BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier

14.10.2008 - (KOM(2008)0106 – C6–0092/2008 – 2008/0047(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Roberta Angelilli

Procedure : 2008/0047(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0404/2008
Indgivne tekster :
A6-0404/2008
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier

(KOM(2008)0106 – C6–0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0106),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 153, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0092/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Budgetudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6–0404/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  finder, at den finansieringsramme, der i lovgivningsforslaget om gennemførelse af programmet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2013 er fastsat til 55 mio. EUR, skal være forenelig med loftet for underudgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme 2007-2013;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Udbredelsen af internettet og brugen af onlineteknologier som mobiltelefoner vokser stadig støt i Fællesskabet og giver alle borgere uanede muligheder for at deltage interaktivt og kreativt i samfundets processer. De medfølgende risici for børn og misbrug af teknologierne er fortsat et problem, og den teknologiske udvikling og ændringer i adfærdsmønstrene i samfundet betyder, at der bliver ved med at dukke nye risici og nye former for misbrug op. For at sikre, at de muligheder og fordele, som internettet og andre onlineteknologier byder på, udnyttes, må der gøres en indsats for at skabe sikrere vilkår for brugen af disse medier.

(1) Udbredelsen af internettet og brugen af onlineteknologier som mobiltelefoner vokser stadig støt i Fællesskabet og giver alle borgere uanede muligheder for at deltage interaktivt og kreativt i samfundets processer. De medfølgende risici for børn og misbrug af teknologierne er imidlertid fortsat et problem, og den teknologiske udvikling og ændringer i adfærdsmønstrene i samfundet betyder, at der bliver ved med at dukke nye risici og nye former for misbrug op. Det er nødvendigt at vedtage foranstaltninger på EU-plan for at beskytte børns fysiske, mentale og moralske integritet, som kan lide skade ved adgang til upassende indhold. For at sikre, at de muligheder og fordele, som internettet og andre kommunikationsteknologier byder på, udnyttes, må der desuden gøres en indsats for at skabe sikrere vilkår for brugen af disse medier.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Der vil være et vedvarende behov for indgreb, både over for indhold, der kan være skadeligt for børn, og over for ulovligt indhold, navnlig vedrørende misbrug af børn. Dette gælder også børn, der bliver ofre for skadevoldende og ulovlig adfærd, som medfører fysisk og psykisk skade, og børn, der lokkes til at efterligne en sådan adfærd til skade for sig selv og andre.

(4) Der vil være et vedvarende behov for indgreb, både over for indhold, der kan være skadeligt for børn, navnlig pornografisk materiale, og over for ulovligt indhold, navnlig vedrørende misbrug af børn. Dette gælder også børn, der bliver ofre for skadevoldende og ulovlig adfærd, som medfører fysisk og psykisk skade, og børn, der lokkes til at efterligne en sådan adfærd til skade for sig selv og andre. Der bør gøres en særlig indsats for at finde løsninger, som hindrer, at voksne søger kontakt med børn via informations- og kommunikations­teknologi med det formål at begå seksuelt misbrug eller sædelighedsforbrydelser, samtidig med, at man bør være særlig opmærksom på peer-to-peer-systemet.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Indgrebene bør også tage sigte på at forhindre, at børn bliver ofre for trusler, chikane og ydmygelser via internettet og/eller interaktive digitale teknologier, herunder mobiltelefoner.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Det ideelle er at skabe enighed på internationalt plan om retligt bindende regler, men dette vil ikke kunne opnås hurtigt. Og selv om det lykkes at skabe enighed, vil det ikke i sig selv være nok til at sikre, at reglerne gennemføres, og at de udsatte brugere beskyttes.

udgår

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Det program, der fastlægges ved denne afgørelse, bør bl.a. tage sigte på udarbejdelse af uddannelsespakker til lærere, omsorgspersoner og forældre.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Den teknologiske udvikling, nye måder at bruge internettet og andre kommunikationsteknologier på blandt både voksne og børn samt ændringer i adfærdsmønstrene i samfundet medfører, at der opstår nye risici for børn. Videngrundlaget for udformning af effektive tiltag må styrkes, så vi får en bedre indsigt i disse forandringer. Diverse foranstaltninger og tiltag må kombineres i en flersidet strategi, hvor de forskellige aspekter supplerer hinanden; heri indgår blandt andet videreudvikling af støtteteknologier, fremme af bedste praksis for adfærdskodekser, der rummer generelt accepterede adfærdsregler, og samarbejde med branchen om fælles mål.

(8) Den teknologiske udvikling, nye måder at bruge internettet og andre kommunikationsteknologier på blandt både voksne og børn samt ændringer i adfærdsmønstrene i samfundet medfører, at der opstår nye risici for børn. Videngrundlaget for udformning af effektive tiltag må styrkes, så vi får en bedre indsigt i disse forandringer. Diverse foranstaltninger og tiltag må kombineres i en flersidet strategi, hvor de forskellige aspekter supplerer hinanden; heri indgår blandt andet gennemførelse af foranstaltninger til fremme af sikker og ansvarlig brug af internettet, videreudvikling af støtteteknologier, fremme af bedste praksis for adfærdskodekser, der rummer generelt accepterede adfærdsregler, og samarbejde med branchen om fælles mål.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Programmet bør endvidere støtte foranstaltninger til fremme af positivt indhold for børn.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8b) Medielandskabet, der er under stadig forandring som følge af nye teknologier og medieinnovation, gør det nødvendigt at lære børn samt forældre, omsorgspersoner og lærere at anvende onlineinformationstjenester sikkert og effektivt.

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8c) Der bør sættes ind for at beskytte børn gennem udvikling af f.eks. effektive alderskontrolsystemer og frivillige certificeringsmærker.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Alle medlemsstaterne har ratificeret FN’s konvention af 20. november 1989 om barnets rettigheder, hvorefter deltagerlandene skal tage alle passende nationale, bilaterale og multilaterale forholdsregler for at forhindre enhver form for udnyttelse af børn og træffe alle de lovgivningsmæssige, administrative og andre foranstaltninger, der er nødvendige for beskytte de ved denne konvention anerkendte rettigheder, om nødvendigt gennem internationalt samarbejde.

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Denne afgørelse respekterer de grundlæggende rettigheder og følger de principper, der afspejles i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 7, 8 og 24 —

(14) Denne afgørelse respekterer de grundlæggende rettigheder og følger de principper, der afspejles i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 3, stk. 1, og artikel 7, 8 og 24 —

Ændringsforslag  13

Forslag til afgørelse

Artikel 1 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet benævnes "programmet for et sikrere internet" (i det følgende "programmet").

Programmet benævnes "programmet for et sikrere internet"1 (i det følgende "programmet").

 

1 Programmets navn bør oversættes til alle sprog.

Ændringsforslag  14

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. I denne afgørelse forstås ved "børn" personer under 18 år, medmindre de i henhold til deres nationale lovgivning under visse betingelser har fuld rets- og handleevne, inden de når denne alder.

Ændringsforslag  15

Forslag til afgørelse

Artikel 1 - stk. 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at nå det overordnede mål for programmet gennemføres følgende aktionslinjer:

2. For at nå det overordnede mål for programmet gennemføres følgende aktionslinjer:

a) Bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet

a) Oplysning og bevidstgørelse af offentligheden

b) Sikrere forhold i onlineverdenen

(b) Bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet

c) Oplysning og bevidstgørelse af offentligheden

c) Sikrere forhold i onlineverdenen

d) Opbygning af en videnbase.

d) Opbygning af en videnbase.

Ændringsforslag  16

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.        Kommissionen udarbejder et arbejdsprogram på grundlag af denne afgørelse.

2. Kommissionen udarbejder årlige arbejdsprogrammer på grundlag af denne afgørelse.

Ændringsforslag  17

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Ved gennemførelsen af programmet sikrer Kommissionen i nært samarbejde med medlemsstaterne, at det generelt er i overensstemmelse med og komplementerer andre relevante fællesskabspolitikker, - programmer og-aktioner.

Ændringsforslag  18

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) vedtagelse og ændring af arbejdsprogrammet, herunder fastlæggelse af de vigtigste indsatsområder for det internationale samarbejde

a) vedtagelse og ændring af de årlige arbejdsprogrammer, herunder fastlæggelse af de vigtigste indsatsområder for det internationale samarbejde

Ændringsforslag  19

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) enhver afvigelse fra bestemmelserne i bilag III

udgår

Ændringsforslag  20

Forslag til afgørelse

Artikel 3 - stk. 3 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) vurdering af de projekter, der er foreslået efter indkaldelse af forslag til fælleskabsfinansiering, når det anslåede fællesskabsbidrag er på 500 000 EUR eller derover

Ændringsforslag  21

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen underretter det udvalg, der er omhandlet i artikel 4, om hvordan gennemførelsen af programmet forløber.

4. Kommissionen underretter det udvalg, der er omhandlet i artikel 4, om hvordan gennemførelsen af programmet forløber. Navnlig underretter Kommissionen straks udvalget om alle udvælgelsesafgørelser truffet i sager, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for stk. 3.

Ændringsforslag  22

Forslag til afgørelse

Bilag I - indledning - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med programmet er at fremme en sikrere brug af internettet og andre kommunikationsteknologier, navnlig blandt børn, og at bekæmpe ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet.

Formålet med programmet er at fremme en sikrere brug af internettet og andre kommunikationsteknologier, at uddanne brugere, navnlig børn, forældre, lærere og omsorgspersoner, i denne henseende og at bekæmpe ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet.

Ændringsforslag  23

Forslag til afgørelse

Bilag I - indledning - afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det overordnede mål for programmet er at gøre det sikrere at bruge internettet og andre kommunikationsteknologier (i det følgende benævnt “onlineteknologier”), navnlig for børn, styrke udviklingen af en sikker onlineverden, reducere mængden af ulovligt indhold, der formidles på nettet, bekæmpe potentielt skadevoldende adfærd på nettet og sikre, at brugerne er klar over, hvilke risici der er på nettet, og hvilke forholdsregler de bør træffe.

Det overordnede mål for programmet er at gøre det sikrere at bruge internettet og andre kommunikationsteknologier (i det følgende benævnt “onlineteknologier”), navnlig for børn, styrke udviklingen af en sikker onlineverden, reducere mængden af ulovligt indhold, der formidles på nettet, bekæmpe potentielt skadevoldende adfærd på nettet (herunder psykologisk manipulation af børn med henblik på seksuelt misbrug eller "grooming", elektronisk chikane og elektroniske filer, der viser fysisk og/eller psykisk aggression), sikre, at brugerne er klar over, hvilke risici der er på nettet, og hvilke forholdsregler de bør træffe, samt udvikle pædagogiske værktøjer på basis af god praksis.

Ændringsforslag  24

Forslag til afgørelse

Bilag I –del 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet

(vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  25

Forslag til afgørelse

Bilag I – del 1 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Oprettelse af kontaktpunkter, hvor offentligheden kan anmelde ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal sikre, at disse kontaktpunkter fungerer effektivt og er synlige for offentligheden, og at de er i nær forbindelse med andre tiltag på nationalt plan og samarbejder på europæisk plan om grænseoverskridende problemer og udveksling af bedste praksis.

1. 1. Oprettelse af og oplysning om kontaktpunkter og hotlines, hvor offentligheden kan anmelde ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal sikre, at disse kontaktpunkter fungerer effektivt og er synlige for offentligheden, og at de er i nær forbindelse med andre tiltag på nationalt plan (navnlig med politienheder, der er specialiseret i cyberkriminalitet) og samarbejder på europæisk plan om grænseoverskridende problemer og udveksling af bedste praksis. Kontaktpunkterne vil også give offentligheden de nødvendige oplysninger om, hvordan man skal anmelde ulovligt indhold og bedømme indholdet af onlineinformationstjenester, som kan skade børns fysiske, mentale og moralske integritet.

Ændringsforslag  26

Forslag til afgørelse

Bilag I – del 1 – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Tilskyndelse til brug af tekniske redskaber til bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal tilskynde til udvikling eller tilpasning af effektive teknologiredskaber til at bekæmpe ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet, til almindelig brug blandt de berørte parter.

3. Tilskyndelse til brug af tekniske redskaber til bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet samt oplysning til slutbrugerne om disse teknologiers anvendelsesmuligheder. Aktiviteterne skal tilskynde til design, udvikling eller tilpasning og/eller fremme af effektive teknologiredskaber til at bekæmpe ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet, navnlig sådanne redskaber, som gratis stilles til rådighed til ukompliceret almindelig brug blandt de berørte parter, og bør også tilskynde tjenesteudbydere til at fremme sikker og ansvarlig brug af forbindelser for at beskytte børn mod ulovlige og skadevoldende aktiviteter. De berørte parter skal oplyses om, at disse teknologier står til rådighed, samt om, hvorledes de anvendes korrekt. Bl.a. kunne følgende foranstaltninger overvejes:

 

a) indførelse af et kvalitetsmærke for udbyderne, således at brugerne let kan se, om en bestemt udbyder er omfattet af en adfærdskodeks

 

b) slutbrugeres anvendelse af filtre, som kan forhindre, at informationer, der krænker børns fysiske, mentale og moralske integritet, overføres gennem onlineteknologier

 

c) støtte til foranstaltninger, der fremmer positivt indhold for børn

 

d) tiltag med henblik på at undersøge effektiviteten af redskaber, som er udviklet i samarbejde med internetindustrien og gør det muligt for de retshåndhævende myndigheder at spore kriminelle på nettet.

Ændringsforslag  27

Forslag til afgørelse

Bilag I - del 1 - punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Fremme af samarbejde og udveksling af oplysninger, erfaringer og bedste praksis mellem de berørte parter på nationalt og europæisk plan. Aktiviteterne skal forbedre koordineringen mellem de parter, der er involveret i bekæmpelsen af distribution af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet, samt fremme disse parters deltagelse og engagement.

4. Fremme af samarbejde og udveksling af oplysninger, erfaringer og bedste praksis mellem de berørte parter på nationalt og europæisk plan. Aktiviteterne skal forbedre koordineringen mellem de parter, der er involveret i bekæmpelsen af distribution af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet, samt fremme disse parters deltagelse og engagement. Aktiviteterne skal navnlig fremme international videndeling og udveksling af idéer mellem regeringer, retshåndhævende myndigheder, hotlines, bank-, finans- og kreditkortinstitutioner, rådgivningscentre for misbrug af børn, børnevelfærdsorganisationer og internetindustrien.

Ændringsforslag  28

Forslag til afgørelse

Bilag I – del 1 – punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Forbedring af samarbejdet på internationalt plan samt udveksling af oplysninger og erfaringer om bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal sigte mod at forbedre samarbejdet med tredjelande, harmonisere strategierne på internationalt plan for bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet og tilskynde til udvikling af fælles strategier og arbejdsmetoder.

5. Forbedring af samarbejdet på internationalt plan samt udveksling af oplysninger og erfaringer om bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal sigte mod at forbedre samarbejdet med tredjelande, harmonisere strategierne på internationalt plan for bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet og tilskynde til udvikling af koordinerende links mellem medlemsstaternes databaser vedrørende misbrug af børn samt af fælles strategier og arbejdsmetoder. Aktiviteterne skal navnlig sigte mod at skabe et tæt samarbejde mellem de nationale myndigheder, politiet og kontaktpunkterne. Der skal træffes foranstaltninger til at oprette en fælles europæisk database, som indsamler oplysninger om misbrug af børn, og til at sikre databasens forbindelse til Europol.

Ændringsforslag  29

Forslag til afgørelse

Bilag I – del 1 – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5a. Inddragelse af domænenavneregistraturer, hvor dette ikke er sket, og styrkelse af allerede eksisterende samarbejde. Aktiviteterne skal under hensyn til national lovgivning supplere eksisterende aktioner ved at forbedre samarbejdet med domænenavneregistraturer i medlemsstaterne og fremme positive forbindelser med registraturer uden for EU for at muliggøre tidligere sporing af potentielt ulovligt indhold og mindske levetiden for kendte websteder, der udbyder indhold med seksuelt misbrug af børn.

Ændringsforslag  30

Forslag til afgørelse

Bilag I – del 2 – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Tiltag for at tilskynde de berørte parter til at udvikle og iværksætte passende selvreguleringssystemer. De berørte parter vil blive tilskyndet til at udforme og gennemføre selvreguleringsinitiativer og til at tage børns sikkerhed i betragtning, når der udvikles nye teknologier og tjenester.

2. Tiltag for at tilskynde de berørte parter til at udvikle og iværksætte passende selv- og samreguleringssystemer. De berørte parter vil blive tilskyndet til at udforme og gennemføre selv- og samreguleringsinitiativer og til at tage børns sikkerhed i betragtning, når der udvikles nye teknologier og tjenester.

Ændringsforslag  31

Forslag til afgørelse

Bilag I – del 2 – punkt 2 a (nyt

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Tiltag for at tilskynde udbydere til og bistå dem med at udvikle mærkning. Aktiviteterne skal sigte mod at tilskynde internettjenesteudbyderne til og bistå dem med, som et selvreguleringsværktøj, at udvikle ”børnesikkert”-mærkning til websider.

Aktiviteterne kan bl.a. omfatte undersøgelse af muligheden for at etablere et system bestående af fælles beskrivende symboler eller advarsler, der angiver alderskategori og/eller de aspekter af indholdet, der har ført til en bestemt aldersanbefaling. Dette ville hjælpe brugerne til at blive mere opmærksomme på potentielt skadeligt onlineindhold.

Ændringsforslag  32

Forslag til afgørelse

Bilag I – del 2 – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Inddragelse af børn og unge i indsatsen for en sikrere onlineverden. Tiltagene vil gå ud på at involvere børn og unge for at få bedre indsigt i deres synspunkter og erfaringer med hensyn til brug af onlineteknologier og hvordan der skabes sikrere forhold i onlineverdenen for børn.

3. Inddragelse af børn i indsatsen for en sikrere onlineverden. Tiltagene vil gå ud på at involvere børn, under lige inddragelse af piger og drenge, for at få bedre indsigt i deres synspunkter og erfaringer med hensyn til brug af onlineteknologier, og hvordan der, med bistand fra sagkyndige, skabes sikrere forhold i onlineverdenen for børn. Denne inddragelse skal ske regelmæssigt inden for rammerne af aktiviteter som f.eks. Det Europæiske Forum for Børns Rettigheder, Forummet for Sikker Internetbrug og andre aktiviteter.

Ændringsforslag  33

Forslag til afgørelse

Bilag I - del 2 - punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Indsamling af flere oplysninger om passende midler til håndtering af skadevoldende indhold på nettet. Det er målet at samle flere oplysninger om, hvor effektive og virkningsfulde redskaberne til håndtering af potentielt skadevoldende indhold på nettet er, og at forsyne brugerne med oplysninger, redskaber og applikationer, der kan hjælpe dem til at håndtere skadevoldende indhold på forskellige platforme.

4. Indsamling af flere oplysninger om passende midler til håndtering af skadevoldende indhold på nettet. Det er målet at samle flere oplysninger, navnlig til forældre, omsorgspersoner og lærere, om hvor effektive og virkningsfulde redskaberne, f.eks. filtreringssystemer, til håndtering af potentielt skadevoldende indhold på nettet er, og regelmæssigt at forsyne alle brugerne med oplysninger, redskaber og applikationer, der på fyldestgørende, pædagogisk og enkel vis kan hjælpe dem til at håndtere skadevoldende indhold på forskellige platforme.

Ændringsforslag  34

Forslag til afgørelse

Bilag I – del 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Målet for denne aktionslinje er at gøre borgerne, især børn, forældre, omsorgspersoner og lærere, mere bevidste om de muligheder og risici, der er forbundet med at bruge onlineteknologi, og om hvordan man tager vare på sikkerheden i onlineverdenen. De vigtigste overordnede tiltag, der er planlagt, er:

Målet for denne aktionslinje er at gøre borgerne, især børn, forældre, omsorgspersoner og lærere, mere bevidste om de muligheder og risici, der er forbundet med at bruge onlineteknologi, og om hvordan man tager vare på sikkerheden i onlineverdenen. Der vil også blive gennemført undersøgelser af de muligheder og risici, der er forbundet med tjenesters anvendelse af nye distributionsplatforme, f.eks. audiovisuelle tjenesters anvendelse af mobiltelefonnetværk. Om nødvendigt vil der blive stillet informationspakker til rådighed i flersprogede udgaver. De vigtigste overordnede tiltag, der er planlagt, er:

Ændringsforslag  35

Forslag til afgørelse

Bilag I – afsnit 3 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tiltag for at bevidstgøre offentligheden og oplyse om sikrere brug af onlineteknologier. Aktiviteterne skal skabe øget opmærksomhed om problemerne gennem en koordineret indsats i hele Europa for at formidle dækkende oplysninger om muligheder og risici, og om hvordan disse kan gribes an. Der vil blive lagt vægt på omkostningseffektive midler til at formidle oplysning til et stort antal brugere.

1. Tiltag for at bevidstgøre offentligheden og oplyse om sikrere brug af onlineteknologier. Aktiviteterne skal skabe øget opmærksomhed om problemerne gennem en koordineret indsats i hele Europa for at formidle et positivt budskab om mulighederne for en bredere og mere intensiv anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier og samtidig give dækkende oplysninger om risici og om, hvordan disse kan gribes an. Der vil blive tilskyndet til aktiviteter, der vil sætte børn i stand til at bruge onlineteknologier på en ansvarlig måde, især gennem mediekendskab eller medieuddannelsesprogrammer. Der vil blive lagt vægt på omkostningseffektive midler til at formidle oplysning til et stort antal brugere, f.eks. gennem samarbejde med massemedier, gennem onlinedistribution af brugergenereret indhold og gennem uddannelsessystemet. Metoderne til distribution og præsentation af budskaberne vil blive tilpasset de forskellige målgrupper (børn i forskellige aldersgrupper, forældre, lærere).

Ændringsforslag  36

Forslag til afgørelse

Bilag I – del 3 – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Oprettelse af kontaktpunkter, hvor forældre og børn kan få svar på spørgsmål om, hvordan de tager vare på sikkerheden på nettet. Aktiviteterne skal sigte mod at sætte brugerne i stand til at træffe velinformerede og ansvarlige valg ved at forsyne dem med relevante oplysninger og råd om, hvilke forholdsregler de bør træffe af hensyn til sikkerheden på nettet.

2. Oprettelse af kontaktpunkter, hvor forældre og børn kan få svar på spørgsmål om, hvordan de tager vare på sikkerheden på nettet, herunder råd om, hvordan de skal gribe såvel grooming som cybermobning an. Aktiviteterne skal sigte mod at sætte brugerne i stand til at træffe velinformerede og ansvarlige valg ved at forsyne dem med relevante oplysninger og råd om, hvilke forholdsregler de bør træffe af hensyn til sikkerheden på nettet.

Ændringsforslag  37

Forslag til afgørelse

Bilag I – del 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne aktionslinje går ud på at opbygge en videnbase, der kan sikre, at eksisterende og nye former for brug af onlineteknologier og de relevante risici og følger gribes an på en passende måde, og at der udformes passende tiltag for at gøre onlineverdenen sikker for alle brugere. De vigtigste overordnede tiltag, der er planlagt, er:

Denne aktionslinje går ud på at opbygge en videnbase, der kan sikre, at eksisterende og nye former for brug af onlineteknologier og de relevante risici og følger gribes an på en passende måde, og at der udformes passende tiltag for at gøre onlineverdenen sikker for alle brugere. Indholdet af denne videnbase deles med de berørte parter og formidles i alle medlemsstaterne. De vigtigste overordnede tiltag, der er planlagt, er:

Begrundelse

Videnbaserne er kun nyttige, hvis oplysningerne deles.

Ændringsforslag  38

Forslag til afgørelse

Bilag I – del 4 – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Indsamling af ajourførte oplysninger om børns brug af onlineteknologier. Der vil blive iværksat tiltag for at skaffe ajourførte oplysninger om børns brug af onlineteknologier og om, hvordan de og deres forældre og omsorgspersoner griber både muligheder og risici an. Tiltagene vil omfatte både kvantitative og kvalitative aspekter. De vil også sigte mod at samle større viden om børns og unges egne strategier for håndtering af risici i onlineverdenen, og vurdere, hvor effektive disse strategier er.

2. Indsamling af ajourførte oplysninger om børns brug af onlineteknologier. Der vil blive iværksat tiltag for at skaffe ajourførte oplysninger om børns brug af onlineteknologier og om, hvordan de og deres forældre, omsorgspersoner og lærere griber både muligheder og risici an. Tiltagene vil omfatte både kvantitative og kvalitative aspekter. De vil også sigte mod at samle større viden om børns egne strategier for håndtering af risici i onlineverdenen, og vurdere, hvor effektive disse strategier er.

Ændringsforslag  39

Forslag til afgørelse

Bilag I – del 4 – punkt 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Analyse af statistikker og tendenser i forskellige medlemsstater for at gøre det muligt for medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og andre relevante myndigheder at formindske overlapning af igangværende bestræbelser og maksimere anvendelsen af nuværende og fremtidige ressourcer.

Ændringsforslag  40

Forslag til afgørelse

Bilag I – del 4 – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Undersøgelser om overgreb mod børn i onlineverdenen. Aktiviteterne vil gå ud på at undersøge de tekniske, psykologiske og sociologiske aspekter af overgreb mod børn i onlineverdenen, herunder mobning, grooming, materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og nye adfærdsmønstre, der kan medføre risici for børn.

3. Undersøgelser om overgreb mod børn i onlineverdenen. Aktiviteterne, der vil være baseret på en kønssensitiv tilgang, vil gå ud på at undersøge de tekniske, psykologiske og sociologiske aspekter af overgreb mod børn i onlineverdenen, herunder mobning, grooming, materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og nye adfærdsmønstre, der kan medføre risici for børn.

Ændringsforslag  41

Forslag til afgørelse

Bilag I – del 4 – punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Udbygning af den eksisterende viden om virkningerne af brugen af nuværende og fremspirende teknologier på børn og unge. Aktiviteterne skal give en bedre indsigt i de psykologiske, adfærdsmæssige og sociologiske virkninger på børn og unge, der bruger onlineteknologier. Undersøgelserne vil omfatte virkningerne af at blive udsat for skadevoldende indhold og adfærd, grooming og mobning, og vil dække forskellige platforme, fra computere og mobiltelefoner til spillekonsoller og andre nye teknologier, der vokser frem.

5. Udbygning af den eksisterende viden om virkningerne af brugen af nuværende og fremspirende teknologier på børn og unge. Aktiviteterne, der vil være baseret på en kønssensitiv tilgang, skal give en bedre indsigt i de psykologiske, adfærdsmæssige og sociologiske virkninger på børn og unge, der bruger onlineteknologier. Undersøgelserne vil omfatte virkningerne af at blive udsat for skadevoldende indhold og adfærd, grooming og mobning, og vil dække forskellige platforme, fra computere og mobiltelefoner til spillekonsoller og andre nye teknologier, der vokser frem.

Ændringsforslag  42

Forslag til afgørelse

BILAG II

 

Kommissionens forslag

 (1) 

Bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet

30-35%

 (2) 

Sikrere forhold i onlineverdenen

5-10%

 (3) 

Oplysning og bevidstgørelse af offentligheden

45-50%

 (4) 

Opbygning af en videnbase

8-15%

 

Ændringsforslag

(1)     

Oplysning og bevidstgørelse af offentligheden

48%

(2)     

Bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet

34%

(3)     

Sikrere forhold i onlineverdenen

10%

(4)     

Opbygning af en videnbase

8%

Ændringsforslag  43

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt

Bilag III – punkt 4, 5 og 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) Udvælgelsen af aktioner med omkostningsdeling sker på grundlag af forslagsindkaldelser, der offentliggøres på Kommissionens websted, og i overensstemmelse med de gældende finansieringsbestemmelser.

udgår

(5) Ansøgninger om fællesskabsstøtte skal, hvor det er relevant, ledsages af en finansieringsplan med en liste over alle elementerne i projekternes finansiering, bl.a. hvor stort et støttebeløb der ansøges om fra Fællesskabet, og oplysninger om eventuelle andre ansøgninger eller tilsagn om støtte fra andre kilder.

 

(6) Ledsageforanstaltninger gennemføres på grundlag af offentlige udbud i overensstemmelse med de gældende finansieringsbestemmelser.

 

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag om et fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier ("programmet for et sikrere internet"), hører med til den europæiske indsats for at fremme større sikkerhed for børn på internettet.

Med udbredelsen af de nye teknologier og et større kendskab til it risikerer børn nemlig i stadig større grad at blive udsat for ulovligt indhold og skadevoldende adfærd såsom misbrug, børnepornografi, onlinevenskaber, der indledes med det formål at misbruge børnene ("grooming"), mobning, udbredelse af racistisk indhold og tilskyndelse til selvskadende adfærd, anoreksi og selvmord.

Ifølge Eurobarometer[1] bruger 74 % af alle børn mellem 12 og 15 år internettet i mindst tre timer dagligt.

Praktisk taget alle de adspurgte børn svarede, at de ved et tilfælde var blevet udsat for pornografiske billeder. Der er da også sket en betydelig stigning i antallet af websteder med børnepornografisk materiale og skadevoldende indhold for børn, og der er en bekymrende tendens til, at de børn, det går ud over, bliver yngre, og at den vold, man ser, bliver værre.

Ifølge Internet Watch Foundation er misbruget af børn på internettet steget med 16 % alene i det sidste år.

Det fremgår af Interpols database, at der hvert år udbydes mindst 500.000 nye originale børnepornografiske billeder på nettet, og at der eksisterer 550.000 billeder af misbrug af 20.000 børn, hvoraf kun 500 er blevet identificeret og reddet siden 2001.

Alene i Det Forenede Kongerige er antallet af websteder med børnepornografisk materiale steget med 1500 % i perioden 1997-2005.

Disse tal viser tydeligt, at det kun er muligt at skabe sikkerhed for børn på nettet ved hjælp af en tværgående tilgang, hvor man inddrager børnene, deres familier, skolen, ikt-sektorens operatører og tjenesteudbyderne samt institutionerne, selvreguleringsorganerne og ngo'erne. Det er nødvendigt med en fælles indsats, som tager sigte på at øge kendskabet og forebyggelsen, og som opmuntrer til og gør det teknisk lettere at anmelde misbrug ("reporting") og samtidig forbedrer politiets efterforskningsmuligheder.

Disse ambitiøse målsætninger kan nås ved at gøre brug af de midler, som EU har sat af via dette finansielle instrument, nemlig programmet for et sikrere internet.

I det nye program er der for perioden 2009-2013 sat et beløb af på 55 mio. euro til beskyttelsen af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier. Programmet bliver navnlig opdelt i fire hovedaktionslinjer: begrænsning af skadevoldende adfærd ved at bekæmpe ulovligt indhold og misbrug på internettet; fremme af et mere sikkert onlinemiljø, også ved hjælp af særlige teknologiske instrumenter til dette formål; udbredelse af information, inddragelse og forebyggelse og endelig opbygning af en videnbase ved at fremme samarbejdet og udvekslingen af god praksis på internationalt plan.

Vigtigheden af dette initiativ fra Kommissionen skal også understreges i lyset af de resultater, der er opnået med det foregående program, Safer Internet Plus (2004-2008).

Blandt de instrumenter, der er nyttige i bekæmpelsen af udbredelsen af skadevoldende indhold på internettet, er det vigtigt også i det nye program fortsat at støtte oprettelsen af hotlines. Hotlines spiller nemlig en vigtig rolle som efterforskningsgrundlag, fordi de samler anmeldelserne og giver en foreløbig vurdering af det anmeldte indholds ulovlighed. Sådanne "kontaktpunkter" udgør et netværk for kanalisering af informationer til politiet og til de hotlines, der er med i INHOPE-nettet.

Det er ligeledes vigtigt, at der oprettes kontrollerede chat-tjenester specielt til børn. Nogle af de erfaringer, som man har gjort sig i den retning, har været en succes. Her har man kontrolleret, at adgangen til chatten var forbeholdt børn, og man har på forhånd verificeret det brugerfremstillede indhold, der blev lagt på nettet.

Også udviklingen af børnevenlige blokerings- og filtreringssystemer bliver stadig mere udbredt på markedet. Vi skal nu fremme anvendelsen af dem, så de ikke bliver en af de nye teknologiers mange muligheder, der ikke bliver brugt.

Der skal stadig gøres en stor indsats over for børnene selv for at gøre dem mere bevidste om de risici, der er forbundet med brugen af de nye teknologier. Det er nødvendigt at give børnene en større viden, så de lærer at undgå farlig adfærd på nettet. Børnene skal have en tilstrækkelig viden, så de bliver i stand til at bruge enhver metode til at identificere og forsvare sig mod et eventuelt misbrug. Det er ligeledes vigtigt at gøre de unge bevidste om vigtigheden og værdien af at beskytte sine personlige oplysninger. Endelig må vi ikke glemme fænomenet med børn, der sælger billeder af deres krop på nettet for at tjene penge.

Der skal ligeledes gøres en stor undervisningsindsats på området over for forældre og skolelærere for at begrænse den såkaldte "teknologiske generationskløft". Desuden er det vigtigt, at udvekslingen af erfaringer, god praksis og viden også bliver udbredt blandt politiet og sektorens operatører.

Det er af afgørende vigtighed, at man er opmærksom på to nye fænomener, som er særligt bekymrende, nemlig den såkaldte "grooming" og "cybermobning", som bør have høj prioritet. Det er nødvendigt at samordne foranstaltninger som information, udvikling af nye teknologiske instrumenter, udveksling af god praksis og tjenesteudbydernes aktiviteter i en fælles indsats for at fremme børns sikkerhed. Fænomener som voksnes indgåelse af onlinevenskaber med børn ved hjælp af psykologisk manipulation med seksuelle bagtanker ("grooming"), cybermobning og tilskyndelse til selvskadende adfærd bliver ifølge Eurobarometer ikke fortalt til forældrene, fordi børnene er flove over det, fordi de er bange for, at det vil føre til et forbud mod at chatte, eller ganske enkelt fordi børnene har undervurderet alvoren af det. Det gør disse fænomener endnu farligere og vanskelige at identificere. "Grooming", indgåelse af onlinevenskaber med det formål at mødes i det virkelige liv, er meget farligt, da det er forløberen for et misbrug af barnet.

Det er derfor nødvendigt at øge undersøgelserne af og kendskabet til børns adfærd og deres tilbøjelighed til at sætte sig i farlige situationer ("victimisation"). Der skal gøres en omfattende indsats for at give barnet nogle instrumenter til at undgå farlig kontakt, hjælpe det med at identificere risikoen og vænne det til at fortælle sådanne ting til forældrene.

For at bekæmpe misbrug på nettet er det ligeledes væsentligt at fokusere på en forbedring af de instrumenter, som politiet har til rådighed.

Derfor er det nødvendigt at oprette en europæisk database med børnepornografiske billeder, der er umiddelbart forbundet med de hotlineanmeldelser, som står til rådighed for politiet. Dette instrument er yderst nyttigt, såfremt der købes billeder med et peer to peer-system (p2p), da man så kan se, om billedet allerede eksisterer på nettet, og om der evt. allerede er foretaget efterforskning i den forbindelse. Dermed undgår man at gøre det samme efterforskningsarbejde to gange.

Det er ligeledes af stor betydning, at der sker en yderligere udvikling af software, som understøtter politiets efterforskning, når det gælder om at identificere det sted, hvor det misbrugte barn befinder sig. CETS og Europols Analysis Work File har allerede givet gode resultater i den forbindelse.

Der skal også gøres en indsats for at støtte de systemer, som kan spore pengebevægelser, der er forbundet med salg af børnepornografiske billeder. Yderst interessant i den forbindelse er efter min mening den undersøgelse, som Missing Children Europe har bestilt, og som viser, at lovgivningen i 11 medlemsstater og i Rusland gør det muligt at spore betalinger, der sker på websteder med børnepornografi, under fuldstændig overholdelse af bestemmelserne om privatlivets fred og bankhemmeligheden.

Det er vigtigt at understrege effektiviteten af den indsats, der allerede er gjort, og af de resultater, som man vil kunne opnå sammen med sektorens operatører ved hjælp af selvregulering og udveksling af god praksis. Jeg bifalder i den forbindelse mobiltelefonoperatørernes aftale af februar 2007 om beskyttelse af børn. Og jeg mener, at udbydernes initiativer i den retning bør fremmes yderligere med Kommissionens støtte. F.eks. er det nødvendigt at udtænke og fremme udbredelsen blandt udbyderne af et fælles børnevenligt mærke, der gør det muligt for børn og forældre at identificere et websted som værende sikkert og underlagt udbyderens strenge kontrol. Det er en simpel metode, der gør det muligt trygt at stole på de websteder, som har dette mærke.

I undersøgelserne vedrørende dette spørgsmål kunne man konstatere en ekstremt stor opsplitning af de offentligt tilgængelige oplysninger om børnepornografi og i endnu højere grad af oplysningerne om anden ulovlig adfærd over for børn i forbindelse med brugen af de nye teknologier. Derfor bør overvågning og dataindsamling spille en særlig rolle i forbindelse med den indsats, der er nødvendig for at gøre kendskabet større.

Afslutningsvis skal det understreges, at det er vigtigt at fortsætte og styrke indsatsen for at skabe sikkerhed for børn på nettet og mere generelt ved brugen af de nye teknologier.

Parlamentet bør lægge særlig vægt på at fremskynde vedtagelsen af denne tekst, så programmet kan blive iværksat senest 1. januar 2009, idet finansieringens kontinuitet sikres, og så man kan fastlægge en passende finansieringsramme for perioden 2009-2013. Det er netop med henblik på at opnå enighed under førstebehandlingen, at også Rådets[2] ændringsforslag til denne tekst er blevet medtaget i nærværende betænkning. Jeg sætter min lid til parlamentsmedlemmernes ønske om at gøre en fælles indsats for at nå til en hurtig vedtagelse af nærværende betænkning.

  • [1]  Eurobarometer EB 60.2-CC-EB2004.1.
  • [2]  Det Europæiske Råd, 8. maj 2008, nr. 9137/08.

UDTALELSE fra Budgetudvalget (11.9.2008)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier
(KOM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

Rådgivende ordfører: Cătălin-Ioan Nechifor

KORT BEGRUNDELSE

Dette program "om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier", er fjerde udgave af et flerårigt program, der skal fremme en mere sikker brug af internettet, efter 1999[1], 2003[2] og 2005[3].

Dato

Periode

Bevillingsramme

Antal år

1999

1999 - 2002

25 mio. euro

4

2003

2003 - 2004

 

13,3 mio. euro

2

2005

2005 -2006

20,05 mio. euro

2

2005

2006 - 2008

24,95 mio. euro

3

2008

2009 - 2013

55 mio. euro

5

De relevante budgetposter er 09 02 02 (aktionsbevillinger) og 09 01 04 04 (administrationsbevillinger).

Implementering (i mio. euro)

Budget

 

Endeligt beløb

Gennemførelse

Procentdel

 

2009

p.m. (PDB)

10,7

 

 

 

2008

14,9

0,04 (pr. 16/6/2008)

0,47 %

 

2007

12,24

12,24

100 %

 

2006

9,8

6,12

84,3 %

 

2005

9,5

9,5

100 %

 

[4]Gennemførelsen af bevillingerne har været forholdsvis god i de foregående år. Kun i 2008 synes gennemførelsen at være meget forsinket (40 000 euro bevilget den 26. juni 2008). GD INFSOC er sikker på at få gennemført alle forpligtelses- og betalingsbevillinger inden udgangen af regnskabsåret. Forpligtelsesbevillingerne skal medføre en overordnet forpligtelse, der skal bruges til finansiering af projekter, der er udvalgt efter en indkaldelse af forslag offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 12. marts 2008 (EUT C 67, s. 7), og hvis sidste frist for indgivelse af forslag var den 28. maj 2008. Vurderingen af forslagene fandt sted i starten af juni.

Hvad angår budgettet for 2009 (første år i det foreslåede program), har Kommissionen oplyst ordføreren om, at der ligeledes tildeles et beløb på 10,75 mio. euro i PDB 2009 til finansiering af projekter, der udvælges efter en indkaldelse til forslag i 2009 inden for rammerne af det nye program. Beløbet er begrundet med gennemsnittet for anvendte beløb i det nuværende program. (~ 10,2 mio. euro i alt tildelt til programmet, 55 mio. euro divideret med de fem år).

Der tildeles 55 mio. euro i perioden 2009–2013. Finansieringsoversigten fastsætter følgende fordeling i programmets fem år:

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I ALT

Teknisk og administrativ bistand (09 01 04 01)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

1,5

FBF 2009/Finansiel programmering i 25/408

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

 

 

 

Forpligtelsesbevillinger

11

11

11

11

11

 

55,0

Betalingsbevillinger

0,3

5,38

6,91

9,85

10,35

22,21

55,0

FBF 2009/Finansiel programmering i 25/408

CA: 10,75

10,7

10,7

10,7

10,7

 

53,55

PA: 13

De administrative omkostninger er dog steget med 50 000 euro om året i forhold til 2007-2008.

Selv om det er kompatibelt med lofterne i rubrik 1A, og der mangler et specifikt retsgrundlag i traktaten, er ordføreren i tvivl om et sådant programs europæiske merværdi, navnlig i forbindelse med midtvejsevalueringen af den flerårige finansielle ramme, som budget- og lovgivningsmyndigheden skal foretage.

Udvalgsprocedure

Programmets struktur består hovedsageligt af en tom skal (beslutningen), som udfyldes af tre bilag, der fastlægger indholdet i Kommissionens tiltag. Artikel 1, stk. 2, understreger, at programmets tiltag (indholdet) fastlægges "i bilag I", og at de gennemføres i henhold til bilag III. Der fastlægges ingen konkrete tiltag i selve beslutningen. Europa-Parlamentets Mastenbroekbetænkning fra december 2004[5] om det seneste program indeholdt ikke nogen anmodning om at ændre denne struktur i programmet.

I tillæg til denne uigennemskuelige lovgivningsteknik understreges det i artikel 3, stk. 3, at Kommissionen frit kan ændre indholdet i bilag III (arbejdsmetoderne) i udvalgsproceduren.

Opfølgningen på den finansielle gennemførelse af et program hører uden tvivl under Budgetudvalgets eller Budgetkontroludvalgets kompetenceområde, navnlig i udsigten til en kommende midtvejsevaluering af den flerårige finansielle ramme.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1a. mener, at det finansielle referencegrundlag, der i forslaget til retsakt for gennemførelse af programmet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2013 er fastsat til 55 mio. EUR, er kompatibelt med loftet i underudgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme 2007-2013.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt

Artikel 3 - stk. 3 - litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) vedtagelse og ændring af arbejdsprogrammet, herunder fastlæggelse af de vigtigste indsatsområder for det internationale samarbejde

udgår

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Foranstaltninger til ændring af de ikkevæsentlige bestemmelser i denne afgørelse om vedtagelse og ændring af arbejdsprogrammet, herunder fastlæggelse af de vigtigste indsatsområder for det internationale samarbejde, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2a.

 

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt

Bilag III – punkt 4, 5 og 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Udvælgelsen af aktioner med omkostningsdeling sker på grundlag af forslagsindkaldelser, der offentliggøres på Kommissionens websted, og i overensstemmelse med de gældende finansieringsbestemmelser.

udgår

(5) Ansøgninger om fællesskabsstøtte skal, hvor det er relevant, ledsages af en finansieringsplan med en liste over alle elementerne i projekternes finansiering, bl.a. hvor stort et støttebeløb der ansøges om fra Fællesskabet, og oplysninger om eventuelle andre ansøgninger eller tilsagn om støtte fra andre kilder.

 

(6) Ledsageforanstaltninger gennemføres på grundlag af offentlige udbud i overensstemmelse med de gældende finansieringsbestemmelser.

 

Begrundelse

Overflødig bestemmelse. For at undgå enhver uoverensstemmelse med finansforordning nr. 1605/2002 skal disse bestemmelser slettes, eftersom finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil allerede er tilstrækkeligt detaljerede.

PROCEDURE

Titel

Beskyttelse af børn ved anvendelse af internet og andre kommunikationsteknologier

Referencer

KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

10.4.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Cătălin-Ioan Nechifor

1.4.2008

 

 

Behandling i udvalg

15.7.2008

11.9.2008

 

 

Dato for vedtagelse

11.9.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Thijs Berman, Jana Hybášková, Peter Šťastný

  • [1]  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 276/1999/EF af 25. januar 1999 om vedtagelse af en flerårig EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af internettet ved bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på globale net.
  • [2]  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1151/2003/EF af 16. juni 2003 om ændring af beslutning nr. 276/1999/EF om vedtagelse af en flerårig EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af internettet ved bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på globale net.
  • [3]  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 854/2005/EF af 11. maj 2005 om et flerårigt fællesskabsprogram til fremme af en sikrere brug af internettet og nye onlineteknologier.
  • [4]  http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm.
  • [5]  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 854/2005/EF af 11. maj 2005 om et flerårigt fællesskabsprogram til fremme af en sikrere brug af internettet og nye onlineteknologier - COD 2004/0023 ­http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=241912.

UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (10.9.2008)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier
(KOM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

Rådgivende ordfører: Christopher Heaton-Harris

KORT BEGRUNDELSE

Formålet med Kommissionens forslag om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier, er at bygge videre på de gode resultater af handlingsplanen for et sikrere internet.

EU har været førende i indsatsen for at beskytte børn på nettet siden 1996, og de forskellige programmer for et sikrere internet har været et centralt element i Kommissionens aktiviteter på dette område. Programmerne er det eneste europadækkende initiativ til beskyttelse af børn i onlineverdenen, og de omfatter en række tiltag, der har bevist deres nytte.

Programmerne har opnået følgende resultater:

· Et europæisk netværk af hotlines – kontaktpunkter, hvor borgerne kan anmelde ulovligt indhold.

· Et europæisk oplysningsnet og en "Sikkert internet-dag", der koordineres af dette net. Antallet af lande i Europa og resten af verden, der deltager i oplysningsnettet, er steget år for år.

· Information til forældre om, hvor effektiv filtreringssoftware er, baseret på uafhængig afprøvning.

· Støtte til selvreguleringsinitiativer på områderne indholdsklassificering og mobiltelefoner.

Ifølge den afsluttende evaluering af handlingsplanen for et sikrere internet anses EU “for at have spillet en pionerrolle ved på et tidligt tidspunkt at udpege ulovligt og skadevoldende indhold på internettet som et alvorligt og vigtigt politisk problem af betydning verden over”.

Ordføreren støtter i princippet kommissionsforslaget og de vellykkede aktioner, det indtil videre har ført med sig, navnlig med henblik på at øge brugernes bevidsthed. Ordføreren er imidlertid bekymret over forskellene mellem medlemsstaternes ressourcer og organisatoriske kapacitet for så vidt angår reduktionen af ulovligt indhold og bekæmpelse af skadevoldende indhold på nettet. Der findes en række relativt simple indgreb, der kan sættes i værk - hvoraf mange allerede fungerer med held i visse medlemsstater - og som kunne forbedre mulighederne for medlemsstaternes relevante myndigheder til hurtigere og mere effektivt at identificere og fjerne indhold med seksuelt misbrug af børn.

Ordføreren går ind for forslaget om en europadækkende database til at forbedre det grundlæggende kendskab til dette område og opfordrer Kommissionen til at tage ethvert skridt til at sikre gennemførelsen af dette så hurtigt som muligt. Konklusionen er, at programmet har været en succes for EU, at hensigten med det foreliggende forslag er at sikre videreførelsen af denne succes, og at ordføreren håber, at denne gode praksis gennem yderligere internationalt samarbejde vil kunne kommunikeres ud til andre dele af verden.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Det ideelle er at skabe enighed på internationalt plan om retligt bindende regler, men dette vil ikke kunne opnås hurtigt. Og selv om det lykkes at skabe enighed, vil det ikke i sig selv være nok til at sikre, at reglerne gennemføres, og at de udsatte brugere beskyttes.

(5) Det ideelle er at skabe enighed på internationalt plan om retligt bindende regler hurtigt som muligt. Selv om det lykkes at skabe enighed, vil det ikke i sig selv være nok, og det vil derfor være nødvendigt at træffe forskellige foranstaltninger for at sikre, at reglerne gennemføres, og at de udsatte brugere beskyttes.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) I betragtning af problemets verdensomspændende karakter spiller internationalt samarbejde en afgørende rolle. Ulovligt indhold kan være fremstillet i ét land og ligge på en computer i et andet, men være tilgængeligt og muligt at downloade overalt i verden. Det internationale samarbejde, der er blevet stimuleret gennem EU's netværksstrukturer, må styrkes yderligere, så børn beskyttes bedre mod grænseoverskridende risici, der involverer tredjelande. Udveksling af bedste praksis mellem europæiske organisationer og organisationer i andre dele af verden kan være til fordel for alle parter.

(9) I betragtning af problemets verdensomspændende karakter spiller internationalt samarbejde en afgørende rolle - i 2007 havde kun 3 % af de kommercielle websteder for seksuelt børnemisbrug hjemsted i EU. Ulovligt indhold kan være fremstillet i ét land og ligge på en computer i et andet, men være tilgængeligt og muligt at downloade overalt i verden. Det internationale samarbejde, der er blevet stimuleret gennem EU's netværksstrukturer, må styrkes yderligere, så børn beskyttes bedre mod grænseoverskridende risici, der involverer tredjelande. Udveksling af bedste praksis mellem europæiske organisationer og organisationer i andre dele af verden, især i Amerikas Forenede Stater, kan være til fordel for alle parter.

Begrundelse

I vid udstrækning på grund af det vellykkede program til fremme af en sikrere brug af internettet lykkes det fortsat EU at fjerne websteder med ulovligt indhold. Internet Watch Foundation har udarbejdet statistikker, der viser, at websteder i USA i 2007 var hjemsted for omkring 48 % af kommercielle offentligt tilgængelige websteder for seksuelt misbrug af børn. Dette steg i første kvartal 2008 til omkring 78 %. En betragtelig procentdel af ikke-kommercielt indhold ligger også på websteder i USA. Det er rigtigt, at brugen af internettet i disse lande ligger blandt de højeste i verden, men det er også klart, at der kan gøres mere for at nedbringe disse tal.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Bilag I – sektion 1 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Oprettelse af kontaktpunkter, hvor offentligheden kan anmelde ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal sikre, at disse kontaktpunkter fungerer effektivt og er synlige for offentligheden, og at de er i nær forbindelse med andre tiltag på nationalt plan og samarbejder på europæisk plan om grænseoverskridende problemer og udveksling af bedste praksis.

1. Oprettelse af og oplysning om kontaktpunkter og hotlines, hvor offentligheden kan anmelde ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal sikre, at disse kontaktpunkter fungerer effektivt og er synlige for offentligheden, at der systematisk reklameres for dem på bl.a. søgemaskiner og gennem et gratis europæisk telefonnummer, og at de er i nær forbindelse med andre tiltag på nationalt plan og samarbejder på europæisk plan om grænseoverskridende problemer og udveksling af bedste praksis.

Begrundelse

Som erfaringen med alarmnummeret 112 har vist, er det formålsløst at oprette alarmnumre eller hotlines, der kan anvendes i hele EU, hvis offentligheden ikke bliver gjort opmærksom herom. For at bevidstgøre offentligheden er det nødvendigt, at den har kendskab til deres eksistens.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Bilag I – sektion 1 – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Tilskyndelse til brug af tekniske redskaber til bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal tilskynde til udvikling eller tilpasning af effektive teknologiredskaber til at bekæmpe ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet, til almindelig brug blandt de berørte parter.

3. Tilskyndelse til brug af tekniske redskaber til bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet samt oplysning til slutbrugerne om disse teknologiers anvendelsesmuligheder. Aktiviteterne skal tilskynde til udvikling eller tilpasning og/eller fremme af effektive teknologiredskaber, der gratis og nemt stilles til rådighed, til at bekæmpe ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet, til almindelig brug blandt de berørte parter. De berørte parter skal oplyses om, at disse teknologier står til rådighed, samt hvorledes de anvendes korrekt.

Begrundelse

De nye teknologier og tekniske løsninger er kun nyttige, hvis offentligheden har kendskab til, at de står til rådighed, samt hvorledes de anvendes mest effektivt.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Bilag I – sektion 1 – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5a. Indførelse af domænenavneregistraturer, hvor disse ikke findes, og styrke samarbejdet, hvor det findes. Aktiviteterne har til formål at supplere eksisterende aktioner ved at forbedre samarbejdet mellem domænenavneregistraturer i medlemsstaterne og fremme positive relationer til registraturer uden for EU for at muliggøre tidligere opsporing af potentielt ulovligt indhold og mindske levetiden for kendte websteder, der udbyder indhold med seksuelt misbrug af børn.

Begrundelse

Det er vigtigt at samarbejde med internet- og kommunikationsindustrien på et område, der forandrer sig så hurtigt, men domænenavneregistraturer er særlig vigtige, da de danner udgangspunkt for oprettelsen af websteder. Et forbedret samarbejde på medlemsstatsniveau mellem disse organer kan give et mere effektivt "tidligt varslings"-system for ulovligt indhold og vil gøre det dyrere, mere ustabilt og besværligt for dem, der driver disse websteder for seksuelt misbrug af børn, hvoraf mange har været "live" i mange år under det samme domænenavn.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Bilag I – sektion 2 – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Inddragelse af børn og unge i indsatsen for en sikrere onlineverden. Tiltagene vil gå ud på at involvere børn og unge for at få bedre indsigt i deres synspunkter og erfaringer med hensyn til brug af onlineteknologier og hvordan der skabes sikrere forhold i onlineverdenen for børn.

3. Inddragelse af børn og unge i indsatsen for en sikrere onlineverden. Tiltagene vil gå ud på at involvere børn og unge for at få bedre indsigt i deres synspunkter og erfaringer med hensyn til brug af onlineteknologier, og hvordan der skabes sikrere forhold i onlineverdenen for børn med støtte fra sagkyndige.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Bilag I – sektion 2 – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Indsamling af flere oplysninger om passende midler til håndtering af skadevoldende indhold på nettet. Det er målet at samle flere oplysninger om, hvor effektive og virkningsfulde redskaberne til håndtering af potentielt skadevoldende indhold på nettet er, og at forsyne brugerne med oplysninger, redskaber og applikationer, der kan hjælpe dem til at håndtere skadevoldende indhold på forskellige platforme.

4. Indsamling af flere oplysninger om passende midler til håndtering af skadevoldende indhold på nettet. Det er målet at samle flere oplysninger, navnlig til forældre, omsorgspersoner og lærere, om hvor effektive og virkningsfulde redskaberne til håndtering af potentielt skadevoldende indhold på nettet er, og at regelmæssigt forsyne alle brugerne med oplysninger, redskaber og applikationer, der på en hensigtsmæssig, pædagogisk og enkelt måde kan hjælpe dem til at håndtere skadevoldende indhold på forskellige platforme.

Begrundelse

Det er vigtigt at formindske den generelle videnskløft, der er mellem voksne og børn, eftersom voksne kontrollerer, hvilket indhold børn har adgang til. Det er imidlertid vigtigt navnlig at fokusere på de voksne, som f.eks. forældre, omsorgspersoner og lærere, der direkte kontrollerer, hvilket indhold børn har adgang til.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Bilag I– sektion 3 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tiltag for at bevidstgøre offentligheden og oplyse om sikrere brug af online–teknologier. Aktiviteterne skal skabe øget opmærksomhed om problemerne gennem en koordineret indsats i hele Europa for at formidle dækkende oplysninger om muligheder og risici, og om hvordan disse kan gribes an. Der vil blive lagt vægt på omkostningseffektive midler til at formidle oplysning til et stort antal brugere.

1. Tiltag for at bevidstgøre offentligheden og oplyse om sikrere brug af online–teknologier. Aktiviteterne skal skabe øget opmærksomhed om problemerne gennem en regelmæssig og systematisk koordineret indsats i hele Europa for at formidle dækkende oplysninger om muligheder og risici, og om hvordan disse kan gribes an. Der vil blive lagt vægt på omkostningseffektive midler til at formidle oplysning til et stort antal brugere, især til de unge gennem skole og fritidsforeninger.

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Bilag I – sektion 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne aktionslinje går ud på at opbygge en videnbase, der kan sikre, at eksisterende og nye former for brug af onlineteknologier og de relevante risici og følger gribes an på en passende måde, og at der udformes passende tiltag for at gøre onlineverdenen sikker for alle brugere. De vigtigste overordnede tiltag, der er planlagt, er:

Denne aktionslinje går ud på at opbygge en videnbase, der kan sikre, at eksisterende og nye former for brug af onlineteknologier og de relevante risici og følger gribes an på en passende måde, og at der udformes passende tiltag for at gøre onlineverdenen sikker for alle brugere. Indholdet af denne videnbase deles med de berørte parter og udbredes i alle medlemsstaterne. De vigtigste overordnede tiltag, der er planlagt, er:

Begrundelse

Videnbaserne er kun nyttige, hvis oplysningerne deles.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse

Bilag I – sektion 4 – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Indsamling af ajourførte oplysninger om børns brug af onlineteknologier. Der vil blive iværksat tiltag for at skaffe ajourførte oplysninger om børns brug af onlineteknologier og om, hvordan de og deres forældre og omsorgspersoner griber både muligheder og risici an. Tiltagene vil omfatte både kvantitative og kvalitative aspekter. De vil også sigte mod at samle større viden om børns og unges egne strategier for håndtering af risici i onlineverdenen, og vurdere, hvor effektive disse strategier er.

2. Indsamling af ajourførte oplysninger om børns brug af onlineteknologier. Der vil blive iværksat tiltag for at skaffe ajourførte oplysninger om børns brug af onlineteknologier og om, hvordan de og deres forældre, omsorgspersoner og lærere griber både muligheder og risici an. Tiltagene vil omfatte både kvantitative og kvalitative aspekter. De vil også sigte mod at samle større viden om børns og unges egne strategier for håndtering af risici i onlineverdenen, og vurdere, hvor effektive disse strategier er.

Begrundelse

Som følge af de unges øgede anvendelse af internettet, er det vigtigt, at lærere er opmærksomme på alle disse spørgsmål. Dette er navnlig vigtigt, eftersom mobning i onlineverdenen (cybermobning) ofte har sin oprindelse i skolemiljøet.

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse

Bilag I – sektion 4 – punkt 2 a (nyt

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. Fremme af brug af eksisterende billeddatabaser – som f.eks. Interpols billeddatabase– til bekæmpelse af misbrug af børn. Et stærkere samarbejde mellem medlemsstaterne og Den Europæiske Union ved hjælp af Interpol og dens databaser, vil gøre det muligt at forbedre samarbejdets effektivitet på nationalt, europæisk og internationalt niveau.

Begrundelse

Med henblik på at forbedre samarbejdet vedrørende bekæmpelse af misbrug af børn, er det hensigtsmæssigt at anvende og udvikle strukturer, der allerede eksisterer. Eksempelvis vil en særlig europæisk database fordoble arbejdet og er derfor ikke formålstjenlig til bekæmpelse af misbrug af børn. Desuden er der tale om meget følsomme data, der kræver en stærk og retligt forankret databeskyttelse.

Ændringsforslag  12

Forslag til afgørelse

Bilag I – sektion 4 – punkt 2 b (nyt

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2b. Oprettelse af en europadækkende database med tekniske oplysninger, som f.eks. URL-adresser og domæner, der er indberettet seksuelt børnemisbrug, statistikker og tendenser fra forskellige medlemsstater. Aktiviteterne vil koncentrere sig om at overvåge oprettelsen af en europadækkende database med henblik på at gøre det muligt for medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og andre relevante myndigheder at dele oplysninger og derved formindske overlapning af de igangværende bestræbelser og maksimere anvendelsen af de nuværende og fremtidige ressourcer.

PROCEDURE

Titel

Beskyttelse af børn ved anvendelse af internet og andre kommunikationsteknologier

Referencer

KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

10.4.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Christopher Heaton-Harris

1.4.2008

 

 

Behandling i udvalg

14.7.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.9.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Slavi Binev, Ignasi Guardans Cambó, Mary Honeyball, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka

UDTALELSE fra Retsudvalget (10.9.2008)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier
(KOM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

Ordfører: Titus Corlăţean

KORT BEGRUNDELSE

Den 27. februar 2008 godkendte Kommissionen et nyt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier (KOM(2008)0106).

Formålet med forslaget er at forbedre og erstatte det eksisterende Safer Internet plus- program gennem støtte til fire aktionslinjer: bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd online, sikrere forhold i onlineverdenen, oplysning og bevidstgørelse af offentligheden og opbygning af en videnbase.

Kommissionens forslag fremstår samlet set som både gennemtænkt og afbalanceret. Imidlertid vil ordføreren gerne foreslå en række ændringer for at gøre forslaget mere effektivt.

Især stilles der ændringsforslag med henblik på at udvide anvendelsesområdet for programmet til at omfatte onlinehasardspil og elektronisk handel med potentielt skadelige elementer og gøre deltagelse i det af mindst en instans fra hver medlemsstat obligatorisk. Der foreslås ligeledes en præcisering af begrebet "børn", så der tages behørigt hensyn til de forskellige bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende rets- og handleevne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Udbredelsen af internettet og brugen af onlineteknologier som mobiltelefoner vokser stadig støt i Fællesskabet og giver alle borgere uanede muligheder for at deltage interaktivt og kreativt i samfundets processer. De medfølgende risici for børn og misbrug af teknologierne er fortsat et problem, og den teknologiske udvikling og ændringer i adfærdsmønstrene i samfundet betyder, at der bliver ved med at dukke nye risici og nye former for misbrug op. For at sikre, at de muligheder og fordele, som internettet og andre onlineteknologier byder på, udnyttes, må der gøres en indsats for at skabe sikrere vilkår for brugen af disse medier.

(1) Udbredelsen af internettet og brugen af onlineteknologier som mobiltelefoner vokser stadig støt i Fællesskabet og giver alle borgere uanede muligheder for at deltage interaktivt og kreativt i samfundets processer. De medfølgende risici for børn og misbrug af teknologierne er imidlertid fortsat et problem, og den teknologiske udvikling og ændringer i adfærds–mønstrene i samfundet betyder, at der bliver ved med at dukke nye risici og nye former for misbrug op. Det er nødvendigt at vedtage foranstaltninger på EU-plan for at beskytte børns fysiske, mentale og moralske integritet, som kan lide skade ved adgang til upassende indhold. For at sikre, at de muligheder og fordele, som internettet og andre onlineteknologier og kommunikationsteknologier byder på, udnyttes, må der desuden gøres en indsats for at skabe sikrere vilkår for brugen af disse medier.

Begrundelse

Anvendelsen af afgørelsen på kommunikationsteknologier som f.eks. mobiltelefontjenester bør eksplicit nævnes, da mange børn og teenagere bruger disse tjenester.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Det ideelle er at skabe enighed på internationalt plan om retligt bindende regler, men dette vil ikke kunne opnås hurtigt. Og selv om det lykkes at skabe enighed, vil det ikke i sig selv være nok til at sikre, at reglerne gennemføres, og at de udsatte brugere beskyttes.

udgår

Begrundelse

Det er selvmodsigende at nævne muligheden for en international aftale og så samtidig rejse tvivl om dens effektivitet.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8a) Medielandskabet, der er under stadig forandring som følge af nye teknologier og mediefornyelse, gør det nødvendigt at lære børn samt forældre, undervisere og lærere at anvende audiovisuelle tjenester og onlineinformationstjenester effektivt.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8b) Der bør sættes ind for at beskytte børn mod de økonomiske risici ved indgåelse af langtidskontrakter ved hjælp af moderne teknologier (internet eller mobiltelefon). Der bør derfor udvikles effektive alderskontrolsystemer og frivillige certificeringsmærker.

Begrundelse

Da børn er hovedmålgruppen for en række langtidstjenester på internettet eller mobiltelefoner (f.eks. ringetoner eller spil til mobiltelefoner), bør udbyderne sikre, at i det mindste priserne og varigheden af tjenesten er tydeligt angivet.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Denne afgørelse respekterer de grundlæggende rettigheder og følger de principper, der afspejles i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 7, 8 og 24 —

(14) Denne afgørelse respekterer de grundlæggende rettigheder og følger de principper, der afspejles i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 3, stk. 1, artikel 7, 8 og 24 —

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14a) Intet i denne afgørelse og bilagene hertil forhindrer medlemsstaterne i at anvende egne lovbestemmelser og egen administrativ praksis, for så vidt angår beskyttelse af børn, der bruger internettet, hvis dette kan sikre bedre resultater —

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. I denne afgørelse forstås ved "børn" personer under 18 år, medmindre de i henhold til deres nationale lovgivning under visse betingelser har fuld rets- og handleevne, inden de når denne alder.

Begrundelse

De nationale bestemmelser for fuld rets- og handleevne giver under visse betingelser fuld rets- og handleevne inden det fyldte 18. år. En udvidelse af beskyttelsen af "børn" til at omfatte alle personer under 18 år, uanset om de har fuld rets- og handleevne eller ej, ville være uhensigtsmæssigt.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) Bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Programmet er åbent for deltagelse af juridiske personer, der er hjemmehørende i medlemsstaterne.

1. Deltagelse i programmet er obligatorisk for mindst en instans fra hver medlemsstat. Alle andre juridiske enheder kan frivilligt deltage i programmet.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse

Bilag I ­­ – afsnit 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse

Bilag I – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne aktionslinje har til formål at reducere mængden af ulovligt indhold, der cirkulerer på nettet, og gøre en effektiv indsats mod skadevoldende adfærd på nettet. Der vil især blive sat fokus på onlinedistribution af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, grooming (hvor en person indleder et venskab med et barn med henblik på seksuelt misbrug) og mobning. De vigtigste overordnede tiltag, der er planlagt, er:

Denne aktionslinje har til formål at reducere mængden af ulovligt indhold, der cirkulerer på nettet, og gøre en effektiv indsats mod skadevoldende adfærd på nettet. Der vil især blive sat fokus på dels onlinedistribution af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, grooming (hvor en person indleder et venskab med et barn med henblik på seksuelt misbrug) og mobning dels onlinehasardspil og elektronisk handel med potentielt skadelige elementer. De vigtigste overordnede tiltag, der er planlagt, er:

Ændringsforslag  12

Forslag til afgørelse

Bilag I – afsnit 1 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Oprettelse af kontaktpunkter, hvor offentligheden kan anmelde ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal sikre, at disse kontaktpunkter fungerer effektivt og er synlige for offentligheden, og at de er i nær forbindelse med andre tiltag på nationalt plan og samarbejder på europæisk plan om grænseoverskridende problemer og udveksling af bedste praksis.

1. Oprettelse af kontaktpunkter, hvor offentligheden kan anmelde ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal sikre, at disse kontaktpunkter fungerer effektivt og er synlige for offentligheden, og at de er i nær forbindelse med andre tiltag på nationalt plan og samarbejder på europæisk plan om grænseoverskridende problemer og udveksling af bedste praksis. Kontaktpunkterne vil også give offentligheden de nødvendige oplysninger om, hvordan man skal anmelde ulovligt indhold og bedømme indholdet af onlineinformationstjenester, som kan skade børns fysiske, mentale og moralske integritet.

Ændringsforslag  13

Forslag til afgørelse

Bilag I – afsnit 1 – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Bekæmpelse af skadevoldende adfærd på nettet, især "grooming" og mobning. Aktiviteterne har til formål at bekæmpe onlinegrooming (hvor en voksen indleder et venskab med et barn med henblik på seksuelt misbrug) og mobning. De skal gribe de tekniske, psykologiske og sociologiske aspekter af disse problemer an og fremme samarbejde og koordinering mellem de berørte parter.

2. Bekæmpelse af skadevoldende adfærd på nettet, især "grooming", mobning og hasardspil. Aktiviteterne har til formål at bekæmpe onlinegrooming (hvor en voksen indleder et venskab med et barn med henblik på seksuelt misbrug) og mobning samt onlinehasardspil og elektronisk handel med potentielt skadelige elementer. De skal gribe de tekniske, psykologiske og sociologiske aspekter af disse problemer an og fremme samarbejde og koordinering mellem de berørte parter.

Ændringsforslag  14

Forslag til afgørelse

Bilag I – afsnit 1 – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Tilskyndelse til brug af tekniske redskaber til bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal tilskynde til udvikling eller tilpasning af effektive teknologiredskaber til at bekæmpe ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet, til almindelig brug blandt de berørte parter.

3. Tilskyndelse til brug af tekniske redskaber til bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal tilskynde til udvikling eller tilpasning af effektive teknologiredskaber til at bekæmpe ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet, til almindelig brug blandt de berørte parter. Bl.a. kunne følgende foranstaltninger overvejes:

 

a) Indførelse af et kvalitetsmærke for udbyderne, således at brugerne let kan se, om en bestemt udbyder er omfattet af en adfærdskodeks

 

b) Indførelse af filtre, som kan forhindre overførsel af informationer, der krænker børns fysiske, mentale og moralske integritet, gennem onlineteknologier

 

c) Støtte til indførelsen af et generisk andenordensdomænenavn, som er forbeholdt kontrollerede websider, der forpligter sig til at respektere mindreårige og deres rettigheder, som f.eks. KID.eu.

Ændringsforslag  15

Forslag til afgørelse

Bilag I – afsnit 1 – punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Forbedring af samarbejdet på internationalt plan samt udveksling af oplysninger og erfaringer om bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal sigte mod at forbedre samarbejdet med tredjelande, harmonisere strategierne på internationalt plan for bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet og tilskynde til udvikling af fælles strategier og arbejdsmetoder.

5. Forbedring af samarbejdet på internationalt plan samt udveksling af oplysninger og erfaringer om bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Aktiviteterne skal sigte mod at forbedre samarbejdet med tredjelande, harmonisere strategierne på internationalt plan for bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet og tilskynde til udvikling af en koordineret tilgang til forskellige nationale databaser, der samler billeder af misbrug af børn, samt deres forbindelse til Europol og andre fælles strategier og arbejdsmetoder.

Ændringsforslag  16

Forslag til afgørelse

Bilag I – afsnit 2 – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Tiltag for at tilskynde de berørte parter til at udvikle og iværksætte passende selvreguleringssystemer. De berørte parter vil blive tilskyndet til at udforme og gennemføre selvreguleringsinitiativer og til at tage børns sikkerhed i betragtning, når der udvikles nye teknologier og tjenester.

2. Tiltag for at tilskynde de berørte parter til at udvikle og iværksætte passende selvreguleringssystemer. De berørte parter vil blive tilskyndet til at udforme og gennemføre selvreguleringsinitiativer bl.a. med henblik på at vurdere eller klassificere onlineindhold og til at tage børns sikkerhed i betragtning, når der udvikles nye teknologier og tjenester.

Ændringsforslag  17

Forslag til afgørelse

Bilag I – afsnit 3 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tiltag for at bevidstgøre offentligheden og oplyse om sikrere brug af onlineteknologier. Aktiviteterne skal skabe øget opmærksomhed om problemerne gennem en koordineret indsats i hele Europa for at formidle dækkende oplysninger om muligheder og risici, og om hvordan disse kan gribes an. Der vil blive lagt vægt på omkostningseffektive midler til at formidle oplysning til et stort antal brugere.

1. Tiltag for at bevidstgøre offentligheden og oplyse om sikrere brug af online–teknologier. Aktiviteterne skal skabe øget opmærksomhed om problemerne gennem en koordineret indsats i hele Europa for at formidle dækkende oplysninger om muligheder og risici, og om hvordan disse kan gribes an. Der vil blive lagt vægt på aktiviteter, så det bliver muligt for børn at bruge onlineteknologier på en ansvarlig måde, især gennem mediekendskab eller medieuddannelsesprogrammer samt f.eks. efteruddannelse inden for skolesystemet, herunder forløb, der er åbne for forældre. Der vil blive også lagt vægt på omkostningseffektive midler til at formidle oplysning til et stort antal brugere, f.eks. informationsmapper om potentielle risici ved onlineteknologier.

Ændringsforslag  18

Forslag til afgørelse

Bilag I – afsnit 3 – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Oprettelse af kontaktpunkter, hvor forældre og børn kan få svar på spørgsmål om, hvordan de tager vare på sikkerheden på nettet. Aktiviteterne skal sigte mod at sætte brugerne i stand til at træffe velinformerede og ansvarlige valg ved at forsyne dem med relevante oplysninger og råd om, hvilke forholdsregler de bør træffe af hensyn til sikkerheden på nettet.

2. Oprettelse af kontaktpunkter, herunder telefonhotlines, hvor forældre og børn kan få svar på spørgsmål om, hvordan de tager vare på sikkerheden på nettet. Aktiviteterne skal sigte mod at sætte brugerne i stand til at træffe velinformerede og ansvarlige valg ved at forsyne dem med relevante oplysninger og råd om, hvilke forholdsregler de bør træffe af hensyn til sikkerheden på nettet.

Ændringsforslag  19

Forslag til afgørelse

Bilag I – afsnit 3 – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Effektive og omkostningseffektive metoder og redskaber til oplysning og bevidstgørelse. Aktiviteterne vil gå ud på at forbedre relevante metoder og redskaber til oplysning og bevidstgørelse, så de bliver mere effektive og omkostningseffektive på lang sigt.

3. Effektive og omkostningseffektive metoder og redskaber til oplysning og bevidstgørelse. Aktiviteterne vil gå ud på at forbedre relevante metoder og redskaber til oplysning og bevidstgørelse, så de bliver mere effektive og omkostningseffektive på lang sigt. Disse aktiviteter kan bl.a. omfatte indførelse af et fælles system af beskrivende symboler eller advarsler, der angiver alderskategori og/eller de aspekter af indholdet, der har ført til en bestemt aldersanbefaling, hvilket kan hjælpe brugerne til at blive mere opmærksomme på potentielt skadeligt onlineindhold.

Ændringsforslag  20

Forslag til afgørelse

Bilag I – afsnit 3 – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Udveksling af bedste praksis og samarbejde på europæisk plan. Der vil blive iværksat tiltag for at sikre et effektivt samarbejde på tværs af grænserne i Europa samt en effektiv udveksling af bedste praksis, redskaber, metoder, erfaringer og oplysninger.

4. Udveksling af bedste praksis og samarbejde på europæisk plan. Der vil blive iværksat tiltag for at sikre et effektivt samarbejde på tværs af grænserne i Europa samt en effektiv udveksling af bedste praksis, redskaber, metoder, erfaringer og oplysninger. Aktiviteterne skal navnlig sigte mod at skabe et tæt samarbejde mellem de nationale myndigheder, politiet og kontaktpunkterne. Der skal træffes foranstaltninger til at oprette en fælles europæisk database, som indsamler billeder af misbrug af børn, og til at sikre forbindelse med Europol.

Ændringsforslag  21

Forslag til afgørelse

Bilag I – afsnit 4 – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Undersøgelser om overgreb mod børn i onlineverdenen. Aktiviteterne vil gå ud på at undersøge de tekniske, psykologiske og sociologiske aspekter af overgreb mod børn i onlineverdenen, herunder mobning, grooming, materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og nye adfærdsmønstre, der kan medføre risici for børn.

3. Undersøgelser om overgreb mod børn i onlineverdenen. Aktiviteterne vil gå ud på at undersøge de tekniske, psykologiske og sociologiske aspekter af overgreb mod børn i onlineverdenen, herunder mobning, grooming, materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, onlinehasardspil og elektronisk handel med skadelige elementer og lignende nye adfærdsmønstre, der kan medføre risici for børn.

Ændringsforslag  22

Forslag til afgørelse

Bilag I – afsnit 4 – punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Udbygning af den eksisterende viden om virkningerne af brugen af nuværende og fremspirende teknologier på børn og unge. Aktiviteterne skal give en bedre indsigt i de psykologiske, adfærdsmæssige og sociologiske virkninger på børn og unge, der bruger onlineteknologier. Undersøgelserne vil omfatte virkningerne af at blive udsat for skadevoldende indhold og adfærd, grooming og mobning, og vil dække forskellige platforme, fra computere og mobiltelefoner til spillekonsoller og andre nye teknologier, der vokser frem.

5. Udbygning af den eksisterende viden om virkningerne af brugen af nuværende og fremspirende teknologier på børn og unge. Aktiviteterne skal give en bedre indsigt i de psykologiske, adfærdsmæssige og sociologiske virkninger på børn og unge, der bruger onlineteknologier. Undersøgelserne vil omfatte virkningerne af at blive udsat for skadevoldende indhold og adfærd, grooming og mobning, onlinehasardspil og elektronisk handel med skadelige elementer og vil dække forskellige platforme fra computere og mobiltelefoner til spillekonsoller og andre nye teknologier, der vokser frem.

PROCEDURE

Titel

Beskyttelse af børn ved anvendelse af internet og andre kommunikationsteknologier

Referencer

KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

10.4.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Titus Corlăţean

25.6.2008

 

 

Dato for vedtagelse

9.9.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Renate Weber

UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (10.9.2008)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier
(KOM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

Rådgivende ordfører: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

KORT BEGRUNDELSE

Formålet med forslaget til afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet, er at skabe en sikrere onlineverden for børn gennem fremme af selvreguleringstiltag og oplysning og bevidstgørelse af offentligheden. "Programmet for et sikrere internet" rettet mod børn og unge vil gøre det nemmere for familiemedlemmerne at styre tidsforbruget og bekæmpe de negativer indvirkninger af nye teknologier effektivt. Følgende tiltag vil blive prioriteret i det nye program:

Ι.         Bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet: Tiltag, der sikrer borgerne adgang til nationale kontaktpunkter, således at de kan anmelde ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet med særlig fokus på materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og grooming.

ΙΙ.        Sikrere forhold i onlineverdenen: Fremme af selvreguleringstiltag på dette område. Inddragelse af børn og unge i indsatsen for en sikrere onlineverden, navnlig gennem ungdomspaneler.

ΙΙΙ.      Oplysning og bevidstgørelse af offentligheden: tiltag rettet mod børn, deres forældre og lærere. Fremme af en multiplikatoreffekt gennem udveksling af bedste praksis inden for netværket af nationale oplysningscentre. Støtte til kontaktpunkter, hvor forældre og børn kan få rådgivning om, hvordan de tager vare på sikkerheden på nettet.

ΙV.      Opbygning af en videnbase ved at bringe videnskabsfolk, der arbejder med børns sikkerhed på nettet, sammen på europæisk plan. Opbygning af en videnbase om børns brug af nye teknologier, deres indvirkning på børn og de dermed forbundne risici. Bør anvendes til at øge effektiviteten af igangværende tiltag under programmet for et sikrere internet.

Internettet har direkte indvirkning på borgernes dagligdag. Det er således yderst vigtigt at udvikle analyser, rammer og argumenter, der sikrer en teknologisk udvikling i samfundet, der bidrager til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, drenge og piger. Det er tvingende nødvendigt at forstå de konsekvenser, som de nye teknologier, herunder internettet, kan have for kvinders rettigheder, og at forholde sig kritisk til deres mulige langsigtede indvirkning. I udkastet til udtalelse understreges betydningen af at anvende en tilgang med inddragelse af kønsaspektet i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af forskellige programmers tiltag. Piger og drenge bør sikres samme muligheder, og deres forskellige behov skal vurderes og afspejles i alle gennemførte tiltag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Der vil være et vedvarende behov for indgreb, både over for indhold, der kan være skadeligt for børn, og over for ulovligt indhold, navnlig vedrørende misbrug af børn. Dette gælder også børn, der bliver ofre for skadevoldende og ulovlig adfærd, som medfører fysisk og psykisk skade, og børn, der lokkes til at efterligne en sådan adfærd til skade for sig selv og andre.

(4) Der vil være et vedvarende behov for indgreb, både over for indhold, der kan være skadeligt for børn, navnlig pornografisk materiale, og over for ulovligt indhold, navnlig vedrørende misbrug af børn. Dette gælder også børn, der bliver ofre for skadevoldende og ulovlig adfærd, som medfører fysisk og psykisk skade, og børn, der lokkes til at efterligne en sådan adfærd til skade for sig selv og andre. Der vil i denne forbindelse blive lagt særlig vægt på peer-support-systemet.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) I kraft af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 276/1999/EF af 25. januar 1999 om vedtagelse af en flerårig EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker brug af internettet og nye onlineteknologier gennem bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold, navnlig med henblik på beskyttelse af børn og mindreårige (handlingsplanen for et mere sikkert internet, 1998-2004) og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 854/2005/EF af 11. maj 2005 om et flerårigt fællesskabsprogram til fremme af en sikrere brug af internettet og nye onlineteknologier ("Safer Internet plus", 2005-2008) har EU ydet støtte, der har sat gang i et bredt udvalg af initiativer og skabt europæisk merværdi, således som det fremgår af de evalueringer af programmerne, der er forelagt for Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget.

(6) I kraft af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 276/1999/EF af 25. januar 1999 om vedtagelse af en flerårig EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker brug af internettet og nye onlineteknologier gennem bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold, navnlig med henblik på beskyttelse af børn og mindreårige (handlingsplanen for et mere sikkert internet, 1998-2004) og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 854/2005/EF af 11. maj 2005 om et flerårigt fællesskabsprogram til fremme af en sikrere brug af internettet og nye onlineteknologier ("Safer Internet plus", 2005-2008) har EU ydet støtte, der har sat gang i et bredt udvalg af initiativer og skabt europæisk merværdi, således som det fremgår af de evalueringer af programmerne, der er forelagt for Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget. "Safer Internet plus-programmet" (2005-2008) og "handlingsplanen for et sikrere internet" (2009-2013) gør det nemmere for familiemedlemmerne at styre tidsforbruget og bekæmpe de negativer indvirkninger af nye teknologier effektivt.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Bilag I - aktionslinje 1 - punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Fremme af samarbejde og udveksling af oplysninger, erfaringer og bedste praksis mellem de berørte parter på nationalt og europæisk plan. Aktiviteterne skal forbedre koordineringen mellem de parter, der er involveret i bekæmpelsen af distribution af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet, samt fremme disse parters deltagelse og engagement.

4. Fremme af samarbejde og udveksling af oplysninger, erfaringer og bedste praksis mellem de berørte parter på nationalt og europæisk plan. Aktiviteterne skal forbedre koordineringen mellem dem, der er ansvarlige for bekæmpelsen af distribution af ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet, samt fremme deltagelse og engagement fra forskellige befolkningsgrupper uanset deres sociale eller geografiske baggrund.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Bilag I - aktionslinje 2 - punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Inddragelse af børn og unge i indsatsen for en sikrere onlineverden. Tiltagene vil gå ud på at involvere børn og unge for at få bedre indsigt i deres synspunkter og erfaringer med hensyn til brug af onlineteknologier og hvordan der skabes sikrere forhold i onlineverdenen for børn.

3. Inddragelse af børn og unge i indsatsen for en sikrere onlineverden. Tiltagene vil gå ud på at involvere børn og unge med lige deltagelse af piger og drenge og kvinder og mænd for at få bedre indsigt i deres synspunkter og erfaringer med hensyn til brug af onlineteknologier og hvordan der skabes sikrere forhold i onlineverdenen for børn.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Bilag I - aktionslinje 3 - punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Effektive og omkostningseffektive metoder og redskaber til oplysning og bevidstgørelse. Aktiviteterne vil gå ud på at forbedre relevante metoder og redskaber til oplysning og bevidstgørelse, så de bliver mere effektive og omkostningseffektive på lang sigt.

3. Effektive og omkostningseffektive metoder og redskaber til oplysning og bevidstgørelse. Tiltag for at undgå kønsstereotyper vil gå ud på at forbedre relevante metoder og redskaber til oplysning og bevidstgørelse. Formålet er at sikre mere effektive og omkostningseffektive tiltag ved at styrke det potentielle samarbejde mellem den offentlige og private sektor og fremme tiltag vedrørende virksomheders sociale ansvar på lang sigt.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Bilag I - aktionslinje 4 - punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Undersøgelser om overgreb mod børn i onlineverdenen. Aktiviteterne vil gå ud på at undersøge de tekniske, psykologiske og sociologiske aspekter af overgreb mod børn i onlineverdenen, herunder mobning, grooming, materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og nye adfærdsmønstre, der kan medføre risici for børn.

4. Undersøgelser om overgreb mod børn i onlineverdenen. Tiltagene vil gå ud på at undersøge de tekniske, psykologiske og sociologiske aspekter af overgreb mod børn i onlineverdenen, herunder mobning, grooming, materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og nye adfærdsmønstre, der kan medføre risici for børn, med inddragelse af kønsaspektet.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Bilag I - aktionslinje 4 - punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Udbygning af den eksisterende viden om virkningerne af brugen af nuværende og fremspirende teknologier på børn og unge. Aktiviteterne skal give en bedre indsigt i de psykologiske, adfærdsmæssige og sociologiske virkninger på børn og unge, der bruger onlineteknologier. Undersøgelserne vil omfatte virkningerne af at blive udsat for skadevoldende indhold og adfærd, grooming og mobning, og vil dække forskellige platforme, fra computere og mobiltelefoner til spillekonsoller og andre nye teknologier, der vokser frem.

5. Udbygning af den eksisterende viden om virkningerne af brugen af nuværende og fremspirende teknologier på børn og unge. Tiltagene skal give en bedre indsigt i de psykologiske, adfærdsmæssige og sociologiske virkninger på børn og unge, der bruger onlineteknologier, med inddragelse af kønsaspektet. Undersøgelserne vil omfatte virkningerne af at blive udsat for skadevoldende indhold og adfærd, grooming og mobning, og vil dække forskellige platforme, fra computere og mobiltelefoner til spillekonsoller og andre nye teknologier, der vokser frem.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Bilag I - aktionslinje 4 - punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Fremme bevidstgørelsen om hvorledes brugen af onlinemiljøet afvejes i forhold til dets farer og indvirkning på lokalt og regionalt niveau og inden for små sociale grupperinger (familie, skole mm.).

PROCEDURE

Titel

Beskyttelse af børn ved anvendelse af internet og andre kommunikationsteknologier

Referencer

KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM

10.4.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

6.5.2008

 

 

Behandling i udvalg

15.7.2008

9.9.2008

 

 

Dato for vedtagelse

9.9.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Mary Honeyball, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre

PROCEDURE

Titel

Beskyttelse af børn ved anvendelse af internet og andre kommunikationsteknologier

Referencer

KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Dato for høring af EP

27.2.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

10.4.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

10.4.2008

ITRE

10.4.2008

CULT

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

FEMM

10.4.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

6.5.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Roberta Angelilli

8.4.2008

 

 

Behandling i udvalg

29.5.2008

14.7.2008

15.9.2008

13.10.2008

Dato for vedtagelse

13.10.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Marco Cappato, Genowefa Grabowska, Bill Newton Dunn

Dato for indgivelse

14.10.2008