RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind modificările aduse politicii agricole comune prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 320/2006, (CE) nr. 1234/2007, (CE) nr. 3/2008 şi (CE) nr. […]/2008

  14.10.2008 - (COM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS)) - *

  Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
  Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos

  Procedură : 2008/0104(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind modificările aduse politicii agricole comune prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 320/2006, (CE) nr. 1234/2007, (CE) nr. 3/2008 şi (CE) nr. […]/2008

  (COM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS))

  (Procedura de consultare)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0306),

  –   având în vedere articolele 36 şi 37 din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C6–0241/2008),

  –   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6–0401/2008),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  invită Comisia să-şi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din tratatul CE;

  3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

  5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

  Amendamentul            1

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) În ceea ce priveşte cerealele, sistemul ar trebui modificat pentru a se asigura competitivitatea şi orientarea către piaţă în cazul sectorului respectiv păstrând, în acelaşi timp, rolul intervenţiei ca „plasă de siguranţă” în cazul denaturării pieţei şi facilitând reacţia agricultorilor faţă de situaţia pieţei. Concluziile Consiliului privind reforma sistemului de intervenţie pentru porumb au prevăzut o reexaminare a întregului sistem de intervenţie pentru cereale în contextul evaluării „stării de sănătate”, pe baza unei analize care indică un anumit risc pentru intervenţia suplimentară pentru orz, în cazul în care preţurile sunt scăzute. Cu toate acestea, perspectiva actuală pentru cereale s-a modificat semnificativ şi este caracterizată de un mediu favorabil al preţurilor de pe piaţa mondială datorat cererii ridicate la nivel mondial şi existenţei unor stocuri reduse de cereale la nivel mondial. În acest context, stabilirea nivelurilor intervenţiei la zero pentru alte cereale furajere în aceeaşi perioadă cu reforma porumbului ar permite intervenţia fără implicaţii negative pentru piaţa cerealelor în ansamblu. Perspectivele privind sectorul cerealelor se aplică şi în cazul grâului dur, ceea ce înseamnă că achiziţiile în cadrul intervenţiei ar putea fi eliminate, deoarece existenţa lor nu mai este justificată, preţurile de pe piaţă fiind întotdeauna cu mult peste preţul de intervenţie. Având în vedere faptul că intervenţia pentru cereale trebuie să fie o „plasă de siguranţă” mai degrabă decât un element care să influenţeze formarea preţului, diferenţele dintre perioadele de recoltare între statele membre care încep efectiv campanii comerciale nu mai sunt importante, deoarece sistemul nu mai prevede preţuri care să reflecte nivelurile de intervenţie, inclusiv incrementele lunare. În consecinţă, în vederea simplificării, datele intervenţiei pentru cereale ar trebui armonizate în cadrul Comunităţii.

  (3) În ceea ce priveşte cerealele, sistemul ar trebui modificat pentru a se asigura competitivitatea şi orientarea către piaţă în cazul sectorului respectiv păstrând, în acelaşi timp, rolul intervenţiei ca „plasă de siguranţă” în cazul denaturării pieţei şi facilitând reacţia agricultorilor faţă de situaţia pieţei. Concluziile Consiliului privind reforma sistemului de intervenţie pentru porumb au prevăzut o reexaminare a întregului sistem de intervenţie pentru cereale în contextul evaluării „stării de sănătate”, pe baza unei analize care indică un anumit risc pentru intervenţia suplimentară pentru orz, în cazul în care preţurile sunt scăzute. Cu toate acestea, perspectiva actuală pentru cereale s-a modificat semnificativ şi este caracterizată de un mediu favorabil al preţurilor de pe piaţa mondială datorat cererii ridicate la nivel mondial şi existenţei unor stocuri reduse de cereale la nivel mondial. În acest context, stabilirea nivelurilor intervenţiei la zero pentru alte cereale furajere în aceeaşi perioadă cu reforma porumbului ar permite intervenţia fără implicaţii negative pentru piaţa cerealelor în ansamblu. Perspectivele privind sectorul cerealelor se aplică şi în cazul grâului dur, ceea ce înseamnă că achiziţiile în cadrul intervenţiei ar putea fi eliminate, deoarece existenţa lor nu mai este justificată, preţurile de pe piaţă fiind întotdeauna cu mult peste preţul de intervenţie. Având în vedere faptul că intervenţia pentru cereale trebuie să fie o „plasă de siguranţă”, aceasta nu ar trebui pusă la dispoziţie decât în ultimele trei luni ale anului de comercializare.

  Justificare

  Punerea la dispoziţie a intervenţiei în ultimele trei luni ale anului de comercializare permite evitarea speculaţiilor şi păstrează rolul de „plasă de siguranţă” al intervenţiei.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) De la reforma din 2003, competitivitatea sectorului orezului a crescut. Producţia este stabilă, stocurile scad datorită creşterii cererii atât în Comunitate, cât şi pe piaţa mondială, iar preţul preconizat este cu mult peste preţul de intervenţie. În consecinţă, achiziţiile în cadrul intervenţiei pentru orez nemaifiind necesare, ar trebui eliminate.

  (4) De la reforma din 2003, competitivitatea sectorului orezului a crescut. Producţia este stabilă, stocurile scad datorită creşterii cererii atât în Comunitate, cât şi pe piaţa mondială, iar preţul preconizat este cu mult peste preţul de intervenţie. Cu toate acestea, intervenţia ar trebui menţinută ca plasă de siguranţă.

  Justificare

  Având în vedere că nu poate fi exclusă o scădere a preţurilor în cadrul pieţei din motive foarte diverse, este oportună menţinerea unei plase de siguranţă pentru sectorul orezului.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Eliminarea intervenţiei pentru aceste produse se poate realiza în siguranţă în 2009, deoarece situaţia actuală a pieţei şi perspectivele acesteia indică faptul că intervenţia nu ar fi aplicabilă în niciun caz în 2009 produselor respective.

  (6)Eliminarea intervenţiei pentru orez şi carnea de porc se poate realiza în siguranţă în 2009, deoarece situaţia actuală a pieţei şi perspectivele acesteia indică faptul că intervenţia nu ar fi aplicabilă în niciun caz în 2009 produselor respective.

  Justificare

  Ar trebui ca intervenţiile să fie suspendate începând cu 2009 numai pentru carnea de porc şi orez.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, producţia comunitară totală de lapte tinde să urmeze un declin treptat, deşi modest, pe termen mediu, având în vedere că restructurarea continuă din statele membre care nu au fost membre ale Comunităţii înainte de extinderea din 2004 va duce la o scădere a producţiei de lapte pentru consum, în timp ce creşterea producţiei rămâne limitată din cauza existenţei cotelor. În acelaşi timp, se anticipează creşterea cantităţii de lapte livrat lăptăriilor în vederea prelucrării în perioada avută în vedere. Având în vedere cererea mare, internă şi externă, sistemul cotelor de lapte restricţionează, în prezent, creşterea producţiei, pe când, la momentul respectiv, cotele au fost introduse ca reacţie la supraproducţie. Într-o astfel de situaţie, cotele reduc orientarea spre piaţă, deoarece împiedică agricultorul să reacţioneze la semnalele privind preţul şi afectează eficienţa în sectorul în cauză prin încetinirea restructurării. Cotele sunt programate să se încheie în 2015, pentru ca adaptarea să aibă loc treptat. În acest sens, eliminarea treptată a cotelor de lactate prin creşteri anuale, astfel cum este prevăzut în anexa I la prezentul regulament (de 1% pe an de comercializare din 2009/2010 până în 2013/2014) va permite o tranziţie fără probleme prin evitarea adaptării bruşte după încheierea cotelor.

  (8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, producţia comunitară totală de lapte tinde să urmeze un declin treptat, deşi modest, pe termen mediu, având în vedere că restructurarea continuă din statele membre care nu au fost membre ale Comunităţii înainte de extinderea din 2004 va duce la o scădere a producţiei de lapte pentru consum, în timp ce creşterea producţiei rămâne limitată din cauza existenţei cotelor. În acelaşi timp, se anticipează creşterea cantităţii de lapte livrat lăptăriilor în vederea prelucrării în perioada avută în vedere. Creşterea cotelor de lactate, astfel cum este prevăzut în anexa I la prezentul regulament (cu 2% pentru anul de comercializare 2008/2009 şi cu 1% pentru anii de comercializare 2009/2010 şi 2010/2011) ar da posibilitatea să se dispună de elementele necesare pentru a realiza o evaluare adecvată a situaţiei pieţei din sectorul laptelui.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 8a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8a) Începând din 2009, sprijinul acordat investiţiilor efectuate de producătorii de lapte nu ar mai trebui limitat la cota stabilită, pentru a permite producătorilor să îşi sporească investiţiile în funcţie de cerinţele pieţei.

  Justificare

  În perspectiva modificării reglementărilor privind cotele de lactate la care trebuie să ne aşteptăm începând din 2015, ar fi bine să se acorde în prealabil producătorilor de lapte posibilitatea să se adapteze modificărilor şi să investească în funcţie de cerinţele pieţei, având în vedere în special faptul că termenele pentru solicitările de ajutoare pentru investiţii sunt relativ lungi.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Ajutorul pentru stocarea privată a untului nu este folosit la scară largă. Cu toate acestea, datorită caracterului sezonier al producţiei de lapte în Comunitate, producţia de unt va avea, de asemenea, caracter sezonier. În consecinţă, este posibil ca piaţa untului să fie supusă unei presiuni temporare care ar putea fi atenuată prin stocare sezonieră. Cu toate acestea, decizia ar trebui luată de Comisie pe baza unei analize aprofundate a pieţei şi nu pe baza unei obligaţii de a deschide sistemul în fiecare an; în consecinţă, este necesare ca sistemul să devină facultativ.

  eliminat

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12) Ajutoarele pentru eliminarea untului utilizat la prepararea produselor de patiserie, a îngheţatei şi pentru consumul direct au fost reduse în paralel cu reducerea preţului de intervenţie pentru unt începând cu 2004 şi, în consecinţă, au ajuns la zero înainte de suspendarea licitaţiilor, datorită situaţiei favorabile de pe piaţă. Sistemele de ajutoare pentru eliminarea untului nu mai sunt necesare pentru a sprijini piaţa la nivelul preţului de intervenţie şi în consecinţă, ar trebui eliminate.

  (12) Ajutoarele pentru eliminarea untului utilizat la prepararea produselor de patiserie, a îngheţatei şi pentru consumul direct au fost reduse în paralel cu reducerea preţului de intervenţie pentru unt începând cu 2004 şi, în consecinţă, au ajuns la zero înainte de suspendarea licitaţiilor, datorită situaţiei favorabile de pe piaţă.

  Justificare

  Având în vedere că nu poate fi exclusă o scădere a preţurilor în cadrul pieţei din motive foarte diverse, este oportună menţinerea unei plase de siguranţă pentru ajutoarele pentru eliminarea untului.

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13) Ca şi în cazul reformei politicii agricole comune din 2003, pentru a intensifica competitivitatea agriculturii comunitare şi pentru a promova o agricultură mai orientată spre piaţă şi mai durabilă, este necesar să fie continuată trecerea de la ajutorul pentru producţie la ajutorul pentru producător prin eliminarea ajutoarelor existente în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) pentru furaje uscate, in, cânepă şi amidon din cartofi şi prin integrarea ajutorului pentru aceste produse în sistemul de ajutor decuplat pentru venit pentru fiecare exploataţie. Ca şi în cazul reformei PAC din 2003, ajutorul decuplat plătit agricultorilor va creşte în mod semnificativ eficienţa ajutorului pentru venit, lăsând în acelaşi timp neschimbate cuantumurile reale plătite.

  (13) Ca şi în cazul reformei politicii agricole comune din 2003, pentru a intensifica competitivitatea agriculturii comunitare şi pentru a promova o agricultură mai orientată spre piaţă şi mai durabilă, este necesar să fie continuată trecerea de la ajutorul pentru producţie la ajutorul pentru producător prin eliminarea ajutoarelor existente în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) pentru in, cânepă şi amidon din cartofi şi prin integrarea ajutorului pentru aceste produse în sistemul de ajutor decuplat pentru venit pentru fiecare exploataţie. Ca şi în cazul reformei PAC din 2003, ajutorul decuplat plătit agricultorilor va creşte în mod semnificativ eficienţa ajutorului pentru venit, lăsând în acelaşi timp neschimbate cuantumurile reale plătite.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14) Consiliul a decis, în 2000, să elimine treptat ajutorul pentru fibrele scurte de in şi fibrele de cânepă. Această decizie a fost pusă în aplicare şi intră în vigoare în anul de comercializare 2009/2010 prin modificările aduse organizării comune a pieţei unice (OCP) prin Regulamentul (CE) nr. 247/2008, împreună cu eliminarea treptată a ajutorului suplimentar pentru prelucrătorii de in cultivat în regiunile tradiţionale. Ajutorul pentru inul pentru fibre lungi ar trebui decuplat. Cu toate acestea, pentru a permite industriei să se adapteze, prima jumătate din procesul de trecere la schema unică de plată ar trebui realizată în 2011 şi cealaltă jumătate în 2013.

  (14) Consiliul a decis, în 2000, să elimine treptat ajutorul pentru fibrele scurte de in şi fibrele de cânepă. Această decizie a fost pusă în aplicare şi intră în vigoare în anul de comercializare 2009/2010 prin modificările aduse organizării comune a pieţei unice (OCP) prin Regulamentul (CE) nr. 247/2008, împreună cu eliminarea treptată a ajutorului suplimentar pentru prelucrătorii de in cultivat în regiunile tradiţionale. Ajutorul pentru inul pentru fibre lungi ar trebui decuplat. Cu toate acestea, pentru a permite industriei să se adapteze, procesul de trecere la schema unică de plată ar trebui realizat până în 2013, cel târziu.

  Justificare

  În rezoluţia sa din 12 martie 2008, adoptată cu o majoritate covârşitoare, Parlamentul a propus o perioadă de tranziţie mai lungă, până în 2013 cel târziu, iar poziţia sa ar trebui preluată în acest amendament.

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15) Sistemul de ajutor pentru furaje uscate a fost reformat în 2003, când o parte din ajutor a fost acordat producătorilor şi a fost decuplat. În contextul orientării globale a „stării de sănătate” către o mai bună orientare spre piaţă şi al situaţiei actuale a pieţelor de furaje, trecerea către decuplarea completă pentru întregul sector ar trebui, în consecinţă, încheiată prin decuplarea ajutorului rămas privind industria în cauză. Ar trebui să fie posibilă atenuarea efectelor încheierii perioadei de acordare a ajutorului pentru prelucrători prin modificări corespunzătoare ale preţului plătit către producătorii de materie primă, care vor primi, la rândul lor, drepturi la ajutor direct mai mari în urma decuplării. Sfârşitul perioadei de acordare a ajutorului pentru prelucrători este, de asemenea, justificat în contextul situaţiei de pe piaţă şi al perspectivelor pentru culturile proteaginoase în ansamblu. Date fiind faptul că sectorul a fost deja restructurat de la reforma din 2003 şi impactul ecologic negativ major pe care, conform constatărilor recente, îl are producţia de furaje deshidratate, ajutorul ar trebui decuplat, dar ar trebui acordată o perioadă scurtă de tranziţie de doi ani pentru a-i permite sectorului să se adapteze.

  (15) Sistemul de ajutor pentru furaje uscate a fost reformat în 2003, când o parte din ajutor a fost acordat producătorilor şi a fost decuplat. În contextul orientării globale a „stării de sănătate” către o mai bună orientare spre piaţă şi al situaţiei actuale a pieţelor de furaje, trecerea către decuplarea completă pentru întregul sector ar trebui, în consecinţă, încheiată până cel târziu în 2013 prin decuplarea ajutorului rămas privind industria în cauză.

  Justificare

  Sectorul furajelor uscate are nevoie de o perioadă de tranziţie mai lungă, cu o cuplare parţială.

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17) Evoluţiile pieţelor interne şi internaţionale de cereale şi amidon fac ca plăţile restituite producţiei de amidon să nu mai corespundă obiectivelor pentru care aceste plăţi au fost create şi, în consecinţă, ar trebui eliminate. Situaţia şi perspectivele pieţei au determinat stabilirea ajutorului la zero pentru o perioadă şi este de aşteptat ca această situaţie să continue, în aşa fel încât este posibil ca eliminarea rapidă să fie efectuată fără efecte negative pentru sector.

  eliminat

  Justificare

  Nu numai că sistemul restituirilor la producţie trebuie menţinut, ci Comisia ar trebui să fie invitată să prezinte propuneri de îmbunătăţire a modalităţilor de funcţionare a sistemului.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18) Dispoziţiile privind măsurile excepţionale de sprijin al pieţei referitoare la bolile animalelor trebuie tratate într-o dispoziţie cu caracter orizontal privind gestionarea riscului şi ar trebui, în consecinţă, eliminată din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

  eliminat

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19) Organizaţiile de producători pot avea un rol util în gruparea livrării pe sectoare, în cazul în care există un dezechilibru în concentrarea producătorilor şi a cumpărătorilor. În consecinţă, statele membre ar trebui să fie capabile să recunoască organizaţii de producători în toate sectoarele.

  (19) Deşi asigurarea culturilor sau fondurile mutuale pot contribui la o gestionare corectivă a factorilor de risc, aceasta pot fi foarte costisitoare pe plan economic şi social; ar trebui, prin urmare, să se promoveze în paralel instituirea unor instrumente care să permită o gestionare preventivă a riscurilor. Organizaţiile de producători, precum şi organizaţiile interprofesionale pot avea un rol important în cadrul acestei gestionări preventive, în special prin gruparea livrării pe sectoare, în cazul în care există un dezechilibru în concentrarea producătorilor şi a cumpărătorilor sau prin îmbunătăţirea cunoaşterii pieţelor. În consecinţă, statele membre ar trebui să fie capabile să recunoască organizaţii de producători şi organizaţii profesionale în toate sectoarele.

  Justificare

  Anticiparea trebuie să devină un obiectiv prioritar în materie de gestionare a crizelor, întrucât utilizarea exclusivă a unei abordări ulterioare se poate dovedi extrem de costisitoare din punct de vedere economic şi din punctul de vedere al ocupării forţei de muncă.

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 2

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 10

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. Articolul 10 se modifică după cum urmează:

  eliminat

  (a) Alineatul 1 se modifică după cum urmează:

   

  (i) litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:

   

  „(a) grâu comun, orz, porumb şi sorg;"

   

  (ii) litera (b) se elimină;

   

  (b) Alineatul (2) se elimină.

   

  Justificare

  Intervenţia pentru cereale şi grâu nu trebuie să fie modificată şi trebuie menţinută cu titlu de plasă de siguranţă.

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 3

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – titlul I – capitolul I – secţiunea II – subsecţiunea II – articolul 11 –litera a

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) pentru cereale, de la 1 noiembrie la 31 mai;

  (a) pentru cereale, de la 1 martie la 31 mai;

  Amendamentul  16

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 3

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – titlul I – capitolul I – secţiunea II – subsecţiunea II – articolul 11 – litera da (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (da) pentru carnea de porc, pe durata oricărui an de comercializare;

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 3

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – titlul I – capitolul I – secţiunea II – subsecţiunea II – articolul 12 – alineatul 1 –litera ba (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba) este pusă la dispoziţie de către Comisie pentru carnea de porc, fără asistenţa comitetului menţionat la articolul 195 alineatul (1), în cazul în care, într-o perioadă reprezentativă, preţul mediu de pe piaţa comunitară pentru carcasele de porc, stabilit pornind de la preţul din fiecare stat membru pe pieţele reprezentative ale Comunităţii şi ponderat cu ajutorul coeficienţilor care exprimă importanţa relativă a şeptelului porcin al fiecărui stat membru, se situează la un nivel sub 103% faţă de preţul de referinţă şi este susceptibil de a rămâne la acest nivel.

  Amendamentul  18

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 3

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – titlul I – capitolul I – secţiunea II – subsecţiunea II – articolul 12 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Intervenţia publică pentru grâul comun poate fi suspendată de Comisie, fără asistenţa comitetului prevăzută la articolul 195 alineatul (1), în cazul în care preţul pentru grâul cu conţinut minim de proteine de 11% „livrat la Rouen” este mai mare decât preţul de referinţă.

  (2) Intervenţia publică pentru grâul comun poate fi suspendată de Comisie, în cazul în care preţul pentru grâul cu conţinut minim de proteine de 11% „livrat la Rouen” este mai mare decât preţul de referinţă.

  Intervenţia publică este redeschisă de Comisie, fără asistenţa comitetului prevăzută la articolul 195 alineatul (1), în cazul în care condiţiile prevăzute la primul paragraf al prezentului alineat nu se mai aplică.

  Intervenţia publică este redeschisă de Comisie, în cazul în care condiţiile prevăzute la primul paragraf al prezentului alineat nu se mai aplică.

  Justificare

  Comisia nu a oferit nicio justificare pentru retragerea acestei atribuţii comitetului de gestiune, care reuneşte experţi din cadrul sectorului din toate statele membre.

  Amendamentul  19

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 5

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – titlul I – capitolul I – secţiunea III – subsecţiunea I

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5. Subsecţiunea I din secţiunea III din capitolul I din titlul I din partea II se elimină.

  eliminat

  Justificare

  Untul este cel mai sensibil produs excedentar, în privinţa căruia menţinerea instrumentelor de intervenţie este cea mai importantă. În acest sens, este oportună îmbunătăţirea propunerii Comisiei prin menţinerea caracterului obligatoriu al ajutorului pentru stocarea privată şi al ajutoarelor pentru eliminarea untului şi prin acceptarea unei simplificări a acestor instrumente, a căror gestionare este foarte complexă.

  Amendamentul  20

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 6

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 31

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6. Articolul 31 se modifică după cum urmează:

  eliminat

  (a) Alineatul 1 se modifică după cum urmează:

   

  (i) după litera (c) se introduc următoarele puncte:

   

  „(ca) untul nesărat produs din smântână sau lapte într-o întreprindere autorizată din cadrul Comunităţii, cu un conţinut minim de grăsimi de unt de 82% din greutate, un conţinut maxim de substanţă uscată negrasă de 2% din greutate şi un conţinut maxim de apă de 16% din greutate;

   

  (cb) untul sărat produs din smântână sau lapte într-o întreprindere autorizată din cadrul Comunităţii, cu un conţinut minim de grăsimi de unt de 80% din greutate, un conţinut maxim de substanţă uscată negrasă de 2% din greutate un conţinut maxim de apă de 16% din greutate, şi un conţinut maxim de sare de 2% din greutate;”

   

  (ii) litera (e) se elimină;

   

  (b) La alineatul (2), al doilea paragraf se elimină.

   

  Justificare

  Un amendament anterior menţine ajutoarele pentru stocarea obligatorie. Acestea nu trebuie să mai figureze, aşadar, la ajutorul financiar facultativ.

  Amendamentul  21

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 7

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 34a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Se inserează următorul articol 34a:

  „Articolul 34a

  eliminat

  Condiţii de acordare a ajutorului pentru unt

   

  (1) Comisia poate decide să acorde ajutor pentru stocarea privată a untului, în special în cazul în care evoluţiile preţurilor şi ale stocurilor de produse indică un dezechilibru grav pe piaţă, care ar putea fi evitat sau redus prin intermediul stocării sezoniere.

   

  (2) Cuantumul ajutorului este stabilit de Comisie luând în considerare costurile de stocare şi evoluţiile probabile în preţurile untului.”

   

  Amendamentul  22

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 8

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 36

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  8. Articolul 36 se elimină.

  eliminat

  Justificare

  Este necesară menţinerea articolului 36 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, care prevede acordarea unui ajutor pentru stocarea privată a brânzeturilor dacă evoluţia preţurilor şi a stocurilor de brânzeturi menţionate la articolul 31 alineatul (1) litera (e) duce la apariţia unui dezechilibru grav al pieţei care poate fi eliminat sau redus prin stocare sezonieră. Această măsură reprezintă un instrument competitiv pentru ferme şi contribuie la ameliorarea calităţii produselor.

  Amendamentul  23

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 11

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 44

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  11. Articolul 44 se elimină.

  eliminat

  Justificare

  Această dispoziţie şi-a demonstrat eficacitatea în situaţii de criză devastatoare, cum ar fi epizootia de febră aftoasă din 2001. Totuşi, Comisia doreşte să o elimine şi justifică această eliminare prin introducerea fondurilor mutuale pentru bolile animalelor şi ale plantelor. Este vorba despre măsuri complementare, dar nu identice. Într-un moment în care apar noi şi virulente boli ale animalelor, cum ar fi febra catarală, este oportună menţinerea articolului 44 pe baza principiului precauţiei.

  Amendamentul  24

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 12 – litera a

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 46 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) Alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

  eliminat

  „(1) Pentru măsurile de ajutor excepţionale prevăzute la articolul 45, Comunitatea acordă o finanţare parţială echivalentă cu 50% din cheltuielile suportate de statele membre.”

   

  Amendamentul  25

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 14a (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 66 – alineatul 5a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  14a. La articolul 66 se adaugă următorul alineat:

   

  „(5a) Statele membre pot solicita creşteri temporare ale cotelor, invocând drept argument subutilizarea, de către alte state membre, a cotelor de lapte, cu condiţia să poată dovedi că nu este probabil ca piaţa lor internă a produselor lactate să beneficieze de o „aterizare lină” în cadrul legislaţiei generale. În acest scop, Comisia calculează anual subutilizarea cotelor de lapte. Comisia evaluează eventualele cereri prin care statele membre solicită creşteri suplimentare ale cotelor şi prezintă o propunere de atribuire temporară a unor cote de producţie la începutul fiecărui an de comercializare. Cotele temporare dintr-un anumit an de comercializare nu depăşesc niciodată nivelul de subutilizare a cotelor din anul de comercializare anterior anului de comercializare în cauză. Comisia poate fi asistată de comitetul menţionat la articolul 195 alineatul (1).”

  Amendamentul  26

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 14b (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 78 – alineatul 3a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  14b. La articolul 78 se adaugă următorul alineat:

   

  „(3a)Toate încasările provenite din plata suprataxei către UE, precum şi economiile realizate la bugetul destinat agriculturii, ar trebui să alimenteze Fondul pentru produsele lactate pentru a permite aplicarea unor măsuri de însoţire în sectorul laptelui.

   

  În conformitate cu articolul 68 [Norme generale] al Regulamentului (CE) nr.[...]/2008 [noul regulament privind plăţile directe] măsurile nu trebuie finanţate prin intermediul actualului sistem.”

  Justificare

  Sectorul laptelui este un domeniul sensibil. Economiile realizate la bugetul destinat agriculturii şi în special economiile din sectorul produselor lactate ar trebui folosite pentru sprijinirea şi restructurarea acestui sector.

  Amendamentul  27

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 17

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – titlul I – capitolul IV – secţiunea I – subsecţiunea I

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  17. Subsecţiunea I din secţiunea I din capitolul IV din titlul I din partea II se elimină.

  eliminat

  Justificare

  Din motive deja explicate în cadrul amendamentelor la Regulamentul nr. 1782/2003, nu se justifică eliminarea acestor ajutoare.

  Amendamentul  28

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 18a (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 91 − alineatul 1 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  18a. La articolul 91 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

   

  În cursul anilor de comercializare 2009/2010 - 2012/2013, ajutorul va fi acordat, de asemenea, în aceleaşi condiţii pentru prelucrarea paielor de in şi de cânepă destinate producţiei de fibre scurte.

  Amendamentul  29

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 19

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 92 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  „(1) Cuantumul ajutorului financiar pentru transformare prevăzut la articolul 91 se stabileşte pentru fibrele lungi de in :

  „(1) Cuantumul ajutorului financiar pentru transformare prevăzut la articolul 91 se stabileşte pentru fibrele lungi de in :

  (a) 200 EUR pentru anii de comercializare 2009/2010 şi 2010/2011 şi

  (a) pentru fibrele de in lungi: 160 EUR pe tonă pentru anii de comercializare 2009/2010-2012/2013;

  (b) 100 EUR pentru anii de comercializare 2011/2012 şi 2012/2013;

  (b) pentru fibre de in scurte şi cânepă cu un conţinut de cel mult 7,5 % de impurităţi şi deşeuri: 90 EUR pe tonă pentru anii de comercializare 2009/2010-2012/2013;

   

  Cu toate acestea, statul membru poate decide, în funcţie de debuşeurile tradiţionale, să acorde ajutor:

   

  (a) pentru fibre scurte de in care conţin un procent de impurităţi şi deşeuri cuprins între 7,5% şi 15 %;

   

  (b) pentru fibre de cânepă care conţin un procent de impurităţi şi deşeuri cuprins între 7,5% şi 25%.

   

  În cazurile prevăzute la paragraful al doilea, statul membru acordă ajutorul pentru o cantitate maximă egală cu cantitatea produsă, pe baza procentului de 7,5% de impurităţi şi deşeuri.”

  Amendamentul  30

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 20a (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 94 – alineatul 1a

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  20a. La articolul 94, alineatul (1a) se înlocuieşte cu următorul text:

   

  „(1a) Pentru fiecare dintre anii de comercializare 2009/2010 - 2012/2013 este stabilită o cantitate maximă garantată de 147 265 tone pentru fibre de in scurte şi fibre de cânepă pentru care poate fi acordat un ajutor. Această cantitate este repartizată între anumite state membre sub formă de cantităţi naţionale garantate în conformitate cu anexa XI punctul A.II.”

  Amendamentul  31

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 - punctul 20b (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 94a

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  20b. Articolul 94a se înlocuieşte cu următor text:

   

  „Articolul 94a

  Ajutorul suplimentar

  În cursul anilor de comercializare 2009/2010-2012/2013 sunt acordate ajutoare suplimentare întreprinderilor autorizate de prelucrare primară pentru suprafeţele cultivate cu in din zonele I şi II descrise în anexa XI punctul A.III şi pentru producţia de paie care reprezintă obiectul:

   

  (a) unui contract de vânzare-cumpărare sau al unui angajament prevăzut la articolul 91 alineatul (1); şi

   

  (b) unui ajutor pentru prelucrare în fibre lungi.

   

  Valoarea ajutorului suplimentar este de 120 EUR/hectar în zona I şi de 50 EUR/hectar în zona II.

  Amendamentul  32

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 21

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Partea II – titlul I – capitolul IV – secţiunea I – subsecţiunea III – articolul 95a – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Se plăteşte o primă de 22,25 EUR pe tonă de amidon produs pentru anii de comercializare 2009/2010 şi 2010/2011 întreprinderilor producătoare de amidon de cartofi până la limita de cote de amidon de cartofi prevăzută la articolul 84a alineatul (2), cu condiţia ca întreprinderile în cauză să fi plătit producătorilor de cartofi un preţ minim pentru toţi cartofii necesari pentru a produce amidon până la limita cotei în cauză.

  (1) Se plăteşte o primă de 22,25 EUR pe tonă de amidon produs pentru anii de comercializare 2009/2010 - 2012/2013 întreprinderilor producătoare de amidon de cartofi până la limita de cote de amidon de cartofi prevăzută la articolul 84a alineatul (2), cu condiţia ca întreprinderile în cauză să fi plătit producătorilor de cartofi un preţ minim pentru toţi cartofii necesari pentru a produce amidon până la limita cotei în cauză.

  Justificare

  Actuellement, un régime de contingentement prévoit une quantité maximale de fécule par pays ensuite répartie par féculerie (sous-contingentement) (règlement (CE) 1868/94, article 8). Le régime d'aide à la transformation de fécule de pommes de terre a été prorogé en juin 2007 (règlement (CE) 671/2007 pour les campagnes 2007/2008 et 2008/2009.

  Cette production est génératrice de nombreux emplois industriels, très localisés, et dont la disparition aurait des conséquences importantes au niveau local. C'est pourquoi, il semble plus approprié de maintenir un statu quo sur ce régime de soutien jusqu'en 2013, tout en maintenant le contingentement et le prix minimum jusqu'en 2013 (demandé par les producteurs et féculiers des principaux pays producteurs).

  Amendamentul  33

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 22

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 96

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  22. Articolul 96 se elimină.

  eliminat

  Justificare

  Restituirile la producţia de amidon fac parte integrantă din reglementarea privind sectorul amidonului de cartofi. Acestea sunt calculate în funcţie de cursurile mondiale şi sunt calculate la zero în momentul actual. Menţinerea acestui instrument, necesar pentru competitivitatea întreprinderilor europene de prelucrare, nu implică constrângeri bugetare suplimentare şi permite intervenţia în cazul unor situaţii de piaţă defavorabile întreprinderilor.

  Amendamentul  34

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 24

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 101

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  24. Articolul 101 se elimină.

  24. Articolul 101 se înlocuieşte cu următorul text:

   

  „Articolul 101

   

  Ajutor financiar pentru achiziţionarea de smântână, de unt şi de unt concentrat la preţ redus

   

  În condiţiile determinate de Comisie, dacă se constituie sau este probabil să se constituie excedente de produse lactate, Comisia poate decide acordarea de ajutoare financiare în scopul permiterii achiziţionării de smântână, de unt şi de unt concentrat la preţ redus:

   

  (a) de către producătorii de produse de patiserie şi îngheţată;

   

  (b) de către producătorii de alte produse alimentare care urmează a fi determinate de către Comisie.”

  Amendamentul  35

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 29a (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 122 – paragraful 1b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  29a. La articolul 122, se adaugă următorul paragraf:

   

  „În plus, statele membre pot recunoaşte ca organizaţii de producători şi grupurile solicitante în sensul articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare1. În acest caz, se aplică dispoziţiile de la primul paragraf litera (c) punctul (i).”

   

  _________

  1 JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

  Justificare

  Această propunere are ca scop să permită grupurilor solicitante de indicaţii geografice să fie recunoscute ca organizaţii de producători în sensul articolului 122 al organizării comune a pieţei unice, dar, în special, să beneficieze de dispoziţiile articolului 122 alineatul (1) litera (c) subpunctul (i) privind posibilitatea de a asigura programarea producţiei şi de a o adapta în funcţie de cerere, în special din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

  Amendamentul  36

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 30

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 124 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  „(1) Articolul 122 şi articolul 123 alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere recunoaşterii organizaţiilor producătorilor, respectiv a organizaţiilor interprofesionale, stabilită de statele membre în temeiul dreptului naţional şi în conformitate cu dreptul comunitar, în orice sector menţionat la articolul 1, cu excepţia sectoarelor menţionate la articolul 122 primul paragraf litera (a) şi la articolul 123 alineatul (1).”

  „(1) Articolul 122 şi articolul 123 alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere recunoaşterii organizaţiilor producătorilor, respectiv a organizaţiilor interprofesionale, stabilită de statele membre în temeiul dreptului naţional şi în conformitate cu dreptul comunitar, în orice sector menţionat la articolul 1, cu excepţia sectoarelor menţionate la articolul 122 primul paragraf litera (a) şi la articolul 123 alineatul (1).

   

  Aceste organizaţii interprofesionale pot promova, în special, gestionarea preventivă a riscurilor, cercetarea şi dezvoltarea, informarea asupra produselor şi sectoarelor şi promovarea acestora, analiza pieţelor şi informaţii cu privire la acestea, precum şi încurajarea încheierii de contracte.

  Justificare

  Având în vedere că articolul 124 al organizării comune a pieţei unice prevede posibilitatea ca statele membre să recunoască organizaţiile interprofesionale în toate sectoarele, ar fi necesar, în special pentru respectarea principiului exhaustivităţii, să se menţioneze domeniile de activitate tradiţionale ale acestor organizaţii.

  Amendamentul  37

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 30a (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 162 – alineatul 1 – litera a – subpunctul i

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  30a. La articolul 162 alineatul (1) litera (a), subpunctul (i) se elimină. *

   

  * Articolele şi anexele Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 trebuie adaptate în mod corespunzător.

  Justificare

  Restituirile la export ale UE au fost criticate întotdeauna de către ţările în curs de dezvoltare. Având în vedere conjunctura actuală, ar fi oportună eliminarea acestor restituiri pentru cereale şi orez, cu atât mai mult cu cât Comisia a prevăzut deja, în cadrul negocierilor rundei Doha, să propună eliminarea restituirilor la export.

  Amendamentul  38

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 30b (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 162 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  30b. La articolul 162 alineatul (1) litera (a), subpunctul (ii) se elimină. *

   

  * Articolele şi anexele Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 trebuie adaptate în mod corespunzător.

  Justificare

  Restituirile la export ale UE au fost criticate întotdeauna de către ţările în curs de dezvoltare. Având în vedere conjunctura actuală, ar fi oportună eliminarea acestor restituiri pentru cereale şi orez, cu atât mai mult cu cât Comisia a prevăzut deja, în cadrul negocierilor rundei Doha, să propună eliminarea restituirilor la export.

  Amendamentul  39

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 31a (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 182 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  31a. La articolul 182, alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:

   

  „(3) Statele membre care îşi reduc cota de zahăr cu peste 50 % din cota de zahăr stabilită la 20 februarie 2006 în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 pot acorda un ajutor financiar de stat provizoriu până în anul de comercializare 2013/2014.

   

  Pe baza unei cereri depuse de oricare din statele membre în cauză, Comisia decide asupra sumei totale a ajutorului de stat disponibil pentru măsura respectivă.

   

  Pentru Italia, ajutorul temporar prevăzut la primul paragraf nu depăşeşte un total de 11 EUR per an de comercializare şi per tonă de sfeclă de zahăr şi se acordă producătorilor de sfeclă şi pentru transportul acesteia.

   

  Finlanda poate acorda producătorilor de sfeclă de zahăr un ajutor de până la 350 EUR per hectar şi per an de comercializare.

   

  Statele membre în cauză informează Comisia în termen de treizeci de zile de la sfârşitul fiecărui an de comercializare cu privire la valoarea ajutorului de stat acordat efectiv în cursul anului de comercializare în cauză.”

  Justificare

  Este necesară prelungirea până în 2013/2014 a actualului regim de ajutoare comunitare pentru producătorii de sfeclă de zahăr şi trestie de zahăr în statele membre care au acordat ajutorul de restructurare prevăzut la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 pentru cel puţin 50% din cotele pentru zahăr stabilite la 20 februarie 2006 în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului, fără perioada maximă de cinci ani, pentru putea face faţă necesităţilor de adaptare la restructurare.

  Amendamentul  40

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 4 – punctul 32

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Articolul 184

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  „5. înainte de 30 iunie 2011 Parlamentului European şi Consiliului în privinţa condiţiilor de eliminare treptată a sistemului de cote pentru lapte, inclusiv, în special, în privinţa unor majorări viitoare posibile ale cotelor sau reduceri posibile ale suprataxei.”

  „5. înainte de 31 decembrie 2010 Parlamentului European şi Consiliului privind situaţia pieţei laptelui. Acest raport analizează, de asemenea, eficienţa sistemelor de administrare ale statelor membre în cadrul liberalizării sistemului de cote. Raportul este însoţit, dacă este necesar, de propuneri adecvate.

  Amendamentul  41

  Propunere de regulament – act de modificare

  Anexa I

  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

  Anexa IX – punctul 1

  Textul propus de Comisie

  Stat membru

  2008/09

  2009/10

  2010/11

  2011/12

  2012/13

  2013/14

  2014/15

  Belgia

  3 427 288,740

  3 461 561,627

  3 496 177,244

  3 531 139,016

  3 566 450,406

  3 602 114,910

  3 602 114,910

  Bulgaria

  998 580,000

  1 008 565,800

  1 018 651,458

  1 028 837,973

  1 039 126,352

  1 049 517,616

  1 049 517,616

  Republica Cehă

  2 792 689,620

  2 820 616,516

  2 848 822,681

  2 877 310,908

  2 906 084,017

  2 935 144,857

  2 935 144,857

  Danemarca

  4 612 619,520

  4 658 745,715

  4 705 333,172

  4 752 386,504

  4 799 910,369

  4 847 909,473

  4 847 909,473

  Germania

  28 847 420,391

  29 135 894,595

  29 427 253,541

  29 721 526,076

  30 018 741,337

  30 318 928,750

  30 318 928,750

  Estonia

  659 295,360

  665 888,314

  672 547,197

  679 272,669

  686 065,395

  692 926,049

  692 926,049

  Irlanda

  5 503 679,280

  5 558 716,073

  5 614 303,234

  5 670 446,266

  5 727 150,729

  5 784 422,236

  5 784 422,236

  Grecia

  836 923,260

  845 292,493

  853 745,418

  862 282,872

  870 905,700

  879 614,757

  879 614,757

  Spania

  6 239 289,000

  6 301 681,890

  6 364 698,709

  6 428 345,696

  6 492 629,153

  6 557 555,445

  6 557 555,445

  Franţa

  25 091 321,700

  25 342 234,917

  25 595 657,266

  25 851 613,839

  26 110 129,977

  26 371 231,277

  26 371 231,277

  Italia

  10 740 661,200

  10 848 067,812

  10 956 548,490

  11 066 113,975

  11 176 775,115

  11 288 542,866

  11 288 542,866

  Cipru

  148 104,000

  149 585,040

  151 080,890

  152 591,699

  154 117,616

  155 658,792

  155 658,792

  Letonia

  743 220,960

  750 653,170

  758 159,701

  765 741,298

  773 398,711

  781 132,698

  781 132,698

  Lituania

  1 738 935,780

  1 756 325,138

  1 773 888,389

  1 791 627,273

  1 809 543,546

  1 827 638,981

  1 827 638,981

  Luxemburg

  278 545,680

  281 331,137

  284 144,448

  286 985,893

  289 855,752

  292 754,310

  292 754,310

  Ungaria

  2 029 861,200

  2 050 159,812

  2 070 661,410

  2 091 368,024

  2 112 281,704

  2 133 404,521

  2 133 404,521

  Malta

  49 671,960

  50 168,680

  50 670,366

  51 177,070

  51 688,841

  52 205,729

  52 205,729

  Ţările de Jos

  11 465 630,280

  11 580 286,583

  11 696 089,449

  11 813 050,343

  11 931 180,847

  12 050 492,655

  12 050 492,655

  Austria

  2 847 478,469

  2 875 953,254

  2 904 712,786

  2 933 759,914

  2 963 097,513

  2 992 728,488

  2 992 728,488

  Polonia

  9 567 745,860

  9 663 423,319

  9 760 057,552

  9 857 658,127

  9 956 234,709

  10 055 797,056

  10 055 797,056

  Portugalia

  1 987 521,000

  2 007 396,210

  2 027 470,172

  2 047 744,874

  2 068 222,323

  2 088 904,546

  2 088 904,546

  România

  3 118 140,000

  3 149 321,400

  3 180 814,614

  3 212 622,760

  3 244 748,988

  3 277 196,478

  3 277 196,478

  Slovenia

  588 170,760

  594 052,468

  599 992,992

  605 992,922

  612 052,851

  618 173,380

  618 173,380

  Slovacia

  1 061 603,760

  1 072 219,798

  1 082 941,996

  1 093 771,416

  1 104 709,130

  1 115 756,221

  1 115 756,221

  Finlanda

  2 491 930,710

  2 516 850,017

  2 542 018,517

  2 567 438,702

  2 593 113,089

  2 619 044,220

  2 619 044,220

  Suedia

  3 419 595,900

  3 453 791,859

  3 488 329,778

  3 523 213,075

  3 558 445,206

  3 594 029,658

  3 594 029,658

  Regatul Unit

  15 125 168,940

  15 276 420,629

  15 429 184,836

  15 583 476,684

  15 739 311,451

  15 896 704,566

  15 896 704,566

  Amendamentul Parlamentului

  Stat membru

  2008/09

  2009/10

  2010/11

  Belgia

  3 427 288,740

  3 461 561,627

  3 496 177,244

  Bulgaria

  998 580,000

  1 008 565,800

  1 018 651,458

  Republica Cehă

  2 792 689,620

  2 820 616,516

  2 848 822,681

  Danemarca

  4 612 619,520

  4 658 745,715

  4 705 333,172

  Germania

  28 847 420,391

  29 135 894,595

  29 427 253,541

  Estonia

  659 295,360

  665 888,314

  672 547,197

  Irlanda

  5 503 679,280

  5 558 716,073

  5 614 303,234

  Grecia

  836 923,260

  845 292,493

  853 745,418

  Spania

  6 239 289,000

  6 301 681,890

  6 364 698,709

  Franţa

  25 091 321,700

  25 342 234,917

  25 595 657,266

  Italia

  10 740 661,200

  10 848 067,812

  10 956 548,490

  Cipru

  148 104,000

  149 585,040

  151 080,890

  Letonia

  743 220,960

  750 653,170

  758 159,701

  Lituania

  1 738 935,780

  1 756 325,138

  1 773 888,389

  Luxemburg

  278 545,680

  281 331,137

  284 144,448

  Ungaria

  2 029 861,200

  2 050 159,812

  2 070 661,410

  Malta

  49 671,960

  50 168,680

  50 670,366

  Ţările de Jos

  11 465 630,280

  11 580 286,583

  11 696 089,449

  Austria

  2 847 478,469

  2 875 953,254

  2 904 712,786

  Polonia

  9 567 745,860

  9 663 423,319

  9 760 057,552

  Portugalia

  1 987 521,000

  2 007 396,210

  2 027 470,172

  România

  3 118 140,000

  3 149 321,400

  3 180 814,614

  Slovenia

  588 170,760

  594 052,468

  599 992,992

  Slovacia

  1 061 603,760

  1 072 219,798

  1 082 941,996

  Finlanda

  2 491 930,710

  2 516 850,017

  2 542 018,517

  Suedia

  3 419 595,900

  3 453 791,859

  3 488 329,778

  Regatul Unit

  15 125 168,940

  15 276 420,629

  15 429 184,836

  Justificare

  Anexa I prezintă cotele naţionale de lapte: cantităţi (tone) pentru fiecare stat membru. Această anexă este în legătură cu articolul 4 punctul 14 din prezentul regulament, precum şi cu articolul 55 alineatul (1) şi articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Raportorul propune, în afară de majorarea cu 2% deja decisă pentru 2008/2009, susţinerea majorării cotelor de lapte cu 1% pentru anii de comercializare 2009/2010 şi 2010/2011. Raportorul doreşte reevaluarea situaţiei pieţei pentru următorii ani de comercializare, având în vedere faptul că piaţa laptelui evoluează rapid.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Modificările aduse politicii agricole comune prin modificarea Regulamentelor (CE) nr. 320/2006, (CE) nr. 1234/2007, (CE) nr. 3/2008 şi (CE) nr. […]/2008

  Referinţe

  COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS)

  Data consultării PE

  16.6.2008

  Comisia competentă în fond

         Data anunţului în plen

  AGRI

  19.6.2008

  Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunţului în plen

  ENVI

  19.6.2008

   

   

   

  Avize care nu au fost emise

         Data deciziei

  ENVI

  25.6.2008

   

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Luis Manuel Capoulas Santos

  1.4.2008

   

   

  Examinare în comisie

  20.5.2008

  27.5.2008

  24.6.2008

  14.7.2008

   

  23.9.2008

  7.10.2008

   

   

  Data adoptării

  7.10.2008

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  24

  13

  5

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, László Tőkés, Donato Tommaso Veraldi

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Katerina Batzeli, Esther De Lange, Wiesław Stefan Kuc, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański, Vladimír Železný