ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии

14.10.2008 - (COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Roberta Angelilli

Процедура : 2008/0047(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0404/2008
Внесени текстове :
A6-0404/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии

(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0106),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  153 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0092/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по правата на жените и равенството между половете, на комисията по култура и образование, на комисията по бюджети, както и на комисията по правни въпроси (A6‑0404/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  счита, че референтната финансова сума, посочена в законодателното предложение за изпълнение на програмата за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2013 г., и установена на 55 000 000 евро, трябва да бъде съвместима с тавана по подрубрика 1а на многогодишната финансова рамка (МФР) 2007-2013 г.;

3.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Разпространението на Интернет и използването на нови технологии, например на мобилни телефони, продължава да нараства със значителни темпове на територията на Общността и предлага на всички граждани в еднаква степен отлични възможности за участие, интерактивност и творчество. Продължават да съществуват рискове за деца и злоупотреби с технологиите, тъй като с променящите се технологии и социално поведение продължават да се появяват нови рискове и злоупотреби. За да се стимулира използването на възможностите и възползването от предимствата, предлагани от Интернет и другите онлайн технологии, се изискват също така мерки за насърчаване на тяхното по-безопасно използване.

(1) Разпространението на Интернет и използването на нови технологии, например на мобилни телефони, продължава да нараства със значителни темпове на територията на Общността и предлага на всички граждани в еднаква степен отлични възможности за участие, интерактивност и творчество. Въпреки това продължават да съществуват рискове за деца и злоупотреби с технологиите, тъй като с променящите се технологии и социално поведение продължават да се появяват нови рискове и злоупотреби. Необходимо е да се приемат мерки на равнище на ЕС, за да се защити физическата, умствената и моралната неприкосновеност на децата, която може да бъде нарушена от техния достъп до неподходящо съдържание. Освен това, за да се стимулира използването на възможностите и възползването от предимствата, предлагани от Интернет и другите комуникационни технологии, се изискват също така мерки за насърчаване на тяхното по-безопасно използване.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Ще съществува постоянна необходимост от действия както в областта на съдържанието, което е потенциално вредно за децата, така по отношение на незаконното съдържание, по-специално на материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца. Същото се отнася и за деца, станали жертва на вредно и незаконно поведение, водещо до физически и психологически увреждания, и за деца, подтиквани към имитиране на такова поведение, чрез което вредят на себе си или на друг.

(4) Ще съществува постоянна необходимост от действия както в областта на съдържанието, което е потенциално вредно за децата, по-специално по отношение на материали с порнографско съдържание, така по отношение на незаконното съдържание, по-специално на материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца. Същото се отнася и за деца, станали жертва на вредно и незаконно поведение, водещо до физически и психологически увреждания, и за деца, подтиквани към имитиране на такова поведение, чрез което вредят на себе си или на друг. Особени усилия следва да се положат за проучването на решения за предотвратяване на международни предложения, отправени посредством информационните и комуникационни технологии, от страна на възрастни лица за среща с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба или престъпление, като същевременно се отделя специално внимание на системите за подкрепа от връстници.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) Действията следва да бъдат насочени към предотвратяване на случаите, в които деца стават жертви на заплахи, тормоз и унижаване посредством интернет и/или интерактивни дигитални технологии, включително мобилни телефони.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Желателно е да се постигне международно споразумение, съдържащо обвързващи разпоредби, но постигането му не може да бъде незабавно. Дори и да се постигне такова споразумение, само по себе си то няма да бъде достатъчно, за да се гарантира прилагането на разпоредбите или да осигури защита на изложените на риск лица.

заличава се

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а) Създадената с настоящото решение програма следва да бъде насочена, наред с другото, към създаване на образователни пакети за учители, лица, които се грижат за децата, и родители.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Развиващите се технологии, изменението в начините на използване на Интернет и други комуникационни технологии от възрастни и деца, и промяната на социалното поведение водят до възникване на нови опасности за деца. Базата от знания, която може да бъде използвана при проектиране на ефективни действия, трябва да бъде разширена, за да може промените да бъдат по-добре разбрани. Мерките и действията трябва да бъдат групирани по многопластов и допълващ се начин; това ще включва например по-нататъшното развитие на поддържащите технологии и насърчаване на най-добри практики за съставяне на етични кодекси, съдържащи общоприети норми на поведение, или сътрудничество със сектора по отношение на договорените цели.

(8) Развиващите се технологии, изменението в начините на използване на Интернет и други комуникационни технологии от възрастни и деца, и промяната на социалното поведение водят до възникване на нови опасности за деца. Базата от знания, която може да бъде използвана при проектиране на ефективни действия, трябва да бъде разширена, за да може промените да бъдат по-добре разбрани. Мерките и действията трябва да бъдат групирани по многопластов и допълващ се начин; това включва например предприемането на мерки за насърчаване на безопасно и отговорно използване на интернет, по-нататъшното развитие на поддържащите технологии и насърчаване на най-добри практики за съставяне на етични кодекси, съдържащи общоприети норми на поведение, или сътрудничество със сектора по отношение на договорените цели.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) Програмата следва занапред да подкрепя мерки за насърчаване на положително съдържание за деца.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8б) Променящата се медийна среда, възникваща под въздействието на нови технологии и медийни иновации, поражда необходимост децата, както и родителите, възпитателите и педагозите, да бъдат обучени да използват по безопасен и ефективен начин информационните услуги, предлагани онлайн.

Изменение  9

Предложение за решение

Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8в) Следва да бъдат положени усилия за защита на децата чрез разработване, например, на системи за установяване на възрастта и доброволни етикети за сертифициране.

Изменение  10

Предложение за решение

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а) Всички държави-членки са ратифицирали Конвенцията за правата на детето на ООН от 20 ноември 1989 г., съгласно която държавите се задължават да вземат всички мерки на национално, двустранно и многостранно равнище, необходими за предотвратяването на всяка форма на експлоатация на деца, както и да предприемат всички законодателни, административни и други мерки, необходими за осъществяване на правата, признати в тази конвенция, когато е необходимо в рамките на международното сътрудничество.

Изменение  11

Предложение за решение

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Настоящото решение зачита основните права и е съобразено с принципите, отразени в Хартата за основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 7, 8 и 24 от нея,

(14) Настоящото решение зачита основните права и е съобразено с принципите, отразени в Хартата за основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 3, параграф 1, 7, 8 и 24 от нея,

Изменение  13

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 – алинея втора

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата е известна като „Програма за по-безопасен Интернет “ (оттук нататък наричана „Програмата“)

Програмата е известна като „Програма за по-безопасен Интернет “1 (оттук нататък наричана „Програмата“)

 

1 Името на програмата следва да бъде преведено на всички езици.

Изменение  14

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. За целите на настоящото решение с понятието „деца” се обозначават лица на възраст под 18 години, освен ако при определени условия съответното национално законодателство не им предоставя пълна правоспособност преди навършване на тази възраст.

Изменение  15

Предложение за решение

Член 1 – параграф 2 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да бъде постигната съвкупната цел на Програмата, трябва да бъдат представени следните насоки на действие:

2. За да бъде постигната съвкупната цел на Програмата, трябва да бъдат представени следните насоки на действие:

а) намаляване на незаконното съдържание и борба с вредното поведение в онлайн среда;

а) осигуряване на обществена осведоменост;

б) насърчаване на по-безопасна онлайн среда;

б) борба срещу незаконното съдържание и срещу вредното поведение в онлайн среда;

в) осигуряване на обществена осведоменост;

в) насърчаване на по-безопасна онлайн среда;

г) създаване на база от знания.

г) създаване на база от знания.

Изменение  16

Предложение за решение

Article 3 - paragraph 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.        Комисията изготвя работна програма въз основа на настоящето решение.

2. Комисията изготвя годишни работни програми въз основа на настоящето решение.

Изменение  17

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. При изпълнението на програмата, и в тясно сътрудничество с държавите-членки, Комисията гарантира, че програмата съответства на и допълва други свързани с нея политики, програми и действия на Общността.

Изменение  18

Предложение за решение

Член 3 - параграф 3 - буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) приемане и изменение на работната програма, включително определяне на приоритетните области за международно сътрудничество;

а) приемане и изменение на годишните работни програми, включително определяне на приоритетните области за международно сътрудничество;

Изменение  19

Предложение за решение

Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) всякакви отклонения от правилата, посочени в приложение III;

заличава се

Изменение  20

Предложение за решение

Член 3 – параграф 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) оценка на предложените проекти след покани за представяне на предложения за финансиране от Общността, при което прогнозираният принос от Общността възлиза на или надхвърля 500 000 EUR;

Изменение  21

Предложение за решение

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията информира комитета, посочен в член 4, относно напредъка при изпълнението на програмата:

4. Комисията информира комитета, посочен в член 4, относно напредъка при изпълнението на програмата: По-специално Комисията информира незабавно този комитет за всички решения за подбор, които са взети по въпроси извън обхвата на параграф 3.

Изменение  22

Предложение за решение

Приложение I – увод – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на програмата е насърчаване на по-безопасното използване на Интернет и други комуникационни технологии, особено от деца, и борба срещу незаконното съдържание и вредното поведение в онлайн среда.

Целта на програмата е насърчаване на по-безопасното използване на Интернет и други комуникационни технологии, образоване в това отношение на потребителите, особено деца, родители, възпитатели и лица, които се грижат за деца, борба срещу незаконното съдържание и вредното поведение в онлайн среда.

Изменение  23

Предложение за решение

Приложение I – увод – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общата цел на програмата е насърчаване на по-безопасното използване на Интернет и други комуникационни технологии (наричани оттук нататък „онлайн технологии“), особено от деца, насърчаване на развитието на сигурна онлайн среда, намаляване на размера на незаконно съдържание, разпространявано онлайн, борба с потенциално вредното поведение онлайн и осигуряване на обществената осведоменост по отношение на рискове и предпазни мерки в онлайн среда.

Общата цел на програмата е насърчаване на по-безопасното използване на интернет и други комуникационни технологии (наричани оттук нататък „онлайн технологии“), особено от деца, насърчаване на развитието на сигурна онлайн среда, намаляване на размера на незаконно съдържание, разпространявано онлайн, борба с потенциално вредното поведение онлайн (включително психологическо манипулиране с цел извършване на сексуална злоупотреба илисприятеляване“ с деца с цел сексуална злоупотреба, интернет тормоз и електронни материали, съдържащи физическо и/или психологическо насилие) и осигуряване на обществената осведоменост по отношение на рисковете и предпазните мерки в онлайн среда, както и разработване на образователни инструменти въз основа на най-добрите практики.

Изменение  24

Предложение за решение

Приложение I – раздел 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Намаляване на незаконното съдържание и борба с вредното поведение в онлайн среда

1. Борба срещу незаконното съдържание и срещу вредното поведение в онлайн среда

Изменение  25

Предложение за решение

Приложение I - раздел 1 - точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Осигуряване на центрове за контакт, където обществото ще може да съобщава за незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда. Дейностите следва да гарантират, че тези центрове за контакт са ефективни и познати за обществото, действат в тясно сътрудничество с другите мерки на национално ниво и търсят сътрудничество на европейско ниво, за да се справят с трансгранични проблеми и обменят най-добри практики.

1. Осигуряване и популяризиране съществуването на центрове за контакт и горещи телефонни линии, където обществото ще може да съобщава за незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда. Дейностите следва да гарантират, че тези центрове за контакт са ефективни и познати за обществото, осъществяват тясно взаимодействие с другите мерки на национално ниво (по-специално със службите на полицията, специализирани в борбата срещу престъпления в кибернетичното пространство) и си сътрудничат на европейско ниво с цел разрешаване на трансгранични проблеми и обмен на най-добри практики. Тези центрове за контакт също така ще осигуряват на обществеността необходимата информация относно начините за съобщаване на незаконно съдържание и за оценка на съдържанието на информационни услуги, предлагани онлайн, които биха могли да навредят на физическата, умствената или моралната неприкосновеност на децата.

Изменение  26

Предложение за решение

Приложение I – раздел 1 - точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Стимулиране на прилагането на технически решения за адекватни действия спрямо незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда. Дейностите следва да насърчават развитието или адаптирането на ефективни технологични инструменти за справяне с незаконното съдържание и борба с вредното поведение в онлайн среда, общо използвани от заинтересованите страни.

3. Стимулиране на прилагането на технически решения за адекватни действия спрямо незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда и осведомяване на крайните потребители относно възможните начини на приложение на тези технологии. Дейностите следва да насърчават проектирането, развитието или адаптирането и/или популяризирането на ефективни технологични инструменти за справяне с незаконното съдържание и за борба с вредното поведение в онлайн среда, по-специално тези средства следва да са достъпни безплатно за лесна обща употреба от заинтересованите страни и следва също така да насърчават популяризирането от страна на операторите на услуги на безопасно и отговорно използване на връзки, с цел да бъдат защитени децата от незаконни и вредни дейности.. Заинтересованите страни следва да бъдат осведомени относно наличността на тези технологии и тяхното правилно използване. Биха могли да се разгледат, наред с другото, следните мерки:

 

а) възприемане на етикет за качество за доставчици на услуги, така че потребителите да могат лесно да проверят дали даден доставчик се придържа към етичен кодекс;

 

б) използване на филтри от крайните потребители, които филтри биха предотвратили разпространението посредством онлайн технологии на информация, нарушаваща физическата, умствената или моралната неприкосновеност на децата;

 

в) подкрепа и популяризиране на мерки за насърчаване на положително съдържание за деца.

 

г) насочени към проучването на ефективността на средствата, разработени в сътрудничество с Интернет сектора, които позволяват на правоприлагащите органи да проследят закононарушители в мрежата.

Изменение  27

Предложение за решение

Приложение I - раздел 1 - точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Насърчаване на сътрудничеството и обмена на информация, опит и най-добри практики между заинтересованите страни на национално и европейско ниво. Дейностите ще имат за цел подобряване на координацията между заинтересованите страни, участващи в борбата срещу разпространението на незаконно съдържание и вредното поведение в онлайн среда, и насърчаване на участието и ангажимента на тези заинтересованите страни.

4. Насърчаване на сътрудничеството и обмена на информация, опит и най-добри практики между заинтересованите страни на национално и европейско ниво. Дейностите ще имат за цел подобряване на координацията между заинтересованите страни, участващи в борбата срещу разпространението на незаконно съдържание и вредното поведение в онлайн среда, и насърчаване на участието и ангажимента на тези заинтересованите страни. По-специално дейностите насърчават международния обмен на експертен опит и обединяването на идеи сред правителствата, правоприлагащите агенции, горещите телефонни линии, банковите и финансовите институции и институциите за кредитни карти, консултативните центрове за борба срещу насилието над деца, организациите за закрила на детето и Интернет сектора.

Изменение  28

Предложение за решение

Приложение I - раздел 1 - точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Укрепване на сътрудничеството, обмена на информация и опит в борбата с незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда на международно ниво. Дейностите ще целят подобряване на сътрудничеството с трети страни, хармонизиране на подходите за противодействие на незаконното съдържание и вредното поведение в онлайн среда на международно ниво и насърчаване на разработването на съвместни подходи и методи за работа.

5. Укрепване на сътрудничеството, обмена на информация и опит в борбата с незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда на международно ниво. Дейностите ще целят подобряване на сътрудничеството с трети страни, хармонизиране на подходите за противодействие на незаконното съдържание и вредното поведение в онлайн среда на международно ниво и насърчаване на разработването на координирани връзки между различните национални бази данни, свързани със злоупотреби с деца, както и съвместни подходи и методи за работа. По-специално дейностите следва да бъдат насочени към установяване на тясно сътрудничество между националните органи, полицията и центровете за контакт. Ще бъдат взети мерки за създаване на обща европейска база данни с информация, свързана със злоупотреба с деца, и за гарантиране на връзката й с Европол.

Изменение  29

Предложение за решение

Приложение I – раздел 1 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5а. Обвързване на регистрите на имена на домейни, ако това още не е извършено, и засилване на сътрудничеството, ако то вече е извършено. Като отчитат националното законодателство, дейностите ще целят да допълват съществуващите действия посредством подобряване на сътрудничеството с регистрите на имена на домейни в държавите-членки и насърчаване на положителни взаимоотношения с регистри извън ЕС с цел навременно разкриване на евентуално незаконно съдържание и свеждане до минимум на продължителността на съществуване на уебсайтовете, за които е известно, че предлагат съдържание, свързано със сексуалната злоупотреба с деца.

Изменение  30

Предложение за решение

Приложение I – раздел 2 - точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Насърчаване на заинтересованите лица към разработване и внедряване на подходящи системи за саморегулиране. Действията ще насърчават създаването и прилагането на инициативи за саморегулиране и ще стимулират заинтересованите лица да вземат под внимание детската безопасност при разработване на нови технологии и услуги.

2. Насърчаване на заинтересованите лица към разработване и внедряване на подходящи системи за саморегулиране и съвместно регулиране. Действията ще насърчават създаването и прилагането на инициативи за саморегулиране и съвместно регулиране и ще стимулират заинтересованите лица да вземат под внимание детската безопасност при разработване на нови технологии и услуги.

Изменение  31

Предложение за решение

Приложение I – раздел 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Насърчаване и подпомагане на доставчиците за разработване на етикетиране. действията ще са насочени към насърчаване и подпомагане на доставчиците на Интернет услуги да разработят, като средство за саморегулиране, етикетиране за уеб страници „безопасно за деца”.

Тези действия могат да включват, наред с другото,проучването на възможността за създаване на система от общи пояснителни символи или предупреждения, които посочват възрастовата категория и/или елементите на съдържанието, довели до отправяне на определена препоръка по отношение на възрастта, като по този начин би се повишила осведомеността на потребителите за потенциално вредно онлайн съдържание.

Изменение  32

Предложение за решение

Приложение I - раздел 2 - точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Насърчаване на участието на деца и млади хора в изграждане на по-безопасна онлайн среда. Действията ще са предназначени за ангажиране на деца и млади хора, с цел по-добро разбиране на тяхната гледна точка и опит по отношение използване на онлайн технологии, що се отнася до насърчаване на по-безопасна онлайн среда за деца.

3. Ангажиране на деца в изграждане на по-безопасна онлайн среда. Действията ще са предназначени за ангажиране на деца, като се осигури равно участие на момичета и момчета, с цел по-добро разбиране на тяхната гледна точка и опит по отношение използване на онлайн технологии, що се отнася до насърчаване на по-безопасна онлайн среда за деца, с подкрепата на специалисти. Това участие се осъществява редовно в рамките на дейности като Европейския форум по правата на детето, Форума за по-безопасен интернет и други.

Изменение  33

Предложение за решение

Приложение I - раздел 2 - точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Увеличаване на осведомеността относно подходящи инструменти за действие срещу вредното съдържание в онлайн среда. Дейностите ще целят увеличаване на информираността относно представянето и ефективността на инструментите за действие срещу незаконно съдържание и снабдяване на потребителите с информация, инструменти и приложения, които да им осигуряват подходяща подкрепа при съприкосновение с вредното съдържание измежду различните платформи.

4. Увеличаване на осведомеността относно подходящи инструменти за действие срещу вредното съдържание в онлайн среда. Дейностите ще целят увеличаване на информираността, особено на родителите, лицата, които полагат грижи и педагозите, относно представянето и ефективността на инструментите за действие, като например системите за филтриране, срещу незаконно съдържание и редовното снабдяване на всички потребители с лесно разбираема информация с цел образоване, инструменти и приложения, които да им осигуряват подходяща подкрепа при съприкосновение с вредното съдържание измежду различните платформи.

Изменение  34

Предложение за решение

Приложение I – раздел 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Дейностите ще са предназначени за подобряване на обществената осведоменост, особено на децата, родителите, настойниците и възпитателите, относно възможностите и рисковете, свързани с използването на онлайн технологии, и средствата за безопасната им употреба. Планираните основни всеобхватни действия включват:

Дейностите ще са предназначени за подобряване на обществената осведоменост, особено на децата, родителите, настойниците и възпитателите, относно възможностите и рисковете, свързани с използването на онлайн технологии, и средствата за безопасната им употреба. Освен това те ще обърнат внимание на възможностите и рисковете на услугите, които използват нови платформи за разпространение, като аудиовизуалните услуги, използващи мобилни телефонни мрежи. По целесъобразност информационни пакети следва да бъдат достъпни в многоезични версии. Планираните основни всеобхватни действия включват:

Изменение  35

Предложение за решение

Приложение I – раздел 3 - точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Повишаване на обществената осведоменост и разпространение на информация за по-безопасно използване на онлайн технологиите. Дейностите ще повишат обществената осведоменост чрез осигуряване на адекватна информация относно възможностите, рисковете и средствата за справяне с тях, координирани на европейско ниво. Дейностите ще насърчават рентабилни средства за популяризиране на проблема сред голям брой потребители.

1. Повишаване на обществената осведоменост и разпространение на информация за по-безопасно използване на онлайн технологиите. Дейностите ще насърчават по координиран начин обществената осведоменост в цяла Европа, като представят по позитивен начин възможностите за едно по-широко и по-интензивно използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), като същевременно предоставят адекватна информация относно рисковете и средствата за справяне с тях. Ще бъдат насърчавани дейности, които дават възможност на децата да бъдат отговорни потребители на онлайн технологии, по-специално посредством програми за медийна грамотност или медийно обучение. Дейностите ще насърчават използването на рентабилни средства за разпространяване на информация, насочена към повишаване на обществената осведоменост на голям брой потребители, например чрез сътрудничеството със средствата за масово осведомяване, разпространението онлайн на съдържание, създадено от потребителите, и образователната система. Методите за разпространение и представяне на информацията ще бъдат адаптирани към различните целеви групи (деца от различни възрастови групи, родители и възпитатели).

Изменение  36

Предложение за решение

Приложение I - раздел 3 - точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Осигуряване на центрове за контакт, където родители и деца могат да получат отговори на въпроса за тяхната безопасност в онлайн среда. Дейностите ще целят предоставянето на възможност на потребителите за взимане на адекватни и отговорни решения, като им предоставят съвет за целесъобразна информация и за предпазните мерки, които трябва да се предприемат с цел безопасност в онлайн среда.

2. Осигуряване на центрове за контакт, където родители и деца могат да получат отговори на въпроса за тяхната безопасност в онлайн среда, в т.ч. съвети относно начините на действие в случай на сприятеляване с деца с цел сексуална злоупотреба и кибер тормоз. Дейностите ще целят предоставянето на възможност на потребителите за взимане на адекватни и отговорни решения, като им предоставят съвет за целесъобразна информация и за предпазните мерки, които трябва да се предприемат с цел безопасност в онлайн среда.

Изменение  37

Предложение за решение

Приложение I – раздел 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Дейностите ще имат за цел да създадат база от знания с оглед на подходящия подход към съществуващите и нововъзникващите приложения на онлайн средата, и съответните рискове, и последствия с оглед на проектиране на подходящи мерки, целящи осигуряване на безопасността на всички потребители. Планираните основни всеобхватни действия включват:

Дейностите ще имат за цел да създадат база от знания с оглед на подходящия подход към съществуващите и нововъзникващите приложения на онлайн средата, и съответните рискове, и последствия с оглед на проектиране на подходящи мерки, целящи осигуряване на безопасността на всички потребители. Съдържанието на тази база от знания следва да бъде споделено със заинтересованите страни и да бъде разпространено във всички държави-членки. Планираните основни всеобхватни действия включват:

Обосновка

Базите от познания са полезни единствено ако информацията е споделена.

Изменение  38

Предложение за решение

Приложение I - раздел 4 - точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Осигуряване на актуализирана информация относно използването на онлайн технологии от деца. Ще бъдат извършени действия за изготвяне на актуализирана информация относно използването на онлайн технологии от деца и начина, по който те и техните родители, и настойници подхождат както към възможностите, така и към рисковете. Действията ще включват количествени и качествени аспекти: Те ще целят разширяване на познанието относно стратегиите, използвани лично от деца и млади хора, за справяне с рисковете в онлайн среда и оценка на ефективността на тези стратегии.

2. Осигуряване на актуализирана информация относно използването на онлайн технологии от деца. Ще бъдат извършени действия за изготвяне на актуализирана информация относно използването на онлайн технологии от деца и начина, по който те и техните родители, лицата, полагащи грижи, учителите и възпитателите подхождат както към възможностите, така и към рисковете. Действията ще включват количествени и качествени аспекти: Те ще целят разширяване на познанието относно стратегиите, използвани лично от деца, за справяне с рисковете в онлайн среда и оценка на ефективността на тези стратегии.

Изменение  39

Предложение за решение

Приложение I - раздел 4 - точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Анализ на статистиките и тенденциите в различните държави-членки така че да се даде възможност на правоприлагащите агенции и на съответните органи от държавите-членки да сведат до минимум дублирането на съществуващите усилия и да използват максимално настоящите и бъдещите ресурси.

Изменение  40

Предложение за решение

Приложение I - действие 4 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Подпомагане проучването на случаите, при които деца стават жертви в онлайн среда. Действията ще целят проучване на техническите, психологическите и социологичните въпроси, свързани със случаите, при които деца стават жертви в онлайн средата, включително интернет психически тормоз, сприятеляване с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба, проблеми, свързани с материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца в онлайн среда, и нови форми на поведение, които биха могли да донесат риск от причиняване на вреди на децата.

3. Подпомагане проучването на случаите, при които деца стават жертви в онлайн среда. Действията, които включват чувствителен към пола подход, ще целят проучване на техническите, психологическите и социологичните въпроси, свързани със случаите, при които деца стават жертви в онлайн средата, включително интернет психически тормоз, сприятеляване с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба, проблеми, свързани с материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца в онлайн среда, и нови форми на поведение, които биха могли да донесат риск от причиняване на вреди на децата.

Изменение  41

Предложение за решение

Приложение I - действие 4 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Разширяване на познанието относно въздействието на използването на настоящите и нововъзникващите технологии върху децата и младите хора. Действията ще имат за цел по-доброто разбиране на психологическото, поведенческото и социологическото въздействие върху децата и младите хора, използващи онлайн технологии, като се започне от въздействието в резултат от тяхното излагане на вредно съдържание и поведение, и се стигне до сприятеляване с цел сексуална злоупотреба и упражняване на психически тормоз измежду различните платформи—от компютри и мобилни телефони до конзоли за видеоигри и други нововъзникващи технологии.

5. Разширяване на познанието относно въздействието на използването на настоящите и нововъзникващите технологии върху децата и младите хора. Действията, като включват подход, който зачита равенството между половете, ще имат за цел по-доброто разбиране на психологическото, поведенческото и социологическото въздействие върху децата и младите хора, използващи онлайн технологии, като се започне от въздействието в резултат от тяхното излагане на вредно съдържание и поведение, и се стигне до сприятеляване с цел сексуална злоупотреба и упражняване на психически тормоз измежду различните платформи—от компютри и мобилни телефони до конзоли за видеоигри и други нововъзникващи технологии.

Изменение  42

Предложение за решение

Приложение II

 

Текст, предложен от Комисията

 (1) 

Намаляване на незаконното съдържание и борба с вредното поведение в онлайн среда

30-35%

 (2) 

Насърчаване на по-безопасна онлайн среда

5-10%

 (3) 

Осигуряване на обществена осведоменост

45-50%

 (4) 

Създаване на база от знания

8-15%

 

Изменение, внесено от Парламента

(1)     

Осигуряване на обществена осведоменост

48%

(2)     

Борба срещу незаконното съдържание и борба с вредното поведение в онлайн среда

34%

(3)     

Насърчаване на по-безопасна онлайн среда

10%

(4)     

Създаване на база от знания

8%

Изменение   43

Предложение за решение - акт за изменение

Приложение III – точки 4, 5 и 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Подборът на действия с поделени разходи ще се основава на покани за подаване на предложения, публикувани на електронната страница на Комисията в съответствие с действащите финансови разпоредби.

заличава се

(5) Заявленията за подкрепа от страна на Общността следва да съдържат, където е необходимо, финансов план, изброяващ всички компоненти по финансирането на проектите, включително финансовата помощ, искана от Общността, а също и всички други заявления за подпомагане или безвъзмездни средства от други източници.

 

(6) Съпътстващите мерки ще бъдат прилагани посредством покани за подаване на оферти в съответствие с действащите финансови разпоредби.

 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията относно европейска програма за защита на децата при използване на интернет и новите технологии („По-безопасен интернет“) представлява част от действия на европейско равнище за насърчаване на по-голяма безопасност за децата в интернет. Тъй като новите технологии стават все по-широко разпространени и се повишава компютърната грамотност, децата все повече се излагат на рискове, свързани с незаконно съдържание и вредно поведение, като тормоз, детска порнография, онлайн сприятеляване с цел сексуална злоупотреба, интернет психически тормоз, разпространение на съдържание с расистки характер и подбуждане към самонараняване, анорексия или самоубийство.

Според Евробарометър[1] 74% от младите хора на възраст между 12 и 15 години използват интернет най-малко три часа на ден. На практика всички запитани деца са отговорили, че по случайност са били изложени на порнографски изображения. В действителност стойностите сочат показателен ръст на броя интернет сайтове с детска порнография и вредно за децата съдържание, с тревожна тенденция към понижаване на възрастта на засегнатите деца и увеличение на регистрираните нива на насилие.

Фондацията за наблюдение на интернет (Internet Watch Foundation) докладва за ръст от 16% при злоупотребите с деца в интернет само през последните няколко години. Базата данни на Интерпол сочи, че всяка година се предлагат онлайн най-малко 500 000 нови оригинални детски порнографски изображения и 550 000 изображения на злоупотреби с 20 000 деца, от които само 500 са били идентифицирани и спасени от 2001 г. Броят на уебсайтове, съдържащи материали, показващи детска порнография се е увеличил в световен план с 1500% за периода 1997 - 2005 г.

Тези данни ясно сочат, че за безопасността на децата онлайн е необходим многостепенен подход, в който да вземат участие децата, техните семейства, училището, заедно с оператори от сектора на далекосъобщенията, доставчици, както и институции, органи за саморегулиране и НПО. Необходими са съвместни усилия, насочени към повишаване на знанията и превенцията, които насърчават и улесняват в техническо отношение съобщаването за подобни злоупотреби и същевременно подобряват възможностите за разследвания на силите на полицията.

Настоящите амбициозни цели могат да се постигнат, като се използват средствата, предоставени от Европейския съюз посредством упоменатия финансов инструмент - Програмата за по-безопасен интернет.

Новата програма предвижда финансиране от 55 милиона евро за периода 2009-2013 г. за защита на децата при използването на интернет и нови технологии. Тя се основава на 4 основни линии на действие: ограничаване на вредното поведение чрез борба срещу незаконното съдържание и противопоставяне на интернет злоупотребите; насърчаване на по-сигурна онлайн среда, наред с другото, посредством специални технологически инструменти; насърчаване на осведомяването, участието и превенцията; и, накрая, създаване на база от знания, като се насърчава сътрудничеството и обмена на добри практики на международно равнище.

Необходимо е също така да се подчертае значението на тази инициатива на Комисията в светлината на резултатите от предходната Програма за по-сигурен Интернет плюс (2004-2008 г.).

Наред с инструментите, които са полезни в борбата срещу разпространението на вредно съдържание в интернет, важно е да се продължи подкрепата за създаване на горещи телефонни линии посредством новата програма. Горещите телефонни линии имат важна роля при предварителното разследване за съобщаване и първоначална оценка на законността на съдържанието. Тези центрове за контакт представляват мрежа за пренасочване на информацията към силите на полицията и горещите телефонни линии, които са част от мрежата INHOPE (Международната асоциация на горещите линии за Интернет).

От съществено значение е също така да се разработят специални контролирани услуги за „чат“ за деца. Съществуват редица успешни инициативи в тази област, които са били въведени посредством мониторинг на достъпа до услуги за „чат“ за деца и осъществяване на превантивни проверки на създадено от потребителите съдържание, публикувано онлайн. Също така все по-широко разпространение на пазара получават системи за блокиране и филтриране с цел създаване на подходяща за деца среда. Трябва да се предприемат стъпки за насърчаване на използването на подобни системи с цел да се гарантира, че те няма да станат една от многото възможности на новите технологии, които не се използват.

Все още предстои да бъдат положени много усилия, за да се повиши осведомеността на децата относно рисковете, свързани с използването на нови технологии. Трябва да им се предоставят по-обширни знания и да бъдат научени да избягват опасно онлайн поведение. Те следва да бъдат добре подготвени и да им бъде предоставена подходяща информация, така че да могат да използват всички средства, за да разпознават и да се защитават от възможни форми на злоупотреба. Следва също така да се даде приоритет и на повишаването на осведомеността на младите хора относно значението и ценността на неприкосновеността на личния им живот. Недостатъчно внимание е отделено на проблема, свързан с онлайн продажби от страна на млади хора на техни собствени изображения с цел финансова печалба.

Необходимо е също така да се проведе обширна кампания за повишаване на грамотността на родителите и училищните преподаватели с цел да се намалят различията между поколенията по отношение на технологиите. Също така следва да се обменят опит, добри практики и знания между силите на полицията и операторите в този сектор.

От първостепенно значение е вниманието да бъде насочено към две особено тревожни явления, а именно „сприятеляването с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба“ и „упражняване на интернет психически тормоз“, които трябва да бъдат разглеждани като приоритет. Като част от общите усилия за насърчаване на безопасността на децата следва да се координират мерките, включително осведомяване, развитие на нови технологични инструменти, обмен на добри практики, и дейността на доставчиците. Според доклада на Евробарометър проблеми като склоняване на деца чрез психологическо манипулиране с цел извършване на сексуална злоупотреба (сприятеляване), интернет психически тормоз и подбуждане към самонараняване не се съобщават на родителите поради чувство на срам или страх от забраняване на използването на услугите за „чат“, или просто защото децата подценяват сериозността на проблема. По този начин тези проблеми стават много по-коварни и тяхната идентификация много по-трудна. Също така сприятеляването с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба, а именно онлайн контакти, целящи контакти в истинския живот, са изключително опасни и представляват предварителни индикации за злоупотреба с деца.

Поради това трябва да бъдат предприети действия за насърчаване на обучението и разпространяване на знания относно поведението на децата и тяхната уязвимост към опасно поведение („виктимизация“ - процес на превръщане на потенциалните жертви на престъпността в реални) Необходимо е да се увеличат усилията, за да се осигурят на децата средства за избягване на опасни контакти, да се подпомогнат да разпознават опасностите и да се научат да споделят подобни проблеми с родителите си.

От съществено значение за борбата срещу онлайн злоупотребите е също така да се насочи вниманието към инструментите на разположение на силите на полицията.

Поради това следва да се създаде Европейска база данни с детски порнографски изображения, която да е свързана в реално време с предоставяните на полицията доклади на горещите телефонни линии. Този инструмент е изключително полезен по отношение на изображения, придобити чрез системи от типа „потребител към потребител“ (peer to peer), като средство за проверка дали изображението вече се е появявало в мрежата и дали вече са били осъществявани разследвания по въпроса, като по този начин се избегне ненужно дублиране на разследвания.

Също така е важно допълнително да се разработи разпространението на софтуер за подпомагане на разследванията на полицията при идентифициране на местоположението на детето, с което е злоупотребено. Системата за идентификация на случаи на експлоатация на деца (CETS) и работните досиета за целите на анализа на Европол постигнаха значителни резултати в тази област.

Необходими са също действия за подкрепа на системите, свързани с възможността за проследяване на финансови движения във връзка с обмен на детски порнографски изображения. От особен интерес е възложено от Missing Children Europe проучване, което сочи, че законите на 11 държави-членки и на Русия дават възможност за проследяване на плащания, извършени на сайтове за детска порнография при пълно зачитане на неприкосновеността на личния живот и стандартите за банкова тайна. Следва да се обърне внимание на ефективността на вече извършената работа и на резултатите, които могат да бъдат постигнати от операторите в сектора посредством обмен на добри практики и саморегулация. В тази връзка приветствам споразумението между операторите на мобилна телефония от февруари 2007 г. относно защитата на децата. Следва допълнително да бъдат насърчени под егидата на Комисията подобни стъпки от страна на доставчиците. Например следва да се създаде общ етикет „подходящо за деца“, който да бъде разпространен между доставчиците, за да се даде възможност на родителите и децата да идентифицират безопасните сайтове, които внимателно се наблюдават от доставчиците. Това би било прост начин да се даде възможност на гражданите са използват такива сайтове без страх от злоупотреба.

Проучването, извършено при подготовката на настоящия инструмент, подчерта изключително фрагментарния характер на данните относно детската порнография, с които разполага обществеността, и по-специално относно формите на незаконно поведение по отношение на децата, които се появиха в резултат на новите технологии. Следователно е необходимо да се подчертае значението, в контекста на мерките за повишаване на осведомеността, на мониторинга и събирането на данни.

В заключение, трябва да се продължат и увеличат усилията за гарантиране на безопасността на децата онлайн и по-общо при използването на нови технологии. Един от приоритетите на Парламента е да се ускори одобрението на настоящия текст с оглед стартиране на програмата най-късно до 1 януари 2009 г. и гарантиране по този начин на приемственост при финансирането и подготовка на подходяща финансова рамка за периода 2009-2012 г. Именно с оглед постигане на съгласие на първо четене предложените от Съвета на ЕС[2] изменения са включени в настоящия доклад. Вярваме, че членовете на ЕП имат готовност да се включат в общите усилия за възможно най-бързо одобрение на настоящия доклад.

  • [1]  1Евробарометър EB 60.2-CC-EB2004.1.
  • [2]  Съвет на ЕС, 8 май 2008 г., № 9137/08.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (11.9.2008)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

Докладчик по становище: Cătălin-Ioan Nechifor

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящата програма „за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет“ е четвъртата програма в рамките многогодишното програмиране за насърчаване на по-безопасното използване на интернет, след програмите от 1999г.[1], 2003 г.[2] и 2005 г.[3] Програмата следва да влезе в сила на 1 януари 2009 г.

Дата

Период

Финансова рамка

Брой обхванати години

1999 г.

1999 - 2002 г.

25 милиона евро

4

2003 г.

2003 - 2004 г.

 

13,3 милиона евро

2

2005 г.

2005 -2006 г.

20,05 милиона евро

2

2005 г.

2006 - 2008 г.

24,95 милиона евро

3

2008 г.

2009 - 2013 г.

55 милиона евро

5

Програмата касае бюджетни редове 09 02 02 (оперативни бюджетни кредити) и 09 01 04 04 (административни бюджетни кредити).

Усвояване ( в милиони евро)

Бюджет

 

Окончателен размер

Усвояване

Процент

 

2009

p.m. (ППБ)

10,7

 

 

 

2008

14,9

0,04 (към 16.6.2008 г.)

0,47 %

 

2007

12,24

12,24

100 %

 

2006

9,8

6,12

84,3 %

 

2005

9,5

9,5

100 %

 

Равнището на усвояване на бюджетните кредити е било доста добро през предходните години, единствено през 2008 г. изглежда има сериозни закъснения при усвояването (40 000 евро са заделени към 26 юни 2008 г.). ГД „Информационно общество и медии“[4] счита, че ще успее са усвои изцяло бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания преди края на бюджетната година. Бюджетните кредити за поети задължения са предмет на глобално бюджетно задължение за финансиране на проекти, избрани след покана за представяне на предложения, публикувана в Официален вестник на 12 март 2008 г. (ОВ C 67, стр. 7) с краен срок 28 май 2008 г. Оценката на предложенията се проведе в началото на юни.

По отношение на бюджета за 2009 г. (първа година от предложената нова програма) Комисията информира вашия докладчик по становище, че сумата в размер на 10,75 милиона евро, предвидена в ППБ за 2009 г., ще бъде също така насочена към финансиране на проекти, избрани след покана за представяне на предложения, която предстои да бъде отправена през 2009 г. в рамките на новата програма. Размерът на сумата се обосновава с половината от размера на усвоените суми в рамките на настоящата програма. (общият бюджет, предвиден за програмата, е ~ 10,2 милиона евро или 55 милиона евро, разпределени на пет години на изпълнение).

55 милиона евро се предвиждат за периода 2009-2013 г. Финансовата обосновка предвижда следното разпределение по години в рамките на петгодишната продължителност на програмата:

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ОБЩО

Техническа и административна помощ (09 01 04 04 )

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

1,5

ППБ 2009 г. /Финансово програмиране към 25.4.2008 г.

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

 

 

 

Бюджетни кредити за поети задължения

11

11

11

11

11

 

55,0

Бюджетни кредити за плащания

0,3

5,38

6,91

9,85

10,35

22,21

55,0

ППБ 2009 г. /Финансово програмиране към 25.4.2008 г.

CA: 10,75

10,7

10,7

10,7

10,7

 

53,55

PA: 13

Следователно административните разходи са се увеличили с 50 000 евро на година в сравнение с 2007-2008 г.

Въпреки че референтната финансова сума е съвместима с тавана на подфункция 1a, при липсата на специфично правно основание в Договора, вашият докладчик по становище поставя под въпрос европейската добавена стойност на тази програма, особено в контекста на средносрочната оценка на многогодишната финансова рамка, към която следва да пристъпи бюджетният и законодателен орган.

Комитология

Структурата на програмата, която се състои единствено от „куха обвивка“ (решението), е запълнена с 3 приложения, в които се определя съдържанието на действията на Комисията. Член 1, параграф 2 предвижда, че действията (съдържанието) на програмата се определят „в приложение I“ и че тя се прилага в съответствие с приложение ІІІ. В самото решение не се предвиждат никакви действия. Докладът Mastenbroek[5] на Европейския парламент от декември 2004 г. относно последната програма не изиска промяната на структурата на програмата.

Освен използваната не особено прозрачна законодателна техника, в член 3, параграф 3 се предвижда, че Комисията може да промени съдържанието на приложение ІІІ (методи за осъществяване) в съответствие с процедурата на комитология.

Проследяването на финансовото изпълнение на програмата е от компетенциите на комисията по бюджети или на комисията по бюджетен контрол особено в перспективата на предстоящата средносрочна оценка на многогодишната финансова рамка. Още повече, че Договорът от Лисабон, които предвижда замяната на процедурата на комитология със система от делегирани актове, няма да влезе в сила в близко бъдеще.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1а. счита, че референтната финансова сума, посочена в законодателното предложение за изпълнение на програмата за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2013 г., и установена на 55 000 000 EUR, е съвместима с тавана по подрубрика 1а на многогодишната финансова рамка (МФР) 2007-2013 г.;

Изменение  2

Предложение за решение – акт за изменение

Член 3 - параграф 3 - буква a)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) приемане и изменение на работната програма, включително определяне на приоритетните области за международно сътрудничество;

заличава се

Изменение  3

Предложение за решение – акт за изменение

Член 3 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Мерките, които целят промяна на несъществените елементи на настоящото решение относно приемането на работната програма, включително определянето на приоритетните области в международното сътрудничество, се приемат в съответствие с процедурата на регулиране с контрол по член 4, параграф 2а.

Изменение  4

Предложение за решение – акт за изменение

Член 4 - параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи 1 до 4, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Изменение  5

Предложение за изменение – акт за изменение

Приложение III - параграфи 4, 5 и 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Подборът на действия с поделени разходи ще се основава на покани за подаване на предложения, публикувани на електронната страница на Комисията в съответствие с действащите финансови разпоредби.

заличава се

(5) Заявленията за подкрепа от страна на Общността следва да съдържат, където е необходимо, финансов план, изброяващ всички компоненти по финансирането на проектите, включително финансовата помощ, искана от Общността, а също и всички други заявления за подпомагане или безвъзмездни средства от други източници.

 

(6) Съпътстващите мерки ще бъдат прилагани посредством покани за подаване на оферти в съответствие с действащите финансови разпоредби.

 

Обосновка

Ненужна разпоредба. С цел избягване на противоречие с Финансов регламент № 1605/2002, тези разпоредби следва да бъдат заличени, тъй като Финансовият регламент и неговите мерки за изпълнение са достатъчно подробни.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии

Позовавания

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

10.4.2008 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Cătălin-Ioan Nechifor

1.4.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

15.7.2008 г.

11.9.2008 г.

 

 

Дата на приемане

11.9.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Thijs Berman, Jana Hybášková, Peter Šťastný

  • [1]  Решение № 276/1999/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 януари 1999 г. относно приемане на многогодишен план за действие на Общността за насърчаване на по-безопасното използване на Интернет и новите онлайн технологии чрез борба с незаконното и вредното съдържание преди всичко в областта на защитата на децата и непълнолетните
  • [2]  Решение № 1151/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за изменение на Решение № 276/1999/ЕО относно приемане на многогодишен план за действие на Общността за насърчаване на по-безопасното използване на Интернет и новите онлайн технологии чрез борба с незаконното и вредното съдържание преди всичко в областта на защитата на децата и непълнолетните
  • [3]  Решение № 854/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година за създаване на многогодишна програма на Общността за насърчаване на по-безопасно използване на Интернет и нови онлайн технологии
  • [4]  http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
  • [5]  Решение № 854/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година за създаване на многогодишна програма на Общността за насърчаване на по-безопасно използване на Интернет и нови онлайн технологии - COD 2004/0023 - http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=241912

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (10.9.2008)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на Интернет и други комуникационни технологии
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

Докладчик по становище: Christopher Heaton-Harris

КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на предложението на Комисията за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на Интернет и други комуникационни технологии е да се опре на успехите на Плана за действие за по-безопасен Интернет.

От 1996 г. насам Европейският съюз играе водеща роля по отношение защитата на децата в онлайн среда и последователните програми за по-безопасен Интернет са основна част от дейността на Комисията в тази област. В момента те представляват единствената паневропейска инициатива за борба с проблемите, свързани със защита на децата в онлайн пространството, като включват мерки, доказали своята ефективност.

Постигнатите от тях резултати са:

· Европейска мрежа от горещи линии – точки за контакт, където обществеността може да докладва за незаконно съдържание

· Европейска мрежа за повишаване на осведомеността и координиран от нея „Ден на безопасния Интернет. Всяка година все по-голям брой държави от Европа и целия свят взимат участие в тези инициативи

· Информация за родители посредством независимо тестване на ефективността на филтриращия софтуер

· Подкрепа на инициативите за саморегулиране в сектора по отношение на оценката на съдържанието и мобилните телефони

Според крайната оценка на Плана за действие за по-безопасен Интернет днес Европейският съюз се възприема като „пионер, идентифицирал на един ранен стадий проблема с незаконното и вредното съдържание в Интернет като сериозен и важен политически въпрос от глобално значение“.

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията по принцип и подкрепя произтеклите до този момент успешни действия, особено в областта на гарантирането на информираност на обществото. Въпреки това, изразява загриженост поради различията между отделните държави-членки по отношение на ресурсите и организационните възможности в областта на намаляването на незаконно съдържание и справяне с вредно съдържание онлайн. Има някои относително прости действия, които могат да бъдат предприети - много от които успешно се прилагат в някои държави-членки – и които биха подобрили възможностите на съответните органи в държавите-членки да установяват и премахват по-бързо и по-ефективно материали, показващи сексуални злоупотреби с деца.

Докладчикът подкрепя предложението за европейска база данни, за да се подобри базата от знания в тази област и настоятелно призовава Комисията да предприеме всички налични мерки, за да гарантира прилагането й възможно най-скоро. В заключение, програмата е успех за Европейския съюз, и настоящето предложение следва да гарантира, че тя ще продължи да бъде успешна. Докладчикът изразява надежда, че с понататъшното международно сътрудничество, тези добри практики ще бъдат разпространени и в други части на света.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Желателно е да се постигне международно споразумение, съдържащо обвързващи разпоредби, но постигането му не може да бъде незабавно. Дори и да се постигне такова споразумение, само по себе си то няма да бъде достатъчно, за да се гарантира прилагането на разпоредбите или да осигури защита на изложените на риск лица.

(5) Желателно е да се постигне международно споразумение, съдържащо обвързващи разпоредби във възможно най-кратък срок. Ако се постигне такова споразумение, само по себе си то няма да бъде достатъчно. По тази причина следва да се вземат различни мерки, за да се гарантира прилагането на разпоредбите или да осигури защита на изложените на риск лица.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Предвид глобалния характер на проблема международното сътрудничество има ключово значение. Нелегалното съдържание може да бъде изготвено в дадена държава, да се помещава в друга, но достъпът до него и изтеглянето му се правят навсякъде по света. Международното сътрудничество, насърчавано в рамките на мрежовите структури на Общността, трябва да бъде подсилено, за да бъдат децата по-добре защитени от трансгранични рискове, свързани с трети страни. Обменът на най-добри практики между европейски организации и организации от други части на света може да бъде взаимно изгоден.

(9) Предвид глобалния характер на проблема международното сътрудничество има ключово значение – през 2007 г. на територията на ЕС са се помещавали единствено 3% от търговските уебсайтове, свързани със сексуалната злоупотреба с деца. Нелегалното съдържание може да бъде изготвено в дадена държава, да се помещава в друга, но достъпът до него и изтеглянето му се правят навсякъде по света. Международното сътрудничество, насърчавано в рамките на мрежовите структури на Общността, трябва да бъде подсилено, за да бъдат децата по-добре защитени от трансгранични рискове, свързани с трети страни. Обменът на най-добри практики между европейски организации и организации от други части на света, по-специално Съединените американски щати, може да бъде взаимно изгоден.

Обосновка

Благодарение до голяма степен на успеха на Програмата за по-безопасен Интернет, ЕС отбелязва продължителен успех по отношение на премахване на уебсайтовете, които помещават нелегално съдържание. Статистическите данни, събрани от Фондацията за наблюдение на Интернет (Internet Watch Foundation), показват, че през 2007 г. уебсайтовете в САЩ са помещавали 48% от търговските, широко достъпни, уебсайтове, свързани със сексуалната злоупотреба с деца; през първото тримесечие на 2008 г. този дял е нараснал до приблизително 78%. Значителен процент от не-търговското съдържание също се помещава на уебсайтове в САЩ. Факт е, че в тези страни използването на Интернет е сред най-високите в света, но е ясно, че може да се постигнат допълнителни успехи в намаляването на тези бройки.

Изменение  3

Предложение за решение

Приложение I - раздел 1 - точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Осигуряване на точки за контакт, където обществото да може да съобщава за незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда. Дейностите следва да гарантират, че тези центрове за контакт са ефективни и познати за обществото, действат в тясно сътрудничество с другите мерки на национално ниво и търсят сътрудничество на европейско ниво, за да се справят с трансгранични проблеми и обменят най-добри практики.

1. Осигуряване и популяризиране съществуването на центрове за контакт и горещи телефонни линии, където обществото ще може да съобщава за незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда. Дейностите следва да гарантират, че тези центрове за контакт са ефективни и познати за обществото, последователно се популяризират, по-специално във всички програми за търсене и посредством безплатен европейски номер, действат в тясно сътрудничество с другите мерки на национално ниво и търсят сътрудничество на европейско ниво, за да се справят с трансгранични проблеми и обменят най-добри практики.

Обосновка

As we have learned from the 112 emergency number, there is no point simply creating a pan-European numbers or hotlines unless the public know about them. They should be promoted to raise public awareness of them.

Изменение  4

Предложение за решение

Приложение I - раздел 1 - точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Стимулиране на прилагането на технически решения за адекватни действия спрямо незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда. Дейностите следва да насърчават развитието или адаптирането на ефективни технологични инструменти за справяне с незаконното съдържание и борба с вредното поведение в онлайн среда, общо използвани от заинтересованите страни.

3. Стимулиране на прилагането на технически решения за адекватни действия спрямо незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда и осведомяване на крайните потребители относно възможните начини на приложение на тези технологии. Дейностите следва да насърчават развитието или адаптирането и/или популяризирането на ефективни технологични инструменти с безплатен и лесен достъп за справяне с незаконното съдържание и борба с вредното поведение в онлайн среда, общо използвани от заинтересованите страни. Заинтересованите страни следва да бъдат осведомени относно наличността на тези технологии и тяхното правилно използване.

Обосновка

New technology or technical solutions are useless unless the public are informed as to their availability and the most effective way of using them.

Изменение  5

Предложение за решение

Приложение I – раздел 1 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5а. Обвързване на регистрите на имена на домейни, ако това още не е извършено, и засилване на сътрудничеството, ако то вече е извършено. Дейностите ще целят да допълват съществуващите действия посредством подобряване на сътрудничеството с регистрите на имена на домейни в държавите-членки и насърчаване на положителни взаимоотношения с регистри извън ЕС с цел навременно разкриване на евентуално незаконно съдържание и свеждане до минимум на продължителността на съществуване на уебсайтовете, за които е известно, че предлагат съдържание, свързано със сексуалната злоупотреба с деца.

Обосновка

Сътрудничеството със секторите на промишлеността, свързани с Интернет и с комуникациите, е от основно значение в тази бързо развиваща се област, но регистрите на домейни са от особена важност, тъй като те служат за основа на уебсайтовете. Подобряването на сътрудничеството с тези органи на равнище държава-членка би довело до една по-ефективна система за „ранно предупреждение” по отношение на нелегално съдържание и ще направи по-скъпи, кратковременни и трудни дейностите на операторите на уебсайтове, свързани със сексуалната злоупотреба с деца, някои от които са били активни (live) в продължение на много години и са използвали едно и също име на домейн.

Изменение  6

Предложение за решение

Приложение I - раздел 2 - точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Насърчаване на участието на деца и млади хора в изграждане на по-безопасна онлайн среда. Действията са предназначени за ангажиране на деца и млади хора, с цел по-добро разбиране на тяхната гледна точка и опит по отношение на използването на онлайн технологии и на това, по какъв начин да се насърчи по-безопасна онлайн среда за деца.

3. Насърчаване на участието на деца и млади хора в изграждане на по-безопасна онлайн среда. Действията ще са предназначени за ангажиране на деца и млади хора, с цел по-добро разбиране на тяхната гледна точка и опит по отношение използване на онлайн технологии, що се отнася до насърчаване на по-безопасна онлайн среда за деца, с подкрепата на специалисти.

Изменение  7

Предложение за решение

Приложение I - раздел 2 - точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Увеличаване на осведомеността относно подходящи инструменти за действие срещу вредното съдържание в онлайн среда. Дейностите ще целят увеличаване на информираността относно представянето и ефективността на инструментите за действие срещу незаконно съдържание и снабдяване на потребителите с информация, инструменти и приложения, които да им осигуряват подходяща подкрепа при съприкосновение с вредното съдържание измежду различните платформи.

4. Увеличаване на осведомеността относно подходящи инструменти за действие срещу вредното съдържание в онлайн среда. Дейностите ще целят увеличаване на информираността, по-специално на родителите, настойниците и възпитателите, относно представянето и ефективността на инструментите за действие срещу незаконно съдържание и редовно снабдяване на всички потребители с лесно разбираема образователна информация, инструменти и приложения, които да им осигуряват подходяща подкрепа при съприкосновение с вредното съдържание измежду различните платформи.

Обосновка

It's important to reduce the knowledge gap generally between adults and children since adults control children's access to content. It's important however to focus specifically on those adults who directly control children's access to content such as parents, carers or educators.

Изменение  8

Предложение за решение

Приложение I - раздел 3 - точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Повишаване на обществената осведоменост и разпространение на информация относно по-безопасното използване на онлайн технологиите. Дейностите ще насърчат обществената осведоменост чрез осигуряване на адекватна информация относно възможностите, рисковете и средствата за справяне с тях, координирани на европейско ниво. Дейностите насърчават рентабилни средства за популяризиране на проблема сред голям брой потребители.

1. Повишаване на обществената осведоменост и разпространение на информация относно по-безопасното използване на онлайн технологиите. Дейностите ще повишат обществената осведоменост чрез редовно и систематично осигуряване на адекватна информация относно възможностите, рисковете и средствата за справяне с тях, координирани на европейско ниво. Дейностите ще насърчават рентабилни средства за популяризиране на проблема сред голям брой потребители, по-специално младите хора, както в рамките на училището, така и в рамките на сдруженията.

Изменение  9

Предложение за решение

Приложение I – раздел 4 – встъпителна формулировка

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Дейностите ще имат за цел да създадат база от знания с оглед предприемане на подходящи действия спрямо съществуващите и нововъзникващите приложения на онлайн средата, и съответните рискове и последствия, с цел разработване на подходящи действия за осигуряване на онлайн безопасността на всички потребители. Планираните основни всеобхватни действия включват:

Дейностите ще имат за цел да създадат база от знания с оглед предприемане на подходящи действия спрямо съществуващите и нововъзникващите приложения на онлайн средата, и съответните рискове и последствия, с цел разработване на подходящи действия за осигуряване на онлайн безопасността на всички потребители. Съдържанието на тази база от знания следва да бъде споделено със заинтересованите страни и да бъде разпространено във всички държави-членки. Планираните основни всеобхватни действия включват:

Обосновка

Knowledge bases are not useful unless the information is shared.

Изменение  10

Предложение за решение

Приложение I - раздел 4 - точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Осигуряване на актуализирана информация относно използването на онлайн технологии от деца. Ще бъдат извършени действия за изготвяне на актуализирана информация относно използването на онлайн технологии от деца и начина, по който те и техните родители, и настойници подхождат както към възможностите, така и към рисковете. Действията ще включват количествени и качествени аспекти: Те ще целят разширяване на познанието относно стратегиите, използвани лично от деца и млади хора, за справяне с рисковете в онлайн среда и оценка на ефективността на тези стратегии.

2. Осигуряване на актуализирана информация относно използването на онлайн технологии от деца. Ще бъдат извършени действия за изготвяне на актуализирана информация относно използването на онлайн технологии от деца и начина, по който те и техните родители, настойници, учители и възпитатели подхождат както към възможностите, така и към рисковете. Действията ще включват количествени и качествени аспекти: Те ще целят разширяване на познанието относно стратегиите, използвани лично от деца и млади хора, за справяне с рисковете в онлайн среда и оценка на ефективността на тези стратегии.

Обосновка

With increasing use of the internet by young people, it's important that teachers and educators are aware of all the issues. This is this particularly important because of cyber-bullying which often emanates from the school environment.

Изменение  11

Предложение за решение

Приложение I – раздел 4 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а. Насърчаване на използването на вече съществуващи международни бази данни с изображения – като тази на Интерпол – за борба срещу сексуалната злоупотреба с деца. По-засилено сътрудничество на държавите-членки и Европейския съюз с Интерпол и неговите бази данни би могло да повиши ефективността на сътрудничеството на национално, европейско и международно равнище.

Обосновка

With a view to improving cooperation in the fight against child abuse, it makes sense to use and develop existing instruments. For example, a special European database would double the amount of work involved and thus hamper efforts to combat child abuse. In addition, the data involved is highly sensitive, so that stringent data protection with a proper legal basis is essential.

Изменение  12

Предложение за решение

Приложение I – раздел 4 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2б. Създаване на общоевропейска база данни с изображения, свързани със сексуалната злоупотреба с деца. Дейностите ще се изразяват в надзор във връзка със създаването на общоевропейската база данни с изображения, така че да се даде възможност на правоприлагащите агенции и на съответните органи от държавите-членки да обменят информация и по този начин да се сведе до минимум дублирането на съществуващите усилия и да се използват максимално настоящите и бъдещите ресурси.

Обосновка

Понастоящем идеята за създаване на база данни се проучва от INHOPE (Международната асоциация на горещите линии за Интернет) и следва да бъде разглеждана като приоритетно действие за Комисията, с цел гарантиране на нейното завършване и доставка в най-кратък срок и с участието и сътрудничеството на съответните участници от държавите-членки, така че да се гарантира извличането на максимална полза от информацията. Това ще даде възможност на ЕС и на държавите-членки да придобият по-добри познания относно обхвата и мащаба на онлайн съдържанието, свързано със сексуалната злоупотреба с деца, да сведе до минимум дублирането на усилия и да улесни по-ефективното използване на ресурсите на ЕС.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии

Позовавания

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CULT

10.4.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Christopher Heaton-Harris

1.4.2008

 

 

Разглеждане в комисия

14.7.2008

 

 

 

Дата на приемане

10.9.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Слави Бинев, Ignasi Guardans Cambó, Mary Honeyball, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (10.9.2008)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

Докладчик по становище: Titus Corlăţean

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 27 февруари 2008 г. Комисията одобри ново предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на Интернет и други комуникационни технологии (COM(2008)0106).

Неговата цел е да усъвършенства и замести съществуващата „Програма за по-безопасен Интернет плюс“, като насърчава четири дейности: намаляване на незаконното съдържание и борба с вредното поведение в онлайн среда; насърчаване на по-безопасна онлайн среда; осигуряване на обществена осведоменост; и създаване на база от знания.

Като цяло предложението на Комисията изглежда разумно и балансирано. Въпреки това, докладчикът би искал да предложи някои промени, които да повишат ефективността му.

Изменения са внесени, по-специално, с оглед разширяване на обхвата на програмата по отношение на онлайн хазарта и електронната търговия с потенциално вредни стоки и въвеждане на задължително участие на поне един орган от всяка държава-членка. Освен това се предлага изясняване на понятието „деца”, за да се вземат предвид различните разпоредби относно правоспособността, съществуващи в държавите-членки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Разпространението на интернет и използването на нови технологии, например на мобилни телефони, продължава да нараства със значителни темпове в рамките на Общността и предлага на всички граждани в еднаква степен отлични възможности за участие, взаимодействие и творчество. Продължават да съществуват рискове за деца и злоупотреби с технологиите, тъй като с променящите се технологии и социално поведение продължават да се появяват нови рискове и злоупотреби. За да се стимулира използването на възможностите и възползването от предимствата, предлагани от Интернет и другите онлайн технологии, се изискват също така мерки за насърчаване на тяхното по-безопасно използване.

(1) Разпространението на интернет и използването на нови технологии, например на мобилни телефони, продължава да нараства със значителни темпове в рамките на Общността и предлага на всички граждани в еднаква степен отлични възможности за участие, взаимодействие и творчество. Въпреки това продължават да съществуват рискове за деца и злоупотреби с технологиите, тъй като с променящите се технологии и социално поведение продължават да се появяват нови рискове и злоупотреби. Необходимо е да се приемат мерки на равнище на ЕС, за да се защити физическата, умствената и моралната неприкосновеност на децата, която може да бъде нарушена от достъп до неподходящо съдържание. Нещо повече, за да се стимулира използването на възможностите и възползването от предимствата, предлагани от Интернет и другите онлайн технологии, както и от комуникационните технологии, се изискват също така мерки за насърчаване на тяхното по-безопасно използване.

Обосновка

Прилагането на решението относно комуникационните технологии, като например мобилните телефонни услуги, следва да бъде изрично упоменато, тъй като значителен брой деца и подрастващи използват тези услуги.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Желателно е да се постигне международно споразумение, съдържащо обвързващи разпоредби, но постигането му не може да бъде незабавно. Дори и да се постигне такова споразумение, само по себе си то няма да бъде достатъчно, за да се гарантира прилагането на разпоредбите или да осигури защита на изложените на риск лица.

заличава се

Обосновка

Споменаването на възможността за сключване на международно споразумение и в същото време поставянето под въпрос на неговата ефективност е доста противоречиво.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8а) Променящата се медийна среда, възникваща под въздействието на нови технологии и медийни иновации, поражда необходимост децата, а също така родителите, възпитателите и педагозите, да бъдат обучени да използват по безопасен и ефективен начин информационните услуги, предлагани онлайн.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8б) Следва да бъдат положени усилия за защита на децата от икономическите рискове от сключване на дългосрочни договори посредством съвременни технологии (Интернет или мобилен телефон). В тази връзка следва да бъдат разработени ефективни системи за установяване на възрастта и доброволни етикети за сертифициране.

Обосновка

Тъй като децата са основна целева група за някои дългосрочни услуги, предоставяни по Интернет или мобилни телефони (например мелодии за позвъняване или игри за мобилни телефони), доставчиците следва да гарантират, че поне цените и срока на услугата са ясно посочени.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Настоящото решение зачита основните права и е съобразено с принципите, отразени в Хартата за основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 7, 8 и 24 от нея,

(14) Настоящото решение зачита основните права и е съобразено с принципите, отразени в Хартата за основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 3, параграф 1, 7, 8 и 24 от нея,

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14а) Никой елемент на настоящата директива и нейните приложения не възпрепятства държавите-членки да прилагат собствените си правни разпоредби и административни практики по отношение на защитата на децата при използване на Интернет, ако те могат да гарантират по-добри резултати,

Изменение  7

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1а. За целите на настоящото решение с понятието „деца” се обозначават лица на възраст под 18 години, освен ако при определени условия тяхното национално законодателство не им предоставя пълна правоспособност преди навършване на тази възраст.

Обосновка

Националните разпоредби относно пълната правоспособност предоставят, при определени условия, пълна правоспособност преди навършване на 18 години. Разширяване на защитата, предоставена на „децата", по отношение на всички лица под 18-годишна възраст, независимо от факта, че те разполагат с пълна правоспособност, би било неподходящо.

Изменение  8

Предложение за решение

Член 1 - параграф 2 - буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) намаляване на незаконното съдържание и борба с вредното поведение в онлайн среда;

а) борба срещу незаконното съдържание и срещу вредното поведение в онлайн среда;

Изменение  9

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Участието в програмата е открито за юридически лица, установени в държавите-членки на ЕС.

1. Участието в програмата е задължително за поне един орган от всяка държава-членка на ЕС. Всяко друго юридическо лице може доброволно да се включи в програмата.

Изменение  10

Предложение за решение

Приложение I – раздел 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Намаляване на незаконното съдържание и борба с вредното поведение в онлайн среда

1. Борба срещу незаконното съдържание и срещу вредното поведение в онлайн среда

Изменение  11

Предложение за решение

Приложение I – раздел 1 – уводни думи

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Дейностите са предназначени за намаляване на количеството на незаконното съдържание, циркулиращо онлайн, и адекватни действия спрямо вредното поведение в онлайн среда, като се поставя специално акцент върху разпространението на материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца, сприятеляването с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба и упражняване на психически тормоз онлайн. Планираните основни всеобхватни действия включват:

Дейностите са предназначени за намаляване на количеството на незаконното съдържание, циркулиращо онлайн, и ефективни действия спрямо вредното поведение в онлайн среда, като се поставя специално акцент, от една страна, върху разпространението на материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца, сприятеляването с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба и упражняване на психически тормоз онлайн и, от друга страна, върху онлайн хазарта и електронната търговия с потенциално вредни стоки. Планираните основни всеобхватни действия включват:

Изменение  12

Предложение за решение

Приложение I – раздел 1 - точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Осигуряване на точки за контакт, където обществото да може да съобщава за незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда. Дейностите следва да гарантират, че тези центрове за контакт са ефективни и познати за обществото, действат в тясно сътрудничество с другите мерки на национално ниво и търсят сътрудничество на европейско ниво, за да се справят с трансгранични проблеми и обменят най-добри практики.

1. Осигуряване на центрове за контакт, където обществото ще може да съобщава за незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда. Дейностите следва да гарантират, че тези центрове за контакт са ефективни и познати за обществото, действат в тясно сътрудничество с другите мерки на национално ниво и търсят сътрудничество на европейско ниво, за да се справят с трансгранични проблеми и обменят най-добри практики. Тези центрове за контакт също така ще осигуряват на обществеността необходимата информация относно начините за съобщаване на незаконно съдържание и за оценка на съдържанието на информационни услуги, предлагани онлайн, които биха могли да навредят на физическата, умствената или моралната неприкосновеност на децата.

Изменение  13

Предложение за решение

Приложение I – раздел 1 - точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Борба с вредното поведение в онлайн среда, по-специално със сприятеляването с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба и оказването на психически тормоз в онлайн среда. Цел на дейностите ще е противодействие на сприятеляването с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба и оказването на психически тормоз. Действията ще разрешават техническите, психологическите и социологичните въпроси, свързани с тези проблеми, и ще насърчават сътрудничеството и координацията между заинтересованите страни.

2. Борба срещу вредното поведение в онлайн среда, по-специално срещу сприятеляването с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба, оказването на психически тормоз в онлайн среда и хазарта. Цел на дейностите ще е борбата срещу сприятеляването с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба и оказването на психически тормоз, както и срещу онлайн хазарта и електронната търговия с потенциално вредни стоки. Действията ще разрешават техническите, психологическите и социологичните въпроси, свързани с тези проблеми, и ще насърчават сътрудничеството и координацията между заинтересованите страни.

Изменение  14

Предложение за решение

Приложение I – раздел 1 - точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Стимулиране на прилагането на технически решения за адекватни действия спрямо незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда. Дейностите следва да насърчават развитието или адаптирането на ефективни технологични инструменти за справяне с незаконното съдържание и борба с вредното поведение в онлайн среда, общо използвани от заинтересованите страни.

3. Стимулиране на прилагането на технически решения за адекватни действия спрямо незаконно съдържание и вредно поведение в онлайн среда. Дейностите следва да насърчават развитието или адаптирането на ефективни технологични инструменти за справяне с незаконното съдържание и борба срещу вредното поведение в онлайн среда, общо използвани от заинтересованите страни. Биха могли да се разгледат, наред с другото, следните мерки:

 

а) възприемане на етикет за качество за доставчици на услуги, така че потребителите да могат лесно да проверят дали даден доставчик се придържа към етичен кодекс;

 

б) създаване на филтри, които биха предотвратили разпространението посредством онлайн технологии на информация, нарушаваща физическата, умствената или моралната неприкосновеност на децата;

 

в) подкрепа за установяването на общо име на домейн от второ ниво, запазено за контролирани интернет сайтове, които се ангажират със зачитане на непълнолетните и техните права, като например .KID.eu.

Изменение  15

Предложение за решение

Приложение I – раздел 1 - точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Укрепване на сътрудничеството, обмена на информация и опит в борбата с незаконното съдържание и вредното поведение в онлайн среда на международно равнище. Дейностите ще целят подобряване на сътрудничеството с трети държави, хармонизиране на подходите за предприемане на мерки спрямо незаконното съдържание и вредното поведение в онлайн среда на международно равнище и насърчаване на разработването на съвместни подходи и методи на работа.

5. Укрепване на сътрудничеството, обмена на информация и опит в борбата с незаконното съдържание и вредното поведение в онлайн среда на международно равнище. Дейностите ще целят подобряване на сътрудничеството с трети страни, хармонизиране на подходите за противодействие на незаконното съдържание и вредното поведение в онлайн среда на международно ниво и насърчаване на разработването на координиран подход към различните национални бази данни, в които се събират изображения, свързани със злоупотреба с деца, както и тяхната връзка с Европол и други съвместни подходи и методи за работа.

Изменение  16

Предложение за решение

Приложение I – раздел 2 - точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Насърчаване на заинтересованите лица към разработване и внедряване на подходящи системи за саморегулиране. Действията ще насърчават създаването и прилагането на инициативи за саморегулиране и ще стимулират заинтересованите лица да вземат под внимание детската безопасност при разработване на нови технологии и услуги.

2. Насърчаване на заинтересованите лица към разработване и внедряване на подходящи системи за саморегулиране. Действията ще насърчават създаването и прилагането на инициативи за саморегулиране, насочени, наред с другото, към определяне на рейтинг или класифициране на онлайн съдържание, и ще стимулират заинтересованите лица да вземат под внимание детската безопасност при разработване на нови технологии и услуги.

Изменение  17

Предложение за решение

Приложение I – раздел 3 - точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Повишаване на обществената осведоменост и разпространение на информация относно по-безопасното използване на онлайн технологиите. Дейностите ще повишат обществената осведоменост чрез осигуряване на адекватна информация относно възможностите, рисковете и средствата за справяне с тях, координирани на европейско ниво. Дейностите насърчават рентабилни средства за популяризиране на проблема сред голям брой потребители.

1. Повишаване на обществената осведоменост и разпространение на информация за по-безопасно използване на онлайн технологиите. Дейностите ще насърчат обществената осведоменост чрез осигуряване на адекватна информация относно възможностите, рисковете и средствата за справяне с тях, координирани на европейско ниво. Ще бъдат насърчавани дейности, които дават възможност на децата да бъдат отговорни потребители на онлайн технологии, по-специално посредством програми за медийна грамотност или медийно обучение, както и, например, продължаващо обучение в рамките на училищното образование, което включва часове, открити за родители. Дейностите също така ще насърчават рентабилни средства за популяризиране на проблема сред голям брой потребители, като например информационни пакети относно възможните рискове от онлайн технологиите.

Изменение  18

Предложение за решение

Приложение I – раздел 3 - точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Осигуряване на центрове за контакт, където родители и деца могат да получат отговори на въпроса за тяхната безопасност в онлайн среда. Дейностите ще целят предоставянето на възможност на потребителите за взимане на адекватни и отговорни решения, като им предоставят съвет за целесъобразна информация и за предпазните мерки, които трябва да се предприемат с цел безопасност в онлайн среда.

2. Осигуряване на центрове за контакт, включително на горещи телефонни линии, където родители и деца могат да получат отговори на въпроси за тяхната безопасност в онлайн среда. Дейностите ще целят предоставянето на възможност на потребителите за взимане на адекватни и отговорни решения, като им предоставят съвет за целесъобразна информация и за предпазните мерки, които трябва да се предприемат с цел безопасност в онлайн среда.

Изменение  19

Предложение за решение

Приложение I – раздел 3 - точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Насърчаване на оптимизирането на ефективни и рентабилни методи и инструменти за повишаване на осведомеността. Действията ще целят подобряване на съответните методи и инструменти за повишаване на осведомеността с оглед подобряване на тяхната ефективност и рентабилност в дългосрочен план.

3. Насърчаване на оптимизирането на ефективни и рентабилни методи и инструменти за повишаване на осведомеността. Действията ще целят подобряване на съответните методи и инструменти за повишаване на осведомеността с оглед подобряване на тяхната ефективност и рентабилност в дългосрочен план. Тези действия могат да включват, наред с другото, създаването на система от общи пояснителни символи или предупреждения, които посочват възрастовата категория и/или елементите на съдържанието, довели до отправяне на определена препоръка по отношение на възрастта, като по този начин би се повишила осведомеността на потребителите за потенциално вредно онлайн съдържание.

Изменение  20

Предложение за решение

Приложение I – раздел 3 - точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Осигуряване на обмен на най-добри практики и трансгранично сътрудничество на европейско равнище. Предприемат се мерки по отношение на осигуряване на ефективно трансгранично европейско сътрудничество и обмен на най-добри практики, инструменти, методи, опит и информация.

4. Осигуряване на обмен на най-добри практики и трансгранично сътрудничество на европейско ниво. Предприемат се мерки по отношение на осигуряване на ефективно трансгранично европейско сътрудничество и обмен на най-добри практики, инструменти, методи, опит и информация. По-специално дейностите следва да бъдат насочени към установяване на тясно сътрудничество между националните органи, полицията и центровете за контакт. Ще бъдат взети мерки за създаване на обща европейска база данни от изображения, свързани със злоупотреба с деца, и за гарантиране на връзката й с Европол.

Изменение  21

Предложение за решение

Приложение I – раздел 4 - точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Подпомагане проучването на случаите, при които деца стават жертви в онлайн среда. Действията ще целят проучване на техническите, психологическите и социологичните въпроси, свързани със случаите, при които деца стават жертви в онлайн средата, включително интернет психически тормоз, сприятеляване с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба, проблеми, свързани с материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца в онлайн среда, и нови форми на поведение, които биха могли да донесат риск от причиняване на вреди на децата.

3. Насърчаване на проучването на случаите, при които деца стават жертви в онлайн среда. Действията ще целят проучване на техническите, психологическите и социологичните въпроси, свързани със случаите, при които деца стават жертви в онлайн средата, включително интернет психически тормоз, сприятеляване с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба, проблеми, свързани с материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца в онлайн среда, онлайн хазарт, електронна търговия с вредни стоки и подобни нови форми на поведение, които биха могли да носят риск от причиняване на вреди на децата.

Изменение  22

Предложение за решение

Приложение I – раздел 4 - точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Разширяване на познанието относно въздействието на използването на настоящите и нововъзникващите технологии върху децата и младите хора. Действията ще имат за цел по-доброто разбиране на психологическото, поведенческото и социологическото въздействие върху децата и младите хора, използващи онлайн технологии, като се започне от въздействието в резултат от тяхното излагане на вредно съдържание и поведение, и се стигне до сприятеляване с цел сексуална злоупотреба и упражняване на психически тормоз измежду различните платформи - от компютри и мобилни телефони до конзоли за видеоигри и други нововъзникващи технологии.

5. Разширяване на познанието относно въздействието на използването на настоящите и нововъзникващите технологии върху децата и младите хора. Действията ще имат за цел по-доброто разбиране на психологическото, поведенческото и социологическото въздействие върху децата и младите хора, използващи онлайн технологии, като се започне от въздействието в резултат от тяхното излагане на вредно съдържание и поведение и се стигне до сприятеляване с цел сексуална злоупотреба, упражняване на психически тормоз, онлайн хазарт и електронна търговия с вредни стоки измежду различните платформи - от компютри и мобилни телефони до конзоли за видеоигри и други нововъзникващи технологии.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии

Позовавания

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

10.4.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Titus Corlăţean

25.6.2008

 

 

Дата на приемане

9.9.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Renate Weber

СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (10.9.2008)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

Докладчик по становище: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за решение за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет цели създаването на по-безопасна онлайн среда за децата, като насърчава инициативи за саморегулиране и по-висока осведоменост на обществото. „Програмата за по-безопасен интернет“ за деца и млади хора спомага за организацията на времето и ефективността на членовете на семейството в борбата срещу отрицателните последици на новите технологии. В новата програма приоритет се отдава на следните действия:

І. Намаляване на незаконното съдържание и борба срещу вредното поведение онлайн: действия за създаване на национални центрове за контакт, които да са на разположение на обществеността с цел съобщаване за незаконно онлайн съдържание и вредно поведение, със специално внимание към материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца, и сприятеляване с цел сексуална злоупотреба;

ІІ. Насърчаване на по-безопасна онлайн среда: насърчаване на инициативи за саморегулиране в тази област. Стимулиране на участието на деца и млади хора при създаването на по-безопасна онлайн среда, по-специално посредством младежки работни групи;

ІІІ. Осигуряване на обществена осведоменост: действия с целеви групи деца, родители и учители. Насърчаване на мултипликационния ефект посредством обмен на най-добри практики в рамките на мрежа на национални информационни центрове. Подкрепа за центровете за контакт, където родители и деца могат да получат съвети, свързани с безопасността в онлайн среда;

ΙV. Създаване на база от знания чрез обединяване на европейско равнище на усилията на учените, работещи в областта на детската безопасност в онлайн среда. Създаване на база от знания относно използването на новите технологии от деца, тяхното въздействие върху децата и свързаните рискове. Използване на тези знания с цел подобряване на текущите действия в рамките на Програмата за по-безопасен интернет.

Интернет има непосредствени последици за ежедневието на гражданите. Поради това става изключително важно да се разработят методи за анализ, рамки и доводи, които осигуряват, че подобна технологическа промяна в нашите общества допринася за допълнителното насърчаване на равенството между мъжете и жените, момчетата и момичетата. Необходимо е спешно да се обхване въздействието, което новите технологии, включително интернет, биха могли да имат по отношение на правата на жените, и взискателно са се разгледат възможните им последици в дългосрочен план. Проектостановището подчертава необходимостта от прилагането на чувствителен към пола подход при разработването и изпълнението на различните действия по програмата. На момичетата и момчетата следва да бъдат гарантирани равни възможности и техните различни потребности трябва да бъдат оценени и да получат отражение във всяко предприето действие.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Ще съществува постоянна необходимост от действия както в областта на съдържанието, което е потенциално вредно за децата, така по отношение на незаконното съдържание, по-специално на материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца. Същото се отнася и за деца, станали жертва на вредно и незаконно поведение, водещо до физически и психологически увреждания, и за деца, подтиквани към имитиране на такова поведение, чрез което вредят на себе си или на друг.

(4) Съществува постоянна необходимост от действия както в областта на съдържанието, което е потенциално вредно за децата, по-специално материали с порнографско съдържание, така по отношение на незаконното съдържание, по-специално на материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца. Същото се отнася и за деца, станали жертва на вредно и незаконно поведение, водещо до физически и психологически увреждания, и за деца, подтиквани към имитиране на такова поведение, чрез което вредят на себе си или на друг. За тази цел се отделя специално внимание на системите за подкрепа от връстници.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Решение № 276/1999/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 януари 1999 г. относно приемане на многогодишен план за действие на Общността за насърчаване на по-безопасното използване на Интернет и новите онлайн технологии чрез борба с незаконното и вредното съдържание преди всичко в областта на защитата на децата и непълнолетните (План за действие за по-безопасен Интернет 1998—2004 г.) и Решение № 854/2005/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. за създаване на многогодишна програма на Общността за насърчаване на по-безопасно използване на Интернет и нови онлайн технологии (Програмата за по-безопасен Интернет плюс 2005—2008 г.) осигуриха финансиране от страна на Общността, което успешно насърчи множество инициативи и осигури европейска добавена стойност, както стана ясно от оценките на програмата, представени пред Европейския парламент, Съвета и Комитета на регионите.

(6) Решение № 276/1999/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 януари 1999 г. за приемане на многогодишен план за действие на Общността за насърчаване на по-безопасното използване на интернет и новите онлайн технологии чрез борба с незаконното и вредното съдържание преди всичко в областта на защитата на децата и непълнолетните (План за действие за по-безопасен интернет 1998—2004 г.) и Решение № 854/2005/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. за създаване на многогодишна програма на Общността за насърчаване на по-безопасно използване на интернет и нови онлайн технологии (Програмата за по-безопасен интернет плюс 2005—2008 г.) осигуриха финансиране от страна на Общността, което успешно насърчи множество инициативи и осигури европейска добавена стойност, както стана ясно от оценките на програмата, представени пред Европейския парламент, Съвета и Комитета на регионите. Програмата за по-безопасен интернет плюс (2005-2008 г.) и новата Програма за по-безопасен интернет (2009-2013 г.) улесняват членовете на семейството както по отношение на ефективността, така и по отношение на организацията на времето, в борбата срещу отрицателните последици на новите технологии.

Изменение  3

Предложение за решение

Приложение I - действие 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Насърчаване на сътрудничеството и обмена на информация, опит и най-добри практики между заинтересованите страни на национално и европейско ниво.Дейностите ще имат за цел подобряване на координацията между заинтересованите страни, участващи в борбата срещу разпространението на незаконно съдържание и вредното поведение в онлайн среда, и насърчаване на участието и ангажимента на тези заинтересованите страни.

4. Насърчаване на сътрудничеството и обмена на информация, опит и най-добри практики между заинтересованите страни на национално и европейско ниво. Дейностите имат за цел подобряване на координацията между заинтересованите страни, отговарящи за борбата срещу разпространението на незаконно съдържание и вредното поведение в онлайн среда, и насърчаване на участието и ангажимента на различни групи от населението, независимо от тяхното социално или географско положение.

Изменение  4

Предложение за решение

Приложение I - действие 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Насърчаване на участието на деца и млади хора в изграждане на по-безопасна онлайн среда. Действията ще са предназначени за ангажиране на деца и млади хора, с цел по-добро разбиране на тяхната гледна точка и опит по отношение използване на онлайн технологии, що се отнася до насърчаване на по-безопасна онлайн среда за деца.

3. Насърчаване на участието на деца и млади хора в изграждане на по-безопасна онлайн среда. Действията са предназначени за ангажиране на деца и млади хора, като се осигурява равно участие на момичета и момчета, жени и мъже, с цел по-добро разбиране на тяхната гледна точка и опит по отношение на използването на онлайн технологии и на това, по какъв начин да се насърчи по-безопасна онлайн среда за деца.

Изменение  5

Предложение за решение

Приложение I - действие 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Насърчаване на оптимизирането на ефективни и рентабилни методи и инструменти за повишаване на осведомеността. Действията ще целят подобряване на съответните методи и инструменти за повишаване на осведомеността с оглед на тяхната дългосрочна ефективност и рентабилност.

3. Насърчаване на оптимизирането на ефективни и рентабилни методи и инструменти за повишаване на осведомеността. Действията за предотвратяване на свързани с пола стереотипи целят подобряване на съответните методи и инструменти за повишаване на осведомеността. Целта е да се осигурят по-ефективни и рентабилни действия в дългосрочен план, както като се използва потенциалът за сътрудничество между обществената и частната сфера, така и като се насърчават дейности, свързани със социалната отговорност на предприятията.

Изменение  6

Предложение за решение

Приложение I - действие 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Подпомагане проучването на случаите, при които деца стават жертви в онлайн среда. Действията ще целят проучване на техническите, психологическите и социологичните въпроси, свързани със случаите, при които деца стават жертви в онлайн средата, включително интернет психически тормоз, сприятеляване с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба, проблеми, свързани с материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца в онлайн среда, и нови форми на поведение, които биха могли да донесат риск от причиняване на вреди на децата.

3. Насърчаване на проучването на случаите, при които деца стават жертви в онлайн среда. Действията, които включват чувствителен към пола подход, целят проучване на техническите, психологическите и социологичните въпроси, свързани със случаите, при които деца стават жертви в онлайн средата, включително интернет психически тормоз, сприятеляване с деца с цел извършване на сексуална злоупотреба, проблеми, свързани с материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца в онлайн среда, и нови форми на поведение, които биха могли да носят риск от причиняване на вреди на децата.

Изменение  7

Предложение за решение

Приложение I - действие 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Разширяване на познанието относно въздействието на използването на настоящите и нововъзникващите технологии върху децата и младите хора. Действията ще имат за цел по-доброто разбиране на психологическото, поведенческото и социологическото въздействие върху децата и младите хора, използващи онлайн технологии, като се започне от въздействието в резултат от тяхното излагане на вредно съдържание и поведение, и се стигне до сприятеляване с цел сексуална злоупотреба и упражняване на психически тормоз измежду различните платформи—от компютри и мобилни телефони до конзоли за видеоигри и други нововъзникващи технологии.

5. Разширяване на познанието относно въздействието на използването на настоящите и нововъзникващите технологии върху децата и младите хора. Действията, които включват чувствителен към пола подход, имат за цел по-доброто разбиране на психологическото, поведенческото и социологическото въздействие върху децата и младите хора, използващи онлайн технологии, като се започне от въздействието в резултат от тяхното излагане на вредно съдържание и поведение, и се стигне до сприятеляване с цел сексуална злоупотреба и упражняване на психически тормоз измежду различните платформи—от компютри и мобилни телефони до конзоли за видеоигри и други нововъзникващи технологии.

Изменение  8

Предложение за решение

Приложение I – раздел 4 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Насърчаване на осведомеността относно начините за ефективно постигане на равновесие между използването на онлайн средата, свързаните с нея опасности и въздействието й на местно и регионално равнище, както и в рамките на малки социални групи (семейство, училище и др.).

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии

Позовавания

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

FEMM

10.4.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

6.5.2008

 

 

Разглеждане в комисия

15.7.2008

9.9.2008

 

 

Дата на приемане

9.9.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Mary Honeyball, Филиз Хакъева Хюсменова, Маруся Иванова Любчева, Maria Petre

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии

Позовавания

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.2.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

10.4.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

10.4.2008

ITRE

10.4.2008

CULT

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

FEMM

10.4.2008

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

6.5.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Roberta Angelilli

8.4.2008

 

 

Разглеждане в комисия

29.5.2008

14.7.2008

15.9.2008

13.10.2008

Дата на приемане

13.10.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Csaba Sógor, Владимир Уручев, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marco Cappato, Genowefa Grabowska, Bill Newton Dunn

Дата на внасяне

14.10.2008