tuotantoalueilla I ja II sijaitsevien pellavapinta-alojen osalta,

 

a) joiden tuotannosta on tehty 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu varsia koskeva myynti-/ostosopimus tai sitoumus, ja

 

b) joista maksetaan pitkien kuitujen jalostustukea.

 

Lisätuen määrä on tuotantoalueella I sijaitsevien pinta-alojen osalta 120 euroa hehtaarilta ja tuotantoalueella II sijaitsevien pinta-alojen osalta 50 euroa hehtaarilta."

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 21 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

II osa – I osasto – IV luku – I jakso – III alajakso – 95 a artikla – 1 kohta 1

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Perunatärkkelystä tuottaville yrityksille maksetaan markkinointivuosina 2009/2010 ja 2010/2011 palkkio, jonka suuruus on 22,25 euroa tuotettua tärkkelystonnia kohden, 84 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua enimmäiskiintiötä vastaavasta perunatärkkelysmäärästä edellyttäen, että ne ovat maksaneet perunantuottajille vähimmäishinnan koko perunamäärästä, joka tarvitaan kyseistä enimmäiskiintiötä vastaavan tärkkelysmäärän tuottamiseen.

1. Perunatärkkelystä tuottaville yrityksille maksetaan markkinointivuosina 2009/2010–2012/2013 palkkio, jonka suuruus on 22,25 euroa tuotettua tärkkelystonnia kohden, 84 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua enimmäiskiintiötä vastaavasta perunatärkkelysmäärästä edellyttäen, että ne ovat maksaneet perunantuottajille vähimmäishinnan koko perunamäärästä, joka tarvitaan kyseistä enimmäiskiintiötä vastaavan tärkkelysmäärän tuottamiseen.

Perustelu

Actuellement, un régime de contingentement prévoit une quantité maximale de fécule par pays ensuite répartie par féculerie (sous-contingentement) (règlement (CE) n1868/94, article 8). Le régime d'aide à la transformation de fécule de pommes de terre a été prorogé en juin 2007 (règlement (CE) n671/2007 pour les campagnes 2007/2008 et 2008/2009.

Cette production est génératrice de nombreux emplois industriels, très localisés, et dont la disparition aurait des conséquences importantes au niveau local. C'est pourquoi, il semble plus approprié de maintenir un statu quo sur ce régime de soutien jusqu'en 2013, tout en maintenant le contingentement et le prix minimum jusqu'en 2013 (demandé par les producteurs et féculiers des principaux pays producteurs).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 22 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

96 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

22) Poistetaan 96 artikla.

Poistetaan.

Perustelu

Tärkkelyksen tuotantotuet ovat osa perunatärkkelysalan asetusta. Ne lasketaan maailmanmarkinanoteerausten mukaan, ja nyt ne ovat nollassa. Tämän välineen, joka on välttämätön eurooppalaisten jalostusyritysten kilpailukyvyn kannalta, säilyttäminen ei siis aiheuta lisärasitetta talousarvioon ja se mahdollistaa toiminnan yrityksille epäsuotuisissa markkinatilanteissa.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 24 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

101 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(24) Poistetaan 101 artikla.

(24) Korvataan 101 artikla seuraavasti:

 

"101 artikla

 

Tuki kerman, voin ja voiöljyn hankkimiseksi alennetuin hinnoin

 

Jos maitotuotteiden ylijäämiä muodostuu tai on vaarassa muodostua, komissio voi myöhemmin määrittelemiensä edellytysten mukaisesti päättää myöntää tukea, jonka avulla seuraavat tahot voivat hankkia kermaa, voita ja voiöljyä alennetuin hinnoin:

 

a) konditoriatuotteiden ja jäätelön valmistajat;

 

b) muiden komission määrittelemien elintarvikkeiden valmistajat."

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 29 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1234/2007

122 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

(29 a) Lisätään 122 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"Jäsenvaltiot voivat lisäksi hyväksyä tuottajaorganisaatioiksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/20061 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja hakijaryhmittymiä. Tässä tapauksessa sovelletaan ensimmäisen alakohdan c alakohdan i alakohtaa."

 

_________

1 EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.

Perustelu

Ehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa, että maantieteellisiä merkintöjä hakevat tuottajaryhmittymät voidaan tunnustaa maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen 122 artiklassa tarkoitetuiksi tuottajaorganisaatioiksi ja myös ja ennen kaikkea että ne voivat hyötyä 122 artiklan ensimmäisen alakohdan c alakohdan i alakohdan säännöksistä eli mahdollisuudesta "varmistaa, että tuotanto on suunniteltua ja kysynnän mukaista erityisesti laadun ja määrän osalta".

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 30 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

124 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"1. Edellä 122 artiklaa ja 123 artiklan 1 kohtaa sovelletaan rajoittamatta jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön nojalla ja yhteisön lainsäädännön mukaisesti antamaa tuottajaorganisaatioiden tai toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksyntää millä tahansa 1 artiklassa tarkoitetulla alalla, lukuun ottamatta 122 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa ja 123 artiklan 1 kohdassa mainittuja aloja."

"1. Edellä 122 artiklaa ja 123 artiklan 1 kohtaa sovelletaan rajoittamatta jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön nojalla ja yhteisön lainsäädännön mukaisesti antamaa tuottajaorganisaatioiden tai toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksyntää millä tahansa 1 artiklassa tarkoitetulla alalla, lukuun ottamatta 122 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa ja 123 artiklan 1 kohdassa mainittuja aloja.

 

Nämä toimialakohtaiset organisaatiot voivat toimia erityisesti seuraavien seikkojen edistämiseksi: ennaltaehkäisevä riskinhallinta, tutkimus ja kehittäminen, tiedon levittäminen tuotteista ja aloista ja niiden myynninedistäminen, markkina-analyysi ja markkinoista tiedottaminen sekä sopimuksiin liittyvät toimenpiteet."

Perustelu

Koska maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen 124 artiklassa annetaan jäsenvaltioille nimenomainen mahdollisuus tunnustaa toimialakohtaisia organisaatioita kaikilla aloilla, vaikuttaa etenkin tyhjentävyyden kannalta tarpeelliselta mainita näiden organisaatioiden perinteiset toimialat.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 30 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1234/2007

162 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 a) Poistetaan 162 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta.*

 

* Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 artikloja ja liitteitä on mukautettava vastaavasti.

Perustelu

Kehitysmaat ovat aina arvostelleet ankarasti EU:n vientitukia. Nykysuhdanne vaikuttaa hyvältä tilaisuudelta poistaa ne jo viljalta ja riisiltä, varsinkin kun komissio on jo aikonut Dohan neuvotteluissa ehdottaa vientitukien poistamista.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 30 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1234/2007

162 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 b) Poistetaan 162 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta.*

 

* Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 artikloja ja liitteitä on mukautettava vastaavasti.

Perustelu

Kehitysmaat ovat aina arvostelleet ankarasti EU:n vientitukia. Nykysuhdanne vaikuttaa hyvältä tilaisuudelta poistaa ne jo viljalta ja riisiltä, varsinkin kun komissio on jo aikonut Dohan neuvotteluissa ehdottaa vientitukien poistamista.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 31 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1234/2007

182 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(31 a) Korvataan 182 artiklan 3 kohta seuraavasti:

 

"3. Jäsenvaltiot, jotka alentavat asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä III 20 päivänä helmikuuta 2006 vahvistettua sokerikiintiötään yli 50 prosenttia, voivat myöntää väliaikaisia valtiontukia markkinointivuoteen 2013/2014 saakka.

 

Komissio tekee kyseessä olevan jäsenvaltion hakemuksesta päätöksen tätä toimenpidettä varten käytettävissä olevan valtiontuen kokonaismäärästä.

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu väliaikainen tuki ei saa Italian osalta olla yli 11 euroa markkinointivuotta ja sokerijuurikastonnia kohden, ja se on myönnettävä sokerijuurikkaan viljelijöille ja sokerijuurikkaiden kuljetuksiin.

 

Suomi saa myöntää sokerijuurikkaan viljelijöille tukea enintään 350 euroa hehtaaria ja markkinointivuotta kohden.

 

Kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle markkinointivuonna tosiasiallisesti myönnetty tuen määrä 30 päivän kuluessa kunkin markkinointivuoden päättymisestä."

Perustelu

On tarpeen jatkaa markkinointivuoteen 2013/2014 saakka sokerijuurikkaan ja sokeriruo'on tuottajien nykyistä yhteisötukijärjestelmää, joka koskee jäsenvaltioita, jotka ovat myöntäneet asetuksen (EY) N:o 320/2006 3 artiklan mukaista rakenneuudistustukea vähintään 50 prosentille neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä III 20 päivänä helmikuuta 2006 vahvistetusta kiintiöstä, ilman viiden vuoden enimmäiskestoa, jotta voidaan vastata rakennemuutoksesta johtuviin mukautustarpeisiin.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

4 artikla – 32 alakohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

184 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

"5) ennen 30 päivää kesäkuuta 2011 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen maitokiintiöjärjestelmän sujuvan asteittaisen poistamisen edellytyksistä, mukaan luettuna erityisesti mahdolliset kiintiöiden lisäkorotukset tai lisämaksun mahdolliset vähennykset."

"5) ennen 31 päivää joulukuuta 2010 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen maitomarkkinoiden tilanteesta. Kertomuksessa analysoidaan myös jäsenvaltioiden hallinnointijärjestelmien tehokkuutta kiintiöjärjestelmän vapauttamisen yhteydessä. Kertomukseen liitetään tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia."

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite I

Asetus (EY) N:o 1234/2007

Liite IX – 1 kohta

Komission teksti

Jäsenvaltio

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Belgia

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

3 531 139,016

3 566 450,406

3 602 114,910

3 602 114,910

Bulgaria

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

1 028 837,973

1 039 126,352

1 049 517,616

1 049 517,616

Tšekki

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

2 877 310,908

2 906 084,017

2 935 144,857

2 935 144,857

Tanska

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

4 752 386,504

4 799 910,369

4 847 909,473

4 847 909,473

Saksa

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

29 721 526,076

30 018 741,337

30 318 928,750

30 318 928,750

Viro

659 295,360

665 888,314

672 547,197

679 272,669

686 065,395

692 926,049

692 926,049

Irlanti

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

5 670 446,266

5 727 150,729

5 784 422,236

5 784 422,236

Kreikka

836 923,260

845 292,493

853 745,418

862 282,872

870 905,700

879 614,757

879 614,757

Espanja

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

6 428 345,696

6 492 629,153

6 557 555,445

6 557 555,445

Ranska

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

25 851 613,839

26 110 129,977

26 371 231,277

26 371 231,277

Italia

10 740 661,200

10 848 067,812

10 956 548,490

11 066 113,975

11 176 775,115

11 288 542,866

11 288 542,866

Kypros

148 104,000

149 585,040

151 080,890

152 591,699

154 117,616

155 658,792

155 658,792

Latvia

743 220,960

750 653,170

758 159,701

765 741,298

773 398,711

781 132,698

781 132,698

Liettua

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

1 791 627,273

1 809 543,546

1 827 638,981

1 827 638,981

Luxemburg

278 545,680

281 331,137

284 144,448

286 985,893

289 855,752

292 754,310

292 754,310

Unkari

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

2 091 368,024

2 112 281,704

2 133 404,521

2 133 404,521

Malta

49 671,960

50 168,680

50 670,366

51 177,070

51 688,841

52 205,729

52 205,729

Alankomaat

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

11 813 050,343

11 931 180,847

12 050 492,655

12 050 492,655

Itävalta

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

2 933 759,914

2 963 097,513

2 992 728,488

2 992 728,488

Puola

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

9 857 658,127

9 956 234,709

10 055 797,056

10 055 797,056

Portugali

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

2 047 744,874

2 068 222,323

2 088 904,546

2 088 904,546

Romania

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

3 212 622,760

3 244 748,988

3 277 196,478

3 277 196,478

Slovenia

588 170,760

594 052,468

599 992,992

605 992,922

612 052,851

618 173,380

618 173,380

Slovakia

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

1 093 771,416

1 104 709,130

1 115 756,221

1 115 756,221

Suomi

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

2 567 438,702

2 593 113,089

2 619 044,220

2 619 044,220

Ruotsi

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

3 523 213,075

3 558 445,206

3 594 029,658

3 594 029,658

Yhdistynyt kuningaskunta

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

15 583 476,684

15 739 311,451

15 896 704,566

15 896 704,566

Parlamentin tarkistus

Jäsenvaltio

2008/09

2009/10

2010/11

Belgia

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

Bulgaria

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

Tšekki

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

Tanska

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

Saksa

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

Viro

659 295,360

665 888,314

672 547,197

Irlanti

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

Kreikka

836 923,260

845 292,493

853 745,418

Espanja

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

Ranska

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

Italia

10 740 661,200

10 848 067,812

10 956 548,490

Kypros

148 104,000

149 585,040

151 080,890

Latvia

743 220,960

750 653,170

758 159,701

Liettua

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

Luxemburg

278 545,680

281 331,137

284 144,448

Unkari

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

Malta

49 671,960

50 168,680

50 670,366

Alankomaat

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

Itävalta

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

Puola

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

Portugali

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

Romania

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

Slovenia

588 170,760

594 052,468

599 992,992

Slovakia

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

Suomi

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

Ruotsi

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

Yhdistynyt kuningaskunta

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

Perustelu

Liite I sisältää kansalliset maitokiintiöt: määrät (tonneina) jäsenvaltiota kohti. Liite I liittyy tämän asetuksen 4 artiklan 14 alakohtaan ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 55 artiklan 1 kohtaan ja 65 artiklaan. Esittelijä ehdottaa, että jo sovitun vuotta 2008/2009 koskevan 2 prosentin korotuksen lisäksi tuetaan maitokiintiön 1 prosentin korotusta markkinointivuosiksi 2009/2010 ja 2010/2011. Esittelijä haluaa arvioida uudelleen seuraavien kiintiövuosien markkinatilannetta, sillä maitomarkkinat kehittyvät nopeasti.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisen maatalouspolitiikan muuttaminen asetuksia (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o [...]/2008 muuttamalla

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

16.6.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

19.6.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

19.6.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Luis Manuel Capoulas Santos

1.4.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

20.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

23.9.2008

7.10.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.10.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

13

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, László Tőkés, Donato Tommaso Veraldi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Wiesław Stefan Kuc, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański, Vladimír Železný

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.10.2008

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö