SPRAWOZDANIE w sprawie rozporządzenia Rady w sprawie zmian wspólnej polityki rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr […]/2008

14.10.2008 - (COM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS)) - *

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos

Procedura : 2008/0104(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rozporządzenia Rady w sprawie zmian wspólnej polityki rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr […]/2008

(COM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0306),

–   uwzględniając art. 36 i 37 traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0241/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0401/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka       1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W odniesieniu do zbóż należy dokonać modyfikacji systemu w celu zapewnienia konkurencyjności oraz prorynkowej orientacji sektora, utrzymując jednocześnie funkcję interwencji jako zabezpieczenia w przypadku wystąpienia zakłóceń na rynku oraz jako ułatwienia dostosowania się rolników do warunków rynkowych. Konkluzje Rady dotyczące reformy systemu interwencji w odniesieniu do kukurydzy stały się podstawą dokonania przeglądu systemu interwencji w odniesieniu do wszystkich zbóż w kontekście oceny funkcjonowania, opartego na analizie, która wskazała istnienie określonego ryzyka dla dodatkowej interwencji na rynku jęczmienia w przypadku występowania niskich cen. Obecna sytuacja dotycząca zbóż zmieniła się jednak znacznie od tego czasu i charakteryzuje się korzystnym otoczeniem cenowym na rynkach światowych spowodowanym rosnącym popytem globalnym i niskimi globalnymi zapasami zbóż. W tym kontekście ustalenie interwencji na poziomie zerowym w odniesieniu do innych zbóż paszowych w tym samym okresie czasu co reforma rynku kukurydzy, pozwoliłoby na interwencję bez wywoływania negatywnych skutków na całym rynku zbóż. Sytuacja w sektorze zbóż odpowiada sytuacji na rynku pszenicy durum, co oznacza, że zakup w ramach interwencji może zostać zniesiony, ponieważ stracił on znaczenie z uwagi na ceny rynkowe zawsze pozostające znacznie powyżej cen interwencyjnych. Skoro interwencja w przypadku zbóż ma stanowić raczej zabezpieczenie niż element wpływający na kształtowanie cen, różnice w okresach zbiorów między państwami członkowskimi, które stanowią rzeczywisty początek kampanii marketingowych, nie są już istotne ponieważ system nie będzie już zapewniał cen odzwierciedlających poziom interwencji wraz z miesięcznymi przyrostami. W interesie uproszczenia, daty interwencji dla zbóż powinny więc zostać zharmonizowane we Wspólnocie.

(3) W odniesieniu do zbóż należy dokonać modyfikacji systemu w celu zapewnienia konkurencyjności oraz prorynkowej orientacji sektora, utrzymując jednocześnie funkcję interwencji jako zabezpieczenia w przypadku wystąpienia zakłóceń na rynku oraz jako ułatwienia dostosowania się rolników do warunków rynkowych. Konkluzje Rady dotyczące reformy systemu interwencji w odniesieniu do kukurydzy stały się podstawą dokonania przeglądu systemu interwencji w odniesieniu do wszystkich zbóż w kontekście oceny funkcjonowania, opartego na analizie, która wskazała istnienie określonego ryzyka dla dodatkowej interwencji na rynku jęczmienia w przypadku występowania niskich cen. Obecna sytuacja dotycząca zbóż zmieniła się jednak znacznie od tego czasu i charakteryzuje się korzystnym otoczeniem cenowym na rynkach światowych spowodowanym rosnącym popytem globalnym i niskimi globalnymi zapasami zbóż. W tym kontekście ustalenie interwencji na poziomie zerowym w odniesieniu do innych zbóż paszowych w tym samym okresie czasu co reforma rynku kukurydzy, pozwoliłoby na interwencję bez wywoływania negatywnych skutków na całym rynku zbóż. Sytuacja w sektorze zbóż odpowiada sytuacji na rynku pszenicy durum, co oznacza, że zakup w ramach interwencji może zostać zniesiony, ponieważ stracił on znaczenie z uwagi na ceny rynkowe zawsze pozostające znacznie powyżej cen interwencyjnych. Skoro interwencja w przypadku zbóż ma stanowić zabezpieczenie, należy ją rozpocząć dopiero w ciągu trzech ostatnich miesięcy roku gospodarczego.

Uzasadnienie

Otwarcie interwencji trzy miesiące przed końcem kampanii marketingowej pozwala uniknąć spekulacji przy jednoczesnym zachowaniu funkcji interwencji, jaką jest zabezpieczenie.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Od czasu reformy z 2003 r., konkurencyjność sektora ryżu wzrosła, ze stałą produkcją, zmniejszającymi się zapasami z uwagi na rosnący popyt zarówno na rynku Wspólnoty, jak i rynku globalnym oraz z prognozowaną ceną znacznie powyżej ceny interwencyjnej. Dlatego też zakup interwencyjny ryżu nie jest już konieczny i powinien zostać zniesiony.

(4) Od czasu reformy z 2003 r., konkurencyjność sektora ryżu wzrosła, ze stałą produkcją, zmniejszającymi się zapasami z uwagi na rosnący popyt zarówno na rynku Wspólnoty, jak i rynku globalnym oraz z prognozowaną ceną znacznie powyżej ceny interwencyjnej. Należy jednak utrzymać zabezpieczenie w postaci interwencji.

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że z wielu najróżniejszych powodów nie można wykluczyć rozwoju sytuacji rynkowej w kierunku spadku cen, należy utrzymać zabezpieczenie dla sektora ryżu.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Zniesienie interwencji w odniesieniu do tych produktów można przenieść także na rok 2009, skoro obecna sytuacja na rynku i perspektywy sugerują, że interwencja nie znalazłaby i tak zastosowania w 2009 r.

(6)Zniesienie interwencji w odniesieniu do ryżu i wieprzowiny można przenieść także na rok 2009, skoro obecna sytuacja na rynku i perspektywy sugerują, że interwencja nie znalazłaby i tak zastosowania w 2009 r.

Uzasadnienie

Od 2009 r. należy znieść interwencyjny skup jedynie w odniesieniu do ryżu i wieprzowiny.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja mleka we Wspólnocie, ograniczona przez pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo lecz nieznacznie zmniejszać w średnim okresie czasu, wraz z trwającą restrukturyzacją w państwach członkowskich nie będących członkami Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia produkcji mleka, podczas gdy wzrost produkcji pozostaje ograniczony z uwagi na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka dostarczanego do mleczarni w celu przetworzenia ma wzrastać w zakładanym okresie. Z uwagi na wysoki popyt wewnętrzny i zewnętrzny system kwot mlecznych ogranicza obecnie rozwój produkcji, w odróżnieniu od sytuacji, która miała miejsce w momencie wprowadzania kwot jako odpowiedzi na nadprodukcję. W takiej sytuacji rynkowej kwoty zmniejszają prorynkowe nastawienie ponieważ zakłócają one reakcję rolników na sygnały zwiastujące zmiany cen i uniemożliwiają uzyskanie większej skuteczności w sektorze poprzez spowolnienie restrukturyzacji. Kwoty te mają zniknąć w 2015 r. z uwagi na potrzebę stopniowego wprowadzania odpowiednich środków dostosowawczych. W tej perspektywie stopniowe wycofywanie kwot mlecznych poprzez ich coroczne podwyższanie, zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia (w wysokości 1% na rok gospodarczy od roku 2009/2010 do roku 2013/2014), umożliwiłoby sprawne przejście, bez konieczności nadmiernych dostosowań po wycofaniu kwot.

(8) Oczekuje się, że całkowita produkcja mleka we Wspólnocie, ograniczona przez pułapy kwot mlecznych, ma się stopniowo lecz nieznacznie zmniejszać w średnim okresie czasu, wraz z trwającą restrukturyzacją w państwach członkowskich nie będących członkami Wspólnoty przed rozszerzeniem z 2004 r., co doprowadzi do zmniejszenia wsparcia produkcji mleka, podczas gdy wzrost produkcji pozostaje ograniczony z uwagi na istnienie kwot. Jednocześnie ilość mleka dostarczanego do mleczarni w celu przetworzenia ma wzrastać w zakładanym okresie. Podwyższenie kwot mlecznych zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia (o 2% na rok gospodarczy 2008/2009 i o 1% na lata 2009/2010 i 2010/2011) mogłoby dostarczyć elementów koniecznych do przeprowadzenia właściwej oceny sytuacji na rynku sektora mleczarskiego.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8a)Promowanie inwestycji wśród producentów mleka od 2009 r. nie powinno się już ograniczać do wykazanej ilości kwoty, tak aby producenci mogli inwestować w sposób bardziej zorientowany na rynek.

Uzasadnienie

W perspektywie zmian, których należy się spodziewać od 2015 r. w zakresie przepisów odnoszących się do kwot mlecznych, należałoby uprzednio dać producentom mleka możliwość dostosowania się do zmian i inwestowania w zależności od sytuacji rynkowej, uwzględniając między innymi fakt, że terminy na składanie wniosków o pomoc inwestycyjną są stosunkowo długie.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Dopłaty do prywatnego przechowywania masła nie są powszechnie wykorzystywane. Jednak z uwagi na sezonowość produkcji mleka we Wspólnocie zawsze będzie występowała sezonowość produkcji masła. Dlatego też na rynku masła mogą występować czasowe napięcia, czego można uniknąć poprzez sezonowe przechowywanie. Powinno ono jednak być stosowane nie w ramach zobowiązania do corocznego uruchamiania systemu, lecz na podstawie decyzji Komisji, podejmowanej w oparciu o dokładną analizę rynku.

skreślony

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Pomoc na zbyt masła wykorzystywanego w wyrobach piekarniczych i lodach oraz w bezpośredniej konsumpcji została zmniejszona zgodnie ze zmniejszeniem ceny interwencyjnej dla masła od 2004 r. i konsekwentnie jej wysokość wynosiła zero, zanim doszło do zawieszenia przetargów z uwagi na korzystną sytuację na rynku. Systemy pomocy na zbyt nie są już potrzebne dla wspierania rynku na poziomie cen interwencyjnych i dlatego powinny zostać zniesione.

(12) Pomoc na zbyt masła wykorzystywanego w wyrobach piekarniczych i lodach oraz w bezpośredniej konsumpcji została zmniejszona zgodnie ze zmniejszeniem ceny interwencyjnej dla masła od 2004 r. i konsekwentnie jej wysokość wynosiła zero, zanim doszło do zawieszenia przetargów z uwagi na korzystną sytuację na rynku.

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że z wielu najróżniejszych powodów nie można wykluczyć rozwoju sytuacji rynkowej w kierunku spadku cen, należy utrzymać zabezpieczenie dla pomocy na zbyt masła.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Jak to miało miejsce w przypadku reformy wspólnej polityki rolnej z 2003 r., w celu podniesienia konkurencyjności rolnictwa Wspólnoty oraz w celu wsparcia bardziej prorynkowego i zrównoważonego rolnictwa należy kontynuować przejście ze wsparcia produkcji na wsparcie producentów poprzez zniesienie istniejących środków pomocy w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) dla suszu paszowego, lnu, konopi i skrobi ziemniaczanej oraz poprzez włączenie wsparcia dla tych produktów do systemu wsparcia dochodów oddzielonego od produkcji dla każdego gospodarstwa. Tak jak to miało miejsce w przypadku reformy WPR z 2003 r., podczas gdy oddzielenie pomocy przyznanej rolnikom od produkcji pozostawi wypłacane kwoty pomocy niezmienione, podniesie ono znacznie skuteczność dopłat do dochodów.

(13) Jak to miało miejsce w przypadku reformy wspólnej polityki rolnej z 2003 r., w celu podniesienia konkurencyjności rolnictwa Wspólnoty oraz w celu wsparcia bardziej prorynkowego i zrównoważonego rolnictwa należy kontynuować przejście ze wsparcia produkcji na wsparcie producentów poprzez zniesienie istniejących środków pomocy w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) dla lnu, konopi i skrobi ziemniaczanej oraz poprzez włączenie wsparcia dla tych produktów do systemu wsparcia dochodów oddzielonego od produkcji dla każdego gospodarstwa. Tak jak to miało miejsce w przypadku reformy WPR z 2003 r., podczas gdy oddzielenie pomocy przyznanej rolnikom od produkcji pozostawi wypłacane kwoty pomocy niezmienione, podniesie ono znacznie skuteczność dopłat do dochodów.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Rada zdecydowała w 2000 r. o stopniowym wycofywaniu pomocy dla krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego. Decyzja ta została wdrożona ze skutkiem od roku gospodarczego 2009/2010 w drodze zmian dokonanych w jednolitej wspólnej organizacji rynku w rozporządzeniu (WE) nr 247/2008, tak samo jak w przypadku stopniowego wycofywania dodatkowych dopłat dla przetwórców lnu uprawianego na tradycyjnych obszarach. Pomoc dla długiego włókna lnianego powinna zostać uniezależniona od produkcji. Jednak w celu umożliwienia dostosowania się sektora, połowa przesunięcia dopłat niezwiązanych z produkcją do systemu płatności jednolitej powinna nastąpić w 2011 r., a druga połowa w roku 2013.

(14) Rada zdecydowała w 2000 r. o stopniowym wycofywaniu pomocy dla krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego. Decyzja ta została wdrożona ze skutkiem od roku gospodarczego 2009/2010 w drodze zmian dokonanych w jednolitej wspólnej organizacji rynku w rozporządzeniu (WE) nr 247/2008, tak samo jak w przypadku stopniowego wycofywania dodatkowych dopłat dla przetwórców lnu uprawianego na tradycyjnych obszarach. Pomoc dla długiego włókna lnianego powinna zostać uniezależniona od produkcji. Jednak w celu umożliwienia dostosowania się sektora, przesunięcie dopłat niezwiązanych z produkcją do systemu płatności jednolitej powinno nastąpić najpóźniej do 2013 r.

Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 12 marca 2008 r., przyjętej zdecydowaną większością, Parlament zaproponował dłuższy okres przejściowy, tzn. trwający maksymalnie aż do 2013 r. i stanowisko to powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w tym punkcie.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) System wsparcia suszu paszowego został zreformowany w 2003 r., gdy część pomocy przekazano producentom i oddzielono płatność od produkcji. W kontekście prorynkowej orientacji oceny funkcjonowania WPR i obecnej sytuacji na rynku pasz przejście do pełnego oddzielenia płatności od produkcji w całym sektorze powinno zostać zakończone poprzez oddzielenie pozostałej pomocy dla sektora. Złagodzenie skutków zakończenia wypłacania pomocy dla przetwórców powinno być możliwe poprzez właściwe dostosowanie cen płaconych producentom surowców, którzy będą otrzymywać zwiększoną pomoc bezpośrednią w wyniku oddzielenia płatności od produkcji. Zakończenie wypłacania pomocy dla przetwórców jest także uzasadnione z uwagi na sytuację na rynku i perspektywy dla wszystkich roślin białkowych. Z uwagi na fakt, że w sektorze dokonuje się restrukturyzacji począwszy od reformy z 2003 r. oraz na wyjątkowo negatywne oddziaływanie na środowisko powodowane przez produkcję suszu paszowego uzyskiwanego metodą sztucznego suszenia – pomoc powinna zostać oddzielona od produkcji, przy zapewnieniu krótkiego dwuletniego okresu przejściowego w celu umożliwienia sektorowi dostosowania się do nowych warunków.

(15) System wsparcia suszu paszowego został zreformowany w 2003 r., gdy część pomocy przekazano producentom i oddzielono płatność od produkcji. W kontekście prorynkowej orientacji oceny funkcjonowania WPR i obecnej sytuacji na rynku pasz przejście do pełnego oddzielenia płatności od produkcji w całym sektorze powinno zostać zakończone poprzez oddzielenie pozostałej pomocy dla sektora najpóźniej do 2013 r.

Uzasadnienie

W sektorze suszu paszowego konieczny jest dłuższy okres przejściowy z częściowym powiązaniem płatności i produkcji.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Rozwój na krajowych i międzynarodowych rynkach zbóż i skrobi powoduje, że refundacja produkcyjna dla skrobi nie spełnia już swoich pierwotnych celów i należy ją znieść. Sytuacja na rynku oraz perspektywy są takie, że pomoc ustalono w wysokości zerowej na określony czas i oczekuje się utrzymania tej sytuacji, tak więc można dokonać szybkiego zniesienia pomocy bez negatywnego wpływu na sektor.

skreślony

Uzasadnienie

Należy nie tylko utrzymać system refundacji produkcyjnej, ale również zwrócić się do Komisji o przedstawienie propozycji ulepszenia jego warunków funkcjonowania.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Przepisy w zakresie nadzwyczajnych środków wspierania rynku związanych z chorobami zwierząt zostaną objęte zakresem horyzontalnego przepisu dotyczącego zarządzania ryzykiem i dlatego też powinny zostać skreślone z rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

skreślony

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Organizacje producentów mogą odgrywać istotną rolę w grupowaniu podaży w sektorach, w których występuje nierównowaga w koncentracji producentów i kupujących. Państwa członkowskie powinny więc mieć możliwość uznawania organizacji producentów we wszystkich sektorach.

(19) Ubezpieczenie upraw lub fundusze wspólnego inwestowania mogą sprzyjać naprawczemu zarządzaniu ryzykiem, które jednakże może okazać się bardzo kosztowne pod względem gospodarczym i społecznym. Należy zatem równolegle promować rozwój instrumentów umożliwiających zapobiegawcze zarządzanie ryzykiem. Organizacje producentów, a także organizacje międzybranżowe mogą odgrywać istotną rolę w tym zapobiegawczym zarządzaniu, zwłaszcza poprzez grupowanie podaży w sektorach, w których występuje nierównowaga w koncentracji producentów i kupujących lub poprzez poprawę znajomości rynków. Państwa członkowskie powinny więc mieć możliwość uznawania organizacji producentów i organizacji branżowych we wszystkich sektorach.

Uzasadnienie

W zakresie zarządzania ryzykiem zapobiegliwość powinna być traktowana jako cel priorytetowy, ponieważ przyjęcie podejścia polegającego na podejmowaniu problemu a posteriori może okazać się niezwykle kosztowne pod względem gospodarczym i pod względem zatrudnienia.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

skreślony

a) W ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

 

(i) litera a) otrzymuje brzmienie:

 

„a) pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, kukurydzy i sorgo;”

 

(ii) skreśla się lit. b);

 

b) Skreśla się ust. 2.

 

Uzasadnienie

Interwencja w przypadku zbóż i ryżu nie może być poddawana zmianom i musi zostać utrzymana jako zabezpieczenie.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja II – artykuł 11 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) dla zbóż, od 1 listopada do 31 maja;

a) dla zbóż, od 1 marca do 31 maja;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja II – artykuł 11 – litera da) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

da) dla wieprzowiny, w każdym dowolnym roku gospodarczym;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja II – artykuł 12 –– ustęp 1 – litera ba) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) jest otwarta dla wieprzowiny przez Komisję, bez pomocy komitetu, o którym mowa w art. 195 ust. 1, jeśli średnia cena rynkowa tusz wieprzowych we Wspólnocie, w reprezentatywnym okresie, ustalona na podstawie cen notowanych w poszczególnych państwach członkowskich na reprezentatywnych rynkach Wspólnoty i ważona przy pomocy współczynników odzwierciedlających stosunkową wielkość stada trzody chlewnej w każdym państwie członkowskim, jest niższa niż 103 % ceny referencyjnej i prawdopodobnie utrzyma się na tym poziomie.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja II – podsekcja II – artykuł 12 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Interwencja publiczna dla pszenicy zwyczajnej może być zawieszona przez Komisję, bez pomocy komitetu, o którym mowa w art. 195 ust. 1, jeżeli cena pszenicy z minimalną zawartością protein w wysokości 11 % fob. Rouen jest wyższa od ceny referencyjnej.

2. Interwencja publiczna dla pszenicy zwyczajnej może być zawieszona przez Komisję, jeżeli cena pszenicy z minimalną zawartością protein w wysokości 11 % fob. Rouen jest wyższa od ceny referencyjnej.

Interwencja zostaje ponownie otwarta przez Komisję, bez pomocy komitetu, o którym mowa w art. 195 ust. 1, jeżeli warunki określone w pierwszym akapicie niniejszego ustępu nie znajdują już zastosowania.

Interwencja zostaje ponownie otwarta przez Komisję, jeżeli warunki określone w pierwszym akapicie niniejszego ustępu nie znajdują już zastosowania.

Uzasadnienie

Komisja nie podaje żadnego uzasadnienia odebrania tej kompetencji komitetowi zarządzającemu, który gromadzi ekspertów sektorowych z państw członkowskich.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Część II – tytuł I – rozdział I – sekcja III – podsekcja I

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W części II tytuł I rozdział I sekcja III skreśla się podsekcję I.

skreślona

Uzasadnienie

Masło jest produktem, którego nadwyżki są najbardziej newralgiczne i dla którego utrzymanie narzędzi interwencji jest najbardziej istotne. Z tego tytułu należy ulepszyć wniosek Komisji poprzez utrzymanie obowiązkowego charakteru dopłaty do prywatnego przechowywania oraz poprzez utrzymanie pomocy na zbyt masła przy jednoczesnej zgodzie na uproszczenie tych instrumentów, w ramach których zarządzanie jest bardzo złożone.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) W art. 31 wprowadza się następujące zmiany:

skreślony

a) W ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

 

(i) po lit. c) wprowadza się litery w brzmieniu:

 

ca) masła niesolonego wyprodukowanego ze śmietany lub mleka w zatwierdzonym przedsiębiorstwie Wspólnoty o minimalnej zawartości tłuszczu masła w masie wynoszącej 82 %, maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej w masie wynoszącej 2% i maksymalnej zawartości wody w masie wynoszącej 16 %;

 

cb) masła solonego wyprodukowanego ze śmietany lub mleka w zatwierdzonym przedsiębiorstwie Wspólnoty, o minimalnej zawartości tłuszczu masła w masie wynoszącej 80 %, maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej w masie wynoszącej 2%, maksymalnej zawartości wody w masie wynoszącej 16 % i maksymalnej zawartości soli w masie wynoszącej 2 %;”

 

(ii) skreśla się lit. e);

 

b) W ust. 2 skreśla się akapit drugi.

 

Uzasadnienie

Jedna z poprzednich poprawek utrzymuje obowiązkowe dopłaty do prywatnego przechowywania. Nie powinny już one figurować zatem wśród dopłat nieobowiązkowych.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 34 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wprowadza się art. 34a w brzmieniu:

„Artykuł 34a

skreślony

Warunki przyznawania dopłat w przypadku masła

 

1. Komisja może podjąć decyzję o przyznaniu dopłat do prywatnego przechowywania masła, w szczególności jeżeli zmiany cen i zapasów produktów wskazują na poważne zakłócenia równowagi na rynku, których można by uniknąć lub zredukować za pomocą przechowywania sezonowego.

 

2. Wysokość dopłat ustalana jest przez Komisję przy uwzględnieniu kosztów przechowywania i możliwych zmian cen masła.”

 

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 36

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Skreśla się art. 36.

skreślony

Uzasadnienie

Niezbędne jest utrzymanie art. 36 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, który przewiduje przyznanie dopłaty do prywatnego przechowywania sera, jeżeli tendencje cenowe dotyczące serów i zapasy, o których mowa w art. 31 ust. 1 lit. e), wskazują na poważne zakłócenie równowagi na rynku, którego można uniknąć lub które można zredukować dzięki przechowywaniu sezonowemu. Ten środek jest dla gospodarstw instrumentem konkurencji i sprzyja poprawie jakości produktów.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 11

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 44

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Skreśla się art. 44.

skreślony

Uzasadnienie

Przepisy te okazały się bardzo skuteczne w sytuacjach niszczycielskich klęsk, takich jak wystąpienie pryszczycy w 2001 r. Mimo to Komisja zamierza skreślić te przepisy i uzasadnia to wprowadzeniem funduszy wspólnego inwestowania dotyczących chorób zwierząt i roślin. Są to środki uzupełniające, jednak odmienne od dotychczasowych. Z myślą o możliwości pojawienia się nowych, złośliwych chorób zwierzęcych, takich jak choroba niebieskiego języka, należy zachować art. 44.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 12 – litera a)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 46 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

skreślony

„1. W przypadku nadzwyczajnych środków wspierania, o których mowa w art. 45, Wspólnota zapewnia częściowe finansowanie odpowiadające 50 % wydatków poniesionych przez państwa członkowskie.”

 

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 14 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 66 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14a) W art. 66 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„5a. Państwa członkowskie mogą złożyć wniosek o tymczasowe podwyższenie kwot, motywując go niewykorzystaniem kwot mlecznych w innych państwach członkowskich, pod warunkiem, że są w stanie dowieść, iż mało prawdopodobne jest, aby na ich rynku mleczarskim nastąpiło złagodzenie skutków zniesienia kwot (tzw. „miękkie lądowanie”) na mocy podstawowych przepisów. W tym celu Komisja co roku oblicza stopień niewykorzystania kwot mlecznych. Komisja ocenia potencjalne wnioski państw członkowskich o dodatkowe podwyższenie kwot i przedstawia propozycję tymczasowego przyznawania kwot produkcyjnych na początku każdego roku gospodarczego. Te tymczasowe kwoty w danym roku gospodarczym nie mogą w żadnym wypadku przekraczać poziomu niewykorzystania kwot w roku gospodarczym poprzedzającym dany rok gospodarczy. Komisję może wspierać komitet, o którym mowa w art. 195 ust. 1.".

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 14 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 78 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14b) W art. 78 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a. Ogólne dochody pochodzące z płatności związanych z dodatkową opłatą na rzecz Unii oraz zaoszczędzone środki z budżetu w dziedzinie rolnictwa powinny zasilić fundusz mleczarski, aby umożliwić zarządzanie środkami towarzyszącymi w sektorze mleka.

 

Działania finansowane zgodnie z art. 68 [Przepisy ogólne] rozporządzenia (WE) nr […]/2008 [nowe rozporządzenie w sprawie płatności bezpośrednich] nie mogą być finansowane w ramach tego systemu.”

Uzasadnienie

Sektor mleczarski jest wrażliwy. Zaoszczędzone środki z budżetu w dziedzinie rolnictwa, a w szczególności w sektorze mleczarskim, powinny zostać wykorzystane w celu wsparcia i restrukturyzacji tego sektora.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 17

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja I – podsekcja I

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) W części II tytuł I rozdział IV sekcja I skreśla się podsekcję I.

skreślona

Uzasadnienie

Z powodów wyjaśnionych w ramach poprawek do rozporządzenia 1782/2003 nie należy usuwać tych dopłat.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 18 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 91 – ustęp 1 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) W art. 91 ust. 1, akapit drugi otrzymuje brzmienie:

 

„W latach gospodarczych 2008/2010 - 2012/2013 pomoc jest również przyznawana na tych samych warunkach na przetwórstwo słomy lnu i konopi uprawianych na krótkie włókno lniane i włókno konopne.”

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 19

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 92 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1. Pomoc z tytułu przetwórstwa określona w art. 91 dla długiego włókna lnianego wynosi:

„1. Pomoc z tytułu przetwórstwa określona w art. 91 dla długiego włókna lnianego wynosi:

a) 200 EUR na lata gospodarcze 2009/2010 oraz 2010/2011; oraz

a) w przypadku długiego włókna lnianego: 160 EUR za tonę w latach gospodarczych od 2009/2010 do 2012/13;

b) 100 EUR na lata gospodarcze 2011/2012 i 2012/2013;”.

b) w przypadku krótkiego włókna lnianego i konopnego zawierającego nie więcej niż 7,5 % zanieczyszczeń i łusek: 90 EUR za tonę w latach gospodarczych od 2009/2010 do 2012/2013.

 

Państwo członkowskie może jednak również, w odniesieniu do tradycyjnych rynków zbytu, podjąć decyzję o przyznaniu pomocy:

 

a) w odniesieniu do krótkiego włókna lnianego zawierającego między 7,5 % a 15 % zanieczyszczeń i łusek;

 

b) w odniesieniu do włókna konopnego zawierającego między 7,5 % a 25 % zanieczyszczeń i łusek.

 

W przypadkach przewidzianych w akapicie drugim państwa członkowskie przyznają pomoc na podstawie ilości, która nie przekracza ilości wyprodukowanej, przy zawartości zanieczyszczeń i łusek wynoszącej 7,5%.”

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 20 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 94 – ustęp 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Art. 94 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

 

„1a. Ustanawia się maksymalną ilość gwarantowaną krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego wynoszącą 147 265 ton na każdy rok gospodarczy od 2009/2010 do 2012/2013, która może zostać objęta pomocą. Ilość ta jest rozdzielana między niektóre państwa członkowskie jako krajowe ilości gwarantowane zgodnie z pkt A.II. załącznika XI.”

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 20 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 94 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b) Art. 94a otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 94a

Pomoc dodatkowa

„W latach gospodarczych od 2009/2010 do 2012/2013 upoważnionemu głównemu przetwórcy przyznaje się pomoc dodatkową w odniesieniu do obszarów upraw lnu w strefach I i II, zgodnie z pkt A.III. załącznika XI, i których produkcja słomy była objęta:

 

a) umową kupna/sprzedaży lub zobowiązaniem, zgodnie z art. 91 ust. 1; et

 

b) pomocą z tytułu przetwarzania na długie włókno.

 

Kwota pomocy dodatkowej wynosi 120 EUR/ha w strefie I i 50 EUR/ha w strefie II.”

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 21

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja I – podsekcja III – artykuł 95 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Premia w wysokości 22,25 EUR na tonę wyprodukowanej skrobi jest wypłacana w latach gospodarczych 2009/2010 i 2010/2011 przedsiębiorstwom produkującym skrobię ziemniaczaną za taką ilość skrobi ziemniaczanej, jaka odpowiada granicy przyznanej im kwoty, o której mowa w art. 84a ust. 2, pod warunkiem, że przedsiębiorstwa takie zapłaciły producentom ziemniaków cenę minimalną za wszystkie ziemniaki niezbędne do wyprodukowania skrobi w ilości mieszczącej się w takiej granicy kwoty.

1. Premia w wysokości 22,25 EUR na tonę wyprodukowanej skrobi jest wypłacana w latach gospodarczych 2009/2010 do 2012/2013 przedsiębiorstwom produkującym skrobię ziemniaczaną za taką ilość skrobi ziemniaczanej, jaka odpowiada granicy przyznanej im kwoty, o której mowa w art. 84a ust. 2, pod warunkiem, że przedsiębiorstwa takie zapłaciły producentom ziemniaków cenę minimalną za wszystkie ziemniaki niezbędne do wyprodukowania skrobi w ilości mieszczącej się w takiej granicy kwoty.

Uzasadnienie

Actuellement, un régime de contingentement prévoit une quantité maximale de fécule par pays ensuite répartie par féculerie (sous-contingentement) (règlement (CE) n1868/94, article 8). Le régime d'aide à la transformation de fécule de pommes de terre a été prorogé en juin 2007 (règlement (CE) n671/2007 pour les campagnes 2007/2008 et 2008/2009.

Cette production est génératrice de nombreux emplois industriels, très localisés, et dont la disparition aurait des conséquences importantes au niveau local. C'est pourquoi, il semble plus approprié de maintenir un statu quo sur ce régime de soutien jusqu'en 2013, tout en maintenant le contingentement et le prix minimum jusqu'en 2013 (demandé par les producteurs et féculiers des principaux pays producteurs).

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 22

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 96

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Skreśla się art. 96.

skreślony

Uzasadnienie

Refundacje produkcyjne dla skrobi stanowią integralną część regulacji w sektorze skrobi ziemniaczanej. Są one obliczane w oparciu o ceny światowe i obecnie ustalone są na poziomie zerowym. Utrzymanie tego narzędzia, niezbędnego ze względu na konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, nie pociąga zatem za sobą dodatkowych ograniczeń budżetowych i umożliwia reagowanie w sytuacjach rynkowych niekorzystnych dla przedsiębiorstw.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 24

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 101

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Skreśla się art. 101.

(24) Artykuł 101 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 101

 

Dopłaty do zakupu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego po obniżonych cenach

 

Jeśli powstaną nadwyżki przetworów mlecznych lub jeśli zaistnieje możliwość powstania takich nadwyżek, Komisja może podjąć decyzję o przyznaniu – na warunkach, które sama określi – dopłat umożliwiających zakup śmietanki, masła i masła skoncentrowanego po obniżonych cenach:

 

a) przez wytwórców produktów cukierniczych i lodów;

 

b) przez wytwórców innych środków spożywczych, które określa Komisja.”

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 29 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 122 – akapit pierwszy b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29a) W art. 122 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Państwa członkowskie mogą poza tym uznać za organizacje producentów grupy wnioskujące w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych1. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy pierwszego akapitu lit. c) i).”

 

_________

1 Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

Uzasadnienie

Propozycja ta ma na celu uznanie grup wnioskujących w sprawie oznaczeń geograficznych za organizacje producentów w rozumieniu art. 122 rozporządzenia w sprawie jednolitej wspólnej organizacji rynków, ale również i przede wszystkim ma na celu umożliwienie im korzystania z przepisów art. 122 akapit 1 lit. c) pkt i) tego rozporządzenia, tzn. z możliwości „zapewnienia, że produkcja jest planowana i dostosowana do popytu, zwłaszcza w odniesieniu do ilości i jakości”.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 30

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 124 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1. Artykuł 122 i art. 123 akapit pierwszy stosuje się bez uszczerbku dla uznawania przez państwa członkowskie na podstawie prawa krajowego i zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, odpowiednio, organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych w każdym z sektorów, o których mowa w art. 1, z wyjątkiem sektorów, o których mowa w art. 122 akapit pierwszy lit. a) i w art. 123 akapit pierwszy.”

„1. Artykuł 122 i art. 123 akapit pierwszy stosuje się bez uszczerbku dla uznawania przez państwa członkowskie na podstawie prawa krajowego i zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, odpowiednio, organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych w każdym z sektorów, o których mowa w art. 1, z wyjątkiem sektorów, o których mowa w art. 122 akapit pierwszy lit. a) i w art. 123 akapit pierwszy.”

 

Takie organizacje międzybranżowe mogą działać mianowicie w obszarze prewencyjnego zarządzania ryzykiem, badań i rozwoju, informacji i promocji w zakresie produktów i branży, analizy rynków i informacji oraz postępowania związanego z kontraktowaniem.”

Uzasadnienie

Zważywszy na fakt, że artykuł 124 rozporządzenia w sprawie jednolitej wspólnej organizacji rynków wyraźnie stanowi o możliwości uznawania przez państwa członkowskie organizacji międzybranżowych we wszystkich sektorach, wydaje się niezbędne, zwłaszcza z uwagi na zasadę wyczerpującego charakteru regulacji, by wymienić tradycyjne obszary działania tych organizacji.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 30 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 162 – ustęp 1 – litera a) – punkt (i)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30a) W art. 162 ust. 1 lit. a) skreśla się punkt i).*

 

* W związku z tym należy odpowiednio dostosować artykuły i załączniki rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Uzasadnienie

Refundacje wywozowe UE były zawsze przedmiotem poważnej krytyki ze strony krajów rozwijających się. W obecnej koniunkturze właściwe wydaje się zniesienie refundacji wywozowych dla zbóż i ryżu, tym bardziej, że Komisja przewidziała już, w ramach negocjacji z Doha, propozycję ich zniesienia.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 30 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 162 – ustęp 1 – litera a) – punkt (ii)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30b) W art. 162 ust. 1 lit. a) skreśla się punkt ii).*

 

* W związku z tym należy odpowiednio dostosować artykuły i załączniki rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Uzasadnienie

Refundacje wywozowe UE były zawsze przedmiotem poważnej krytyki ze strony krajów rozwijających się. W obecnej koniunkturze właściwe wydaje się zniesienie refundacji wywozowych dla zbóż i ryżu, tym bardziej, że Komisja przewidziała już, w ramach negocjacji z Doha, propozycję ich zniesienia.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 – punkt 31 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 182 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31a) W art. 182 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Państwa członkowskie, które zmniejszają kwotę cukru o ponad 50 % kwoty cukru określonej na dzień 20 lutego 2006 r. w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006, mogą przyznać tymczasową pomoc państwa do roku gospodarczego 2013/2014.

 

Na podstawie wniosku zainteresowanego państwa członkowskiego Komisja decyduje o dostępnej łącznej wielkości pomocy państwa, jaką można przeznaczyć na ten cel.

 

W przypadku Włoch tymczasowa pomoc państwa, o której mowa w pierwszym akapicie, nie przekracza łącznej kwoty 11 EUR na rok gospodarczy za tonę buraków cukrowych przyznawanej plantatorom buraków cukrowych oraz na transport buraków cukrowych.

 

Finlandia może przyznać plantatorom buraków cukrowych maksymalną pomoc w wysokości do 350 EUR na hektar na rok gospodarczy.

 

Zainteresowane państwa członkowskie informują Komisję w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku gospodarczego o wysokości pomocy państwa faktycznie przyznanej w danym roku gospodarczym.”

Uzasadnienie

Niezbędne jest utrzymanie do 2013/2014 r. obecnego wspólnotowego systemu pomocowego dla producentów buraków cukrowych i trzciny cukrowej w państwach członkowskich, które przyznały pomoc restrukturyzacyjną przewidzianą w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 dla co najmniej 50 % kwot cukru ustanowionych w dniu 20 lutego 2006 r. w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006, bez stosowania minimalnego okresu pięciu lat, w celu sprostania potrzebom związanym z dostosowaniem, które wiążą się z restrukturyzacją.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 32

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 184

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„(5) Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 31 grudnia 2012 r. – w sprawie warunków stopniowego wycofywania systemu kwot mlecznych, w tym w szczególności możliwych dalszych podwyższeń kwot albo możliwych redukcji dodatkowych opłat, przedstawiając, jeżeli będzie to konieczne, inne właściwe wnioski potrzebne do zachowania równowagi na rynku.”

„(5) Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 31 grudnia 2010 r. – w sprawie sytuacji na rynku mleka. W sprawozdaniu tym analizuje się również skuteczność systemów zarządzania państw członkowskich w perspektywie liberalizacji systemu kwot. W razie konieczności sprawozdaniu towarzyszą odpowiednie wnioski.”

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik I

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Załącznik IX - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Państwo członkowskie

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Belgia

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

3 531 139,016

3 566 450,406

3 602 114,910

3 602 114,910

Bułgaria

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

1 028 837,973

1 039 126,352

1 049 517,616

1 049 517,616

Republika Czeska

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

2 877 310,908

2 906 084,017

2 935 144,857

2 935 144,857

Dania

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

4 752 386,504

4 799 910,369

4 847 909,473

4 847 909,473

Niemcy

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

29 721 526,076

30 018 741,337

30 318 928,750

30 318 928,750

Estonia

659 295,360

665 888,314

672 547,197

679 272,669

686 065,395

692 926,049

692 926,049

Irlandia

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

5 670 446,266

5 727 150,729

5 784 422,236

5 784 422,236

Grecja

836 923,260

845 292,493

853 745,418

862 282,872

870 905,700

879 614,757

879 614,757

Hiszpania

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

6 428 345,696

6 492 629,153

6 557 555,445

6 557 555,445

Francja

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

25 851 613,839

26 110 129,977

26 371 231,277

26 371 231,277

Włochy

10 740 661,200

10 848 067,812

10 956 548,490

11 066 113,975

11 176 775,115

11 288 542,866

11 288 542,866

Cypr

148 104,000

149 585,040

151 080,890

152 591,699

154 117,616

155 658,792

155 658,792

Łotwa

743 220,960

750 653,170

758 159,701

765 741,298

773 398,711

781 132,698

781 132,698

Litwa

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

1 791 627,273

1 809 543,546

1 827 638,981

1 827 638,981

Luksemburg

278 545,680

281 331,137

284 144,448

286 985,893

289 855,752

292 754,310

292 754,310

Węgry

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

2 091 368,024

2 112 281,704

2 133 404,521

2 133 404,521

Malta

49 671,960

50 168,680

50 670,366

51 177,070

51 688,841

52 205,729

52 205,729

Niderlandy

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

11 813 050,343

11 931 180,847

12 050 492,655

12 050 492,655

Austria

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

2 933 759,914

2 963 097,513

2 992 728,488

2 992 728,488

Polska

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

9 857 658,127

9 956 234,709

10 055 797,056

10 055 797,056

Portugalia

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

2 047 744,874

2 068 222,323

2 088 904,546

2 088 904,546

Rumunia

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

3 212 622,760

3 244 748,988

3 277 196,478

3 277 196,478

Słowenia

588 170,760

594 052,468

599 992,992

605 992,922

612 052,851

618 173,380

618 173,380

Słowacja

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

1 093 771,416

1 104 709,130

1 115 756,221

1 115 756,221

Finlandia

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

2 567 438,702

2 593 113,089

2 619 044,220

2 619 044,220

Szwecja

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

3 523 213,075

3 558 445,206

3 594 029,658

3 594 029,658

Zjednoczone Królestwo

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

15 583 476,684

15 739 311,451

15 896 704,566

15 896 704,566

Poprawka Parlamentu

Państwo członkowskie

2008/09

2009/10

2010/11

Belgia

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

Bułgaria

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

Republika Czeska

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

Dania

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

Niemcy

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

Estonia

659 295,360

665 888,314

672 547,197

Irlandia

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

Grecja

836 923,260

845 292,493

853 745,418

Hiszpania

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

Francja

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

Włochy

10 740 661,200

10 848 067,812

10 956 548,490

Cypr

148 104,000

149 585,040

151 080,890

Łotwa

743 220,960

750 653,170

758 159,701

Litwa

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

Luksemburg

278 545,680

281 331,137

284 144,448

Węgry

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

Malta

49 671,960

50 168,680

50 670,366

Niderlandy

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

Austria

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

Polska

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

Portugalia

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

Rumunia

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

Słowenia

588 170,760

594 052,468

599 992,992

Słowacja

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

Finlandia

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

Szwecja

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

Zjednoczone Królestwo

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

Uzasadnienie

Załącznik I obejmuje krajowe kwoty mleczne: ilości (w tonach) na państwo członkowskie. Załącznik I jest powiązany z art. 4 ust. 14 niniejszego rozporządzenia oraz art. 55 ust. 1 i art. 65 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Sprawozdawca proponuje, dodatkowo w stosunku do uzgodnionego podwyższenia o 2% na rok 2008/09, poparcie podwyższenia o 1% kwoty mlecznej na lata gospodarcze 2009/10 oraz 2010/11. Sprawozdawca pragnie ocenić sytuację rynkową w odniesieniu do kolejnych lat kwotowych, ponieważ rynek mleka ulega szybkim przemianom.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana wspólnej polityki rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr […]/2008

Odsyłacze

COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS)

Data konsultacji z PE

16.6.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

19.6.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

19.6.2008

 

 

 

Opinia niewydana

  Data wydania decyzji

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

  Data powołania

Luis Manuel Capoulas Santos

1.4.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

23.9.2008

7.10.2008

 

 

Data przyjęcia

7.10.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

13

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, László Tőkés, Donato Tommaso Veraldi

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Wiesław Stefan Kuc, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański, Vladimír Železný