ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης τoυ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών

14.10.2008 - (COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Roberta Angelilli

Διαδικασία : 2008/0047(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0404/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0404/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών

(COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0106),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τo άρθρο 153 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0092/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6‑0404/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  εκτιμά ότι το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που περιλαμβάνεται στη νομοθετική πρόταση για την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2013, που ορίζεται σε 55.000.000 ευρώ πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο που προβλέπει το υποκεφάλαιο 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2007 - 2013·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) H διείσδυση του Ίντερνετ (Διαδικτύου) και η χρήση των τεχνολογιών επικοινωνιών, όπως τα κινητά τηλέφωνα, συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά στην Κοινότητα και παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες μεγάλες ευκαιρίες, όπως η συμμετοχή, η διαδραστικότητα και η δημιουργικότητα. Συνεχίζουν να υφίστανται κίνδυνοι για τα παιδιά, καθώς και η κατάχρηση των τεχνολογιών ενώ, εξαιτίας των μεταβαλλόμενων τεχνολογιών και κοινωνικών συμπεριφορών, συνεχίζουν να προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και καταχρήσεις. Για την ενθάρρυνση της αξιοποίησης των ευκαιριών και της εκμετάλλευσης των θετικών οφελών που προκύπτουν από το Διαδίκτυο και άλλες επιγραμμικές τεχνολογίες, απαιτείται επίσης η λήψη μέτρων για την προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης τους.

(1) H διείσδυση του Ίντερνετ (Διαδικτύου) και η χρήση των τεχνολογιών επικοινωνιών, όπως τα κινητά τηλέφωνα, συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά στην Κοινότητα και παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες μεγάλες ευκαιρίες, όπως η συμμετοχή, η διαδραστικότητα και η δημιουργικότητα. Ωστόσο, συνεχίζουν να υφίστανται κίνδυνοι για τα παιδιά, καθώς και η κατάχρηση των τεχνολογιών ενώ, εξαιτίας των μεταβαλλόμενων τεχνολογιών και κοινωνικών συμπεριφορών, συνεχίζουν να προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και καταχρήσεις. Πρέπει να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία της σωματικής, ψυχικής και ηθικής ακεραιότητας των παιδιών, που ενδέχεται να υποστεί ζημία από την πρόσβασή τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Για την ενθάρρυνση της αξιοποίησης των ευκαιριών και της εκμετάλλευσης των θετικών οφελών που προκύπτουν από το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες της επικοινωνίας, απαιτείται επίσης η λήψη μέτρων για την προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης τους.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Τόσο στο πεδίο του δυνητικά βλαβερού περιεχόμενου για παιδιά όσο και στο πεδίο του παράνομου περιεχόμενου, ιδίως όσον αφορά υλικό που αφορά την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, θα υπάρχει συνεχής ανάγκη για ανάληψη δράσης. Το ίδιο ισχύει και για παιδιά που καθίστανται θύματα βλαβερής και παράνομης συμπεριφοράς με αποτέλεσμα σωματικές και ψυχολογικές βλάβες, όπως και για παιδιά που δελεάζονται να μιμηθούν ανάλογες συμπεριφορές προξενώντας βλάβη στους εαυτούς τους και σε άλλους.

(4) Τόσο στο πεδίο του δυνητικά βλαβερού περιεχόμενου για παιδιά, ιδίως του πορνογραφικού υλικού, όσο και στο πεδίο του παράνομου περιεχόμενου, ιδίως όσον αφορά υλικό που αφορά την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, θα υπάρχει συνεχής ανάγκη για ανάληψη δράσης. Το ίδιο ισχύει και για παιδιά που καθίστανται θύματα βλαβερής και παράνομης συμπεριφοράς με αποτέλεσμα σωματικές και ψυχολογικές βλάβες, όπως και για παιδιά που δελεάζονται να μιμηθούν ανάλογες συμπεριφορές προξενώντας βλάβη στους εαυτούς τους και σε άλλους. Πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για τη διερεύνηση λύσεων με στόχο να αποτρέπονται προτάσεις με δόλια πρόθεση, διαμέσου των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, για τη συνάντηση ενός ενηλίκου με ένα παιδί με σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικής κακοποίησης ή αξιόποινων πράξεων, παράλληλα δε να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο σύστημα ομότιμης υποστήριξης.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4a) (4a) Οι δράσεις πρέπει να στοχεύουν στην πρόληψη του ψυχολογικού εκβιασμού των παιδιών με απειλές, παρενόχληση και εξευτελισμό μέσω του διαδικτύου ή/και των αλληλεπιδραστικών ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Μια διεθνής συμφωνία σχετικά με νομικά δεσμευτικούς κανόνες είναι επιθυμητή, δεν πρόκειται όμως να επιτευχθεί σύντομα. Ακόμα και σε περίπτωση επίτευξης ανάλογης συμφωνίας, τούτο δεν θα αρκεί αφεαυτού για την εξασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων ή για την εξασφάλιση της προστασίας όσων κινδυνεύουν.

διαγράφεται

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7a) Το πρόγραμμα που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να στοχεύει μεταξύ άλλων στη δημιουργία δεσμών εκπαιδευτικών "πακέτων" για διδάσκοντες, για τα άτομα που φροντίζουν τα παιδιά και για γονείς.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η εξέλιξη των τεχνολογιών, οι αλλαγές στους τρόπους με τους οποίους ενήλικες και παιδιά χρησιμοποιούν το Ίντερνετ και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών, καθώς και οι μεταβολές στην κοινωνική συμπεριφορά οδηγούν σε νέους κινδύνους για τα παιδιά. Η βάση γνώσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών δράσεων πρέπει να ενισχυθεί ώστε να βελτιωθεί η αντίληψη σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές. Διάφορα μέτρα και δράσεις πρέπει να συνδυαστούν πολύπλευρα και συμπληρωματικά· Θα περιλαμβάνεται, π.χ., η περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών υποστήριξης και η προαγωγή βέλτιστης πρακτικής για δεοντολογικούς κώδικες που θα περιλαμβάνουν γενικά συμφωνημένους κανόνες συμπεριφοράς ή συνεργασίας με τον κλάδο σε από κοινού συμφωνημένους στόχους.

(8) Η εξέλιξη των τεχνολογιών, οι αλλαγές στους τρόπους με τους οποίους ενήλικες και παιδιά χρησιμοποιούν το Ίντερνετ και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών, καθώς και οι μεταβολές στην κοινωνική συμπεριφορά οδηγούν σε νέους κινδύνους για τα παιδιά. Η βάση γνώσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών δράσεων πρέπει να ενισχυθεί ώστε να βελτιωθεί η αντίληψη σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές. Διάφορα μέτρα και δράσεις πρέπει να συνδυαστούν πολύπλευρα και συμπληρωματικά· θα περιλαμβάνεται, π.χ., λαμβάνοντας μέτρα για την προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου, η περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών υποστήριξης και η προαγωγή βέλτιστης πρακτικής για δεοντολογικούς κώδικες που θα περιλαμβάνουν γενικά συμφωνημένους κανόνες συμπεριφοράς ή συνεργασίας με τον κλάδο σε από κοινού συμφωνημένους στόχους.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8a) Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να στηρίζει τη λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση της προσφοράς θετικού περιεχομένου για παιδιά.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8β) Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον των μέσων επικοινωνίας, λόγω της εμφάνισης νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στα μέσα, καθιστά αναγκαία την εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και των γονέων, των κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών, στην ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφορίας.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8γ) θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την προστασία των παιδιών με την ανάπτυξη, για παράδειγμα, αποτελεσματικών συστημάτων επαλήθευσης της ηλικίας και εθελοντικού σήματος πιστοποίησης.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9a) Όλα τα κράτη μέλη έχουν κυρώσει και είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989, βάσει της οποίας υποχρεούνται να λαμβάνουν αφενός όλα τα μέτρα σε εθνικό, διμερές ή πολυμερές επίπεδο, που απαιτούνται για να προλαμβάνεται η κάθε μορφής εκμετάλλευση των παιδιών και, αφετέρου, όλα τα νομοθετικά, διοικητικά ή άλλης μορφής μέτρα που απαιτούνται για να τεθούν σε εφαρμογή τα αναγνωρισμένα στην εν λόγω σύμβαση δικαιώματα, όταν αυτό είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η παρούσα απόφαση τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές που περιλαμβάνονται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 7, 8 και 24,

(14) Η παρούσα απόφαση τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές που περιλαμβάνονται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 3(1), 7, 8 και 24,

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Tο πρόγραμμα αποκαλείται πρόγραμμα για «ασφαλέστερη χρήση του ΄Ιντερνετ» (εφεξής «το πρόγραμμα»).

Tο πρόγραμμα αποκαλείται πρόγραμμα για «ασφαλέστερη χρήση του ΄Ιντερνετ»1 (εφεξής «το πρόγραμμα»).

 

1 Ο τίτλος του προγράμματος μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως "παιδιά" νοούνται τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών, εκτός εάν η σχετική εθνική νομοθεσία αποδίδει στα πρόσωπα αυτά, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα πριν από την ηλικία αυτή.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για την επίτευξη του γενικού στόχου του προγράμματος καθορίζονται οι παρακάτω γραμμές δράσης:

2. Για την επίτευξη του γενικού στόχου του προγράμματος καθορίζονται οι παρακάτω γραμμές δράσης:

α) περιορισμός του παράνομου περιεχόμενου και αντιμετώπιση βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς·

α) ευαισθητοποίηση του κοινού·

β) προαγωγή ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος·

β) καταπολέμηση του παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς·

γ) ευαισθητοποίηση του κοινού·

γ) προαγωγή ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος·

(δ) συγκρότηση βάσης γνώσεων.

(δ) συγκρότηση βάσης γνώσεων.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.        Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα εργασιών βάσει της παρούσας απόφασης.

2. Η Επιτροπή καταρτίζει ετήσια προγράμματα εργασιών βάσει της παρούσας απόφασης.

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος, η Επιτροπή διασφαλίζει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τη γενική συμμόρφωση και συμπληρωματικότητά του προς τις άλλες σχετικές κοινοτικές πολιτικές, προγράμματα και ενέργειες.

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 - παράγραφος 3 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) έγκριση και τροποποίηση του προγράμματος εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των πεδίων προτεραιότητας για τη διεθνή συνεργασία·

α) έγκριση και τροποποίηση των ετήσιων προγραμμάτων προγράμματος εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των πεδίων προτεραιότητας για τη διεθνή συνεργασία·

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 - παράγραφος 3 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) κάθε απόκλιση από τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα III·

διαγράφεται

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 - παράγραφος 3 - σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων έπειτα από προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων σχετικά με κοινοτική χρηματοδότηση, όπου η εκτιμώμενη κοινοτική συνεισφορά θα ισούται με ή θα υπερβαίνει τα 500 000 ευρώ·

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά την επιτροπή του άρθρου 4 σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του προγράμματος.

4. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά την επιτροπή του άρθρου 4 σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του προγράμματος. Ειδικότερα, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως την επιτροπή σχετικά με όλες τις επιλογές που γίνονται για θέματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3.

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I - Εισαγωγή - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και άλλων τεχνολογιών επικοινωνιών, ιδιαίτερα για τα παιδιά, καθώς και η καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου και βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς.

Στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών επικοινωνιών, για την εκπαίδευση των χρηστών, και ιδιαίτερα των παιδιών, των γονέων, των παιδαγωγών και των κηδεμόνων, και η καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου και βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς.

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I - Εισαγωγή - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και άλλων τεχνολογιών επικοινωνιών (εφεξής αποκαλούμενων «επιγραμμικών τεχνολογιών»), ιδίως από παιδιά, η προαγωγή της ανάπτυξης ασφαλούς επιγραμμικού περιβάλλοντος, ο περιορισμός του όγκου του παράνομου περιεχόμενου που διανέμεται επιγραμμικά, η αντιμετώπιση δυνητικά βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς και η εξασφάλιση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με επιγραμμικούς κινδύνους και προφυλάξεις.

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών επικοινωνιών (εφεξής αποκαλούμενων «επιγραμμικών τεχνολογιών»), ιδίως από παιδιά, η προαγωγή της ανάπτυξης ασφαλούς επιγραμμικού περιβάλλοντος, ο περιορισμός του όγκου του παράνομου περιεχόμενου που διανέμεται επιγραμμικά, η αντιμετώπιση δυνητικά βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς (περιλαμβανομένης της ψυχολογικής χειραγώγησης των παιδιών με σκοπό την σεξουαλική κακοποίηση ή της προσέγγισης και συναναστροφής με παιδιά με σκοπό την σεξουαλική κακοποίηση (grooming), της ηλεκτρονικής παρενόχλησης και των ηλεκτρονικών αρχείων που δείχνουν σωματική και/ή ψυχολογική βία) και η εξασφάλιση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με επιγραμμικούς κινδύνους και προφυλάξεις, καθώς επίσης η ανάπτυξη παιδαγωγικών εργαλείων επί τη βάσει υγιών πρακτικών.

Τροπολογία  24

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Περιορισμός παράνομου περιεχόμενου και αντιμετώπιση βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς

1. Καταπολέμηση του παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς

Τροπολογία  25

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – ενότητα 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Παροχή στο κοινό σημείων επαφής για την καταγγελία επιγραμμικού παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής συμπεριφοράς. Οι δραστηριότητες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω σημεία επαφής είναι αποτελεσματικά και ορατά στο κοινό, συνδέονται στενά με άλλες δράσεις σε εθνικό επίπεδο, και συνεργάζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την αντιμετώπιση διασυνοριακών θεμάτων και για την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής.

1. Παροχή στο κοινό και προώθηση της ύπαρξης σημείων επαφής και ανοικτών γραμμών επικοινωνίας για την καταγγελία επιγραμμικού παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής συμπεριφοράς. Οι δραστηριότητες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω σημεία επαφής είναι αποτελεσματικά και ορατά στο κοινό, συνδέονται στενά με άλλες δράσεις σε εθνικό επίπεδο (ιδίως με αστυνομικές μονάδες ειδικευμένες στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο), και συνεργάζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την αντιμετώπιση διασυνοριακών θεμάτων και για την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής. Αυτά τα σημεία επαφής προσφέρουν επίσης στο κοινό τις αναγκαίες πληροφορίες για τους τρόπους καταγγελίας παράνομου περιεχομένου και αξιολόγησης του περιεχομένου των επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφορίας που ενδέχεται να βλάπτουν τη σωματική, ψυχική ή ηθική ακεραιότητα των παιδιών.

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ενθάρρυνση εφαρμογής τεχνικών λύσεων για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς. Οι δραστηριότητες πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ή προσαρμογή αποτελεσματικών τεχνολογικών εργαλείων για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, προς γενική χρήση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων.

3. Ενθάρρυνση εφαρμογής τεχνικών λύσεων για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς και πληροφόρηση των τελικών χρηστών για τον τρόπο εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας. Οι δραστηριότητες πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ή προσαρμογή και/ή την προώθηση αποτελεσματικών τεχνολογικών εργαλείων για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση παράνομου περιεχόμενου, και την καταπολέμηση της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα δε εκείνων που διατίθενται δωρεάν, προς εύκολη γενική χρήση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων και την προώθηση από τους φορείς παροχής υπηρεσιών, της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσεως των διαδικτυακών συνδέσεων για την προστασία των παιδιών από παράνομες και επιβλαβείς δραστηριότητες. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληροφορούνται για τη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας αυτής και την ορθή χρήση της. Θα μπορούσαν να εξετασθούν, μεταξύ άλλων, τα εξής μέτρα:

 

α) έγκριση ενός σήματος ποιότητας για φορείς παροχής υπηρεσιών, ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να διαπιστώνουν εάν κάποιος συγκεκριμένος πάροχος εφαρμόζει ή όχι έναν κώδικα δεοντολογίας,

 

β) δημιουργία φίλτρων από τους τελικούς χρήστες, τα οποία να αποτρέπουν τη δίοδο μέσω των επιγραμμικών τεχνολογιών, πληροφοριών οι οποίες προσβάλλουν τη σωματική, ψυχική ή ηθική ακεραιότητα των παιδιών·

 

γ) στήριξη και προώθηση μέτρων για την ενθάρρυνση της προσφοράς θετικού περιεχομένου για παιδιά.

 

δ) διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εργαλείων που αναπτύσσονται σε συνεργασία με τον κλάδο του Διαδικτύου, τα οποία επιτρέπουν στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να εντοπίζουν εγκληματίες στον Παγκόσμιο Ιστό.

Τροπολογία  27

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Προαγωγή συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειρίας και βέλτιστης πρακτικής μεταξύ των ενδιαφερόμενων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δραστηριότητες θα αποβλέπουν στη βελτίωση του συντονισμού των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της διανομής παράνομου περιεχομένου και επιζήμιας επιγραμμικής συμπεριφοράς, και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την εμπλοκή των εν λόγω ενδιαφερομένων.

4. Προαγωγή συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειρίας και βέλτιστης πρακτικής μεταξύ των ενδιαφερόμενων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δραστηριότητες θα αποβλέπουν στη βελτίωση του συντονισμού των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της διανομής παράνομου περιεχομένου και επιζήμιας επιγραμμικής συμπεριφοράς, και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την εμπλοκή των εν λόγω ενδιαφερομένων. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες θα ενθαρρύνουν τη διεθνή ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και τη συγκέντρωση ιδεών μεταξύ κυβερνήσεων, υπηρεσιών επιβολής του νόμου, γραμμών βοήθειας, τραπεζικών/χρηματοοικονομικών/πιστωτικών ιδρυμάτων, συμβουλευτικών κέντρων για την κακοποίηση παιδιών και οργανώσεων για την ευημερία των παιδιών, καθώς και της βιομηχανίας του Διαδικτύου.

Τροπολογία  28

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – τμήμα 1 - σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Βελτίωση της συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών στην καταπολέμηση του επιγραμμικού παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής συμπεριφοράς σε διεθνή κλίμακα. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στη βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, την εναρμόνιση προσεγγίσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου και βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς διεθνώς και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης κοινών προσεγγίσεων και μεθόδων εργασίας.

5. Βελτίωση της συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών στην καταπολέμηση του επιγραμμικού παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής συμπεριφοράς σε διεθνή κλίμακα. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στη βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, την εναρμόνιση προσεγγίσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς διεθνώς και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης συνδέσμων για τον συντονισμό των βάσεων δεδομένων των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, καθώς και κοινών προσεγγίσεων και μεθόδων εργασίας. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες θα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία στενής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών, της αστυνομίας και των σημείων επαφής. Θα αναληφθούν δράσεις για τη συγκρότηση μιας κοινής ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων, όπου θα συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και για την εξασφάλιση της σύνδεσής της με την Europol.

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 1 – σημείο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5α. Συνεργασία με μητρώα ονομάτων περιοχής, όπου δεν υπάρχει, και ενίσχυση της συνεργασίας όπου υπάρχει. Στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας, οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο τη συμπλήρωση των υφισταμένων δράσεων με τη βελτίωση της συνεργασίας με μητρώα ονομάτων περιοχής στα κράτη μέλη, και με την ενθάρρυνση θετικών σχέσεων με μητρώα εκτός ΕΕ προκειμένου να καταστεί δυνατή η συντομότερη ανίχνευση δυνητικά παράνομου περιεχομένου και η ελαχιστοποίηση της μακροβιότητας γνωστών ιστοσελίδων που προσφέρουν περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Τροπολογία  30

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ενθάρρυνση των ενδιαφερόμενων για την ανάπτυξη και υλοποίηση κατάλληλων συστημάτων αυτορύθμισης. Οι δράσεις θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία και υλοποίηση πρωτοβουλιών αυτορύθμισης και θα ενθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους να συνεκτιμούν την ασφάλεια των παιδιών κατά την εκπόνηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών.

2. Ενθάρρυνση των ενδιαφερόμενων για την ανάπτυξη και υλοποίηση κατάλληλων συστημάτων αυτορύθμισης και συρρύθμισης. Οι δράσεις θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία και υλοποίηση πρωτοβουλιών αυτορύθμισης και συρρύθμισης και θα ενθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους να συνεκτιμούν την ασφάλεια των παιδιών κατά την εκπόνηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών.

Τροπολογία  31

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – τμήμα 2 - σημείο 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Ενθάρρυνση και παροχή βοήθειας στους παρόχους για την ανάπτυξη σήμανσης. Οι δράσεις θα στοχεύουν στην ενθάρρυνση και την παροχή βοήθειας στους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών για την ανάπτυξη, ως εργαλείου αυτορρύθμισης, ενός «ασφαλούς για τα παιδιά» κοινού σήματος για ιστοσελίδες.

Στις δράσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διερεύνηση της δυνατότητας διαμόρφωσης συστήματος κοινών περιγραφικών συμβόλων ή μηνυμάτων προειδοποίησης που να υποδηλώνουν την ηλικιακή ομάδα και/ή τις πτυχές του περιεχομένου που επέβαλαν την αναγραφή μιας σύστασης για ορισμένη ελάχιστη ηλικία, πράγμα που θα βοηθούσε τους χρήστες να αντιλαμβάνονται καλύτερα το ενδεχομένως βλαβερό επιγραμμικό περιεχόμενο.

Τροπολογία  32

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – τμήμα 2 - σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών και των νέων στη δημιουργία ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων με σκοπό τη βελτιωμένη κατανόηση των απόψεων και των εμπειριών τους όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, καθώς και σχετικά με τρόπους παραγωγής ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος για τα παιδιά.

3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών στη δημιουργία ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος Οι δράσεις θα στοχεύουν στη συμμετοχή των παιδιών, διασφαλίζοντας ίση συμμετοχή κοριτσιών και αγοριών, με σκοπό τη βελτιωμένη κατανόηση των απόψεων και των εμπειριών τους όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, καθώς και σχετικά με τρόπους προαγωγής ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος για τα παιδιά, με υποστήριξη από ειδικούς. Η συμμετοχή αυτή θα επιδιώκεται τακτικά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων όπως του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα δικαιώματα των ανηλίκων, του Φόρουμ για ένα ασφαλέστερο Ίντερνετ, και άλλων.

Τροπολογία  33

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Βελτιωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα ενδεδειγμένα μέσα αντιμετώπισης βλαβερού επιγραμμικού περιεχόμενου. Οι δραστηριότητες θα αποβλέπουν σε βελτιωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα μέσων και εργαλείων για την αντιμετώπιση δυνητικά βλαβερού επιγραμμικού περιεχόμενου, καθώς και στον εφοδιασμό των χρήσεων χρηστών με πληροφορίες, μέσα και εφαρμογές που θα τους υποστηρίζουν κατάλληλα στην αντιμετώπιση βλαβερού περιεχόμενου σε διαφορετικές πλατφόρμες.

4. Βελτιωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα ενδεδειγμένα μέσα αντιμετώπισης βλαβερού επιγραμμικού περιεχόμενου. Οι δραστηριότητες θα αποβλέπουν σε βελτιωμένη πληροφόρηση, ιδίως γονέων, κηδεμόνων και παιδαγωγών, σχετικά με τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα μέσων και εργαλείων, όπως φίλτρων, για την αντιμετώπιση δυνητικά βλαβερού επιγραμμικού περιεχόμενου, καθώς και στον τακτικό εφοδιασμό όλων των χρηστών με απλές παιδαγωγικές πληροφορίες, μέσα και εφαρμογές που θα τους υποστηρίζουν καταλλήλως στην αντιμετώπιση βλαβερού περιεχόμενου σε διαφορετικές πλατφόρμες.

Τροπολογία  34

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δραστηριότητες στοχεύουν σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδιαίτερα των παιδιών, των γονιών, των κηδεμόνων και των διδασκόντων, σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών και μέσων ασφαλούς επιγραμμικής επικοινωνίας. Οι κύριες γενικές δράσεις που προγραμματίζονται είναι:

Οι δραστηριότητες στοχεύουν σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδιαίτερα των παιδιών, των γονιών, των κηδεμόνων και των διδασκόντων, σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών και μέσων ασφαλούς επιγραμμικής επικοινωνίας. Εξετάζουν επίσης τις δυνατότητες και τους κινδύνους των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν νέες πλατφόρμες διανομής, όπως οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Όπου χρειάζεται, οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται σε πολύγλωσσες εκδοχές. Οι κύριες γενικές δράσεις που προγραμματίζονται είναι:

Τροπολογία  35

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση πληροφοριών σχετικά με ασφαλέστερη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών. Οι δραστηριότητες θα προαγάγουν την ευαισθητοποίηση του κοινού παρέχοντας κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες, κινδύνους και τρόπους αντιμετώπισής τους με συντονισμένο τρόπο σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι δραστηριότητες θα ενθαρρύνουν οικονομικά αποδοτικά μέσα διανομής πληροφοριών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε μεγάλο αριθμό χρηστών.

1. Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση πληροφοριών σχετικά με ασφαλέστερη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών. Οι δραστηριότητες θα προαγάγουν την ευαισθητοποίηση του κοινού με συντονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη, στέλνοντας ένα θετικό μήνυμα σχετικά με τις δυνατότητες για ευρύτερη και εντατικότερη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, παρέχοντας παράλληλα κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Οι δραστηριότητες αυτές θα ενθαρρύνονται ώστε να επιτραπεί στα παιδιά να χρησιμοποιούν υπεύθυνα τις επιγραμμικές τεχνολογίες, ιδίως μέσω προγραμμάτων για τη απόκτηση γνώσεων και την εκπαίδευση γύρω από τα μέσα επικοινωνίας. Οι δραστηριότητες θα ενθαρρύνουν οικονομικά αποδοτικά μέσα διανομής πληροφοριών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε μεγάλο αριθμό χρηστών, για παράδειγμα σε συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης, με την επιγραμμική διανομή υλικού παραγόμενου από τους χρήστες, και μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι μέθοδοι διάδοσης και παρουσίασης των μηνυμάτων θα προσαρμόζονται στις διάφορες ομάδες στόχου (ηλικιακές ομάδες παιδιών και γονείς τους, εκπαιδευτικοί).

Τροπολογία  36

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – τμήμα 3 - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Παροχή σημείων επαφής όπου γονείς και παιδιά μπορούν να λαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στη διευκόλυνση των χρηστών να κάνουν ενημερωμένες και υπεύθυνες επιλογές, παρέχοντάς τους συμβουλές σχετικά με συναφείς πληροφορίες και προφυλάξεις για ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία.

2. Παροχή σημείων επαφής όπου γονείς και παιδιά μπορούν να λαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για την αντιμετώπιση της προσέγγισης με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης και της παρενόχλησης μέσω του κυβερνοχώρου. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στη διευκόλυνση των χρηστών να κάνουν ενημερωμένες και υπεύθυνες επιλογές, παρέχοντάς τους συμβουλές σχετικά με συναφείς πληροφορίες και προφυλάξεις για ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία.

Τροπολογία  37

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στη συγκρότηση μιας βάσης γνώσεων για την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση υφιστάμενων και νέων χρήσεων στο επιγραμμικό περιβάλλον, καθώς και συναφών κινδύνων και συνεπειών, αποβλέποντας στο σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων που θα στοχεύουν στην εξασφάλιση επιγραμμικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες. Οι κύριες γενικές δράσεις που προγραμματίζονται είναι:

Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στη συγκρότηση μιας βάσης γνώσεων για την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση υφιστάμενων και νέων χρήσεων στο επιγραμμικό περιβάλλον, καθώς και συναφών κινδύνων και συνεπειών, αποβλέποντας στο σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων που θα στοχεύουν στην εξασφάλιση επιγραμμικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες. Το περιεχόμενο αυτής της βάσης γνώσεων πρέπει να κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και να διαδίδεται στα κράτη μέλη. Οι κύριες γενικές δράσεις που προγραμματίζονται είναι:

Αιτιολόγηση

Οι βάσεις γνώσεων είναι άχρηστες εάν δεν διαδίδονται οι πληροφορίες.

Τροπολογία  38

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – τμήμα 4 - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών από παιδιά. Θα αναληφθούν δράσεις για τη δημιουργία επικαιροποιημένων πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών από παιδιά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο παιδιά, γονείς και κηδεμόνες αντιμετωπίζουν ευκαιρίες και κινδύνους. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές. Επίσης, θα στοχεύουν στην αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις στρατηγικές των παιδιών και των νέων στην αντιμετώπιση κινδύνων σε επιγραμμικό περιβάλλον, και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αυτών.

2. Παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών από παιδιά. Θα αναληφθούν δράσεις για τη δημιουργία επικαιροποιημένων πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών από παιδιά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο παιδιά, γονείς, κηδεμόνες, δάσκαλοι και παιδαγωγοί αντιμετωπίζουν ευκαιρίες και κινδύνους. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές. Επίσης, θα στοχεύουν στην αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις στρατηγικές των παιδιών στην αντιμετώπιση κινδύνων σε επιγραμμικό περιβάλλον, και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αυτών.

Τροπολογία  39

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 4 – σημείο 2β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Ανάλυση στατιστικών και τάσεων στα διάφορα κράτη μέλη ούτως ώστε να μπορούν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να μειώνουν την επικάλυψη των πραγματοποιούμενων προσπαθειών και μεγιστοποιώντας τη χρήση των σημερινών και μελλοντικών πόρων.

Τροπολογία  40

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι - Δράση 4 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Προαγωγή της διερεύνησης της επιγραμμικής θυματοποίησης των παιδιών. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη διερεύνηση τεχνικών, ψυχολογικών και κοινωνιολογικών θυμάτων που συνδέονται με μηχανισμούς δημιουργίας θυμάτων (θυματοποίηση) παιδιών σε επιγραμμικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων της παρενόχλησης/εκφοβισμού, της συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης, θυμάτων που συνδέονται με επιγραμμικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και με νέες μορφές συμπεριφοράς που μπορούν να είναι επικίνδυνες για τα παιδιά.

3. Προαγωγή της διερεύνησης της επιγραμμικής θυματοποίησης των παιδιών. Οι δράσεις, που θα περιλαμβάνουν μια ευαίσθητη από άποψη φύλου προσέγγιση, θα στοχεύουν στη διερεύνηση τεχνικών, ψυχολογικών και κοινωνιολογικών θυμάτων που συνδέονται με μηχανισμούς δημιουργίας θυμάτων (θυματοποίηση) παιδιών σε επιγραμμικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων της παρενόχλησης/εκφοβισμού, της συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης, θυμάτων που συνδέονται με επιγραμμικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και με νέες μορφές συμπεριφοράς που μπορούν να είναι επικίνδυνες για τα παιδιά.

Τροπολογία  41

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι - Δράση 4 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης σημερινών και αναδυόμενων τεχνολογιών στα παιδιά και τους νέους. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη βελτιωμένη κατανόηση των ψυχολογικών, συμπεριφορικών και κοινωνιολογικών αποτελεσμάτων σε παιδιά και νέους από τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, από τα αποτελέσματα της έκθεσης σε βλαβερό περιεχόμενο και συμπεριφορές έως τις συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης, την παρενόχληση/εκφοβισμό, και σε διάφορες πλατφόρμες, από τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα έως τις κονσόλες παιχνιδιών και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες.

5. Αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης σημερινών και αναδυόμενων τεχνολογιών στα παιδιά και τους νέους. Οι δράσεις, που θα περιλαμβάνουν μια ευαίσθητη από άποψη φύλου προσέγγιση, θα στοχεύουν στη βελτιωμένη κατανόηση των ψυχολογικών, συμπεριφορικών και κοινωνιολογικών αποτελεσμάτων σε παιδιά και νέους από τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, από τα αποτελέσματα της έκθεσης σε βλαβερό περιεχόμενο και συμπεριφορές έως τις συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης, την παρενόχληση/εκφοβισμό, και σε διάφορες πλατφόρμες, από τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα έως τις κονσόλες παιχνιδιών και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες.

Τροπολογία  42

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα II

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 (1) 

Περιορισμός παράνομου περιεχομένου και αντιμετώπιση βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς·

30-35%

 (2) 

Προαγωγή ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος·

5-10%

 (3) 

Ευαισθητοποίηση του κοινού

45-50%

 (4) 

Συγκρότηση βάσης γνώσεων

8-15%

 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

(1)     

Ευαισθητοποίηση του κοινού

48%

(2)     

Καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και αντιμετώπιση βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς·

34%

(3)     

Προαγωγή ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος·

10%

(4)     

Συγκρότηση βάσης γνώσεων

8%

Τροπολογία  43

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη

Παράρτημα ΙΙΙ - παράγραφοι 4, 5 και 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η επιλογή δράσεων επιμερισμένου κόστους θα βασίζεται σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, οι οποίες θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιονομικές διατάξεις.

διαγράφεται

(5) Αιτήσεις για κοινοτική χρηματοδότηση θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, ένα δημοσιονομικό σχέδιο όπου θα εμφανίζονται όλες οι συνιστώσες χρηματοδότησης των έργων, περιλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής υποστήριξης που ζητείται από την Κοινότητα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων αιτημάτων για οικονομική υποστήριξη ή επιχορηγήσεων από άλλες πηγές.

 

(6) Τα συνοδευτικά μέτρα θα υλοποιηθούν μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιονομικές διατάξεις.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση «ευρωπαϊκού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες» (το αποκαλούμενο «Safer Internet»), εισάγεται στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής δράσης για την προαγωγή της μεγαλύτερης ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο.

Στην πραγματικότητα, με τη διάδοση των νέων τεχνολογιών και την αύξηση των γνώσεων στον τομέα της πληροφορικής, τα παιδιά εκτίθενται ολοένα και περισσότερο στον κίνδυνο του παράνομου περιεχομένου και των βλαβερών συμπεριφορών, όπως η παρενόχληση, η παιδική πορνογραφία, οι συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο διαδίκτυο (το αποκαλούμενο «grooming»), η παρενόχληση/εκφοβισμός, η διάδοση ρατσιστικών περιεχομένων και η υποκίνηση του αυτοτραυματισμού, της ανορεξίας και της αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο[1], από τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 12 και 15 ετών, το 74% χρησιμοποιεί καθημερινά το διαδίκτυο επί τουλάχιστον 3 ώρες.

Στην ουσία, όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι εκτίθενται τυχαία σε εικόνες πορνογραφικού περιεχομένου. Πράγματι, σημειώνεται μια εκθετική αύξηση στον αριθμό των ιστοτόπων με πορνογραφικό υλικό και βλαβερό για τα παιδιά περιεχόμενο, ενώ υπάρχει μια ανησυχητική τάση για μείωση της ηλικίας των παιδιών που συμμετέχουν και για αύξηση των καταγραφόμενων επιπέδων βίας.

Το Internet Watch Foundation σημειώνει μια αύξηση της τάξης του 16% στον αριθμό των κακοποιήσεων παιδιών στο διαδίκτυο μόνο τον τελευταίο χρόνο.

Η βάση δεδομένων της Interpol καταδεικνύει ότι κάθε χρόνο προσφέρονται επιγραμμικά τουλάχιστον 500 000 νέες αυθεντικές εικόνες παιδικής πορνογραφίας και υπολογίζεται ότι υπάρχουν 550 000 εικόνες κακοποίησης 20 000 παιδιών, εκ των οποίων μόνο τα 500 εντοπίστηκαν και σώθηκαν από το 2001.

Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά το διάστημα 1997-2005, ο αριθμός των ιστοτόπων με υλικό παιδικής πορνογραφίας αυξήθηκε κατά 1500%.

Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας πολυεπίπεδης προσέγγισης, η οποία θα περιλαμβάνει τα παιδιά, τις οικογένειές τους, το σχολείο, μαζί με άλλους φορείς του τομέα των τηλεπικοινωνιών, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τα θεσμικά όργανα, τα όργανα αυτορύθμισης και τις ΜΚΟ. Απαιτείται μια κοινή προσπάθεια, η οποία θα έχει ως στόχο να αυξήσει τη γνώση και την πρόληψη και η οποία θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει σε τεχνικό επίπεδο την καταγγελία των κακοποιήσεων (το αποκαλούμενο «reporting») και, συγχρόνως, θα βελτιώνει τις ερευνητικές δυνατότητες των αστυνομικών δυνάμεων.

Αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τη χρήση των πόρων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του σημερινού χρηματοδοτικού μέσου: του προγράμματος «Safer Internet».

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει για την περίοδο 2009-2013 ένα συνολικό ποσό ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα θα είναι διαρθρωμένο σύμφωνα με 4 πρωταρχικές γραμμές δράσης: τον περιορισμό των βλαβερών συμπεριφορών μέσω της καταπολέμησης του παράνομου περιεχομένου και της αντιμετώπισης των επιγραμμικών κακοποιήσεων, την προαγωγή ενός ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος ακόμη και μέσω ειδικών τεχνολογικών εργαλείων, τη διάδοση των πληροφοριών, της συμμετοχής και της πρόληψης και, τέλος, τη συγκρότηση μιας βάσης γνώσεων, η οποία θα ευνοεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο.

Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία της παρούσας πρωτοβουλίας της Επιτροπής, ιδίως ενόψει των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν με το προγενέστερο πρόγραμμα «Safer Internet Plus» (2004-2008).

Είναι απαραίτητο να εξακολουθήσουμε να παρέχουμε στήριξη, ιδίως στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, στην ανάπτυξη γραμμών βοήθειας ως χρήσιμου εργαλείου για την αντιμετώπιση της διάδοσης του βλαβερού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα, οι γραμμές αυτές διαδραματίζουν έναν σημαντικό προερευνητικό ρόλο όσον αφορά τη συγκέντρωση των καταγγελιών και την πραγματοποίηση μιας πρώτης αξιολόγησης σχετικά με τον παράνομο χαρακτήρα του καταγγελθέντος περιεχομένου. Αυτά τα «σημεία επαφής» συνιστούν ένα δίκτυο διοχέτευσης άμεσων πληροφοριών προς τις αστυνομικές δυνάμεις και τις γραμμές βοήθειας, οι οποίες αποτελούν μέρος του δικτύου INHOPE.

Επιπλέον, καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη των ελεγχόμενων υπηρεσιών «chat» (συζήτησης) ειδικά για τα παιδιά. Από την άποψη αυτή, ορισμένες εμπειρίες υπήρξαν επιτυχημένες και μεθοδεύτηκαν μέσω του ελέγχου της πρόσβασης στις υπηρεσίες «chat» που προορίζονται για παιδιά, καθώς και του προληπτικού ελέγχου των επιγραμμικών υπηρεσιών όπου οι χρήστες δημιουργούν το περιεχόμενο.

Επίσης, η ανάπτυξη των συστημάτων προστασίας και φλιταρίσματος για μια «φιλική προς τα παιδιά» χρήση διαδίδεται ολοένα και περισσότερο στην αγορά. Επί του παρόντος, είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την προώθηση της χρήσης των εν λόγω συστημάτων, έτσι ώστε να μην μετατραπούν σε μία από τις πολλές επιλογές των νέων τεχνολογιών που μένουν αχρησιμοποίητες.

Πολύ περισσότερα πρέπει να γίνουν όσον αφορά τα ίδια τα παιδιά, με σκοπό να αυξηθεί η από μέρους τους αντίληψη των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το σύνολο των γνώσεων των παιδιών, τα οποία πρέπει να μάθουν να αποφεύγουν τις επικίνδυνες επιγραμμικές συμπεριφορές. Τα παιδιά πρέπει να είναι προετοιμασμένα με τις κατάλληλες γνώσεις, προκειμένου να ξέρουν να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να αναγνωρίζουν τις ενδεχόμενες παρενοχλήσεις και να είναι σε θέση να υπερασπίζονται τον εαυτό τους απέναντι σε αυτές. Εξίσου πρωταρχικής σημασίας είναι η ευαισθητοποίηση των νέων ως προς τη σημασία και την αξία της «ιδιωτικής τους ζωής». Επίσης, δεν επισημαίνεται το φαινόμενο των παιδιών που πωλούν στο διαδίκτυο εικόνες του σώματός τους με σκοπό το κέρδος.

Για να περιοριστεί το λεγόμενο τεχνολογικό χάσμα των γενεών, θα πρέπει να καταβληθεί μια μεγάλη προσπάθεια και για την ενημέρωση των γονέων και των διδασκόντων στα σχολεία. Είναι επίσης αναγκαίο η πρακτική ανταλλαγής εμπειριών, καλών πρακτικών και γνώσεων να διαδοθεί και μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων καθώς και των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα.

Είναι πρωταρχικής σημασίας να δοθεί έμφαση σε δύο νέα, ιδιαίτερα ανησυχητικά φαινόμενα, δηλαδή στις αποκαλούμενες επιγραμμικές «συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποιήσης» (grooming) και στην επιγραμμική «παρενόχληση/εκφοβισμό» (bullying), στα οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Απαιτείται συντονισμός των μέτρων, όπως η πληροφόρηση, η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών καθώς και η δραστηριοποίηση των παρόχων, σε μια κοινή προσπάθεια να προαχθεί η ασφάλεια των παιδιών. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωβαρομέτρου, φαινόμενα όπως οι συναναστροφές με παιδιά με βλέψεις σεξουαλικής παρενόχλησης μέσω της ψυχολογικής χειραγώγησης (grooming), η ηλεκτρονική παρενόχληση/εκφοβισμός, καθώς επίσης και η υποκίνηση σε αυτοτραυματιστικές συμπεριφορές δεν επισημαίνονται από τα παιδιά στους γονείς είτε λόγω ντροπής είτε επειδή φοβούνται ότι θα τους απαγορευτεί να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες «chat» ή απλώς επειδή το παιδί έχει υποτιμήσει τη σοβαρότητα του ζητήματος. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω φαινόμενα καταλήγουν να είναι ακόμη πιο επικίνδυνα και δύσκολα αναγνωρίσιμα. Και το φαινόμενο του «grooming», δηλαδή των επιγραμμικών συναναστροφών που έχουν ως στόχο την επαφή στην πραγματική ζωή, καταλήγει να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς είναι πρόδρομος της κακοποίησης του παιδιού.

Για τους λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να αυξηθούν οι μελέτες και οι γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των παιδιών και την τάση τους να προβαίνουν σε επικίνδυνες συμπεριφορές (πρόκειται για τη λεγόμενη «θυματοποίηση»). Είναι αναγκαίο να πολλαπλασιαστούν οι προσπάθειες προκειμένου να παρέχονται στο παιδί τα μέσα για την αποφυγή επικίνδυνων επαφών, να μπορεί το ίδιο να αναγνωρίζει τον κίνδυνο και να συνηθίσει να καταγγέλλει τέτοιου είδους συμπεριφορές στους γονείς του.

Εξίσου απαραίτητο για την αντιμετώπιση της επιγραμμικής κακοποίησης είναι να δοθεί προσοχή στη βελτίωση των μέσων που βρίσκονται στη διάθεση των αστυνομικών δυνάμεων.

Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να αναπτυχθεί μια «ευρωπαϊκή βάση δεδομένων με εικόνες παιδικής πορνογραφίας», η οποία είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο με τις καταγγελίες από τις γραμμές βοήθειας που βρίσκονται στη διάθεση των αστυνομικών δυνάμεων. Το εργαλείο αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση αγοράς μιας εικόνας μέσω διομότιμων συστημάτων (peer to peer - p2p), προκειμένου να ελέγχεται αν η εικόνα έχει ήδη διανεμηθεί στο διαδίκτυο ή αν, ενδεχομένως, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σχετικές έρευνες, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτόν τις ανώφελες αλληλεπικαλύψεις στις ερευνητικές δραστηριότητες.

Εξίσου σημαντικό είναι να αναπτυχθεί περαιτέρω η διάδοση λογισμικών που να υποστηρίζουν τις έρευνες των αστυνομικών δυνάμεων όσον αφορά τον εντοπισμό της τοποθεσίας όπου βρίσκεται το κακοποιημένο παιδί. Από την άποψη αυτή, το Σύστημα Παρακολούθησης Φαινομένων Εκμετάλλευσης Παιδιών (CETS) και τα αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση (Analysis Work File – AWF) της Europol έχουν ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα.

Χρειάζεται επίσης να παρέμβουμε για την υποστήριξη των συστημάτων ανιχνευσιμότητας των χρηματοπιστωτικών κινήσεων που συνδέονται με την ανταλλαγή εικόνων παιδικής πορνογραφίας και θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τη μελέτη που ζήτησε η Missing Children Europe, η οποία καταδεικνύει ότι οι νομοθεσίες 11 κρατών μελών καθώς και η ρωσική νομοθεσία επιτρέπουν την παρακολούθηση των πληρωμών που πραγματοποιούνται σε ιστοτόπους παιδικής πορνογραφίας, με απόλυτο σεβασμό προς τους κανόνες της ιδιωτικότητας και του τραπεζικού απορρήτου.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών που έχουν ήδη καταβληθεί, καθώς και των αποτελεσμάτων που θα μπορέσουν να επιτευχθούν από κοινού με τους φορείς εκμετάλλευσης του τομέα, διαμέσου της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της αυτορύθμισης. Από την άποψη αυτή, επιδοκιμάζω τη συμφωνία του Φεβρουαρίου 2007 των φορέων κινητής τηλεφωνίας για την προστασία των ανηλίκων. Και πιστεύω ότι, από την άποψη αυτή, οι πρωτοβουλίες των παρόχων θα πρέπει να ενθαρρυνθούν περαιτέρω υπό την αιγίδα της Επιτροπής. Επί παραδείγματι, είναι αναγκαίο να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε τη διάδοση, μεταξύ των παρόχων, ενός κοινού και «φιλικού προς τα παιδιά» σήματος, το οποίο θα επιτρέπει στους γονείς και στα παιδιά να αναγνωρίζουν ότι ένας ιστότοπος είναι «ασφαλής» και υπό τον έλεγχο του ίδιου του παρόχου. Ένα απλός τρόπος που θα επιτρέπει σε γονείς και παιδιά να εμπιστεύονται χωρίς φόβο τους ιστοτόπους στους οποίους εμφανίζεται το σήμα αυτό.

Κατά τις έρευνες για τον παρόντα φάκελο παρουσιάστηκε μεγάλος κατακερματισμός των δεδομένων που είναι προσβάσιμα από το κοινό όσον αφορά το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας και, ακόμη περισσότερο, όσον αφορά άλλες παράνομες συμπεριφορές απέναντι στα παιδιά που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Για τον λόγο αυτόν, στο πλαίσιο της δράσης σχετικά με τη διεύρυνση της ενημέρωσης, σημαντικό στοιχείο θα πρέπει να αποτελεί η παρακολούθηση και η συγκέντρωση δεδομένων.

Ολοκληρώνοντας, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί και να ενισχυθεί το έργο αυτό για τη διασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο και, πιο γενικά, κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Ένα πρωταρχικής σημασίας καθήκον του Κοινοβουλίου θα είναι να επισπευσθούν οι διαδικασίες έγκρισης του παρόντος κειμένου, με σκοπό να ξεκινήσει το πρόγραμμα έως και την 1η Ιανουαρίου 2009, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των χρηματοδοτήσεων, καθώς και για να προετοιμαστεί το κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2009-2013. Και ιδίως ενόψει μιας συμφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση, προστέθηκαν στην παρούσα έκθεση και οι τροπολογίες που πρότεινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2] επί του κειμένου. Εναπόκειται στη βούληση των συναδέλφων να συμμετάσχουν, εάν επιθυμούν, σε μια κοινή προσπάθεια για την ταχεία έγκριση της παρούσας έκθεσης.

  • [1]  Ευρωβαρόμετρο EB 60.2-CC-EB2004.1
  • [2]  Συμβούλιο της ΕΕ, 8 Μαΐου 2008, αριθ. 9137/08.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (11.9.2008)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών
(COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Cătălin-Ioan Nechifor

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το παρόν πρόγραμμα για "την καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και νέων επιγραμμικών τεχνολογιών" αποτελεί την τέταρτη έκδοση ενός πολυετούς προγράμματος που αποσκοπεί στην προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου, μετά το 1999[1], το 2003[2] και το 2005[3]. Αναμένεται ότι θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ημερομηνία

Περίοδος

Χρηματοδοτικό πλαίσιο

Αριθμός καλυπτόμενων ετών

1999

1999 - 2002

25 εκατ. ευρώ

4

2003

2003 - 2004

 

EUR 13, 3 εκατ.

2

2005

2005 -2006

20,05 εκατ.

2

2005

2006 - 2008

24,95

3

2008

2009 - 2013

55

5

Οι γραμμές του προϋπολογισμού είναι οι 09 02 02 (επιχειρησιακές πιστώσεις) και 09 01 04 04 (διοικητικές πιστώσεις).

Εκτέλεση (σε εκατ. ευρώ)

Προϋπολογισμός

 

Τελικό ποσό

Εκτέλεση

Ποσοστό

 

2009

p.m. (ΣΠ)

10,7

 

 

 

2008

14,9

0,04 (στις 16/6/2008)

0,47 %

 

2007

12,24

12,24

100 %

 

2006

9,8

6,12

84,3 %

 

2005

9,5

9,5

100 %

 

Η εκτέλεση των πιστώσεων ήταν μάλλον καλή τα προηγούμενα χρόνια, μόνο το 2008 η εκτέλεση φαίνεται να είναι πολύ καθυστερημένη (40.000 ευρώ - αναλήφθηκαν στις 26 Ιουνίου 2008). Η ΓΔ INFSOC[4] ευελπιστεί ότι πριν από τα τέλη του οικονομικού έτους θα εκτελεσθεί το σύνολο των πιστώσεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Οι πιστώσεις υποχρεώσεων πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συνολικής ανάληψης δέσμευσης που θα χρησιμεύσει για τη χρηματοδότηση έργων που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 12 Μαρτίου 2008 (ΕΕ C 67, σ. 7) και της οποίας η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 28η Μαΐου 2008. Η αξιολόγηση των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό 2009 (πρώτο έτος του προτεινόμενου νέου προγράμματος), η Επιτροπή ενημέρωσε το συντάκτη γνωμοδότησης ότι το ποσό των 10,75 εκατ. ευρώ στο ΣΠ 2009 θα είναι επίσης αφιερωμένο στη χρηματοδότηση σχεδίων που θα επιλεγούν μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων που θα ξεκινήσει το 2009, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος. Το ποσό δικαιολογείται με βάση το μέσο όρο των ποσών που δαπανώνται ετησίως κατά τη διάρκεια του τρέχοντος προγράμματος (συνολικός προϋπολογισμός ~ 10,2 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα των 55 εκατομμυρίων ευρώ διαιρούμενος σε πέντε έτη εφαρμογής).

Για την περίοδο 2009-2013 προβλέπονται 55 εκατ. ευρώ. Το δημοσιονομικό δελτίο προβλέπει την ακόλουθη κατανομή για τα πέντε έτη διάρκειας του προγράμματος:

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ΣΥΝΟΛΟ

Τεχνική και διοικητική βοήθεια (09 01 04 04)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

1,5

ΠΣΠ 2009/Δημοσιονομικός προγραμματισμός στις 25/4/08

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

 

 

 

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

11

11

11

11

11

 

55,0

Πιστώσεις πληρωμών

0,3

5,38

6,91

9,85

10,35

22,21

55,0

ΠΣΠ 2009/Δημοσιονομικός προγραμματισμός στις 25/4/08

ΠΥ: 10,75

10,7

10,7

10,7

10,7

 

53,55

ΠΠ: 13

Κατά συνέπεια, θα σημειωθεί αύξηση του διοικητικού κόστους κατά 50.000 ευρώ ετησίως, σε σύγκριση με τα έτη 2007-2008.

Μολονότι συμβατό με τα ανώτατα όρια της κατηγορίας 1A και, ελλείψει ειδικής νομικής βάσης στη συνθήκη, ο συντάκτης γνωμοδότησης έχει ερωτηματικά ως προς την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ενός τέτοιου προγράμματος, ιδίως στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του δημοσιονομικού πλαισίου στην οποία θα πρέπει να προβούν η αρμόδια για τον προϋπολογισμό και η νομοθετική αρχή.

Επιτροπολογία

Η δομή του προγράμματος, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα άδειο κέλυφος (η απόφαση), που συμπληρώνεται από 3 παραρτήματα τα οποία καθορίζουν το περιεχόμενο των δράσεων της Επιτροπής. Το άρθρο 1, παράγραφος 2 ορίζει ότι οι δράσεις (το περιεχόμενο) του προγράμματος καθορίζονται "στο παράρτημα Ι" και εφαρμόζονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ. Καμία συγκεκριμένη δράση δεν προβλέπεται στην ίδια την απόφαση. Η έκθεση Mastenbroek[5] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου 2004 για το τελευταίο πρόγραμμα δεν ζητούσε αλλαγή της δομής του προγράμματος.

Πέραν της όχι και πολύ διαφανούς αυτής τεχνικής για την εκπόνηση νομοθεσίας, το άρθρο 3, παράγραφος 3 ορίζει ότι η Επιτροπή είναι ελεύθερη να αλλάξει το περιεχόμενο του Παραρτήματος ΙΙΙ (μέθοδοι εργασίας) στη διαδικασία επιτροπολογίας.

Η παρακολούθηση της δημοσιονομικής εκτέλεσης ενός προγράμματος εμπίπτει βέβαια στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Προϋπολογισμού ή της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, ιδίως ενόψει της επικείμενης ενδιάμεσης αξιολόγησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1α. εκτιμά ότι το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που περιλαμβάνεται στη νομοθετική πρόταση για την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2013, που ορίζεται σε 55.000.000 ευρώ είναι συμβατό με το ανώτατο όριο που προβλέπει το υποκεφάλαιο 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2007 - 2013.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 - παράγραφος 3 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) έγκριση και τροποποίηση του προγράμματος εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των πεδίων προτεραιότητας για τη διεθνή συνεργασία·

διαγράφεται

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα μέτρα που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας απόφασης σχετικά με την έγκριση και την τροποποίηση του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των τομέων προτεραιότητας για τη διεθνή συνεργασία, εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2α.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη

Παράρτημα ΙΙΙ - παράγραφοι 4, 5 και 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η επιλογή δράσεων επιμερισμένου κόστους θα βασίζεται σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, οι οποίες θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιονομικές διατάξεις.

διαγράφεται

(5) Αιτήσεις για κοινοτική χρηματοδότηση θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, ένα δημοσιονομικό σχέδιο όπου θα εμφανίζονται όλες οι συνιστώσες χρηματοδότησης των έργων, περιλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής υποστήριξης που ζητείται από την Κοινότητα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων αιτημάτων για οικονομική υποστήριξη ή επιχορηγήσεων από άλλες πηγές.

 

(6) Τα συνοδευτικά μέτρα θα υλοποιηθούν μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιονομικές διατάξεις.

 

Αιτιολόγηση

Η διάταξη περιττεύει. Προκειμένου να αποφευχθεί οιαδήποτε αντίφαση προς το δημοσιονομικό κανονισμό αριθ. 1605/2002, οι διατάξεις αυτές πρέπει να διαγραφούν, διότι ο δημοσιονομικός κανονισμός και τα μέτρα εφαρμογής του είναι ήδη επαρκώς λεπτομερή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία των παιδιών κατά τη χρήση του Διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών επικοινωνίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

10.4.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Cătălin-Ioan Nechifor

1.4.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

15.7.2008

11.9.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.9.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Nina Škottová, Μαργαρίτης Σχοινάς, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter, Κώστας Μποτόπουλος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Jana Hybášková, Peter Šťastný

  • [1]  Απόφαση αριθ. 276/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, για ένα πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα δράσης σχετικά με την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου μέσω της καταπολέμησης του παράνομου και βλαβερού περιεχομένου στα παγκόσμια δίκτυα
  • [2]  Απόφαση αριθ. 1151/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 276/1999/ΕΚ για ένα πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα δράσης σχετικά με την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου μέσω της καταπολέμησης του παράνομου και βλαβερού περιεχομένου στα παγκόσμια δίκτυα
  • [3]  Απόφαση αριθ. 854/2005/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και νέων επιγραμμικών τεχνολογιών
  • [4]  http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
  • [5]  Απόφαση αριθ. 854/2005/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και νέων επιγραμμικών τεχνολογιών - COD 2004/0023 ­
    http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=241912

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.9.2008)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών
(COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Christopher Heaton-Harris

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής για τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών είναι να δοθεί συνέχεια στα επιτεύγματα του Σχεδίου δράσης για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι πρωτοπόρος στην επιγραμμική προστασία των παιδιών από το 1996, ενώ τα διαδοχικά προγράμματα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ αποτέλεσαν σημαντική συνιστώσα της σχετικής δραστηριότητας της Επιτροπής. Τα προγράμματα αποτελούν σήμερα τη μόνη διαδικασία πανευρωπαϊκής κλίμακας για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με την προστασία των παιδιών στο επιγραμμικό περιβάλλον, η οποία περιλαμβάνει διάφορες δράσεις αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας.

Έχουν επιτευχθεί τα ακόλουθα:

· Ευρωπαϊκό δίκτυο γραμμών βοήθειας – σημείων αναφοράς όπου οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν παράνομο περιεχόμενο

· Ευρωπαϊκό δίκτυο ευαισθητοποίησης, το οποίο επίσης συντονίζει τη διοργάνωση της Safer Internet Day (ημέρα ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ), με διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή κάθε χρόνο, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο

· Πληροφορίες για τους γονείς, με ανεξάρτητη δοκιμή της αποτελεσματικότητας λογισμικών φιλτραρίσματος

· Υποστήριξη σε κλαδικές πρωτοβουλίες αυτορύθμισης στα πεδία της διαβάθμισης περιεχόμενου και των κινητών τηλεφώνων.

Σύμφωνα με την τελική αξιολόγηση του σχεδίου δράσης για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται πλέον ως «πρωτοπόρος που εντόπισε έγκαιρα το θέμα του παράνομου και βλαβερού περιεχόμενου στο Ίντερνετ ως σημαντικό και σοβαρό πολιτικό ζήτημα παγκοσμίων διαστάσεων».

Ο συντάκτης υποστηρίζει κατ' αρχήν την πρόταση της Επιτροπής, καθώς και τα μέχρι τούδε επιτεύγματα, ιδίως στον τομέα της διασφάλισης της συνειδητοποίησης των πολιτών. Όμως, ανησυχεί για τις διαφορές όσον αφορά τους πόρους και το οργανωτικό δυναμικό μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του περιορισμού του παράνομου περιεχομένου και της αντιμετώπισης του βλαβερού επιγραμμικού περιεχομένου. Υπάρχουν μερικές σχετικά απλές ενέργειες που μπορεί να αναληφθούν - πολλές εκ των οποίων έχουν ήδη στεφθεί από επιτυχία σε ορισμένα κράτη μέλη - και οι οποίες θα βελτίωναν την ικανότητα των αρμόδιων φορέων των κρατών μελών να διακριβώσουν και απομακρύνουν το σχετικό με τις σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών περιεχόμενο ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Ο συντάκτης υποστηρίζει την πρόταση για ευρωπαϊκής κλίμακας βάση δεδομένων προς βελτίωση των γνώσεων στον τομέα, και παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή υλοποίησή της. Συμπερασματικά, το πρόγραμμα έχει στεφθεί από επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παρούσα πρόταση θα εξασφαλίσει τη συνέχιση της επιτυχίας αυτής και ο συντάκτης ελπίζει ότι με περαιτέρω διεθνή συνεργασία είναι δυνατόν αυτή η χρηστή πρακτική να διαδοθεί και σε άλλα μέρη της υφηλίου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Μια διεθνής συμφωνία σχετικά με νομικά δεσμευτικούς κανόνες είναι επιθυμητή, δεν πρόκειται όμως να επιτευχθεί σύντομα. Ακόμα και σε περίπτωση επίτευξης ανάλογης συμφωνίας, τούτο δεν θα αρκεί αφεαυτού για την εξασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων ή για την εξασφάλιση της προστασίας όσων κινδυνεύουν.

(5) Μια διεθνής συμφωνία σχετικά με νομικά δεσμευτικούς κανόνες είναι επιθυμητή το συντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση επίτευξης ανάλογης συμφωνίας, τούτο δεν θα αρκεί αφεαυτού, και θα πρέπει επομένως να ληφθούν διαφορετικά μέτρα για την εξασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων ή για την εξασφάλιση της προστασίας όσων κινδυνεύουν.

Or. fr

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η διεθνής συνεργασία είναι ουσιαστικής σημασίας δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα του προβλήματος. Το παράνομο περιεχόμενο μπορεί να παράγεται σε μια χώρα, να φιλοξενείται σε δεύτερη, αλλά η πρόσβαση και τηλεφόρτωσή του να γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διεθνής συνεργασία που έχει ενθαρρυνθεί μέσω των δικτυακών δομών της Κοινότητας πρέπει να ενισχυθεί ώστε να προστατευτούν καλύτερα τα παιδιά από κινδύνους διασυνοριακής κλίμακας, όπου περιλαμβάνονται και τρίτες χώρες. Ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής μεταξύ ευρωπαϊκών οργανισμών και οργανισμών σε άλλα μέρη του κόσμου μπορεί να αποβεί αμοιβαία επωφελής.

(9) Η διεθνής συνεργασία είναι ουσιαστικής σημασίας δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα του προβλήματος - το 2007 η ΕΕ φιλοξένησε μόνο το 3% περίπου των εμπορικών ιστοσελίδων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Το παράνομο περιεχόμενο μπορεί να παράγεται σε μια χώρα, να φιλοξενείται σε δεύτερη, αλλά η πρόσβαση και τηλεφόρτωσή του να γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διεθνής συνεργασία που έχει ενθαρρυνθεί μέσω των δικτυακών δομών της Κοινότητας πρέπει να ενισχυθεί ώστε να προστατευτούν καλύτερα τα παιδιά από κινδύνους διασυνοριακής κλίμακας, όπου περιλαμβάνονται και τρίτες χώρες. Ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής μεταξύ ευρωπαϊκών οργανισμών και οργανισμών σε άλλα μέρη του κόσμου, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μπορεί να αποβεί αμοιβαία επωφελής.

Αιτιολόγηση

Σε μεγάλο βαθμό λόγω της επιτυχίας του 'σχεδίου δράσης για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ', η ΕΕ έχει συνεχιζόμενη επιτυχία όσον αφορά την απομάκρυνση ιστοσελίδων που φιλοξενούν παράνομο περιεχόμενο. Οι στατιστικές της Internet Watch Foundation καταδεικνύουν ότι το 2007 ιστοσελίδες των ΗΠΑ φιλοξένησαν το 48% περίπου των εμπορικών και διαθέσιμων στο κοινό ιστοσελίδων με σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών· το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008 σε περίπου 78%. Σε ιστοσελίδες των ΗΠΑ φιλοξενείται και σημαντικό ποσοστό του μη εμπορικού περιεχομένου. Αληθεύει ότι η χρήση του διαδικτύου στη χώρα αυτή είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο, αλλά είναι σαφές ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα προς μείωση των ποσοστών αυτών.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Παροχή στο κοινό σημείων επαφής για την καταγγελία επιγραμμικού παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής συμπεριφοράς. Οι δραστηριότητες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω σημεία επαφής είναι αποτελεσματικά και ορατά στο κοινό, συνδέονται στενά με άλλες δράσεις σε εθνικό επίπεδο, και συνεργάζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την αντιμετώπιση διασυνοριακών θεμάτων και για την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής.

1. Παροχή στο κοινό σημείων επαφής και ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, και προώθηση της ύπαρξής τους, για την καταγγελία επιγραμμικού παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής συμπεριφοράς. Οι δραστηριότητες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω σημεία επαφής είναι αποτελεσματικά και ορατά στο κοινό, αποτελούν το αντικείμενο συστηματικής προώθησης σε όλες τις μηχανές αναζήτησης, και μέσω ευρωπαϊκού αριθμού ατελούς κλήσης, συνδέονται στενά με άλλες δράσεις σε εθνικό επίπεδο, και συνεργάζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την αντιμετώπιση διασυνοριακών θεμάτων και για την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως δείχνει η εμπειρία μας με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, δεν έχει νόημα να δημιουργήσουμε απλώς έναν πανευρωπαϊκό αριθμό ή ανοικτές γραμμές επικοινωνίας εάν δεν γνωρίζουν οι πολίτες την ύπαρξή τους. Πρέπει να διαφημιστούν ούτως ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες την ύπαρξή τους.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ενθάρρυνση εφαρμογής τεχνικών λύσεων για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς. Οι δραστηριότητες πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ή προσαρμογή αποτελεσματικών τεχνολογικών εργαλείων για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, προς γενική χρήση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων.

3. Ενθάρρυνση εφαρμογής τεχνικών λύσεων για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς και πληροφόρηση των τελικών χρηστών για τον τρόπο εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας. Οι δραστηριότητες πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ή προσαρμογή και / ή την προώθηση αποτελεσματικών τεχνολογικών εργαλείων που διατίθενται δωρεάν για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, προς γενική και εύκολη χρήση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων. Πρέπει να πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας αυτής και την ορθή χρήση της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νέες τεχνολογίες ή τεχνικές λύσεις είναι άχρηστες εάν δεν πληροφορείται το κοινό για τη διαθεσιμότητα και τον αποτελεσματικότερο τρόπο χρήσης τους.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 1 – σημείο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5a. Εμπλοκή μητρώων ονομάτων περιοχής, όπου δεν έχει ήδη γίνει, και ενίσχυση της συνεργασίας όπου υπάρχει. Οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο τη συμπλήρωση των υφισταμένων δράσεων με τη βελτίωση της συνεργασίας με μητρώα ονομάτων περιοχής στα κράτη μέλη, και με την ενθάρρυνση θετικών σχέσεων με μητρώα εκτός ΕΕ προκειμένου να καταστεί δυνατή η συντομότερη ανίχνευση δυνητικά παράνομου περιεχομένου και η ελαχιστοποίηση της μακροβιότητας γνωστών ιστοσελίδων που προσφέρουν περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία με επιχειρήσεις του διαδικτύου και επικοινωνίας είναι ζωτική σε αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο τομέα, αλλά τα μητρώα ονομάτων περιοχής είναι εξίσου σημαντικά, δεδομένου ότι αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζονται οι ιστοσελίδες. Η βελτιωμένη συνεργασία με τους φορείς αυτούς σε επίπεδο κράτους μέλους θα οδηγούσε σε αποτελεσματικότερο σύστημα 'έγκαιρης προειδοποίησης' για παράνομο περιεχόμενο και θα καθιστούσε πιο δαπανηρή, βραχύβια και δυσχερή τη λειτουργία των ιστοσελίδων με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, μερικές εκ των οποίων παραμένουν 'εν ενεργεία' επί πολλά έτη, χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα περιοχής.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών και των νέων στη δημιουργία ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων με σκοπό τη βελτιωμένη κατανόηση των απόψεων και των εμπειριών τους όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, καθώς και σχετικά με τρόπους προαγωγής ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος για τα παιδιά.

3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών και των νέων στη δημιουργία ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων με σκοπό τη βελτιωμένη κατανόηση των απόψεων και των εμπειριών τους όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, καθώς και σχετικά με τρόπους προαγωγής ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος για τα παιδιά, με υποστήριξη ειδικών.

Or. fr

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Βελτιωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα ενδεδειγμένα μέσα αντιμετώπισης βλαβερού επιγραμμικού περιεχόμενου. Οι δραστηριότητες θα αποβλέπουν σε βελτιωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα μέσων και εργαλείων για την αντιμετώπιση δυνητικά βλαβερού επιγραμμικού περιεχόμενου, καθώς και στον εφοδιασμό των χρήσεων χρηστών με πληροφορίες, μέσα και εφαρμογές που θα τους υποστηρίζουν κατάλληλα στην αντιμετώπιση βλαβερού περιεχόμενου σε διαφορετικές πλατφόρμες.

4. Βελτιωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα ενδεδειγμένα μέσα αντιμετώπισης βλαβερού επιγραμμικού περιεχόμενου. Οι δραστηριότητες θα αποβλέπουν σε βελτιωμένη πληροφόρηση, ιδίως γονέων, κηδεμόνων και παιδαγωγών, σχετικά με τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα μέσων και εργαλείων για την αντιμετώπιση δυνητικά βλαβερού επιγραμμικού περιεχόμενου, καθώς και στον τακτικό εφοδιασμό όλων των χρηστών με απλές παιδαγωγικές πληροφορίες, μέσα και εφαρμογές που θα τους υποστηρίζουν κααλλήλως στην αντιμετώπιση βλαβερού περιεχόμενου σε διαφορετικές πλατφόρμες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιοριστεί το χάσμα γνώσεων γενικώς μεταξύ των ενηλίκων και των παιδιών, δεδομένου ότι οι ενήλικες ελέγχουν την πρόσβαση των παιδιών στο περιεχόμενο. Πρέπει όμως να εστιαστούμε ιδιαίτερα στους ενήλικες που ελέγχουν άμεσα την πρόσβαση των παιδιών στο περιεχόμενο, όπως οι γονείς, οι κηδεμόνες ή οι παιδαγωγοί.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση πληροφοριών σχετικά με ασφαλέστερη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών. Οι δραστηριότητες θα προαγάγουν την ευαισθητοποίηση του κοινού παρέχοντας κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες, κινδύνους και τρόπους αντιμετώπισής τους με συντονισμένο τρόπο σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι δραστηριότητες θα ενθαρρύνουν οικονομικά αποδοτικά μέσα διανομής πληροφοριών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε μεγάλο αριθμό χρηστών.

1. Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση πληροφοριών σχετικά με ασφαλέστερη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών. Οι δραστηριότητες θα προαγάγουν την ευαισθητοποίηση του κοινού παρέχοντας τακτικά και με συστηματικό τρόπο κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες, κινδύνους και τρόπους αντιμετώπισής τους με συντονισμένο τρόπο σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι δραστηριότητες θα ενθαρρύνουν οικονομικά αποδοτικά μέσα διανομής πληροφοριών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε μεγάλο αριθμό χρηστών, ιδίως σε νέους, τόσο σε σχολικό όσο και σε συλλογικό πλαίσιο.

Or. fr

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 4 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στη συγκρότηση μιας βάσης γνώσεων για την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση υφιστάμενων και νέων χρήσεων στο επιγραμμικό περιβάλλον, καθώς και συναφών κινδύνων και συνεπειών, αποβλέποντας στο σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων που θα στοχεύουν στην εξασφάλιση επιγραμμικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες. Οι κύριες γενικές δράσεις που προγραμματίζονται είναι:

Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στη συγκρότηση μιας βάσης γνώσεων για την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση υφιστάμενων και νέων χρήσεων στο επιγραμμικό περιβάλλον, καθώς και συναφών κινδύνων και συνεπειών, αποβλέποντας στο σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων που θα στοχεύουν στην εξασφάλιση επιγραμμικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες. Το περιεχόμενο αυτής της βάσης γνώσεων πρέπει να κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και να διαδίδεται στα κράτη μέλη. Οι κύριες γενικές δράσεις που προγραμματίζονται είναι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βάσεις γνώσεων είναι άχρηστες εάν δεν διαδίδονται οι πληροφορίες.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών από παιδιά. Θα αναληφθούν δράσεις για τη δημιουργία επικαιροποιημένων πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών από παιδιά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο παιδιά, γονείς και κηδεμόνες αντιμετωπίζουν ευκαιρίες και κινδύνους. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές. Επίσης, θα στοχεύουν στην αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις στρατηγικές των παιδιών και των νέων στην αντιμετώπιση κινδύνων σε επιγραμμικό περιβάλλον, και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αυτών.

2. Παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών από παιδιά. Θα αναληφθούν δράσεις για τη δημιουργία επικαιροποιημένων πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών από παιδιά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο παιδιά, γονείς, κηδεμόνες, διδάσκαλοι και παιδαγωγοί αντιμετωπίζουν ευκαιρίες και κινδύνους. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές. Επίσης, θα στοχεύουν στην αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις στρατηγικές των παιδιών και των νέων στην αντιμετώπιση κινδύνων σε επιγραμμικό περιβάλλον, και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου από νέους, πρέπει δάσκαλοι και παιδαγωγοί να έχουν γνώση όλων των θεμάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της διαδικτυακής παρενόχλησης/εκφοβισμού που εκπηγάζει συχνά από το σχολικό περιβάλλον.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 4 – σημείο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Προώθηση της χρήσης υφισταμένων διεθνών βάσεων εικόνων - όπως της Interpol - προς καταπολέμηση της κακοποίησης παιδιών. Η στενότερη συνεργασία των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Interpol και τις βάσεις δεδομένων της θα μπορούσε να καταστήσει αποτελεσματικότερη τη συνεργασία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προς βελτίωση της συνεργασίας κατά της κακοποίησης παιδιών, είναι εύλογη η χρησιμοποίηση και ανάπτυξη υφισταμένων μέσων. Παραδείγματος χάριν, η δημιουργία ειδικής ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων θα επέφερε διπλασιασμό των εργασιών και δεν θα εξυπηρετούσε το στόχο της καταπολέμησης της κακοποίησης παιδιών. Επιπλέον, πρόκειται για εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία απαιτούν αυστηρή και βασισμένη στο νόμο προστασία.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 4 – σημείο 2β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Δημιουργία βάσης δεδομένων ευρωπαϊκής κλίμακας με τεχνικά δεδομένα όπως οι καταγγελλόμενες URL και περιοχές με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, οι στατιστικές και οι τάσεις σε διάφορα κράτη μέλη. Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην επιτήρηση της δημιουργίας βάσης δεδομένων σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ούτως ώστε να μπορούν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να συμμερίζονται τις πληροφορίες, μειώνοντας έτσι την αλληλεπικάλυψη των πραγματοποιούμενων προσπαθειών και μεγιστοποιώντας τη χρήση των σημερινών και μελλοντικών πόρων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία των παιδιών κατά τη χρήση του Διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών επικοινωνίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

10.4.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Christopher Heaton-Harris

1.4.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

14.7.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.9.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Μανώλης Μαυρομμάτης, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignasi Guardans Cambó, Mary Honeyball, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka, Слави Бинев

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (10.9.2008)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών
(COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Titus Corlăţean

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 27 Φεβρουαρίου 2008, η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών (COM(2008)0106).

Στόχος της είναι η βελτίωση και η αντικατάσταση του υπάρχοντος προγράμματος Safer Internet plus, με την προώθηση τεσσάρων δράσεων: περιορισμός του παράνομου περιεχόμενου και αντιμετώπιση βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς· προαγωγή ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος· ευαισθητοποίηση του κοινού· και συγκρότηση βάσης γνώσεων.

Συνολικά, η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται λογική και ισορροπημένη. Ωστόσο, ο συντάκτης προτείνει ορισμένες αλλαγές ώστε η πρόταση να γίνει αποτελεσματικότερη.

Συγκεκριμένα, προτείνονται τροπολογίες για τη διεύρυνση του πεδίου του προγράμματος στα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια και στο ηλεκτρονικό εμπόριο που αφορά ενδεχομένως βλαβερά προϊόντα, καθώς και για να γίνει υποχρεωτική η συμμετοχή στο πρόγραμμα τουλάχιστον ενός οργάνου από κάθε κράτος μέλος. Προτείνεται επίσης η αποσαφήνιση της έννοιας "παιδί", ώστε να λαμβάνονται κατάλληλα υπόψη οι διάφορες διατάξεις σχετικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ζητεί από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) H διείσδυση του Ίντερνετ (Διαδικτύου) και η χρήση των τεχνολογιών επικοινωνιών, όπως τα κινητά τηλέφωνα, συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά στην Κοινότητα και παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες μεγάλες ευκαιρίες, όπως η συμμετοχή, η διαδραστικότητα και η δημιουργικότητα. Συνεχίζουν να υφίστανται κίνδυνοι για τα παιδιά, καθώς και η κατάχρηση των τεχνολογιών ενώ, εξαιτίας των μεταβαλλόμενων τεχνολογιών και κοινωνικών συμπεριφορών, συνεχίζουν να προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και καταχρήσεις. Για την ενθάρρυνση της αξιοποίησης των ευκαιριών και της εκμετάλλευσης των θετικών οφελών που προκύπτουν από το Διαδίκτυο και άλλες επιγραμμικές τεχνολογίες, απαιτείται επίσης η λήψη μέτρων για την προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης τους.

(1) H διείσδυση του Ίντερνετ (Διαδικτύου) και η χρήση των τεχνολογιών επικοινωνιών, όπως τα κινητά τηλέφωνα, συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά στην Κοινότητα και παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες μεγάλες ευκαιρίες, όπως η συμμετοχή, η διαδραστικότητα και η δημιουργικότητα. Ωστόσο, συνεχίζουν να υφίστανται κίνδυνοι για τα παιδιά, καθώς και η κατάχρηση των τεχνολογιών ενώ, εξαιτίας των μεταβαλλόμενων τεχνολογιών και κοινωνικών συμπεριφορών, συνεχίζουν να προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και καταχρήσεις. Πρέπει να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία της σωματικής, ψυχικής και ηθικής ακεραιότητας των παιδιών, που ενδέχεται να υποστεί ζημία από την πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Επιπλέον, για την ενθάρρυνση της αξιοποίησης των ευκαιριών και της εκμετάλλευσης των θετικών οφελών που προκύπτουν από το Διαδίκτυο και άλλες επιγραμμικές τεχνολογίες και τεχνολογίες της επικοινωνίας, απαιτείται επίσης η λήψη μέτρων για την προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης τους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφέρεται ρητά η εφαρμογή της απόφασης και σε τεχνολογίες των επικοινωνιών, όπως οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός παιδιών και εφήβων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Μια διεθνής συμφωνία σχετικά με νομικά δεσμευτικούς κανόνες είναι επιθυμητή, δεν πρόκειται όμως να επιτευχθεί σύντομα. Ακόμα και σε περίπτωση επίτευξης ανάλογης συμφωνίας, τούτο δεν θα αρκεί αφεαυτού για την εξασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων ή για την εξασφάλιση της προστασίας όσων κινδυνεύουν.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Είναι εντελώς αντιφατικό να σημειώνεται ότι θα ήταν επιθυμητή μια διεθνής συμφωνία και, ταυτόχρονα, να αμφισβητείται η αποτελεσματικότητά της.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8a) Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον των μέσων επικοινωνίας, λόγω της εμφάνισης νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στα μέσα, κάνει αναγκαία την εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και των γονέων, των κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών, στην ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφορίας.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8β) Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την προστασία των παιδιών από τους οικονομικούς κινδύνους της σύναψης μακροπρόθεσμων συμβολαίων μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών (Διαδίκτυο ή κινητή τηλεφωνία). Συνεπώς, πρέπει να αναπτυχθούν αποτελεσματικά συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας και προαιρετικά σήματα πιστοποίησης.

Αιτιολόγηση

Τα παιδιά αποτελούν τους κύριους στόχους ορισμένων μακροπρόθεσμων υπηρεσιών που προσφέρονται στο Διαδίκτυο ή μέσω κινητών τηλεφώνων (π.χ. ηχητικά σήματα κλήσης ή παιχνίδια για κινητά τηλέφωνα) και, συνεπώς, οι φορείς παροχής τέτοιων υπηρεσιών θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίζουν τη σαφή αναφορά των τιμών και της διάρκειας της υπηρεσίας.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η παρούσα απόφαση τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές που περιλαμβάνονται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 7, 8 και 24,

(14) Η παρούσα απόφαση τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές που περιλαμβάνονται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 3(1), 7, 8 και 24,

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14α) Τίποτε στην παρούσα απόφαση ή στα παραρτήματά της δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις δικές τους νομικές διατάξεις και τις διοικητικές πρακτικές τους όσον αφορά την προστασία των παιδιών κατά τη χρήση του Διαδικτύου, εφόσον αυτές θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν καλύτερα αποτελέσματα.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1a. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως "παιδιά" νοούνται τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών, εκτός εάν η εθνική νομοθεσία αποδίδει στα πρόσωπα αυτά, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα πριν από την ηλικία αυτή.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες εθνικές διατάξεις όσον αφορά την πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα αποδίδουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα πριν από την ηλικία των 18 ετών. Δεν θα ήταν σωστό να επεκταθεί η προστασία που καλύπτει τα "παιδιά" σε όλα τα πρόσωπα κάτω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το εάν διαθέτουν ή όχι πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) περιορισμός του παράνομου περιεχόμενου και αντιμετώπιση βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς·

α) καταπολέμηση του παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς·

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν νομικές οντότητες εγκατεστημένες στα κράτη μέλη.

1. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική για τουλάχιστον ένα όργανο από κάθε κράτος μέλος. Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει εθελοντικά κάθε άλλη νομική οντότητα.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Περιορισμός παράνομου περιεχόμενου και αντιμετώπιση βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς

1. Καταπολέμηση του παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δραστηριότητες στοχεύουν στον περιορισμό του όγκου του παράνομου περιεχόμενου που κυκλοφορεί επιγραμμικά, καθώς και στην κατάλληλη αντιμετώπιση βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, με ιδιαίτερη εστίαση στην επιγραμμική διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, συναναστροφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης/εκφοβισμού. Οι κύριες γενικές δράσεις που προγραμματίζονται είναι:

Οι δραστηριότητες στοχεύουν στον περιορισμό του όγκου του παράνομου περιεχόμενου που κυκλοφορεί επιγραμμικά, καθώς και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, με ιδιαίτερη εστίαση, αφενός στην επιγραμμική διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, συναναστροφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης/εκφοβισμού και, αφετέρου, στα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια και στο ηλεκτρονικό εμπόριο που αφορά ενδεχομένως βλαβερά προϊόντα. Οι κύριες γενικές δράσεις που προγραμματίζονται είναι:

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Παροχή στο κοινό σημείων επαφής για την καταγγελία επιγραμμικού παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής συμπεριφοράς. Οι δραστηριότητες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω σημεία επαφής είναι αποτελεσματικά και ορατά στο κοινό, συνδέονται στενά με άλλες δράσεις σε εθνικό επίπεδο, και συνεργάζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την αντιμετώπιση διασυνοριακών θεμάτων και για την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής.

1. Παροχή στο κοινό σημείων επαφής για την καταγγελία επιγραμμικού παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής συμπεριφοράς. Οι δραστηριότητες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω σημεία επαφής είναι αποτελεσματικά και ορατά στο κοινό, συνδέονται στενά με άλλες δράσεις σε εθνικό επίπεδο, και συνεργάζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την αντιμετώπιση διασυνοριακών θεμάτων και για την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής. Αυτά τα σημεία επαφής προσφέρουν επίσης στο κοινό τις αναγκαίες πληροφορίες για τους τρόπους καταγγελίας παράνομου περιεχομένου και αξιολόγησης του περιεχομένου των επιγραμμικών υπηρεσιών πληροφορίας που ενδέχεται να βλάπτουν τη σωματική, ψυχική ή ηθική ακεραιότητα των παιδιών.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Αντιμετώπιση βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, ιδίως των συναναστροφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης και της παρενόχλησης/εκφοβισμού. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση των επιγραμμικών επαφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης, της διαδικασίας κατά την οποία ενήλικες συναναστρέφονται παιδιά με πρόθεση διάπραξης σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και περιπτώσεις παρενόχλησης/εκφοβισμού. Οι δράσεις θα πραγματεύονται θέματα τεχνικού, ψυχολογικού και κοινωνιολογικού χαρακτήρα σχετικά με τα αιτήματα αυτά και θα αποβλέπουν στην προαγωγή της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων.

2. Καταπολέμηση της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, ιδίως των συναναστροφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης, της παρενόχλησης/εκφοβισμού και των τυχερών παιχνιδιών. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στην καταπολέμηση των επιγραμμικών επαφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης, της διαδικασίας κατά την οποία ενήλικες συναναστρέφονται παιδιά με πρόθεση διάπραξης σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και περιπτώσεις παρενόχλησης/εκφοβισμού, καθώς και των επιγραμμικών τυχερών παιχνιδιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου που αφορά ενδεχομένως βλαβερά προϊόντα. Οι δράσεις θα πραγματεύονται θέματα τεχνικού, ψυχολογικού και κοινωνιολογικού χαρακτήρα σχετικά με τα αιτήματα αυτά και θα αποβλέπουν στην προαγωγή της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων.

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ενθάρρυνση εφαρμογής τεχνικών λύσεων για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς. Οι δραστηριότητες πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ή προσαρμογή αποτελεσματικών τεχνολογικών εργαλείων για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, προς γενική χρήση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων.

3. Ενθάρρυνση εφαρμογής τεχνικών λύσεων για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς. Οι δραστηριότητες πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ή προσαρμογή αποτελεσματικών τεχνολογικών εργαλείων για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση παράνομου περιεχόμενου και την καταπολέμηση της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, προς γενική χρήση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων. Θα μπορούσαν να εξετασθούν, μεταξύ άλλων, τα εξής μέτρα:

 

α) έγκριση ενός σήματος ποιότητας για φορείς παροχής υπηρεσιών, ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να διαπιστώνουν εάν κάποιος συγκεκριμένος πάροχος εφαρμόζει ή όχι έναν κώδικα δεοντολογίας,

 

β) δημιουργία φίλτρων που θα αποτρέπουν τη δίοδο μέσω των επιγραμμικών τεχνολογιών στις πληροφορίες οι οποίες προσβάλλουν τη σωματική, ψυχική ή ηθική ακεραιότητα των παιδιών,

 

γ) υποστήριξη της καθιέρωσης ενός γενικού ονόματος περιοχής δεύτερου επιπέδου που θα προορίζεται αποκλειστικά για επιβλεπόμενες ιστοθέσεις οι οποίες έχουν δεσμευθεί να σέβονται τα παιδιά και τα δικαιώματα τους, όπως το .KID.eu.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Βελτίωση της συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών στην καταπολέμηση του επιγραμμικού παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής συμπεριφοράς σε διεθνή κλίμακα. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στη βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, την εναρμόνιση προσεγγίσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς διεθνώς και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης κοινών προσεγγίσεων και μεθόδων εργασίας.

5. Βελτίωση της συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών στην καταπολέμηση του επιγραμμικού παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής συμπεριφοράς σε διεθνή κλίμακα. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στη βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, την εναρμόνιση προσεγγίσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς διεθνώς και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης μιας συντονισμένης προσέγγισης στις διάφορες εθνικές βάσεις δεδομένων που συλλέγουν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της σύνδεσής τους με τη Europol, καθώς και άλλων κοινών προσεγγίσεων και μεθόδων εργασίας.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ενθάρρυνση των ενδιαφερόμενων για την ανάπτυξη και υλοποίηση κατάλληλων συστημάτων αυτορύθμισης. Οι δράσεις θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία και υλοποίηση πρωτοβουλιών αυτορύθμισης και θα ενθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους να συνεκτιμούν την ασφάλεια των παιδιών κατά την εκπόνηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών.

2. Ενθάρρυνση των ενδιαφερόμενων για την ανάπτυξη και υλοποίηση κατάλληλων συστημάτων αυτορύθμισης. Οι δράσεις θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία και υλοποίηση πρωτοβουλιών αυτορύθμισης με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διαβάθμιση και την ταξινόμηση του επιγραμμικού περιεχομένου, και θα ενθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους να συνεκτιμούν την ασφάλεια των παιδιών κατά την εκπόνηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών.

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση πληροφοριών σχετικά με ασφαλέστερη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών. Οι δραστηριότητες θα προαγάγουν την ευαισθητοποίηση του κοινού παρέχοντας κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες, κινδύνους και τρόπους αντιμετώπισής τους με συντονισμένο τρόπο σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι δραστηριότητες θα ενθαρρύνουν οικονομικά αποδοτικά μέσα διανομής πληροφοριών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε μεγάλο αριθμό χρηστών.

1. Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση πληροφοριών σχετικά με ασφαλέστερη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών. Οι δραστηριότητες θα προαγάγουν την ευαισθητοποίηση του κοινού παρέχοντας κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες, κινδύνους και τρόπους αντιμετώπισής τους με συντονισμένο τρόπο σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι δραστηριότητες αυτές θα ενθαρρύνονται ώστε να επιτραπεί στα παιδιά να χρησιμοποιούν υπεύθυνα τις επιγραμμικές τεχνολογίες, ιδίως μέσω προγραμμάτων για τη απόκτηση γνώσεων και την εκπαίδευση γύρω από τα μέσα επικοινωνίας, καθώς και, για παράδειγμα, με τη συνεχή κατάρτιση στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και μαθημάτων που θα είναι ανοικτά και στους γονείς. Οι δραστηριότητες θα ενθαρρύνουν επίσης τα οικονομικά αποδοτικά μέσα διανομής πληροφοριών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε μεγάλο αριθμό χρηστών όπως, για παράδειγμα, οι δέσμες πληροφοριών για τους πιθανούς κινδύνους των επιγραμμικών τεχνολογιών.

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Παροχή σημείων επαφής όπου γονείς και παιδιά μπορούν να λαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στη διευκόλυνση των χρηστών να κάνουν ενημερωμένες και υπεύθυνες επιλογές, παρέχοντάς τους συμβουλές σχετικά με συναφείς πληροφορίες και προφυλάξεις για ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία.

2. Παροχή σημείων επαφής, περιλαμβανομένων των ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών επικοινωνίας, όπου γονείς και παιδιά μπορούν να λαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στη διευκόλυνση των χρηστών να κάνουν ενημερωμένες και υπεύθυνες επιλογές, παρέχοντάς τους συμβουλές σχετικά με συναφείς πληροφορίες και προφυλάξεις για ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία.

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ενθάρρυνση της βελτίωσης αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών μεθόδων και μέσων ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη βελτίωση συναφών μεθόδων και μέσων ευαισθητοποίησης, με σκοπό να καταστούν αποτελεσματικότερες και οικονομικά αποδοτικότερες μακροπρόθεσμα.

3. Ενθάρρυνση της βελτίωσης αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών μεθόδων και μέσων ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη βελτίωση συναφών μεθόδων και μέσων ευαισθητοποίησης, με σκοπό να καταστούν αποτελεσματικότερες και οικονομικά αποδοτικότερες μακροπρόθεσμα. Στις δράσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση ενός συστήματος κοινών περιγραφικών συμβόλων ή μηνυμάτων προειδοποίησης που θα αναφέρουν την ηλικιακή ομάδα και/ή τις πτυχές του περιεχομένου που επέβαλαν την αναγραφή μιας σύστασης για ορισμένη ελάχιστη ηλικία, πράγμα που θα βοηθούσε τους χρήστες να αντιλαμβάνονται καλύτερα το ενδεχομένως βλαβερό επιγραμμικό περιεχόμενο.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εξασφάλιση της ανταλλαγής βέλτιστης πρακτικής και διασυνοριακής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα αναληφθούν δράσεις για την εξασφάλιση αποτελεσματικής ευρωπαϊκής διασυνοριακής συνεργασίας και αποτελεσματικής ανταλλαγής βέλτιστης πρακτικής, μέσων, μεθόδων, εμπειρίας και πληροφοριών.

4. Εξασφάλιση της ανταλλαγής βέλτιστης πρακτικής και διασυνοριακής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα αναληφθούν δράσεις για την εξασφάλιση αποτελεσματικής ευρωπαϊκής διασυνοριακής συνεργασίας και αποτελεσματικής ανταλλαγής βέλτιστης πρακτικής, μέσων, μεθόδων, εμπειρίας και πληροφοριών. Συγκεκριμένα, κάποιες δραστηριότητες πρέπει να έχουν ως στόχο τη σύναψη στενής συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών, αστυνομίας και σημείων επαφής. Θα αναληφθούν δράσεις για τη συγκρότηση μιας κοινής ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων, όπου θα συλλέγονται εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και για την εξασφάλιση της σύνδεσής της με την Europol.

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 4 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Προαγωγή της διερεύνησης της επιγραμμικής θυματοποίησης των παιδιών. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη διερεύνηση τεχνικών, ψυχολογικών και κοινωνιολογικών θυμάτων που συνδέονται με μηχανισμούς δημιουργίας θυμάτων (θυματοποίηση) παιδιών σε επιγραμμικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων της παρενόχλησης/εκφοβισμού, της συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης, θυμάτων που συνδέονται με επιγραμμικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και με νέες μορφές συμπεριφοράς που μπορούν να είναι επικίνδυνες για τα παιδιά.

3. Προαγωγή της διερεύνησης της επιγραμμικής θυματοποίησης των παιδιών. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη διερεύνηση τεχνικών, ψυχολογικών και κοινωνιολογικών θεμάτων που συνδέονται με μηχανισμούς δημιουργίας θυμάτων (θυματοποίηση) παιδιών σε επιγραμμικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων της παρενόχλησης/εκφοβισμού, της συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης, θεμάτων που συνδέονται με επιγραμμικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια και ηλεκτρονικό εμπόριο που αφορά βλαβερά προϊόντα και με παρόμοιες νέες μορφές συμπεριφοράς που μπορούν να είναι επικίνδυνες για τα παιδιά.

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – τμήμα 4 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης σημερινών και αναδυόμενων τεχνολογιών στα παιδιά και τους νέους. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη βελτιωμένη κατανόηση των ψυχολογικών, συμπεριφορικών και κοινωνιολογικών αποτελεσμάτων σε παιδιά και νέους από τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, από τα αποτελέσματα της έκθεσης σε βλαβερό περιεχόμενο και συμπεριφορές έως τις συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης, την παρενόχληση/εκφοβισμό, και σε διάφορες πλατφόρμες, από τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα έως τις κονσόλες παιχνιδιών και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες.

5. Αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης σημερινών και αναδυόμενων τεχνολογιών στα παιδιά και τους νέους. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη βελτιωμένη κατανόηση των ψυχολογικών, συμπεριφορικών και κοινωνιολογικών αποτελεσμάτων σε παιδιά και νέους από τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, από τα αποτελέσματα της έκθεσης σε βλαβερό περιεχόμενο και συμπεριφορές έως τις συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης, την παρενόχληση / εκφοβισμό, τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια και το ηλεκτρονικό εμπόριο που αφορά βλαβερά προϊόντα, και σε διάφορες πλατφόρμες, από τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα έως τις κονσόλες παιχνιδιών και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία των παιδιών κατά τη χρήση του Διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών επικοινωνίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

10.4.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Titus Corlăţean

25.6.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.9.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Γεώργιος Παπαστάμκος, Gabriele Stauner, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Renate Weber

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (10.9.2008)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση απόφασης για τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος για τα παιδιά, με την προώθηση πρωτοβουλιών αυτορρύθμισης και μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Το πρόγραμμα "Safer Internet για τα παιδιά και τους νέους θα διευκολύνει τη διαχείριση του χρόνου των μελών της οικογένειας και την αποτελεσματικότητά τους στην καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών. Το νέο πρόγραμμα θα δώσει προτεραιότητα τις ακόλουθες δράσεις:

Ι. Περιορισμός του παράνομου περιεχόμενου και αντιμετώπιση της επιβλαβούς επιγραμμικής συμπεριφοράς: δράσεις για να αποκτήσει το κοινό τα εθνικά σημεία επαφής όπου θα καταγγέλλει το παράνομο επιγραμμικό περιεχόμενο και την επιβλαβή συμπεριφορά, με ιδιαίτερη έμφαση στο υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και τη συναναστροφή με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

ΙΙ. Προαγωγή ασφαλέστερου επιγραμμμικού περιβάλλοντος: υποστήριξη πρωτοβουλιών αυτορύθμισης στον τομέα αυτό. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών και των νέων στη δημιουργία ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος, ιδίως μέσω ομάδων νέων·

ΙΙΙ. Εξασφάλιση ευαισθητοποίησης του κοινού: δράσεις με στόχο τα παιδιά, τους γονείς και τους δασκάλους τους. Ενθάρρυνση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο του δικτύου εθνικών κέντρων ευαισθητοποίησης. Υποστήριξη σημείων επαφής όπου γονείς και παιδιά μπορούν να λαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία·

ΙV. Συγκρότηση μιας βάσης γνώσεων με τη συγκέντρωση ερευνητών που ασχολούνται με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δημιουργία βάσης γνώσεων για τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά, τις επιπτώσεις που έχουν σε αυτά, καθώς και τους συναφείς κινδύνους. Χρήση της βάσης αυτής για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των εν εξελίξει δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Safer Internet.

Το Διαδίκτυο έχει άμεσες συνέπειες στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Συνεπώς, καθίσταται εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθούν αναλύσεις, πλαίσια και επιχειρήματα που εξασφαλίζουν την τεχνολογική αλλαγή των κοινωνιών μας, η οποία συμβάλλει στην περαιτέρω προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, αγοριών και κοριτσιών. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αντιληφθούμε τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, στα δικαιώματα των γυναικών και να ρίξουμε μια κριτική ματιά στις πιθανές μακροπρόθεσμες συνέπειες. Το σχέδιο γνωμοδότησης τονίζει τη σημασία της ευαίσθητης από άποψη φύλου προσέγγισης που πρέπει να ακολουθηθεί ταυτόχρονα με την ανάπτυξη και την εφαρμογή διαφόρων προγραμματικών δράσεων. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται σε κορίτσια και αγόρια οι ίδιες ευκαιρίες και οι ιδιαίτερες ανάγκες τους πρέπει να αξιολογούνται και να αντανακλώνται σε κάθε δράση που αναλαμβάνεται.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ζητεί από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Τόσο στο πεδίο του δυνητικά βλαβερού περιεχόμενου για παιδιά όσο και στο πεδίο του παράνομου περιεχόμενου, ιδίως όσον αφορά υλικό που αφορά την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, θα υπάρχει συνεχής ανάγκη για ανάληψη δράσης. Το ίδιο ισχύει και για παιδιά που καθίστανται θύματα βλαβερής και παράνομης συμπεριφοράς με αποτέλεσμα σωματικές και ψυχολογικές βλάβες, όπως και για παιδιά που δελεάζονται να μιμηθούν ανάλογες συμπεριφορές προξενώντας βλάβη στους εαυτούς τους και σε άλλους.

(4) Τόσο στο πεδίο του δυνητικά βλαβερού περιεχόμενου για παιδιά, ιδίως του πορνογραφικού υλικού, όσο και στο πεδίο του παράνομου περιεχόμενου, ιδίως όσον αφορά υλικό που αφορά την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, θα υπάρχει συνεχής ανάγκη για ανάληψη δράσης. Το ίδιο ισχύει και για παιδιά που καθίστανται θύματα βλαβερής και παράνομης συμπεριφοράς με αποτέλεσμα σωματικές και ψυχολογικές βλάβες, όπως και για παιδιά που δελεάζονται να μιμηθούν ανάλογες συμπεριφορές προξενώντας βλάβη στους εαυτούς τους και σε άλλους. Προς το σκοπό αυτό, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο σύστημα ομότιμης υποστήριξης.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η απόφαση αριθ. 276/1999/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, για ένα πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την προώθηση ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και νέων επιγραμμικών τεχνολογιών μέσω της καταπολέμησης του παράνομου και βλαβερού περιεχόμενου κυρίως στο πεδίο της προστασίας των παιδιών και των ανηλίκων (σχέδιο δράσης για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ, 1998-2004) και η απόφαση αριθ. 854/2005/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για την θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και νέων επιγραμμικών τεχνολογιών (πρόγραμμα Safer Internet plus, 2005 έως 2008) παρέχουν κοινοτική χρηματοδότηση, η οποία έχει ενθαρρύνει επιτυχώς ποικίλες πρωτοβουλίες και έχει προσδώσει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως τεκμηριώνεται από τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών.

(6) Η απόφαση αριθ. 276/1999/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, για ένα πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την προώθηση ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και νέων επιγραμμικών τεχνολογιών μέσω της καταπολέμησης του παράνομου και βλαβερού περιεχόμενου κυρίως στο πεδίο της προστασίας των παιδιών και των ανηλίκων (σχέδιο δράσης για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ, 1998-2004) και η απόφαση αριθ. 854/2005/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για την θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και νέων επιγραμμικών τεχνολογιών (πρόγραμμα Safer Internet plus, 2005 έως 2008) παρέχουν κοινοτική χρηματοδότηση, η οποία έχει ενθαρρύνει επιτυχώς ποικίλες πρωτοβουλίες και έχει προσδώσει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως τεκμηριώνεται από τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών. Το πρόγραμμα "Safer Internet plus (2005-2008)" και το νέο πρόγραμμα "Safer Internet Programme (2009-2013)" διευκολύνουν τα μέλη της οικογένειας όσον αφορά τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και τη διαχείριση του χρόνου τους στην καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Δράση 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Προαγωγή συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειρίας και βέλτιστης πρακτικής μεταξύ των ενδιαφερόμενων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δραστηριότητες θα αποβλέπουν στη βελτίωση του συντονισμού των ενδιαφερόμενων που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της διανομής παράνομου περιεχόμενου και επιζήμιας επιγραμμικής συμπεριφοράς, και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την εμπλοκή των εν λόγω ενδιαφερόμενων.

4. Προαγωγή συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειρίας και βέλτιστης πρακτικής μεταξύ των ενδιαφερόμενων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δραστηριότητες θα αποβλέπουν στη βελτίωση του συντονισμού των υπευθύνων για την καταπολέμηση της διανομής παράνομου περιεχόμενου και επιζήμιας επιγραμμικής συμπεριφοράς, και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την εμπλοκή διαφόρων τμημάτων του πληθυσμού, ανεξαρτήτως κοινωνικής και γεωγραφικής προέλευσης.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – Δράση 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών και των νέων στη δημιουργία ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων με σκοπό τη βελτιωμένη κατανόηση των απόψεων και των εμπειριών τους όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, καθώς και σχετικά με τρόπους προαγωγής ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος για τα παιδιά.

3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών και των νέων στη δημιουργία ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων, εξασφαλίζοντας τη ίση συμμετοχή κοριτσιών και αγοριών, γυναικών και ανδρών, με σκοπό τη βελτιωμένη κατανόηση των απόψεων και των εμπειριών τους όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, καθώς και σχετικά με τρόπους προαγωγής ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος για τα παιδιά.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Δράση 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ενθάρρυνση της βελτίωσης αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών μεθόδων και μέσων ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη βελτίωση συναφών μεθόδων και μέσων ευαισθητοποίησης, με σκοπό να καταστούν αποτελεσματικότερες και οικονομικά αποδοτικότερες μακροπρόθεσμα.

3. Ενθάρρυνση της βελτίωσης αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών μεθόδων και μέσων ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις για την πρόληψη των στερεοτύπων φύλου θα στοχεύουν στη βελτίωση συναφών μεθόδων και μέσων ευαισθητοποίησης. Ο στόχος είναι να εξασφαλισθεί πιο αποτελεσματική και αποδοτική δράση, τόσο με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όσο και με την προώθηση δραστηριοτήτων που αφορούν την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – Δράση 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Προαγωγή της διερεύνησης της επιγραμμικής θυματοποίησης των παιδιών. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη διερεύνηση τεχνικών, ψυχολογικών και κοινωνιολογικών θυμάτων που συνδέονται με μηχανισμούς δημιουργίας θυμάτων (θυματοποίηση) παιδιών σε επιγραμμικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων της παρενόχλησης/εκφοβισμού, της συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης, θυμάτων που συνδέονται με επιγραμμικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και με νέες μορφές συμπεριφοράς που μπορούν να είναι επικίνδυνες για τα παιδιά.

3. Προαγωγή της διερεύνησης της επιγραμμικής θυματοποίησης των παιδιών. Οι δράσεις, που θα περιλαμβάνουν μια ευαίσθητη από άποψη φύλου προσέγγιση, θα στοχεύουν στη διερεύνηση τεχνικών, ψυχολογικών και κοινωνιολογικών θυμάτων που συνδέονται με μηχανισμούς δημιουργίας θυμάτων (θυματοποίηση) παιδιών σε επιγραμμικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων της παρενόχλησης/εκφοβισμού, της συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης, θυμάτων που συνδέονται με επιγραμμικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και με νέες μορφές συμπεριφοράς που μπορούν να είναι επικίνδυνες για τα παιδιά.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – Δράση 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης σημερινών και αναδυόμενων τεχνολογιών στα παιδιά και τους νέους. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη βελτιωμένη κατανόηση των ψυχολογικών, συμπεριφορικών και κοινωνιολογικών αποτελεσμάτων σε παιδιά και νέους από τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, από τα αποτελέσματα της έκθεσης σε βλαβερό περιεχόμενο και συμπεριφορές έως τις συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης, την παρενόχληση/εκφοβισμό, και σε διάφορες πλατφόρμες, από τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα έως τις κονσόλες παιχνιδιών και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες.

5. Αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης σημερινών και αναδυόμενων τεχνολογιών στα παιδιά και τους νέους. Οι δράσεις, που θα περιλαμβάνουν μια ευαίσθητη από άποψη φύλου προσέγγιση, θα στοχεύουν στη βελτιωμένη κατανόηση των ψυχολογικών, συμπεριφορικών και κοινωνιολογικών αποτελεσμάτων σε παιδιά και νέους από τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, από τα αποτελέσματα της έκθεσης σε βλαβερό περιεχόμενο και συμπεριφορές έως τις συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης, την παρενόχληση/εκφοβισμό, και σε διάφορες πλατφόρμες, από τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα έως τις κονσόλες παιχνιδιών και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – Δράση 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την αποτελεσματική εξισορρόπηση της χρήσης του επιγραμμικού περιβάλλοντος, καθώς και για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο μικρών κοινωνικών ομάδων (οικογένεια, σχολείο, κλπ).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία των παιδιών κατά τη χρήση του Διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών επικοινωνίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM

10.4.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

6.5.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

15.7.2008

9.9.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.9.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Mary Honeyball, Филиз Хакъева Хюсменова, Маруся Иванова Любчева, Maria Petre

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία των παιδιών κατά τη χρήση του Διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών επικοινωνίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

27.2.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

10.4.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

10.4.2008

ITRE

10.4.2008

CULT

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

FEMM

10.4.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

6.5.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Roberta Angelilli

8.4.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.5.2008

14.7.2008

15.9.2008

13.10.2008

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Csaba Sógor, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Παναγιώτης Δημητρίου, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Cappato, Genowefa Grabowska, Bill Newton Dunn

Ημερομηνία κατάθεσης

14.10.2008